נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א), תשע"ה-2014

 

 

רשויות ומשפט מנהליתקשורתבזק ושידורים

תוכן ענינים

 

פרק א': פרשנות

Go

3

סעיף 1

הגדרות

Go

3

 

פרק ב': תשלומים בעד שימוש ברשת מפ"א

Go

5

סעיף 2

קביעת חובת שימוש ברשת מפ"א

Go

5

סעיף 3

תשלומים בעד שימוש ושירות נלווה לשימוש ברשת חברת "בזק"

Go

5

סעיף 3א

תשלומים בעד שימוש ושירות נלווה לשימוש ברשת "הוט"

Go

6

סעיף 3א

תשלומים בעד שימוש ושירות נלווה לשימוש ברשת של פורס באזור תמרוץ

Go

7

 

פרק ג': שונות

Go

7

סעיף 4

הצמדת תשלומים

Go

7

סעיף 4א

עדכון רכיבי התשלום "ק", "נ", "ת1", "ת5" ו"מ"

Go

7

סעיף 5

עיגול סכומים

Go

9

 

תוספת ראשונה

Go

10

 

תוספת שנייה

Go

11


תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א), תשע"ה-2014*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5(ב), (ב1) ו-(ו), 15 ו-59 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (להלן – החוק), ולעניין תקנות 3 עד 5 והתוספת לתקנות בהסכמת שר האוצר, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': פרשנות

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "בעל רישיון" – בעל רישיון כללי ייחודי;

           "בעל רישיון אחר" – כהגדרתו בסעיף 5 לחוק;

           "בעל רישיון מיוחד לאספקת שירותי תשתית פס רחב" – מי שקיבל לאחר יום כ"ה בתשרי התשפ"א (13 באוקטובר 2020) רישיון מיוחד לאספקת שירותי תשתית פס רחב המשמש להקמה ולהפעלה של תשתית גישה לרשת האינטרנט ולמתן שירות באמצעותה;

מיום 8.2.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 9978 מיום 8.2.2022 עמ' 1940

הוספת הגדרת "בעל רישיון מיוחד לאספקת שירותי תשתית פס רחב"

           "בעל רישיון מפ"א תשתית" – כהגדרתו בסעיף 5(י) לחוק;

מיום 11.2.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9173 מיום 11.2.2021 עמ' 1970

החלפת הגדרת "בעל רישיון מפ"א תשתית"

הנוסח הקודם:

"בעל רישיון מפ"א תשתית" – מי שקיבל רישיון מפ"א תשתית;

           "הוט" – הוט טלקום שותפות מוגבלת;

מיום 26.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7828 מיום 26.6.2017 עמ' 1251

הוספת הגדרת "הוט"

           "המנהל" – המנהל הכללי של משרד התקשורת;

מיום 1.1.2019

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8357 מיום 23.2.2020 עמ' 648

הוספת הגדרת "המנהל"

           "חברת "בזק"" – בזק, החברה הישראלית לתקשורת בע"מ;

           "מדד תחזית הביקושים לחיבור קווי לרשת מסורתית ברשת חברת בזק" – מדד שיפרסם השר[1] בהודעה ברשומות, מדי שנה בשנה ביום 15 בנובמבר, המבטא את התחזית השנתית למספר החיבורים של מבנה לקוח קצה לרשת מסורתית של חברת "בזק" בשנה הקלנדרית העוקבת למועד פרסום ההודעה ואשר יחושב בהתאם לשיטת החישוב שיורה עליה השר בהודעה על שיטת החישוב לפי סעיף 5(ב1)(1) לחוק (להלן – ההודעה על שיטת החישוב);

מיום 1.1.2019

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8357 מיום 23.2.2020 עמ' 648

הוספת הגדרת "מדד תחזית הביקושים לחיבור קווי ברשת חברת "בזק""

 

מיום 24.9.2020

תק' (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8710 מיום 25.8.2020 עמ' 2068

החלפת הגדרת "מדד תחזית הביקושים לחיבור קווי ברשת חברת "בזק"" בהגדרת "מדד תחזית הביקושים לחיבור קווי לרשת מסורתית ברשת חברת בזק"

הנוסח הקודם:

"מדד תחזית הביקושים לחיבור קווי ברשת חברת "בזק"" – מדד שיפרסם השר בהודעה ברשומות, מדי שנה בשנה ביום 15 בנובמבר, המבטא את התחזית השנתית למספר החיבורים של מבנה לקוח קצה לרשת חברת "בזק" בשנה הקלנדרית העוקבת למועד פרסום ההודעה ואשר יחושב בהתאם לשיטת החישוב שיורה עליה השר בהודעה על שיטת החישוב לפי סעיף 5(ב1)(1) לחוק (להלן – ההודעה על שיטת החישוב);

           "מדד תחזית הביקושים לקיבולת נתונים בליבת הרשת המשמשת את הרשת המסורתית" – מדד שיפרסם השר[2] בהודעה ברשומות מדי שנה בשנה ביום 15 בנובמבר, המבטא את התחזית השנתית לסך הקיבולת הנדרשת לצורך שינוע נתונים בליבת רשת חברת "בזק" המשמשת את הלקוחות על גבי הרשת המסורתית בשנה הקלנדרית העוקבת למועד פרסום ההודעה ואשר יחושב בהתאם לשיטת החישוב שיורה עליה השר בהודעה על שיטת החישוב;

מיום 1.1.2019

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8357 מיום 23.2.2020 עמ' 648

הוספת הגדרת "מדד תחזית הביקושים לקיבולת נתונים"

 

מיום 24.9.2020

תק' (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8710 מיום 25.8.2020 עמ' 2068

החלפת הגדרת "מדד תחזית הביקושים לקיבולת נתונים" בהגדרת "מדד תחזית הביקושים לקיבולת נתונים בליבת הרשת המשמשת את הרשת המסורתית"

הנוסח הקודם:

"מדד תחזית הביקושים לקיבולת נתונים" – מדד שיפרסם השר בהודעה ברשומות מדי שנה בשנה ביום 15 בנובמבר, המבטא את התחזית השנתית לסך הקיבולת הנדרשת לצורך שינוע נתונים בליבת רשת חברת "בזק" בשנה הקלנדרית העוקבת למועד פרסום ההודעה ואשר יחושב בהתאם לשיטת החישוב שיורה עליה השר בהודעה על שיטת החישוב;

           "מדד תחזית הביקושים לשירות גישה רחבת פס מנוהלת של חברת "בזק" באמצעות רשת מסורתית" – מדד שיפרסם השר[3] בהודעה ברשומות מדי שנה בשנה ביום 15 בנובמבר, המבטא את התחזית השנתית של מספר לקוחות הקצה שמקבלים שירות תשתית גישה רחבת פס על גבי רשת חברת "בזק" באמצעות רשת מסורתית בשנה הקלנדרית העוקבת למועד פרסום ההודעה ואשר יחושב בהתאם לשיטת החישוב שיורה עליה השר בהודעה על שיטת החישוב;

מיום 1.1.2019

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8357 מיום 23.2.2020 עמ' 648

הוספת הגדרת "מדד תחזית הביקושים לשירות גישה רחבת פס מנוהלת ברשת חברת "בזק""

 

מיום 24.9.2020

תק' (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8710 מיום 25.8.2020 עמ' 2068

החלפת הגדרת "מדד תחזית הביקושים לשירות גישה רחבת פס מנוהלת ברשת חברת "בזק"" בהגדרת "מדד תחזית הביקושים לשירות גישה רחבת פס מנוהלת של חברת "בזק" באמצעות רשת מסורתית"

הנוסח הקודם:

"מדד תחזית הביקושים לשירות גישה רחבת פס מנוהלת ברשת חברת "בזק"" – מדד שיפרסם השר בהודעה ברשומות מדי שנה בשנה ביום 15 בנובמבר, המבטא את התחזית השנתית של מספר לקוחות הקצה שמקבלים שירות תשתית גישה רחבת פס על גבי רשת חברת "בזק" בשנה הקלנדרית העוקבת למועד פרסום ההודעה ואשר יחושב בהתאם לשיטת החישוב שיורה עליה השר בהודעה על שיטת החישוב;

           "מפ"א (מפעיל פנים-ארצי)" – מי שקיבל רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים-ארציים נייחים, למעט מפ"א ייחודי ולמעט בעל רישיון מפ"א תשתית;

           "פורס באזור תמרוץ" – מי שברישיונו נקבעה חובה לפרוס רשת מתקדמת לפי סעיף 14ד(ו) לחוק;

מיום 15.2.2022

תק' (מס' 2) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 9998 מיום 15.2.2022 עמ' 2070

הוספת הגדרת "פורס באזור תמרוץ"

           "קו מנוי" – קו המחבר ציוד קצה ראשי לרשת של מפ"א;

           "רישיון מפ"א תשתית" – (נמחקה);

מיום 11.2.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9173 מיום 11.2.2021 עמ' 1970

מחיקת הגדרת "רישיון מפ"א תשתית"

הנוסח הקודם:

"רישיון מפ"א תשתית" – כהגדרתו בתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים-ארציים נייחים), התש"ס-2000;

           "רשת מסורתית" – רשת בזק שאינה רשת מתקדמת;

מיום 24.9.2020

תק' (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8710 מיום 25.8.2020 עמ' 2068

הוספת הגדרת "רשת מסורתית"

           "רשת מתקדמת" – רשת בזק המבוססת על סיבים אופטיים המגיעים עד לנס"ר בדירה של לקוח קצה, או רשת שוות ערך לה מבחינת רמת השירות ובכלל זה, מבחינת קצב העלאה, קצב הורדה, שינוי בהשהיה והשהיה מקצה לקצה; לעניין זה, "דירה" – חדר או תא, או מערכת חדרים או תאים, שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים, לעסק או לכל צורך אחר;

מיום 24.9.2020

תק' (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8710 מיום 25.8.2020 עמ' 2068

הוספת הגדרת "רשת מתקדמת"

           "שירות אורך גל אופטי (virtual dark fiber)" – מתן אפשרות שימוש באורך גל אופטי (λ) של סיב אופטי המצוי בליבת רשת של מפ"א;

           "שירות גישה לתשתית פסיבית" – מתן אפשרות שימוש לבעל רישיון אחר במרכיבים הפסיביים של רשת של מפ"א, בכל רבדיה, ובכלל זה בקנים, בתת-קנים, בגובים, בקופסאות ובעמודים (ducts, mini ducts, microducts, man-hole, box access and poles), או במרכיבים הפסיביים כאמור ברשת של בעל רישיון, והכול באופן המאפשר להשחיל בהם כבלים, מתכתיים או אופטיים, או להקים בהם מיתקני בזק, והמאפשר את תחזוקת הכבלים והמיתקנים של בעל הרישיון האחר;

           "שירות גישה רחבת-פס מנוהלת (bitstream access)" – מתן גישה לבעל רישיון אחר לתווך העברת נתונים על גבי רשת של מפ"א ברמת חיבור כלל-ארצית, ברמת חיבור אזורית, או ברמת חיבור מקומית, לפי העניין, בין כל נקודת חיבור, ארצית, אזורית או מקומית, לבין השקע הראשון במבנה של משתמש הקצה, באופן מנוהל המאפשר נגישות, ושינוע תנועת נתונים אל מנוי של בעל רישיון אחר וממנו, או בו-זמנית אל כמה מנויים של בעל רישיון אחר ומהם, תוך התחייבות למדדי טיב שירות (QoS) הנדסיים לרבות מהירות, יציבות, שיהוי מרבי, זמינות הקו, לפי תצורות ולרמות שירות – תצורת Multicast או רמות P0 ו-P5, והכול כמפורט בתנאי הרישיון של אותו מפ"א; לעניין זה, "מתן גישה" – בכלל זה גם מתן גישה באמצעות רשת מסורתית או רשת מתקדמת;

מיום 24.9.2020

תק' (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8710 מיום 25.8.2020 עמ' 2068

"שירות גישה רחבת-פס מנוהלת (bitstream access)" – מתן גישה לבעל רישיון אחר לתווך העברת נתונים על גבי רשת של מפ"א ברמת חיבור כלל-ארצית, ברמת חיבור אזורית, או ברמת חיבור מקומית, לפי העניין, בין כל נקודת חיבור, ארצית, אזורית או מקומית, לבין השקע הראשון במבנה של משתמש הקצה, באופן מנוהל המאפשר נגישות, ושינוע תנועת נתונים אל מנוי של בעל רישיון אחר וממנו, או בו-זמנית אל כמה מנויים של בעל רישיון אחר ומהם, תוך התחייבות למדדי טיב שירות (QoS) הנדסיים לרבות מהירות, יציבות, שיהוי מרבי, זמינות הקו, לפי תצורות ולרמות שירות – תצורת Multicast או רמות P0 ו-P5, והכול כמפורט בתנאי הרישיון של אותו מפ"א; לעניין זה, "מתן גישה" – בכלל זה גם מתן גישה באמצעות רשת מסורתית או רשת מתקדמת;

           "שירות טלפוניה במכירה חוזרת" – (פקעה);

מיום 31.7.2017 עד יום 30.7.2018

הוראת שעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7821 מיום 1.6.2017 עמ' 1168

הוספת הגדרת "שירות טלפוניה במכירה חוזרת"

הנוסח:

"שירות טלפוניה במכירה חוזרת" – שיוך קו מנוי למנוי של בעל רישיון, לצורך מתן שירותי טלפוניה על ידי בעל הרישיון למנוייו, לרבות שירותים מיוחדים שבעל הרישיון מעוניין בהם;

           "שירותים מיוחדים" – (פקעה);

מיום 31.7.2017 עד יום 30.8.2018

הוראת שעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7821 מיום 1.6.2017 עמ' 1168

הוספת הגדרת "שירותים מיוחדים"

הנוסח:

"שירותים מיוחדים" – שירותים משלימים לשירות הטלפוניה במכירה חוזרת כמשמעותם בפרט 14 בחלק א' לתוספת השנייה לתקנות התשלומים;

           "תקנות התשלומים" – (פקעה);

מיום 31.7.2017 עד יום 30.8.2018

הוראת שעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7821 מיום 1.6.2017 עמ' 1168

הוספת הגדרת "תקנות התשלומים"

הנוסח:

"תקנות התשלומים" – תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד שירותי בזק), התשס"ז-2007;

           "שירות טלפוניה סיטונאי" – שיוך קו מנוי למנוי של בעל רישיון, המאפשר יצירה וקבלה של שיחה, וכן שינוע דקת שיחה על ידי מפ"א אל המתג של בעל הרישיון וממנו, לצורך מתן שירותי טלפוניה למנויו של בעל הרישיון;

           "שירות סיב אפל (dark fiber)" – מתן אפשרות שימוש בלעדי בסיב אופטי פיסי שאינו פעיל (סיב אפל) ברשת של מפ"א, בין נקודות שונות ברשת, ובכלל זה בין נקודה ברשת הגישה לבין נקודת סיום הסיב האופטי בחצרי לקוח של בעל רישיון אחר, באופן המאפשר קיום נתיב אופטי מנקודה לנקודה;

           "שירות פירוק למקטעים (subloop unbundling)" – מתן אפשרות שימוש לבעל רישיון אחר בחלק מרשת הגישה של חברת "בזק", תוך מתן אפשרות לבעל רישיון אחר להתקין מיתקן בזק שלו במיתקן בזק של חברת "בזק", המהווה ממשק בין רשת הסיבים האופטיים שלה לבין רשת הכבלים המתכתיים שלה, או הסיבים האופטיים שיבואו במקומם, או בסמוך לאותו מיתקן, לרבות בחצרים של חברת "בזק", תוך מתן אפשרות לבעל הרישיון לעשות שימוש בלעדי בכבל המתכתי של חברת "בזק", או בסיב האופטי שיבוא במקומו, לצורך חיבור של מנוי של בעל הרישיון האחר.

פרק ב': תשלומים בעד שימוש ברשת מפ"א

קביעת חובת שימוש ברשת מפ"א

2.    (א)  לצורך ביצוע פעולות בזק ומתן שירותי בזק של בעל רישיון לפי תנאי רישיונו, יאפשר מפ"א לבעל הרישיון שימוש ברשתו, באמצעות אספקה של השירותים שלהלן שיסופקו לפי תנאי רישיונו של מפ"א ובכלל זה במועד הקבוע בו:

(1)   שירות גישה רחבת פס מנוהלת –

(א)   ברמת חיבור כלל ארצית;

(ב)   ברמת חיבור אזורית;

(ג)    ברמת חיבור מקומית;

(2)   שירות טלפוניה סיטונאי;

(3)   שירות פירוק למקטעים (subloop unbundling);

(4)   שירות סיב אפל (dark fiber);

(5)   שירות אורך גל אופטי (virtual dark fiber);

(6)   שירות גישה לתשתית פסיבית;

(7)   (פקעה).

           (ב)  בלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה (א) –

(1)   החובה שבפסקה (1) שבה בנוגע לבעל רישיון, תחול גם בנוגע לאספקת השירות לבעל רישיון מיוחד;

(1א) החובה שבפסקה (1) שבה, תחול גם על פורס באזור תמרוץ בנוגע לאספקת השירות לבעל רישיון אחר באזור התמרוץ;

(2)   החובה שבפסקה (6) שבה בנוגע לבעל רישיון, תחול גם בנוגע לאספקת השירות לבעל רישיון מיוחד לאספקת שירותי תשתית פס רחב.

           (ג)   על אף האמור בתקנת משנה (א), החובה שבפסקה (3) שבה תחול על חברת "בזק" בלבד.

           (ד)  על אף האמור בתקנת משנה (א), החובה שבפסקה (1) לא תחול על מפ"א המספק שירות למנוייו על גבי רשת של בעל רישיון, בעל רישיון מפ"א תשתית או מפ"א אחר, באמצעות שירות גישה רחבת פס מנוהלת או שירות דומה לו שהוא מקבל מאחד מהם.

מיום 31.7.2017 עד יום 30.7.2018

הוראת שעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7821 מיום 1.6.2017 עמ' 1168

2. (א) לצורך ביצוע פעולות בזק ומתן שירותי בזק של בעל רישיון לפי תנאי רישיונו, יאפשר מפ"א לבעל הרישיון שימוש ברשתו, באמצעות אספקה של השירותים שלהלן שיסופקו לפי תנאי רישיונו של מפ"א ובכלל זה במועד הקבוע בו:

(1) שירות גישה רחבת פס מנוהלת –

(א) ברמת חיבור כלל ארצית;

(ב) ברמת חיבור אזורית;

(ג) ברמת חיבור מקומית;

(2) שירות טלפוניה סיטונאי;

(3) שירות פירוק למקטעים (subloop unbundling);

(4) שירות סיב אפל (dark fiber);

(5) שירות אורך גל אופטי (virtual dark fiber);

(6) שירות גישה לתשתית פסיבית;

(7) שירות טלפוניה במכירה חוזרת.

(ב) בלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה (א), החובה שבפסקה (1) שבה בנוגע לבעל רישיון תחול גם בנוגע לאספקת השירות לבעל רישיון מיוחד.

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), החובה שבפסקה (3) שבפסקאות (3) ו-(7) שבה תחול על חברת "בזק" בלבד.

 

מיום 11.2.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9173 מיום 11.2.2021 עמ' 1970

הוספת תקנת משנה 2(ד)

 

מיום 8.2.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 9978 מיום 8.2.2022 עמ' 1940

החלפת תקנת משנה 2(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) בלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה (א), החובה שבפסקה (1) שבה בנוגע לבעל רישיון תחול גם בנוגע לאספקת השירות לבעל רישיון מיוחד.

 

מיום 15.2.2022

תק' (מס' 2) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 9998 מיום 15.2.2022 עמ' 2070

הוספת פסקה 2(ב)(1א)

תשלומים בעד שימוש ושירות נלווה לשימוש ברשת חברת "בזק"

3.       (א)  התשלומים המרביים שחברת "בזק" רשאית לדרוש מבעל רישיון אחר בעד אספקת השירותים המפורטים בתקנה 2(א) יחושבו באמצעות רכיבי התשלומים המפורטים בלוח א' שבתוספת הראשונה לפי אותיות ההיכר הקבועות בו, ויהיו כמפורט להלן:

 

(1)   בעד שירות גישה רחבת פס מנוהלת באמצעות רשת מסורתית ברמת חיבור כלל ארצית – סכום של רכיבי התשלום לפי אותיות ההיכר "ק", "נ", "ת1" או "ת5" – לפי רמת השירות המתאימה, או "מ" – לפי מספר החיבורים הנוגע לעניין, כשהם מוכפלים לפי יחידות המדידה המפורטות בלוח א' שבתוספת הראשונה;

(2)   בעד שירות גישה רחבת פס מנוהלת באמצעות רשת מסורתית ברמת חיבור מקומית – סכום של רכיבי התשלום לפי אותיות ההיכר "ק" ו"נ", כשהם מוכפלים לפי יחידות המדידה המפורטות בלוח א' שבתוספת הראשונה;

(2א) בעד שירות גישה רחבת פס מנוהלת באמצעות רשת מתקדמת ברמת חיבור כלל-ארצית – רכיב התשלום לפי אות ההיכר "ל", מוכפל לפי יחידת המדידה המפורטת בלוח ב' שבתוספת הראשונה;

(3)   בעד שירות טלפוניה סיטונאי ברמת חיבור ארצית – סכום של רכיבי התשלום לפי אותיות ההיכר "ק", "ט" ו"ד", כשהם מוכפלים לפי יחידות המדידה המפורטות בלוח א' שבתוספת הראשונה;

(4)   בעד שירות טלפוניה סיטונאי ברמת חיבור מקומית – סכום של רכיבי התשלום לפי אותיות ההיכר "ק" ו"ט", כשהם מוכפלים לפי יחידות המדידה המפורטות בלוח א' שבתוספת הראשונה;

(5)   בעד שירות פירוק למקטעים – רכיב התשלום לפי אות ההיכר "ק", כשהוא מוכפל לפי יחידות המדידה המפורטות בלוח א' שבתוספת הראשונה;

(6)   בעד שירות סיב אפל – רכיב התשלום לפי אות ההיכר "ס", כשהוא מוכפל לפי יחידות המדידה המפורטות בלוח א' שבתוספת הראשונה;

(7)   בעד כל מטר של סיב אחד עד שלושה סיבים נוספים המחברים בין אותן נקודות ברשת מפ"א, לפי אות ההיכר "ס1", כשהוא מוכפל לפי יחידות המדידה המפורטות בלוח א' שבתוספת הראשונה;

(8)   בעד שירות גישה לתשתית פסיבית – רכיב התשלום לפי אות ההיכר "פ", כשהוא מוכפל לפי יחידות המדידה המפורטות בלוח א' שבתוספת הראשונה;

(9)   (פקעה).

           (א1)        התשלום המרבי שחברת "בזק" רשאית לדרוש ממפ"א ומבעל רישיון מפ"א תשתית בעד שירות גישה לתשתית פסיבית שהיא נותנת לפי הוראות סעיף 5(י) לחוק, יחושב על פי רכיב התשלום לפי אות ההיכר "פ" כשהוא מוכפל לפי יחידות המדידה המפורטות בלוח א' שבתוספת הראשונה.

           (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), בעד אספקת השירותים גישה רחבת פס מנוהלת באמצעות רשת מסורתית וטלפוניה סיטונאי לבעל רישיון בעד אותו לקוח של בעל רישיון, המסופקים ברמת חיבור ארצית וברמת שירות מקומית, יחושב רכיב התשלום "ק" פעם אחת בלבד.

           (ב1)        (פקעה).

           (ג)   התשלום המרבי שחברת "בזק" רשאית לדרוש מבעל רישיון אחר בעד שירות ביקור טכנאי במענו של לקוח בעל הרישיון האחר, יהיה בסכום של 162 שקלים חדשים לביקור, ואולם האמור לא יחול על תשלום בעד שירות ביקור טכנאי לצורך התקנה ראשונית המתבצעת לצורך אספקת שירות גישה רחבת פס מנוהלת באמצעות רשת מתקדמת; לעניין זה, "התקנה ראשונית" – חיבור ראשון של תיול פנימי כהגדרתו בסעיף 4ח לחוק לשקע מתאים בדירת המנוי כולל התקנת השקע בהתאם לצורך.

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7601 מיום 7.1.2016 עמ' 559

(ג) התשלום המרבי שחברת "בזק" רשאית לדרוש מבעל רישיון אחר בעד שירות ביקור טכנאי במענו של לקוח בעל הרישיון האחר, יהיה בסכום של 158 שקלים חדשים 157 שקלים חדשים לביקור.

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7750 מיום 29.12.2016 עמ' 446

ת"ט תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7858 מיום 3.9.2017 עמ' 1724

(ג) התשלום המרבי שחברת "בזק" רשאית לדרוש מבעל רישיון אחר בעד שירות ביקור טכנאי במענו של לקוח בעל הרישיון האחר, יהיה בסכום של 157 שקלים חדשים 156 שקלים חדשים לביקור.

 

מיום 26.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7828 מיום 26.6.2017 עמ' 1251

(א) התשלומים המרביים שחברת "בזק" רשאית לדרוש מבעל רישיון אחר בעד אספקת השירותים המפורטים בתקנה 2(א) יחושבו באמצעות רכיבי התשלומים המפורטים בלוח שבתוספת השנייה שבתוספת הראשונה לפי אותיות ההיכר הקבועות בו, ויהיו כמפורט להלן:

(1) בעד שירות גישה רחבת פס מנוהלת ברמת חיבור כלל ארצית – סכום של רכיבי התשלום לפי אותיות ההיכר "ק", "נ", "ת1" או "ת5" – לפי רמת השירות המתאימה, או "מ" – לפי מספר החיבורים הנוגע לעניין, כשהם מוכפלים לפי יחידות המדידה המפורטות בלוח שבתוספת הראשונה;

(2) בעד שירות גישה רחבת פס מנוהלת ברמת חיבור מקומית – סכום של רכיבי התשלום לפי אותיות ההיכר "ק" ו"נ", כשהם מוכפלים לפי יחידות המדידה המפורטות בלוח שבתוספת הראשונה;

(3) בעד שירות טלפוניה סיטונאי ברמת חיבור ארצית – סכום של רכיבי התשלום לפי אותיות ההיכר "ק", "ט" ו"ד", כשהם מוכפלים לפי יחידות המדידה המפורטות בלוח שבתוספת הראשונה;

(4) בעד שירות טלפוניה סיטונאי ברמת חיבור מקומית – סכום של רכיבי התשלום לפי אותיות ההיכר "ק" ו"ט", כשהם מוכפלים לפי יחידות המדידה המפורטות בלוח שבתוספת הראשונה;

(5) בעד שירות פירוק למקטעים – רכיב התשלום לפי אות ההיכר "ק", כשהוא מוכפל לפי יחידות המדידה המפורטות בלוח שבתוספת הראשונה;

(6) בעד שירות סיב אפל – רכיב התשלום לפי אות ההיכר "ס", כשהוא מוכפל לפי יחידות המדידה המפורטות בלוח שבתוספת הראשונה;

(7) בעד כל מטר של סיב אחד עד שלושה סיבים נוספים המחברים בין אותן נקודות ברשת מפ"א, לפי אות ההיכר "ס1", כשהוא מוכפל לפי יחידות המדידה המפורטות בלוח שבתוספת הראשונה;

(8) בעד שירות גישה לתשתית פסיבית – רכיב התשלום לפי אות ההיכר "פ", כשהוא מוכפל לפי יחידות המדידה המפורטות בלוח שבתוספת הראשונה;

 

מיום 31.7.2017 עד יום 30.7.2018

הוראת שעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7821 מיום 1.6.2017 עמ' 1168

הוספת פסקה 3(א)(9), תקנת משנה 3(ב1)

הנוסח:

(9) בעד שירות טלפוניה במכירה חוזרת – סכום של אלה:

(1) רכיבי התשלום לפי אותיות ההיכר "ק", "ט1", "ד1" ו-"ד2" כשהם מוכפלים לפי יחידות המדידה המפורטות בלוח שבתוספת;

(2) שיעור של 70% מהתשלום בעד השירותים המיוחדים הקבוע בתקנות התשלומים, שבעל הרישיון מעוניין בהם.

(ב1) על אף האמור בתקנת משנה (א), בעד אספקת השירותים גישה רחבת פס מנוהלת, המסופק ברמת חיבור ארצית וברמת חיבור מקומית, וטלפוניה במכירה חוזרת, יחושב רכיב התשלום "ק" פעם אחת בלבד.

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8106 מיום 13.11.2018 עמ' 1319

(ג) התשלום המרבי שחברת "בזק" רשאית לדרוש מבעל רישיון אחר בעד שירות ביקור טכנאי במענו של לקוח בעל הרישיון האחר, יהיה בסכום של 156 שקלים חדשים 157 שקלים חדשים לביקור.

 

מיום 1.1.2019

הודעה (מס' 2) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8143 מיום 3.1.2019 עמ' 1767

(ג) התשלום המרבי שחברת "בזק" רשאית לדרוש מבעל רישיון אחר בעד שירות ביקור טכנאי במענו של לקוח בעל הרישיון האחר, יהיה בסכום של 157 שקלים חדשים 159 שקלים חדשים לביקור.

 

מיום 24.9.2020

תק' (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8710 מיום 25.8.2020 עמ' 2069

3. (א) התשלומים המרביים שחברת "בזק" רשאית לדרוש מבעל רישיון אחר בעד אספקת השירותים המפורטים בתקנה 2(א) יחושבו באמצעות רכיבי התשלומים המפורטים בלוח א' שבתוספת הראשונה לפי אותיות ההיכר הקבועות בו, ויהיו כמפורט להלן:

(1) בעד שירות גישה רחבת פס מנוהלת באמצעות רשת מסורתית ברמת חיבור כלל ארצית – סכום של רכיבי התשלום לפי אותיות ההיכר "ק", "נ", "ת1" או "ת5" – לפי רמת השירות המתאימה, או "מ" – לפי מספר החיבורים הנוגע לעניין, כשהם מוכפלים לפי יחידות המדידה המפורטות בלוח א' שבתוספת הראשונה;

(2) בעד שירות גישה רחבת פס מנוהלת באמצעות רשת מסורתית ברמת חיבור מקומית – סכום של רכיבי התשלום לפי אותיות ההיכר "ק" ו"נ", כשהם מוכפלים לפי יחידות המדידה המפורטות בלוח א' שבתוספת הראשונה;

(2א) בעד שירות גישה רחבת פס מנוהלת באמצעות רשת מתקדמת ברמת חיבור כלל-ארצית – רכיב התשלום לפי אות ההיכר "ל", מוכפל לפי יחידת המדידה המפורטת בלוח ב' שבתוספת הראשונה;

(3) בעד שירות טלפוניה סיטונאי ברמת חיבור ארצית – סכום של רכיבי התשלום לפי אותיות ההיכר "ק", "ט" ו"ד", כשהם מוכפלים לפי יחידות המדידה המפורטות בלוח א' שבתוספת הראשונה;

(4) בעד שירות טלפוניה סיטונאי ברמת חיבור מקומית – סכום של רכיבי התשלום לפי אותיות ההיכר "ק" ו"ט", כשהם מוכפלים לפי יחידות המדידה המפורטות בלוח א' שבתוספת הראשונה;

(5) בעד שירות פירוק למקטעים – רכיב התשלום לפי אות ההיכר "ק", כשהוא מוכפל לפי יחידות המדידה המפורטות בלוח א' שבתוספת הראשונה;

(6) בעד שירות סיב אפל – רכיב התשלום לפי אות ההיכר "ס", כשהוא מוכפל לפי יחידות המדידה המפורטות בלוח א' שבתוספת הראשונה;

(7) בעד כל מטר של סיב אחד עד שלושה סיבים נוספים המחברים בין אותן נקודות ברשת מפ"א, לפי אות ההיכר "ס1", כשהוא מוכפל לפי יחידות המדידה המפורטות בלוח א' שבתוספת הראשונה;

(8) בעד שירות גישה לתשתית פסיבית – רכיב התשלום לפי אות ההיכר "פ", כשהוא מוכפל לפי יחידות המדידה המפורטות בלוח א' שבתוספת הראשונה;

(9) (פקעה).

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), בעד אספקת השירותים גישה רחבת פס מנוהלת באמצעות רשת מסורתית וטלפוניה סיטונאי לבעל רישיון בעד אותו לקוח של בעל רישיון, המסופקים ברמת חיבור ארצית וברמת שירות מקומית, יחושב רכיב התשלום "ק" פעם אחת בלבד.

(ב1) (פקעה).

(ג) התשלום המרבי שחברת "בזק" רשאית לדרוש מבעל רישיון אחר בעד שירות ביקור טכנאי במענו של לקוח בעל הרישיון האחר, יהיה בסכום של 159 שקלים חדשים לביקור, ואולם האמור לא יחול על תשלום בעד שירות ביקור טכנאי לצורך התקנה ראשונית המתבצעת לצורך אספקת שירות גישה רחבת פס מנוהלת באמצעות רשת מתקדמת; לעניין זה, "התקנה ראשונית" – חיבור ראשון של תיול פנימי כהגדרתו בסעיף 4ח לחוק לשקע מתאים בדירת המנוי כולל התקנת השקע בהתאם לצורך.

 

מיום 1.1.2021

הודעה (מס' 2) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9042 מיום 31.12.2020 עמ' 1295

(ג) התשלום המרבי שחברת "בזק" רשאית לדרוש מבעל רישיון אחר בעד שירות ביקור טכנאי במענו של לקוח בעל הרישיון האחר, יהיה בסכום של 159 שקלים חדשים 158 שקלים חדשים לביקור, ואולם האמור לא יחול על תשלום בעד שירות ביקור טכנאי לצורך התקנה ראשונית המתבצעת לצורך אספקת שירות גישה רחבת פס מנוהלת באמצעות רשת מתקדמת; לעניין זה, "התקנה ראשונית" – חיבור ראשון של תיול פנימי כהגדרתו בסעיף 4ח לחוק לשקע מתאים בדירת המנוי כולל התקנת השקע בהתאם לצורך.

 

מיום 17.8.2021

תק' (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9570 מיום 17.8.2021 עמ' 3981

הוספת תקנת משנה 3(א1)

 

מיום 1.1.2022

הודעה (מס' 2) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9864 מיום 30.12.2021 עמ' 1470

(ג) התשלום המרבי שחברת "בזק" רשאית לדרוש מבעל רישיון אחר בעד שירות ביקור טכנאי במענו של לקוח בעל הרישיון האחר, יהיה בסכום של 158 שקלים חדשים 162 שקלים חדשים לביקור, ואולם האמור לא יחול על תשלום בעד שירות ביקור טכנאי לצורך התקנה ראשונית המתבצעת לצורך אספקת שירות גישה רחבת פס מנוהלת באמצעות רשת מתקדמת; לעניין זה, "התקנה ראשונית" – חיבור ראשון של תיול פנימי כהגדרתו בסעיף 4ח לחוק לשקע מתאים בדירת המנוי כולל התקנת השקע בהתאם לצורך.

תשלומים בעד שימוש ושירות נלווה לשימוש ברשת "הוט"

3א.     (א)  התשלומים המרביים ש"הוט" רשאית לדרוש מבעל רישיון אחר בעד אספקת השירותים המפורטים בתקנה 2(א) יחושבו באמצעות רכיבי התשלומים המפורטים בלוח שבתוספת השנייה לפי אותיות ההיכר הקבועות בו, ויהיו כמפורט להלן:

(1)   בעד שירות גישה רחבת פס מנוהלת ברמת חיבור כלל-ארצית – סכום של רכיבי התשלום לפי אותיות ההיכר "ק", "ת1" או "ת5" – לפי רמת השירות המתאימה;

(2)   בעד שירות גישה רחבת פס מנוהלת ברמת חיבור מקומית – רכיב התשלום לפי אות ההיכר "ק", כשהוא מוכפל לפי יחידות המדידה המפורטות בלוח שבתוספת השנייה;

(3)   בעד שירות סיב אפל – רכיב התשלום לפי אות ההיכר "ס", כשהוא מוכפל לפי יחידות המדידה המפורטות בלוח שבתוספת השנייה;

(4)   בעד כל מטר של סיב אחד עד שלושה סיבים נוספים המחברים בין אותן נקודות ברשת מפ"א, לפי אות ההיכר "ס1", כשהוא מוכפל לפי יחידות המדידה המפורטות בלוח שבתוספת השנייה;

(5)   בעד שירות גישה לתשתית פסיבית – רכיב התשלום לפי אות ההיכר "פ", כשהוא מוכפל לפי יחידות המדידה המפורטות בלוח שבתוספת השנייה.

           (א1)        התשלום המרבי שהוט רשאית לדרוש ממפ"א ומבעל רישיון מפ"א תשתית בעד שירות גישה לתשתית פסיבית שהיא נותנת לפי הוראות סעיף 5(י) לחוק, יחושב על פי רכיב התשלום לפי אות ההיכר "פ" כשהוא מוכפל לפי יחידות המדידה המפורטות בתוספת השנייה.

           (ב)  התשלום המרבי שחברת "הוט" רשאית לדרוש מבעל רישיון אחר בעד שירות ביקור טכנאי במענו של לקוח בעל הרישיון האחר, יהיה בסכום הקבוע בתקנה 3(ג).

מיום 26.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7828 מיום 26.6.2017 עמ' 1251

הוספת תקנה 3א

 

מיום 1.1.2018

תק' (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8053 מיום 31.7.2018 עמ' 2604

(ב) התשלום המרבי שחברת "הוט" רשאית לדרוש מבעל רישיון אחר בעד שירות ביקור טכנאי במענו של לקוח בעל הרישיון האחר, יהיה בסכום של 157 שקלים חדשים לביקור בסכום הקבוע בתקנה 3(ג).

 

מיום 17.8.2021

תק' (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9570 מיום 17.8.2021 עמ' 3981

הוספת תקנת משנה 3א(א1)

תשלומים בעד שימוש ושירות נלווה לשימוש ברשת של פורס באזור תמרוץ

3א.     התשלום המרבי שפורס באזור תמרוץ רשאי לדרוש מבעל רישיון אחר בעד שירות גישה רחבת פס מנוהלת ברמת חיבור כלל-ארצית כמפורט בתקנה 2(א) יחושב לפי אות ההיכר ל' בלוח ב' שבתוספת הראשונה כשהיא מוכפלת לפי יחידות המדידה המפורטות באותו לוח שבתוספת הראשונה.

מיום 15.2.2022

תק' (מס' 2) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 9998 מיום 15.2.2022 עמ' 2070

הוספת תקנה 3ב

פרק ג': שונות

הצמדת תשלומים

4.    (א)  התשלומים המרביים הנקובים בפרק ב' ובתוספת הראשונה והשנייה, למעט רכיבי התשלום לפי אותיות ההיכר "ק", "נ", "ת1", "ת5" ו"מ" הנקובים בלוח א' בתוספת הראשונה (להלן – התשלומים) יעודכנו החל ביום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016) ב-1 בינואר בכל שנה (להלן – יום העדכון), לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי.

           (ב)  המנהל יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת הראשונה והשנייה כפי שעודכנו לפי האמור בתקנת משנה (א), בתקנות 4א ו-5.

           (ג)   בתקנה זו –

           "המדד החדש" – המדד שפורסם בחודש נובמבר שלפני יום העדכון;

           "המדד היסודי" –

(1)   (נמחקה);

(1א) לעניין התשלום המרבי הנקוב בתקנה 3(ג) – המדד שפורסם בחודש נובמבר שנת 2014;

(2)   לעניין התשלומים המרביים הנקובים בתקנה 3א ובתוספת השנייה – המדד שפורסם בחודש נובמבר שנת 2016;

(3)   לעניין התשלומים המרביים הנקובים בלוח א' בתוספת הראשונה של רכיבי התשלום לפי אותיות ההיכר "ט", "ד", "ס", "ס1", ו"פ" – המדד שפורסם בחודש נובמבר 2017;

(4)   לעניין התשלומים המרביים הנקובים בלוח ב' בתוספת הראשונה – המדד שפורסם בחודש יוני 2020;

           "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מיום 26.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7828 מיום 26.6.2017 עמ' 1251

(א) התשלומים המרביים הנקובים בפרק ב' ובתוספת הראשונה והשנייה (להלן – התשלומים) יעודכנו החל ביום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016) ב-1 בינואר בכל שנה (להלן – יום העדכון), לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי.

(ב) המנהל יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת כפי שעודכנה את נוסח התוספת הראשונה והשנייה כפי שעודכנו לפי האמור בתקנת משנה (א) ובתקנה 5.

 

מיום 1.1.2018

תק' (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8053 מיום 31.7.2018 עמ' 2604

(ג) בתקנה זו –

"המדד החדש" – המדד שפורסם בחודש נובמבר שלפני יום העדכון;

"המדד היסודי" – המדד שפורסם בחודש נובמבר שנת 2014;

"המדד היסודי" –

(1) לעניין התשלומים המרביים הנקובים בתקנה 3(א)(1) עד (8) ו-(ג) ובתוספת הראשונה, למעט רכיבי התשלום לפי אותיות ההיכר "ט1", "ד1" ו-"ד2" – שבה – המדד שפורסם בחודש נובמבר שנת 2014;

(2) לעניין התשלומים המרביים הנקובים בתקנה 3א ובתוספת השנייה – המדד שפורסם בחודש נובמבר שנת 2016;

"מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 

מיום 1.1.2018 עד יום 30.7.2018

תק' (מס' 2) תשע"ח-2018 הוראת שעה

ק"ת תשע"ח מס' 8053 מיום 31.7.2018 עמ' 2604

(ג) בתקנה זו –

"המדד החדש" – המדד שפורסם בחודש נובמבר שלפני יום העדכון;

"המדד היסודי" –

(1) לעניין התשלומים המרביים הנקובים בתקנה 3(א)(1) עד (8) ו-(ג) ובתוספת הראשונה, למעט רכיבי התשלום לפי אותיות ההיכר "ט1", "ד1" ו-"ד2" – שבה – המדד שפורסם בחודש נובמבר שנת 2014;

(2) לעניין התשלומים המרביים הנקובים בתקנה 3א ובתוספת השנייה – המדד שפורסם בחודש נובמבר שנת 2016;

(3) לעניין התשלומים המרביים הנקובים בתקנה 3(א)(9) ורכיבי התשלום לפי אותיות ההיכר "ט1", "ד1" ו-"ד2" שבתוספת הראשונה – המדד שפורסם בחודש נובמבר שנת 2016;

"מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 

מיום 1.1.2019

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8357 מיום 23.2.2020 עמ' 648

4. (א) התשלומים המרביים הנקובים בפרק ב' ובתוספת הראשונה והשנייה, למעט רכיבי התשלום לפי אותיות ההיכר "ק", "נ", "ת1", "ת5" ו"מ" הנקובים בתוספת הראשונה (להלן – התשלומים) יעודכנו החל ביום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016) ב-1 בינואר בכל שנה (להלן – יום העדכון), לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי.

(ב) המנהל יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת הראשונה והשנייה כפי שעודכנו לפי האמור בתקנת משנה (א) ובתקנה 5 בתקנות 4א ו-5.

(ג) בתקנה זו –

"המדד החדש" – המדד שפורסם בחודש נובמבר שלפני יום העדכון;

"המדד היסודי" –

(1) לעניין התשלומים המרביים הנקובים בתקנה 3(א)(1) עד (8) ו-(ג) ובתוספת הראשונה, למעט רכיבי התשלום לפי אותיות ההיכר "ט1", "ד1" ו-"ד2" – שבה – המדד שפורסם בחודש נובמבר שנת 2014;

(1א) לעניין התשלום המרבי הנקוב בתקנה 3(ג) – המדד שפורסם בחודש נובמבר שנת 2014;

(2) לעניין התשלומים המרביים הנקובים בתקנה 3א ובתוספת השנייה – המדד שפורסם בחודש נובמבר שנת 2016;

(3) לעניין התשלומים המרביים הנקובים בתוספת הראשונה של רכיבי התשלום לפי אותיות ההיכר "ט", "ד", "ס", "ס1", ו"פ" – המדד שפורסם בחודש נובמבר 2017;

"מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 

מיום 24.9.2020

תק' (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8710 מיום 25.8.2020 עמ' 2069

4. (א) התשלומים המרביים הנקובים בפרק ב' ובתוספת הראשונה והשנייה, למעט רכיבי התשלום לפי אותיות ההיכר "ק", "נ", "ת1", "ת5" ו"מ" הנקובים בתוספת הראשונה הנקובים בלוח א' בתוספת הראשונה (להלן – התשלומים) יעודכנו החל ביום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016) ב-1 בינואר בכל שנה (להלן – יום העדכון), לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי.

(ב) המנהל יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת הראשונה והשנייה כפי שעודכנו לפי האמור בתקנת משנה (א) בתקנות 4א ו-5.

(ג) בתקנה זו –

"המדד החדש" – המדד שפורסם בחודש נובמבר שלפני יום העדכון;

"המדד היסודי" –

(1) לעניין התשלומים המרביים הנקובים בתקנה 3(א)(1) עד (8) ו-(ג) ובתוספת הראשונה, למעט רכיבי התשלום לפי אותיות ההיכר "ט1", "ד1" ו-"ד2" – שבה – המדד שפורסם בחודש נובמבר שנת 2014;

(1א) לעניין התשלום המרבי הנקוב בתקנה 3(ג) – המדד שפורסם בחודש נובמבר שנת 2014;

(2) לעניין התשלומים המרביים הנקובים בתקנה 3א ובתוספת השנייה – המדד שפורסם בחודש נובמבר שנת 2016;

(3) לעניין התשלומים המרביים הנקובים בתוספת הראשונה בלוח א' בתוספת הראשונה של רכיבי התשלום לפי אותיות ההיכר "ט", "ד", "ס", "ס1", ו"פ" – המדד שפורסם בחודש נובמבר 2017;

(4) לעניין התשלומים המרביים הנקובים בלוח ב' בתוספת הראשונה – המדד שפורסם בחודש יוני 2020;

"מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

עדכון רכיבי התשלום "ק", "נ", "ת1", "ת5" ו"מ"

4א.     התשלומים המרביים הנקובים בלוח א' בתוספת הראשונה בעד רכיבי התשלום לפי אותיות ההיכר "ק", "נ", "ת1", "ת5" ו"מ" יעודכנו ב-1 בינואר בכל שנה, כלהלן:

 

(1)  רכיב התשלום החודשי הקבוע בעד חיבור מבנה לקוח לרשת של מפ"א לפי אות ההיכר "ק" יעודכן לפי הנוסחה להלן:

בפסקה זו –

"" – התשלום המרבי הקבוע בלוח א' בתוספת הראשונה בעבור רכיב התשלום החודשי הקבוע בעד חיבור מבנה לקוח לרשת של מפ"א לפי אות ההיכר "ק";

"" – 2,029,085 חיבורים – התחזית למספר החיבורים של מבנה לקוח קצה לרשת חברת "בזק" בשנת 2018 שעמדה בבסיס חישוב רכיב התשלום החודשי הקבוע בעד חיבור מבנה לקוח לרשת של מפ"א לפי אות ההיכר "ק" לשנת 2018;

"" – מדד תחזית הביקושים לחיבור קווי לרשת מסורתית ברשת חברת בזק לשנת עדכון מסויימת (Y);

"I2018" – המדד שפורסם בחודש נובמבר 2017;

"Iy" – המדד שפורסם בחודש נובמבר של השנה הקודמת לשנת העדכון (Y-1);

(2)  רכיב התשלום החודשי הקבוע בעד אספקת שירות גישה רחבת פס מנוהלת באמצעות רשת מסורתית לפי אות ההיכר "נ" יעודכן לפי הנוסחה להלן:

בפסקה זו –

"" – התשלום המרבי הקבוע בלוח א' בתוספת הראשונה בעבור רכיב התשלום החודשי הקבוע בעד אספקת שירות גישה רחבת פס מנוהלת באמצעות רשת מסורתית לפי אות ההיכר "נ";

"" – 1,662,248 מנויים – מספר לקוחות הקצה שמקבלים שירות תשתית גישה רחבת פס על גבי רשת חברת "בזק" בשנת 2018 שעמדה בבסיס חישוב רכיב התשלום החודשי הקבוע בעד אספקת שירות גישה רחבת פס מנוהל לפי אות ההיכר "נ" לשנת 2018;

"" – מדד תחזית הביקושים לשירות גישה רחבת פס מנוהלת של חברת "בזק" באמצעות רשת מסורתית לשנת עדכון מסוימת (Y);

"I2018" – המדד שפורסם בחודש נובמבר 2017;

"Iy" – המדד שפורסם בחודש נובמבר של השנה הקודמת לשנת העדכון (Y-1);

(3)  רכיבי התשלום החודשי בעד הקצאת קיבולת בעבור שינוע תנועת נתונים אל לקוח של בעל רישיון וממנו, בינו לבין נקודת חיבור ארצית ברשת מסורתית, האיכות שירות P0 ו-P5 כמפורט בתנאי רישיונו של מפ"א, לפי אותיות ההיכר "ת1" ו"ת5" בהתאמה, יעודכנו לפי הנוסחה להלן:

בפסקה זו –

"" – התשלום המרבי הקבוע בלוח א' בתוספת הראשונה בעבור רכיב התשלום החודשי בעד הקצאת קיבולת בעבור שינוע תנועת נתונים אל לקוח של בעל רישיון וממנו, בינו לבין נקודת חיבור ארצית ברשת מסורתית, באיכות שירות P0 ו-P5 כמפורט בתנאי רישיונו של מפ"א, לפי אותיות ההיכר "ת1" ו"ת5", בהתאמה;

"" – 1,392.39 GBpS – התחזית לסך הקיבולת הנדרשת לצורך שינוע נתונים בליבת רשת חברת "בזק" לשנת 2018 שעמדה בבסיס חישוב רכיב התשלום החודשי בעד הקצאת קיבולת בעבור שינוע תנועת נתונים אל לקוח של בעל רישיון וממנו, בינו לבין נקודת חיבור ארצית ברשת מפ"א, באיכות שירות P0 ו-P5 כמפורט בתנאי רישיונו של מפ"א, לפי אותיות ההיכר "ת1" ו"ת5", בהתאמה לשנת 2018;

"" – מדד תחזית הביקושים לקיבולת נתונים בליבת הרשת המשמשת את הרשת המסורתית לשנת עדכון מסוימת (y);

"I2018" – המדד שפורסם בחודש נובמבר 2017;

"Iy" – המדד שפורסם בחודש נובמבר של השנה הקודמת לשנת העדכון (Y-1);

(4)  רכיב התשלום החודשי בעד שינוע תנועת נתונים בו-זמנית אל לקוחות המחוברים לנקודות חיבור מקומיות ברשת מסורתית ומהם לפי אות ההיכר "מ", יעודכן לכל מספר נקודות חיבור בהתאם למדרגות (א)-(ח), לפי הנוסחה המפורטת להלן:

בפסקה זו –

"" – התשלום המרבי הקבוע בלוח א' בתוספת הראשונה בעבור רכיב התשלום החודשי בעד שירות שינוע תנועת נתונים בו-זמנית אל לקוחות המחוברים לנקודות חיבור מקומיות ברשת מסורתית ומהם המסומן מ', לפי מספר נקודות החיבור מסוים (X) בהתאם למדרגות (א) עד (ח);

"" – 1,392.39 GBpS – התחזית לסך הקיבולת הנדרשת לצורך שינוע נתונים בליבת רשת חברת "בזק" לשנת 2018 שעמדה בבסיס חישוב רכיב התשלום החודשי בעד שירות שינוע תנועת נתונים בו-זמנית אל לקוחות המחוברים לנקודות חיבור מקומיות ברשת מפ"א ומהם המסומן מ', לפי מספר נקודות החיבור בהתאם למדרגות (א) עד (ח);

"" – מדד תחזית הביקושים לקיבולת נתונים בליבת הרשת המשמשת את הרשת המסורתית לשנת עדכון מסוימת (y);

"I2018" – המדד שפורסם בחודש נובמבר 2017;

"Iy" – המדד שפורסם בחודש נובמבר של השנה הקודמת לשנת העדכון (Y-1).

מיום 1.1.2019

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8357 מיום 23.2.2020 עמ' 649

הוספת תקנה 4א

 

מיום 24.9.2020

תק' (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8710 מיום 25.8.2020 עמ' 2069

4א. התשלומים המרביים הנקובים בתוספת הראשונה בלוח א' בתוספת הראשונה בעד רכיבי התשלום לפי אותיות ההיכר "ק", "נ", "ת1", "ת5" ו"מ" יעודכנו ב-1 בינואר בכל שנה, כלהלן:

(1) רכיב התשלום החודשי הקבוע בעד חיבור מבנה לקוח לרשת של מפ"א לפי אות ההיכר "ק" יעודכן לפי הנוסחה להלן:

בפסקה זו –

"" – התשלום המרבי הקבוע בתוספת הראשונה בלוח א' בתוספת הראשונה בעבור רכיב התשלום החודשי הקבוע בעד חיבור מבנה לקוח לרשת של מפ"א לפי אות ההיכר "ק";

"" – 2,029,085 חיבורים – התחזית למספר החיבורים של מבנה לקוח קצה לרשת חברת "בזק" בשנת 2018 שעמדה בבסיס חישוב רכיב התשלום החודשי הקבוע בעד חיבור מבנה לקוח לרשת של מפ"א לפי אות ההיכר "ק" לשנת 2018;

"" – מדד תחזית הביקושים לחיבור קווי ברשת חברת "בזק" מדד תחזית הביקושים לחיבור קווי לרשת מסורתית ברשת חברת בזק לשנת עדכון מסויימת (Y);

"I2018" – המדד שפורסם בחודש נובמבר 2017;

"Iy" – המדד שפורסם בחודש נובמבר של השנה הקודמת לשנת העדכון (Y-1);

(2) רכיב התשלום החודשי הקבוע בעד אספקת שירות גישה רחבת פס מנוהלת באמצעות רשת מסורתית לפי אות ההיכר "נ" יעודכן לפי הנוסחה להלן:

בפסקה זו –

"" – התשלום המרבי הקבוע בתוספת הראשונה בלוח א' בתוספת הראשונה בעבור רכיב התשלום החודשי הקבוע בעד אספקת שירות גישה רחבת פס מנוהלת באמצעות רשת מסורתית לפי אות ההיכר "נ";

"" – 1,662,248 מנויים – מספר לקוחות הקצה שמקבלים שירות תשתית גישה רחבת פס על גבי רשת חברת "בזק" בשנת 2018 שעמדה בבסיס חישוב רכיב התשלום החודשי הקבוע בעד אספקת שירות גישה רחבת פס מנוהל לפי אות ההיכר "נ" לשנת 2018;

"" – מדד תחזית הביקושים לשירות גישה רחבת פס מנוהלת ברשת חברת "בזק" מדד תחזית הביקושים לשירות גישה רחבת פס מנוהלת של חברת "בזק" באמצעות רשת מסורתית לשנת עדכון מסוימת (Y);

"I2018" – המדד שפורסם בחודש נובמבר 2017;

"Iy" – המדד שפורסם בחודש נובמבר של השנה הקודמת לשנת העדכון (Y-1);

(3) רכיבי התשלום החודשי בעד הקצאת קיבולת בעבור שינוע תנועת נתונים אל לקוח של בעל רישיון וממנו, בינו לבין נקודת חיבור ארצית ברשת מפ"א ברשת מסורתית, האיכות שירות P0 ו-P5 כמפורט בתנאי רישיונו של מפ"א, לפי אותיות ההיכר "ת1" ו"ת5" בהתאמה, יעודכנו לפי הנוסחה להלן:

בפסקה זו –

"" – התשלום המרבי הקבוע בתוספת הראשונה בלוח א' בתוספת הראשונה בעבור רכיב התשלום החודשי בעד הקצאת קיבולת בעבור שינוע תנועת נתונים אל לקוח של בעל רישיון וממנו, בינו לבין נקודת חיבור ארצית ברשת מפ"א ברשת מסורתית, באיכות שירות P0 ו-P5 כמפורט בתנאי רישיונו של מפ"א, לפי אותיות ההיכר "ת1" ו"ת5", בהתאמה;

"" – 1,392.39 GBpS – התחזית לסך הקיבולת הנדרשת לצורך שינוע נתונים בליבת רשת חברת "בזק" לשנת 2018 שעמדה בבסיס חישוב רכיב התשלום החודשי בעד הקצאת קיבולת בעבור שינוע תנועת נתונים אל לקוח של בעל רישיון וממנו, בינו לבין נקודת חיבור ארצית ברשת מפ"א, באיכות שירות P0 ו-P5 כמפורט בתנאי רישיונו של מפ"א, לפי אותיות ההיכר "ת1" ו"ת5", בהתאמה לשנת 2018;

"" – מדד תחזית הביקושים לקיבולת נתונים מדד תחזית הביקושים לקיבולת נתונים בליבת הרשת המשמשת את הרשת המסורתית לשנת עדכון מסוימת (y);

"I2018" – המדד שפורסם בחודש נובמבר 2017;

"Iy" – המדד שפורסם בחודש נובמבר של השנה הקודמת לשנת העדכון (Y-1);

(4) רכיב התשלום החודשי בעד שינוע תנועת נתונים בו-זמנית אל לקוחות המחוברים לנקודות חיבור מקומיות ברשת מפ"א ברשת מסורתית ומהם לפי אות ההיכר "מ", יעודכן לכל מספר נקודות חיבור בהתאם למדרגות (א)-(ח), לפי הנוסחה המפורטת להלן:

בפסקה זו –

"" – התשלום המרבי הקבוע בתוספת הראשונה בלוח א' בתוספת הראשונה בעבור רכיב התשלום החודשי בעד שירות שינוע תנועת נתונים בו-זמנית אל לקוחות המחוברים לנקודות חיבור מקומיות ברשת מפ"א ברשת מסורתית ומהם המסומן מ', לפי מספר נקודות החיבור מסוים (X) בהתאם למדרגות (א) עד (ח);

"" – 1,392.39 GBpS – התחזית לסך הקיבולת הנדרשת לצורך שינוע נתונים בליבת רשת חברת "בזק" לשנת 2018 שעמדה בבסיס חישוב רכיב התשלום החודשי בעד שירות שינוע תנועת נתונים בו-זמנית אל לקוחות המחוברים לנקודות חיבור מקומיות ברשת מפ"א ומהם המסומן מ', לפי מספר נקודות החיבור בהתאם למדרגות (א) עד (ח);

"" – מדד תחזית הביקושים לקיבולת נתונים מדד תחזית הביקושים לקיבולת נתונים בליבת הרשת המשמשת את הרשת המסורתית לשנת עדכון מסוימת (y);

"I2018" – המדד שפורסם בחודש נובמבר 2017;

"Iy" – המדד שפורסם בחודש נובמבר של השנה הקודמת לשנת העדכון (Y-1).

עיגול סכומים

5.    (א)  התשלומים שעודכנו לפי תקנות 4 ו-4א, יעוגלו כמפורט להלן:

(1)   סכום העולה על אגורה אחת ואינו עולה על שקל אחד – לסכום שהקרוב שהוא מכפלה של מאית האגורה;

(2)   סכום העולה על שקל חדש אחד ואינו עולה על 10 שקלים חדשים – לסכום הקרוב שהוא מכפלה של אגורה אחת;

(3)   סכום העולה על 10 שקלים חדשים ואינו עולה על 100 שקלים חדשים – לסכום הקרוב שהוא מכפלה של עשר אגורות;

(4)   סכום העולה על 100 שקלים חדשים ואינו עולה על 1,000 שקלים חדשים – לשקל החדש השלם הקרוב;

(5)   סכום העולה על 1,000 שקלים חדשים ואינו עולה על 10,000 שקלים חדשים – לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים;

(6)   סכום העולה על 10,000 שקלים חדשים – לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 100 שקלים חדשים.

           (ב)  סכום שניתן, על פי האמור בתקנת משנה (א), לעגלו כלפי מעלה או כלפי מטה, יעוגל כלפי מעלה.

מיום 1.1.2019

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8357 מיום 23.2.2020 עמ' 651

5. (א) התשלומים שעודכנו לפי תקנה 4 לפי תקנות 4 ו-4א, יעוגלו כמפורט להלן:

 

תוספת ראשונה

(תקנות 3(א), 4(א) ו-4א)

לוח א' – לוח רכיבי תשלומים בעד שימוש ברשת חברת "בזק" – באמצעות רשת מסורתית ושימושים אחרים

 

 

אות היכר

רכיב התשלום

תשלום בשקלים חדשים ליחידה בשנת 2021

יחידת המדידה

(1)

"ק"

תשלום חודשי קבוע בעד חיבור מבנה לקוח לרשת מסורתית

21.70

מספר לקוחות

(2)

"נ"

תשלום חודשי קבוע בעד אספקת שירות גישה רחבת פס מנוהלת באמצעות רשת מסורתית

11.00

מספר לקוחות

(3)

"ט"

תשלום חודשי קבוע בעד אספקת שירות טלפוניה סיטונאי

6.05

מספר לקוחות

(4)

"ד"

תשלום בעד שינוע דקת שיחה אל ומאת לקוח של בעל רישיון, בינו לבין נקודת חיבור ארצית ברשת מפ"א

0.010

דקות

(5)

"ת1"

תשלום חודשי בעד הקצאת קיבולת בעבור שינוע תנועת נתונים אל לקוח של בעל רישיון וממנו, בינו לבין נקודת חיבור ארצית ברשת מסורתית, באיכות שירות P0 כמפורט בתנאי רישיונו של מפ"א

8.20

מגהביט/שנייה

 

"ת5"

תשלום חודשי בעד הקצאת קיבולת בעבור שינוע תנועת נתונים אל לקוח של בעל רישיון וממנו, בינו לבין נקודת חיבור ארצית ברשת מסורתית, באיכות שירות P5 כמפורט בתנאי רישיונו של מפ"א

8.20

מגהביט/שנייה

 

"מ"

תשלום חודשי בעד שינוע תנועת נתונים בו-זמנית אל לקוחות המחוברים לנקודות חיבור מקומיות ברשת מסורתית ומהם כמפורט להלן:

 

מגהביט/שנייה

 

 

(א) עד 1000 נקודות חיבור

4,000

 

 

 

(ב) עד 2000 נקודות חיבור

7,900

 

 

 

(ג) עד 3000 נקודות חיבור

11,800

 

 

 

(ד) עד 4000 נקודות חיבור

15,600

 

 

 

(ה) עד 5000 נקודות חיבור

19,300

 

 

 

(ו) עד 6000 נקודות חיבור

23,000

 

 

 

(ז) עד 7000 נקודות חיבור

26,600

 

 

 

(ח) מעל 7000 נקודות חיבור

30,200

 

(6)

"ס"

תשלום חודשי בעד שירות סיב אפל

0.501

מטר

(7)

"ס1"

תשלום חודשי בעד שירות סיב אפל נוסף

0.002

מטר

(8)

"פ"

תשלום חודשי בעד שירות גישה לתשתית פסיבית

0.409

מטר

 

לוח ב' – לוח רכיבי תשלומים בעד שימוש ברשת חברת "בזק" – באמצעות רשת מתקדמת

 

 

אות היכר

רכיב תשלום

תשלום בשקלים חדשים ליחידה בשנת 2021 ואילך

יחידת המדידה

(1)

"ל"

(א) תשלום חודשי קבוע בעד שירות גישה רחבת פס מנוהלת באמצעות רשת מתקדמת המאפשר הקצאת קיבולת בעבור שינוע תנועת נתונים אל לקוח של בעל רישיון וממנו, ובינו לבין נקודת חיבור ארצית ברשת מפ"א בקצב מצטבר של עד 550 מגהביט/שנייה

72.80

מספר לקוחות

(ב) תשלום חודשי קבוע בעד שירות גשה רחבת פס מנוהלת באמצעות רשת מתקדמת המאפשר הקצאת קיבולת בעבור שינוע תנועת נתונים אל לקוח של בעל רישיון וממנו, ובינו לבין נקודת חיבור ארצית ברשת מפ"א בקצב מצטבר של מעל 550 מגהביט/שנייה ועד 1,100 מגהביט/שנייה

81.10

מספר לקוחות

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7601 מיום 7.1.2016 עמ' 559

 

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7750 מיום 29.12.2016 עמ' 446

 

 

מיום 26.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7828 מיום 26.6.2017 עמ' 1252

תוספת ראשונה

 

מיום 1.7.2017

הודעה תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8106 מיום 13.11.2018 עמ' 1324

 

מיום 31.7.2017 עד יום 30.7.2018

הוראת שעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7821 מיום 1.6.2017 עמ' 1168

בתוספת זו, "דקת תנועה" – כהגדרתה בפסקה (3) לתקנה 1א בתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד קישור גומלין), התש"ס-2000 (להלן – תקנות קישור גומלין);

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8106 מיום 13.11.2018 עמ' 1320

 

 

מיום 1.7.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8030 מיום 1.7.2018 עמ' 2259

 

 

מיום 1.1.2019

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8132 מיום 27.12.2018 עמ' 1596

 

 

מיום 1.1.2019

הודעה (מס' 2) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8143 מיום 3.1.2019 עמ' 1767

 

 

מיום 1.1.2020 (התוספת הוחלפה מיום 1.1.2019 בתק' תש"ף-2020)

הודעה תש"ף-2019

ק"ת תש"ף מס' 8306 מיום 25.12.2019 עמ' 212

 

 

מיום 1.1.2019

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8357 מיום 23.2.2020 עמ' 652

החלפת התוספת הראשונה

הנוסח הקודם:

תוספת ראשונה

(תקנות 3(א) ו-4(א))

לוח רכיבי תשלומים בעד שימוש ברשת חברת "בזק"

 

 

מיום 1.1.2019

הודעה (מס' 3) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8357 מיום 23.2.2020 עמ' 656

 

 

מיום 1.1.2020

הודעה (מס' 3) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8357 מיום 23.2.2020 עמ' 657

 

 

מיום 24.9.2020

תק' (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8710 מיום 25.8.2020 עמ' 2070

לוח רכיבי תשלומים בעד שימוש ברשת חברת "בזק"

לוח א' – לוח רכיבי תשלומים בעד שימוש ברשת חברת "בזק" – באמצעות רשת מסורתית ושימושים אחרים