נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (הנחה או פטור מתשלום אגרות), תשע"ה-2015

 

 

בטחון – כבאות

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

פטור מתשלום אגרה בלא הגשת בקשה

Go

2

סעיף 3

הנחה מתשלום אגרה בלא הגשת בקשה

Go

2

סעיף 4

הנחה או פטור מתשלום אגרה לאחר הגשת בקשה

Go

2

סעיף 5

הגשת בקשה לפטור או הנחה מאגרה

Go

3

סעיף 6

החלטת ועדת ההנחות

Go

3

סעיף 7

בחינת מצב כלכלי

Go

3

סעיף 8

אישור הסכם הנחה בנסיבות מיוחדות

Go

3

סעיף 9

הוראות מעבר

Go

3

סעיף 10

תוקף

Go

3

 

תוספת

Go

4

 

תק' תשע"ט-2018


תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (הנחה או פטור מתשלום אגרות), תשע"ה-2015*

מיום 31.12.2018

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8136 מיום 31.12.2018 עמ' 1674

תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (הנחה או פטור מתשלום אגרות) (הוראת שעה), תשע"ה-2015

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 123(א) ו-(ו) לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012 (להלן – החוק), בהסכמת שר האוצר ובאישורו לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "אגרה" – כמשמעותה בסעיף 123 לחוק;

          "אירוע" – אירוע כבאות והצלה;

          "בקשה" – בקשה לקבלת הנחה או פטור מתשלום אגרות בעד פעולות הרשות באירוע לפי תקנה 5;

          "גוף ביטחוני" – כהגדרתו בסעיף 82 לחוק;

          "גוף הצלה" – גוף בפריסה ארצית שעיקר עיסוקו בהצלת חיי אדם;

          "הנחה" – לרבות החלטה על החזרת אגרה, החזרת עודף אגרה ששולמה ביתר ופריסת תשלומים;

          "ועדת הנחות" – כמשמעותה בסעיף 123(ד) לחוק;

          "מבקש" – מי שחויב באגרה והגיש בקשה;

          "פטור" – לרבות החלטה על החזרת אגרה ששולמה.

פטור מתשלום אגרה בלא הגשת בקשה

2.    ועדת הנחות רשאית לתת פטור מתשלום אגרה בעד פעולות הרשות באירוע, אף אם לא הוגשה לה בקשה לפי תקנה 5, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן, לאחר שבחנה את נסיבותיהם:

(1)  פעולות הרשות בוצעו במסגרת פעילות גוף ביטחוני או גוף הצלה, ונדרשו לסיוע לו בביצוע תפקידו;

(2)  פעולות הרשות נדרשו לחילוץ אדם בלא רוח חיים, או לחילוץ אדם שנפטר בסמוך לאחר האירוע וכתוצאה ממנו, ובלבד שהדבר הובא לידיעתה;

תק' תשע"ח-2017

(2א) פעולות הרשות נדרשו לחילוץ אדם אשר נזקק באופן מיידי לטיפול רפואי כהגדרתו בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996, ובלבד שהדבר הובא לידיעתה;

תק' תשע"ח-2017

(3)  (נמחקה).

מיום 9.11.2017

תק' תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7882 מיום 9.11.2017 עמ' 186

(2א) פעולות הרשות נדרשו לחילוץ אדם אשר נזקק באופן מיידי לטיפול רפואי כהגדרתו בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996, ובלבד שהדבר הובא לידיעתה;

(3) הרשות נקראה למקום, שלא על ידי מי שלו נדרש השירות או מי מטעמו, אך לא נדרשה לפעול בו.

תק' תשע"ט-2018

3.    (בוטלה).

מיום 31.12.2018

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8136 מיום 31.12.2018 עמ' 1674

ביטול תקנה 3

הנוסח הקודם:

הנחה מתשלום אגרה בלא הגשת בקשה

3. ועדת הנחות רשאית לתת הנחה מתשלום אגרה בעד פעולות הרשות באירוע, אף אם לא הוגשה לה בקשה לפי תקנה 5, לאחר שבחנה את נסיבות המקרה, במקרה שבו הרשות נקראה למקום אך לא נדרשה לפעול בו, ובלבד שסכום האגרה לאחר מתן ההנחה לפי תקנה זו, יפחת מסכום האגרה שעל מקבל השירות לשלם בעד הגעת רכב כיבוי וצוות כבאות למקום.

הנחה או פטור מתשלום אגרה לאחר הגשת בקשה

4.    (א)  ועדת הנחות רשאית לתת למבקש שהתקיים בו אחד התנאים שלהלן הנחה בתשלום אגרה בשיעור שלא יעלה על הנקוב לצדו:

(1)   מצבו הכלכלי של המבקש מקשה על תשלום האגרה, ובלבד שהתקיים בו אחד התנאים שבתקנה 7 – 60%;

(2)   באירוע נגרם נזק חמור לגופו של המבקש או של מי מבני משפחתו – 50%;

(3)   באירוע נגרם נזק חמור לרכושו של המבקש, בהקשר זה ייבחנו, בין השאר שיעור הרכוש שנפגע ביחס לכלל רכושו של המבקש, סוג הרכוש, השימושים הנעשים ברכוש לרבות האם מדובר ברכוש המשמש לתועלת הציבור – 50%;

(4)   המבקש הוא מלכ"ר כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, או חברה לתועלת הציבור כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט-1999 – 15%.

          (ב)  התקיים יותר מתנאי אחד לגבי מבקש, שיעור ההנחה שיינתן לו לפי תקנת משנה (א) לא יעלה על 80% מגובה האגרה במצטבר לפי התנאים שבאותה תקנת משנה, אלא מנימוקים חריגים שיירשמו.

          (ג)   ועדת ההנחות לא תקבע פטור או הנחה מתשלום אגרה כאמור בתקנת משנה (א) בהתקיים הנסיבות האלה, כולן או חלקן, אלא מנימוקים חריגים שיירשמו:

(1)   האירוע התרחש בנכס או בעסק של המבקש שפעלו בלא אישור כבאות תקף הדרוש לו, לפי כל דין;

(2)   חוקר דליקות קבע כי האירוע נגרם על ידי המבקש בכוונה.

הגשת בקשה לפטור או הנחה מאגרה

5.    (א)  המבקש הנחה או פטור מאגרה ימציא לרשות, בתוך 60 ימים מיום שהומצאה לו דרישת תשלום האגרה, בקשה חתומה בכתב לפי הטפסים שבתוספת.

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי מפקד מחוז או מי מטעמו שמונה לחבר בוועדת הנחות לפי סעיף 123(ה)(1) לחוק, בהחלטה מנומקת בכתב, להאריך את המועד להגשת בקשה.

          (ג)   ועדת ההנחות או מי מטעמה, רשאים לדרוש מהמבקש להמציא פרטים או מסמכים נוספים המבססים את זכאותו להנחה, אשר יצורפו לבקשה, לצורך דיון בבקשתו.

          (ד)  לא המציא המבקש את הבקשה, את הפרטים או את המסמכים שנדרש למסור, לא תישקל הבקשה.

החלטת ועדת ההנחות

6.    (א)  ועדת הנחות תקבע את זכאותו של מבקש לפטור או להנחה מאגרה, ואת שיעור ההנחה, בהסתמך על בקשה חתומה בכתב שהוגשה במועד כאמור בתקנה 5, ואולם רשאית היא להחליט כאמור בתקנה 2 או 3 אף אם לא הוגשה לה בקשה.

          (ב)  ועדת ההנחות תיתן את החלטתה בכתב בצירוף נימוקים.

          (ג)   החלטת ועדת הנחות בבקשה תינתן בתוך 90 ימים מיום הגשת הבקשה לפי תקנה 5; מפקד מחוז או מי מטעמו שמונה לחבר בוועדת הנחות לפי סעיף 123(ה)(1) לחוק, רשאי להאריך את מועד מתן ההחלטה ב-45 ימים נוספים.

בחינת מצב כלכלי

7.    ועדת ההנחות תשקול את מצבו הכלכלי של המבקש לעניין מתן הנחה לפי תקנה 4(א)(1), בהתקיים אחת מן הנסיבות המפורטות להלן:

(1)  המבקש מקבל פטור או הנחה של 50% או יותר מסכום הארנונה הכללית, לפי תקנות 2(א), 7 או 14ה לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג-1993;

(2)  המבקש הוכיח כי מצבו הכלכלי קשה מאוד ואינו מאפשר את תשלום מלוא האגרה; בכלל זה ייבחנו, בין השאר, השתכרותו, הוצאותיו ונכסיו של המבקש; הכרה במצב כלכלי קשה לפי פסקה זאת, טעונה אישור של היועץ המשפטי של הרשות או מי שהוסמך מטעמו.

אישור הסכם הנחה בנסיבות מיוחדות

8.       ועדת הנחות רשאית לאשר הסכם לתשלום שנתי או רב-שנתי כולל של אגרה בעד פעולות הרשות באירוע שניתנו לגוף מהגופים המנויים להלן:

(1)  גוף ביטחוני;

(2)  מפעל או גוף שהוקם בו צוות כיבוי מפעלי או צוות כיבוי לשטחים פתוחים לפי סעיף 33 לחוק.

הוראות מעבר

9.       (א)  הומצאה למבקש דרישת תשלום אגרה ערב תחילתן של תקנות אלה (להלן – יום התחילה), יימנה מניין הימים להגשת בקשה כאמור בתקנה 5, החל ביום התחילה.

          (ב)  הגיש מבקש בקשה לפטור או להנחה מאגרה ערב יום התחילה, יימנה מניין הימים למתן החלטה לפי תקנה 6(ג) החל ביום התחילה.

תק' תשע"ט-2018

10.    (בוטלה).

מיום 21.4.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7685 מיום 10.7.2016 עמ' 1578

10. תוקפן של תקנות אלה לשנה מיום פרסומן עד יום ב' בטבת התשע"ז (31 בדצמבר 2016).

 

מיום 1.1.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7752 מיום 1.1.2017 עמ' 460

10. תוקפן של תקנות אלה עד יום ב' בטבת התשע"ז (31 בדצמבר 2016) עד יום כ"ג בטבת התשע"ט (31 בדצמבר 2018).

 

מיום 31.12.2018

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8136 מיום 31.12.2018 עמ' 1674

ביטול תקנה 10

הנוסח הקודם:

תוקף

10. תוקפן של תקנות אלה עד יום כ"ג בטבת התשע"ט (31 בדצמבר 2018).

 

תוספת

(תקנה 5(א))

טופס בקשה לקבלת הנחה או פטור מתשלום אגרה

לפי תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (הנחה או פטור מתשלום אגרות),
התשע"ה-2015 (להלן – התקנות)

1.        פרטי המבקש (מי שחויב באגרה):

שם       ת"ז       שם האב       תאריך לידה       מען       טלפון בבית       טלפון נייד      

2.        פרטי אירוע כבאות והצלה שבעדו חויב המבקש באגרה:

תאריך האירוע       מקום האירוע      

סוג האירוע (דליקה, חילוץ וכו')      

פירוט נסיבות האירוע ושירותי הכבאות שניתנו:      

3.        פרטי דרישת האגרה שבה חויב המבקש:

גובה האגרה       מספר דרישת התשלום      

מספר האירוע (כפי שכתוב על דרישת התשלום)       מספר משלם (כפי שכתוב על דרישת התשלום)      

4.        נימוקי הבקשה בשים לב לעילות המפורטות בתקנות 2, 3 ו-4 לתקנות:

     

5.        פרטים נוספים (סמן את המתאים):

למבקש כיסוי ביטוחי לנזקיו באירוע:          יש לצרף העתק פוליסת ביטוח קיימת

נדרש לנכס/עסק אישור כבאות:                 

חוקר דליקות קבע כי האירוע לא נגרם על ידי המבקש בכוונה:

6.        מסמכים מצורפים – בלא צירוף כל המסמכים הדרושים לא תטופל הבקשה:

  הצהרה – בנוסח המופיע בנספח ב' לטופס

  צילום תעודת זהות + ספח

  מסמכים המעידים על בעלות/החזקה בנכס שלגביו מתייחסת הבקשה

  מסמכים המעידים על שימושים הנעשים בנכס שלגביו מתייחסת הבקשה (אם מדובר במקום שאינו מקום מגורים פרטי)

  מסמכים המעידים על נזק גופני שנגרם כתוצאה מן האירוע נושא הבקשה

  מסמכים המעידים על הערכת שווי נזק לרכוש שנגרם כתוצאה מן האירוע נושא הבקשה ופירוט שיעור הרכוש שנפגע ביחס לכלל רכושו של המבקש, סוג הרכוש ושימושו

  אסמכתה לעניין ביטוח הרכוש שניזוק באירוע או הצהרה על העדר ביטוח

  מסמכים המעידים על מצב כלכלי – כמפורט בנספח א' לטופס – נדרש רק אם הבקשה היא בשל מצב כלכלי

תאריך       שם                                                  _______________

                                                                                                                       חתימה

 

נספח א'

נתונים בדבר מצב כלכלי של מבקש

1.        המצב האישי של המבקש:  מספר ילדים      

2.        הנסיבות שלפיהן המבקש מקבל הנחה מארנונה (ראה תנאים שבתקנה 4(א)):

עילת ההנחה מארנונה      

שיעור ההנחה מארנונה      

•     יש לצרף אסמכתה עדכנית המעידה על הנחה מארנונה. תוקף האישור עד שלושה חודשים טרם מועד הגשת הבקשה.

3.        אם המבקש אינו מקבל הנחה מארנונה – על המבקש לצרף כל אסמכתה ומסמך המעידים על מצבו הכלכלי. ובכלל אלה:

•     פרטי הגרים עם המבקש בביתו;

•     כל מקורות ההכנסה של המבקש ובן זוגו (לרבות הכנסה מגמלה או תמיכה);

•     פירוט כל רכוש המבקש ובן זוגו;

•     העתק פרטי חשבונות בנק של המבקש ובן זוגו;

•     הוצאות חריגות קבועות משמעותיות/אישורים רפואיים.

4.        פרטים נוספים הנוגעים לעניין:      

 

תאריך       שם                                                 ________________

                                                                                                                       חתימה

 

נספח ב'

הצהרה

אני מצהיר בזה כי כל הפרטים הרשומים בבקשתי לקבלת הנחה או פטור מתשלום אגרה מיום      , על נספחיה – הם מלאים ונכונים.

 

תאריך       שם                                                 ________________

                                                                                                                       חתימה

 

 

כ"ד באדר התשע"ה (15 במרס 2015)                               יצחק אהרונוביץ'

                                                                                                        השר לביטחון הפנים

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"ה מס' 7509 מיום 22.4.2015 עמ' 1190.

תוקנו ק"ת תשע"ו מס' 7685 מיום 10.7.2016 עמ' 1578 – תק' תשע"ו-2016; תחילתן ביום 21.4.2016.

ק"ת תשע"ז מס' 7752 מיום 1.1.2017 עמ' 460 – תק' תשע"ז-2017.

ק"ת תשע"ח מס' 7882 מיום 9.11.2017 עמ' 186 – תק' תשע"ח-2017; ר' תקנה 2 לענין תחולה.

2. תקנה 2 לתקנות העיקריות כתיקונה בתקנה 1 לתקנות אלה תחול לגבי פעולות הרשות באירועים שהתרחשו החל ביום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017) ולאחריו.

ק"ת תשע"ט מס' 8136 מיום 31.12.2018 עמ' 1674 – תק' תשע"ט-2018; ר' תקנה 4 לענין תחולה.

4. תקנה 2 לתקנות אלה תחול לגבי פעולות הרשות באירועים שהתרחשו ביום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017) או לאחריו.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות