Nevo.co.il

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק תשלומים לחיילים בשירות סדיר (הגנה על תשלומים), תשע"ד-2014

בטחון – שירותי הבטחון

בטחון – צה"ל – חיילים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

הגנה על תשלומים לחיילים ולבני משפחותיהם

Go

2

סעיף 3

תיקון חוק שירות לאומי אזרחי

Go

2

סעיף 4

תחילה ותחולה

Go

2


חוק תשלומים לחיילים בשירות סדיר (הגנה על תשלומים), תשע"ד-2014*

הגדרות

1.       בחוק זה

          "חוק שירות ביטחון" – חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986;

          "שירות סדיר" – כהגדרתו בחוק שירות ביטחון, לרבות שירות מוכר לפי פרק ג' לחוק האמור ולמעט התחייבות לשירות קבע;

          "פקודות הצבא" – כהגדרתן בחוק שירות ביטחון.

הגנה על תשלומים לחיילים ולבני משפחותיהם (תיקון מס' 1) תשע"ז-2017

2.       (א)  תשלומים המשולמים לפי פקודות הצבא לחייל המשרת בשירות סדיר, או המשולמים לבן משפחתו, אינם ניתנים להעברה, לשיעבוד או לעיקול בכל דרך שהיא, אלא לשם תשלום מזונות המגיעים מהזכאי לתשלומים לפי פסק דין של בית משפט או של בית דין מוסמך.

          (ב)  הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם על תשלומים כאמור ששולמו באמצעות בנק או החברה הבת, כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ"ו-1986, בנותנה שירותים לפי סעיף 88א לאותו חוק, במשך 30 ימים מיום ששולמו.

          (ג)   על אף האמור בסעיף קטן (א), משכיר דירת המגורים שבעדה ניתן התשלום כאמור, רשאי לעקל את הכספים שניתנו לצורך תשלום שכר דירה בשל חוב שכר הדירה של החייל לתקופה שבעבורה ניתן התשלום.

          (ד)  אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי לגרוע מזכותו של צבא הגנה לישראל לקזז מתשלומים כאמור באותו סעיף קטן סכום שהחייל או בן משפחתו חבים לו, לפי כללים שייקבעו בפקודות הצבא.

מיום 1.4.2018

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2632 מיום 5.4.2017 עמ' 668 (ה"ח 947)

(א) תשלומים המשולמים לפי פקודות הצבא לחייל המשרת בשירות סדיר הזכאי לסיוע כלכלי, בשל מצב משפחתי או כלכלי, או המשולמים לבן משפחתו, אינם ניתנים להעברה, לשיעבוד או לעיקול בכל דרך שהיא, אלא לשם תשלום מזונות המגיעים מהזכאי לתשלומים לפי פסק דין של בית משפט או של בית דין מוסמך.

תיקון חוק שירות לאומי-אזרחי

3.       בחוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014, בסעיף 8, אחרי סעיף קטן (ז) יבוא:

"(ח)        (1)   תשלומים המשולמים למשרת בשירות לאומי-אזרחי הזכאי לסיוע כלכלי, בשל מצב משפחתי, אינם ניתנים להעברה, לשיעבוד או לעיקול בכל דרך שהיא, אלא לשם תשלום מזונות המגיעים מהזכאי לתשלומים לפי פסק דין של בית משפט או של בית דין מוסמך;

(2)   הוראות פסקה (1) יחולו גם על תשלומים כאמור ששולמו באמצעות בנק או החברה הבת, כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ"ו-1986, בנותנה שירותים לפי סעיף 88א לאותו חוק, במשך 30 ימים מיום ששולמו;

(3)   אין בהוראות פסקה (1) כדי לגרוע מזכותה של הרשות לקזז מתשלומים כאמור באותה פסקה סכום שהמשרת בשירות לאומי-אזרחי חב לה, לפי כללים שיקבע השר."

תחילה ותחולה

4.       תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו, והוא יחול על תשלומים ששולמו ביום התחילה ואילך.

                                      בנימין נתניהו                                        משה יעלון

                                                 ראש הממשלה                                                    שר הביטחון

          ראובן ריבלין                                  יולי יואל אדלשטיין

              נשיא המדינה                                                 יושב ראש הכנסת

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשע"ד מס' 2464 מיום 6.8.2014 עמ' 658 (ה"ח הכנסת תשע"ד מס' 558 עמ' 120).

תוקן ס"ח תשע"ז מס' 2632 מיום 5.4.2017 עמ' 668 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 947 עמ' 994) – תיקון מס' 1 בסעיף 103 לחוק שירות אזרחי, תשע"ז-2017; תחילתו ביום 1.4.2018.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות