נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (פיצויים בשל פגיעה ממעשה אלימות הנובע מהסכסוך הישראלי-ערבי), תשע"ה-2014

מסים – מס רכוש וקרן פיצויים – נזק – תשלום פיצויים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

זכאות לתשלום פיצויים בעד נזק

Go

2

סעיף 3

זכאות לתשלום פיצויים לגבי חפצים ביתיים

Go

2

סעיף 4

תחולה

Go

2


תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (פיצויים בשל פגיעה ממעשה אלימות הנובע מהסכסוך הישראלי-ערבי), תשע"ה-2014*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 36(ב1) לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "בעלים" ו"חפצים ביתיים" – כהגדרתו בתקנות חפצים ביתיים;

          "נכס" – למעט נכס שאינו נמצא בשטח מדינת ישראל;

          "נזק" – נזק, למעט נזק עקיף, שנגרם לגופו של נכס עקב מעשה אלימות;

          "נזק ממשי" – כהגדרתו בתקנות נזק מלחמה;

          "ניזוק" – מי שהיה בעל נכס ביום שנגרם לו נזק או מי שהוכיח, להנחת דעתו של המנהל, כי הוא הנושא בהוצאות שיקום הנזק, או שניהם יחד, הכול כפי שהחליט המנהל;

          "מעשה אלימות" – מעשה אלימות כאמור בפסקה (4) או (5) להגדרת פגיעת איבה שבסעיף 1 לחוק התגמולים לפעולות איבה, התש"ל-1970, בין אם מטרתו העיקרית של מעשה האלימות היא פגיעה באדם או פגיעה בנכס;

          "שיקום הנזק" – לגבי חפצים ביתיים – כהגדרתו בתקנות חפצים ביתיים למעט חפץ ביתי שניזוק מחוץ לשטח מדינת ישראל;

          "תקנות חפצים ביתיים" – תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (חפצים ביתיים), התשל"ג-1973;

          "תקנות נזק מלחמה" – תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף), התשל"ג-1973.

זכאות לתשלום פיצויים בעד נזק

2.    ניזוק זכאי לפיצויים בעד נזק בשיעור של 100% משווי הנזק הממשי; על תשלום פיצויים לפי תקנה זו יחולו תקנות נזק מלחמה, בשינויים המחויבים, זולת אם נאמר אחרת בתקנות אלה.

זכאות לתשלום פיצויים לגבי חפצים ביתיים

3.    על אף האמור בתקנה 2, בעלים של חפצים ביתיים שהם לשימושו האישי, זכאי, בלא תשלום, לפיצויים בעד נזק שאירע לחפצים אלה בגובה הוצאות שיקום הנזק, ובלבד שסך כל הפיצויים בשל כל החפצים הביתיים מאותו הסוג, כמפורט בתוספת הראשונה לתקנות חפצים ביתיים, שניזוקו לא יעלו על הסכום שנקבע לאותו סוג בתוספת האמורה; על תשלום פיצויים לפי תקנה זו, יחולו תקנות חפצים ביתיים, בשינויים המחויבים, זולת אם נאמר אחרת בתקנות לה.

תחולה

4.    תחילתן של תקנות אלה ביום ג' בתמוז התשע"ד (1 ביולי 2014), והן יחולו על נזק שאירע ביום תחילתן או לאחריו.

כ"ג בחשוון התשע"ה (16 בנובמבר 2014)                             יאיר לפיד

                                                                                                               שר האוצר

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"ה מס' 7445 מיום 26.11.2014 עמ' 294.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות