נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע"ד-2014

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – היתרים

תוכן ענינים

 

פרק א': הגדרות ותנאים כלליים לפטור

Go

3

סעיף 1

הגדרות

Go

3

סעיף 2

תנאים לפטור מהיתר

Go

4

סעיף 3

סייגים, תנאים

Go

4

סעיף 4

אחריות המקים, המבצע, או המשתמש

Go

5

סעיף 4א

דיווח בדרך מקוונת

Go

5

סעיף 4ב

אישור הנדסאי מבנים או מהנדס מבנים רשום

Go

5

 

פרק ב': עבודות ומבנים הפטורים מהיתר

Go

5

 

סימן א': גדרות ושערים

Go

5

סעיף 5

גדר וקיר תומך

Go

5

סעיף 6

גדר המוקמת בידי רשות מקומית ת"ט תשע"ד 2014

Go

5

סעיף 7

גדר בשטח חקלאי

Go

5

סעיף 8

גידור מיתקן תשתית

Go

6

סעיף 9

גדר בתחום גן לאומי ושמורת טבע

Go

6

סעיף 10

מחסום בכניסה לחניה ושער

Go

6

 

סימן ב': גגונים וסככות

Go

6

סעיף 11

גגון, סככת צל, סוכך מתקפל

Go

6

סעיף 12

מצללה

Go

6

 

סימן ג': שימושים נלווים למבנה

Go

7

סעיף 13

פרטי עזר

Go

7

סעיף 14

שלט

Go

7

סעיף 15

מיתקן לאצירת אשפה

Go

7

סעיף 16

מכונה לאיסוף מכלי משקה

Go

7

סעיף 17

סורגים

Go

7

סעיף 18

דוד מים, דוד שמש וקולטים

Go

7

סעיף 19

מזגן, מערכת מיזוג אוויר או מערכת טיהור אוויר

Go

7

סעיף 20

החלפת רכיבים בבניין

Go

8

סעיף 21

החלפת מכל גז נייח תת קרקעי

Go

8

 

סימן ד': מבנים טכניים

Go

8

סעיף 22

מבנים טכניים

Go

8

סעיף 22א

מיתקן טכני להשנאה ולהגדלת אספקת חשמל

Go

8

סעיף 22ב

מיתקן נלווה להפעלת באר

Go

8

סעיף 23

מיתקן לניטור אוויר

Go

9

סעיף 24

מיתקן פוטו וולטאי

Go

9

סעיף 24א

חיבור מיתקן גז טבעי לצריכה

Go

9

 

סימן ה': מבנים ועבודות זמניים

Go

10

סעיף 25

מבנה זמני

Go

10

סעיף 26

סגירה עונתית

Go

10

סעיף 27

עבודות זמניות

Go

10

סעיף 28

מנהרה חקלאית ורשת צל

Go

11

 

סימן ו': מחסן ומבנה לשומר

Go

11

סעיף 29

מחסן

Go

11

סעיף 30

מבנה לשומר

Go

11

 

סימן ז': עבודות פיתוח ושיפור נגישות

Go

11

סעיף 31

ריצוף חצר, הקמת מסלעה ועבודות פיתוח

Go

11

סעיף 32

שיפור נגישות לבניין ובתוכו

Go

11

 

סימן ח': אנטנה, צלחת קליטה ותורן

Go

12

סעיף 33

אנטנה, צלחת קליטה ותורן

Go

12

סעיף 34

הוספת אנטנה למיתקן שידור קיים

Go

12

סעיף 34א

מיתקן שידור זעיר

Go

12

סעיף 35

הוספת אנטנה על עמוד חשמל

Go

12

סעיף 36

תורן למדידה מטארולוגית

Go

12

סעיף 37

תורן ומיתקן ניטור רעש

Go

12

סעיף 38

אנטנה ותורן למיתקן של חובבי רדיו

Go

13

סעיף 38א

התקנת עירוב

Go

13

 

סימן ט': הריסה ופירוק

Go

13

סעיף 39

הריסה

Go

13

סעיף 40

תחילה

Go

13

 

תוספת

Go

13

 


תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע"ד-2014*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 145ג לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': הגדרות ותנאים כלליים לפטור

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

           "אנטנה" – התקן המיועד לשדר ולקלוט גלים אלקטרומגנטיים בתדרי רדיו;

           "אנטנה אנכית למיתקן של חובבי רדיו" – אנטנה הכוללת כבל הזנה ומלכודת גלים (מסוג Traps או Stubs), המורכבת באופן אנכי על תורן;

           "אנטנת תיל למיתקן של חובבי רדיו" – אנטנה למיתקן של חובבי רדיו הכוללת כבל הזנה ומלכודות גלים (מסוד Traps או Stubs) וכן תילים בקוטר שאינו עולה על 0.5 סנטימטרים, התלויים בין אלה או עליהם: עצמים, מבנים קיימים כדין, תרנים קיימים כדין;

           "הממונה על הקרינה" – הממונה כהגדרתו בחוק הקרינה;

           "הנדסאי מבנים" – הנדסאי הרשום במרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים במדור תכנון מבנים או בניין, כמשמעותו בסעיף 17(ב) לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012;;

מיום 27.3.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7976 מיום 27.3.2018 עמ' 1734

הוספת הגדרת "הנדסאי מבנים"

           "הרשות הארצית לכבאות" – הרשות הארצית לכבאות והצלה שהוקמה בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012;

           "חומרים קלים" – חומרים שמשקלם אינו עולה על 50 קילוגרמים למטר מרובע ברכיב מבני מישורי, כגון גבס, עץ, זכוכית, אלומיניום, פלדה, פולימרים למיניהם, או חומרים דומים אחרים;

           "חוק הבזק" – חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982;

           "חוק גנים לאומיים" – חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998;

           "חוק הפיקוח" – חוק הפיקוח על קידוחי מים, התשט"ו-1955;

מיום 3.5.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8201 מיום 3.4.2019 עמ' 3104

הוספת הגדרת "חוק הפיקוח"

           "חוק הקרינה" – חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו-2006;

           "חוק למניעת מפגעי אסבסט" – חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-2011;

מיום 18.1.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7607 מיום 18.1.2016 עמ' 618

הוספת הגדרת "חוק למניעת מפגעי אסבסט"

           "כבל הזנה" – מוליך ממשדר או מקלט של חובבי רדיו אל אנטנה של חובבי רדיו;

           "כשל מבני" – מצב של חוסר תפקיד בשלד;

מיום 27.3.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7976 מיום 27.3.2018 עמ' 1734

הוספת הגדרת "כשל מבני"

           "מבנה פשוט" – כהגדרתו בתוספתה ראשונה לתקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי ייחוד פעולות), התשכ"ז-1967 (להלן – תקנות המהנדסים);

מיום 18.1.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7607 מיום 18.1.2016 עמ' 618

"מבנה פשוט" – כהגדרתו בתוספתה ראשונה לתקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי ייחוד פעולות), התשכ"ז-1967 (להלן – תקנות המהנדסים);

           "מהנדס מבנים" – מהנדס רשוי הרשום במדור להנדסת מבנים, כמשמעותו בתוספת לתקנות המהנדסים;

מיום 18.1.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7607 מיום 18.1.2016 עמ' 618

"מהנדס מבנים" – מהנדס רשוי הרשום במדור להנדסת מבנים, כמשמעותו בתוספת לתקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות), התשכ"ז-1967;

           "מהנדס מבנים רשום" – מהנדס הרשום במדור להנדסת מבנים, כמשמעותו בתוספת הראשונה לתקנות המהנדסים;

מיום 27.3.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7976 מיום 27.3.2018 עמ' 1734

הוספת הגדרת "מהנדס מבנים רשום"

           "מיתקן פוטו-וולטאי" – מערכת לייצור חשמל הממירה ישירות אנרגיה סולרית לאנרגיה חשמלית;

מיום 9.7.2020

תק' (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8648 מיום 9.7.2020 עמ' 1775

הוספת הגדרת "מיתקן פוטו-וולטאי"

           "מצללה (פרגולה)" – מבנה בלא קירות, הבנוי מחומרים קלים, שתקרתו משטח הצללה, ובלבד שהמרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה ומהווים 40 אחוזים ממנו לפחות; יראו מבנה כאמור כמצללה גם אם על תקרתו מותקן קירוי שקוף או שהמרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה האמור עשויים מחומר שקוף;

מיום 9.7.2020

תק' (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8648 מיום 9.7.2020 עמ' 1775

החלפת הגדרת "מצללה (פרגולה)"

הנוסח הקודם:

"מצללה (פרגולה)" – מבנה בלא קירות, הבנוי מחומרים קלים, שתקרתו משטח הצללה ובלבד שהמרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה ומהווים 40% לפחות ממנו;

           "מיתקן של חובבי רדיו" – כהגדרתו בתקנות הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ט-2009;

           "מיתקן תשתית" – נמל תעופה, נמל, מעגן, מיתקן להתפלת מים, מיתקני מים וביוב לרבות מאגרים, אתרי סילוק וטיפול בפסולת, מיתקני תקשורת, תחנת כוח, מיתקני השנאה או מיתוג לחשמל, מיתקן אחסון גז ודלק, דרך, מיתקני גז ומיתקני גט"ן כהגדרתם בסעיף 2 לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002, אתרי כרייה וחציבה;

מיום 27.3.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7976 מיום 27.3.2018 עמ' 1734

"מיתקן תשתית" – נמל תעופה, נמל, מעגן, מיתקן להתפלת מים, מיתקני מים וביוב לרבות מאגרים, אך למעט מיתקן לקידוחי מי שתייה, אתרי סילוק וטיפול בפסולת, מיתקני תקשורת, תחנת כוח, מיתקני השנאה או מיתוג לחשמל, מיתקן אחסון גז ודלק, דרך, מיתקני גז ומיתקני גט"ן כהגדרתם בסעיף 2 לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002, אתרי כרייה וחציבה;

           "מערכת רישוי זמין" – (נמחקה);

מיום 18.1.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7607 מיום 18.1.2016 עמ' 618

הוספת הגדרת "מערכת רישוי זמין"

 

מיום 24.3.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8413 מיום 24.3.2020 עמ' 866

מחיקת הגדרת "מערכת רישוי זמין"

הנוסח הקודם:

"מערכת רישוי זמין" – מערכת מקוונת להגשת מסמכים וניהול תהליכים לפי החוק, הזמינה לציבור ברשת האינטרנט בכתובת www.bonim.gov.il;

           "מרחב מוגן דירתי" – כהגדרתו בתקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), התש"ן-1990;

           "סריקה ממוחשבת" – הליך טכנולוגי המעתיק מסמך מקור לקובץ מחשב באופן שניתן לאחזר ממנו תוצר קריא הזהה למקור;

מיום 18.1.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7607 מיום 18.1.2016 עמ' 618

הוספת הגדרת "סריקה ממוחשבת"

           "צלחת קליטה", "שידורי טלוויזיה באמצעות לוויין" – כהגדרתם בסעיף 6נח לחוק הבזק;

           "נמל" – כהגדרתו בפקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל"א-1971, ובלבד שמתקיים בו שימוש נמלי;

מיום 18.1.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7607 מיום 18.1.2016 עמ' 618

הוספת הגדרת "נמל"

           "שימוש נמלי" – כהגדרתו בחוק רשות הספנות והנמלים, התשס"ד-2004, ולגבי הנמלים המפורטים בתוספת השנייה לחוק האמור, למעט פרטים 22 ו-23 שבתוספת הראשונה שבו;

מיום 18.1.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7607 מיום 18.1.2016 עמ' 618

הוספת הגדרת "שימוש נמלי"

           "תחום חוף הים" ו"הסביבה החופית" – כהגדרתם בחוק שמירת הסביבה החופית, התשמ"ד-2014;

מיום 18.1.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7607 מיום 18.1.2016 עמ' 618

החלפת הגדרת "הסביבה החופית" בהגדרת ""תחום חוף הים" ו"הסביבה החופית""

הנוסח הקודם:

"הסביבה החופית" – כהגדרתה בחוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ד-2004;

           "תקנות הגז" – תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו-2006;

מיום 24.3.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8413 מיום 24.3.2020 עמ' 866

הוספת הגדרת "תקנות הגז"

           "תקנות למניעת מפגעי אסבסט" – תקנות למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק (פטור מרישיון ומהיתר לעבודת אסבסט ומניעת ניגוד עניינים), התשע"א-2011;

מיום 18.1.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7607 מיום 18.1.2016 עמ' 618

החלפת הגדרת "תקנות אבק מזיק" בהגדרת "תקנות למניעת מפגעי אסבסט"

הנוסח הקודם:

"תקנות אבק מזיק" – תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק), התשמ"ד-1984;

           "תקנות התכנון והבנייה" – תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970.

תנאים לפטור מהיתר

2.       סוגי בניינים, עבודות ושימושים המפורטים בתקנות אלה פטורים מהיתר ובלבד שהתקיימו בהם, נוסף על האמור בסעיף 145ג לחוק, כל אלה:

(1)  הם יבוצעו בידי בעל זכות במקרקעין או בעל זכות לגביהם המאפשרת ביצוע עבודות;

(2)  הם יבוצעו באופן שתובטח יציבות המבנה או המיתקן המוקם לפי תקנות אלה, ותובטח בטיחות השוהים במבנה או בסביבתו;

(3)  הם יבוצעו באופן המפורט בתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה;

(4)  הם מתאימים לתכניות ולהנחיות המרחביות החלות במקום, ואם ניתן היתר הקובע הוראות לגבי הקמתם, הם תואמים את הוראותיו;

(5)  הם אינם בתחום מגרש, אתר, מתחם, או בניין המיועדים לשימור לפי תכנית מאושרת או רשימת שימור מאושרת לפי התוספת הרביעית לחוק;

(6)  הם אינם בתחום חוף הים, למעט אם העבודות מבוצעות בשטח המיועד למגורים או בשטח מיתקן תשתית.

מיום 18.1.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7607 מיום 18.1.2016 עמ' 619

הוספת פסקה 2(6)

סייגים, תנאים

3.       (א)  עד מועד כניסתו לתוקף של סעיף 145ד לחוק רשאית ועדה מקומית לקבוע תנאים וסייגים נוספים לעבודות ולשימושים המפורטים בתקנות אלה, וזאת בעניינים המפורטים בסעיף 145ד לחוק, ובלבד שאלה פורסמו באתר הוועדה המקומית.

           (ב)  תנאים וסייגים כאמור בתקנת משנה (א) יעמדו בתוקף 180 ימים לאחר כניסתו לתוקף של סעיף 145ד לחוק; קבעה ועדה מקומית הנחיות מרחביות לפי סעיף 145ד לחוק בעניינים האמורים בתקנות אלה לפני המועד האמור, יחולו הוראות ההנחיות המרחביות.

אחריות המקים, המבצע, או המשתמש

4.       (א)  פטור מהיתר לפי תקנות אלה לא ישמש הגנה בפני תביעה אזרחית כנגד המקים, המבצע או המשתמש לפי העניין.

           (ב)  אין בפטור מהיתר לפי תקנות אלה כדי לגרוע מחובה לפי כל דין של בעל זכות במקרקעין או בעל זכות לגביהם, כלפי בעלי זכויות אחרים במקרקעין אלה, או בעלי זכויות אחרים לגבי אותם מקרקעין.

דיווח בדרך מקוונת

4א.     דיווח או מתן הודעה לרשות הרישוי על פי תקנות אלה יכול שייעשה גם בדרך מקוונת, ובלבד שיתקיימו התנאים המפורטים להלן:

(1)  הדיווח יתבצע באמצעות הטופס המתאים באתר האינטרנט של מינהל התכנון;

(2)  צירוף אישורים לפי תקנות אלה יתבצע בדרך של סריקה ממוחשבת; צורף אישור כאמור ישמור מוסר האישור ברשותו עותק המקור של האישור שצורף.

מיום 18.1.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7607 מיום 18.1.2016 עמ' 619

הוספת תקנה 4א

 

מיום 24.3.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8413 מיום 24.3.2020 עמ' 866

(1) הדיווח יתבצע באמצעות הטופס המתאים במערכת רישוי זמין באתר האינטרנט של מינהל התכנון;

אישור הנדסאי מבנים או מהנדס מבנים רשום

4ב.     אישור מהנדס מבנים המצורף במסגרת הודעה לרשות רישוי על התקנת סוכך וגגון לפי תקנה 11, מצללה לפי תקנה 12, מיתקן פוטו-וולטאי לפי תקנה 24 וסככת הצללה במסגרת צנרת לפי תקנה 24א, יכול שיינתן גם בידי הנדסאי מבנים או מהנדס מבנים רשום ובלבד שהמיתקן האמור מותקן על הקרקע או על גבי מבנה פשוט.

מיום 27.3.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7976 מיום 27.3.2018 עמ' 1734

הוספת תקנה 4ב

פרק ב': עבודות ומבנים הפטורים מהיתר

סימן א': גדרות ושערים

גדר וקיר תומך

5.       (א)  הקמת גדר או קיר תומך פטורה מהיתר, ובלבד שמתקיימים בהם תנאים אלה:

(1)   גובה הגדר אינו עולה על 1.5 מטרים מפני הקרקע משני צדי הגדר; גובה קיר תמך לא יעלה על 1 מטר;

(2)   הקמתם איננה בחזית המגרש הפונה לרחוב, או לשטח ציבורי פתוח;

(3)   אם בשל הקמת הגדר או הקיר נוצרו הפרשי גבהים המחייבים פתרון בטיחותי כאמור בפרט 2.103 בתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה, יותקן פתרון כאמור מעל הגדר או הקיר ויהיה אף הוא פטור לפי תקנות אלה;

(4)   הגדר לא תפגע בתשתיות קיימות או בניקוז הקרקע הקיים;

(5)   הקמת הקיר או הגדר בתחום הסביבה החופית, לא תמנע מעבר חופשי לציבור.

           (ב)  על גדר מפלדה הפטורה מהיתר יחולו הוראות תקן ישראלי, ת"י 4273: גדרות פלדה (להלן – ת"י 4273).

מיום 18.1.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7607 מיום 18.1.2016 עמ' 619

(3) אם בשל הקמת הגדר או הקיר נוצרו הפרשי גבהים המחייבים מעקה כאמור בפרט 2.100 בתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה, יותקן מעל הגדר או הקיר מעקה כאמור בתקנות אלה פתרון בטיחותי כאמור בפרט 2.103 בתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה, יותקן פתרון כאמור מעל הגדר או הקיר ויהיה אף הוא פטור לפי תקנות אלה;

גדר המוקמת בידי רשות מקומית ת"ט תשע"ד 2014

6.       הקמת גדר בידי רשות מקומית לגידור שטח לצורכי ציבור כאמור בסעיף 188 לחוק פטורה מהיתר ובלבד שגובהה לא יעלה על 2.5 מטרים משני צדי הגדר, ותחול עליה תקנה 5(א)(3) עד (5) ו-(ב).

מיום 11.8.2014

ת"ט תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7407 מיום 11.8.2014 עמ' 1626

6. גדר המוקמת בידי רשות מקומית ומיועדת לגידור שטח לצורכי ציבור כאמור בסעיף 188 לחוק פטורה ממס פטורה מהיתר ובלבד שגובהה לא יעלה על 2.5 מטרים משני צדי הגדר, ותחול עליה תקנה 5(א)(4), (5) ו-(ב).

 

מיום 18.1.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7607 מיום 18.1.2016 עמ' 619

6. גדר המוקמת בידי רשות מקומית ומיועדת הקמת גדר בידי רשות מקומית לגידור שטח לצורכי ציבור כאמור בסעיף 188 לחוק פטורה מהיתר ובלבד שגובהה לא יעלה על 2.5 מטרים משני צדי הגדר, ותחול עליה תקנה 5(א)(4), (5) ו-(ב) תקנה 5(א)(3) עד (5) ו-(ב).

גדר בשטח חקלאי

7.       (א)  הקמת גדר בשטח חקלאי פטורה מהיתר, יחולו תקנות 5(א)(4), (5) והוראות אלה:

(1)   הגדר תוקם בשטח חקלאי מעובד בלבד;

(2)   גובה הגדר לא יעלה על 1.5 מטרים מפני הקרקע משני צדי הגדר;

(3)   הגדר תוקם מחומרים קלים ולא תהיה אטומה;

(4)   הגדר תוקם באופן שיבטיח מעבר נגר עילי.

           (ב)  אם הגדר גדר מרעה, התוחמת שטח מרעה לשם החזקת בעלי חיים בתוך החלקה ומניעת כניסתם של בעלי חיים זרים – גובהה לא יעלה על 1.5 מטרים, והיא תוקם מעמודים ותילים העשויים מתכת.

מיום 18.1.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7607 מיום 18.1.2016 עמ' 619

(א) הקמת גדר בשטח חקלאי פטורה מהיתר, ויחולו הוראות יחולו תקנות 5(א)(4), (5) והוראות אלה:

גידור מיתקן תשתית

8.       (א)  הקמת גדר המוקמת בידי גוף המנוי בסעיף 261(ד) לחוק פטורה מהיתר, יחולו תקנות 5(א)(3) עד (5) והוראות אלה:

(1)   גדר היקפית של מיתקן תשתית תהיה גדר רשת מפלדה בהתאם לת"י 4273 וגובהה לא יעלה על 3 מטרים מפני הקרקע, משני צדי הגדר;

(2)   גובה גדר פנימית בשטח מיתקן תשתית לא יעלה על 3 מטרים משני צדי הגדר;

(3)   אם גדר כאמור בפסקאות (1) או (2) היא בתוואי דרך, ניתן לעשותה מחומרים קלים ובלבד שלא תהיה אטומה;

(4)   הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצועה.

מיום 18.1.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7607 מיום 18.1.2016 עמ' 619

(א) הקמת גדר המוקמת בידי גוף המנוי בסעיף 261(ד) לחוק פטורה מהיתר, ויחולו הוראות יחולו תקנות 5(א)(3) עד (5) והוראות אלה:

 

מיום 27.3.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7976 מיום 27.3.2018 עמ' 1734

(1) גדר היקפית של מיתקן תשתית ושל מיתקן לקידוח מי שתייה תהיה גדר רשת מפלדה בהתאם לת"י 4273 וגובהה לא יעלה על 3 מטרים מפני הקרקע, משני צדי הגדר;

גדר בתחום גן לאומי ושמורת טבע

9.       הקמת גדר בידי הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים בתחום גן לאומי, שמורת טבע ואתר לאומי כהגדרתם בחוק גנים לאומיים פטורה מהיתר, ובלבד שיחולו תקנות 5(א)(3) עד (5) ו-(ב) והוראות אלה:

(1)  היא תוקם מחומרים קלים;

(2)  גובהה לא יעלה על 1.5 מטרים מפני הקרקע משני צדי הגדר;

(3)  הגדר תשמש לצורכי ביטחון ובטיחות, אקלום בעלי חיים או לצורכי מרעה כאמור בתקנה 7(ב);

(4)  הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו בתחום הסביבה החופית ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר בתוך 45 ימים ממועד ביצועה לרשות הרישוי ולמשרד להגנת הסביבה; להודעה על הקמת גדר המשמשת לצורכי אקלום בעלי חיים יצורף אישור אקולוג.

מיום 18.1.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7607 מיום 18.1.2016 עמ' 619

9. הקמת גדר בידי הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים בתחום גן לאומי, שמורת טבע ואתר לאומי כהגדרתם בחוק גנים לאומיים פטורה מהיתר, ובלבד שיתקיימו בה תנאים אלה ובלבד שיחולו תקנות 5(א)(3) עד (5) ו-(ב) והוראות אלה:

(1) היא תוקם מחומרים קלים;

(2) גובהה לא יעלה על 1.5 מטרים מפני הקרקע משני צדי הגדר;

(3) הגדר תשמש לצורכי ביטחון ובטיחות, אקלום בעלי חיים או לצורכי מרעה כאמור בתקנה 7(ב);

(4) הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו בתחום הסביבה החופית ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר בתוך 45 ימים ממועד ביצועה לרשות הרישוי ולמשרד להגנת הסביבה; להודעה על הקמת גדר המשמשת לצורכי אקלום בעלי חיים יצורף אישור אקולוג.

מחסום בכניסה לחניה ושער

10.     (א)  התקנת מחסום או שער פטורה מהיתר, ובלבד שיתקיימו בהם כל אלה:

(1)   אם הוא חשמלי – הותקן בידי חשמלאי מוסמך, לפי תקן 900 חלק 21.03 – מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: בטיחות – דרישות מיוחדות בעבור מערכות הינע לשערים, לדלתות ולחלונות ודרישות מיוחדות למניעת סיכונים הנובעים מתנועתם;

(2)   יותקן בתחום המגרש ולא יבלוט ממנו, לרבות בעת פתיחתו;

(3)   יותקן לרוחב פתח כניסת הולכי רגל או כניסת כלי הרכב לחניה או בכניסה לדרך עפר פרטית.

           (ב)  התקנת המחסום או השער בתחום הסביבה החופית לא תמנע מעבר חופשי לציבור.

סימן ב': גגונים וסככות

גגון, סככת צל, סוכך מתקפל

11.     (א)  הקמת גגון או סוכך, המחובר באחת מפאותיו לפחות, למבנה פטורה מהיתר ובלבד שיתקיימו בו תנאים אלה:

(1)   לא יבלוט מקיר המבנה יותר משני מטרים;

(2)   נבנה מחומרים קלים.

           (ב)  הקמת סוכך מתקפל (מרקיזה) פטורה מהיתר, ובלבד שהסוכך במצבו הסגור לא יבלוט מקיר המבנה למעלה מ-50 סנטימטרים.

           (ג)   קירוי באמצעות אריג המגן מפני השמש והשפעת מזג האוויר (סככת צל) פטורה מהיתר, ובלבד שגובה הקירוי לא עולה על 3 מטרים, המפתח בין העמודים אינו עולה על 5 מטרים ומשקל הקירוי אינו עולה על 3.5 קילוגרמים למטר מרובע.

           (ד)  הודעה על הקמת גגון או סוכך ששטחו עולה על 20 מ"ר, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצוע העבודה ויצורף לה אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון הגגון או הסוכך ויציבותו וכן כי כשל מבני בגגון או בסוכך לא יתרחש בנקודת העיגון למבנה ולא יגרום לכשל מבני במבנה.

מיום 27.3.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7976 מיום 27.3.2018 עמ' 1734

(ד) הודעה על הקמת גגון או סוכך ששטחו עולה על 20 מ"ר, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצוע העבודה ויצורף לה אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון הגגון או הסוכך ויציבותו וכן כי כשל מבני בגגון או בסוכך לא יתרחש בנקודת העיגון למבנה ולא יגרום לכשל מבני במבנה.

מצללה

12.     הקמת מצללה פטורה מהיתר, ובלבד שמתקיימים בה תנאים אלה:

(1)  שטחה אינו עולה על 50 מ"ר או על ¼ משטח הקרקע הפנוי ממבנים או הגג – הכול לפי הגדול יותר;

(2)  המצללה תוקם על גבי הקרקע או גג המבנה, אלא אם כן נקבעה הוראה בהיתר, בהנחיות המרחביות או בתכנית שלפיה מותרת הקמת מצללה במקום אחר;

(2א)        כללה המצללה קירוי שקוף, הקירוי האמור יותקן בצמוד לתקרת המצללה ולא יחרוג מהיקף המצללה;

(3)  הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצועה ויצורף לה אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון המצללה ויציבותה וכן כי כשל מבני במצללה לא יתרחש בנקודת העיגון למבנה ולא יגרום לכשל מבני במבנה.

מיום 27.3.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7976 מיום 27.3.2018 עמ' 1734

(3) הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצועה ויצורף לה אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון המצללה ויציבותה וכן כי כשל מבני במצללה לא יתרחש בנקודת העיגון למבנה ולא יגרום לכשל מבני במבנה.

 

מיום 9.7.2020

תק' (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8648 מיום 9.7.2020 עמ' 1775

הוספת פסקה 12(2א)

סימן ג': שימושים נלווים למבנה

פרטי עזר

13.     הקמה, הצבה או התקנה של מצלמות, גופי תאורה, צופר אזעקה, מיתקן חניה לאופניים וכל רכיב עזר אחר מעין אלה, שהוא שימוש נלווה וטבוע לבניין, או לקרקע פטורה מהיתר, ובלבד שהתקיימו בו כל אלה:

(1)  אין בו משום תוספת שטח בנייה;

(2)  אינו כולל בניית מבנה נלווה לצורך הצבתו זולת עמוד נושא;

(3)  אם הותקן על גבי מבנה, משקל רכיב העזר לא יעלה על 50 קילוגרמים;

(4)  היה פריט העזר עמוד תאורה, גובהו לא יעלה על 6 מטרים.

שלט

14.     (א)  התקנת שלט ששטחו אינו עולה על 1.2 מטרים מרובעים ומשקלו אינו עולה על 20 קילוגרמים פטורה מהיתר.

           (ב)  על אף האמור, הקמת שלט אשר מידותיו גדולות מהקבוע בתקנת משנה (א) ואשר קיבל רישיון מכוח חוק עזר עירוני פטורה מהיתר, אם אין השלט בנוי על גבי מיתקן עצמאי.

           (ג)   הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו ערוכה לפי הטופס שבתוספת תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצועה.

מיום 18.1.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7607 מיום 18.1.2016 עמ' 619

14. (א) התקנת שלט ששטחו אינו עולה על 1.2 מטרים מרובעים ומשקלו אינו עולה על 20 קילוגרמים פטורה מהיתר.

(ב) על אף האמור, הקמת שלט אשר מידותיו גדולות מהקבוע בתקנת משנה (א) ואשר קיבל רישיון מכוח חוק עזר עירוני פטורה מהיתר, אם אין השלט בנוי על גבי מיתקן עצמאי.

(ג) הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו ערוכה לפי הטופס שבתוספת תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצועה.

מיתקן לאצירת אשפה

15.     התקנת מיתקן אצירה לאשפה שנפחו אינו עולה על 50 ליטרים פטורה מהיתר.

מכונה לאיסוף מכלי משקה

16.     התקנת מכונה לאיסוף מכלי משקה בקיר חיצוני של בניין פטורה מהיתר, ובלבד שחזית המכונה פונה אל מחוץ לבניין ואינה חורגת מקו הבניין יותר מ-10 סנטימטרים.

סורגים

17.     (א)  התקנת סורגים לפתחים ולחלונות בבניין לפי ת"י 1635: סורגים לפתחים בבניינים, פטורה מהיתר, ובלבד שבאחד החלונות בכל אחת מהדירות בבניין יותקן סורג המיועד לפתח מילוט כמוגדר בתקן.

           (ב)  הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי ולרשות הארצית לכבאות בתוך 45 ימים ממועד ביצוע העבודה.

דוד מים, דוד שמש וקולטים

18.     (א)  הצבת דוד שמש וקולטי שמש על גג מבנה פטורה מהיתר, ובלבד שנפח הדוד אינו עולה על 220 ליטרים ואם נקבע לכך מקום בהיתר באותו מקום; בגג משופע יונחו דוד השמש בחלל הגג במקום מוסתר, והקולטים בצמוד לגג, ככל האפשר, ובכיוון שיפוע הגג.

           (ב)  הצבת דוד מים, לפי תקן ישראלי ת"י 69 חלק 1: מחממי מים חשמליים – מחממים בעלי ויסות תרמוסטטי ובידוד תרמי פטורה מהיתר, ובלבד שנפחו אינו עולה על 220 ליטרים, במיקום לפי היתר הבנייה של הבניין או במסתור כביסה או במקום מוסתר על הגג.

מזגן, מערכת מיזוג אוויר או מערכת טיהור אוויר

19.     התקנת מערכת מיזוג אוויר לרבות פתח במעטפת הבניין, בתפוקה שאינה עולה על 60,000 btu, או התקנת מערכת לטיהור אוויר במרחב מוגן דירתי פטורה מהיתר ובלבד שיתקיימו אלה:

(1)  המערכת תעמוד בתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992;

(2)  לא הוגדר מקום ייעודי להתקנה בהיתר הבנייה או שהמקום כבר נוצל, תותקן המערכת כשהיא מוסתרת במסתור הכביסה שנקבע בהיתר או על גג הבניין;

(3)  לא ניתן להתקינה במסתור הכביסה, או על גג הבניין, תותקן המערכת בקיר חיצון של הדירה ובלבד שלא תותקן על קיר חיצון הפונה לרחוב;

(4)  התקנת מזגן במרחב מוגן דירתי, תבוצע לפי ת"י 994 חלק 5: מזגני אוויר: התקנה במרחבים מוגנים;

(5)  התקנת מערכת מיזוג אוויר או מערכת טיהור אוויר במרחב מוגן דירתי תבוצע לפי ת"י 4570 חלק 1: מערכות לאוורור ולסינון של אוויר במקלטים: מפוחים.

החלפת רכיבים בבניין

20.     (א)  החלפת רכיב בבניין הניתן להחלפה ברכיב אחר בעל מידות זהות, כגון רעפים, חלונות, צנרת מים, כבלי חשמל, כבלי תקשורת וכן החלפת חיפוי אבן בחזיתות במבנה פשוט פטורה מהיתר, ובלבד שהרכיב שיוחלף יהיה באותו מיקום.

           (ב)  נקבע בהיתר או בהנחיות המרחביות כי רכיבים אלה יהיו בגוון, מחומר או במרקם ייחודי, בתנוחה או בכל תנאי אחר בקשר עם החלפת רכיבים בבניין, יותאם הרכיב המוחלף לתנאי ההיתר לבניין או להנחיות המרחביות, לפי המאוחר מבין השניים.

           (ג)   על אף האמור, החלפת רכיב העשוי אסבסט כהגדרתו בחוק למניעת מפגעי אסבסט מותנית בכך שיוחלף ברכיב שאינו עשוי אסבסט, ובקבלת היתר עבודת אסבסט מאת הממונה לפי החוק למניעת מפגעי אסבסט, למעט לגבי עבודה פטורה מהיתר לעבודת אסבסט לפי תקנות למניעת מפגעי אסבסט.

מיום 18.1.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7607 מיום 18.1.2016 עמ' 619

(ג) על אף האמור, החלפת רכיב העשוי אסבסט כהגדרתו בתקנות אבק מזיק בחוק למניעת מפגעי אסבסט מותנית בכך שיוחלף ברכיב שאינו עשוי אסבסט, ובקבלת אישור הוועדה הטכנית לפי תקנה 29(ה) לתקנות אבק מזיק ובקבלת היתר עבודת אסבסט מאת הממונה לפי החוק למניעת מפגעי אסבסט, למעט לגבי עבודה פטורה מהיתר לעבודת אסבסט לפי תקנות למניעת מפגעי אסבסט.

החלפת מכל גז נייח תת קרקעי

21.     החלפת מכל גז נייח תת-קרקעי, שהותקן לפי היתר ושתחולתו המרבית אינה עולה על 10 טון, לפי תקן ישראלי, ת"י 158 חלק 1 – מיתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ): מאגרים (להלן – ת"י 158) פטורה מהיתר, ובלבד שיתקיימו כל אלה:

(1)  לא שונה מיקום מכל הגז ותחולתו המרבית כפי שנקבעה בהיתר המקורי;

(2)  העבודה מבוצעת לפי תקנות הגז;

(3)  ניתן אישורו של מי שרשאי לבצע את העבודה לפי תקנות הגז, על כך שהעבודה בוצעה לפי הוראות ת"י 158, בנוסח המפורט בנספח א' לת"י 158 חלק 4 – מיתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ): בדיקות;

(4)  הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי ולרשות הארצית לכבאות בתוך 45 ימים ממועד ביצועה ויצורף לה אישור כמפורט בפסקה (3).

מיום 24.3.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8413 מיום 24.3.2020 עמ' 866

21. החלפת מכל גז נייח תת-קרקעי, שהותקן לפי היתר ושתחולתו המרבית אינה עולה על 10 טון, לפי תקן ישראלי, ת"י 158: מיתקנים לגזים מחמימניים מעובים, המסופקים בתוך מכלים מיטלטלים ת"י 158 חלק 1 – מיתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ): מאגרים (להלן – ת"י 158) פטורה מהיתר, ובלבד שיתקיימו כל אלה:

(1) לא שונה מיקום מכל הגז ותחולתו המרבית כפי שנקבעה בהיתר המקורי;

(2) העבודה מבוצעת לפי תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו-2006;

(2) העבודה מבוצעת לפי תקנות הגז;

(3) ניתן אישור מפקח עבודה להחלפה כנדרש בחלק כ' בתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה;

(3) ניתן אישורו של מי שרשאי לבצע את העבודה לפי תקנות הגז, על כך שהעבודה בוצעה לפי הוראות ת"י 158, בנוסח המפורט בנספח א' לת"י 158 חלק 4 – מיתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ): בדיקות;

(4) הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי ולרשות הארצית לכבאות בתוך 45 ימים ממועד ביצועה ויצורף לה אישור מפקח עבודה כמפורט בפסקה (3).

סימן ד': מבנים טכניים

מבנים טכניים

22.     (א)  הקמת מבנה טכני שאינו מיועד לשהות של בני אדם, בשטח מיתקן תשתית פטורה מהיתר, ובלבד ששטח המבנה לא יעלה על 6 מטרים מרובעים וגובהו לא יעלה על 3 מטרים.

           (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), הקמת מיתקן לניטור רעידות ומבנה טכני להגנה קטודית מותרת אף בשטח שאינו מיתקן תשתית.

           (ג)   הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצועה ואם נדרש אישור לפי חוק הקרינה, יצורף להודעה גם אישור זה.

מיום 18.1.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7607 מיום 18.1.2016 עמ' 620

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), הקמת מבנה טכני לניטור אוויר מיתקן לניטור רעידות ומבנה טכני להגנה קטודית מותרת אף בשטח שאינו מיתקן תשתית.

מיתקן טכני להשנאה ולהגדלת אספקת חשמל

22א.   הקמת מבנה טכני זמני המיועד להשנאה ולהגדלת אספקת החשמל, לתקופה שאינה עולה על 90 ימים, בשטח מיתקן תשתית המיועד לאספקת חשמל.

מיום 18.1.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7607 מיום 18.1.2016 עמ' 620

הוספת תקנה 22א

מיתקן נלווה להפעלת באר

22ב.   הקמת מבנה טכני המשמש מיתקן נלווה להפעלת באר כהגדרתה בחוק הפיקוח (בתקנה זו – מבנה) פטורה מהיתר, ובלבד שהתקיימו תנאים אלה:

(1)  שטח המבנה לא יעלה על 12 מטרים מרובעים וגובהו לא יעלה על 3 מטרים;

(2)  העבודה תבוצע בידי בעל רישיון קדיחה לפי חוק הפיקוח, שהוא אחד מהמנויים בסעיף 261(ד)(1) לחוק;

(3)  הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצועה ויצורף לה העתק מרישיון הקדיחה שניתן.

מיום 3.5.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8201 מיום 3.4.2019 עמ' 3104

הוספת תקנה 22ב

מיתקן לניטור אוויר

23.     התקנת תחנת ניטור אוויר כהגדרתה בחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008, בכל מקום שנדרש ניטור לפי כל דין במקום שנדרש מיתקן כאמור לפי חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008, פטורה מהיתר, ובלבד ששטחו לא יעלה על 7.5 מטרים רבועים.

מיום 18.1.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7607 מיום 18.1.2016 עמ' 620

23. התקנת מיתקן ניטור אוויר תחנת ניטור אוויר כהגדרתה בחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008, בכל מקום שנדרש ניטור לפי כל דין במקום שנדרש מיתקן כאמור לפי חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008, פטורה מהיתר, ובלבד ששטחו לא יעלה על 7.5 מטרים רבועים.

מיתקן פוטו וולטאי

24.     התקנת מיתקן פוטו-וולטאי פטורה מהיתר, ובלבד שיתקיימו תנאים אלה:

(1)  המיתקן יותקן לפי תקן ישראלי ת"י 62548 – דרישות תכן בעבור מערכות פוטו- וולטאיות (PV);

(2)  הספק המיתקן (זרם ישיר) אינו עולה על 700 קילו ואט למבנה;

(3)  המיתקן יותקן על גג מבנה שהוקם כדין ולא יבלוט מהיקף הגג; בגג משופע יונח המיתקן בצמוד לגג, ככל האפשר, ובכיוון שיפוע הגג; בגג שטוח לא יבלוט המיתקן ממעקה הגג;

(3א)        במבנה שהוא מצללה, המיתקן יותקן כך שהמבנה ימשיך לעמוד בתנאים האמורים בתקנה 1 לעניין מצללה;

(4)  על גג המבנה נותר מקום להתקנת כל המיתקנים האחרים הנחוצים על גג המבנה, לרבות מערכת סולרית לאספקת מים חמים ודרכי מוצא כהגדרתן בתקנות התכנון והבנייה;

(5)  הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצועה ויצורף לה אישור בכתב של מהנדס חשמל מוסמך בדבר קיום התנאים להתקנת המיתקן הפוטו-וולטאי ואישור מהנדס מבנים כי המבנה יכול לשאת את המיתקן וכי המיתקן יציב וכן כי כשל מבני במיתקן לא יגרום לכשל מבני במבנה או בנקודת העיגון למבנה; הודעה כאמור תימסר גם לרשות הארצית לכבאות. נוסף על הודעה כאמור, הודעה על התקנת מיתקן שהספקו עולה על 50 קילוואט, תימסר לרשות הרישוי 45 ימים לפני ביצוע העבודה.

מיום 27.3.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7976 מיום 27.3.2018 עמ' 1734

החלפת תקנה 24

הנוסח הקודם:

מיתקן פוטו-וולטאי

24. התקנת מערכת לייצור חשמל הממירה ישירות אנרגיה סולרית לאנרגיה חשמלית (מיתקן פוטו-וולטאי) פטורה מהיתר, ובלבד שיתקיימו תנאים אלה:

(1) המיתקן יותקן ע"פ ת"י 62548 – דרישות תכן עבור מערכת פוטו וולטאית;

(2) הספק המיתקן אינו עולה על 50 קילו ואט למבנה;

(3) המיתקן יותקן על גג מבנה שהוקם כדין; בגג משופע יונח המיתקן בצמוד לגג, ככל האפשר, ובכיוון שיפוע הגג; בגג שטוח לא יבלוט המיתקן ממעקה הגג;

(4) על גג המבנה נותר מקום להתקנת כל המיתקנים האחרים הנחוצים על גג המבנה, לרבות מערכת סולרית לאספקת מים חמים;

(5) הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 יום ממועד ביצועה ויצורף לה אישור בכתב של מהנדס חשמל מוסמך בדבר קיום התנאים להתקנת המיתקן הפוטו-וולטאי ואישור מהנדס מבנים כי הגג יכול לשאת את המיתקן וכי המיתקן יציב; הודעה כאמור תימסר גם לרשות הארצית לכבאות.

 

מיום 9.7.2020

תק' (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8648 מיום 9.7.2020 עמ' 1776

התקנת מערכת לייצור חשמל הממירה ישירות אנרגיה סולרית לאנרגיה חשמלית (מיתקן פוטו-וולטאי) פטורה מהיתר, ובלבד שיתקיימו תנאים אלה התקנת מיתקן פוטו-וולטאי פטורה מהיתר, ובלבד שיתקיימו תנאים אלה:

(1) המיתקן יותקן לפי תקן ישראלי ת"י 62548 – דרישות תכן בעבור מערכות פוטו- וולטאיות (PV);

(2) הספק המיתקן (זרם ישיר) אינו עולה על 700 קילו ואט למבנה;

(3) המיתקן יותקן על גג מבנה שהוקם כדין ולא יבלוט מהיקף הגג; בגג משופע יונח המיתקן בצמוד לגג, ככל האפשר, ובכיוון שיפוע הגג; בגג שטוח לא יבלוט המיתקן ממעקה הגג;

(3א) במבנה שהוא מצללה, המיתקן יותקן כך שהמבנה ימשיך לעמוד בתנאים האמורים בתקנה 1 לעניין מצללה;

חיבור מיתקן גז טבעי לצריכה

24א.   (א)  בתקנה זו –

           "אישור תקינות" – כהגדרתו בסעיף 8ב(א) בחוק הגז (בטיחות ורישוי);

           "גוף בודק" – כהגדרתו בסעיף 8ב(א) בחוק הגז (בטיחות ורישוי);

           "מיתקן גז טבעי לצריכה" – כהגדרתו בחוק הגז (בטיחות ורישוי);

           "נותן שירותי הזרמת גז" – כהגדרתו בחוק הגז (בטיחות ורישוי);

           "חוק הגז (בטיחות ורישוי)" – חוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989;

           "מודד" – כהגדרתו בפקודת המדידות;

           "מפת עדות" – מפה שמתארת את הבנייה או הפיתוח, כפי שבוצעו בפועל בקנה מידה של 1:100;

           "צנרת" צנרת גז שהיא חלק ממיתקן גז טבעי לצריכה, הכוללת מיתקן עזר הדרוש לתפעולה על פי התקן והמחובר אליה ויכול שתכלול גם מסד, סככה להצללת הצנרת או גדר;

           "תקן" – תקן ישראלי ת"י 6464 – מיתקנים תעשייתיים הצורכים גז טבעי – דרישות בטיחות למיתקנים, לסביבת העבודה, לבדיקה ואישור ולצנרת אספקת גז טבעי.

           (ב)  התקנת הצנרת המחברת בין מיתקן גז טבעי לצריכה המפורט בסעיף 8ב(ב)(1) לחוק הגז (בטיחות ורישוי), של צרכן גז טבעי, לבין מיתקן הגז של נותן שירותי הזרמת גז פטורה מהיתר, ובלבד שיתקיימו תנאים אלה:

(1)   תכנון והתקנת הצנרת יבוצעו לפי התקן;

(2)   הצנרת תותקן אך ורק בחצריו של צרכן הגז הטבעי;

(3)   גוף בודק ייתן אישור להתקנת הצנרת;

(4)   לחץ התכנון בצנרת לא יעלה על 7 בר (bar);

(5)   כללה הצנרת מסד, גובה המסד, לא יעלה על 0.6 מטרים;

(6)   כללה הצנרת גדר, גובה הגדר לא יעלה על 3 מטרים משני צדי הגדר ותחול עליה תקנה 5(א)(2) עד (4) ו-(ב);

(7)   כללה הצנרת סככת הצללה, תיבנה סככת ההצללה מחומרים קלים, שטחה לא יעלה על 20 מ"ר וגובהה לא יעלה על 3.5 מטרים מפני הקרקע;

(8)   הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר –

(א)   לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצועה ותצורף לה מפת עדות שערך מודד, ושתכלול את שטח העבודה להקמת הצנרת בתוספת שלושה מטרים לפחות מכל צד, ברמת פירוט של תכניות העבודה לביצוע אותה עבודה; הוקמה סככת הצללה – יצורף לטופס שבתוספת אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון סככת ההצללה ויציבותה וכן כי כשל מבני בסככת ההצללה לא יתרחש בנקודת העיגון למבנה ולא יגרום לכשל מבני במבנה;

(ב)   לרשות הארצית לכבאות והצלה בתוך 45 ימים ממועד ביצועה ותצורף לה מפת עדות שערך מודד, ושתכלול את שטח העבודה להקמת הצנרת בתוספת שלושה מטרים לפחות מכל צד, ברמת פירוט של תכניות העבודה לביצוע אותה עבודה;

(ג)    למשרד הבריאות בתוך 45 ימים ממועד ביצועה – לגבי מפעל המייצר אחד מאלה:

(1)   תמרוק כהגדרתו בסעיף 55א לפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981;

(2)   תכשיר כהגדרתו בפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981;

(3)   ציוד רפואי כהגדרתו בחוק ציוד רפואי, התשע"ב-2012;

(4)   מזון כהגדרתו בחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו-2015;

(9)   העתק אישור התקינות שנתן הגוף הבודק יימסר לרשות הרישוי בתוך 14 ימים מיום שניתן.

מיום 5.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7822 מיום 5.6.2017 עמ' 1175

הוספת תקנה 24א

 

מיום 27.3.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7976 מיום 27.3.2018 עמ' 1735

(8) הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר –

(א) לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצועה ותצורף לה מפת עדות שערך מודד, ושתכלול את שטח העבודה להקמת הצנרת בתוספת שלושה מטרים לפחות מכל צד, ברמת פירוט של תכניות העבודה לביצוע אותה עבודה; הוקמה סככת הצללה – יצורף לטופס שבתוספת אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון סככת ההצללה ויציבותה וכן כי כשל מבני בסככת ההצללה לא יתרחש בנקודת העיגון למבנה ולא יגרום לכשל מבני במבנה;

סימן ה': מבנים ועבודות זמניים

מבנה זמני

25.     (א)  הצבה או הקמה של מבנה זמני כגון: מכולה, אוהל, סככה, שמתקיימים בו כל התנאים האלה פטור מהיתר:

(1)   המבנה הזמני מוצב על הקרקע ואינו משמש למגורים או לצורכי ציבור;

(2)   הקמתו או הצבתו נדרשת לתקופה קצובה שאינה עולה על 120 ימים במשך 12 חודשים רצופים, או לתקופה הקבועה בהנחיות מרחביות – הקצרה מבין השתיים ובתום תקופה זו יפונה ויוחזר מצב הקרקע לקדמותו;

(3)   מידותיו אינן עולות על 50 מטרים רבועים;

(4)   גובה מבנה זמני מסוג אוהל או סככה לא יעלה על 3 מטרים, המפתח בין העמודים לא יעלה על 5 מטרים ומשקל הקירוי לא יעלה על 3.5 קילוגרמים למטר מרובע.

           (ב)  הודעה על הצבת מבנה זמני לתקופה רצופה העולה על עשרה ימים, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי בתוך 14 ימים ממועד הצבתו; בהודעה כאמור יצוין מועד הצבתו של המבנה, מועד פינויו הצפוי והתחייבות לפינויו עד למועד האמור.

סגירה עונתית

26.     הקמת מיתקן עשוי חומרים קלים, המגן על היושבים בבית אוכל מפני השפעת מזג האוויר בחלק מחודשי השנה – סגירה עונתית, בתחום המגרש או ברחוב פטורה מהיתר, ובלבד שתקופת הצבתו לא תעלה על התקופה שנקבעה להצבת מיתקן כאמור לפי חוק עזר של הרשות המקומית או לפי תנאי רישיון עסק.

עבודות זמניות

27.     (א)  ביצוע עבודות זמניות הנלוות לעבודות לפי סעיף 261(ד) ו-(ה) לחוק על ידי גוף המנוי בסעיף 261(ד), הכוללות תשתיות זמניות, עירום עפר, מבנים זמניים, מכולות, גנרטור פטור מהיתר, ובלבד שאינם משמשים למגורים, למעט עבודות זמניות כאמור המבוצעות בתחום הסביבה החופית.

           (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), ביצוע עבודות זמניות כאמור בתקנת משנה (א) בתחום מיתקן תשתית מותר אף אם הוא בתחום הסביבה החופית.

           (ג)   הודעה בדבר ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי 15 ימים לפני מועד ביצועה.

מיום 18.1.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7607 מיום 18.1.2016 עמ' 620

(א) ביצוע עבודות זמניות הנלוות לעבודות שאינן טעונות היתר לפי סעיף 261(ד) לחוק לעבודות לפי סעיף 261(ד) ו-(ה) לחוק על ידי גוף המנוי בסעיף 261(ד), הכוללות תשתיות זמניות, עירום עפר, מבנים זמניים, מכולות, גנרטור פטור מהיתר, ובלבד שאינם משמשים למגורים, למעט עבודות זמניות כאמור המבוצעות בתחום הסביבה החופית.

מנהרה חקלאית ורשת צל

28.     (א)  הקמת מבנה קל זמני ופריק מחומרים קלים, שהוא חיפוי קרקע שקוף או חיפוי רשת על גבי קשתות בשטחים חקלאיים מעובדים, לפי תקן ישראלי ת"י 1176 חלק 1 – בתי צמיחה: המבנה פטורה מהיתר, ובלבד שיתקיימו בו כל אלה:

(1)   גובהו אינו עולה על 4.50 מטרים;

(2)   משקל הכיסוי שלו אינו עולה על 2 קילוגרמים למטר מרובע;

(3)   משקל כל אחד מהעמודים או התרנים התומכים בקרוי אינו עולה על 30 קילוגרמים.

           (ב)  הקמת רשת צל הפרוסה מעל גידולים חקלאיים לקירוי עונתי של גידול צמחי פטורה מהיתר.

           (ג)   הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנת משנה (א), ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי ולמשרד החקלאות ופיתוח הכפר בתוך 45 ימים ממועד ביצועה.

סימן ו': מחסן ומבנה לשומר

מחסן

29.     הקמת מחסן אחד לכל יחידת דיור, שמתקיימים בו תנאים אלה פטורה מהיתר:

(1)  המחסן יוקם מחומרים קלים בלבד;

(2)  גודלו אינו עולה על 6 מטרים רבועים וגובהו אינו עולה על 2.05 מטרים; אם המחסן בעל גג משופע, לא יעלה גובהו על 2.4 מטרים;

(3)  הוא לא יחובר לתשתיות לרבות מים וביוב וחשמל;

(4)  לא יוקם המחסן בשטח המיועד בהיתר לחניה, ולא יוצב במרפסת לא מקורה בחזית קדמית, אלא אם כן הותר במפורש בתכנית או בהנחיות המרחביות;

(5)  הודעה בדבר הקמת מחסן, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד הקמתו.

מבנה לשומר

30.     מבנה לשומר פטור מהיתר, אם מתקיימים בו תנאים אלה:

(א)  המבנה הוא מבנה יביל;

(ב)  גובהו אינו עולה על 2.2 מטרים, וגודלו אינו עולה על 4 מטרים רבועים.

סימן ז': עבודות פיתוח ושיפור נגישות

ריצוף חצר, הקמת מסלעה ועבודות פיתוח

31.     (א)  ביצוע עבודות פיתוח, לרבות מסלעה, חיפוי קרקע וריצוף חצר פטור מהיתר, ובלבד שעבודות הפיתוח אינן כוללות מסלעות או קירות פיתוח בגובה העולה על 1 מטר ואינן פוגעות בניקוז הקיים ובערכי טבע.

           (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א) עבודות פיתוח בשמורת טבע, גן לאומי ואתר לאומי לפי חוק גנים לאומיים יבצעו בידי הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים בלבד ויתקיימו בהם כל אלה:

(1)   הקמת מסלעות וקירות פיתוח כאמור בתקנת משנה (א) המיועדים לשיקום צומח ונוף בלבד;

(2)   התקנת אבזרי בטיחות כגון שבילים, מעקות, יתדות וסולמות, מחסומים ובולדרים.

שיפור נגישות לבניין ובתוכו

32.     ביצוע דרך גישה או כבש המיועדים לגשר על הפרש גובה שאינו עולה על 1.2 מטרים פטור מהיתר.

סימן ח': אנטנה, צלחת קליטה ותורן

אנטנה, צלחת קליטה ותורן

33.     (א)  הצבת תורן לאנטנה לקליטת שידורי טלוויזיה או רדיו לפי ת"י 799: מיתקני אנטנות לקליטה משותפת (אק"מ) ומיתקני אנטנות לקליטה אינדיווידואלית (אק"א) (להלן – ת"י 799) פטור מהיתר ובלבד שגובהו לא יעלה על 6 מטרים מפני המישור שעליו הוא מוצב, ואינו מותקן על גג מקלט או על גג בריכה למי שתייה.

           (ב)  הצבת צלחת קליטה לשידורי טלוויזיה באמצעות לוויין על גג בניין, ובלבד שקוטר צלחת הקליטה אינו עולה על 1.2 מטרים והיא אינה מותקנת על גג בריכה למי שתייה פטור מהיתר.

           (ג)   על הקמת תורן שגובהו עולה על 3 מטרים מפני המישור שעליו הוא מוצב, תימסר הודעה לרשות הרישוי, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, בתוך 45 ימים ממועד ביצוע העבודה ויצורף לה אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון התורן ויציבותו וכן כי כשל מבני בתורן לא יתרחש בנקודת העיגון למבנה ולא יגרום לכשל מבני במבנה.

מיום 27.3.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7976 מיום 27.3.2018 עמ' 1735

(ג) על הקמת תורן שגובהו עולה על 3 מטרים מפני המישור שעליו הוא מוצב, תימסר הודעה לרשות הרישוי, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, בתוך 45 ימים ממועד ביצוע העבודה ויצורף לה אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון התורן ויציבותו וכן כי כשל מבני בתורן לא יתרחש בנקודת העיגון למבנה ולא יגרום לכשל מבני במבנה.

הוספת אנטנה למיתקן שידור קיים

34.     הוספת אנטנה למיתקן שידור קיים בהיתר כדין פטורה מהיתר, ובלבד שהתקיימו תנאים אלה:

(1)  ניתן אישור הממונה על הקרינה לפי סעיף 6 או 7 לחוק הקרינה כי על אף הוספת האנטנה אין שינוי בטווח הבטיחות לבריאות הציבור שנקבע למיתקן השידור הקיים;

(2)  התקנת האנטנה תיעשה בידי בעל רישיון לפי חוק הבזק;

(3)  הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצועה ויצורף לה אישור הממונה על הקרינה.

מיתקן שידור זעיר

34א.   (א)  בתקנה זו –

           "היתר סוג" – כהגדרתו בתקנות הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ט-2009;

           "מיתקן שידור זעיר" – מיתקן, המשמש או המיועד לשמש לצורכי קליטה ושידור ברשת גישה כהגדרתה בחוק הבזק, שמידותיו אינן עולות על 30x35x55 ס"מ והוא משדר בשני ערוצי שידור לכל היותר בהספק שידור שאינו עולה על 5 וואט לכל ערוץ שידור ויכול שיכלול אנטנה פנימית;

           "קצה עורק מיקרוגל" – מיתקן המשמש או מיועד לשמש לצורכי תמסורת אלחוטית מנקודה לנקודה ושמידותיו אינן עולות על 30x30x30 ס"מ;

           "רכיבים חיצוניים" – אנטנה חיצונית במידות שלא יעלו על 10x30x30 ס"מ, כבלי חשמל ותקשורת המחוברים למיתקן שידור זעיר, קצה עורק מיקרוגל.

           (ב)  התקנת מיתקן שידור זעיר ורכיבים חיצוניים (בתקנה זאת – המיתקנים) על גבי בניין או מיתקן קיים פטורה מהיתר ובלבד שיתקיימו תנאים אלה:

(1)   המיתקנים יותקנו לפי היתר סוג שניתן ולתנאים שנקבעו בו;

(2)   התקנת המיתקנים תיעשה בידי בעל רישיון לפי חוק הבזק או מי מטעמו;

(3)   המיתקנים יותקנו כך שהאנטנה, לרבות אנטנה פנימית, תהיה בגובה שלא יפחת מ-2.5 מטרים מעל פני הקרקע;

(4)   המיתקנים יותקנו בצמוד לבניין או בצמוד למיתקן הקיים;

(5)   הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי בתוך שבעה ימים ממועד ביצועה ויצורף לה היתר הסוג שניתן.

מיום 27.3.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7976 מיום 27.3.2018 עמ' 1735

הוספת תקנה 34א

הוספת אנטנה על עמוד חשמל

35.     הוספת אנטנה על עמוד חשמל קיים, לשימוש תפעול רשת החשמל בלבד באורך שאינו עולה על מטר אחד פטורה מהיתר.

תורן למדידה מטארולוגית

36.     הצבת תורן למדידה מטארולוגית פטורה מהיתר, ובלבד שגובהו לא יעלה על 10 מטרים.

תורן ומיתקן ניטור רעש

37.     (א)  הצבת תורן ומיתקן לניטור רעש, ובלבד שגובהו לא יעלה על 7 מטרים.

 

           (ב)  הודעה על הקמת תורן שגובהו עולה על 3 מטרים מפני המישור שעליו הוא מוצב, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצוע העבודה ויצורף לה אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון התורן ויציבותו וכן כי כשל מבני בתורן לא יתרחש בנקודת העיגון למבנה ולא יגרום לכשל מבני במבנה.

מיום 18.1.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7607 מיום 18.1.2016 עמ' 620

(א) הצבת תורן ומיתקן לניטור רעש בתוך מיתקן תשתית, ובלבד שגובהו לא יעלה על 7 מטרים.

 

מיום 27.3.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7976 מיום 27.3.2018 עמ' 1736

(ב) הודעה על הקמת תורן שגובהו עולה על 3 מטרים מפני המישור שעליו הוא מוצב, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצוע העבודה ויצורף לה אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון התורן ויציבותו וכן כי כשל מבני בתורן לא יתרחש בנקודת העיגון למבנה ולא יגרום לכשל מבני במבנה.

אנטנה ותורן למיתקן של חובבי רדיו

38.     הצבת אנטנת תיל למיתקן של חובבי רדיו, או הצבת תורן לאנטנה אנכית למיתקן של חובבי רדיו לפי ת"י 799 לעניין מבנה התורן ועיגונו פטורה מהיתר, ובלבד שהאנטנה האנכית והתורן מקיימים את כל התנאים האלה: הגובה הכולל של התורן והאנטנה אינו עולה על תשעה מטרים מפני המישור שעליו הוא מוצב, קוטר בסיס התורן אינו עולה על 4 סנטימטרים וקוטר רום האנטנה אינו עולה על 2 סנטימטרים, ובלבד שיתקיימו כל אלה:

(1)  ניתן למיתקן חובבי הרדיו היתר הקמה לפי סעיף 6 לחוק הקרינה;

(2)  ניתן אישור הממונה על הקרינה לפי סעיף 6 לחוק הקרינה ונקבע בו כי טווח הבטיחות האופקי של המיתקן קטן מ-3 מטרים;

(3)  הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי ולמשרד הביטחון בתוך 45 ימים ממועד ביצועה ויצורפו לה המסמכים האלה:

(א)   עותק אישור הממונה על הקרינה כאמור בפסקה (2);

(ב)   עותק תקף של היתר הקמה למיתקן חובבי הרדיו שניתן לפי סעיף 3 לחוק הקרינה;

(ג)    רישיון תחנת קשר חובב רדיו לפי תקנה 2 לתקנות הטלגרף האלחוטי (רשיונות, תעודות ואגרות), התשמ"ז-1987;

(ד)   להודעה על הקמת אנטנה אנכית למיתקן של חובבי רדיו שגובהה עולה על 3 מטרים יצורף אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון התורן ויציבותו וכן כי כשל מבני בתורן לא יתרחש בנקודת העיגון למבנה ולא יגרום לכשל מבני במבנה.

מיום 27.3.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7976 מיום 27.3.2018 עמ' 1736

(ד) להודעה על הקמת אנטנה אנכית למיתקן של חובבי רדיו שגובהה עולה על 3 מטרים יצורף אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון התורן ויציבותו וכן כי כשל מבני בתורן לא יתרחש בנקודת העיגון למבנה ולא יגרום לכשל מבני במבנה.

התקנת עירוב

38א.   התקנת עירוב באמצעות הצבת עמודים המסמנים את תחום העירוב ומתיחת חוטים ביניהם, פטורה מהיתר, ובלבד שגובה עמוד העירוב לא יעלה על 6 מטרים.

מיום 28.12.2020

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9026 מיום 28.12.2020 עמ' 1128

הוספת תקנה 38א

סימן ט': הריסה ופירוק

הריסה

39.     (א)  הריסתו או פירוקו של מבנה הפטור מהיתר לפי תקנות אלה וכן הריסה או פירוק של מבנה המסומן להריסה או לפירוק לצורך עבודות מכוח סעיף 261(ד) לחוק פטורים מהיתר.

           (ב)  הודעה על הריסת מבנה או פירוקו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד הביצוע ויצורף לה אישור על פינוי הפסולת לאתר לסילוק פסולת בניין או לטיפול בה.

תחילה

40.     תחילתן של תקנות אלה ביום ה' באב התשע"ד (1 באוגוסט 2014).

 

תוספת

(תקנות 8(4), 9(4), 11(ד), 12(3), 17(ב), 21(4), 22(ג), 22ב(3), 24(5), 24א(ב)(9), 25(ב), 27(ג),
28(ג), 29(5), 33(ג), 34(3), 34א(ב)(5), 37(ב), 38(3), 39(ב))

[טופס דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר]

מיום 5.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7822 מיום 5.6.2017 עמ' 1177

(תקנות 8(4), 9(4), 11(ד), 12(3), 17(ב), 21(4), 22(ג), 24(5), 24א(ב)(9), 25(ב), 27(ג), 28(ג), 29(5), 33(ג), 34(3), 37(ב), 38(3), 39(ב))

 

מיום 27.3.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7976 מיום 27.3.2018 עמ' 1736

(תקנות 8(4), 9(4), 11(ד), 12(3), 17(ב), 21(4), 22(ג), 24(5), 24א(ב)(9), 25(ב), 27(ג), 28(ג), 29(5), 33(ג), 34(3), 34א(ב)(5), 37(ב), 38(3), 39(ב))

 

מיום 3.5.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8201 מיום 3.4.2019 עמ' 3104

(תקנות 8(4), 9(4), 11(ד), 12(3), 17(ב), 21(4), 22(ג), 22ב(3), 24(5), 24א(ב)(9), 25(ב), 27(ג), 28(ג), 29(5), 33(ג), 34(3), 34א(ב)(5), 37(ב), 38(3), 39(ב))

 

 

כ"ו בסיוון התשע"ד (24 ביוני 2014)                                     גדעון סער

                                                                                                                      שר הפנים

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"ד מס' 7400 מיום 24.7.2014 עמ' 1532.

ת"ט ק"ת תשע"ד מס' 7407 מיום 11.8.2014 עמ' 1626.

תוקנו ק"ת תשע"ו מס' 7607 מיום 18.1.2016 עמ' 618 – תק' תשע"ו-2016.

ק"ת תשע"ז מס' 7822 מיום 5.6.2017 עמ' 1175 – תק' תשע"ז-2017.

ק"ת תשע"ח מס' 7976 מיום 27.3.2018 עמ' 1733 – תק' תשע"ח-2018.

ק"ת תשע"ט מס' 8201 מיום 3.4.2019 עמ' 3104 – תק' תשע"ט-2019; תחילתן ביום 3.5.2019.

ק"ת תש"ף מס' 8413 מיום 24.3.2020 עמ' 866 – תק' תש"ף-2020.

ק"ת תש"ף מס' 8648 מיום 9.7.2020 עמ' 1775 – תק' (מס' 2) תש"ף-2020.

ק"ת תשפ"א מס' 9026 מיום 28.12.2020 עמ' 1128 – תק' תשפ"א-2020.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות