Nevo.co.il

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

צו יבוא חופשי, תשע"ד-2014

משפט פרטי וכלכלה – מסחר  – יבוא – חופשי

משפט פרטי וכלכלה – מסחר  – יבוא – מיסוי, מכס והיטלים

מסים – מכס – יבוא ויצוא

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

יבוא חופשי

Go

2

סעיף 3

מועדי מתן רישיון ייבוא, אישור או היתר

Go

2

סעיף 4

יבוא רכב

Go

3

סעיף 5

תחולת

Go

3

סעיף 6

אי תחולה

Go

3

סעיף 7

תחולת חובת הצגת רישיון יבוא או המצאת אישור

Go

3

סעיף 8

צירוף אישור

Go

3

סעיף 9

שמירת דינים

Go

3

סעיף 10

יבוא חומרי נפץ

Go

3

סעיף 11

ביטול

Go

3

סעיף 12

תחילה

Go

4


צו יבוא חופשי, תשע"ד-2014*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל"ט-1979, אני מצווה לאמור:

הגדרות

1.       בצו זה –

           "אזור" – יהודה ושומרון והתחום הגאוגרפי שחל עליו חוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה-2005, כמשמעותו בסעיף 3 באותו חוק;

           "אספקה" – עסקה שיש בה תמורה, בין לשוק המקומי ובין לשווקי חוץ, לרבות חלוקת טובין, בין בהפקת רווחים ובין בלא הפקת רווחים;

           "ארצות אפט"א" – כל אחת מארצות אלה: איסלנד, ליכטנשטיין, נורבגיה ושוויץ;

           "הקהילייה האירופית" – כל אחת מארצות אלה: אוסטריה, איטליה, אירלנד, בולגריה, בלגיה, גרמניה, דנמרק, הולנד, הממלכה המאוחדת, הרפובליקה של קרואטיה, יוון, לוקסמבורג, פינלנד, ספרד, פורטוגל, שבדיה, צרפת, קפריסין, צ'כיה, אסטוניה, הונגריה, לטביה, ליטא, מלטה, פולין, סלובקיה, סלובניה, רומניה;

צו תשע"ז-2017

           "השר" – שר הכלכלה והתעשייה;

מיום 9.1.2017

צו תשע"ז-2017

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ז מס' 1807 מיום 9.1.2017 עמ' 954

החלפת הגדרת "השר"

הנוסח הקודם:

"השר" – שר הכלכלה;

           "ייצור" – לרבות שינוי טובין מבחינת הצורה, הטיב, או האיכות או מכל בחינה אחרת, למעט מזיגתם או אריזתם וכן לרבות ייצורה או גידולה של תוצרת חקלאית;

           "מנהל" – מנהל רשות המסים בישראל או סגנו;

           "עגורן נייד" – מכונת הרמה בעלת זרוע המורכבת על שלדה אינטגרלית שכושר ההרמה שלה עולה על 150 טון מטר;

           "עוסק" – כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975;

           "צו היטלי סחר" – צו היטלי סחר (היטל יבוא הנובע מהסכם העדפה) (הוראת שעה), התשע"ד-2014;

           "צו המכס" – צו המכס (איסור יבוא), התשס"ה-2005;

           "צו מוצרי תעבורה" – צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם), התשמ"ג-1983;

           "רישיון יבוא" – רישיון לייבוא טובין שניתן על ידי רשות מוסמכת;

           "רשות מוסמכת" – מי שהוסמך בידי השר שבתחום סמכותו מצויים הטובין הטעונים רישיון יבוא;

           "שירות" – כל שירות לזולת לרבות עינוג ציבורי כמשמעותו בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, וכל עשייה במצרכים למען הזולת, לרבות בנייה לצורכי אחרים;

           "תעריף המכס" – צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ב-2012.

יבוא חופשי צו תשע"ד-2014

2.       (א)  על אף האמור בצו מתן רישיונות ייבוא, 1939, מותרים בייבוא כל הטובין המסווגים בפרקים 1 עד 97 ובפרטים 12, 201, 207, 210, 212, 414, 501, 611, 614, 616, 628, 801, 807, 816, 820, 825, 826 ו-831 שבתוספת הראשונה לתעריף המכס, למעט אלה אשר יבואם אסור לפי צו המכס ואלה המפורטים בתוספת הראשונה, שלגביהם חלה חובת הצגתו של רישיון יבוא.

           (ב)  הטובין המפורטים בתוספת השנייה מותרים בייבוא אם הומצא אישור או התקיימו התנאים כמפורט בטור ג' בטבלה שבתוספת השנייה (להלן – המצאת אישור או עמידה בתנאים), והיבואן צירף את האישור לרשימון הייבוא.

           (ג)   על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) –

(1)   יהיה יחיד רשאי לייבא את הטובין המפורטים בתוספת הראשונה בלא הצגתו של רישיון יבוא, או לייבא את הטובין המפורטים בתוספת השנייה בלא המצאת אישור או עמידה בתנאים, אם הוכח להנחת דעתו של המנהל כי הטובין לא יובאו באמצעות עוסק, הם אינם מיועדים לצורכי אספקה, ייצור או מתן שירותים, והם מיובאים בכמות סבירה לשימושו האישי או המשפחתי של אותו יחיד (להלן – ייבוא אישי), למעט טובין אשר יבואם אסור לפי צו המכס וטובין אשר צוין לגביהם בתוספת הראשונה או השנייה כי דרישת רישיון יבוא, או המצאת אישור או עמידה בתנאים, לפי העניין, חלה גם בייבוא אישי, ולמעט מוצרי תעבורה לכלי רכב המוגדרים בצו מוצרי תעבורה;

(2)   רשאי השר או מי שהוא הסמיכו להתיר יבוא טובין המפורטים בתוספת הראשונה בלא הצגת רישיון יבוא, או יבוא טובין המפורטים בתוספת השנייה בלא המצאת אישור או עמידה בתנאים או ייבוא טובין המפורטים בצו זה בלא עמידה בתנאי סימון כאמור בסעיף 7(ד), למעט טובין אשר יבואם אסור לפי צו המכס;

(3)   טובין המפורטים בתוספת החמישית מותרים בייבוא בלא הצגת רישיון יבוא ובלא המצאת אישור או עמידה בתנאים, למעט אלה אשר יבואם אסור לפי צו המכס ואלה המפורטים בתוספות הראשונה והשנייה ואשר צוין לגביהם כי דרישת רישיון יבוא או אישור או עמידה בתנאים, לפי העניין, חלה גם בייבוא אישי, ולמעט מוצרי תעבורה לכלי רכב המוגדרים בצו מוצרי תעבורה;

(4)   טובין המסווגים בפרט 410 בקבוצה 3, מתחת לכותרת "טובין שונים" שאחרי התוספת הראשונה לתעריף המכס (נספח הישראלי) פטורים מהמצאת אישור ת"ר, כהגדרתו בתוספת השנייה.

           (ד)  בלי לגרוע מהאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), טובין המפורטים בתוספות השלישית ואילך לתעריף המכס וטובין המפורטים בתוספת השלישית לצו היטלי סחר ואשר מיובאים במסגרת מכסות – מופחתות או פטורות מכס או היטל – טעונים רישיון יבוא.

           (ה)  בלי לגרוע מהאמור בסעיף זה יבוא בידי מזמין כהגדרתו בתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ), התשנ"ה-1995, טעון את אישור הרשפ"ת כהגדרתה באותן תקנות, אם ערך הטובין המיובאים הוא 50,000 דולר של ארצות הברית או יותר.

מיום 30.7.2014

צו תשע"ד-2014

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ד מס' 1743 מיום 30.7.2014 עמ' 184

(א) על אף האמור בצו מתן רישיונות ייבוא, 1939, מותרים בייבוא כל הטובין המסווגים בפרקים 1 עד 97 ובפרטים 12, 201, 207, 210, 212, 414, 501, 611, 614, 616, 628, 801, 807, 816, 820, 825, 826 ו-831 שבתוספת הראשונה לתעריף המכס, למעט אלה אשר יבואם אסור לפי צו המכס ואלה המפורטים בתוספת הראשונה, שלגביהם חלה חובת הצגתו של רישיון יבוא.

מועדי מתן רישיון ייבוא, אישור או היתר

3.       (א)  רישיון יבוא, אישור או היתר לפי צו זה או החלטה לסרב לתתם, יינתנו למבקש בתוך 14 ימי עבודה מיום קבלת הבקשה; החלטת סירוב תהיה מנומקת.

           (ב)  מניין הימים האמור בסעיף קטן (א) יחל ביום קבלת כל המסמכים הדרושים לקבלת רישיון הייבוא, האישור או ההיתר, לפי העניין.

           (ג)   על אף האמור בסעיף קטן (א) –

(1)   מניין הימים האמור בו לא יחול על רישיון יבוא, אישור או היתר הניתן אחת לשנה;

צו תשע"ה-2015

(2)   שירות המזון או אגף הרוקחות במשרד הבריאות או היחידה לרישוי יבוא אמצעי לחימה (להלן – אמל"ח) במשרד הביטחון או הרשות המוסמכת במשרד התחבורה, והבטיחות בדרכים (להלן – משרד התחבורה), ימסרו את החלטתם למגיש הבקשה לקבלת רישיון יבוא, אישור או היתר, בתוך 21 ימי עבודה.

           (ד)  מי שמוסמך לתת רישיון יבוא, אישור או היתר לפי צו זה, יפרסם את כלל הדרישות, התנאים המלאים והמסמכים הנדרשים לצורך נתינתם באתר האינטרנט של המשרד, לפי העניין.

מיום 31.3.2015

צו תשע"ה-2015

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ה מס' 1756 מיום 31.3.2015 עמ' 56

(2) שירות המזון או אגף הרוקחות במשרד הבריאות או היחידה לרישוי יבוא אמצעי לחימה (להלן – אמל"ח) במשרד הביטחון או הרשות המוסמכת במשרד התחבורה, והבטיחות בדרכים (להלן – משרד התחבורה), ימסרו את החלטתם למגיש הבקשה לקבלת רישיון יבוא, אישור או היתר, בתוך 21 ימי עבודה.

יבוא רכב

4.       לא ייבא אדם רכב אלא בהתקיים אחד מהתנאים האלה:

(1)  בהתאם להוראות צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (יבוא רכב ומתן שירותים לרכב), התשל"ט-1978, והוראות צו זה;

(2)  בייבוא אישי כמשמעותו בסעיף 2(ג)(1), למעט רכב מסוג M3;

(3)  בייבוא של אחד מאלה:

(א)   גוף הצלה, לרבות ארגון או מוסד, שהוקם מכוח דין הנותן שירות לציבור או אם הוא ארגון עזר כהגדרתו בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951, בלבד שהרכב ישמש את הגוף המייבא למטרות הצלה וששר התחבורה והבטיחות בדרכים אישר את הייבוא;

(ב)   גוף הנותן שירותי הרמה, המייבא עגורן נייד, המיועד לשעת חירום;

צו תשע"ו-2015

(ג)    בעל רישיון מורה דרך בתוקף שניתן לו לפי תקנות שירותי תיירות (מורה דרך), התשכ"ז-1967, המייבא רכב סיור כהגדרתו בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 (להלן – תקנות התעבורה), ובלבד שהרכב ישמש את המייבא למתן שירות סיור כהגדרתו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ"ה-1985;

(ד)   בעל רישיון למתן שירותי השכרת רכב בתוקף, שניתן לו לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ"ה-1985, המייבא רכב מנועי המיועד למגורים (קרוואן), ובלבד שהרכב ישמש את המייבא למתן שירות השכרה;

צו תשע"ד-2014

(ה)   מינהל הרכב הממשלתי ובלבד שהרכב יהיה מיועד לשימוש במשרד ממשלתי או ביחידת סמך שלו ונועד לענות על צורך מיוחד, ודגם הרכב אינו מיובא בייבוא מסחרי סדיר על ידי יבואן כהגדרתו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (יבוא רכב ומתן שירותים לרכב), התשל"ט-1978;

(ו)    מפעל בעל רישיון לייצוא ביטחוני לפי חוק הפיקוח על ייצוא ביטחוני, התשס"ז-2007, מאת אגף הפיקוח על הייצוא במשרד הביטחון, ובלבד שהרכב משמש את המפעל המייבא לייצור ומיועד לייצוא בתוך תקופה של שנתיים, הניתנת להארכה בידי הרשות המוסכמת לשנה נוספת;

(ז)    יצרן רכב כהגדרתו בסעיף 1 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייבוא רכב ומתן שירותים לרכב), התשל"ט-1978, הרשום כתאגיד בישראל והמקיים מחקר ופיתוח בכלי רכב בישראל ובלבד שהרכב נדרש לייבוא למטרות מחקר או פיתוח, בכפוף לרישיון או אישור ייבוא מאת הרשות המוסכמת;

צו תשע"ד-2014

(ח)   יחידות סמך של משרד ראש הממשלה, שעיקר פעילותן בתחום ביטחון המדינה, ובלבד שראש יחידת הסמך או מי שהוסמך על ידו בכתב, אישר לרשות המוסמכת כי הרכב מיועד לשימוש מבצעי.

מיום 30.7.2014

צו תשע"ד-2014

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ד מס' 1743 מיום 30.7.2014 עמ' 184

(ה) מינהל הרכש הממשלתי מינהל הרכב הממשלתי ובלבד שהרכב יהיה מיועד לשימוש במשרד ממשלתי או ביחידת סמך שלו ונועד לענות על צורך מיוחד, ודגם הרכב אינו מיובא בייבוא מסחרי סדיר על ידי יבואן כהגדרתו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (יבוא רכב ומתן שירותים לרכב), התשל"ט-1978;

(ו) מפעל בעל רישיון לייצוא ביטחוני לפי חוק הפיקוח על ייצוא ביטחוני, התשס"ז-2007, מאת אגף הפיקוח על הייצוא במשרד הביטחון, ובלבד שהרכב משמש את המפעל המייבא לייצור ומיועד לייצוא בתוך תקופה של שנתיים, הניתנת להארכה בידי הרשות המוסכמת לשנה נוספת;

(ז) יצרן רכב כהגדרתו בסעיף 1 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייבוא רכב ומתן שירותים לרכב), התשל"ט-1978, הרשום כתאגיד בישראל והמקיים מחקר ופיתוח בכלי רכב בישראל ובלבד שהרכב נדרש לייבוא למטרות מחקר או פיתוח, בכפוף לרישיון או אישור ייבוא מאת הרשות המוסכמת;

(ח) יחידות סמך של משרד ראש הממשלה, שעיקר פעילותן בתחום ביטחון המדינה, ובלבד שראש יחידת הסמך או מי שהוסמך על ידו בכתב, אישר לרשות המוסמכת כי הרכב מיועד לשימוש מבצעי.

מיום 27.10.2015

צו תשע"ו-2015

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ו מס' 1772 מיום 27.10.2015 עמ' 68

(ג) בעל רישיון מורה דרך בתוקף שניתן לו לפי תקנות שירותי תיירות (מורה דרך), התשכ"ז-1967, המייבא רכב סיור כהגדרתו בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 (להלן – תקנות התעבורה), ובלבד שהרכב ישמש את המייבא למתן שירות סיור כהגדרתו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ"ה-1985, ודגם הרכב לא מיובא לארץ על ידי יבואן כהגדרתו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (יבוא רכב ומתן שירותים לרכב), התשל"ט-1978;

תחולת צו מתן רישיונות יבוא

5.       טובין שאין לייבאם לפי הוראות צו זה, או שהוראות צו זה אינן חלות על יבואם כמפורט בסעיף 6, יחולו עליהם הוראות צו מתן רישיונות יבוא, 1939.

אי-תחולה

6.       הוראות צו זה לא יחולו על יבוא טובין –

(1)  שהם סמים מסוכנים, כמשמעותם בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש] התשל"ג-1973, והמפורטים בתוספת הרביעית לצו זה;

(2)  שיעדם הוא האזור, אם אין היתר באזור להעברתם מישראל או אם אין רישיון העברה לשטחי האחריות הפלסטינית, לפי חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, התשס"ז-2007;

(3)[1] מארצות שאין לישראל עמן –

(א)   יחסים דיפלומטיים והאוסרות יבוא טובין מישראל;

צו תשע"ז-2017

(ב)   הסכם הכולל סעיף "אומה המועדפת ביותר" (M.F.N) או המגבילות, לדעת השר או מי שהסמיכו לכך, במפורש או מכללא, יבוא טובין מישראל, דרך כלל או מסוג מסוים; השר או מי שהסמיכו לכך, יפרסם בהודעה ברשומות את הארצות כמפורט בפסקה זו, או הטובין שיוצרו בארצות כאמור ורשאי השר לקבוע בהודעה כי הצו יחול על מדינות אלה, כולן או מקצתן; לעניין זה, "יוצרו" – לרבות נארזו או מוזגו.

מיום 9.1.2017

צו תשע"ז-2017

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ז מס' 1807 מיום 9.1.2017 עמ' 954

החלפת פסקה 6(3)(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) הסכם הכולל סעיף "אומה המועדפת ביותר" (M.F.N) או המגבילות, לדעת השר או מי שהסמיכו לכך, במפורש או מכללא, יבוא טובין מישראל, דרך כלל או מסוג מסוים; השר או מי שהסמיכו לכך, יפרסם בהודעה ברשומות את הארצות כמפורט בפסקה זו, או הטובין שיוצרו בארצות כאמור; לעניין זה, "יוצרו" – לרבות נארזו או מוזגו.

תחולת חובת הצגת רישיון יבוא או המצאת אישור

7.       (א)  מקום שצוין בתוספות לצו זה מספרם של פרט, פרט משנה וסעיף בתעריף המכס (להלן – פרט מכס), תחול חובת הצגתו של רישיון יבוא, או המצאת אישור או עמידה בתנאים על כל הטובין המסווגים באותו פרט מכס.

           (ב)  מקום שלצדו של פרט מכס בתוספות לצו זה צוין תיאור הטובין בטור ב' – תחול חובת הצגתו של רישיון יבוא או המצאת אישור או עמידה בתנאים רק על אותם טובין.

           (ג)   טובין המפורטים בתוספת השנייה, שלצדם רשום בטור ג' יותר מאישור או תנאי אחד, חובה להמציא לעניינם את כל האישורים הרשומים לצדם וכן אישור על עמידה בכל התנאים הרשומים לצדם; ואולם פרט מכס שסומנה לצדו כוכבית בטור א' – האישורים והתנאים המפורטים בטור ג' לצדו, הם חלופיים.

           (ד)  מקום שחלה חובה על פי דין של סימון טובין לפני יבואם, יראו בחובה זו גם תנאי לפי צו זה.

           (ה)  טובין שעל גביהם קבוע השם ירושלים, או אשר יוחד להם סימן מסחרי הכולל את השם ירושלים, טעונים אישור הוועדה לאישור השימוש בשם ירושלים לפי סעיף 6ג לפקודת סימני סחורות.

צירוף אישור

8.       מקום שנדרש אדם על פי צו זה להמציא אישור, יצרף היבואן לרשימון הייבוא אישור כדוגמת הטופס שבתוספת השלישית.

שמירת דינים

9.       צו זה בא להוסיף על כל דין אחר ולא לגרוע ממנו.

יבוא חומרי נפץ

10.     רישיון יבוא שניתן לפי צו זה מהווה היתר לעניין סעיף 9 לחוק חומרי נפץ, התשי"ד-1954.

ביטול

11.     צו יבוא חופשי, התשע"ב-2012 – בטל.

תחילה

12.     (א)  תחילתן של ההוראות שלהלן 30 ימים מיום פרסומו של צו זה (להלן – יום הפרסום) –

(1)   ההוראות בתוספת הראשונה לעניין פרטי המכס 84.27.1011, 84.27.1019, 84.27.1090, 84.27.2011, 84.27.2019, 84.27.2090, 84.27.9000, 84.30, 84.79.1090, 85.13, 85.26, 85.43, 90.15, 96.08;

(2)   ההוראות בתוספת השנייה לעניין פרטי המכס 22.08 – בקטע המתחיל במילים "למעט מוצרים הומיאפטיים", 22.08.9090, 36.04.1090, 84, 85, 85.17, 85.17.6000, 85.41.4000, 40.10, 40.13.1000, 68.07, 73.23.9000 – בקטע המתחיל במילים "כלי שולחן או כלי מטבח" עד המילים "פולימר או אלסטומר", 84.09, 84.14.8011, 84.14.8019, 84.18.6960, 90.13.2000, 90.18.9090, 84.21.

           (ב)  תחילתה של ההוראה בתוספת השניה לעניין פרט מכס 85.41.4000 – 60 ימים מיום הפרסום.

           (ג)   תחילתה של ההוראה בתוספת השנייה לעניין פרטי מכס 70.13, 90.19.2000 – 90 ימים מיום הפרסום.

צו תשע"ד-2014 צו תשע"ה-2015 צו תשע"ו-2015 צו (מס' 2)  תשע"ו-2016 צו (מס' 3)  תשע"ו-2016 צו תשע"ז-2017 צו (מס' 2)  תשע"ז-2017

תוספת ראשונה

(סעיפים 2(א) ו-(ג))

(הושמטה)

צו תשע"ד-2014 צו תשע"ה-2015 צו תשע"ו-2015 צו (מס' 2)  תשע"ו-2016 צו (מס' 3)  תשע"ו-2016 צו תשע"ז-2017

תוספת שנייה

(סעיף 2(ב) ו-(ג))

1.        בתוספת זו –

           "אגף הדיג" – אישור מהאגף לדיג ולחקלאות המים במשרד החקלאות;

           "אגף הרוקחות" – אישור מאגף הרוקחות במשרד הבריאות;

           "אישור מפמ"כ" – אישור ממכון התקנים על התאמת הטובין למפרט טכני של מכון התקנים;

           "אישור ת"ר" – אישור ממכון התקנים על עמידה בתנאי השחרור שקבע לטובין הממונה על התקינה;

           "אמ"ר" – אישור מהיחידה לאבזרים ומכשירים רפואיים במשרד הבריאות;

           "ביטחון" – אישור ממשרד הביטחון;

           "ביטחון פנים" – אישור מהמשרד לביטחון הפנים;

           "הגנת הצומח" – אישור מהשירותים להגנת הצומח ולביקורת שבמשרד החקלאות;

           "הודעה בדבר יצרני צמיגים מאושרים" – הודעה בדבר יצרני צמיגים מאושרים, לפי צו מוצרי תעבורה;

           "הוועדה הבין-משרדית להתקני תנועה ובטיחות" – אישור מהוועדה הבין-משרדית להתקני תנועה ובטיחות שמינה המנהל הכללי של משרד התחבורה, ושתפקידה לקבוע תנאים לאישור ולשימוש בהתקני תנועה שהם הסדרי תנועה כהגדרתם בתקנה 1 לתקנות התעבורה;

           "הוועדה לאנרגיה אטומית" – היתר מהוועדה לאנרגיה אטומית, שבמשרד ראש הממשלה;

           "הממונה על הקרינה" – אישור מהממונה על קרינה סביבתית במשרד להגנת הסביבה;

           "המפקח על היהלומים" – אישור מהמפקח על היהלומים במשרד הכלכלה;

           "השירות הווטרינרי" – אישור ממנהל השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות או מי שהוא הסמיך לצורך זה;

           "חומרים מסוכנים" – היתר רעלים מהאגף לחומרים מסוכנים במשרד להגנת הסביבה;

           "חקלאות" – אישור מהמרכז לסחר חוץ במשרד החקלאות;

           "טופס הצהרה לאגף הרוקחות" – טופס הצהרה על פי נוסח הטופס של רשות הדואר
776-0001;

           "טיב מספוא" – אישור מהמחלקה לטיב מספוא במשרד החקלאות;

           "כלכלה" – אישור ממשרד הכלכלה;

           "מועד ייצור" – היום האחרון בחודש שבו הושלם ייצור הרכב או השלדה לפי העניין;

           "מיכון וטכנולוגיה" – אישור מהאגף למיכון וטכנולוגיה במשרד החקלאות;

           "מכשירי קרינה" – אישור מהיחידה לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינה במשרד הבריאות;

צו תשע"ו-2015

           "מעבדה לרכב" – מעבדה למכניקה שבמכון התקנים הישראלי, או המעבדה לרכב שבמוסד הטכניון למחקר ופיתוח או המעבדה לרכב שבאוניברסיטת אריאל שבשומרון, אשר אושרו כמעבדה מוסמכת בידי מינהל אגף הרכב במשרד התחבורה לפי תקנה 1 לתקנות התעבורה;

מיום 27.10.2015

צו תשע"ו-2015

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ו מס' 1772 מיום 27.10.2015 עמ' 68

"מעבדה לרכב" – מעבדה למכניקה שבמכון התקנים הישראלי, או המעבדה לרכב שבמוסד הטכניון למחקר ופיתוח או המעבדה לרכב שבאוניברסיטת אריאל שבשומרון, אשר אושרו כמעבדה מוסמכת בידי מינהל אגף הרכב במשרד התחבורה לפי תקנה 1 לתקנות התעבורה;

           "משקלות ומידות" – אישור מהמפקח על משקלות ומידות, במשרד הכלכלה בהתאם לפקודת המשקלות והמידות, 1947;

           "משרד התחבורה – אגף הרכב ושירותי תחזוקה – גף צמ"ה" – אישור ממשרד התחבורה – אגף הרכב ושירותי תחזוקה – גף ציוד מכני הנדסי; ולעניין רכבות – אישור אגף הרכבות במשרד התחבורה;

           "צו בתים ארעיים למגורים" – צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בתים ארעיים למגורים), התשנ"א-1991;

           "צו בתים מבנייה קלה" – צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בתים מבנייה קלה), התשנ"ב-1991;

           "צו הרכב" – צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (יבוא רכב ומתן שירותים לרכב), התשל"ט-1978;

           "צו התמרוקים" – צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תמרוקים), התשל"ג-1973;

           "צו מוצרי תעבורה" – צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם),

התשמ"ג-1982;

           "צו סימון טובין" – צו הגנת הצרכן (סימון טובין), התשמ"ג-1983;

           "צו צעצועים מסוכנים" – צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (איסור ייצור, יבוא ומכירה של צעצועים מסוכנים), התשמ"ז-1986;

           "צו תכשירים להדברת מזיקים לאדם" – צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תכשירים להדברת מזיקים לאדם), התשכ"ב-1962;

           "קלנועית" – כהגדרתה בתקנות התעבורה;

           "רשות העתיקות" – אישור מרשות העתיקות כהגדרת "הרשות" בחוק רשות העתיקות, התשמ"ט-1989;

           "שימור אנרגיה" – אישור מאגף לשימור אנרגיה במשרד האנרגיה והמים על התאמת הטובין לתקנות מקורות אנרגיה (יעילות מזגנים) או לתקנות מקורות אנרגיה (התייעלות מכשירי קירור), לפי העניין;

           "שירות המזון" – אישור משירות המזון הארצי של משרד הבריאות ואישור שחרור מתחנת מעבר לפי סעיף 8 לפקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], התשמ"ג-1983;

           "תחבורה" – אישור מאגף הרכב ושירותי תחזוקה במשרד התחבורה;

           "ת"י" – תקן ישראלי, כמשמעותו בחוק התקנים, התשי"ג-1953;

           "תעודת הכשר" – תעודת הכשר ממועצת הרבנות הראשית;

           "תעודת קימברלי" – תעודה בעלת עיצוב מיוחד, החסינה מפני זיוף, המזהה יהלומי גלם מיובאים העונים לדרישות התכנית הבין-לאומית לפיקוח ותיעוד יבוא יהלומי גלם;

           "תעודת רישום לפי תקנות תכשירים להדברת מזיקים לאדם" – תעודת רישום בתוקף, על שם היבואן, מהמשרד לאיכות הסביבה על פי תקנות החומרים המסוכנים (רישום תכשירים להדברת מזיקים לאדם), התשנ"ד-1994;

           "תקנות מקורות אנרגיה (הספק חשמלי מרבי לטלוויזיה)" – תקנות מקורות אנרגיה (הספק חשמלי מרבי למקלט טלוויזיה), התשע"א-2011;

           "תקנות מקורות אנרגיה (התייעלות מכשירי קירור)" – תקנות מקורות אנרגיה (התייעלות אנרגטית ומידע על צריכת אנרגיה של מכשירי קירור), התשס"ד-2004;

           "תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית של נורות)" – תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית מזערית לנורה חשמלית לתאורת פנים במבנים), התשע"א-2011;

           "תקנות מקורות אנרגיה (יעילות מזגנים)" – תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית, סימון אנרגטי ודירוג אנרגטי במזגנים), התשס"ה-2004;

           "תקנות מקורות אנרגיה (נצילות מנועים)" – תקנות מקורות אנרגיה (נצילות אנרגיה של מנועי השראה חשמליים), התשס"ד-2004;

           "תקנות תכשירים רפואיים" – תקנות הרוקחים (תכשירים), התשמ"ו-1986;

           "תקשורת" – אישור מאגף בכיר ספקטרום אלקטרו-מגנטי או מאגף בכיר הנדסה ורישוי, במשרד התקשורת, לפי העניין.

2.        (א)  בפרקים 1 עד 53 ובפרטים 84.36 ו-84.37 תחול חובת המצאת אישורי הגנת הצומח, השירות הווטרינרי, טיב מספוא וחקלאות, כמפורט בטור ג', גם בייבוא אישי.

           (ב)  בפרטים המתייחסים לתוספי תזונה כהגדרתם בתקנות בריאות הציבור (מזון) (תוספי תזונה), התשנ"ז-1997, יגיש היבואן הצהרה לשירות המזון הארצי של משרד הבריאות לגבי תוספי תזונה ביבוא אישי, על גבי טופס של שירות המזון, וזאת במקום אישורי "שירות המזון" כאמור בטור ג'.

(טבלה הושמטה)

תוספת שלישית

(סעיף 8)

משרד      

אישור לפי צו יבוא חופשי, התשע"ד-2014

אישור על קיום

1.    שם היבואן:       מס' היבואן:      

כתובת יבואן:      

לייבוא הטובין:      

לפי  המכס:      

שם הספק וכתובתו:      

סוג האריזה:       משקל היחידה:      

תאריך ייצור:      

2.    תנאים – אישור זה כפוף למילוי אחר התנאי/ם כלהלן:

א.         

ב.         

ג.         

ד.         

3.    הערות      

4.    תוקף האישור מתאריך       עד לתאריך       והוא מתייחס לטובין כמפורט לעיל בלבד.

תאריך:       תפקיד הגורם המאשר:      

חתימה וחותמת: _______________________

תוספת רביעית

(סעיף 6(1))

(הושמטה)

תוספת חמישית

(סעיף 2(ג)(3))

1.        טובין המיובאים כדוגמאות מסחריות או לשימוש עצמי, שערכם fob הוא עד $1,000 (אלף דולר ארה"ב) ובלבד שיובאו בכמות שלא תעלה על שתי יחידות מכל סוג או דגם.

2.        טובין המיובאים כחלקי חילוף שערכם fob הוא עד $5,000 (חמשת אלפים דולר ארה"ב) ובלבד שיובאו בכמות שלא תעלה על חמש יחידות מכל סוג, ולאחר שהיבואן נתן הצהרה לפי הנוסח להלן:

[הצהרת יבואן על יבוא חלקי חילוף לפי התוספת החמישית לצו יבוא חופשי, התשע"ד-2014]

י"ד בשבט התשע"ד (15 בינואר 2014)                                   נפתלי בנט

                                                                                                                     שר הכלכלה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ד מס' 1729 מיום 20.1.2014 עמ' 46.

תוקן ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ד מס' 1743 מיום 30.7.2014 עמ' 184 – צו תשע"ד-2014; ר' סעיף 5 לענין תחילה (תיקון ותיקון תוספות ראשונה ושנייה).

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ה מס' 1756 מיום 31.3.2015 עמ' 56 – צו תשע"ה-2015; ר' סעיף 4 לענין תחילה (תיקון ותיקון תוספות ראשונה ושנייה).

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ו מס' 1772 מיום 27.10.2015 עמ' 68 – צו תשע"ו-2015; ר' סעיף 4 לענין תחילה (תיקון ותיקון תוספות ראשונה ושנייה).

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ו מס' 1785 מיום 13.4.2016 עמ' 138 – צו (מס' 2) תשע"ו-2016; ר' סעיף 3 לענין תחילה (התוספות הראשונה והשנייה).

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ו מס' 1795 מיום 23.8.2016 עמ' 202 – צו (מס' 3) תשע"ו-2016; ר' סעיף 3 לענין תחילה (תוספות ראשונה ושנייה).

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ז מס' 1807 מיום 9.1.2017 עמ' 954 – צו תשע"ז-2017; ר' סעיף 5 לענין תחילה (תיקון ותוספות ראשונה ושנייה).

5. (א) תחילתו של סעיף 4(8) ו-(16), חודש מיום פרסומו של צו זה (להלן – יום הפרסום).

 (ב) תחילתם של סעיפים 3 ו-4(17) – חודשיים מיום הפרסום.

 (ג) תחילתו של סעיף 4(2), (3) ו-(10) שלושה חודשים מיום הפרסום.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ז מס' 1816 מיום 6.4.2017 עמ' 992 – צו (מס' 2) תשע"ז-2017 (התוספות הראשונה והשנייה). ת"ט ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ז מס' 1825 מיום 18.7.2017 עמ' 1024.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ח מס' 1860 מיום 26.6.2018 עמ' 124 – צו תשע"ח-2018 (התוספת השנייה).

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ח מס' 1863 מיום 12.7.2018 עמ' 130 – צו (מס' 2) תשע"ח-2018 (התוספת השנייה).

[1] ר' הוראת שעה: ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ו מס' 1777 מיום 17.1.2016 עמ' 96; תוקפה עד יום 31.3.2016.