Nevo.co.il

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות שירות לאומי-אזרחי (דמי כלכלה והיקף ההשתתפות של גוף מפעיל), תשע"ד-2014

 

 

בטחון – שירות לאומי

תוכן ענינים

סעיף 1

דמי כלכלה

Go

2

סעיף 2

היקף ההשתתפות של גופים מפעילים

Go

2

 

תוספת ראשונה

Go

2

 

תוספת שנייה

Go

2

 


תקנות שירות לאומי-אזרחי (דמי כלכלה והיקף ההשתתפות של גוף מפעיל), תשע"ד-2014*

          בתוקף סמכויותיי לפי סעיפים 8(ב) ו-16(ב) לחוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014 (להלן – החוק), בהסכמת שר האוצר לגבי תקנה 1, ובהתייעצות עמו לגבי תקנה 2, אני מתקין תקנות אלה:

דמי כלכלה

1.    (א)  משרת בשירות לאומי-אזרחי זכאי לקבל דמי כלכלה לפי תקנות אלה.

          (ב)  דמי הכלכלה החודשיים ישולמו למשרת בשירות לאומי אזרחי לאחר בחינת התנאים כאמור בתקנת משנה (ג), לפי מצבו המשפחתי כמפורט בטור א' בטבלה שבתוספת הראשונה, למשרת במסלול של 30 שעות שבועיות בממוצע במשך שנתיים – כאמור בטור ב' לצדו, למשרת במסלול של 20 שעות שבועיות בממוצע במשך שלוש שנים – כאמור בטור ג' לצדו, ולמשרת בשירות אזרחי-ביטחוני – כאמור בטור ד' לצדו.

          (ג)   לצורך תשלום דמי הכלכלה, תבחן הרשות את התנאים החלים על חייל בשירות סדיר בעל מאפיינים דומים ותפחית למשרת בשירות לאומי אזרחי את דמי הכלכלה האמורים בתקנת משנה (ב), ככל שנדרש, כך שלא יעלו על התשלומים שמקבל חייל כאמור במצבו של המשרת.

          (ד)  רשימת המאפיינים האמורים בתקנת משנה (ג) תפורסם באתר האינטרנט של הרשות.

          (ה)  לצורך קיום בחינה כאמור בתקנת משנה (ג) ימסור המשרת בשירות לאומי אזרחי תצהיר התומך בהתקיימות המאפיינים האמורים בתקנת המשנה האמורה; הרשות רשאית לבקש מהמשרת מסמכים נוספים הנדרשים לצורך בחינת התקיימות המאפיינים האמורים.

          (ו)   דמי הכלכלה המפורטים בתוספת הראשונה, ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום העדכון) לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי; לעניין זה –

          "המדד" – מדד המחירים לצרכן, שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

          "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

          "המדד היסודי" – המדד שפורסם בחודש יוני 2014.

          (ז)   המנהל יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת הראשונה כפי שהשתנה לפי תקנת משנה (ו).

היקף ההשתתפות של גופים מפעילים

2.    אחוזי ההשתתפות של גוף מפעיל כמפורט בטור א' בטבלה שבתוספת השנייה בעלות הפעלת משרת בשירות לאומי-אזרחי באחד מהמסלולים המפורטים בטורים ב' עד ד', יהיו כמפורט בטבלה האמורה.

 

הודעה תש"ף-2020

תוספת ראשונה

(תקנה 1(ב), (ו) ו-(ז))

דמי כלכלה בשקלים חדשים

טור א'

מצב משפחתי

טור ב'

מסלול 30 שעות

טור ג'

מסלול 20 שעות

טור ד'

מסלול אזרחי-ביטחוני

רווק

402.76

302.06

432.96

נשוי

1,359.29

906.19

3,262.29

נשוי + 1 או יותר

1,792.25

1,198.19

3,906.70

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7490 מיום 12.2.2015 עמ' 847

 

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7620 מיום 16.2.2016 עמ' 758

 

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7791 מיום 21.3.2017 עמ' 890

 

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7930 מיום 15.1.2018 עמ' 846

 

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8161 מיום 31.1.2019 עמ' 1960

 

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8329 מיום 19.1.2020 עמ' 442

 

 

 

תוספת שנייה

(תקנה 2)

היקף השתתפות באחוזים

טור א'

סוג הגוף

טור ב'

אזרחי-ביטחוני

טור ג'

אזרחי-חברתי

30 שעות

טור ד'

אזרחי-חברתי

20 שעות

רשות ציבורית המנויה בפסקאות (1) עד (5) להגדרה "רשות ציבורית"

15

22.5

25

רשות ציבורית המנויה בפסקה (6) להגדרה "רשות ציבורית" או גוף שאינו רשות ציבורית

35

25

27.5

 

 

ד' בתמוז התשע"ד (2 ביולי 2014)                                       אורי אורבך

                                                                                                       השר לאזרחים ותיקים

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"ד מס' 7393 מיום 6.7.2014 עמ' 1476.

תוקנו ק"ת תשע"ה מס' 7490 מיום 12.2.2015 עמ' 847 – הודעה תשע"ה-2015; תחילתה ביום 1.1.2015.

ק"ת תשע"ו מס' 7620 מיום 16.2.2016 עמ' 758 – הודעה תשע"ו-2016; תחילתה ביום 1.1.2016.

ק"ת תשע"ז מס' 7791 מיום 21.3.2017 עמ' 890 – הודעה תשע"ז-2017; תחילתה ביום 1.1.2017.

ק"ת תשע"ח מס' 7930 מיום 15.1.2018 עמ' 846 – הודעה תשע"ח-2018; תחילתה ביום 1.1.2018.

ק"ת תשע"ט מס' 8161 מיום 31.1.2019 עמ' 1960 – הודעה תשע"ט-2019; תחילתה ביום 1.1.2019.

ק"ת תש"ף מס' 8329 מיום 19.1.2020 עמ' 442 – הודעה תש"ף-2020; תחילתה ביום 1.1.2020.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות