נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), תשע"ד-2014

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה

תוכן ענינים

 

פרק א': מטרה ופרשנות

Go

3

סעיף 1

מטרת החוק

Go

3

סעיף 2

הגדרות ופרשנות

Go

3

 

פרק ב': הכרזה על מתחם מועדף לדיור

Go

4

סעיף 3

הכרזה על מתחם מועדף לדיור

Go

4

 

פרק ג': תכנון ובנייה במתחם מועדף לדיור

Go

4

 

סימן א': תכנית מועדפת לדיור

Go

4

סעיף 4

תכנית מועדפת לדיור

Go

4

 

סימן ב': ועדה ארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור

Go

5

סעיף 5

ועדת ארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור

Go

5

סעיף 6

ועדת משנה להתנגדויות

Go

6

סעיף 7

ממלאי תפקידים בוועדה

Go

6

סעיף 8

תפקידי הוועדה וסמכויותיה

Go

6

 

סימן ג': הליכי התכנון

Go

6

סעיף 9

הגשת תכנית מועדפת לדיור

Go

6

סעיף 10

בדיקה מוקדמת של תכנית מועדפת לדיור

Go

7

סעיף 11

הגשת חוות דעת של היועצים המקצועיים של הוועדה

Go

7

סעיף 12

הגשת חוות דעת של מתכנן הוועדה

Go

7

סעיף 13

דיון על הפקדת תכנית מועדפת לדיור

Go

8

סעיף 14

מילוי תנאים להפקדת תכנית מועדפת לדיור

Go

8

סעיף 15

פרסום הודעה על הפקדה

Go

8

סעיף 16

משלוח הודעה על הפקדה

Go

8

סעיף 17

העמדת מסמכי תכנית מועדפת לדיור לעיון הציבור

Go

9

סעיף 18

הגשת התנגדות

Go

9

סעיף 19

שמיעת התנגדויות והחלטת הוועדה

Go

9

סעיף 20

תנאים לאישור תכנית

Go

10

סעיף 21

פרסום הודעה על אישור תכנית מועדפת לדיור

Go

10

סעיף 22

תחילתה של תכנית מועדפת לדיור

Go

10

סעיף 23

פרסום הודעה על דחיית תכנית מועדפת לדיור

Go

10

סעיף 24

מועדים לסיום הטיפול בתכנית

Go

10

סעיף 25

תשריט לצורכי רישום

Go

10

סעיף 26

המועד לתחילת ביצוע תכנית לדיור לאומי והשלכות אי ביצועה במועד

Go

10

סעיף 27

עריכת שינויים לתכנית מועדפת לדיור

Go

10

 

סימן ד': רישוי

Go

11

סעיף 28

הגשת ערר בנוגע להיתר   סמכויות מיוחדות

Go

11

 

סימן ה': הוראות כלליות

Go

11

סעיף 29

תחולת הוראות חוק התכנון

Go

11

 

פרק ג'1: הסדרת הזמינות של מתחם מועדף לדיור ושל מתחמי תכניות רחבות היקף לדיור

Go

11

סעיף 29א

הגדרות   פרק ג'1

Go

11

סעיף 29ב

מתן הודעה לבעל זכות או טובת הנאה לגבי קרקע להשבה

Go

12

סעיף 29ג

הסכם השבה

Go

12

סעיף 29ד

העברת זכויות לגבי קרקע להשבה לקניין בעל הקרקע

Go

13

סעיף 29ה

צו לסילוק יד ולפינוי קרקע להשבה

Go

13

סעיף 29ו

ביצוע צו לסילוק יד ולפינוי קרקע להשבה

Go

14

סעיף 29ז

חובת הזדהות

Go

14

סעיף 29ח

פנייה לבית המשפט

Go

14

סעיף 29ט

שמירת דינים

Go

14

 

פרק ד': הוראות שונות

Go

14

סעיף 30

פרסום מידע על יחידות הדיור בתכנית מועדפת לדיור

Go

14

סעיף 31

סעדים על הפרת הוראות

Go

14

סעיף 32

ביצוע ותקנות

Go

14

סעיף 33

תיקון חוק בתי משפט לעניינים מינהליים   מס' 89

Go

14

סעיף 34

הוראת שעה

Go

15

סעיף 35

דיווח לכנסת

Go

15

 


חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), תשע"ד-2014*

פרק א': מטרה ופרשנות

מטרת החוק

1.       חוק זה בא לקבוע, כהוראת שעה, הסדרים מיוחדים לתכנון מתחמים מועדפים לדיור, לרבות לשם השגת מטרות אלה:

(1)  הגדלה מהירה של היצע יחידות הדיור;

(2)  יצירת היצע של יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך;

(3)  יצירת היצע של יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת.

הגדרות ופרשנות

2.       (א)  בחוק זה –

          "השכרה לטווח ארוך" –

(תיקון מס' 5) תשע"ח-2018

(1)   לעניין מקרקעי ישראל – כמשמעותה בתוספת השישית לחוק התכנון, למעט הוראות פרקים ג' עד ו' לתוספת האמורה, בשינוי זה: בהגדרה "השכרה לטווח ארוך" בתוספת האמורה, במקום "מעשרים שנה מהיום שבו המנהל קיבל הודעה על כך שיחידת הדיור כאמור הושכרה" יקראו "מ-15 שנים מיום שמחצית הדירות שהועמדו להשכרה בבניין הושכרו לראשונה";

(תיקון מס' 5) תשע"ח-2018

(2)   לעניין סעיף 4(ב)(1א) ו-(1ב) – כמשמעותה בתוספת השישית לחוק התכנון;

מיום 7.2.2018

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ח מס' 2688 מיום 7.2.2018 עמ' 152 (ה"ח 728)

"השכרה לטווח ארוך" –

(1) לעניין מקרקעי ישראל – כמשמעותה בתוספת השישית לחוק התכנון, למעט הוראות פרקים ג' עד ז' פרקים ג' עד ו' לתוספת האמורה, בשינוי זה: בהגדרה "השכרה לטווח ארוך" בתוספת האמורה, במקום "מעשר שנים מיום שהמנהל קיבל הודעה על כך שלפחות מחצית מיחידות הדיור באותו בניין הושכרו" יקראו "מ-15 שנים מיום שמחצית הדירות שהועמדו להשכרה בבניין הושכרו לראשונה" במקום "מעשרים שנה מהיום שבו המנהל קיבל הודעה על כך שיחידת הדיור כאמור הושכרה" יקראו "מ-15 שנים מיום שמחצית הדירות שהועמדו להשכרה בבניין הושכרו לראשונה";

(2) לעניין סעיף 4(ב)(1א) ו-(1ב) – כמשמעותה בתוספת השישית לחוק התכנון;

          "הוועדה", "הוועדה למתחמים מועדפים לדיור" – הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור שהוקמה לפי סעיף 5;

          "ועדת המשנה להתנגדויות" – ועדת המשנה להתנגדויות שהוקמה לפי סעיף 6;

          "ועדת הערר" – כמשמעותה בסעיף 12א לחוק התכנון;

          "החברה הממשלתית לדיור להשכרה" – החברה הממשלתית לדיור להשכרה שהוקמה מכוח החלטת הממשלה מס' 770 מיום ה' בחשוון התשע"ד (9 באוקטובר 2013);

(תיקון מס' 4) תשע"ז-2017

          "חוק מקרקעי ישראל" – חוק מקרקעי ישראל, התש"ך-1960;

מיום 7.8.2017

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ז מס' 2661 מיום 7.8.2017 עמ' 1164 (ה"ח 1057)

הוספת הגדרת "חוק מקרקעי ישראל"

(תיקון מס' 4) תשע"ז-2017

          "חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית" – חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, התשע"ו-2016;

מיום 7.8.2017

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ז מס' 2661 מיום 7.8.2017 עמ' 1164 (ה"ח 1057)

הוספת הגדרת "חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית"

          "חוק רשות מקרקעי ישראל" – חוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך-1960;

          "חוק התכנון" – חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965;

(תיקון מס' 4) תשע"ז-2017

          "יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת" – כל אחד מאלה:

(1)   לעניין מקרקעי ישראל – כמשמעותן בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל;

(תיקון מס' 5) תשע"ח-2018

(2)   לעניין סעיף 4(ב)(1א) ו-(1ב) – יחידות דיור שהן להשכרה במחיר מופחת כהגדרתה בתוספת השישית לחוק התכנון;

מיום 7.8.2017

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ז מס' 2661 מיום 7.8.2017 עמ' 1164 (ה"ח 1057)

החלפת הגדרת "יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת"

הנוסח הקודם:

"יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת" – כמשמעותן בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל;

 

מיום 7.2.2018

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ח מס' 2688 מיום 7.2.2018 עמ' 152 (ה"ח 728)

החלפת פסקה (2) להגדרת "יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת"

הנוסח הקודם:

(2) לעניין סעיף 4(ב)(1א) ו-(1ב) – יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך המושכרות בדמי שכירות בשיעור נמוך ב-20% מדמי השכירות הנהוגים המשתלמים משוכר מרצון למשכיר מרצון בעד יחידות דיור דומות במיקומן ובמאפייניהן האחרים, כפי שיקבע השמאי הממשלתי או שמאי מקרקעין אחר שהוא הסמיך לעניין זה;

          "יישוב מיעוטים" – כהגדרתו בפסקה (4) לחלק א' בתוספת השנייה לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959;

          "מבנה ציבור" – מבנה לשימושים ציבוריים לצורכי חינוך, תרבות, דת, רווחה ושירותים חברתיים, בריאות, ספורט, מקלט ומחסה ציבורי, מוסדות קהילתיים, מיתקן משטרתי ותחנה לכיבוי אש תחנות אוטובוס ורכבת שאינן תחנות קצה, וכן מבנה של רשות שהוקמה על פי חוק, של רשות מקומית או של ועדה מקומית, המשמש כל אחת מאלה במילוי תפקידיה;

          "מועצת מקרקעי ישראל" ו"רשות מקרקעי ישראל" – כמשמעותן בחוק רשות מקרקעי ישראל;

(תיקון מס' 1) תשע"ה-2015

          "מינהל התכנון" – מינהל התכנון במשרד האוצר;

מיום 3.8.2015 עד יום 2.8.2020

תיקון מס' 1 הוראת שעה

ס"ח תשע"ה מס' 2497 מיום 3.8.2015 עמ' 216 (ה"ח 938)

"מינהל התכנון" – מינהל התכנון במשרד הפנים במשרד האוצר;

(תיקון מס' 4) תשע"ז-2017

          "מקרקעי ישראל" – כמשמעותם בחוק-יסוד: מקרקעי ישראל, למעט קרקע עירונית המוחכרת לדורות שבהתאם להסכם החכירה או להחלטות מועצת מקרקעי ישראל לא חלה על בעל הזכויות לגבי הקרקע חובה להשיבה לידי רשות מקרקעי ישראל עקב שינוי ייעוד; בהגדרה זו –

"חכירה לדורות" – לרבות התחייבות לחכירה לדורות שטרם נרשמה בפנקסי המקרקעין;

"קרקע עירונית" – כהגדרתה בחוק מקרקעי ישראל;

מיום 7.8.2017

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ז מס' 2661 מיום 7.8.2017 עמ' 1164 (ה"ח 1057)

הוספת הגדרת "מקרקעי ישראל"

(תיקון מס' 4) תשע"ז-2017

          "מתחם מועדף לדיור" – מתחם מועדף לדיור שהוכרז בצו לפי סעיף 3 לרבות הרחבה של מתחם כאמור לפי סעיף 3(ז);

מיום 7.8.2017

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ז מס' 2661 מיום 7.8.2017 עמ' 1164 (ה"ח 1057)

"מתחם מועדף לדיור" – מתחם מועדף לדיור שהוכרז בצו לפי סעיף 3 לרבות הרחבה של מתחם כאמור לפי סעיף 3(ז);

(תיקון מס' 4) תשע"ז-2017

          "מתחם פינוי ובינוי" – מתחם פינוי ובינוי – כהגדרתו בחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, או מתחם שהוועדה כהגדרתה בסעיף 15 לחוק האמור נתנה לגביו החלטה מקדמית לפי הסעיף האמור ולפיה בהתקיים התנאים שנקבעו לפי אותו סעיף בכוונתה להמליץ לשר הבינוי והשיכון להכריז עליו כעל מתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי;

מיום 7.8.2017

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ז מס' 2661 מיום 7.8.2017 עמ' 1164 (ה"ח 1057)

הוספת הגדרת "מתחם פינוי ובינוי"

(תיקון מס' 4) תשע"ז-2017

          "קרקע מרובת בעלים" – קרקע שמתקיימים לגביה שניים אלה:

(1)   מספר הבעלים בה, בין במושע ובין בחלקות נפרדות בתחומה, הוא עשרה או יותר, ובקרקע שחלק משטחה הוא מקרקעי ישראל – חמישה או יותר;

(2)   חלקו של כל אחד מהבעלים בה, בין במושע ובין בסך השטח של החלקות הנפרדות בתחומה, אינו עולה על 20% משטח הקרקע; בפסקה זו, "בעלים" – למעט המדינה, רשות הפיתוח והקרן הקיימת לישראל;

מיום 7.8.2017

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ז מס' 2661 מיום 7.8.2017 עמ' 1164 (ה"ח 1057)

הוספת הגדרת "קרקע מרובת בעלים"

(תיקון מס' 4) תשע"ז-2017

          "קרקע שעיקרה מקרקעי ישראל" – קרקע אשר 80% או יותר ממנה הם מקרקעי ישראל; במניין האחוזים כאמור תובא בחשבון גם קרקע שבבעלות רשות מקומית, ובלבד שהיא לא הופקעה ושניתנה הסכמת הרשות המקומית והוועדה המקומית שבתחומה מצויה הקרקע האמורה להכללתה בתחום המתחם המועדף לדיור;

מיום 7.8.2017

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ז מס' 2661 מיום 7.8.2017 עמ' 1165 (ה"ח 1057)

"קרקע שעיקרה מקרקעי ישראל" – קרקע אשר 80% או יותר ממנה הם מקרקעי ישראל; במניין האחוזים כאמור תובא בחשבון גם קרקע שבבעלות רשות מקומית, ובלבד שהיא לא הופקעה ושניתנה הסכמת הרשות המקומית והוועדה המקומית שבתחומה מצויה הקרקע האמורה להכללתה בתחום המתחם המועדף לדיור;

(תיקון מס' 2) תשע"ו-2015 (תיקון מס' 4) תשע"ז-2017

          "תכנית מועדפת לדיור" – תכנית לגבי מתחם מועדף לדיור, שהוכנה והוגשה לפי הוראות סעיף 9, הכוללת הוראות כאמור בסעיף 4 ובכלל זה הוראות לעניין הקמת יחידות דיור בהיקף האמור בסעיף קטן (א) של אותו סעיף;

מיום 1.12.2015

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 39 (ה"ח 951)

"תכנית מועדפת לדיור" – תכנית החלה במתחם מועדף לדיור, שהוכנה והוגשה לפי הוראות סעיף 9, הכוללת הוראות להקמת 750 יחידות דיור לפחות וכן הוראות כאמור בסעיף 4, וביישוב מיעוטים – תכנית הכוללת הוראות להקמת 500 200 יחידות דיור לפחות;

 

מיום 7.8.2017

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ז מס' 2661 מיום 7.8.2017 עמ' 1165 (ה"ח 1057)

"תכנית מועדפת לדיור" – תכנית החלה במתחם לגבי מתחם מועדף לדיור, שהוכנה והוגשה לפי הוראות סעיף 9, הכוללת הוראות להקמת 750 יחידות דיור לפחות וכן הוראות כאמור בסעיף 4, וביישוב מיעוטים – תכנית הכוללת הוראות להקמת 200 יחידות דיור לפחות כאמור בסעיף 4 ובכלל זה הוראות לעניין הקמת יחידות דיור בהיקף האמור בסעיף קטן (א) של אותו סעיף;

          "תמ"א 35" – תכנית מיתאר ארצית משולבת לבנייה, לפיתוח ולשימור מס' 35;

          "תשריט לצורכי רישום" – תכנית לצורכי רישום בפנקסי המקרקעין, כמשמעותה לפי פקודת המדידות.

          (ב)  לכל מונח אחר בחוק זה תהיה המשמעות הנודעת לו בחוק התכנון, זולת אם משתמע אחרת.

פרק ב': הכרזה על מתחם מועדף לדיור

הכרזה על מתחם מועדף לדיור (תיקון מס' 4) תשע"ז-2017

3.       (א)  הממשלה או ועדת שרים שמינתה לעניין זה רשאיות להכריז בצו על קרקע שמתקיים לגביה תנאי מהתנאים המפורטים להלן, כעל מתחם מועדף לדיור, ובלבד שלא יוקם במתחם האמור יישוב חדש:

(1)   היא קרקע שעיקרה מקרקעי ישראל;

(2)   היא מצויה ביישוב מיעוטים;

(3)   היא מתחם פינוי ובינוי בתחום רשות עירונית או בתחום יישוב שמספר תושביו עולה על 10,000;

(4)   היא קרקע מרובת בעלים.

          (ב)  (1)   הכרזה על מתחם מועדף לדיור לפי סעיף קטן (א)(1) עד (3), תינתן לפי המלצת מנהל מינהל התכנון, לאחר ששוכנע כי ניתן לתכנון באותה קרקע יחידות דיור בהיקף האמור בסעיף 4(א)(1) עד (3) לפחות, לפי העניין;

(2)   המלצת מנהל מינהל התכנון לעניין הכרזה לפי סעיף קטן (א)(3), תינתן לאחר התייעצות עם יושב ראש הוועדה המייעצת כהגדרתה בחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית.

          (ג)   (1)   הכרזה על מתחם מועדף לדיור לפי סעיף קטן (א)(4), תינתן לפי המלצת הצוות המייעץ כמשמעותו בסעיף קטן (ד), לאחר שהממשלה או ועדת השרים שמינתה לעניין זה שוכנעה כי ניתן לתכנן באותה קרקע יחידות דיור בהיקף האמור בסעיף 4(א)(1) לפחות, בהתחשב בשיקולים המנויים בסעיף קטן (ה);

(2)   המלצות הצוות המייעץ להכריז על קרקעות מרובות בעלים כמתחמים מועדפים לדיור לפי סעיף קטן (א)(4) יועברו לממשלה או לוועדת השרים שמינתה לעניין זה לכל היותר שלוש פעמים בשנה;

(3)   החלטת הצוות המייעץ שלא להמליץ על הכרזתה של קרקע מרובת בעלים מסוימת כמתחם מועדף לדיור תהיה סופית והממשלה או ועדת השרים שמינתה לעניין זה לא יכריזו על אותה קרקע כמתחם מועדף לדיור.

          (ד)  לשם מתן המלצה לפי סעיף קטן (ג) יוקם צוות מייעץ (בסעיף זה – הצוות המייעץ) שחבריו הם:

(1)   מנהל מינהל התכנון או נציגו, והוא יהיה היושב ראש;

(2)   נציג שר המשפטים;

(3)   נציג שר האוצר;

(4)   נציג שר הבינוי והשיכון;

(5)   נציג הרשויות המקומיות שהוא אדריכל או מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים כהגדרתו בחוק המהנדסים והאדריכלים, שימנה שר האוצר.

          (ה)  המלצות הצוות המייעץ יינתנו לפי אמות מידה שוויוניות שיפורסמו באתר האינטרנט של מינהל התכנון, ובהתחשב, בין השאר, בשיקולים המפורטים להלן:

(1)   סך כל יחידות הדיור שניתן לתכנן באותה קרקע;

(2)   מספר יחידות הדיור שניתן לתכנן באותה קרקע שהוראות סעיף 4(ב)(1ב) יחולו עליהן;

(3)   מספר יחידות הדיור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת שניתן לתכנן באותה קרקע, כאמור בסעיף 4(ב)(1ב);

(4)   מידת ההתאמה של תכנית מועדפת לדיור לגבי אותה קרקע לתכניות מיתאר מחוזיות וארציות;

(5)   מספר הבעלים באותה קרקע;

(6)   מספר הבעלים באותה קרקע שמסכימים לקידומה של תכנית מועדפת לדיור;

(7)   המועד הצפוי לאכלוס יחידות הדיור בתחום התכנית המוצעת לגבי אותה קרקע.

          (ו)   שר האוצר יקבע בתקנות הוראות לעניין סעיף קטן (ג), ובכלל זה –

(1)   הוראות בדבר הגשת בקשה לצוות המייעץ למתן המלצה לפי אותו סעיף קטן, והדיון בבקשה כאמור;

(2)   המספר המרבי של מתחמים שלגביהם רשאי הצוות המייעץ להמליץ כאמור באותו סעיף קטן, בכל שנה, ורשאי הוא לקבוע מספר מרבי שונה לגבי סוגי מתחמים בהתחשב בסך יחידות הדיור שניתן לתכנן בכל מתחם.

          (ז)   בהכרזה על מתחם מועדף לדיור לפי סעיף קטן (א) יצוינו גודלו של המתחם המועדף לדיור, מיקומו וגבולותיו, לרבות הדרכים והתשתיות הנלוות לו; ואולם בעת הכנת תכנית מועדפת לדיור לגבי המתחם רשאית הוועדה לעשות את אלה:

(1)   להתאים את הגבולות המדויקים של המתחם למצב הקרקע ולצרכים התכנוניים, ובלבד שלא יהיה בכך שינוי מהותי בגבולות המתחם;

(2)   להרחיב את שטח המתחם מעבר לשטח שהוכרז לפי סעיף קטן (א) כך שיכלול שטחים לפי סעיף 4(ג) הנדרשים לשמש בעיקר את יחידות הדיור במתחם, בהיקף הנדרש לצורך יישום מיטבי של התכנית, ובלבד ששטח ההרחבה אינו עולה על 20% מגודל המתחם שהוכרז ושהמתחם עומד בהוראות סעיף זה לאחר ההרחבה.

מיום 1.12.2015

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 39 (ה"ח 951)

(ב) הכרזה לפי סעיף קטן (א) תינתן לפי המלצת מנהל מינהל התכנון לאחר ששוכנע כי ניתן לתכנן באותה קרקע 750 יחידות דיור לפחות, וביישוב מיעוטים – 500 200 יחידות דיור לפחות.

 

מיום 7.8.2017

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ז מס' 2661 מיום 7.8.2017 עמ' 1165 (ה"ח 1057)

החלפת סעיף 3

הנוסח הקודם:

הכרזה על מתחם מועדף לדיור

3. (א) הממשלה או ועדת שרים שמינתה לעניין זה רשאיות להכריז בצו על קרקע שעיקרה מקרקעי ישראל או על קרקע ביישוב מיעוטים, כעל מתחם מועדף לדיור, ובלבד שלא יוקם במתחם האמור יישוב חדש.

(ב) הכרזה לפי סעיף קטן (א) תינתן לפי המלצת מנהל מינהל התכנון לאחר ששוכנע כי ניתן לתכנן באותה קרקע 750 יחידות דיור לפחות, וביישוב מיעוטים – 200 יחידות דיור לפחות.

(ג) בהכרזה לפי סעיף קטן (א) ייקבע גודלו של המתחם המועדף לדיור, מיקומו וגבולותיו, ואולם בעת הכנת התכנית תהיה הוועדה רשאית להתאים את הגבולות המדויקים של המתחם למצב הקרקע ולצרכים התכנוניים, ובלבד שלא יהיה בכך שינוי מהותי בגבולות המתחם.

פרק ג': תכנון ובנייה במתחם מועדף לדיור

סימן א': תכנית מועדפת לדיור

תכנית מועדפת לדיור (תיקון מס' 4) תשע"ז-2017

4.       (א)  תכנית מועדפת לדיור תכלול הוראות המאפשרות להוציא מכוחה היתר לבנייה או לשימוש בלא צורך באישורה של תכנית נוספת, ואולם לגבי חלק מתחום התכנית אפשר שתידרש תכנית נוספת לשם הוצאת היתר בו, ובלבד שהתכנית כוללת הוראות להקמת יחידות דיור בהיקף המפורט להלן, לפי העניין, אשר לגביהן מתאפשר להוציא היתר לבנייה או לשימוש בלא צורך באישורה של תכנית נוספת:

(1)   לעניין הכרזה לפי סעיף 3(א)(1) או (4) – 750 יחידות דיור לפחות;

(2)   לעניין הכרזה לפי סעיף 3(א)(2) – 200 יחידות דיור לפחות;

(3)   לעניין הכרזה לפי סעיף 3(א)(3) – 500 יחידות דיור לפחות.

(תיקון מס' 4) תשע"ז-2017

          (ב)  (1)   אושרה תכנית מועדפת לדיור, במתחם מועדף לדיור שהוכרז לפי סעיף 3(א)(1), יהיו בתחום הקרקע שהיא מקרקעי ישראל 30% מסך יחידות הדיור שנקבעו בתכנית האמורה יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך ויחידות דיור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת (בסעיף זה – שיעור יחידות הדיור בהישג יד), כך ש-15% מיחידות הדיור שנקבעו בתכנית יהיו יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך ו-15% מיחידות הדיור יהיו יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת;

(תיקון מס' 4) תשע"ז-2017

(1א) אושרה תכנית מועדפת לדיור במתחם מועדף לדיור כאמור בפסקה (1) והובאה במניין האחוזים לעניין ההגדרה "קרקע שעיקרה מקרקע ישראל" גם קרקע שבבעלות רשות מקומית, יחולו לעניין מקרקעי ישראל שנכללו בתחומה של אותה תכנית הוראות פסקה (1) ולעניין הקרקע בבעלות רשות מקומית יחולו הוראות אלה:

(תיקון מס' 5) תשע"ח-2018

(א)   התכנית המועדפת לדיור (בפסקה זו – תכנית) תכלול הוראה שלפיה הוראות התוספת השישית לחוק התכנון לעניין השכרה לטווח ארוך יחולו על 30% מכלל יחידות הדיור שנקבעו בתכנית לגבי הקרקע שבבעלות רשות מקומית או על שיעור גבוה יותר שקבעה לעניין זה הממשלה או ועדת השרים שמינתה לעניין זה, בצו לפי סעיף 3(א)(1);

(תיקון מס' 5) תשע"ח-2018

(ב)   התכנית תכלול הוראה שלפיה מחצית מיחידות הדיור שנקבעה לגביהן בתכנית הוראה כאמור בפסקת משנה (א) או שיעור גבוה מכך, ככל שנקבע בצו כאמור באותה פסקת משנה, יהיו יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת; על יחידות דיור כאמור בפסקת משנה זו יחולו הוראות התוספת השישית לחוק התכנון לעניין השכרה במחיר מופחת;

(תיקון מס' 5) תשע"ח-2018

(ג)    (נמחקה);

(תיקון מס' 4) תשע"ז-2017

(1ב) אושרה תכנית מועדפת לדיור במתחם מועדף לדיור שהוכרז לפי סעיף 3(א)(4) יחולו לעניין מקרקעי ישראל שנכללו בתחומה של אותה תכנית הוראות פסקה (1) ולעניין מקרקעין אחרים בתחומה יחולו הוראות אלה:

(תיקון מס' 5) תשע"ח-2018

(א)   התכנית תכלול הוראה שלפיה הוראות התוספת השישית לחוק התכנון לעניין השכרה לטווח ארוך יחולו על 15% מכלל יחידות הדיור במקרקעין האחרים שנקבעו בתכנית או על שיעור גבוה יותר שקבעה לעניין זה הממשלה או ועדת השרים שמינתה לעניין זה, בצו לפי סעיף 3(א)(4);

(תיקון מס' 5) תשע"ח-2018

(ב)   התכנית תכלול הוראה שלפיה מחצית מיחידות הדיור שנקבעה לגביהן בתכנית הוראה כאמור בפסקת משנה (א) או שיעור גבוה מכך, ככל שנקבע בצו כאמור באותה פסקה, יהיו יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת; על יחידות דיור כאמור בפסקה זו יחולו הוראות התוספת השישית לחוק התכנון לעניין השכרה במחיר מופחת;

(תיקון מס' 5) תשע"ח-2018

(ג)    (נמחקה);

(תיקון מס' 4) תשע"ז-2017

(2)   הממשלה רשאית, במקרים שבהם הקרקע היא במחוז הצפון או במחוז הדרום או במקרים חריגים, לקבוע בצו ההכרזה לפי סעיף 3, שיעורים אחרים מהקבוע בפסקאות (1), (1א) ו-(1ב), לפי העניין, שיחולו על התכנית המועדפת לדיור;

(3)   הממשלה לא תחליט על שיעורים נמוכים מהאמור בפסקה (1) אלא אם כן שוכנעה כי התקיים אחד מהמפורטים להלן:

(א)   נוכח מאפייני היישוב או היצע הדירות להשכרה ברשות המקומית שבתחומה נכלל שטח התכנית אין הצדקה לקביעת שיעורים כאמור;

(ב)   קביעת השיעורים כאמור תביא לכך שהתכנית לא תהיה ישימה, בהתחשב בין השאר במספר יחידות הדיור שיוצעו לציבור במחיר מופחת בתחום התכנית, למעט יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת;

(ג)    נוכח היקף הקרקע שאינה מקרקעי ישראל בתחום התכנית, אין הצדקה לקביעת השיעורים כאמור;

(תיקון מס' 4) תשע"ז-2017

(4)   בלי לגרוע מהאמור בפסקה (3), נקבע בהחלטה של הממשלה או של מועצת מקרקעי ישראל, כי לפחות 80% מיחידות הדיור במתחם מועדף לדיור יימכרו או יוחכרו לציבור זכאים במחיר מופית ממחיר השוק שלהן, רשאית הממשלה או ועדת השרים שמינתה לעניין זה לקבוע בצו לפי סעיף 3(א) שיעורים נמוכים מהקבוע בפסקה (1), ובלבד ששיעור יחידות הדיור בהישג יד שייקבע לא יפחת מ-15%; מחצית יחידות הדיור מתוך השיעור שנקבע כאמור יהיו יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך והמחצית השנייה – יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת;

(תיקון מס' 5) תשע"ח-2018

(5)   על אף האמור בסעיף 3(ב) עד (ד) לתוספת השישית לחוק התכנון, על יחידות דיור במתחם מועדף לדיור שהן יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך או יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת לפי סעיף קטן זה, יחולו הוראות אלה:

(א)   יחידות הדיור כאמור יהיו בבניין אחד או בכמה בניינים, ובלבד שכל יחידות הדיור למגורים באותו בניין יהיו יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך או יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת;

(ב)   על אף האמור בכל דין, כל יחידות הדיור בבניין כאמור בפסקה זו יהיו בבעלות אדם אחד;

(ג)    לא תועבר בעלות ביחידת דיור כאמור בפסקה זו, אלא אם כן הועברה, באותו מועד ולאותו אדם, הבעלות בכל יחידות הדיור באותו בניין;

(ד)   הוראות פסקת משנה (ג) יחולו, בשינויים המחויבים, גם על התחייבות להעברת בעלות כאמור באותה פסקת משנה.

          (ג)   תכנית מועדפת לדיור תכלול הוראות להסדרת מבני הציבור, השטחים הציבוריים הפתוחים והחניה שיהיו בתחומה והוראות להסדרת הדרכים והתשתיות הנדרשות לשמש בעיקר את יחידות הדיור הנכללות בתכנית ובסביבתה.

          (ד)  תכנית מועדפת לדיור יכול שתכלול גם את אלה:

(1)   הוראות לעניין שימושים נוספים, לרבות לתעסוקה או למסחר, הנדרשים לשמש את יחידות הדיור הנכללות בתכנית ובסביבתה, או הוראות לעניין שימושים לתעסוקה או למסחר הנדרשים לרשות המקומית שהתכנית חלה בתחומה בשל ההשלכות הכלכליות הנובעות ממנה;

(2)   כל הוראה אחרת שניתן לקבוע בתכנית מפורטת לפי חוק התכנון.

          (ה)  בעת דיון בתכנית תיתן הוועדה את דעתה לשינויים המוצעים בה מתכנית מיתאר ארצית או מתכנית מיתאר מחוזית, ותציין בתכנית את השינויים כאמור.

          (ו)   כוחה של תכנית מועדפת לדיור שאישרה הוועדה לפי חוק זה יפה מכל תכנית אחרת שאושרה לפי כל דין, למעט תמ"א 35, ויראו בה שינוי לכל תכנית אחרת החלה בשטחה, למעט לתמ"א 35, בכפוף להוראות סעיף 8(ב).

מיום 1.12.2015

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 39 (ה"ח 951)

(א) תכנית מועדפת לדיור תכלול הוראות המאפשרות להוציא מכוחה היתר לבנייה או לשימוש בלא צורך באישורה של תכנית נוספת, ואולם לגבי חלק מתחום התכנית אפשר שתידרש תכנית נוספת לשם הוצאת היתר בו, ובלבד שהתכנית כוללת הוראות להקמת 750 יחידות דיור לפחות, וביישוב מיעוטים – 500 200 יחידות דיור לפחות, אשר לגביהן מתאפשר להוציא היתר לבנייה או לשימוש בלא צורך באישורה של תכנית נוספת.

 

מיום 7.8.2017

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ז מס' 2661 מיום 7.8.2017 עמ' 1167 (ה"ח 1057)

(א) תכנית מועדפת לדיור תכלול הוראות המאפשרות להוציא מכוחה היתר לבנייה או לשימוש בלא צורך באישורה של תכנית נוספת, ואולם לגבי חלק מתחום התכנית אפשר שתידרש תכנית נוספת לשם הוצאת היתר בו, ובלבד שהתכנית כוללת הוראות להקמת 750 יחידות דיור לפחות, וביישוב מיעוטים – 200 יחידות דיור לפחות, אשר לגביהן מתאפשר להוציא היתר לבנייה או לשימוש בלא צורך באישורה של תכנית נוספת.

(א) תכנית מועדפת לדיור תכלול הוראות המאפשרות להוציא מכוחה היתר לבנייה או לשימוש בלא צורך באישורה של תכנית נוספת, ואולם לגבי חלק מתחום התכנית אפשר שתידרש תכנית נוספת לשם הוצאת היתר בו, ובלבד שהתכנית כוללת הוראות להקמת יחידות דיור בהיקף המפורט להלן, לפי העניין, אשר לגביהן מתאפשר להוציא היתר לבנייה או לשימוש בלא צורך באישורה של תכנית נוספת:

(1) לעניין הכרזה לפי סעיף 3(א)(1) או (4) – 750 יחידות דיור לפחות;

(2) לעניין הכרזה לפי סעיף 3(א)(2) – 200 יחידות דיור לפחות;

(3) לעניין הכרזה לפי סעיף 3(א)(3) – 500 יחידות דיור לפחות.

(ב) (1) אושרה תכנית מועדפת לדיור, למעט ביישוב מיעוטים במתחם מועדף לדיור שהוכרז לפי סעיף 3(א)(1), יהיו בתחום הקרקע שהיא מקרקעי ישראל 30% מסך יחידות הדיור שנקבעו בתכנית האמורה יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך ויחידות דיור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת (בסעיף זה – שיעור יחידות הדיור בהישג יד), כך ש-15% מיחידות הדיור שנקבעו בתכנית יהיו יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך ו-15% מיחידות הדיור יהיו יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת;

(1א) אושרה תכנית מועדפת לדיור במתחם מועדף לדיור כאמור בפסקה (1) והובאה במניין האחוזים לעניין ההגדרה "קרקע שעיקרה מקרקע ישראל" גם קרקע שבבעלות רשות מקומית, יחולו לעניין מקרקעי ישראל שנכללו בתחומה של אותה תכנית הוראות פסקה (1) ולעניין הקרקע בבעלות רשות מקומית יחולו הוראות אלה:

(א) התכנית המועדפת לדיור (בפסקה זו – תכנית) תכלול הוראה שלפיה הוראות התוספת השישית לחוק התכנון יחולו על 30% מכלל יחידות הדיור שנקבעו בתכנית לגבי הקרקע שבבעלות רשות מקומית או על שיעור גבוה יותר שקבעה לעניין זה הממשלה או ועדת השרים שמינתה לעניין זה, בצו לפי סעיף 3(א)(1); שר האוצר רשאי לקבוע כי הוראות התוספת האמורה יחולו על יחידות דיור שיכללו בתכנית כאמור בשינויים המחויבים ובהתאמות שיקבע;

(ב) התכנית תכלול הוראה שלפיה מחצית מיחידות הדיור שנקבעה לגביהן בתכנית הוראה כאמור בפסקת משנה (א) או שיעור גבוה מכך, ככל שנקבע בצו כאמור באותה פסקת משנה, יהיו יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת; על יחידות דיור כאמור בפסקת משנה זו יחולו גם הוראות שנקבעו לפי פסקת משנה (ג);

(ג) על יחידות הדיור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת שייכללו בתכנית יחולו הוראות שקבע שר האוצר לעניין יחידות דיור כאמור, ובכלל זה, הוראות בדבר הזכאים לשכור את יחידות הדיור, תנאי ההשכרה של יחידות הדיור והגבלות על העברת הזכויות ביחידות הדיור וכן הוראות בדבר הפחתת דמי השכירות בשיעור גבוה מהשיעור הקבוע בפסקה (2) להגדרה יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת, אם קבע;

(1ב) אושרה תכנית מועדפת לדיור במתחם מועדף לדיור שהוכרז לפי סעיף 3(א)(4) יחולו לעניין מקרקעי ישראל שנכללו בתחומה של אותה תכנית הוראות פסקה (1) ולעניין מקרקעין אחרים בתחומה יחולו הוראות אלה:

(א) התכנית תכלול הוראה שלפיה הוראות התוספת השישית לחוק התכנון יחולו על 15% מכלל יחידות הדיור במקרקעין האחרים שנקבעו בתכנית או על שיעור גבוה יותר שקבעה לעניין זה הממשלה או ועדת השרים שמינתה לעניין זה, בצו לפי סעיף 3(א)(4); שר האוצר רשאי לקבוע כי הוראות התוספת האמוה יחולו על יחידות דיור שייכללו בתכנית כאמור בשינויים המחויבים ובהתאמות שיקבע;

(ב) התכנית תכלול הוראה שלפיה מחצית מיחידות הדיור שנקבעה לגביהן בתכנית הוראה כאמור בפסקת משנה (א) או שיעור גבוה מכך, ככל שנקבע בצו כאמור באותה פסקה, יהיו יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת; על יחידות דיור כאמור בפסקה זו יחולו גם הוראות שנקבעו לפי פסקת משנה (ג);

(ג) על יחידות הדיור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת שייכללו בתכנית יחולו הוראות שקבע שר האוצר לעניין יחידות דיור כאמור, ובכלל זה הוראות בדבר הזכאים לשכור את יחידות הדיור, תנאי ההשכרה של יחידות הדיור והגבלות על העברת הזכויות ביחידות הדיור, וכן הוראות בדבר הפחתת דמי השכירות בשיעור גבוה מהשיעור הקבוע בפסקה (2) להגדרה יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת, אם קבע;

(2) הממשלה רשאית, במקרים חריגים במקרים שבהם הקרקע היא במחוז הצפון או במחוז הדרום או במקרים חריגים, לקבוע בצו ההכרזה לפי סעיף 3, שיעורים אחרים מהקבוע בפסקה (1) בפסקאות (1), (1א) ו-(1ב), לפי העניין, שיחולו על התכנית המועדפת לדיור;

(3) הממשלה לא תחליט על שיעורים נמוכים מהאמור בפסקה (1) אלא אם כן שוכנעה כי התקיים אחד מהמפורטים להלן:

(א) נוכח מאפייני היישוב או היצע הדירות להשכרה ברשות המקומית שבתחומה נכלל שטח התכנית אין הצדקה לקביעת שיעורים כאמור;

(ב) קביעת השיעורים כאמור תביא לכך שהתכנית לא תהיה ישימה, בהתחשב בין השאר במספר יחידות הדיור שיוצעו לציבור במחיר מופחת בתחום התכנית, למעט יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת;

(ג) נוכח היקף הקרקע שאינה מקרקעי ישראל בתחום התכנית, אין הצדקה לקביעת השיעורים כאמור;

(4) בלי לגרוע מהאמור בפסקה (3), נקבע בהחלטה של הממשלה או של מועצת מקרקעי ישראל, כי לפחות 80% מיחידות הדיור במתחם מועדף לדיור יימכרו או יוחכרו לציבור זכאים במחיר מופית ממחיר השוק שלהן, רשאית הממשלה או ועדת השרים שמינתה לעניין זה לקבוע בצו לפי סעיף 3(א) שיעורים נמוכים מהקבוע בפסקה (1), ובלבד ששיעור יחידות הדיור בהישג יד שייקבע לא יפחת מ-15%; מחצית יחידות הדיור מתוך השיעור שנקבע כאמור יהיו יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך והמחצית השנייה – יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת.

 

מיום 7.2.2018

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ח מס' 2688 מיום 7.2.2018 עמ' 152 (ה"ח 728)

(ב) (1) אושרה תכנית מועדפת לדיור, במתחם מועדף לדיור שהוכרז לפי סעיף 3(א)(1), יהיו בתחום הקרקע שהיא מקרקעי ישראל 30% מסך יחידות הדיור שנקבעו בתכנית האמורה יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך ויחידות דיור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת (בסעיף זה – שיעור יחידות הדיור בהישג יד), כך ש-15% מיחידות הדיור שנקבעו בתכנית יהיו יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך ו-15% מיחידות הדיור יהיו יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת;

(1א) אושרה תכנית מועדפת לדיור במתחם מועדף לדיור כאמור בפסקה (1) והובאה במניין האחוזים לעניין ההגדרה "קרקע שעיקרה מקרקע ישראל" גם קרקע שבבעלות רשות מקומית, יחולו לעניין מקרקעי ישראל שנכללו בתחומה של אותה תכנית הוראות פסקה (1) ולעניין הקרקע בבעלות רשות מקומית יחולו הוראות אלה:

(א) התכנית המועדפת לדיור (בפסקה זו – תכנית) תכלול הוראה שלפיה הוראות התוספת השישית לחוק התכנון לעניין השכרה לטווח ארוך יחולו על 30% מכלל יחידות הדיור שנקבעו בתכנית לגבי הקרקע שבבעלות רשות מקומית או על שיעור גבוה יותר שקבעה לעניין זה הממשלה או ועדת השרים שמינתה לעניין זה, בצו לפי סעיף 3(א)(1); שר האוצר רשאי לקבוע כי הוראות התוספת האמורה יחולו על יחידות דיור שיכללו בתכנית כאמור בשינויים המחויבים ובהתאמות שיקבע;

(ב) התכנית תכלול הוראה שלפיה מחצית מיחידות הדיור שנקבעה לגביהן בתכנית הוראה כאמור בפסקת משנה (א) או שיעור גבוה מכך, ככל שנקבע בצו כאמור באותה פסקת משנה, יהיו יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת; על יחידות דיור כאמור בפסקת משנה זו יחולו גם הוראות שנקבעו לפי פסקת משנה (ג) הוראות התוספת השישית לחוק התכנון לעניין השכרה במחיר מופחת;

(ג) על יחידות הדיור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת שייכללו בתכנית יחולו הוראות שקבע שר האוצר לעניין יחידות דיור כאמור, ובכלל זה, הוראות בדבר הזכאים לשכור את יחידות הדיור, תנאי ההשכרה של יחידות הדיור והגבלות על העברת הזכויות ביחידות הדיור וכן הוראות בדבר הפחתת דמי השכירות בשיעור גבוה מהשיעור הקבוע בפסקה (2) להגדרה יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת, אם קבע;

(1ב) אושרה תכנית מועדפת לדיור במתחם מועדף לדיור שהוכרז לפי סעיף 3(א)(4) יחולו לעניין מקרקעי ישראל שנכללו בתחומה של אותה תכנית הוראות פסקה (1) ולעניין מקרקעין אחרים בתחומה יחולו הוראות אלה:

(א) התכנית תכלול הוראה שלפיה הוראות התוספת השישית לחוק התכנון לעניין השכרה לטווח ארוך יחולו על 15% מכלל יחידות הדיור במקרקעין האחרים שנקבעו בתכנית או על שיעור גבוה יותר שקבעה לעניין זה הממשלה או ועדת השרים שמינתה לעניין זה, בצו לפי סעיף 3(א)(4); שר האוצר רשאי לקבוע כי הוראות התוספת האמוה יחולו על יחידות דיור שייכללו בתכנית כאמור בשינויים המחויבים ובהתאמות שיקבע;

(ב) התכנית תכלול הוראה שלפיה מחצית מיחידות הדיור שנקבעה לגביהן בתכנית הוראה כאמור בפסקת משנה (א) או שיעור גבוה מכך, ככל שנקבע בצו כאמור באותה פסקה, יהיו יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת; על יחידות דיור כאמור בפסקה זו יחולו גם הוראות שנקבעו לפי פסקת משנה (ג) הוראות התוספת השישית לחוק התכנון לעניין השכרה במחיר מופחת;

(ג) על יחידות הדיור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת שייכללו בתכנית יחולו הוראות שקבע שר האוצר לעניין יחידות דיור כאמור, ובכלל זה הוראות בדבר הזכאים לשכור את יחידות הדיור, תנאי ההשכרה של יחידות הדיור והגבלות על העברת הזכויות ביחידות הדיור, וכן הוראות בדבר הפחתת דמי השכירות בשיעור גבוה מהשיעור הקבוע בפסקה (2) להגדרה יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת, אם קבע;

(2) הממשלה רשאית, במקרים שבהם הקרקע היא במחוז הצפון או במחוז הדרום או במקרים חריגים, לקבוע בצו ההכרזה לפי סעיף 3, שיעורים אחרים מהקבוע בפסקאות (1), (1א) ו-(1ב), לפי העניין, שיחולו על התכנית המועדפת לדיור;

(3) הממשלה לא תחליט על שיעורים נמוכים מהאמור בפסקה (1) אלא אם כן שוכנעה כי התקיים אחד מהמפורטים להלן:

(א) נוכח מאפייני היישוב או היצע הדירות להשכרה ברשות המקומית שבתחומה נכלל שטח התכנית אין הצדקה לקביעת שיעורים כאמור;

(ב) קביעת השיעורים כאמור תביא לכך שהתכנית לא תהיה ישימה, בהתחשב בין השאר במספר יחידות הדיור שיוצעו לציבור במחיר מופחת בתחום התכנית, למעט יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת;

(ג) נוכח היקף הקרקע שאינה מקרקעי ישראל בתחום התכנית, אין הצדקה לקביעת השיעורים כאמור;

(4) בלי לגרוע מהאמור בפסקה (3), נקבע בהחלטה של הממשלה או של מועצת מקרקעי ישראל, כי לפחות 80% מיחידות הדיור במתחם מועדף לדיור יימכרו או יוחכרו לציבור זכאים במחיר מופית ממחיר השוק שלהן, רשאית הממשלה או ועדת השרים שמינתה לעניין זה לקבוע בצו לפי סעיף 3(א) שיעורים נמוכים מהקבוע בפסקה (1), ובלבד ששיעור יחידות הדיור בהישג יד שייקבע לא יפחת מ-15%; מחצית יחידות הדיור מתוך השיעור שנקבע כאמור יהיו יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך והמחצית השנייה – יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת;

(5) על אף האמור בסעיף 3(ב) עד (ד) לתוספת השישית לחוק התכנון, על יחידות דיור במתחם מועדף לדיור שהן יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך או יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת לפי סעיף קטן זה, יחולו הוראות אלה:

(א) יחידות הדיור כאמור יהיו בבניין אחד או בכמה בניינים, ובלבד שכל יחידות הדיור למגורים באותו בניין יהיו יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך או יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת;

(ב) על אף האמור בכל דין, כל יחידות הדיור בבניין כאמור בפסקה זו יהיו בבעלות אדם אחד;

(ג) לא תועבר בעלות ביחידת דיור כאמור בפסקה זו, אלא אם כן הועברה, באותו מועד ולאותו אדם, הבעלות בכל יחידות הדיור באותו בניין;

(ד) הוראות פסקת משנה (ג) יחולו, בשינויים המחויבים, גם על התחייבות להעברת בעלות כאמור באותה פסקת משנה.

סימן ב': ועדה ארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור

ועדת ארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור

5.       (א)  תוקם ועדה ארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור, וזה הרכבה –

 

(תיקון מס' 1) תשע"ה-2015

(1)   שני נציגים של שר האוצר, מקרב עובדי משרדו, ואחד מהם יהיה היושב ראש;

(2)   נציג ראש הממשלה, מקרב עובדי משרדו;

(תיקון מס' 1) תשע"ה-2015

(3)   (נמחקה);

(4)   נציג שר הביטחון, מקרב עובדי משרדו;

(5)   נציג שר הבינוי והשיכון, מקרב עובדי משרדו;

(6)   נציג השר להגנת הסביבה, מקרב עובדי משרדו;

(7)   נציג שר החקלאות ופיתוח הכפר, מקרב עובדי משרדו;

(8)   נציג שר המשפטים, מקרב עובדי משרדו;

(9)   נציג שר התחבורה והבטיחות בדרכים, מקרב עובדי משרדו;

(תיקון מס' 1) תשע"ה-2015

(9א) נציג שר הפנים, מקרב עובדי משרדו;

(10)  נציג רשות מקרקעי ישראל, שימנה מנהל הרשות מקרב עובדי הרשות;

(תיקון מס' 1) תשע"ה-2015

(11)  בעל הכשרה מקצועית בענייני תכנון ובנייה שימנה שר האוצר – והוא יהיה מתכנן הוועדה;

(12)  ראש הרשות המקומית שבתחומה נכלל רוב שטח התכנית הנדונה, וכן שלושה ראשי רשויות מקומיות נוספים שתבחר המועצה הארצית מבין חבריה המנויים בסעיף 2(ב)(6) ו-(7) לחוק התכנון; במקומו של ראש רשות מקומית כחבר הוועדה לפי פסקה זו יכול לבוא מהנדס הרשות המקומית או עובד אחר שלה, שימנה לכך ראש הרשות המקומית;

(תיקון מס' 1) תשע"ה-2015

(13)  נציג ארגון הגג של הגופים הציבוריים שעניינם שמירת איכות הסביבה, שימנה שר האוצר מתוך רשימת מועמדים שהארגון האמור יגיש לו;

(תיקון מס' 1) תשע"ה-2015

(14)  נציג ארגון העוסק בנושאי חברה ורווחה שימנה שר הרווחה והשירותים החברתיים.

(תיקון מס' 1) תשע"ה-2015

          (ב)  נציג שר הכלכלה, מקרב עובדי משרדו, יהיה ממלא מקומו של נציג שר האוצר שאינו היושב ראש בהעדרו; נציג שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, מקרב עובדי משרדו, יהיה ממלא מקומו של נציג שר התחבורה והבטיחות בדרכים בהעדרו; נציג שר הבריאות, מקרב עובדי משרדו, יהיה ממלא מקומו של נציג שר החקלאות ופיתוח הכפר בהעדרו.

          (ג)   נציג השר לביטחון הפנים, מקרב עובדי משרדו, יהיה משקיף בוועדה.

          (ד)  הוועדה תזמין לדיוניה את מתכנן המחוז שבתחומו חלה התכנית ואת מהנדס הוועדה המקומית שבתחומה או שבחלק מתחומה נכלל שטח התכנית ואם התכנית מצויה בשטח רשות מקומית – גם את מהנדס הרשות המקומית, ותיתן להם או לנציגם הזדמנות להשמיע את דברם לפני שתחליט בעניין.

מיום 3.8.2015 עד יום 2.8.2020

תיקון מס' 1 הוראת שעה

ס"ח תשע"ה מס' 2497 מיום 3.8.2015 עמ' 216 (ה"ח 938)

(א) תוקם ועדה ארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור, וזה הרכבה –

(1) נציג שר הפנים, מקרב עובדי משרדו, והוא יהיה היושב ראש;

(1) שני נציגים של שר האוצר, מקרב עובדי משרדו, ואחד מהם יהיה היושב ראש;

(2) נציג ראש הממשלה, מקרב עובדי משרדו;

(3) נציג שר האוצר, מקרב עובדי משרדו;

(4) נציג שר הביטחון, מקרב עובדי משרדו;

(5) נציג שר הבינוי והשיכון, מקרב עובדי משרדו;

(6) נציג השר להגנת הסביבה, מקרב עובדי משרדו;

(7) נציג שר החקלאות ופיתוח הכפר, מקרב עובדי משרדו;

(8) נציג שר המשפטים, מקרב עובדי משרדו;

(9) נציג שר התחבורה והבטיחות בדרכים, מקרב עובדי משרדו;

(9א) נציג שר הפנים, מקרב עובדי משרדו;

(10) נציג רשות מקרקעי ישראל, שימנה מנהל הרשות מקרב עובדי הרשות;

(11) בעל הכשרה מקצועית בענייני תכנון ובנייה שימנה שר הפנים שר האוצר – והוא יהיה מתכנן הוועדה;

(12) ראש הרשות המקומית שבתחומה נכלל רוב שטח התכנית הנדונה, וכן שלושה ראשי רשויות מקומיות נוספים שתבחר המועצה הארצית מבין חבריה המנויים בסעיף 2(ב)(6) ו-(7) לחוק התכנון; במקומו של ראש רשות מקומית כחבר הוועדה לפי פסקה זו יכול לבוא מהנדס הרשות המקומית או עובד אחר שלה, שימנה לכך ראש הרשות המקומית;

(13) נציג ארגון הגג של הגופים הציבוריים שעניינם שמירת איכות הסביבה, שימנה שר הפנים שר האוצר מתוך רשימת מועמדים שהארגון האמור יגיש לו;

(14) נציג ארגון העוסק בנושאי חברה ורווחה שימנה שר הרווחה והשירותים החברתיים.

(ב) נציג שר הכלכלה, מקרב עובדי משרדו, יהיה ממלא מקומו של נציג שר האוצר שאינו היושב ראש בהעדרו; נציג שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, מקרב עובדי משרדו, יהיה ממלא מקומו של נציג שר התחבורה והבטיחות בדרכים בהעדרו; נציג שר הבריאות, מקרב עובדי משרדו, יהיה ממלא מקומו של נציג שר החקלאות ופיתוח הכפר בהעדרו.

ועדת משנה להתנגדויות

6.       (א)  לוועדה למתחמים מועדפים לדיור תהיה ועדת משנה לשמיעת התנגדויות לתכנית מועדפת לדיור; ועדת המשנה תהיה בת חמישה חברים מבין חברי הוועדה למתחמים מועדפים לדיור, והם:

(תיקון מס' 1) תשע"ה-2015

(1)   נציג שר האוצר, והוא יהיה היושב ראש;

(2)   נציג שר המשפטים;

(3)   מתכנן הוועדה;

(4)   ראש הרשות המקומית שבתחומה נכלל רוב שטח התכנית הנדונה או מי שבא במקומו כאמור בסעיף 5(א)(12);

(5)   חבר נוסף שתבחר הוועדה למתחמים מועדפים לדיור מבין חבריה.

          (ב)  בלי לגרוע מהוראות סעיף 47א לחוק התכנון, הגישה הרשות המקומית שבתחומה נכלל רוב שטח התכנית הנדונה התנגדות לתכנית, ימנה היושב ראש חבר אחר מבין נציגי הרשויות המקומיות, לדיון בתכנית בוועדת משנה להתנגדויות.

מיום 3.8.2015 עד יום 2.8.2020

תיקון מס' 1 הוראת שעה

ס"ח תשע"ה מס' 2497 מיום 3.8.2015 עמ' 216 (ה"ח 938)

(1) נציג שר הפנים שר האוצר, והוא יהיה היושב ראש;

ממלאי תפקידים בוועדה

7.       (א)  לוועדה למתחמים מועדפים לדיור יהיו –

(תיקון מס' 1) תשע"ה-2015

(1)   מזכיר, שימנה שר האוצר;

(2)   יועץ משפטי;

(3)   יועץ תחבורתי, אחד או יותר, שאינו עובד המדינה, שימנה יושב ראש הוועדה;

(4)   יועץ סביבתי, אחד או יותר, שאינו עובד המדינה, שימנה יושב ראש הוועדה;

(5)   יועצים נוספים כפי שיקבע יושב ראש הוועדה.

          (ב)  הוועדה רשאית לקבל חוות דעת מכל גורם מקצועי כפי שתמצא לנכון.

מיום 3.8.2015 עד יום 2.8.2020

תיקון מס' 1 הוראת שעה

ס"ח תשע"ה מס' 2497 מיום 3.8.2015 עמ' 216 (ה"ח 938)

(1) מזכיר, שימנה שר הפנים שר האוצר;

תפקידי הוועדה וסמכויותיה

8.       (א)  בענייני תכנון ובנייה של מתחמים מועדפים לדיור, יהיו לוועדה כל הסמכויות והתפקידים של המועצה הארצית ושל כל מוסד תכנון אחר, לפי כל דין או תכנית, והכול למעט לעניין סמכות למתן היתר, הקלה או שימוש חורג, בכפוף להוראות סעיף 28.

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א) –

(1)   לא תאשר הוועדה תכנית מועדפת לדיור בסטייה מתכנית מיתאר ארצית, אלא באישור הממשלה או ועדת שרים שמינתה לעניין זה;

(2)   לא תאשר הוועדה תכנית בסטייה מהוראות תמ"א 35, ואולם ככל שנדרש לפי תמ"א 35 אישור של מוסד תכנון כלשהו, לתכנית מועדפת לדיור, תהיה נתונה לוועדה הסמכות למתן האישור כאמור; לא יוקנו לוועדה סמכויות המועצה הארצית לפי תמ"א 35, אלא אם כן הורתה הממשלה, בצו ההכרזה על מתחם מועדף לדיור, כי לגבי אותו מתחם יהיו נתונות לוועדה גם הסמכויות האמורות;

(תיקון מס' 1) תשע"ה-2015

(3)   לא יוקנו לוועדה סמכויות הוועדה לשמירת הסביבה החופית לפי התוספת השנייה לחוק התכנון, אלא אם כן הורתה הממשלה, בצו ההכרזה על מתחם מועדף לדיור, לפי הצעת שר האוצר, כי לגבי אותו מתחם יהיו נתונות לוועדה גם הסמכויות האמורות.

מיום 3.8.2015 עד יום 2.8.2020

תיקון מס' 1 הוראת שעה

ס"ח תשע"ה מס' 2497 מיום 3.8.2015 עמ' 216 (ה"ח 938)

(3) לא יוקנו לוועדה סמכויות הוועדה לשמירת הסביבה החופית לפי התוספת השנייה לחוק התכנון, אלא אם כן הורתה הממשלה, בצו ההכרזה על מתחם מועדף לדיור, לפי הצעת שר הפנים שר האוצר, כי לגבי אותו מתחם יהיו נתונות לוועדה גם הסמכויות האמורות.

סימן ג': הליכי התכנון

הגשת תכנית מועדפת לדיור

9.       (א)  אלה רשאים להכין תכנית מועדפת לדיור ולהגישה לוועדה:

(1)   רשות מקרקעי ישראל או מי שקיבל ממנה הרשאה לכך;

(2)   משרד הבינוי והשיכון או מי שקיבל ממנו הרשאה לכך;

(3)   החברה הממשלתית לדיור להשכרה;

(תיקון מס' 1) תשע"ה-2015

(4)   ביישוב מיעוטים – גם משרד האוצר או מי שקיבל ממנו הרשאה לכך;

(תיקון מס' 4) תשע"ז-2017

(5)   רשות מקומית – לגבי תכניות בתחומה;

(תיקון מס' 4) תשע"ז-2017

(6)   ועדה מקומית – לגבי תכניות בתחום מרחב התכנון שלה.

(תיקון מס' 4) תשע"ז-2017

          (א1) תכנית מועדפת לדיור לגבי מתחם שהוכרז לפי סעיף 3(א)(3) או (4) רשאי להכין ולהגיש לוועדה, נוסף על הגורמים המנויים בסעיף קטן (א), גם מי שרשאי להגיש תכנית לפי סעיף 61א לחוק התכנון.

          (ב)  הרשאה כאמור בסעיף קטן (א)(1), (2) ו-(4) תינתן לאלה בלבד:

(1)   משרד ממשלתי;

(2)   ועדה מחוזית – לגבי תכניות בתחום המחוז;

(תיקון מס' 4) תשע"ז-2017

(3)   (נמחקה);

(תיקון מס' 4) תשע"ז-2017

(4)   (נמחקה).

(תיקון מס' 4) תשע"ז-2017

          (ב1) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ב), לא תוגש תכנית מועדפת לדיור לגבי מתחם שהוכרז לפי סעיף 3(א)(3), אלא אם כן הרשות המקומית שבתחומה נכלל שטח התכנית נתנה את הסכמתה להגשת התכנית.

          (ג)   מגיש תכנית מועדפת לדיור יצרף לה חוות דעת הערוכה בהתאם לדרישות הוועדה והסוקרת את העניינים המנויים בסעיף 12(א).

          (ד)  הוגשה תכנית מועדפת לדיור לוועדה, יעביר מגיש התכנית העתק ממנה לכל ועדה מחוזית ולכל ועדה מקומית שבתחום מרחב התכנון שלהן נכלל שטח התכנית, כולו או חלקו.

          (ה)  היתה בתחום תכנית מועדפת לדיור לגבי מתחם שהוכרז לפי סעיף 3(א)(1) גם קרקע שאינה מקרקעי ישראל, יאשר מתכנן הוועדה, כתנאי להגשתה, כי הקרקע שאינה מקרקעי ישראל נחוצה לתכנית מבחינה תכנונית וראויה להיכלל בה.

מיום 3.8.2015 עד יום 2.8.2020

תיקון מס' 1 הוראת שעה

ס"ח תשע"ה מס' 2497 מיום 3.8.2015 עמ' 216 (ה"ח 938)

(א) אלה רשאים להכין תכנית מועדפת לדיור ולהגישה לוועדה:

(1) רשות מקרקעי ישראל או מי שקיבל ממנה הרשאה לכך;

(2) משרד הבינוי והשיכון או מי שקיבל ממנו הרשאה לכך;

(3) החברה הממשלתית לדיור להשכרה;

(4) ביישוב מיעוטים – גם משרד הפנים משרד האוצר או מי שקיבל ממנו הרשאה לכך.

 

מיום 7.8.2017

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ז מס' 2661 מיום 7.8.2017 עמ' 1169 (ה"ח 1057)

9. (א) אלה רשאים להכין תכנית מועדפת לדיור ולהגישה לוועדה:

(1) רשות מקרקעי ישראל או מי שקיבל ממנה הרשאה לכך;

(2) משרד הבינוי והשיכון או מי שקיבל ממנו הרשאה לכך;

(3) החברה הממשלתית לדיור להשכרה;

(4) ביישוב מיעוטים – גם משרד האוצר או מי שקיבל ממנו הרשאה לכך;

(5) רשות מקומית – לגבי תכניות בתחומה;

(6) ועדה מקומית – לגבי תכניות בתחום מרחב התכנון שלה.

(א1) תכנית מועדפת לדיור לגבי מתחם שהוכרז לפי סעיף 3(א)(3) או (4) רשאי להכין ולהגיש לוועדה, נוסף על הגורמים המנויים בסעיף קטן (א), גם מי שרשאי להגיש תכנית לפי סעיף 61א לחוק התכנון.

(ב) הרשאה כאמור בסעיף קטן (א)(1), (2) ו-(4) תינתן לאלה בלבד:

(1) משרד ממשלתי;

(2) ועדה מחוזית – לגבי תכניות בתחום המחוז;

(3) ועדה מקומית – לגבי תכניות בתחום מרחב התכנון שלה;

(4) רשות מקומית – לגבי תכניות בתחומה.

(ב1) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ב), לא תוגש תכנית מועדפת לדיור לגבי מתחם שהוכרז לפי סעיף 3(א)(3), אלא אם כן הרשות המקומית שבתחומה נכלל שטח התכנית נתנה את הסכמתה להגשת התכנית.

(ג) מגיש תכנית מועדפת לדיור יצרף לה חוות דעת הערוכה בהתאם לדרישות הוועדה והסוקרת את העניינים המנויים בסעיף 12(א).

(ד) הוגשה תכנית מועדפת לדיור לוועדה, יעביר מגיש התכנית העתק ממנה לכל ועדה מחוזית ולכל ועדה מקומית שבתחום מרחב התכנון שלהן נכלל שטח התכנית, כולו או חלקו.

(ה) כללה תכנית מועדפת לדיור היתה בתחום תכנית מועדפת לדיור לגבי מתחם שהוכרז לפי סעיף 3(א)(1) גם קרקע שאינה מקרקעי ישראל, יאשר מתכנן הוועדה, כתנאי להגשתה, כי הקרקע שאינה מקרקעי ישראל נחוצה לתכנית מבחינה תכנונית וראויה להיכלל בה.

בדיקה מוקדמת של תכנית מועדפת לדיור

10.    (א)  הוגשה תכנית מועדפת לדיור לוועדה, יבדוק מתכנן הוועדה בתוך 14 ימי עבודה אם היא ערוכה בהתאם להוראות לפי חוק התכנון ואם היא מקיימת את הדרישות לפי חוק התכנון ולפי חוק זה.

          (ב)  מצא מתכנן הוועדה כי מתקיימים בתכנית מועדפת לדיור התנאים כאמור בסעיף קטן (א), תיקלט התכנית בוועדה, ומזכיר הוועדה ישלח הודעה על כך, בצירוף מסמכי התכנית, בתוך שלושה ימי עבודה, למגיש התכנית, לחברי הוועדה, ליועצים המקצועיים של הוועדה המנויים בסעיף 7(א)(3) עד (5) (בחוק זה – היועצים המקצועיים של הוועדה), לוועדה המחוזית, לוועדה המקומית ולרשות המקומית שבתחומן נכלל שטח התכנית, לגופים המנויים בסעיף 91 לחוק התכנון, לתאגידים המנויים בסעיף 119ב(9)(א) לחוק התכנון, ולמינהל התכנון; מתכנן המחוז יעביר את ההודעה כאמור לחברי הוועדה המחוזית.

          (ג)   הודעה כאמור בסעיף קטן (ב) לעניין תכנית החלה בתחום שמורת טבע מוכרזת, גן לאומי מוכרז או אתר לאומי מוכרז או על קרקע המיועדת בתכנית לייעודים אלה תישלח גם למנהל הרשות לשמירת הטבע והגנים, ולעניין תכנית החלה בתחום אתר עתיקות מוכרז או על קרקע המיועדת בתכנית לייעוד זה – גם למנהל רשות העתיקות.

          (ד)  מצא מתכנן הוועדה כי לא מתקיים בתכנית מועדפת לדיור תנאי מהתנאים כאמור בסעיף קטן (א), ישלח מזכיר הוועדה למגיש התכנית הודעה על כך; בהודעה יפורטו התנאים שלא מתקיימים בתכנית כאמור.

(תיקון מס' 1) תשע"ה-2015

          (ה)  תכנית מועדפת לדיור שהוגשה לוועדה תפורסם באתר האינטרנט של מינהל התכנון, בצירוף נספחיה, בתוך שבעה ימי עבודה ממועד קליטתה.

מיום 3.8.2015 עד יום 2.8.2020

תיקון מס' 1 הוראת שעה

ס"ח תשע"ה מס' 2497 מיום 3.8.2015 עמ' 216 (ה"ח 938)

(ה) תכנית מועדפת לדיור שהוגשה לוועדה תפורסם באתר האינטרנט של משרד הפנים מינהל התכנון, בצירוף נספחיה, בתוך שבעה ימי עבודה ממועד קליטתה.

הגשת חוות דעת של היועצים המקצועיים של הוועדה

11.    היועצים המקצועיים של הוועדה יגישו למתכנן הוועדה, בתוך 21 ימי עבודה מיום קבלת ההודעה על קליטתה של התכנית, חוות דעת שתכלול התייחסות להיבטי התכנית שבתחום מומחיותם; מתכנן הוועדה רשאי להאריך את המועד להגשת חוות דעת, מטעמים מיוחדים שיירשמו, בשבעה ימים נוספים.

הגשת חוות דעת של מתכנן הוועדה

12.    (א)  מתכנן הוועדה יגיש לחברי הוועדה, לא יאוחר מחמישה ימי עבודה לפני מועד הדיון בתכנית, חוות דעת תכנונית בכתב הסוקרת את כל אלה:

(1)   עיקרי התכנית, הוראותיה והתאמתה להוראות חוק זה;

(2)   עיקרי השינויים המוצעים בה בהתייחס למצב התכנוני הקיים;

(3)   מידת התאמתה של התכנית לתכניות מיתאר ארציות ומחוזיות;

(4)   השפעותיה של התכנית המוצעת על ההיבטים התכנוניים השונים הנוגעים לתכנית ולסביבתה;

(5)   השטחים המיועדים למבני ציבור, לשטחים ציבוריים פתוחים, לתשתיות, לתחבורה ולחניה הנדרשים לצורך התכנית המוצעת, וקיומם בתחומה של התכנית ובסביבתה הקרובה באופן ובהיקף הנותנים פתרון לצרכים הנובעים מהתכנית;

(6)   לעניין תכנית מועדפת לדיור החלה על אתר המיועד לשימוש בתכנית אחרת – השפעת התכנית על אתר כאמור;

(7)   עיקרי ההיבטים הסביבתיים הנוגעים לתכנית ולסביבתה, לרבות ערכי טבע, נוף ומורשת;

(8)   המלצותיו לגבי התכנית, לרבות התייחסות לחוות הדעת של היועצים המקצועיים של הוועדה כאמור בסעיף 11.

          (ב)  המליץ מתכנן הוועדה להפקיד תכנית מועדפת לדיור בשינויים, יפרט בחוות דעתו את עיקרי השינויים המוצעים על ידו.

          (ג)   לחוות הדעת של מתכנן הוועדה יצורפו חוות הדעת של היועצים המקצועיים של הוועדה כאמור בסעיף 11; ראה המתכנן שיש צורך בחוות דעת נוספות יצרפן מתכנן הוועדה לחוות דעתו; התקבלו הערות מינהל התכנון לתכנית, או העביר מי מחברי הוועדה המחוזית חוות דעת, יצרפן מתכנן הוועדה לחוות דעתו.

דיון על הפקדת תכנית מועדפת לדיור

13.    (א)  הוועדה תקיים דיון בתכנית מועדפת לדיור, בתוך 45 ימי עבודה מיום משלוח ההודעה על קליטתה כאמור בסעיף 10(ב); בתום הדיון תחליט הוועדה להפקיד את התכנית, לדחותה או להתנות תנאים להפקדתה.

(תיקון מס' 4) תשע"ז-2017

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), הוועדה רשאית, בנסיבות מיוחדות שיירשמו, להחליט להמשיך את הדיון בתכנית מועדפת לדיור בישיבה נוספת, ולעניין תכנית מועדפת לדיור לגבי מתחם שהוכרז לפי סעיף 3(א)(3) רשאית הוועדה להחליט להמשיך את הדיון בתכנית כאמור במספר ישיבות נוספות, והכול אם ראתה כי לשם קבלת החלטה לגבי התכנית נדרשים מידע נוסף או חוות דעת מקצועית נוספת, או שנדרשת בדיקתו של מידע או עניין שהועלה בדיון שקיימה בתכנית.

(תיקון מס' 4) תשע"ז-2017

          (ג)   החליטה הוועדה להמשיך את הדיון בתכנית מועדפת לדיור כאמור בסעיף קטן (ב), תקיים בה דיון נוסף בתוך 14 ימי עבודה ממועד הדיון הראשון בה, ולעניין תכנית מועדפת לדיור לגבי מתחם שהוכרז לפי סעיף 3(א)(2) – מועד אחד או יותר שתקבע הוועדה; בדיון תחליט הוועדה אחד מאלה: להפקיד את התכנית, להפקידה בתנאים שתקבע, לדחותה או להעבירה לדיון בוועדה המחוזית שבתחום מרחב התכנון שלה נכלל שטח התכנית; הועברה תכנית לוועדה המחוזית, יחולו עליה הוראות חוק התכנון בלבד.

מיום 7.8.2017

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ז מס' 2661 מיום 7.8.2017 עמ' 1169 (ה"ח 1057)

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), הוועדה רשאית, בנסיבות מיוחדות שיירשמו, להחליט להמשיך את הדיון בתכנית מועדפת לדיור בישיבה נוספת, ולעניין תכנית מועדפת לדיור לגבי מתחם שהוכרז לפי סעיף 3(א)(3) רשאית הוועדה להחליט להמשיך את הדיון בתכנית כאמור במספר ישיבות נוספות, והכול אם ראתה כי לשם קבלת החלטה לגבי התכנית נדרשים מידע נוסף או חוות דעת מקצועית נוספת, או שנדרשת בדיקתו של מידע או עניין שהועלה בדיון שקיימה בתכנית.

(ג) החליטה הוועדה להמשיך את הדיון בתכנית מועדפת לדיור כאמור בסעיף קטן (ב), תקיים בה דיון נוסף בתוך 14 ימי עבודה ממועד הדיון הראשון בה, ולעניין תכנית מועדפת לדיור לגבי מתחם שהוכרז לפי סעיף 3(א)(2) – מועד אחד או יותר שתקבע הוועדה; בדיון תחליט הוועדה אחד מאלה: להפקיד את התכנית, להפקידה בתנאים שתקבע, לדחותה או להעבירה לדיון בוועדה המחוזית שבתחום מרחב התכנון שלה נכלל שטח התכנית; הועברה תכנית לוועדה המחוזית, יחולו עליה הוראות חוק התכנון בלבד.

מילוי תנאים להפקדת תכנית מועדפת לדיור

14.    (א)  הורתה הוועדה על הכנסת שינויים במסמכי התכנית שהוגשה, כתנאי להפקדתה, יתקן מגיש התכנית את מסמכי התכנית ויגישה למתכנן הוועדה כשהיא מתוקנת בהתאם להחלטת הוועדה, בצירוף דוח המפרט את כל השינויים שנערכו במסמכי התכנית.

          (ב)  הוגשו לוועדה מסמכים מתוקנים כאמור בסעיף קטן (א), יבדוק אותם מתכנן הוועדה; קבע מתכנן הוועדה שהמסמכים תוקנו בהתאם להחלטת הוועדה, יודיע על כך למגיש התכנית ויצרף את נוסח ההודעה על הפקדת התכנית שיש לפרסם לפי חוק זה.

          (ג)   ראה מתכנן הוועדה שהמסמכים לא תוקנו בהתאם להחלטת הוועדה, יודיע על כך למגיש התכנית בתוך שבעה ימי עבודה מיום שהוגשו לו המסמכים ויפרט את התיקונים הנדרשים בהם.

פרסום הודעה על הפקדה

15.    (א)  הודעה על הפקדת תכנית מועדפת לדיור תפורסם בתוך עשרה ימים מיום שקיבל מגיש התכנית את הודעת מתכנן הוועדה כאמור בסעיף 14(ב) –

(1)   על גבי שני שלטים במקום בולט לעין בתחום התכנית וכן על שלט נוסף, במקום בולט לעין, באזור הסמוך לתחום התכנית המשמש לאזור מגורים, בהתאם להוראות לפי סעיפים 89א(א) עד (ג) ו-265(22ב) לחוק התכנון;

(2)   בעיתון, בהתאם להוראות סעיף 1א לחוק התכנון;

(תיקון מס' 1) תשע"ה-2015

(3)   באתר האינטרנט של מינהל התכנון;

(4)   באתר האינטרנט של הרשות המקומית שבתחומה נכלל שטח התכנית; ואולם אי-פרסום הודעה כאמור בפסקה זו לא יהווה פגם בפרסום.

          (ב)  פרסום הודעה כאמור בסעיף קטן (א)(1) ו-(2) ייעשה על ידי מגיש התכנית ועל חשבונו, בנוסח שאישר מזכיר הוועדה.

מיום 3.8.2015 עד יום 2.8.2020

תיקון מס' 1 הוראת שעה

ס"ח תשע"ה מס' 2497 מיום 3.8.2015 עמ' 216 (ה"ח 938)

(3) באתר האינטרנט של משרד הפנים מינהל התכנון;

משלוח הודעה על הפקדה

16.    (א)  הוועדה תשלח הודעה על הפקדת תכנית מועדפת לדיור, בתוך התקופה האמורה בסעיף 15(א), לכל אחד מאלה:

(1)   לוועדות המקומיות ולמהנדסי הוועדות המקומיות שבתחום מרחב התכנון שלהן נכלל שטח התכנית, ולמנהלים הכלליים או למזכירים של הרשויות המקומיות שבתחומן נכלל שטח התכנית;

(2)   לוועדות המקומיות ולמהנדסי הוועדות המקומיות שמרחב התכנון שלהן גובל בשטח התכנית;

(3)   לוועדה המחוזית, למתכנן המחוז שבתחומו חלה התכנית, ואם שטח התכנית גובל בתחום מחוז אחר – גם למתכנן המחוז הגובל; מתכנן המחוז יעביר את ההודעה כאמור לחברי הוועדה המחוזית;

(4)   למנהל הכלליים של משרדי הממשלה;

(5)   לגופים המנויים בסעיף 91 לחוק התכנון;

(6)   לתאגידים המנויים בסעיף 119ב(9)(א) לחוק התכנון.

          (ב)  כללה תכנית מועדפת לדיור הוראות בדבר איחוד וחלוקה בלא הסכמה, יחולו ההוראות לפי חוק התכנון לעניין משלוח הודעות על הפקדה, נוסף על הוראות סעיף זה.

          (ג)   לא תישמע טענה כי הודעה על הפקדת תכנית לפי סעיף זה לא נמסרה למי שחלה חובה למסור לו הודעה לפי סעיף זה, אלא ממי שחלה כלפיו החובה כאמור.

העמדת מסמכי תכנית מועדפת לדיור לעיון הציבור (תיקון מס' 1) תשע"ה-2015

17.    בלי לגרוע מהוראות סעיף 96א לחוק התכנון, כל מסמכי תכנית מועדפת לדיור שהוועדה למתחמים מועדפים לדיור החליטה להפקידה וכן חוות דעת היועצים המקצועיים של הוועדה וחוות דעת מתכנן הוועדה כאמור בסעיפים 11 ו-12, יהיו פתוחים לעיון הציבור במשרדי הוועדה ובמשרדי הוועדה המקומית שבתחום מרחב התכנון שלה נכלל שטח התכנית; המסמכים וחוות הדעת כאמור יפורסמו באתר האינטרנט של מינהל התכנון, בתוך שבעה ימי עבודה ממועד ההפקדה כאמור בסעיף 13, ובאתר האינטרנט של מגיש התכנית.

מיום 3.8.2015 עד יום 2.8.2020

תיקון מס' 1 הוראת שעה

ס"ח תשע"ה מס' 2497 מיום 3.8.2015 עמ' 216 (ה"ח 938)

17. בלי לגרוע מהוראות סעיף 96א לחוק התכנון, כל מסמכי תכנית מועדפת לדיור שהוועדה למתחמים מועדפים לדיור החליטה להפקידה וכן חוות דעת היועצים המקצועיים של הוועדה וחוות דעת מתכנן הוועדה כאמור בסעיפים 11 ו-12, יהיו פתוחים לעיון הציבור במשרדי הוועדה ובמשרדי הוועדה המקומית שבתחום מרחב התכנון שלה נכלל שטח התכנית; המסמכים וחוות הדעת כאמור יפורסמו באתר האינטרנט של משרד הפנים מינהל התכנון, בתוך שבעה ימי עבודה ממועד ההפקדה כאמור בסעיף 13, ובאתר האינטרנט של מגיש התכנית.

הגשת התנגדות

18.    (א)  כל אדם רשאי להגיש התנגדות לתכנית מועדפת לדיור שהופקדה.

          (ב)  התנגדות תוגש לוועדה בתוך 60 ימים מהמועד שבו פורסמה הודעה על הפקדת התכנית לפי סעיף 15; לעניין זה, מועד פרסום ההודעה על הפקדת התכנית יהיה המועד המאוחר מבין אלה:

(1)   מועד הפרסום על גבי השלט האחרון שהוצב בתחום התכנית לפי סעיף 15;

(2)   מועד הפרסום האחרון מבין הפרסומים בעיתון לפי סעיף 15;

(תיקון מס' 1) תשע"ה-2015

(3)   מועד הפרסום באתר האינטרנט של מינהל התכנון לפי סעיף 15.

מיום 3.8.2015 עד יום 2.8.2020

תיקון מס' 1 הוראת שעה

ס"ח תשע"ה מס' 2497 מיום 3.8.2015 עמ' 216 (ה"ח 938)

(3) מועד הפרסום באתר האינטרנט של משרד הפנים מינהל התכנון לפי סעיף 15.

שמיעת התנגדויות והחלטת הוועדה

19.    (א)  יושב ראש הוועדה ימנה חוקר לשמיעת ההתנגדויות שיוגשו לתכנית מועדפת לדיור.

          (ב)  החוקר ישמע את ההתנגדויות ויגיש לוועדת המשנה להתנגדויות את המלצותיו בתוך 30 ימי עבודה מתום המועד האחרון להגשת התנגדויות לפי סעיף 18(ב); מתכנן הוועדה רשאי להגיש את עמדתו בקשר להמלצות החוקר עד למועד הדיון בוועדת המשנה להתנגדויות בהמלצות אלה.

          (ג)   הוגשו לוועדת המשנה להתנגדויות המלצות החוקר, תחליט ועדת המשנה, בתוך 30 ימי עבודה ממועד הגשת המלצות החוקר, לקבל או לדחות את ההתנגדויות, כולן או חלקן.

          (ד)  בתוך שבעה ימי עבודה מיום החלטת ועדת המשנה להתנגדויות כאמור בסעיף קטן (ג), תחליט הוועדה למתחמים מועדפים לדיור לאשר את התכנית, עם או בלי שינויים או בתנאים שתקבע, או לדחותה.

          (ה)  הופקדה תכנית מועדפת לדיור ולא הוגשו התנגדויות עד המועד האחרון להגשת התנגדויות לפי סעיף 18(ב), יראו את התכנית כאילו הוועדה אישרה אותה בתום 30 ימים מהמועד האמור, זולת אם החליטה הוועדה אחרת במהלך 30 הימים האמורים.

(תיקון מס' 1) תשע"ה-2015

          (ו)   המלצות החוקר ועמדת מתכנן הוועדה, אם הוגשה, יפורסמו באתר האינטרנט של מינהל התכנון בתוך שבעה ימי עבודה ממועד החלטת הוועדה כאמור בסעיף קטן (ד) או (ה), לפי העניין.

מיום 3.8.2015 עד יום 2.8.2020

תיקון מס' 1 הוראת שעה

ס"ח תשע"ה מס' 2497 מיום 3.8.2015 עמ' 216 (ה"ח 938)

(ו) המלצות החוקר ועמדת מתכנן הוועדה, אם הוגשה, יפורסמו באתר האינטרנט של משרד הפנים מינהל התכנון בתוך שבעה ימי עבודה ממועד החלטת הוועדה כאמור בסעיף קטן (ד) או (ה), לפי העניין.

תנאים לאישור תכנית

20.    הורתה הוועדה על הכנסת שינויים במסמכי תכנית, יחולו על תיקונם של מסמכים כאמור הוראות סעיף 14, בשינויים המחויבים.

פרסום הודעה על אישור תכנית מועדפת לדיור

21.    (א)  החליטה הוועדה לאשר תכנית מועדפת לדיור וקבע מתכנן הוועדה כי מולאו התנאים שנקבעו לאישורה לפי סעיף 19(ד), אם נקבעו כאלה, יודיע למגיש התכנית על אישור התכנית ויצרף את נוסח ההודעה על האישור שיש לפרסם לפי חוק זה.

          (ב)  הודעה על אישור תכנית מועדפת לדיור תפורסם על ידי מגיש התכנית, על חשבונו, בעיתון כאמור בסעיף 15(א)(2), בתוך עשרה ימים מיום שנמסרה לו ההודעה על ידי מתכנן הוועדה.

(תיקון מס' 1) תשע"ה-2015

          (ג)   הודעה על אישור תכנית מועדפת לדיור תפורסם באתר האינטרנט של מינהל התכנון, בתוך עשרה ימים מיום אישורה.

          (ד)  העתק ההודעה על אישור התכנית יישלח למי שיש לשלוח לו הודעה על הפקדתה כאמור בסעיף 16(א).

          (ה)  מזכיר הוועדה יפרסם הודעה ברשומות על אישור תכנית מועדפת לדיור.

מיום 3.8.2015 עד יום 2.8.2020

תיקון מס' 1 הוראת שעה

ס"ח תשע"ה מס' 2497 מיום 3.8.2015 עמ' 216 (ה"ח 938)

(ג) הודעה על אישור תכנית מועדפת לדיור תפורסם באתר האינטרנט של משרד הפנים מינהל התכנון, בתוך עשרה ימים מיום אישורה.

תחילתה של תכנית מועדפת לדיור (תיקון מס' 1) תשע"ה-2015

22.    תחילתה של תכנית מועדפת לדיור, לעניין כל דין, ביום פרסום הודעה על אישורה בעיתון או באתר האינטרנט של מינהל התכנון כאמור בסעיף 21(ג), לפי המאוחר.

מיום 3.8.2015 עד יום 2.8.2020

תיקון מס' 1 הוראת שעה

ס"ח תשע"ה מס' 2497 מיום 3.8.2015 עמ' 216 (ה"ח 938)

22. תחילתה של תכנית מועדפת לדיור, לעניין כל דין, ביום פרסום הודעה על אישורה בעיתון או באתר האינטרנט של משרד הפנים מינהל התכנון כאמור בסעיף 21(ג), לפי המאוחר.

פרסום הודעה על דחיית תכנית מועדפת לדיור (תיקון מס' 1) תשע"ה-2015

23.    נדחתה תכנית מועדפת לדיור, יפרסם מזכיר הוועדה הודעה על דחייתה בעיתון כאמור בסעיף 15(א)(2) ובאתר האינטרנט של מינהל התכנון, בתוך 21 ימים מיום שנדחתה.

מיום 3.8.2015 עד יום 2.8.2020

תיקון מס' 1 הוראת שעה

ס"ח תשע"ה מס' 2497 מיום 3.8.2015 עמ' 216 (ה"ח 938)

23. נדחתה תכנית מועדפת לדיור, יפרסם מזכיר הוועדה הודעה על דחייתה בעיתון כאמור בסעיף 15(א)(2) ובאתר האינטרנט של משרד הפנים מינהל התכנון, בתוך 21 ימים מיום שנדחתה.

 

מועדים לסיום הטיפול בתכנית

24.    הוועדה תחליט לאשר תכנית שבסמכותה או לאשרה בשינויים, לקבוע תנאים לאישורה או לדחותה, בתוך 24 חודשים ממועד הגשתה.

תשריט לצורכי רישום

25.    (א)  בתוך 60 ימים ממועד תחילתה של תכנית מועדפת לדיור, יגיש מגיש התכנית לוועדה תשריט לצורכי רישום.

          (ב)  מתכנן הוועדה יאשר את התשריט לצורכי רישום שהוגש לו בתוך 21 ימי עבודה ממועד הגשתו, ובלבד שהתשריט תואם את התכנית המועדפת לדיור.

          (ג)   ראה מתכנן הוועדה כי תשריט לצורכי רישום שהוגש לו אינו תואם את התכנית המועדפת לדיור, יביא את התשריט לדיון בוועדה, בתוך שבעה ימי עבודה ממועד הגשתו.

          (ד)  הוועדה תחליט בדבר אישור התשריט או דחייתו בתוך 14 ימי עבודה מהמועד שהובא לפניה, ורשאית היא להחליט על עריכת תכנית לשינוי תכנית מועדפת לדיור; החליטה הוועדה על עריכת תכנית לשינוי כאמור, יחולו על עריכת התכנית החדשה, הגשתה והליכי אישורה, הוראות חוק זה.

          (ה)  לא יינתן היתר במגרש שנקבע בתכנית מועדפת לדיור ולא נרשם כחלקה, אלא אם כן מתכנן הוועדה אישר תשריט לצורכי רישום לאותו מגרש, והתשריט הוגש למנהל המרכז למיפוי ישראל.

(תיקון מס' 1) תשע"ה-2015

          (ו)   הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי חלק מתחום תכנית מועדפת לדיור שהוצאת היתרי בנייה לגביו טעונה אישור של תכנית נוספת.

מיום 7.8.2017

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ז מס' 2661 מיום 7.8.2017 עמ' 1169 (ה"ח 1057)

הוספת סעיף קטן 25(ו)

המועד לתחילת ביצוע תכנית מועדפת לדיור והשלכות אי-ביצועה במועד (תיקון מס' 1) תשע"ה-2015 (תיקון מס' 4)  תשע"ז-2017

26.    (א)  (1)   ביצועה של תכנית מועדפת לדיור יחל בתוך ארבע שנים מיום אישורה;

(2)   לעניין סעיף זה יראו ביצוע בפועל של 25% מכלל עבודות התשתית המתוכננות בשטח התכנית כתחילת ביצועה של תכנית; שר האוצר ושר הבינוי והשיכון רשאים לקבוע כללים בדבר אופן החישוב של שיעור עבודות התשתית כאמור;

(תיקון מס' 4) תשע"ז-2017

(3)   על אף האמור בפסקה (1), לעניין תכנית מועדפת לדיור לגבי מתחם שהוכרז לפי סעיף 3(א)(3) יראו את קיומם של התנאים המפורטים להלן כתחילת ביצועה של התכנית לעניין סעיף זה:

(תיקון מס' 6) תשע"ח-2018

(א)   רוב מיוחס מבין בעלי הדירות התקשר בעסקת פינוי ובינוי; בפסקת משנה זו, "עסקת פינוי ובינוי" ו"רוב מיוחס מבין בעלי הדירות" – כהגדרתם בחוק פינוי ובינוי (עידוד מיזמי פינוי ובינוי), התשס"ו-2006;

(ב)   ניתן היתר לבניית בניין אחד חדש למגורים, לפחות, בתחום התכנית.

          (ב)  חלף המועד האמור בסעיף קטן (א), ימסור מתכנן הוועדה, ובהעדרו – מנהל מינהל התכנון, הודעה על מצב ביצוע התכנית למועצה הארצית.

          (ג)   לא הוחל בביצוע תכנית בתוך התקופה האמורה בסעיף קטן (א), לא יפקע תוקפה, ואולם התכנית תובא לדיון חוזר במועצה הארצית, ויהיו נתונות לה לעניין זה סמכויות הוועדה.

מיום 3.8.2015 עד יום 2.8.2020

תיקון מס' 1 הוראת שעה

ס"ח תשע"ה מס' 2497 מיום 3.8.2015 עמ' 216 (ה"ח 938)

(א) ביצועה של תכנית מועדפת לדיור יחל בתוך ארבע שנים מיום אישורה; לעניין סעיף זה יראו ביצוע בפועל של 25% מכלל עבודות התשתית המתוכננות בשטח התכנית כתחילת ביצועה של תכנית; שר הפנים שר האוצר ושר הבינוי והשיכון רשאים לקבוע כללים בדבר אופן החישוב של שיעור עבודות התשתית כאמור.

 

מיום 7.8.2017

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ז מס' 2661 מיום 7.8.2017 עמ' 1169 (ה"ח 1057)

המועד לתחילת ביצוע תכנית לדיור לאומי תכנית מועדפת לדיור והשלכות אי-ביצועה במועד

(א) (1) ביצועה של תכנית מועדפת לדיור יחל בתוך ארבע שנים מיום אישורה;

(2) לעניין סעיף זה יראו ביצוע בפועל של 25% מכלל עבודות התשתית המתוכננות בשטח התכנית כתחילת ביצועה של תכנית; שר האוצר ושר הבינוי והשיכון רשאים לקבוע כללים בדבר אופן החישוב של שיעור עבודות התשתית כאמור;

(3) על אף האמור בפסקה (1), לעניין תכנית מועדפת לדיור לגבי מתחם שהוכרז לפי סעיף 3(א)(3) יראו את קיומם של התנאים המפורטים להלן כתחילת ביצועה של התכנית לעניין סעיף זה:

(א) רוב מיוחס מבין בעלי הדירות התקשר בעסקת פינוי ובינוי; בפסקת משנה זו, "עסקת פינוי ובינוי" ו"רוב מיוחס מבין בעלי הדירות" – כהגדרתם בחוק פינוי ובינוי (פיצויים), התשס"ו-2006;

(ב) ניתן היתר לבניית בניין אחד חדש למגורים, לפחות, בתחום התכנית.

 

מיום 29.10.2018

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ח מס' 2749 מיום 29.7.2018 עמ' 958 (ה"ח 1136)

(א) רוב מיוחס מבין בעלי הדירות התקשר בעסקת פינוי ובינוי; בפסקת משנה זו, "עסקת פינוי ובינוי" ו"רוב מיוחס מבין בעלי הדירות" – כהגדרתם בחוק פינוי ובינוי (פיצויים) בחוק פינוי ובינוי (עידוד מיזמי פינוי ובינוי), התשס"ו-2006;

עריכת שינויים לתכנית מועדפת לדיור

27.    (א)  מוסד תכנון רשאי לאשר תכנית הכוללת שינויים לתכנית מועדפת לדיור בהתאם לסמכויותיו לפי חוק התכנון; לעניין סעיף זה יראו תכנית מועדפת לדיור כתכנית מיתאר מקומית או כתכנית מפורטת שאישרה הוועדה המחוזית.

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), לא תאושר תכנית לפי אותו סעיף קטן שמתקיים לגביה אחד מאלה, אלא אם כן היא תכנית מיתאר ארצית או תכנית מועדפת לדיור:

(1)   יש בה שינוי של ייעוד הקרקע מייעוד מסוים לצורכי ציבור, מדרך או מתשתית, לייעוד אחר, לרבות ייעוד אחר לצורכי ציבור, או צמצום השטח שיועד כאמור;

(2)   יש בה הקטנה של השטח הכולל המותר לבנייה, הפחתה של מספר יחידות הדיור המותרות לבנייה, או צמצום מגבלות הנובעות מקיומה של דרך או של תשתית;

(3)   היא קובעת תנאים נוספים להיתר או לשימוש שיש בהם משום הכבדה של ממש על הבנייה לפי התכנית המועדפת לדיור;

(4)   היא כוללת הוראה הסוטה מהוראות בתכנית מועדפת לדיור שנקבע לגביה כי שינויה ייעשה רק בתכנית מיתאר ארצית או בתכנית מועדפת לדיור.

סימן ד': רישוי

הגשת ערר בנוגע להיתר – סמכויות מיוחדות

28.    (א)  על אף האמור בסעיף 152 לחוק התכנון, החליטה ועדת הערר לקבל ערר כאמור באותו סעיף כך שיינתן למגיש הערר היתר, תורה ועדת הערר לוועדה המקומית או לרשות הרישוי המקומית, לפי העניין, לתת את ההיתר בתוך תקופה שתקבע.

          (ב)  הורתה ועדת הערר לוועדה המקומית או לרשות הרישוי המקומית לתת היתר כאמור בסעיף קטן (א), והוועדה המקומית או רשות הרישוי המקומית, לפי העניין, לא נתנה את ההיתר בתוך התקופה שקבעה ועדת הערר, רשאי מגיש הערר לפנות אל הוועדה בבקשה לקבלת היתר ממנה.

          (ג)   הוגשה לוועדה למתחמים מועדפים לדיור בקשה כאמור בסעיף קטן (ב), תהיה הוועדה מוסמכת לתת את ההיתר בעצמה, ולעניין זה יהיו נתונות ליושב ראש הוועדה ולמתכנן הוועדה כל הסמכויות הנתונות לרשות הרישוי המקומית לפי חוק התכנון; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מתפקידי הוועדה המקומית ומסמכויותיה לפי פרק י' לחוק התכנון.

          (ד)  נתנה הוועדה היתר לפי הוראות סעיף קטן (ג), תשולם האגרה בשל מתן ההיתר לאוצר המדינה, ועל שאר התשלומים המהווים תנאי למתן היתר יחולו הוראות חוק התכנון.

סימן ה': הוראות כלליות

תחולת הוראות חוק התכנון (תיקןו מס' 4) תשע"ז-2017

29.    הוראות חוק התכנון יחולו בכל עניין מהעניינים המוסדרים בפרק זה, אלא אם כן נקבעה בפרק זה הוראה אחרת באותו עניין; כדי להסיר ספק, נאמר בזה כי לעניין התוספת השלישית לחוק התכנון, דין תכנית לפי חוק זה כדין תכנית כהגדרתה בתוספת האמורה.

מיום 7.8.2017

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ז מס' 2661 מיום 7.8.2017 עמ' 1170 (ה"ח 1057)

29. הוראות חוק התכנון יחולו בכל עניין מהעניינים המוסדרים בפרק זה, אלא אם כן נקבעה בפרק זה הוראה אחרת באותו עניין; כדי להסיר ספק, נאמר בזה כי לעניין התוספת השלישית לחוק התכנון, דין תכנית לפי חוק זה כדין תכנית כהגדרתה בתוספת האמורה.

(תיקון מס' 3) תשע"ו-2016

פרק ג'1: הסדרת הזמינות של מתחם מועדף לדיור ושל מתחמי תכניות רחבות היקף לדיור

מיום 5.6.2016

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ו מס' 2543 מיום 6.4.2016 עמ' 682 (ה"ח 841)

הוספת פרק ג'1

הגדרות – פרק ג'1 (תיקון מס' 3) תשע"ו-2016

29א.  בפרק זה –

          "בעל הקרקע" – המדינה, קרן קיימת לישראל או רשות הפיתוח;

          "חוק מקרקעי ציבור" – חוק מקרקעי ציבור (פינוי קרקע), התשמ"א-1981;

          "יום תחילת התיקון" – יום תחילתו של חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשע"ו-2016;

          "מועד השבה מקורי" – המועד שבו על בעל הזכויות לגבי קרקע להשבה להשיבן לרשות מקרקעי ישראל או לבעל הקרקע בהתאם להסכם הקצאת הזכויות או להחלטות מועצת מקרקעי ישראל כאמור בהגדרה "קרקע להשבה", לפי המאוחר;

          "הממונים" – מנהל רשות מקרקעי ישראל יחד עם היועץ המשפטי של הרשות;

(תיקןו מס' 4) תשע"ז-2017

          "מקרקעי ישראל" – כמשמעותם בחוק-יסוד: מקרקעי ישראל;

מיום 7.8.2017

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ז מס' 2661 מיום 7.8.2017 עמ' 1170 (ה"ח 1057)

הוספת הגדרת "מקרקעי ישראל"

          "פינוי קרקע להשבה" – פינוי מכל אדם, מיטלטלין, בעלי חיים וכל הבנוי והנטוע עליהם, ומכל דבר אחר המחובר אליהם חיבור של קבע;

          "פקח" – עובד רשות מקרקעי ישראל, שמונה לפקח לפי חוק מקרקעי ציבור;

          "קרקע להשבה" – אחד מאלה:

(1)   מקרקעי ישראל שבהתאם להסכם בין רשות מקרקעי ישראל ובין מי שהוקצו לו הזכויות לגביהם או בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל חלה על בעל הזכויות כאמור חובה להשיבם לידי רשות מקרקעי ישראל עקב שינוי ייעוד, ובלבד שעל פי תכנית מועדפת לדיור או תכנית רחבת היקף לדיור ישונה ייעודה של הקרקע באופן המקים חובת השבה כאמור או שעל פי תכנית רחבת היקף לדיור בתוקף שונה ייעודה של הקרקע באופן שקמה חובת השבה כאמור;

(2)   מקרקעי ישראל שבהתאם להסכם בין רשות מקרקעי ישראל ובין מי שהוקצו לו הזכויות לגביהם יועדו למטרת עיבוד חקלאי לתקופה שלא עולה על חמש שנים ושנקבע בהסכם כי הרשות רשאית להביאו לסיומו בכל עת בהודעה מראש של 30 ימים לפחות, ובלבד שעל פי תכנית מועדפת לדיור או תכנית רחבת היקף לדיור ישונה ייעודה של הקרקע לייעוד שאינו חקלאי, או שעל פי תכנית רחבת היקף לדיור בתוקף שונה ייעודה של הקרקע לייעוד שאינו חקלאי; לעניין הגדרה זו, "הסכם" – לרבות הסכם שפקע או הסתיים לפני יום תחילת התיקון;

          "תכנית רחבת היקף לדיור" – תכנית שניתן לה תוקף החל ביום תחילת התיקון, הכוללת הוראות להקמת 750 יחידות דיור לפחות וכן הוראות כאמור בסעיף 4(א), וביישוב מיעוטים – תכנית כאמור הכוללת הוראות להקמת 200 יחידות דיור לפחות;

          "תכנית רחבת היקף לדיור בתוקף" – תכנית שפורסמה למתן תוקף לכל המאוחר ארבע שנים לפני יום תחילת התיקון, הכוללת הוראות להקמת 750 יחידות דיור לפחות וכן הוראות כאמור בסעיף 4(א), וביישוב מיעוטים – תכנית כאמור הכוללת הוראות להקמת 200 יחידות דיור לפחות.

מיום 5.6.2016

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ו מס' 2543 מיום 6.4.2016 עמ' 682 (ה"ח 841)

הוספת סעיף 29א

מתן הודעה לבעל זכות או טובת הנאה לגבי קרקע להשבה (תיקון מס' 3) תשע"ו-2016

29ב.  (א)  הוגשה לוועדה תכנית מועדפת לדיור או למוסד התכנון המוסמך לפי חוק התכנון תכנית רחבת היקף לדיור, הכוללות בתחומן קרקע להשבה, ישלח מגיש התכנית הודעה על כך, בדואר רשום, לבעל זכויות או טובת הנאה לגבי הקרקע להשבה, הרשום ברישומי רשות מקרקעי ישראל או בפנקסי המקרקעין.

ת"ט תשע"ו-2016

          (ב)  הודעה כאמור בסעיף קטן (א) לעניין תכנית רחבת היקף לדיור בתוקף תישלח בדואר רשום על ידי הממונים לבעל זכויות או טובת הנאה כאמור באותו סעיף קטן בתוך 90 ימים מיום ששר האוצר פרסם הודעה ברשומות על קבלת החלטת מועצת מקרקעי ישראל לפי סעיף 29ג(ג).

          (ג)   שר האוצר רשאי לקבוע הוראות לעניין משלוח הודעה כאמור בסעיף זה, לרבות לעניין תחליף המצאה.

מיום 5.6.2016

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ו מס' 2543 מיום 6.4.2016 עמ' 683 (ה"ח 841)

הוספת סעיף 29ב

 

מיום 5.7.2016

ת"ט תשע"ו-2016

ס"ח תשע"ו מס' 2560 מיום 5.7.2016 עמ' 951

(ב) הודעה כאמור בסעיף קטן (א) לעניין תכנית רחבת היקף לדיור בתוקף תישלח בדואר רשום על ידי הממונים לבעל זכויות או טובת הנאה כאמור באותו סעיף קטן בתוך 90 ימים מיום ששר האוצר פרסם הודעה ברשומות על קבלת החלטת מועצת מקרקעי ישראל לפי סעיף 29ג(ג).

הסכם השבה (תיקון מס' 3) תשע"ו-2016

29ג.   (א)  נקלטה בוועדה, כאמור בסעיף 10(ב), תכנית מועדפת לדיור או נקלטה לפי חוק התכנון, במוסד התכנון המוסמך, תכנית רחבת היקף לדיור, הכוללות בתחומן קרקע להשבה או נשלחה הודעה כאמור בסעיף 29ב(ב) לעניין תכנית רחבת היקף לדיור בתוקף הכוללת בתחומה קרקע להשבה, יציעו הממונים לבעל הזכויות לגבי הקרקע להשבה להתקשר עם רשות מקרקעי ישראל בהסכם שעניינו השבת הזכויות לבעל הקרקע או מי מטעמו, וכן מסירת החזקה בקרקע לידי רשות מקרקעי ישראל או מי מטעמה (בפרק זה – הסכם השבה).

          (ב)  הסכם השבה יכלול הוראות בעניינים אלה, לפי עקרונות שתקבע מועצת מקרקעי ישראל:

(1)   מועד השבת הזכויות לגבי קרקע להשבה ומסירת החזקה בה, בהתחשב בגורם שיבצע את הפינוי וכן בסוג הגידול החקלאי המצוי בה, ובמחוברים שמחוברים אליה בחיבור של קבע, ככל שמצויים בה גידולים או מחוברים כאמור במועד חתימת ההסכם;

(2)   השבת הזכויות לידי מי שהיה בעל הזכויות לגבי קרקע להשבה אם התכנית המועדפת לדיור או התכנית רחבת ההיקף לדיור, לפי העניין, לא תאושר;

(3)   תמריץ מיוחד שתשלם רשות מקרקעי ישראל לבעל הזכויות לגבי קרקע להשבה כאמור בסעיף קטן (ד) לא יאוחר מ-60 ימים ממועד פינוי הקרקע להשבה ומסירת החזקה בה, וכן סכומי מקדמות שישולמו לו על ידי הרשות לפני מסירת החזקה בה אם יהיו;

(4)   הוצאות פינוי הקרקע להשבה שבהן תישא רשות מקרקעי ישראל, ובלבד שהוצאות אלה לא יעלו על עלויות הפינוי המקובלות לגבי קרקע מאותו סוג.

          (ג)   מועצת מקרקעי ישראל תקבע, לפי חוק רשות מקרקעי ישראל, הוראות בדבר התמריץ המיוחד, ובין השאר בדבר שיעורו, אופן חישובו ודרכי תשלומו, והכול בהתחשב בשווי הזכויות של בעל הזכויות לגבי קרקע להשבה ובשווים של המחוברים שמחוברים אליה בחיבור של קבע.

          (ד)  תמריץ מיוחד ישולם לבעל זכויות לגבי קרקע להשבה בהתקיים כל אלה:

(1)   בעל הזכויות לגבי הקרקע להשבה חתם על הסכם השבה עם הממונים בתוך 30 ימים מיום הפקדתה של התכנית המועדפת לדיור או תכנית רחבת היקף לדיור או חתם על הסכם השבה בתוך 60 ימים מהיום שבו הציעו לו הממונים להתקשר עם רשות מקרקעי ישראל בהסכם השבה, לפי המאוחר;

(2)   בעל הזכויות לגבי הקרקע להשבה מסר את החזקה בה ופינה אותה על פי הסכם ההשבה.

          (ה)  שר האוצר יפרסם ברשומות הודעה על קבלת החלטת מועצת מקרקעי ישראל לעניין סעיף זה.

          (ו)   בסעיף זה, "תמריץ מיוחד" – תשלום בשיעור מוגדל לעומת שיעור הפיצויים המשתלמים לפי החלטות מועצת מקרקעי ישראל לבעל זכויות לגבי קרקע להשבה המשיב את החזקה בה לבעל הקרקע במועד ההשבה המקורי.

מיום 5.6.2016

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ו מס' 2543 מיום 6.4.2016 עמ' 683 (ה"ח 841)

הוספת סעיף 29ג

העברת זכויות לגבי קרקע להשבה לקניין בעל הקרקע (תיקון מס' 3) תשע"ו-2016

29ד.  (א)  נכנסה לתוקף תכנית מועדפת לדיור או תכנית רחבת היקף לדיור הכוללת בתחומה קרקע להשבה או חלפו 90 ימים ממועד הצעת הממונים כאמור בסעיף 29ג(א) לגבי תכנית רחבת היקף לדיור בתוקף, רשאים הממונים, לאחר שמצאו כי הקרקע היא קרקע להשבה, להורות, בצו, על העברת כל זכויותיו של בעל הזכויות לגבי קרקע להשבה לקניין בעל הקרקע, כשהן נקיות מכל שעבוד או זכות אחרת.

          (ב)  צו כאמור בסעיף קטן (א) יישלח בדואר רשום למי שנשלחה לו הודעה לפי סעיף 29ב; ההוראות לפי סעיף 29ב(ג) יחולו גם על דרכי מסירתו של צו כאמור בסעיף קטן (א).

          (ג)   הורו הממונים בצו כאמור בסעיף קטן (א), יהיו הזכויות לגבי קרקע להשבה לקניין בעל הקרקע, ואולם לעניין תכנית מועדפת לדיור ותכנית רחבת היקף לדיור – יהיו הזכויות כאמור לקניין בעל הקרקע בתום 30 ימים ממועד מסירת הצו כאמור.

          (ד)  הורו הממונים בצו כאמור בסעיף קטן (א) והועברה החזקה בקרקע לידי רשות מקרקעי ישראל לפני מועד ההשבה המקורי, זכאי מי שהיה בעל הזכויות לגבי הקרקע להשבה, שלא חתם על הסכם השבה, לפיצוי נוסף בעד התקופה שבין מועד העברת החזקה כאמור למועד ההשבה המקורי; על פיצויים כאמור יחולו הוראות פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943, וחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי ציבור, התשכ"ד-1964, בשינויים המחויבים.

          (ה)  הורו הממונים בצו כאמור בסעיף קטן (א) יגישו הממונים לרשם המקרקעין בקשה למחיקת זכויותיו של בעל הזכויות לגבי הקרקע להשבה שהוקנו לבעל הקרקע כאמור בסעיף קטן (ג), בהתאם לטופס שקבע שר המשפטים; הוגשה בקשה כאמור ימחק רשם המקרקעין את הזכויות כאמור מפנקסי המקרקעין, לפי הבקשה, ולא יידרשו כתנאי למחיקה מסמכים או אישורים נוספים.

מיום 5.6.2016

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ו מס' 2543 מיום 6.4.2016 עמ' 685 (ה"ח 841)

הוספת סעיף 29ד

צו לסילוק יד ולפינוי קרקע להשבה (תיקון מס' 3) תשע"ו-2016

29ה.  (א)  היו הזכויות לגבי הקרקע להשבה לקניין בעל הקרקע לפי הוראות סעיף 29ד, או לא נמסרה החזקה במועד שנקבע בהסכם ההשבה, רשאים הממונים, לאחר שעיינו בדין וחשבון מאת הפקח, לתת צו בחתימת ידם הדורש מהמחזיק בקרקע לסלק את ידו מהקרקע ולפנותה, כפי שקבעו בצו ועד למועד שנקבע בו (בפרק זה – מועד הסילוק והפינוי); צו כאמור יינתן לא יאוחר מ-30 חודשים מהיום שבו אושרה תכנית מועדפת לדיור או תכנית רחבת היקף לדיור או 30 חודשים מיום תחילת התיקון, לפי המאוחר; לעניין זה לא תבוא בחשבון תקופה שבה עוכב מתן הצו על ידי בית המשפט.

          (ב)  על אף האמור בכל דין או הסכם, מועד הסילוק והפינוי יכול שיהיה מוקדם ממועד ההשבה המקורי, ובלבד שלא יקדם לתום 60 ימים מיום מסירת הצו לבעל הזכויות לגבי הקרקע להשבה.

          (ג)   בצו שניתן לפי סעיף קטן (א) תתואר הקרקע להשבה שעליה הוא חל, לפי גבולותיה, נקודות הציון שלה או כתובתה, או באמצעות מפה; היתה הקרקע להשבה רשומה במרשם המקרקעין, יצורף לצו גם נסח הרישום.

          (ד)  על טופס צו שניתן לפי סעיף קטן (א) ועל דרכי מסירתו, יחולו הוראות לפי סעיף 4(ג) לחוק מקרקעי ציבור, בשינויים המחויבים.

מיום 5.6.2016

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ו מס' 2543 מיום 6.4.2016 עמ' 685 (ה"ח 841)

הוספת סעיף 29ה

ביצוע צו לסילוק יד ולפינוי קרקע להשבה (תיקון מס' 3) תשע"ו-2016

29ו.   (א)  חלף מועד הסילוק והפינוי ולא קוימו הוראות הצו בידי המחזיק בקרקע להשבה, רשאים הממונים להורות לפקח לבצע את הצו, ובלבד שלא חלפו יותר מ-60 ימים ממועד הסילוק והפינוי, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 5(ב) לחוק מקרקעי ציבור, ואם עוכב ביצוע הצו על ידי בית המשפט – ממועד ביטולה או פקיעתה של החלטה בדבר עיכוב הביצוע.

          (ב)  ניתנה לפקח הוראה לפי סעיף קטן (א), יהיו נתונות לו, לשם ביצוע הצו, הסמכויות כאמור בסעיף 5(ג) לחוק מקרקעי ציבור וכן הסמכויות כאמור בסעיף 5א לחוק האמור, בשינויים המחויבים.

          (ג)   הוראות לפי סעיף 5(ד) ו-(ה) לחוק מקרקעי ציבור יחולו לעניין ביצוע צו לפי סעיף זה, בשינויים המחויבים.

מיום 5.6.2016

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ו מס' 2543 מיום 6.4.2016 עמ' 686 (ה"ח 841)

הוספת סעיף 29ו

חובת הזדהות (תיקון מס' 3) תשע"ו-2016

29ז.   פקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי פרק זה אלא בעת מילוי תפקידו ובהתקיים שניים אלה:

(1)  הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו, והוא לובש מדי פקח, בצבע ובצורה שהורה שר האוצר לעניין זה, ובלבד שהמדים כאמור אינם נחזים להיות מדי משטרה;

(2)  יש בידו תעודה חתומה בידי שר האוצר המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו שאותה יציג על פי דרישה.

מיום 5.6.2016

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ו מס' 2543 מיום 6.4.2016 עמ' 686 (ה"ח 841)

הוספת סעיף 29ז

פנייה לבית המשפט (תיקון מס' 3) תשע"ו-2016

29ח.  (א)  הרואה את עצמו נפגע ממתן צו לסילוק יד ולפינוי קרקע להשבה לפי סעיף 29ה, רשאי לפנות לבית משפט השלום שבתחום שיפוטו נמצאת הקרקע להשבה שהצו חל עליה, עד למועד הסילוק והפינוי הקבוע בצו, כדי להוכיח את זכותו להחזיק בקרקע להשבה; הוכיח את זכותו כאמור, יבטל בית המשפט את הצו ואת הפעולות שנעשו מכוחו.

          (ב)  פנייה לבית המשפט לפי סעיף זה לא תעכב את ביצוע הצו, אלא אם כן החליט בית המשפט אחרת לאחר שנתן לממונים הזדמנות להשמיע את טענותיהם.

          (ג)   על אף האמור בסעיף קטן (ב), רשאי בית המשפט, במעמד צד אחד, לתת צו זמני לעיכוב ביצוע הצו, לתקופה שלא תעלה על 30 ימים ועד למועד קיום הדיון בבקשת העיכוב במעמד שני הצדדים.

          (ד)  שר המשפטים רשאי לקבוע סדרי דין בהליכים לפי סעיף זה.

מיום 5.6.2016

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ו מס' 2543 מיום 6.4.2016 עמ' 686 (ה"ח 841)

הוספת סעיף 29ח

שמירת דינים (תיקון מס' 3) תשע"ו-2016

29ט.  הוראות פרק זה באות להוסיף על זכויותיו של בעל מקרקעין לפי כל דין ולא לגרוע מהן.

מיום 5.6.2016

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ו מס' 2543 מיום 6.4.2016 עמ' 687 (ה"ח 841)

הוספת סעיף 29ט

 

פרק ד': הוראות שונות

פרסום מידע על יחידות הדיור בתכנית מועדפת לדיור

30.    מגיש תכנית מועדפת לדיור יעביר לרשות מקרקעי ישראל בתום כל רבעון קלנדרי מידע שיכלול פרטים לעניין מספרן ומיקומן של יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך ויחידות דיור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת בתחום הנכלל בשטח התכנית; רשות מקרקעי ישראל תפרסם באתר האינרטנט שלה או באתר האינטרנט של החברה ממשלתית לדיור להשכרה מידע כאמור; שר המשפטים רשאי לקבוע הוראות לעניין ביצוע סעיף זה.

סעדים על הפרת הוראות

31.    נוסף על האמור בכל דין, הופרו הוראות לפי סעיף 4(ב), יראו את מי שחייב בקיום הוראות הסעיף האמור, כנאמן, ואת הפרת ההוראות האמורות כהפרה של חובת נאמנות כמשמעותה בחוק הנאמנות, התשל"ט-1979, ויחולו הוראות סעיף 39 לחוק האמור.

ביצוע ותקנות (תיקון מס' 1) תשע"ה-2015

32.    שר האוצר[1] ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

מיום 3.8.2015 עד יום 2.8.2020

תיקון מס' 1 הוראת שעה

ס"ח תשע"ה מס' 2497 מיום 3.8.2015 עמ' 216 (ה"ח 938)

32. שר הפנים שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

 

תיקון חוק בתי משפט לעניינים מינהליים – מס' 89

33.    בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000, בתוספת הראשונה, בפרט 10(א), אחרי "והליכי תכנון לפי חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה), התשע"א-2011" יבוא "ולפי חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד-2014".

הוראת שעה

34.    (א)  חוק זה יחול על תכנית מועדפת לדיור שהוגשה לוועדה ונקלטה בה בהתאם להוראות סעיף 10(ב), בתקופה של ארבע שנים[2] מיום תחילתו של חוק זה.

(תיקון מס' 1) תשע"ה-2015

          (ב)  ראש הממשלה ושר האוצר רשאים יחד, בצו, לאחר המלצת ועדת הפנים והגנת הסביבה ובאישור הכנסת, להאריך את התקופה האמורה בסעיף קטן (א) בשתי תקופות נוספות של שנה כל אחת, ולעניין תקופות אלה יחול חוק זה על תכנית מועדפת לדיור שהופקדה במהלך בהתאם להוראות סעיף 13.

מיום 3.8.2015 עד יום 2.8.2020

תיקון מס' 1 הוראת שעה

ס"ח תשע"ה מס' 2497 מיום 3.8.2015 עמ' 216 (ה"ח 938)

(ב) שר האוצר ושר הפנים ראש הממשלה ושר האוצר רשאים יחד, בצו, לאחר המלצת ועדת הפנים והגנת הסביבה ובאישור הכנסת, להאריך את התקופה האמורה בסעיף קטן (א) בשתי תקופות נוספות של שנה כל אחת, ולעניין תקופות אלה יחול חוק זה על תכנית מועדפת לדיור שהופקדה במהלך בהתאם להוראות סעיף 13.

דיווח לכנסת (תיקון מס' 1) תשע"ה-2015

35.    שר האוצר ידווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, מדי שישה חודשים מיום תחילתו של חוק זה, על יישומו.

מיום 3.8.2015 עד יום 2.8.2020

תיקון מס' 1 הוראת שעה

ס"ח תשע"ה מס' 2497 מיום 3.8.2015 עמ' 216 (ה"ח 938)

35. שר הפנים ושר האוצר ידווחו שר האוצר ידווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, מדי שישה חודשים מיום תחילתו של חוק זה, על יישומו.

 

 

 

                                      בנימין נתניהו                                        גדעון סער

                                                 ראש הממשלה                                                      שר הפנים

          ראובן ריבלין                                  יולי יואל אדלשטיין

              נשיא המדינה                                                 יושב ראש הכנסת

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשע"ד מס' 2469 מיום 7.8.2014 עמ' 750 (ה"ח הממשלה תשע"ד מס' 841 עמ' 354).

תוקן ס"ח תשע"ה מס' 2497 מיום 3.8.2015 עמ' 216 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 938 עמ' 856) – תיקון מס' 1 בסעיף 30 לחוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 103 והוראת שעה), תשע"ה-2015; תוקפו לחמש שנים.

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 39 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 951 עמ' 1352) – תיקון מס' 2 בסעיף 2 לחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), תשע"ו-2015; תחילתו ביום 1.12.2015.

ס"ח תשע"ו מס' 2543 מיום 6.4.2016 עמ' 682 (ה"ח הממשלה תשע"ד מס' 841 עמ' 354) – תיקון מס' 3; ר' סעיפים 4, 5 לענין תחילה והוראת מעבר. ת"ט ס"ח תשע"ו מס' 2560 מיום 5.7.2016 עמ' 951.

4. תחילתו של חוק זה 60 ימים מיום פרסומו (להלן – יום התחילה), ובלבד שלא יינתן צו כאמור בסעיף 28ד או סעיף 29ה לחוק העיקרי אלא לאחר שמועצת מקרקעי ישראל קבעה הוראות כאמור בסעיף 29ג לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה.

5. לעניין הוראות חוק זה, יראו תכנית מועדפת לדיור ותכנית רחבת היקף לדיור, כהגדרתן בחוק העיקרי, שהוגשו לוועדה כהגדרתה בחוק האמור או למוסד התכנון המוסמך לפי חוק התכנון, לפי העניין, לפי יום התחילה וטרם נכנסו לתוקף באותו מועד, כאילו הוגשו ביום התחילה; נכנסה לתוקף תכנית מועדפת לדיור לפני יום התחילה, יראו אותה כתכנית רחבת היקף לדיור בתוקף לעניין הוראות פרק ג'1 לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה.

ס"ח תשע"ז מס' 2661 מיום 7.8.2017 עמ' 1164 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1057 עמ' 1122) – תיקון מס' 4; ר' סעיף 12 לענין תחולה והוראות מעבר. תוקן ס"ח תשע"ח מס' 2688 מיום 7.2.2018 עמ' 153 (ה"ח הכנסת תשע"ז מס' 728 עמ' 260) – תיקון מס' 4 (תיקון) תשע"ח-2018 בסעיף 11 לחוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 120), תשע"ח-2018.

12. (א) הוראות החוק העיקרי כנוסחו בחוק זה יחולו על תכניות מועדפות לדיור לגבי מתחמים שניתנה לגביהם הכרזה לפי סעיף 3(א) לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, מיום פרסומו של חוק זה ואילך (להלן – יום הפרסום).

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), הוכרזה קרקע כמתחם מועדף לדיור ערב יום הפרסום והכרזה לגבי הקרקע האמורה הובאה לאחר יום הפרסום לממשלה או לוועדת השרים שמיתנה לעניין זה לשם תיקונה או לשם חידושה, אם בוטלה, יוסיפו לחול על ההכרזה הוראות סעיף 4(ב) לחוק העיקרי, כנוסחו ערב יום הפרסום.

 (ג) הוכרז מתחם מועדף לדיור לפי סעיף 3(א)(1) לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, והובאה במניין האחוזים לעניין ההגדרה "קרקע שעיקרה מקרקעי ישראל" גם קרקע שבבעלות רשות מקומית, לא תאושר תכנית מועדפת לדיור במתחם כל עוד לא נקבעו תקנות כאמור בסעיף 4(ב)(1א)(ג) לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה.

 (ד) הוכרז מתחם מועדף לדיור לפי סעיף 3(א)(4) לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, לא תאושר תכנית מועדפת לדיור במתחם כל עוד לא נקבעו תקנות כאמור בסעיף 4(ב)(1ב)(ג) לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה.

ס"ח תשע"ח מס' 2688 מיום 7.2.2018 עמ' 151 (ה"ח הכנסת תשע"ז מס' 728 עמ' 260) – תיקון מס' 5 בסעיף 10 לחוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 120), תשע"ח-2018.

ק"ת תשע"ח מס' 7996 מיום 7.5.2018 עמ' 1924 – צו תשע"ח-2018.

ס"ח תשע"ח מס' 2749 מיום 29.7.2018 עמ' 958 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1023 עמ' 568) – תיקון מס' 6 בסעיף 14 לחוק פינוי ובינוי (פיצויים) (תיקון מס' 6), תשע"ח-2018; ר' סעיף 17 לענין תחילה, תחולה והוראות מעבר.

17. (א) תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו (להלן – יום התחילה).

[1] ר' העברת סמכויות בין שר הפנים ושר האוצר בתוקף מיום 14.7.2015: י"פ תשע"ה מס' 7086 מיום 3.8.2015 עמ' 7720. ר' העברת סמכויות בין שר הפנים ושר האוצר מיום 27.5.2020: י"פ תש"ף מס' 8896 מיום 3.6.2020 עמ' 6344.

[2] התקופה הוארכה בשנה עד יום 7.8.2019: ק"ת תשע"ח מס' 7996 מיום 7.5.2018 עמ' 1924.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות