נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים מקופת גמל) (סכומים נמוכים), תשע"ו-2016

משפט פרטי וכלכלהכספיםשירותים פיננסייםקופות גמל

משפט פרטי וכלכלהתאגידים וניירות ערךקופות גמל

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

משיכה מקופת גמל

Go

2

סעיף 3

הודעה לעמיתים

Go

2

סעיף 4

תחילה

Go

2


תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים מקופת גמל) (סכומים נמוכים), תשע"ו-2016*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 23(ב)(1) ו-(1א) ו-60 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

          "יתרה צבורה" – כהגדרתה בתקנות דמי ניהול;

          "קופת גמל מורשית" – קרן ותיקה, קופת גמל לתגמולים, קופת גמל לחיסכון וקופת גמל אישית לפיצויים, שאינן קופת ביטוח;

          "תקנות דמי ניהול" – תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (דמי ניהול), התשע"ב-2012.

משיכה מקופת גמל

2.       על אף הוראות לפי תקנות קופות גמל כהגדרתן בסעיף 86(א) לחוק, עמית שרשומים על שמו כספים באחד מחשבונותיו בקופת גמל מורשית רשאי למשוך את הכספים מחשבונו בקופה בסכום חד-פעמי אם התקיימו התנאים האלה:

(1)  בחשבונו בקופה לא הופקדו כספים מיום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014) ואילך;

(2)  לא הועברו לחשבונו בקופה או ממנו כספים מקופת גמל אחרת או אל קופת גמל אחרת, לפי העניין, מיום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014) ואילך;

(3)  היתרה הצבורה הכוללת של העמית בכל חשבונותיו בקופה ביום הקובע לא עלתה על הסכום האמור בסעיף 23(ב)(1א) לחוק; לעניין זה, "היום הקובע" –

(א)   לעניין בקשה למשיכת כספים שהוגשה בידי עמית לגוף מוסדי ביום 1 באפריל או לאחריו בשנה מסוימת – יום 31 בדצמבר לשנה שקדמה לשנה שבה הוגשה הבקשה למשיכת הכספים (בפסקה זו – השנה הקודמת);

(ב)   לעניין בקשה למשיכת כספים שהוגשה בידי עמית לגוף מוסדי עד יום 31 במרס בשנה מסוימת – יום 31 לדצמבר לשנה שקדמה לשנה הקודמת;

(ג)    על אף האמור בפסקאות משנה (א) ו-(ב), לעניין בקשה למשיכת כספים שהוגשה בידי עמית לגוף מוסדי מיום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016) עד יום ד' בניסן התשע"ז (31 במרס 2017) – יום י"ט בטבת התשע"ו (31 בדצמבר 2015);

(4)  לעניין כספים ממרכיב הפיצויים – התקיימו הוראות הדין לעניין משיכת כספי פיצויים;

לעניין תקנה זאת יראו קרן אשר קיבלה מהממונה יותר מאישור אחד כקופת גמל לפי סעיף 13 לחוק, כקופת גמל אחת.

הודעה לעמיתים

3.       חברה מנהלת של קופת גמל מורשית תשלח לעמית כאמור בתקנה 2 הודעה נפרדת, במועד ובנוסח שעליו הורה הממונה לפי סעיף 35 לחוק, שבה יפורטו כל אלה:

(1)  זכותו למשיכת כספים כאמור בתקנה 2;

(2)  לעניין קופת גמל מורשית שאינה קרן ותיקה – משמעות הותרת הכספים בקופה לעניין תשלום דמי ניהול לפי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (דמי ניהול) (תיקון), התשע"ד-2014.

תחילה

4.       (א)  תחילתן של תקנות אלה, למעט לגבי קרן ותיקה שמונה לה מנהל מיוחד לפי סעיף 78ד לחוק הפיקוח על הביטוח (בתקנה זו – קרן ותיקה שבהסדר), ביום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016).

          (ב)  תחילתן של תקנות אלה לגבי קרנות ותיקות שבהסדר מיום תחילתו של תיקון לתקנון האחיד של הקרנות הוותיקות שבהסדר לפי סעיף 78י לחוק הפיקוח על הביטוח, ולפיו משיכה מקרן אחת שבהסדר לפי הוראות תקנות אלה, לא תגרע מזכויותיו בקרן ותיקה שבהסדר אחרת.

א' בשבט התשע"ו (11 בינואר 2016)                                    משה כחלון

                                                                                                               שר האוצר

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"ו מס' 7609 מיום 25.1.2016 עמ' 634.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות