נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הכניסה לישראל (אגרות בבית הדין לעררים), תשע"ד-2014

דיני חוקה  – כניסה ויציאה מישראל – כניסה לישראל

בתי משפט וסדרי דין – בתי משפט ובתי דין – בתי דין מינהליים

רשויות ומשפט מנהלי – בתי דין מינהליים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

חובת תשלום אגרה

Go

2

סעיף 3

פטור מתשלומה של אגרה

Go

2

סעיף 4

תחולת תקנות בתי המשפט

Go

2

סעיף 5

תחילה ותוקף

Go

2

סעיף 6

תחולה

Go

2

סעיף 7

הוראת מעבר

Go

2

תק' תשע"ח-2017


תקנות הכניסה לישראל (אגרות בבית הדין לעררים), תשע"ד-2014*

מיום 31.12.2017

תק' תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7916 מיום 31.12.2017 עמ' 729

תקנות הכניסה לישראל (אגרות בבית הדין לעררים) (הוראת שעה), תשע"ד-2014

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 13לד(א)(5) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952 (להלן – החוק), בהתייעצות עם שר הפנים, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

           "בית דין" – בית דין לעררים כהגדרתו בסעיף 13כב לחוק;

           "קרובים" – הורה, ילד, אח, ובן זוג של כל אחד מאלה;

           "תקנות האגרות" – תקנות בתי המשפט (אגרות), התשס"ז-2007.

חובת תשלום אגרה

2.       (א)  המגיש ערר לבית דין, ישלם עם הגשתו לראשונה, את הסכום הנקוב בפרט 6 לתוספת לתקנות האגרות.

           (ב)  לא ייזקק בית דין לערר, אלא אם כן שולמה האגרה החלה או שמגיש הערר פטור מתשלום האגרה.

           (ג)   ערר שלא שולמה בו אגרה כאמור בתקנת משנה (א), כולה או חלקה, לא יקובל לרישום, אלא אם כן הוגשה בקשה לפטור מאגרה.

           (ד)  אגרה שעל עורר לשלמה שלא בשעות הפעילות, לפי סימן ב' לפרק ה', לתקנות הכניסה לישראל (סדרי הדין והמינהל בבית הדין לעררים), התשע"ב-2012, תשולם ביום הראשון שאינו יום מנוחה שלאחר היום שבו הוגש ההליך, אלא אם כן החליט בית הדין על מועד אחר לתשלום האגרה.

           (ה)  נזקק בית דין לערר, והתברר כי לא שולמה האגרה כולה או חלקה תשלח מזכירות בית הדין לעורר דרישה לתשלום האגרה; לא שולמה האגרה בתוך עשרה ימים מיום המצאת הדרישה או פרק זמן אחר שנקבע בה, ולא ניתנה החלטה המסיימת את ההליך, רשאי בית הדין למחוק את הערר וכל צו ביניים או צו ארעי יהיה בטל, ולא יוחזר כל סכום אגרה ששולם.

פטור מתשלומה של אגרה

3.       (א)  עורר הטוען שאין ביכולתו לשלם אגרה, יצרף לכתב הערר, עם הבאתו לראשונה לבית דין, בקשה לפטור מתשלום אגרה בעד אותו ערר, בצירוף מסכים ותצהיר לאימות העובדות שבבקשה.

           (ב)  בתצהיר כאמור בתקנת משנה (א), יכלול העורר פרטים אלה:

(1)   פירוט רכושו, רכוש בו זוגו ורכוש קרוביו, אם הוא סמוך על שולחנם;

(2)   הכנסתו ומקורותיה בששת החודשים שקדמו לתאריך הבקשה;

(3)   מועד כניסתו לישראל וסוג האשרה שקיבל, אם קיבל, ומועד מתן האשרה;

(4)   מקום מגוריו בששת החודשים שקדמו לתאריך הבקשה, והתשלום ששילם בעד שהייתו במגורים כאמור;

(5)   שכר הטרחה ששילם, או שסיכם על תשלומו לבא כוחו בהליך זה.

           (ג)   בית הדין רשאי לדרוש מהעורר להמציא מסמכים נוספים לשם אימות טענותיו כאמור בתקנה זו.

           (ד)  הוגשה בקשה לפטור מתשלום אגרה וראה בית הדין שמתקיימות נסיבות חריגות המצדיקות מתן פטור מאגרה, ואין ביכולתו של המבקש לשלם את האגרה, ונראה לבית הדין שההליך מגלה עילה – רשאי בית הדין לפטור את המבקש מתשלום האגרה, כולה או חלקה מטעמים שיירשמו.

           (ה)  לעניין תקנה זו, לא ייחשבו, כשלעצמן, הנסיבות המפורטות להלן כנסיבות חריגות המצדיקות פטור מאגרה:

(1)   העובדה שאין למבקש קרובים בישראל;

(2)   העובדה שאין בידי המבקש אשרה או רישיון המתירים לו לעבוד בישראל;

(3)   החלטה קודמת של בית משפט לפטור את המבקש מתשלום אגרה.

           (ו)   ראיה לכאורה לחוסר יכולתו של המבקש לשלם את האגרה כאמור בתקנת משנה (ד), תשמש הכרזה כמפורט להלן, אם ניתנה בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה:

(1)   הכרזה כי המבקש הוא חייב מוגבל באמצעים לפי סעיף 69ג לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967;

(2)   הכרזה כי החייב הוא פושט רגל לפי סעיף 42 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980.

החזר אגרה תק' תשע"ז-2017

3א.     הסתיים הטיפול בערר לפני תחילת הדיון בו לפי פרק ז' לתקנות הכניסה לישראל (סדרי הדין והמינהל בבית דין לעררים), התשע"ד-2014, רשאי בית הדין להורות על החזרת האגרה ששולמה, בתוספת הפרשי הצמדה כאמור בתקנה 17 לתקנות האגרות.

מיום 1.1.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7754 מיום 1.1.2017 עמ' 470

הוספת תקנה 3א

תחולת תקנות בתי המשפט (אגרות)

4.       על אגרה לפי תקנות אלה יחולו תקנות 12, 13, 19 ו-20(1) עד (6), (19), (20) ו-(22) לתקנות האגרות, בשינויים המחויבים.

תחילה תק' תשע"ח-2017

5.       תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 22), התשע"א-2011, זולת אם פורסמו לאחר מכן.

מיום 29.5.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7663 מיום 29.5.2016 עמ' 1182

5. תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 22), התשע"א-2011, זולת אם פורסמו לאחר מכן, ותוקפן לשנתיים ותוקפן עד ב' בטבת התשע"ז (31 בדצמבר 2016).

מיום 1.1.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7754 מיום 1.1.2017 עמ' 470

5. תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 22), התשע"א-2011, זולת אם פורסמו לאחר מכן, ותוקפן עד ב' בטבת התשע"ז (31 בדצמבר 2016) עד יום י"ג בטבת התשע"ח (31 בדצמבר 2017).

מיום 31.12.2017

תק' תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7916 מיום 31.12.2017 עמ' 729

תחילה ותוקף

5. תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 22), התשע"א-2011, זולת אם פורסמו לאחר מכן, ותוקפן עד יום י"ג בטבת התשע"ח (31 בדצמבר 2017).

תחולה

6.       תקנות אלה יחולו על עררים שיוגשו ביום תחילתן של תקנות אלה או לאחריו.

הוראת מעבר

7.       על אף האמור בתקנות אלה –

(1)  ערר שהוגש בתוך 30 ימים מיום שנמחקה השגה של אותו עורר ובאותו עניין, בשל הפסקת פעילותן של ועדות ההשגה לזרים ופתיחת בית הדין לעררים – פטור מאגרה;

(2)  ערר שהועבר מבית המשפט לעניינים מינהליים, לפי סעיף 10(ג) לחוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 22), התשע"א-2011, פטור מאגרה אם העורר הוכיח כי שילם בפועל בבית המשפט לעניינים מינהליים את האגרה הנהוגה שם, כולה או חלקה.

כ"ח באייר התשע"ד (28 במאי 2014)                                     ציפי לבני

                                                                                                                  שרת המשפטים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"ד מס' 7380 מיום 29.5.2014 עמ' 1162.

תוקנו ק"ת תשע"ו מס' 7663 מיום 29.5.2016 עמ' 1182 – תק' תשע"ו-2016.

ק"ת תשע"ז מס' 7754 מיום 1.1.2017 עמ' 470 – תק' תשע"ז-2017.

ק"ת תשע"ח מס' 7916 מיום 31.12.2017 עמ' 729 – תק' תשע"ח-2017.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות