Nevo.co.il

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

כללי תאגידי מים וביוב (ביצוע עבודות למניעת זיהום), תשע"ה-2014

חקלאות טבע וסביבה – איכות הסביבה – מניעת זיהום

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – תאגידי מים וביוב

תוכן ענינים

סעיף 1

מטרות

Go

2

סעיף 2

הגדרות

Go

2

פרק א': בור ספיגה ובור רקב

Go

3

סעיף 3

הגשת תכנית סניטרית

Go

3

סעיף 4

אישור או דחייה של תכנית סניטרית מוצעת

Go

3

סעיף 5

הוראה לביצוע

Go

3

פרק ב': בתי בד

Go

3

סעיף 6

הקמת מכל אצירה

Go

3

סעיף 7

תנאים למתן שירותי פינוי

Go

3

סעיף 8

תנאים לקבלת שירותי פינוי

Go

4

סעיף 9

אחריות לריקון מכל האצירה

Go

4

פרק ג': שפכי תעשייה, ביב וצנרת פרטיים

Go

4

סעיף 10

מתן הוראות לטיפול וניטור שפכים

Go

4

סעיף 11

ביצוע עבודות בביב פרטי ובצנרת

Go

4

סעיף 12

שליחת הודעה למפעל או לבעל המקרקעין

Go

5

סעיף 13

ביצוע עבודות בידי החברה

Go

5

פרק ד': השגה, דיווח ותחולה

Go

5

סעיף 14

השגה

Go

5

סעיף 15

דיווח

Go

5

סעיף 16

תחילה

Go

5

תוספת ראשונה

Go

5


כללי תאגידי מים וביוב (ביצוע עבודות למניעת זיהום), תשע"ה-2014*

           בתוקף סמכותה לפי סעיפים 51(ב) ו-(ג) לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001 (להלן – החוק), קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

מטרות

1.       מטרותיהם של כללים אלה הן, בין השאר –

(1)  להגדיר את סמכויות החברה לדרוש ממפעל או מבעל מקרקעין שבתחומה, לנקוט פעולות לצורך טיפול תקין בשפכים ממקרקעין או ממפעל, הבטחת פעולתן התקינה של מערכות המים או הביוב, מניעה של נזק ממים או משפכים, מניעת זיהום מקורות מים או ים או מניעה של מפגע תברואי או סביבתי לרבות הסרתו;

(2)  להבנות את שיקול דעת החברה בעשותה שימוש בסמכות הניתנת לה בכללים אלה, בין השאר במטרה לוודא כי –

(א)   השימוש בסמכות ייעשה בשים לב לעוצמת הנזק לתשתיות, השפעתו של המפגע או הזיהום, סוג הנכס ושימושיו, התכניות העתידיות לנכס והשפעתן, עלות ויכולת החיבור ובכלל זה המרחק מהמערכות הקיימות ומעבר במקרקעין של אחר;

(ב)   השימוש בסמכות ייעשה באופן שהפגיעה במפעל או בבעל המקרקעין תהיה מידתית ולא תעלה על הנדרש, תוך בחינת האפשרות לעשות שימוש באמצעים חלופיים.

הגדרות

2.       בכללים אלה –

           "אתר לסילוק פסולת" – מקום, המורשה לפי כל דין, לטיפול ולסילוק פסולת, לרבות מיחזורה, השבתה ועיבודה;

           "בור ספיגה", "בור רקב", "ביובית", "שפכים" – כהגדרתם בתקנות המים (מניעת זיהום) (בורות ספיגה ובורות רקב), התשנ"ב-1992;

           "בית בד" – מפעל ובתוכו מערך להפקה ולייצור שמן מזיתים;

           "כללי אמות המידה" – כללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה), התשע"א-2011;

           "כללי שפכי מפעלים" – כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכות ביוב), התשע"ד-2014;

           "כללי חישוב עלות" – כללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב), התש"ע-2009;

           "כללי התעריפים" – כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), התש"ע-2009;

           "מכל אצירה" – מכל אגירה אטום לדליפות, המשמש לאגירת ביניים של נוזלים או שפכים לרבות עקר לפני שאיבתם וסילוקם;

           "הממונים" – ממונה שפכי תעשייה כהגדרתו בכללי שפכי מפעלים וממונה סביבה כהגדרתו בתקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים), התש"ע-2010;

           "תכנית סניטרית" – תכנית מערכות המים והביוב של הנכס חתומה בידי מהנדס הרשות בפנקס המהנדסים והאדריכלים כהגדרתו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958;

           "שירותי פינוי" – שירותי ריקון מכל אצירה באמצעות ביובית מורשית לפי דין לכל אחד מאלה:

(1)   אתר לסילוק פסולת;

(2)   פינוי למאגר לצורך איגום בטרם העברה למט"ש, לפי הנחיות המשרד להגנת הסביבה;

(3)   פינוי לפי סעיף 9.

פרק א': בור ספיגה ובור רקב

הגשת תכנית סניטרית

3.       (א)  חברה תשלח לבעל מקרקעין או למפעל שחלים לגביו סעיפים 97 או 98(א) לכללי אמות המידה, לפי העניין, ושאינו מחובר למערכות הביוב של החברה, הודעה ולפיה עליו להגיש תכנית סניטרית בתוך 60 ימים ממועד קבלת ההודעה.

           (ב)  בעל מקרקעין או מפעל רשאים להגיש לחברה בקשה להארכת המועד להגשת תכנית סניטרית בתוך 15 ימי עבודה מיום קבלת ההודעה כאמור בסעיף קטן (א); חברה תמסור את החלטתה בבקשה להארכת המועד, בצירוף נימוקים במקרה שבו נדחתה הבקשה או התקבלה חלקית, בתוך 15 ימי עבודה ממועד קבלת הבקשה.

אישור או דחייה של תכנית סניטרית מוצעת

4.       (א)  חברה תאשר תכנית סניטרית שהוגשה כאמור בסעיף 3 אם מצאה כי התכנית הסניטרית מאפשרת את חיבורם התקין של המקרקעין או המפעל למערכות הביוב של החברה.

           (ב)  דחתה החברה את התכנית הסניטרית, תודיע על כך לבעל המקרקעין או לחברה, לפי העניין, בתוך 15 ימי עבודה מיום קבלת החלטתה; בהודעה תפרט החברה את נימוקיה לדחייה ואת האפשרות להגיש תכנית מתוקנת, תוך פירוט השינויים הנדרשים בתכנית, בתוך 30 ימי עבודה מיום קבלת ההודעה.

           (ג)   הוגשה לחברה תכנית מתוקנת לפי סעיף קטן (ב), רשאית החברה לאשרה או לדחותה; אישרה החברה את התכנית, יחולו הוראות סעיף 5; דחתה החברה את התכנית, יחולו הוראות סעיף קטן (ב).

           (ד)  על אף האמור בסעיף קטן (ג), דחתה החברה את התכנית הסניטרית למעלה משלוש פעמים, רשאית החברה לקבוע לבעל המקרקעין או למפעל תכנית סניטרית בעניינו, לאחר שהממונה יאשר אותה; נקבעה תכנית כאמור לחברה, יחולו לגביה הוראות סעיף 5; טרם קבלת אישור הממונה, תאפשר החברה לבעל המקרקעין או למפעל הזדמנות להשמיע את טענותיו לגבי התכנית המוצעת בכתב או בעל פה; החברה תעביר לממונה, בעת העברת התכנית לאישורו, גם את טענות בעל המקרקעין או המפעל בצירו, החלטתה לגביהן.

הוראה לביצוע

5.       (א)  אושרה תכנית סניטרית כאמור בסעיף 4, תשלח החברה הודעה לבעל המקרקעין או לבעל המפעל, לפי העניין, בדבר אישור התכנית הסניטרית, בתוך 15 ימי עבודה ממועד האישור.

           (ב)  בהודעה כאמור תודיע החברה במועד שתקבע, בהתחשב באישורים הנדרשים מצדדים שלישיים ובכפוף לפרק השביעי בכללי אמות המידה, על ההכנות שהוא נדרש להכין לצורך חיבור הנכס למערכת הביוב ובכלל זה על חובתו להתקין מערכת מים או ביוב חדשה או לחבר את מערכת המים או הביוב הקיימת למערכות המים או הביוב של החברה וכן כי עם חיבורו למערכת הביוב, הוא יהיה חייב להסיר ולאטום את בור הספיגה או את בור הרקב, לפי העניין, במועד שתורה החברה.

           (ג)   חברה לא תחבר את נכסו של בעל המקרקעין או את המפעל למערכת הביוב אלא לאחר שמצאה שבוצעו ההכנות הנדרשות, לרבות בתכנית הסניטרית שאושרה, וכי אין מניעה מביצוע החיבור האמור.

פרק ב': בתי בד

הקמת מכל אצירה

6.       (א)  מצאה חברה, כי בבית בד המייצר עקר בתהליך ייצור השמן, המצוי בתחומה, אין מכל אצירה, תשלח הודעה לבעל בית הבד או למחזיק בו, לפי העניין, בדבר החובה להקים מכל אצירה כאמור בתוך 120 ימים מהמועד שבו נמסרה ההודעה; בסעיף זה, "מכל אצירה נדרש" – מכל אצירה לאגירת עקר, אטום לחלוטין לדליפות, בנפח השווה לנפח העקר המיוצר במשך שלושה ימי עבודה מלאים בתפוקה מלאה של בית הבד לפחות, ואשר לו פתח עילי לכניסת צינור יניקה של ביובית.

           (ב)  הודעה כאמור בסעיף קטן (א) תהיה בנוסח הערוך לפי טופס 1 שבתוספת.

תנאים למתן שירותי פינוי

7.       חברה לא תספק שירותי פינוי לבית בד אלא לאחר שמצאה כי –

(1)  קיימת גישה חופשית ונאותה למתן שירותי פינוי;

(2)  לא קיימת מניעה הנדסית או בטיחותית למתן שירותי הפינוי;

(3)  מכל האצירה עומד בדרישות סעיף 6.

תנאים לקבלת שירותי פינוי

8.       (א)  לצורך קבלת שירותי פינוי יגיש בעל בית בד או המחזיק בו, לחברה, בקשה בכתב ומראש; הבקשה תכלול חתימה על כתב הצהרה והתחייבות ערוך לפי טופס 2 שבתוספת; החברה תבצע ביקור בימים ובשעות שתחליט (להלן – ביקור מתואם).

           (ב)  בוצע ביקור מתואם, יחויב בעל בית הבד או המחזיק בו, לפי העניין, בעלות הביקור בחשבון המים או הביוב, לפי העלות האמורה בפרט 11 בתוספת השנייה בכללי התעריפים לביקור מתואם.

אחריות לריקון מכל האצירה

9.       בית בד שאינו מעוניין בשירותי פינוי מהחברה בתחומו כאמור בסעיף 8, יישא באחריות לריקון מכל האצירה לאתר סילוק פסולת או לפיזור בשטח מאושר לכך לפי המפות המפורסמות באתר המשרד להגנת הסביבה, כפי עדכונן מזמן לזמן ולפי הוראות המשרד להגנת הסביבה בדבר אופן הפיזור, ויישא בעלות הכרוכה בכך, נוסף על החיוב שהוא חב בו לפי סעיף 3 לכללי חישוב עלות.

פרק ג': שפכי תעשייה, ביב וצנרת פרטיים

מתן הוראות לטיפול וניטור שפכים

10.     (א)  לצורך יישום כללי שפכי מפעלים בידי החברה ומניעת זיהום משפכים, ולאחר שניתנה למפעל הזדמנות להשמיע את טיעוניו, רשאית חברה להורות למפעל בתחומה המצוי בתכנית הניטור שלה, בכתב, לבצע אחד או יותר מאלה:

(1)   לבצע טיפול מקדים בשפכי התעשייה המוזרמים מהמפעל אל מערכת הביוב, בין במישרין ובין בעקיפין;

(2)   לנטר את שפכי התעשייה המוזרמים מהמפעל אל מערכת הביוב, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות לגבי אופן הניטור, מיקומו ותדירותו;

(3)   לדווח על תוצאות הניטור כאמור בפסקה (2) בדרך ובתדירות כפי שתורה;

(4)   להודיע על כל שינוי שחל בספיקות או באיכות השפכים שלו ובלבד שיש בשינוי כאמור כדי להשפיע על תקינות פעילות מערכת הביוב או על איכות הקולחים או הבוצה שהיא מייצרת.

           (ב)  הוראה לפי סעיף קטן (א)(1) ו-(2) לא תינתן אלא לאחר אישורם מראש של הממונים.

           (ג)   החברה תשלח למפעל הוראה לפי סעיף קטן (א) ותכלול בה את פירוט הפעולות שעל המפעל לבצע ובכלל זה את המועדים לכך, בהתחשב בהיתרים הנדרשים מצדדים שלישיים לצורך כך.

ביצוע עבודות בביב פרטי ובצנרת

11.     (א)  מצאה חברה כי בעל מקרקעין או מפעל בתחומה פועל בניגוד להוראות לפי החוק, רשאית, לאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע את טיעוניו, להורות לו, בכתב, לבצע אחד או יותר מאלה:

(1)   להפריד מערכות ביוב משותפות לכמה מפעלים בתחום המקרקעין;

(2)   במקום שבו אין מערכת ביוב, להתקין מערכת מים או ביוב חדשה או לחבר את מערכת המים והביוב הקיימת למערכות המים או הביוב של החברה, ולמעט לגבי בור רקב או בור ספיגה;

(3)   לשנות או לתקן את מערכת המים והביוב ובכלל זה את המיתקנים של מערכת המים או הביוב בחצר המפעל או המקרקעין;

(4)   להתקין מד-שפכים;

(5)   להתקין תא לדיגום השפכים.

           (ב)  טרם מתן הוראה כאמור בסעיף קטן (א) –

(1)   תוודא החברה כי בחנה את כל האפשרויות העומדות לפניה בעניינו של בעל המקרקעין או המפעל וזאת לאחר ששקלה את כל אלה:

(א)   מבנה השטח או החלק הבנוי;

(ב)   אופיו של המפעל;

(ג)    הנזקים הנגרמים מהמצב הקיים;

(ד)    העלות הנדרשת לצורך מניעת הנזקים;

(ה)   התאמת ההוראה שנבחרה לנסיבות המקרה והצורך בקבלת היתרים לביצוע ההוראה מצדדים שלישיים;

(2)   תקבל החברה את הסכמתם של הממונים למתן הוראה לפי סעיפים 11(א)(1) עד (3); לא יינתן אישור הממונים אלא לאחר שאיפשרו לבעל המקרקעין או המפעל להשמיע את טיעוניו לפניהם, בכתב או בעל פה.

           (ג)   ההוראה לפי סעיף קטן (א) תכלול את פירוט הפעולות שעל בעל המקרקעין או המפעל לבצע ובכלל זה את המועדים לכך תוך התחשבות בקבלת היתרים מצדדים שלישיים.

שליחת הודעה למפעל או לבעל המקרקעין

12.     (א)  שליחת הודעות או הוראות לפי כללים אלה תיעשה בדואר רשום או במסירה אישית.

           (ב)  בכל הודעה על החלטה לפי כללים אלה, למעט לפי סעיף 14(ב), תציין החברה את זכות הנמען להשיג על ההחלטה לפי סעיף 14.

ביצוע עבודות בידי החברה

13.     (א)  התקיימו הנסיבות בסעיף 53 לחוק, רשאית החברה לפעול לפי הוראת סעיף 53(א) לחוק ובלבד שהודיעה לבעל המקרקעין או למפעל, בכתב, 45 ימים מראש לפחות על כוונתה לעשות כן; בהודעה תציין החברה את שבכוונתה לבצע ואת האפשרות לפנות בבקשה מנומקת לקבלת ארכה לשם ביצוע הפעולות האמורות.

           (ב)  הגיש בעל המקרקעין או המפעל בקשה לקבלת ארכה לפי סעיף קטן (א), תודיע לו החברה על החלטתה בצירוף נימוקים, בתוך 30 ימים ממועד קבלת הבקשה ותהיה רשאית לפעול לפי ההודעה בחלוף 30 ימים ממועד הדחייה; אישרה החברה את הבקשה, תודיע לבעל המקרקעין או למפעל על האישור, תוך פירוט הדרישות והתנאים לביצוע הפעולות, לרבות מועד לביצוע.

           (ג)   בביצוע פעולה של חברה לפי סעיף 53(א) לחוק, תוודא החברה כי –

(1)   העבודות שתבצע הן אותן העבודות שבעל המקרקעין או המפעל נדרשו לבצע לפי סעיף 53(א) או לפי כללים אלה, לפי העניין, ברמה ובאיכות המקובלים לביצוע עבודות מעין אלה;

(2)   הנזק שייגרם לבעל המקרקעין או למפעל אינו עולה על הנדרש; לא ייגרם נזק למשק המים ולסביבה מביצוע הפעולה;

(3)   ההוצאות שבהן יחויב בעל המקרקעין או המפעל יהיו הוצאות ישירות בתוספת תקורה של עד 7 אחוזים.

           (ד)  ביצעה החברה פעולה לפי סעיף 53(א), תשלח לבעל המקרקעין או למפעל פירוט מלא של העלויות הישירות בצירוף חשבוניות.

פרק ד': השגה, דיווח ותחולה

השגה

14.     (א)  בעל מקרקעין או מפעל רשאי להשיג, בכתב, על הוראה או דרישה לפי כללים אלה לפני החברה, בתוך 60 ימים ממועד קבלת ההוראה.

           (ב)  החברה תודיע על החלטתה בתוך 45 ימים מיום הגשת ההשגה ותיתן נימוקים להחלטתה; בהודעה תפרט החברה את הזכות להגיש ערר על החלטתה לפי סעיף 52(א) לחוק.

דיווח

15.     חברה תמציא לממונה בתום כל שנה, ולא יאוחר מתום חודש פברואר של השנה שלאחריה, דוח שנתי המסכם את פעולותיה לפי כללים אלה, לרבות פירוט המקרים שבהם ביצעה פעולה לפי סעיף 11; דוחות כאמור יפורסמו באתר האינטרנט של החברה, בלי לציין פרטים שיאפשרו לזהות את בעלי המקרקעין או את המפעלים שלגביהם בוצעו הפעולות האמורות.

תחילה

16.     (א)  תחילתם של כללים אלה למעט האמור בסעיף קטן (ב), ביום י"ג בחשוון התשע"ה (6 בנובמבר 2014).

           (ב)  תחילתם של סעיפים 3 עד 5, 11 ו-13 לכללים אלה, ביום ט"ו בכסלו התשע"ה (7 בדצמבר 2014).

תוספת ראשונה

טופס 1

(סעיף 6(ב))

לכבוד

(שם)       בעל בית הבד

(כתובת)      

א.נ.

הנדון: הודעה בדבר הקמת מכל אצירה לשפכי בית הבד (עקר)

(1)      אני מודיעך כי לפי סעיף 6 לכללי תאגידי מים וביוב (ביצוע עבודות למניעת זיהום), התשע"ה-2014, אתה נדרש להקים מכל אצירה לאגירת העקר שמפיק בית הבד לפי דרישות הסעיף.

(2)      נפח האגירה של המכל לא יפחת מנפח השווה לנפח העקר המיוצר במשך שלושה ימי עבודה מלאים בתקופה מלאה של בית הבד, לפי דרישות הסעיף האמור.

(3)      המכל יכול להיות על-קרקעי או תת-קרקעי; המכל יהיה אטום לחלוטין לדליפת נוזלים.

(4)      העקר יוזרם מנקודת מוצא העקר במפעל למכל האצירה בגרביטציה או בשאיבה באמצעות  צנרת אטומה לדליפת הנוזלים המאוחסנים בו.

(5)      למכל יהיה פתח עילי לכניסת צינור יניקה של ביובית והוא יוצב במיקום המאפשר גישה נוחה עם ביובית כדי לרוקן אותו.

(6)      אץ מכל האצירה עליך להקים בתוך 120 ימים מיום קבלת הודעה זו.

(7)      אתה רשאי להביא לפני החתום מטה את טיעוניך בעניין הקמת מכל האצירה, בכתב, בתוך 15 ימים מיום קבלת הודעה זו.

                                                                                        בכבוד רב

                                                                                     (שם)      

                                                                        המנהל הכללי של חברת      

טופס 2

(סעיף 8(א))

תאריך      

לכבוד

תאגיד      

הנדון: בקשה למתן שירותי פינוי עקר מבית הבד לעונת המסיק ...20

אני החתום מטה,       בעל בית בד ביישוב       מזמין בזה מהתאגיד שירותי שאיבת עקר בעונת המסיק      , אני מצהיר ומתחייב:

(1)      כי ברשותי מכל אצירה כהגדרתו בכללי תאגידי מים וביוב (ביצוע עבודות למניעת זיהום), התשע"ד-2014 (להלן – הכללים), העומד בדרישות סעיף 6 לכללים;

(2)      לאפשר כניסת ביובית בשליחות התאגיד לשטח בית הבד לשם שאיבת העקר בימים ובשעות העבודה שתחליטו (להלן – ביקור מתואם);

(3)      כי קיימים תנאים המאפשרים גישה בטוחה של הביובית למכל האצירה;

(4)      לשלם לתאגיד בעד ביקור מתואם בבית הבד לפי פרט 11 לכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), התש"ע-2009.

                                                                                        בכבוד רב

                                                                                              

                                                                                                                     מספר זהות

                                                                            _________________

                                                                                                                 (חתימה וחותמת)

י' בחשוון התשע"ה (3 בנובמבר 2014)                              אלכסנדר קושניר

                                                                                                 יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית

                                                                                                                    למים ולביוב

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"ה מס' 7437 מיום 5.11.2014 עמ' 66.