Nevo.co.il

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א), תשע"ה-2014

 

 

רשויות ומשפט מנהליתקשורתבזק ושידורים

תוכן ענינים

 

פרק א': פרשנות

Go

2

סעיף 1

הגדרות

Go

2

 

פרק ב': תשלומים בעד שימוש ברשת מפ"א

Go

3

סעיף 2

קביעת חובת שימוש ברשת מפ"א

Go

3

סעיף 3

תשלומים בעד שימוש ושירות נלווה לשימוש ברשת חברת "בזק"

Go

3

סעיף 3א

תשלומים בעד שימוש ושירות נלווה לשימוש ברשת "הוט"

Go

4

 

פרק ג': שונות

Go

5

סעיף 4

הצמדת תשלומים

Go

5

סעיף 5

עיגול סכומים

Go

5

 

תוספת ראשונה

Go

5

 

תוספת שנייה

Go

7


תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א), תשע"ה-2014*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5(ב), (ב1) ו-(ו), 15 ו-59 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (להלן – החוק), ולעניין תקנות 3 עד 5 והתוספת לתקנות בהסכמת שר האוצר, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': פרשנות

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "בעל רישיון" – בעל רישיון כללי ייחודי;

          "בעל רישיון אחר" – כהגדרתו בסעיף 5 לחוק;

          "בעל רישיון מפ"א תשתית" – מי שקיבל רישיון מפ"א תשתית;

תק' תשע"ז-2017

          "הוט" – הוט טלקום שותפות מוגבלת;

מיום 26.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7828 מיום 26.6.2017 עמ' 1251

הוספת הגדרת "הוט"

          "חברת "בזק"" – בזק, החברה הישראלית לתקשורת בע"מ;

          "מפ"א (מפעיל פנים-ארצי)" – מי שקיבל רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים-ארציים נייחים, למעט מפ"א ייחודי ולמעט בעל רישיון מפ"א תשתית;

          "קו מנוי" – קו המחבר ציוד קצה ראשי לרשת של מפ"א;

          "רישיון מפ"א תשתית" – כהגדרתו בתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים-ארציים נייחים), התש"ס-2000;

          "שירות אורך גל אופטי (virtual dark fiber)" – מתן אפשרות שימוש באורך גל אופטי (λ) של סיב אופטי המצוי בליבת רשת של מפ"א;

          "שירות גישה לתשתית פסיבית" – מתן אפשרות שימוש לבעל רישיון אחר במרכיבים הפסיביים של רשת של מפ"א, בכל רבדיה, ובכלל זה בקנים, בתת-קנים, בגובים, בקופסאות ובעמודים (ducts, mini ducts, microducts, man-hole, box access and poles), או במרכיבים הפסיביים כאמור ברשת של בעל רישיון, והכול באופן המאפשר להשחיל בהם כבלים, מתכתיים או אופטיים, או להקים בהם מיתקני בזק, והמאפשר את תחזוקת הכבלים והמיתקנים של בעל הרישיון האחר;

          "שירות גישה רחבת-פס מנוהלת (bitstream access)" – מתן גישה לבעל רישיון אחר לתווך העברת נתונים על גבי רשת של מפ"א ברמת חיבור כלל-ארצית, ברמת חיבור אזורית, או ברמת חיבור מקומית, לפי העניין, בין כל נקודת חיבור, ארצית, אזורית או מקומית, לבין השקע הראשון במבנה של משתמש הקצה, באופן מנוהל המאפשר נגישות, ושינוע תנועת נתונים אל מנוי של בעל רישיון אחר וממנו, או בו-זמנית אל כמה מנויים של בעל רישיון אחר ומהם, תוך התחייבות למדדי טיב שירות (QoS) הנדסיים לרבות מהירות, יציבות, שיהוי מרבי, זמינות הקו, לפי תצורות ולרמות שירות – תצורת Multicast או רמות P0 ו-P5, והכול כמפורט בתנאי הרישיון של אותו מפ"א;

הוראת שעה תשע"ז-2017

          "שירות טלפוניה במכירה חוזרת" – (פקעה);

מיום 31.7.2017 עד יום 30.7.2018

הוראת שעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7821 מיום 1.6.2017 עמ' 1168

הוספת הגדרת "שירות טלפוניה במכירה חוזרת"

הנוסח:

"שירות טלפוניה במכירה חוזרת" – שיוך קו מנוי למנוי של בעל רישיון, לצורך מתן שירותי טלפוניה על ידי בעל הרישיון למנוייו, לרבות שירותים מיוחדים שבעל הרישיון מעוניין בהם;

הוראת שעה תשע"ז-2017

          "שירותים מיוחדים" – (פקעה);

מיום 31.7.2017 עד יום 30.8.2018

הוראת שעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7821 מיום 1.6.2017 עמ' 1168

הוספת הגדרת "שירותים מיוחדים"

הנוסח:

"שירותים מיוחדים" – שירותים משלימים לשירות הטלפוניה במכירה חוזרת כמשמעותם בפרט 14 בחלק א' לתוספת השנייה לתקנות התשלומים;

הוראת שעה תשע"ז-2017

          "תקנות התשלומים" – (פקעה);

מיום 31.7.2017 עד יום 30.8.2018

הוראת שעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7821 מיום 1.6.2017 עמ' 1168

הוספת הגדרת "תקנות התשלומים"

הנוסח:

"תקנות התשלומים" – תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד שירותי בזק), התשס"ז-2007;

          "שירות טלפוניה סיטונאי" – שיוך קו מנוי למנוי של בעל רישיון, המאפשר יצירה וקבלה של שיחה, וכן שינוע דקת שיחה על ידי מפ"א אל המתג של בעל הרישיון וממנו, לצורך מתן שירותי טלפוניה למנויו של בעל הרישיון;

          "שירות סיב אפל (dark fiber)" – מתן אפשרות שימוש בלעדי בסיב אופטי פיסי שאינו פעיל (סיב אפל) ברשת של מפ"א, בין נקודות שונות ברשת, ובכלל זה בין נקודה ברשת הגישה לבין נקודת סיום הסיב האופטי בחצרי לקוח של בעל רישיון אחר, באופן המאפשר קיום נתיב אופטי מנקודה לנקודה;

          "שירות פירוק למקטעים (subloop unbundling)" – מתן אפשרות שימוש לבעל רישיון אחר בחלק מרשת הגישה של חברת "בזק", תוך מתן אפשרות לבעל רישיון אחר להתקין מיתקן בזק שלו במיתקן בזק של חברת "בזק", המהווה ממשק בין רשת הסיבים האופטיים שלה לבין רשת הכבלים המתכתיים שלה, או הסיבים האופטיים שיבואו במקומם, או בסמוך לאותו מיתקן, לרבות בחצרים של חברת "בזק", תוך מתן אפשרות לבעל הרישיון לעשות שימוש בלעדי בכבל המתכתי של חברת "בזק", או בסיב האופטי שיבוא במקומו, לצורך חיבור של מנוי של בעל הרישיון האחר.

פרק ב': תשלומים בעד שימוש ברשת מפ"א

קביעת חובת שימוש ברשת מפ"א

2.    (א)  לצורך ביצוע פעולות בזק ומתן שירותי בזק של בעל רישיון לפי תנאי רישיונו, יאפשר מפ"א לבעל הרישיון שימוש ברשתו, באמצעות אספקה של השירותים שלהלן שיסופקו לפי תנאי רישיונו של מפ"א ובכלל זה במועד הקבוע בו:

(1)   שירות גישה רחבת פס מנוהלת –

(א)   ברמת חיבור כלל ארצית;

(ב)   ברמת חיבור אזורית;

(ג)    ברמת חיבור מקומית;

(2)   שירות טלפוניה סיטונאי;

(3)   שירות פירוק למקטעים (subloop unbundling);

(4)   שירות סיב אפל (dark fiber);

(5)   שירות אורך גל אופטי (virtual dark fiber);

(6)   שירות גישה לתשתית פסיבית;

הוראת שעה תשע"ז-2017

(7)   (פקעה).

          (ב)  בלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה (א), החובה שבפסקה (1) שבה בנוגע לבעל רישיון תחול גם בנוגע לאספקת השירות לבעל רישיון מיוחד.

הוראת שעה תשע"ז-2017

          (ג)   על אף האמור בתקנת משנה (א), החובה שבפסקה (3) שבה תחול על חברת "בזק" בלבד.

מיום 31.7.2017 עד יום 30.7.2018

הוראת שעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7821 מיום 1.6.2017 עמ' 1168

2. (א) לצורך ביצוע פעולות בזק ומתן שירותי בזק של בעל רישיון לפי תנאי רישיונו, יאפשר מפ"א לבעל הרישיון שימוש ברשתו, באמצעות אספקה של השירותים שלהלן שיסופקו לפי תנאי רישיונו של מפ"א ובכלל זה במועד הקבוע בו:

(1) שירות גישה רחבת פס מנוהלת –

(א) ברמת חיבור כלל ארצית;

(ב) ברמת חיבור אזורית;

(ג) ברמת חיבור מקומית;

(2) שירות טלפוניה סיטונאי;

(3) שירות פירוק למקטעים (subloop unbundling);

(4) שירות סיב אפל (dark fiber);

(5) שירות אורך גל אופטי (virtual dark fiber);

(6) שירות גישה לתשתית פסיבית;

(7) שירות טלפוניה במכירה חוזרת.

(ב) בלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה (א), החובה שבפסקה (1) שבה בנוגע לבעל רישיון תחול גם בנוגע לאספקת השירות לבעל רישיון מיוחד.

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), החובה שבפסקה (3) שבפסקאות (3) ו-(7) שבה תחול על חברת "בזק" בלבד.

תשלומים בעד שימוש ושירות נלווה לשימוש ברשת חברת "בזק" תק' תשע"ז-2017

3.       (א)  התשלומים המרביים שחברת "בזק" רשאית לדרוש מבעל רישיון אחר בעד אספקת השירותים המפורטים בתקנה 2(א) יחושבו באמצעות רכיבי התשלומים המפורטים בלוח שבתוספת הראשונה לפי אותיות ההיכר הקבועות בו, ויהיו כמפורט להלן:

(1)   בעד שירות גישה רחבת פס מנוהלת ברמת חיבור כלל ארצית – סכום של רכיבי התשלום לפי אותיות ההיכר "ק", "נ", "ת1" או "ת5" – לפי רמת השירות המתאימה, או "מ" – לפי מספר החיבורים הנוגע לעניין, כשהם מוכפלים לפי יחידות המדידה המפורטות בלוח שבתוספת הראשונה;

(2)   בעד שירות גישה רחבת פס מנוהלת ברמת חיבור מקומית – סכום של רכיבי התשלום לפי אותיות ההיכר "ק" ו"נ", כשהם מוכפלים לפי יחידות המדידה המפורטות בלוח שבתוספת הראשונה;

(3)   בעד שירות טלפוניה סיטונאי ברמת חיבור ארצית – סכום של רכיבי התשלום לפי אותיות ההיכר "ק", "ט" ו"ד", כשהם מוכפלים לפי יחידות המדידה המפורטות בלוח שבתוספת הראשונה;

(4)   בעד שירות טלפוניה סיטונאי ברמת חיבור מקומית – סכום של רכיבי התשלום לפי אותיות ההיכר "ק" ו"ט", כשהם מוכפלים לפי יחידות המדידה המפורטות בלוח שבתוספת הראשונה;

(5)   בעד שירות פירוק למקטעים – רכיב התשלום לפי אות ההיכר "ק", כשהוא מוכפל לפי יחידות המדידה המפורטות בלוח שבתוספת הראשונה;

(6)   בעד שירות סיב אפל – רכיב התשלום לפי אות ההיכר "ס", כשהוא מוכפל לפי יחידות המדידה המפורטות בלוח שבתוספת הראשונה;

(7)   בעד כל מטר של סיב אחד עד שלושה סיבים נוספים המחברים בין אותן נקודות ברשת מפ"א, לפי אות ההיכר "ס1", כשהוא מוכפל לפי יחידות המדידה המפורטות בלוח שבתוספת הראשונה;

(8)   בעד שירות גישה לתשתית פסיבית – רכיב התשלום לפי אות ההיכר "פ", כשהוא מוכפל לפי יחידות המדידה המפורטות בלוח שבתוספת הראשונה;

הוראת שעה תשע"ז-2017

(9)   (פקעה).

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), בעד אספקת השירותים גישה רחבת פס מנוהלת וטלפוניה סיטונאי לבעל רישיון בעד אותו לקוח של בעל רישיון, המסופקים ברמת חיבור ארצית וברמת שירות מקומית, יחושב רכיב התשלום "ק" פעם אחת בלבד.

הוראת שעה תשע"ז-2017

          (ב1) (פקעה).

הודעה (מס' 2) תשע"ט-2019

          (ג)   התשלום המרבי שחברת "בזק" רשאית לדרוש מבעל רישיון אחר בעד שירות ביקור טכנאי במענו של לקוח בעל הרישיון האחר, יהיה בסכום של 159 שקלים חדשים לביקור.

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7601 מיום 7.1.2016 עמ' 559

(ג) התשלום המרבי שחברת "בזק" רשאית לדרוש מבעל רישיון אחר בעד שירות ביקור טכנאי במענו של לקוח בעל הרישיון האחר, יהיה בסכום של 158 שקלים חדשים 157 שקלים חדשים לביקור.

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7750 מיום 29.12.2016 עמ' 446

ת"ט תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7858 מיום 3.9.2017 עמ' 1724

(ג) התשלום המרבי שחברת "בזק" רשאית לדרוש מבעל רישיון אחר בעד שירות ביקור טכנאי במענו של לקוח בעל הרישיון האחר, יהיה בסכום של 157 שקלים חדשים 156 שקלים חדשים לביקור.

 

מיום 26.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7828 מיום 26.6.2017 עמ' 1251

(א) התשלומים המרביים שחברת "בזק" רשאית לדרוש מבעל רישיון אחר בעד אספקת השירותים המפורטים בתקנה 2(א) יחושבו באמצעות רכיבי התשלומים המפורטים בלוח שבתוספת השנייה שבתוספת הראשונה לפי אותיות ההיכר הקבועות בו, ויהיו כמפורט להלן:

(1) בעד שירות גישה רחבת פס מנוהלת ברמת חיבור כלל ארצית – סכום של רכיבי התשלום לפי אותיות ההיכר "ק", "נ", "ת1" או "ת5" – לפי רמת השירות המתאימה, או "מ" – לפי מספר החיבורים הנוגע לעניין, כשהם מוכפלים לפי יחידות המדידה המפורטות בלוח שבתוספת הראשונה;

(2) בעד שירות גישה רחבת פס מנוהלת ברמת חיבור מקומית – סכום של רכיבי התשלום לפי אותיות ההיכר "ק" ו"נ", כשהם מוכפלים לפי יחידות המדידה המפורטות בלוח שבתוספת הראשונה;

(3) בעד שירות טלפוניה סיטונאי ברמת חיבור ארצית – סכום של רכיבי התשלום לפי אותיות ההיכר "ק", "ט" ו"ד", כשהם מוכפלים לפי יחידות המדידה המפורטות בלוח שבתוספת הראשונה;

(4) בעד שירות טלפוניה סיטונאי ברמת חיבור מקומית – סכום של רכיבי התשלום לפי אותיות ההיכר "ק" ו"ט", כשהם מוכפלים לפי יחידות המדידה המפורטות בלוח שבתוספת הראשונה;

(5) בעד שירות פירוק למקטעים – רכיב התשלום לפי אות ההיכר "ק", כשהוא מוכפל לפי יחידות המדידה המפורטות בלוח שבתוספת הראשונה;

(6) בעד שירות סיב אפל – רכיב התשלום לפי אות ההיכר "ס", כשהוא מוכפל לפי יחידות המדידה המפורטות בלוח שבתוספת הראשונה;

(7) בעד כל מטר של סיב אחד עד שלושה סיבים נוספים המחברים בין אותן נקודות ברשת מפ"א, לפי אות ההיכר "ס1", כשהוא מוכפל לפי יחידות המדידה המפורטות בלוח שבתוספת הראשונה;

(8) בעד שירות גישה לתשתית פסיבית – רכיב התשלום לפי אות ההיכר "פ", כשהוא מוכפל לפי יחידות המדידה המפורטות בלוח שבתוספת הראשונה;

 

מיום 31.7.2017 עד יום 30.7.2018

הוראת שעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7821 מיום 1.6.2017 עמ' 1168

הוספת פסקה 3(א)(9), תקנת משנה 3(ב1)

הנוסח:

(9) בעד שירות טלפוניה במכירה חוזרת – סכום של אלה:

(1) רכיבי התשלום לפי אותיות ההיכר "ק", "ט1", "ד1" ו-"ד2" כשהם מוכפלים לפי יחידות המדידה המפורטות בלוח שבתוספת;

(2) שיעור של 70% מהתשלום בעד השירותים המיוחדים הקבוע בתקנות התשלומים, שבעל הרישיון מעוניין בהם.

(ב1) על אף האמור בתקנת משנה (א), בעד אספקת השירותים גישה רחבת פס מנוהלת, המסופק ברמת חיבור ארצית וברמת חיבור מקומית, וטלפוניה במכירה חוזרת, יחושב רכיב התשלום "ק" פעם אחת בלבד.

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8106 מיום 13.11.2018 עמ' 1319

(ג) התשלום המרבי שחברת "בזק" רשאית לדרוש מבעל רישיון אחר בעד שירות ביקור טכנאי במענו של לקוח בעל הרישיון האחר, יהיה בסכום של 156 שקלים חדשים 157 שקלים חדשים לביקור.

 

מיום 1.1.2019

הודעה (מס' 2) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8143 מיום 3.1.2019 עמ' 1767

(ג) התשלום המרבי שחברת "בזק" רשאית לדרוש מבעל רישיון אחר בעד שירות ביקור טכנאי במענו של לקוח בעל הרישיון האחר, יהיה בסכום של 157 שקלים חדשים 159 שקלים חדשים לביקור.

תשלומים בעד שימוש ושירות נלווה לשימוש ברשת "הוט" תק' תשע"ז-2017

3א.     (א)  התשלומים המרביים ש"הוט" רשאית לדרוש מבעל רישיון אחר בעד אספקת השירותים המפורטים בתקנה 2(א) יחושבו באמצעות רכיבי התשלומים המפורטים בלוח שבתוספת השנייה לפי אותיות ההיכר הקבועות בו, ויהיו כמפורט להלן:

(1)   בעד שירות גישה רחבת פס מנוהלת ברמת חיבור כלל-ארצית – סכום של רכיבי התשלום לפי אותיות ההיכר "ק", "ת1" או "ת5" – לפי רמת השירות המתאימה;

(2)   בעד שירות גישה רחבת פס מנוהלת ברמת חיבור מקומית – רכיב התשלום לפי אות ההיכר "ק", כשהוא מוכפל לפי יחידות המדידה המפורטות בלוח שבתוספת השנייה;

(3)   בעד שירות סיב אפל – רכיב התשלום לפי אות ההיכר "ס", כשהוא מוכפל לפי יחידות המדידה המפורטות בלוח שבתוספת השנייה;

(4)   בעד כל מטר של סיב אחד עד שלושה סיבים נוספים המחברים בין אותן נקודות ברשת מפ"א, לפי אות ההיכר "ס1", כשהוא מוכפל לפי יחידות המדידה המפורטות בלוח שבתוספת השנייה;

(5)   בעד שירות גישה לתשתית פסיבית – רכיב התשלום לפי אות ההיכר "פ", כשהוא מוכפל לפי יחידות המדידה המפורטות בלוח שבתוספת השנייה.

תק' (מס' 2) תשע"ח-2018

          (ב)  התשלום המרבי שחברת "הוט" רשאית לדרוש מבעל רישיון אחר בעד שירות ביקור טכנאי במענו של לקוח בעל הרישיון האחר, יהיה בסכום הקבוע בתקנה 3(ג).

מיום 26.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7828 מיום 26.6.2017 עמ' 1251

הוספת תקנה 3א

 

מיום 1.1.2018

תק' (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8053 מיום 31.7.2018 עמ' 2604

(ב) התשלום המרבי שחברת "הוט" רשאית לדרוש מבעל רישיון אחר בעד שירות ביקור טכנאי במענו של לקוח בעל הרישיון האחר, יהיה בסכום של 157 שקלים חדשים לביקור בסכום הקבוע בתקנה 3(ג).

פרק ג': שונות

הצמדת תשלומים תק' תשע"ז-2017

4.    (א)  התשלומים המרביים הנקובים בפרק ב' ובתוספת הראשונה והשנייה (להלן – התשלומים) יעודכנו החל ביום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016) ב-1 בינואר בכל שנה (להלן – יום העדכון), לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי.

תק' תשע"ז-2017

          (ב)  המנהל יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת הראשונה והשנייה כפי שעודכנו לפי האמור בתקנת משנה (א) ובתקנה 5.

תק' (מס' 2) תשע"ח-2018

          (ג)   בתקנה זו –

          "המדד החדש" – המדד שפורסם בחודש נובמבר שלפני יום העדכון;

          "המדד היסודי" –

(1)   לעניין התשלומים המרביים הנקובים בתקנה 3(א)(1) עד (8) ו-(ג) ובתוספת הראשונה, למעט רכיבי התשלום לפי אותיות ההיכר "ט1", "ד1" ו-"ד2" – שבה – המדד שפורסם בחודש נובמבר שנת 2014;

(2)   לעניין התשלומים המרביים הנקובים בתקנה 3א ובתוספת השנייה – המדד שפורסם בחודש נובמבר שנת 2016;

          "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מיום 26.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7828 מיום 26.6.2017 עמ' 1251

(א) התשלומים המרביים הנקובים בפרק ב' ובתוספת הראשונה והשנייה (להלן – התשלומים) יעודכנו החל ביום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016) ב-1 בינואר בכל שנה (להלן – יום העדכון), לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי.

(ב) המנהל יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת כפי שעודכנה את נוסח התוספת הראשונה והשנייה כפי שעודכנו לפי האמור בתקנת משנה (א) ובתקנה 5.

 

מיום 1.1.2018

תק' (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8053 מיום 31.7.2018 עמ' 2604

(ג) בתקנה זו –

"המדד החדש" – המדד שפורסם בחודש נובמבר שלפני יום העדכון;

"המדד היסודי" – המדד שפורסם בחודש נובמבר שנת 2014;

"המדד היסודי" –

(1) לעניין התשלומים המרביים הנקובים בתקנה 3(א)(1) עד (8) ו-(ג) ובתוספת הראשונה, למעט רכיבי התשלום לפי אותיות ההיכר "ט1", "ד1" ו-"ד2" – שבה – המדד שפורסם בחודש נובמבר שנת 2014;

(2) לעניין התשלומים המרביים הנקובים בתקנה 3א ובתוספת השנייה – המדד שפורסם בחודש נובמבר שנת 2016;

"מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 

מיום 1.1.2018 עד יום 30.7.2018

תק' (מס' 2) תשע"ח-2018 הוראת שעה

ק"ת תשע"ח מס' 8053 מיום 31.7.2018 עמ' 2604

(ג) בתקנה זו –

"המדד החדש" – המדד שפורסם בחודש נובמבר שלפני יום העדכון;

"המדד היסודי" –

(1) לעניין התשלומים המרביים הנקובים בתקנה 3(א)(1) עד (8) ו-(ג) ובתוספת הראשונה, למעט רכיבי התשלום לפי אותיות ההיכר "ט1", "ד1" ו-"ד2" – שבה – המדד שפורסם בחודש נובמבר שנת 2014;

(2) לעניין התשלומים המרביים הנקובים בתקנה 3א ובתוספת השנייה – המדד שפורסם בחודש נובמבר שנת 2016;

(3) לעניין התשלומים המרביים הנקובים בתקנה 3(א)(9) ורכיבי התשלום לפי אותיות ההיכר "ט1", "ד1" ו-"ד2" שבתוספת הראשונה – המדד שפורסם בחודש נובמבר שנת 2016;

"מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

עיגול סכומים

5.    (א)  התשלומים שעודכנו לפי תקנה 4, יעוגלו כמפורט להלן:

(1)   סכום העולה על אגורה אחת ואינו עולה על שקל אחד – לסכום שהקרוב שהוא מכפלה של מאית האגורה;

(2)   סכום העולה על שקל חדש אחד ואינו עולה על 10 שקלים חדשים – לסכום הקרוב שהוא מכפלה של אגורה אחת;

(3)   סכום העולה על 10 שקלים חדשים ואינו עולה על 100 שקלים חדשים – לסכום הקרוב שהוא מכפלה של עשר אגורות;

(4)   סכום העולה על 100 שקלים חדשים ואינו עולה על 1,000 שקלים חדשים – לשקל החדש השלם הקרוב;

(5)   סכום העולה על 1,000 שקלים חדשים ואינו עולה על 10,000 שקלים חדשים – לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים;

(6)   סכום העולה על 10,000 שקלים חדשים – לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 100 שקלים חדשים.

          (ב)  סכום שניתן, על פי האמור בתקנת משנה (א), לעגלו כלפי מעלה או כלפי מטה, יעוגל כלפי מעלה.

 

הוראת שעה  תשע"ז-2017 ת"ט תשע"ח-2018 תק' תשע"ז-2017 תק' תשע"ח-2018 תק' תשע"ט-2018 הודעה (מס' 2) תשע"ט-2019

תוספת ראשונה

(תקנות 3(א) ו-4(א))

לוח רכיבי תשלומים בעד שימוש ברשת חברת "בזק"

מיום 26.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7828 מיום 26.6.2017 עמ' 1252

תוספת ראשונה

 

אות היכר

רכיב התשלום

תשלום בשקלים חדשים ליחידה מיום תחילתן של התקנות עד יום י"ט בטבת התשע"ו (31 בדצמבר 2015)

תשלום בשקלים חדשים ליחידה בשנת 2016

תשלום בשקלים חדשים ליחידה בשנת 2017

תשלום בשקלים חדשים ליחידה החל בשנת 2018 ואילך

יחידת המדידה

(1) "ק"

תשלום חודשי קבוע בעד חיבור מבנה לקוח לרשת של מפ"א

19.20

19.90

20.50

21.60

מספר לקוחות

(2) "נ"

תשלום חודשי קבוע בעד אספקת שירות גישה רחבת פס מנוהלת

13.10

12.60

12.00

10.80

מספר לקוחות

(3) "ט"

תשלום חודשי קבוע בעד אספקת שירות טלפוניה סיטונאי

6.82

5.79

5.87

5.94

מספר לקוחות

(4) "ד"

תשלום בעד שינוע דקת שיחה אל ומאת לקוח של בעל רישיון, בינו לבין נקודת חיבור ארצית ברשת מפ"א

0.010

0.010

0.010

0.010

דקות

(5) "ת1"

תשלום חודשי בעד הקצאת קיבולת בעבור שינוע תנועת נתונים אל לקוח של בעל רישיון וממנו, בינו לבין נקודת חיבור ארצית ברשת מפ"א, באיכות שירות P0 כמפורט בתנאי רישיונו של מפ"א

30.10

23.90

18.50

13.40

מגהביט/שנייה

"ת5"

תשלום חודשי בעד הקצאת קיבולת בעבור שינוע תנועת נתונים אל לקוח של בעל רישיון וממנו, בינו לבין נקודת חיבור ארצית ברשת מפ"א, באיכות שירות P5 כמפורט בתנאי רישיונו של מפ"א

30.10

23.90

18.50

13.40

מגהביט/שנייה

"מ"

תשלום חודשי בעד שינוע תנועת נתונים בו זמנית אל לקוחות המחוברים לנקודות חיבור מקומיות ברשת מפ"א ומהם כמפורט להלן:

 

 

 

 

מגהביט/שנייה

 

(א) עד 1000 נקודות חיבור

15,400

12,200

9,400

6,800

 

 

(ב) עד 2000 נקודות חיבור

30,300

24,100

18,500

13,600

 

 

(ג) עד 3000 נקודות חיבור

44,800

35,700

27,500

20,100

 

 

(ד) עד 4000 נקודות חיבור

58,800

47,000

36,400

26,600

 

 

(ה) עד 5000 נקודות חיבור

72,300

57,900

44,900

32,900

 

 

(ו) עד 6000 נקודות חיבור

85,400

68,500

53,300

39,300

 

 

(ז) עד 7000 נקודות חיבור

98,000

79,000

61,600

45,400

 

 

(ח) מעל 7000 נקודות חיבור

107,300

86,600

67,700

51,500

 

(6) "ס"

תשלום חודשי בעד שירות סיב אפל

0.477

0.477

0.485

0.492

מטר

(7) "ס1"

תשלום חודשי בעד שירות סיב אפל נוסף

0.002

0.002

0.002

0.002

מטר

(8) "פ"

תשלום חודשי בעד שירות גישה לתשתית פסיבית

0.397

0.397

0.396

0.402

מטר

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7601 מיום 7.1.2016 עמ' 559

 

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7750 מיום 29.12.2016 עמ' 446

 

 

מיום 1.7.2017

הודעה תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8106 מיום 13.11.2018 עמ' 1324

 

מיום 31.7.2017 עד יום 30.7.2018

הוראת שעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7821 מיום 1.6.2017 עמ' 1168

בתוספת זו, "דקת תנועה" – כהגדרתה בפסקה (3) לתקנה 1א בתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד קישור גומלין), התש"ס-2000 (להלן – תקנות קישור גומלין);

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8106 מיום 13.11.2018 עמ' 1320

 

 

מיום 1.7.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8030 מיום 1.7.2018 עמ' 2259

 

 

מיום 1.1.2019

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8132 מיום 27.12.2018 עמ' 1596

 

 

מיום 1.1.2019

הודעה (מס' 2) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8143 מיום 3.1.2019 עמ' 1767

 

 

 

תק' תשע"ז-2017 תק' תשע"ט-2018 הודעה (מס' 2) תשע"ט-2019

תוספת שנייה

(תקנות 3א(א) ו-4(א))

לוח רכיבי תשלומים בעד שימוש ברשת "הוט"

מיום 26.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7828 מיום 26.6.2017 עמ' 1252

הוספת תוספת שנייה

 

אות היכר

רכיב התשלום

תשלום בשקלים חדשים ליחידה מיום תחילתן של התקנות עד יום י"ג בטבת התשע"ח (31 בדצמבר 2017)

תשלום בשקלים חדשים ליחידה החל בשנת 2018 ואילך

יחידת המדידה

(1)

"ק"

תשלום חודשי קבוע בעד חיבור מבנה לקוח לרשת של מפ"א בקצב מרבי משווק הנמוך מ-200 מגהביט/שנייה

40.31

41.60

מספר לקוחות

 

 

תשלום חודשי קבוע בעד חיבור מבנה לקוח לרשת של מפ"א בקצב מרבי משווק של 200 מגהביט/שנייה ומעלה

54.31

55.80

מספר לקוחות

(2)

"ת1"

תשלום חודשי בעד הקצאת קיבולת בעבור שינוע תנועת נתונים אל לקוח של בעל רישיון וממנו, בינו לבין נקודת חיבור ארצית ברשת מפ"א, באיכות שירות P0 כמפורט בתנאי רישיונו של מפ"א

17.61

15.60

מגהביט / שנייה

 

"ת5"

תשלום חודשי בעד הקצאת קיבולת בעבור שינוע תנועת נתונים אל לקוח של בעל רישיון וממנו, בינו לבין נקודת חיבור ארצית ברשת מפ"א, באיכות שירות P5 כמפורט בתנאי רישיונו של מפ"א

17.61

15.60

מגהביט / שנייה

(3)

"ס"

תשלום חודשי בעד שירות סיב אפל

0.485

0.492

מטר

(4)

"ס1"

תשלום חודשי בעד שירות סיב אפל נוסף

0.002

0.002

מטר

(5)

"פ"

תשלום חודשי בעד שירות גישה לתשתית פסיבית

0.396

0.402

מטר

 

מיום 1.7.2017

הודעה תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8106 מיום 13.11.2018 עמ' 1327

 

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8106 מיום 13.11.2018 עמ' 1322

[הסכומים נותרו ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2019

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8132 מיום 27.12.2018 עמ' 1596

 

 

מיום 1.1.2019

הודעה (מס' 2) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8143 מיום 3.1.2019 עמ' 1769

 

 

 

 

כ"ד בחשוון התשע"ה (17 בנובמבר 2014)                            גלעד ארדן

                                                                                                             שר התקשורת

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"ה מס' 7443 מיום 25.11.2014 עמ' 226.

תוקנו ק"ת תשע"ו מס' 7601 מיום 7.1.2016 עמ' 558 – הודעה תשע"ו-2016; תחילתה ביום 1.1.2016.

ק"ת תשע"ז מס' 7750 מיום 29.12.2016 עמ' 446 – הודעה תשע"ז-2016; תחילתה ביום 1.1.2017. ת"ט ק"ת תשע"ז מס' 7858 מיום 3.9.2017 עמ' 1724.

ק"ת תשע"ז מס' 7821 מיום 1.6.2017 עמ' 1168 – הוראת שעה תשע"ז-2017; תוקפה מיום 31.7.2017 עד יום 30.7.2018. ת"ט ק"ת תשע"ח מס' 7929 מיום 14.1.2018 עמ' 830 (פורסמה שוב ק"ת תשע"ח מס' 7951 מיום 14.2.2018 עמ' 1000).

ק"ת תשע"ז מס' 7828 מיום 26.6.2017 עמ' 1251 – תק' תשע"ז-2017.

ק"ת תשע"ח מס' 8030 מיום 1.7.2018 עמ' 2259 – תק' תשע"ח-2018; תחילתן ביום 1.7.2018.

ק"ת תשע"ח מס' 8053 מיום 31.7.2018 עמ' 2604 – תק' (מס' 2) תשע"ח-2018; תחילתן ביום 1.1.2018.

ק"ת תשע"ט מס' 8106 מיום 13.11.2018 עמ' 1319 – הודעה תשע"ט-2018; תחילתן ביום 1.7.2017 וביום 1.1.2018.

ק"ת תשע"ט מס' 8132 מיום 27.12.2018 עמ' 1596 – תק' תשע"ט-2018; תחילתן ביום 1.1.2019.

ק"ת תשע"ט מס' 8143 מיום 3.1.2019 עמ' 1767 – הודעה (מס' 2) תשע"ט-2019; תחילתה ביום 1.1.2019.