Nevo.co.il

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

תקנות התכנון והבנייה (רישום בקרים) (הוראת שעה), תשע"ו-2016

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה

רשויות ומשפט מנהלי – הסדרת עיסוק – מהנדסים ואדריכלים

משפט פרטי וכלכלה – הסדרת עיסוק – מהנדסים ואדריכלים

תוכן ענינים

סימן א': כללי

Go

2

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סימן ב': דרישות להירשם כבקר

Go

2

סעיף 2

כשירות להירשם כבקר בפנקס בקרים

Go

2

סימן ג': רישום בפנקס

Go

2

סעיף 3

רישום בפנקס

Go

2

סעיף 4

רישום בפנקסים אחרים

Go

2

סעיף 5

תוקף

Go

2


תקנות התכנון והבנייה (רישום בקרים) (הוראת שעה), תשע"ו-2016*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 158כ(א)(2) ו-265 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם שר הכלכלה ועם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, אני מתקין תקנות אלה:

סימן א': כללי

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

          "הרשם" – רשם המהנדסים והאדריכלים או רשם ההנדסאים והטכנאים, לפי העניין;

          "חוק ההנדסאים" – חוק ההנדסאים והטכנאים;

          "חוק המהנדסים" – חוק המהנדסים והאדריכלים;

          "פנקס בקרים" – פנקס כאמור בסעיף 158יט לחוק;

          "MRICS" – תעודת חבר שנתית שמעניק RICS;

          "RICS" – המכון המלכותי של בקרים מורשים (Royal Institution of Chartered Surveyors).

סימן ב': דרישות להירשם כבקר

כשירות להירשם כבקר בפנקס בקרים

2.       נוסף על האמור בסעיף 158כ(א)(1) לחוק, כשיר להירשם כבקר בפנקס בקרים מי שמתקיימים בו אחד או יותר מתנאים אלה:

(1)  בעל תעודת סיום קורס בקרים בישראל מאת משרד הפנים ומכון RICS שניתנה ערב תחילתן של תקנות אלה;

(2)  בעל תעודת סיום קורס בקרים בישראל מאת מינהל התכנון ומכון RICS;

(3)  בוגר לימודי תואר או תעודה בישראל מאת מכון RICS ומוסד להשכלה גבוהה המוכר לפי חוק המהנדסים או מאת מכון RICS ומכללה טכנולוגית מוכרת לפי חוק ההנדסאים;

(4)  בעל תעודה MRICS תקפה מאת מכון RICS.

סימן ג': רישום בפנקס

רישום בפנקס

3.       אישר הרשם כי מתקיימים במבקש אחד או יותר מהתנאים האמורים בתקנה 2 ירשום את המבקש בפנקס המתאים.

רישום בפנקסים אחרים

4.       נוסף מדור בקרה לפנקס המתנהל לפי חוק המהנדסים, או למרשם המתנהל לפי חוק ההנדסאים, יראו מי שהיה רשום בפנקס הבקרים לפי תקנה 2, כרשום במדור בקרה בפנקס המתנהל לפי חוק המהנדסים והאדריכלים או במרשם המתנהל לפי חוק ההנדסאים, לפי העניין.

תוקף

5.       תוקפן של תקנות אלה חמש שנים מיום פרסומן או עד לקביעת מדור בקרה בפנקס המהנדסים והאדריכלים ובמרשם ההנדסאים, לפי העניין, לפי המוקדם.

ז' באדר א' התשע"ו (16 בפברואר 2016)                              משה כחלון

                                                                                                               שר האוצר

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"ו מס' 7623 מיום 1.3.2016 עמ' 777.