נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות החשמל (העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים במתח נמוך), תשע"ד-2014

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – חשמל

תוכן ענינים

פרק א': פרשנות

Go

2

סעיף 1

הגדרות

Go

2

פרק ב': מבטחים וייעודם

Go

2

סעיף 2

כללי

Go

2

סעיף 3

חובת הגנה

Go

2

סעיף 4

ייעוד המבטח

Go

2

סעיף 5

מבטח להגנה בפני זרם יתר

Go

3

פרק ג': מבטח להגנה בפני זרם העמסת יתר בלבד

Go

3

סעיף 6

מבטח בפני זרם העמסת יתר בלבד

Go

3

סעיף 7

סימון מבטח

Go

3

סעיף 8

הגנת מוליכים במקביל

Go

3

פרק ד': מבטח להגנה בפני זרם קצר בלבד

Go

4

סעיף 9

מבטח להגנה בפני זרם קצר בלבד

Go

4

סעיף 10

המשך המרבי של זרם הקצר

Go

4

פרק ה': מיקום מבטח

Go

4

סעיף 11

הגנה ומיקומה בהסתעפות

Go

4

סעיף 12

איסור התקנת מבטח

Go

4

פרק ו': שונות

Go

5

סעיף 13

בדיקה לפני הפעלה ראשונה או שינוי יסודי

Go

5

סעיף 14

בדיקה תקופתית

Go

5

סעיף 15

אחריות

Go

5

סעיף 16

ביטול

Go

5

סעיף 17

תחילה והוראות מעבר

Go

5

סעיף 18

תחילה וסייג לתחולה

Go

5

תוספת ראשונה

Go

5

תוספת שנייה

Go

6

תוספת שלישית

Go

6


תקנות החשמל (העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים במתח נמוך), תשע"ד-2014*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק החשמל, התשי"ד-1954 (להלן – החוק), ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, לפי סעיף 21א לחוק-יסוד: הכנסת, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': פרשנות

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

          "זרם" – שיעורו האפקטיבי של הזרם החשמלי (rms);

          "זרם הבדיקה הגבוה" (I2) – זרם השימוט (הפסקה) המובטח בתוך זמן המתאים לסוג המבטח;

          "זרם העבודה הממושך" (Ib) – הזרם הממושך המרבי שבעבורו תוכנן המעגל;

          "זרם העמסת יתר" (Overload Current) – זרם יתר במעגל שאין בו תקלה, הנגרם על ידי העמסת יתר;

          "זרם יתר" (Over Current) – זרם העולה על הזרם הנקוב של המבטח ויכול שיהיה זרם העמסת יתר או זרם קצר;

          "זרם מתמיד" – זרם שגורם, למעשה, לטמפרטורה קבועה של המוליך;

          "זרם מתמיד מרבי" (Iz) – זרם מתמיד של מוליך המעלה את הטמפרטורה של מוליך לטמפרטורה המרבית המותרת בתנאי סביבה אחידים בהתאם לתוספת השנייה ובשיטת ההתקנה בהתאם לתוספת השלישית;

          "זרם מתמיד מרבי מתוקן" (I'z) – ערך הזרם של מוליך המחושב כמכפלה של Iz במקדמי התיקון לפי הטבלאות שבתוספת הראשונה;

          "זרם נקוב" – הזרם שבעבורו תוכנן הציוד החשמלי;

          "זרם נקוב של מבטח" (In) – הזרם הרשום על מבטח או הזרם שאליו הוא כוונן;

          "זרם עמידה בקצר" (Short circuit withstand capacity) – זרם הקצר שאותו יכולים לשאת המעגל או אמצעי המיתוג, במצב "מחובר", לזמן קצר בהתאם לסוג אמצעי המיתוג;

          "זרם קצר" (Ik) (Short Circuit Current) – זרם יתר מתמיד המופיע כתוצאה מקצר;

          "טמפרטורה אופפת" (Ambient temperature) – הטמפרטורה במעלות צלסיוס בקרבתו המיידית של מוליך בזמן שלא עובר בו זרם;

          "כבל" – מוליך יחיד מבודד שיוצר עם מעטה נוסף, או כמה מוליכים מבודדים שאוגדו בתהליך ייצורם במעטה מבדד נוסף משותף;

          "כושר הפסקה" (Breaking capacity) – הזרם המרבי אשר מבטח מסוגל להפסיק בלי שיגרום להרס למבטח או לסכנה לאנשים ולסביבה;

          "לולאת תקלה" – מסלול זרם קצר ממקור הזינה וחזרה אליו דרך מוליכי זינה, מוליכי הארקה (PE) מוליכי PEN, אלקטרודת הארקה, המסה הכללית של האדמה, הארקת השיטה של מקור הזינה, כולם או מקצתם, כשהם מחוברים בטור או במקביל;

          "מבטח" – אבזר הגנה להפסקה אוטומטית של זרם יתר במעגל או קו; מבטח יכול שיהיה נתיך או מפסק אוטומטי;

          "מוליך" – גוף המיועד והמתוכנן להעברת זרם חשמלי;

          "מוליך אפס" (N) – מוליך המחובר לנקודת האפס של מקור הזינה והנוטל חלק בתמסורת או בחלוקה של אנרגיה חשמלית;

          "מוליך PEN" (Protective Earth Neutral) – מוליך המשמש בו-זמנית כמוליך הארקה וכמוליך אפס (N);

          "מוליך תווך" – מוליך המחובר לנקודת התווך של מקור הזינה;

          "מיתקן חירום" – חלק של מיתקן החשמל, כגון קו או מעגל, החייב להמשיך לפעול, למשך זמן מוגדר, בזמן הפסקת הזינה הרגילה וגם בזמן סכנה, כגון שריפה;

          "ממ"ר" – מילימטרים מרובעים;

          "מפסק אוטומטי" – מפסק בעל כושר הפסקה של זרם יתר מוגדר, הכולל מנגנון אוטומטי להפסקת מעגל או קו במקרה של זרם יתר, ויכול שיופעל באופן ידני;

          "מפסק אוטומטי זעיר" – מפסק אוטומטי שאינו ניתן לכוונון;

          "מפסק אוטומטי מגביל זרם קצר" – מפסק אוטומטי שאינו מאפשר לזרם הקצר להגיע למלוא עוצמתו הצפויה וזאת על ידי הפסקתו המהירה;

          "מפסק מגן" – מפסק המיועד להפסקה אוטומטית של מיתקן חשמלי ממקור הזינה במקרה של הופעת זרם דלף לאדמה;

          "מקדם תיקון" – מקדם המכמת את ההשפעה של שונות התנאים המעשיים השוררים במיתקן המתוכנן, לעומת אלה ששימשו להגדרת הזרם המתמיד המרבי;

          "מקדם תיקון משוקלל" (c) – מקדם המתקבל על ידי הכפלת מקדמי תיקון הנוגעים לעניין;

          "מקור זינה" – גנרטור, שנאי, ממיר, מיישר זרם, תא ראשוני, מצבר או מקור אחר הזן את השיטה, הכול לפי העניין;

          "מתח נמוך" – מתח העולה על מתח נמוך מאוד ואינו עולה על 1,000 וולט בזרם חילופין או על 1,500 וולט בזרם ישר בין שני מוליכים באותה שיטת אספקה;

          "מתח נמוך מאוד" – מתח שאינו עולה על 24 וולט בזרם חילופין או 60 וולט בזרם ישר בין שני מוליכים באותה שיטת אספקה;

          "קצר" (Short Circuit) – חיבור בעל עכבה נמוכה יחסית הנגרם בשל תקלה בין שתי נקודות או יותר, שקיים ביניהן הפרש פוטנציאלים במצב תקין;

          "רשת חשמל" – מערכת מוליכים המותקנים על מבדדים, או כבל עילי או תת-קרקעי או צרור ואבזרים הקשורים בפעולתם, לרבות החיבור למבנה עד להדקי הכניסה למבטח שבכניסה למבנה.

פרק ב': מבטחים וייעודם

כללי

2.       לא יתכנן אדם, לא יתקין, לא יבדוק, לא ישנה כוונון ולא יתקן מבטח אלא אם כן הוא חשמלאי בעל רישיון מתאים לגודל המבטח.

חובת הגנה

3.       (א)  כל מוליך חי, בקו, במעגל או במעגל סופי, שאיננו מוליך אפס (N), מוליך PEN או מוליך תווך מוארק, יוגן על ידי מבטח המגן הן בפני זרם קצר והן בפני זרם העמסת יתר, או על ידי מבטח נפרד לכל ייעוד.

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א) אין צורך בהגנה מפני זרם העמסת יתר, אם מקור הזינה אינו יכול לגרום לזרם העמסת יתר במוליכים או אם המעגל מזין מיתקני חירום.

          (ג)   חתך מוליך אפס (N) יהיה כזה שימנע חימום יתר של מוליך זה.

ייעוד המבטח

4.       מבטח מיועד לאחד מאלה:

(1)  להגנה בפני זרם העמסת יתר בלבד (Overload Current);

(2)  להגנה בפני זרם קצר בלבד (Short Circuit Current);

(3)  להגנה בפני זרם יתר (Over Current) – אם הוא מבטח משותף לשני הייעודים שבפסקאות (1) ו-(2).

מבטח להגנה בפני זרם יתר

5.       במבטח להגנה בפני זרם יתר יתקיימו כל הדרישות בפרקים ג' ו-ד', לפי העניין.

פרק ג': מבטח להגנה בפני זרם העמסת יתר בלבד

מבטח בפני זרם העמסת יתר בלבד

6.       (א)  מבטח המגן על מוליך מפני זרם העמסת יתר בלבד, יתאים לכל הדרישות האלה:

(1)   Ib In I'z

(2)   I2 ≤ 1.45 x I'z

(3)   I'z = Iz x c

          בנוסחה זו –

Ib – זרם העבודה הממושך המרבי;

In – הזרם הנקוב של המבטח או הזרם שאליו הוא כוונן;

I2 – זרם הבדיקה הגבוה;

Iz – זרם מתמיד מרבי;

I'z – זרם מתמיד מרבי מתוקן;

C – מקדם תיקון משוקלל;

          ערכים של I2 לסוגים שונים של מבטחים הם:

סוג המבטח

זרם השימוט המובטח I2

נתיך

10A < In < 25A

1.75 x In

In > 25A

1.6 x In

מפסק אוטומטי זעיר (מא"ז)

1.45 x In

מפסק אוטומטי הניתן לכוונון

1.3 x In

          (ב)  אם הטמפרטורה השוררת בלוח שמותקן בו המבטח שונה מטמפרטורת הייחוס בתקנים של המבטח – יש להביא זאת בחשבון בזמן קביעת גודל המבטח.

          (ג)   ערכי זרם Iz ניתנים בטבלאות שבתוספת השנייה בהתאם לשיטת התקנתם של מוליכים מבודדים וכבלים, כמתואר בתוספת השלישית; הטבלאות חושבו לפי נתונים אלה:

(1)   הטמפרטורה המרבית המותרת בזרם Iz היא:

(א)   Cº70 – אם הבידוד הוא פי.וי.סי (PVC) רגיל או דומיו (להלן – בידוד Cº70);

(ב)   Cº90 – אם הבידוד הוא פוליאתילן מוצלב (XLPE) או סוגים של בידוד נטול הלוגנים המתאימים לטמפרטורה זו לפי המפרט הטכני של היצרן (להלן – בידוד Cº90);

(2)   הטמפרטורה האופפת היא:

(א)   באוויר - Cº35;

(ב)   באדמה - Cº30;

(3)   ההתנגדות התרמית הסגולית של האדמה היא 2.5 מעלות קלווין כפול מטר חלקי וואט (K·m/W);

(4)   בתנאים השונים מהאמור בפסקאות (1), (2) ו-(3) יחושב הזרם המתמיד המרבי המתוקן של המוליך I'z כמכפלה של מקדמי התיקון כמפורט בתוספת הראשונה.

          (ד)  אם מוליך בחתך אחיד עובר כמה קטעים שבהם שוררים תנאים שונים, יחושב הזרם המרבי המתוקן I'z לכל אחד מהקטעים כמפורט בתקנת משנה (ג); לעניין הדרישות המפורטות בתקנת משנה (א), ייבחר הערך הנמוך ביותר של הזרם המרבי המתוקן I'z.

          (ה)  מתכנן בעל רישיון חשמלאי מהנדס רשאי לסטות מהערכים המתקבלים מהנוסחאות שבתקנה זו, בתנאי שהוא מבסס את חישוביו על תנאי ההתקנה וההעמסה של המעגל או הקו.

          (ו)   על אף האמור בתקנת משנה (ה), מוליך בעל בידוד Cº70 בחתך 1.5 ממ"ר, יוגן באמצעות מבטח בעל זרם נקוב שאינו עולה על 10 אמפר, ומוליך בעל בידוד Cº70 בחתך 2.5 ממ"ר, יוגן באמצעות מבטח בעל זרם נקוב שאינו עולה על 16 אמפר.

          (ז)   מבטח מפני זרם העמסת יתר יכול שיותקן במקום כלשהו במעגל המוגן על ידו, בתנאי שאין לפניו הסתעפות במעלה המעגל או שזרם העבודה הממושך המרבי בהסתעפות נלקח בחשבון בעת בחירת המבטח.

סימון מבטח

7.       ליד כל מבטח או עליו, יימצא סימון ברור ובר-קיימא המציין את הזרם הנקוב שלו; לגבי מפסק אוטומטי הניתן לכוונון יסומן כאמור זרם הכוונון; לגבי נתיכים יסומן הזרם הנקוב של הנתיכים.

הגנת מוליכים במקביל

8.       (א)  אם משתמשים במבטח משותף להגנת כמה מוליכים המחוברים במקביל בפני זרם העמסת יתר, יתקיימו במוליכים כל התנאים שלהלן:

(1)   הם יהיו מאותו חומר;

(2)   הם יהיו בחתך שווה;

(3)   הם יהיו בעלי אורך שווה;

(4)   אבזרי החיבור שלהם ואופן התקנתם יהיו זהים;

(5)   זרם ההעמסה יתאים לסוג הבידוד העומד בטמפרטורה הנמוכה ביותר.

          (ב)  הוסף מוליך במיתקן במקביל למוליך קיים, לא יחולו הוראות תקנת משנה (א), ובלבד שיובטח שזרם העבודה בכל מוליך לא יעלה על זרם I'z שלו.

פרק ד': מבטח להגנה בפני זרם קצר בלבד

מבטח להגנה בפני זרם קצר בלבד

9.       (א)  מבטח להגנה בפני זרם קצר בלבד, יפסיק את זרם הקצר בכפוף לאמור בתקנה 10.

          (ב)  כושר ההפסקה של מבטח, יהיה גדול מזרם הקצר המרבי הצפוי לעבור דרכו; יכול שהתניה זו לא תחול אם התקיימו כל אלה:

(1)   במעלה המעגל מותקן מבטח אחר בעל כושר הפסקה כנדרש בתקנת משנה זו, שיפעל לפני המבטח שכושרו קטן יותר;

(2)   המבטח בעל כושר ההפסקה הקטן ביותר יהיה בעל זרם עמידה שיאפשר להעביר, בלא נזק לעצמו או לסביבתו, את זרם הקצר הצפוי עד להפסקתו על ידי המבטח שבמעלה המעגל.

          (ג)   הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על מוליכים המחברים מקור זינה אל הלוח ובלבד שהקטע שבין מקור הזינה לבין הלוח יהיה קצר ככל האפשר ולא יעלה על 25 מטרים.

המשך המרבי של זרם הקצר

10.    (א)  חתך מוליכי המעגל ומבטחו יותאמו כך שבזרם קצר ינותק המעגל על ידי מבטחו בתוך זמן שלא יעלה על הזמן המתקבל מהנוסחה שלהלן, אך לא יותר מאשר 5 שניות כנדרש בתקנה 42(א)(2) לתקנות החשמל (הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1,000 וולט), התשנ"א-1991:

          בנוסחה זו –

S – חתך המוליך בממ"ר;

Ik min – זרם הקצר החד-מופעי הצפוי כאשר הקצר מתרחש בנקודה המרוחקת ביותר של המעגל;

t – משך קיום הקצר, בשניות, שבו מגיע המוליך לטמפרטורה של:

(1)   Cº160 לבידוד Cº70 כאשר הטמפרטורה ההתחלתית היא Cº70;

(2)   Cº250 לבידוד Cº90 כאשר הטמפרטורה ההתחלתית היא Cº90;

k – מקדם לפי הטבלה שלהלן:

ערך מקדם k

חומר המוליך

סוג הבידוד

בידוד Cº70

בידוד Cº90

נחושת

115

143

אלומיניום

76

94

          (ב)  כאשר t קטן מ-0.1 שנייה או כאשר המפסק הוא מסוג המגביל זרם קצר, ייבחר המבטח אשר בו הולם החום (Heat Shock) ()

לא עולה על ערך (k2s2):

          בנוסחה זו –

I(t) – זרם רגעי המשתנה עם הזמן;

() – ערך הולם החום בהתאם לנתוני יצרן המבטח.

          (ג)   כאשר משך קיום הקצר (t) כהגדרתו בתקנת משנה (א) עולה על 5 שניות, יש להתקין להגנה בפני זרם קצר לאדמה, נוסף על המבטח, גם מפסק מגן; מפסק המגן שיותקן כאמור יהיה כזה שלולאת התקלה תאפשר פיתוח זרם תקלה שהוא פי 10 לפחות מזרם ההפעלה של מפסק המגן; מפסק מגן כאמור יהיה בעל כושר הפסקה מזערי של זרם הקצר לאדמה הצפוי בתחילת המעגל; זרם העמידה של מפסק המגן יעמוד בדרישות תקנה 9(ב)(2).

פרק ה': מיקום מבטח

הגנה ומיקומה בהסתעפות

11.    (א)  מבטח להגנה בפני זרם העמסת יתר ומבטח להגנה בפני זרם קצר יותקנו בכל הסתעפות של מעגל שבה חלה הקטנה בכושר ההעמסה של המוליך עקב הקטנת חתכו, שינוי אופן התקנתו או שינוי סוג הבידוד.

          (ב)  קיים במעלה מעגל מבטח בפני זרם קצר, המגן עד לסיום המעגל על המוליכים שבהם חלה הקטנת כושר ההעמסה, אין חובה להתקין הגנה נוספת בפני זרם קצר בלבד.

          (ג)   בהסתעפות כמתואר בתקנת משנה (א) שאורכה אינה עולה על 3 מטרים ושאופן התקנתה מקטין עד לסבירות מזערית היווצרות קצר, אין חובה להתקין הגנה נוספת בפני זרם קצר בלבד.

          (ד)  בהסתעפות כמתואר בתקנת משנה (א) יכול שהמבטח בפני זרם העמסת יתר בלבד ימוקם במקום כלשהו במעגל, בתנאי שאין כל הסתעפות בין נקודת ההקטנה של כושר ההעמסה לבין המבטח.

          (ה)  במעגל של דירת מגורים, המוגן באמצעות מבטח בעל זרם נקוב של 16 אמפר, יכול שיסתעף ממוליך בחתך של 2.5 ממ"ר, מוליך בחתך של 1.5 ממ"ר לתאורה בלבד, בתנאי שהזרם הצפוי בהסתעפות אינו עולה על 10 אמפר.

איסור התקנת מבטח

12.    לא יותקן מבטח במקומות אלה:

(1)  במוליך PEN;

(2)  במוליך האפס (N) אלא אם כן המבטח מפסיק בו-זמנית גם את שאר מוליכי המופעים;

(3)  במוליך הארקה (PE);

(4)  במוליך חיבור לפס השוואת פוטנציאלים;

(5)  במעגל משני של משנה זרם;

(6)  במעגל עירור של גנרטור או מנוע לזרם ישר;

(7)  במעגל המזין התקן התרעה חיוני כגון צופר או מעגל פיקוד שהפסקתו כרוכה בסכנה.

פרק ו': שונות

בדיקה לפני הפעלה ראשונה או שינוי יסודי

13.    (א)  בעל רישיון חשמלאי בודק כמשמעותו בסימנים י' עד י"ב בפרק השני לתקנות החשמל (רישיונות), התשמ"ה-1985, יבדוק הגנה של מוליך מבודד או של כבל, לפני הפעלה ראשונה של המיתקן או לאחר שינוי יסודי בו; לעניין זה, "שינוי יסודי" – שינוי בחתך המוליכים, בחומר המוליכים, בבידוד המוליכים, במספר המוליכים המותקנים במובל, בצורת ההתקנה או בתנאי הסביבה.

          (ב)  בבדיקה כאמור יש לבדוק ולוודא כי במיתקן מתקיימות דרישות תקנות אלה.

          (ג)   תוצאות הבדיקות יירשמו ויימסרו לבעל המיתקן, למחזיקו, למפעילו ולאחראי על המיתקן ויישמרו בידם במשך תקופת פעילות המיתקן.

בדיקה תקופתית

14.    (א)  במיתקן בעל זרם נקוב העולה על 3x160 אמפר יבוצעו, אחת לשנה, בדיקות אלה:

(1)   כוונון המפסקים האוטומטיים בהתאם לרשום בסימון המבטח;

(2)   בדיקה שהזרם הנקוב של המבטחים מתאים לתכניות המעודכנות של המיתקן;

(3)   בדיקה שחיבורי המוליכים מהודקים היטב ולא נראים עליהם סימני חימום יתר.

          (ב)  חשמלאי בעל רישיון המתאים לגודל המיתקן ולייעודו, יבצע את הבדיקות והתוצאות יירשמו ויימסרו לבעל המיתקן, למחזיקו, למפעילו ולאחראי על המיתקן ויישמרו בידם למשך כל תקופת הפעילות של המיתקן.

          (ג)   מתקין של מיתקן כאמור בתקנת משנה (א) יציג על גבי המיתקן הודעה בדבר חובת הבדיקה התקופתית לפי תקנה זו.

          (ד)  הוראות תקנה זו לא יחולו לגבי מיתקן של בעל רישיון ספק שירות חיוני לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו-1996.

אחריות

15.    חובה המוטלת לפי תקנות אלה יראו אותה כמוטלת על מתכנן המיתקן, על מתקינו, על בודקו, על בעליו, על מחזיקו או על מפעילו, הכול לפי העניין, והוא אם אין כוונה אחרת משתמעת.

ביטול

16.    תקנות החשמל (העמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים עד 1,000 וולט), התשנ"ג-1992 – בטלות.

תחילה והוראות מעבר

17.    (א)  תחילתן של תקנות אלה שישה חודשים מיום פרסומן.

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), מותר לפעול לפי תקנות אלה החל ביום פרסומן.

תחילה וסייג לתחולה

18.    (א)  תקנות אלה יחולו על מוליכים מבודדים וכבלים למתח נמוך.

          (ב)  תקנות אלה לא יחולו על –

(1)   מוליכים מבודדים וכבלים, שאינם חלק ממיתקן;

(2)   רשת חשמל עילית, לרבות חיבורים עיליים ותת-קרקעים מהרשת למבנים.

תוספת ראשונה

(תקנות 1 ו-6(ג)(4))

טבלה 1

מקדמי תיקון לחישוב I'z בעבור ערכים שונים של טמפרטורה אופפת של האוויר

טמפרטורה אופפת של האוויר Cº

סוג הבידוד

בידוד Cº70

בידוד Cº90

10

1.30

1.20

15

1.24

1.17

20

1.19

1.13

25

1.13

1.08

30

1.06

1.04

35

1.00

1.00

40

0.93

0.95

45

0.84

0.91

50

0.76

0.85

55

0.65

0.79

60

0.53

0.74

65

-

0.68

70

-

0.60

75

-

0.52

80

-

0.43

טבלה 2

מקדמי תיקון לחישוב I'z בעבור ערכים שונים של טמפרטורה אופפת של הקרקע

טמפרטורה אופפת של הקרקע Cº

סוג הבידוד

בידוד Cº70

בידוד Cº90

10

1.24

1.15

15

1.18

1.12

20

1.12

1.08

25

1.07

1.03

30

1.00

1.00

35

0.94

0.96

40

0.87

0.91

45

0.80

0.86

50

0.71

0.82

55

0.62

0.76

60

0.51

0.70

65

-

0.65

70

-

0.57

75

-

0.49

80

-

0.41

טבלה 3

מקדמי תיקון לחישוב I'z בעבור ערכים שונים של התנגדות תרמית סגולית של הקרקע

התנגדות תרמית סגולית Km/W

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

מקדם תיקון

1.18

1.10

1.05

1.00

0.96

טבלה 4

מקדמי תיקון לחישוב I'z בעבור כבלים המותקנים בקבוצות בלא רווח ביניהן

מס' סידורי

אופן התקנת הכבלים

מספר מעגלים או מספר כבלים רב-גידיים

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

16

20

1

מקבץ כבלים באוויר, על גבי משטח, בהתקנת סמויה או חשיפה

1.00

0.80

0.70

0.65

0.60

0.57

0.54

0.52

0.50

0.45

0.41

0.38

2

כבלים בשכבה אחת על קיר, רצפה או על מגש לא מחורר

1.00

0.85

0.79

0.75

0.73

0.72

0.72

0.71

0.70

בהתקנות אלה אין להתקין יותר מ-9 מעגלים או כבלים רב-גידיים

3

כבלים בשכבה אחת מותקנים בצמוד לתקרה

0.95

0.81

0.72

0.68

0.66

0.64

0.63

0.62

0.61

4

כבלים בשכבה אחת מותקנים על מגש מחורר אופקי או אנכי

1.00

0.88

0.82

0.77

0.75

0.73

0.73

0.72

0.72

5

כבלים בשכבה אחת מותקנים על סולם או באמצעות חבקים וכיוצא באלה

1.00

0.87

0.82

0.80

0.80

0.79

0.79

0.78

0.78

1. מקדמי התיקון מתייחסים לקבוצות כבלים המועמסים באופן דומה

2. אם המרחק האופקי בין הכבלים הסמוכים עולה על פי שניים מקוטרו החיצוני, אין להתחשב במקדמי התיקון לפי הטבלה

3. מקדמי התיקון מתייחסים לקבוצות של 2 או 3 כבלים חד-גידיים ולקבוצות של כבלים רב-גידיים

טבלה 5

מקדמי תיקון לחישוב I'z בעבור מעגלים מכבלים חד-גידיים צמודים או
מכבלים רב-גידיים המונחים במישרין באדמה, כתלות במרחק ביניהם

מספר המעגלים

מרחק בין המעגלים (a) בסנטימטרים

0=a (צמודים)

a=De

a=12.5

a=25

a=50

2

0.75

0.80

0.85

0.90

0.90

3

0.65

0.70

0.75

0.80

0.85

4

0.60

0.60

0.70

0.75

0.80

5

0.55

0.55

0.65

0.70

0.80

6

0.50

0.55

0.60

0.70

0.80

De – קוטר חיצוני של הכבל

כבלים רב-גידיים

כבלים חד-גידיים

טבלה 6

מקדמי תיקון לחישוב I'z בעבור קבוצות של כבלים חד-גידיים
בתוך צינורות המונחים ישירות באדמה – כל כבל בצינור נפרד

מספר קבוצות של צינורות

מרחק בין הקבוצות של הצינורות (a) בסנטימטרים

0=a (צמודים)

a=25

a=50

a=100

2

0.80

0.90

0.90

0.95

3

0.70

0.80

0.85

0.90

4

0.65

0.75

0.80

0.90

5

0.60

0.70

0.80

0.90

6

0.60

0.70

0.80

0.90

כבלים חד-גידיים

טבלה 7

מקדמי תיקון לחישוב I'z בעבור קבוצות של כבלים רב-גידיים
בתוך צינורות המונחים ישירות באדמה – כל כבל בצינור נפרד

מספר קבוצות של צינורות

מרחק בין הקבוצות של הצינורות (a) בסנטימטרים

0=a (צמודים)

a=25

a=50

a=100

2

0.85

0.90

0.95

0.95

3

0.75

0.85

0.90

0.95

4

0.70

0.80

0.85

0.90

5

0.65

0.80

0.85

0.90

6

0.60

0.80

0.80

0.90

כבלים רב-גידיים

תוספת שנייה

(תקנות 1 ו-6(ג))

ערכי זרם מתמיד מרבי Iz של מוליך לפי שיטת התקנתו לפי התוספת השלישית

טבלה 70.1

שיטות התקנה א', י"א

טמפרטורה אופפת Cº35, בידוד Cº70

שטח חתך

S

[ממ"ר]

זרם מתמיד מרבי Iz [אמפר]

נחושת

אלומיניום

מעגל חד-מופעי

מעגל תלת-מופעי

מעגל חד-מופעי

מעגל תלת-מופעי

1.5

14

13

-

-

2.5

18

17

-

-

4

24

23

-

-

6

32

29

24

23

10

43

39

34

30

16

57

53

45

40

25

75

69

59

54

35

93

84

72

66

50

112

102

87

79

70

142

128

111

101

95

171

154

133

121

120

197

177

154

140

150

226

203

178

160

185

257

230

202

182

240

302

269

237

213

300

345

308

272

245

טבלה 70.2

שיטת התקנה ב'

טמפרטורה אופפת Cº35, בידוד Cº70

שטח חתך

S

[ממ"ר]

זרם מתמיד מרבי Iz [אמפר]

נחושת

אלומיניום

מעגל חד-מופעי

מעגל תלת-מופעי

מעגל חד-מופעי

מעגל תלת-מופעי

1.5

13

12

-

-

2.5

17

16

-

-

4

24

22

-

-

6

30

27

24

22

10

40

37

31

29

16

54

49

41

39

25

71

64

55

50

35

86

78

67

61

50

103

93

81

73

70

131

118

102

92

95

157

141

122

111

120

180

162

141

127

150

206

184

162

146

185

233

210

183

165

240

274

245

215

195

300

314

280

247

223

טבלה 70.3

שיטות התקנה ג', ה', ז', ט', י"ח, י"ט, כ"ד, כ"ה, כ"ז, כ"ח

טמפרטורה אופפת Cº35, בידוד Cº70

שטח חתך

S

[ממ"ר]

זרם מתמיד מרבי Iz [אמפר]

נחושת

אלומיניום

מעגל חד-מופעי

מעגל תלת-מופעי

מעגל חד-מופעי

מעגל תלת-מופעי

1.5

16

15

-

-

2.5

23

20

-

-

4

30

26

-

-

6

39

34

30

26

10

54

47

41

37

16

71

64

56

50

25

95

84

74

66

35

118

103

91

81

50

142

126

111

98

70

180

161

141

125

95

218

195

170

151

120

253

225

197

175

טבלה 70.4

שיטות התקנה ד', ו', ח', י', י"ח, י"ט, כ"א, כ"ג, כ"ד, כ"ו, כ"ט

טמפרטורה אופפת Cº35, בידוד Cº70

שטח חתך

S

[ממ"ר]

זרם מתמיד מרבי Iz [אמפר]

נחושת

אלומיניום

מעגל חד-מופעי

מעגל תלת-מופעי

מעגל חד-מופעי

מעגל תלת-מופעי

1.5

16

14

-

-

2.5

22

19

-

-

4

28

25

-

-

6

36

32

28

25

10

49

43

39

34

16

65

58

51

45

25

85

75

67

58

35

104

93

81

72

50

125

111

98

86

70

158

140

123

109

95

189

168

148

131

120

218

194

170

150

טבלה 70.5

שיטות התקנה י"ב, י"ג

טמפרטורה אופפת Cº35, בידוד Cº70

שטח חתך

S

[ממ"ר]

זרם מתמיד מרבי Iz [אמפר]

נחושת

אלומיניום

מעגל חד-מופעי

מעגל תלת-מופעי

מעגל חד-מופעי

מעגל תלת-מופעי

1.5

18

16

-

-

2.5

25

23

-

-

4

34

30

-

-

6

43

39

34

30

10

59

54

46

41

16

80

71

62

55

25

105

90

78

69

35

130

112

97

85

50

158

135

118

103

70

200

173

150

132

95

243

210

183

160

120

281

243

212

185

150

323

281

245

213

185

368

321

280

243

240

433

379

331

287

300

498

436

382

330

טבלה 70.6

שיטות התקנה ל', ל"א

טמפרטורה אופפת של אדמה – Cº30, התנגדות תרמית סגולית
של אדמה – 2.5 מעלות צלסיוס מ'/וואט, בידוד
Cº70

שטח חתך

S

[ממ"ר]

זרם מתמיד מרבי Iz [אמפר]

נחושת

אלומיניום

מעגל חד-מופעי

מעגל תלת-מופעי

מעגל חד-מופעי

מעגל תלת-מופעי

1.5

20

16

-

-

2.5

26

21

-

-

4

34

28

-

-

6

42

35

32

27

10

56

46

43

36

16

72

60

55

46

25

93

77

71

59

35

111

92

85

71

50

132

109

101

84

70

163

134

125

104

95

192

159

148

123

120

219

181

168

140

150

247

205

190

158

185

278

230

214

178

240

321

264

247

105

300

363

299

279

231

טבלה 70.7

שיטות התקנה י"ד, ט"ז

טמפרטורה אופפת Cº35, בידוד Cº70

שטח חתך

S

[ממ"ר]

זרם מתמיד מרבי Iz [אמפר]

נחושת

אלומיניום

מעגל חד-מופעי

מעגל תלת-מופעי

מעגל חד-מופעי

מעגל תלת-מופעי

1.5

21

17

-

-

2.5

28

24

-

-

4

38

32

-

-

6

48

40

37

31

10

66

56

51

43

16

88

75

69

57

25

112

95

84

73

35

139

118

104

90

50

169

144

127

110

70

218

184

163

141

95

265

224

197

172

120

308

259

229

199

150

356

300

265

230

185

408

342

303

263

240

483

404

357

310

300

557

467

413

358

טבלה 70.8

שיטות התקנה ט"ו, י"ד

טמפרטורה אופפת Cº35, בידוד Cº70

שטח חתך

S

[ממ"ר]

זרם מתמיד מרבי Iz [אמפר]

נחושת

אלומיניום

מעגל חד-מופעי

מעגל תלת-מופעי

מעגל חד-מופעי

מעגל תלת-מופעי

25

123

103

92

79

35

152

129

115

99

50

184

157

140

120

70

236

203

180

156

95

286

248

221

191

120

331

290

257

223

150

382

335

297

258

185

435

384

341

296

240

513

456

404

353

300

591

527

467

408

400

709

617

564

494

500

816

704

652

573

630

945

804

760

668

טבלה 90.1

שיטות התקנה א', י"א

טמפרטורה אופפת Cº35, בידוד Cº90

שטח חתך

S

[ממ"ר]

זרם מתמיד מרבי Iz [אמפר]

נחושת

אלומיניום

מעגל חד-מופעי

מעגל תלת-מופעי

מעגל חד-מופעי

מעגל תלת-מופעי

1.5

18

16

-

-

2.5

25

22

-

-

4

34

30

-

-

6

43

38

34

31

10

59

52

46

42

16

78

70

61

56

25

102

91

81

73

35

126

112

99

90

50

152

135

120

108

70

192

172

152

136

95

231

207

183

164

120

267

239

211

189

150

305

274

243

217

185

348

311

276

246

240

407

365

324

288

300

467

418

372

330

טבלה 90.2

שיטת התקנה ב'

טמפרטורה אופפת Cº35, בידוד Cº90

שטח חתך

S

[ממ"ר]

זרם מתמיד מרבי Iz [אמפר]

נחושת

אלומיניום

מעגל חד-מופעי

מעגל תלת-מופעי

מעגל חד-מופעי

מעגל תלת-מופעי

1.5

18

16

-

-

2.5

24

21

-

-

4

32

29

-

-

6

40

36

32

30

10

55

49

43

39

16

73

65

58

53

25

95

85

75

68

35

116

105

92

84

50

139

125

110

100

70

176

157

139

126

95

211

189

168

151

120

243

218

193

173

150

278

249

221

198

185

316

283

252

224

240

371

332

295

262

300

424

380

338

300

טבלה 90.3

שיטות התקנה ג', ה', ז', ט', י"ח, י"ט, כ', כ"ב, כ"ד, כ"ה, כ"ז, כ"ח

טמפרטורה אופפת Cº35, בידוד Cº90

שטח חתך

S

[ממ"ר]

זרם מתמיד מרבי Iz [אמפר]

נחושת

אלומיניום

מעגל חד-מופעי

מעגל תלת-מופעי

מעגל חד-מופעי

מעגל תלת-מופעי

1.5

22

19

-

-

2.5

30

27

-

-

4

40

36

-

-

6

52

46

41

36

10

72

63

57

50

16

96

84

76

68

25

128

112

101

89

35

157

138

125

111

50

190

168

151

134

70

243

213

192

172

95

294

258

232

208

120

340

300

270

241

טבלה 90.4

שיטות התקנה ד', ו', ח', י', י"ח, י"ט, כ"א, כ"ג, כ"ד, כ"ו, כ"ט

טמפרטורה אופפת Cº35, בידוד Cº90

שטח חתך

S

[ממ"ר]

זרם מתמיד מרבי Iz [אמפר]

נחושת

אלומיניום

מעגל חד-מופעי

מעגל תלת-מופעי

מעגל חד-מופעי

מעגל תלת-מופעי

1.5

21

19

-

-

2.5

29

25

-

-

4

38

34

-

-

6

49

42

38

34

10

66

58

52

46

16

87

77

69

61

25

114

101

90

81

35

140

123

110

99

50

168

148

132

119

70

212

186

168

150

95

254

224

202

180

120

293

257

232

207

טבלה 90.5

שיטות התקנה י"ב, י"ג

טמפרטורה אופפת Cº35, בידוד Cº90

שטח חתך

S

[ממ"ר]

זרם מתמיד מרבי Iz [אמפר]

נחושת

אלומיניום

מעגל חד-מופעי

מעגל תלת-מופעי

מעגל חד-מופעי

מעגל תלת-מופעי

1.5

23

21

-

-

2.5

32

29

-

-

4

43

38

-

-

6

56

50

23

21

10

77

68

32

29

16

103

92

43

38

25

132

114

56

50

35

164

141

77

68

50

201

172

103

92

70

258

220

132