נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק (מוצר דמוי אסבסט), תשע"ו-2016

בריאות – חומרים מסוכנים

חקלאות טבע וסביבה – איכות הסביבה – מניעת מפגעים

תוכן ענינים

סעיף 1

קביעת מוצר דמוי אסבסט

Go

2

סעיף 2

תחילה

Go

2


 צו למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק (מוצר דמוי אסבסט), תשע"ו-2016*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(ב) לחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-2011 (להלן – החוק), באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, לפי סעיף 21א(א) לחוק-יסוד: הכנסת, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקין צו זה:

קביעת מוצר דמוי אסבסט

1.       הוראות סעיף 3(א) לחוק יחולו על מוצר העלול להטעות כנחזה להיות מוצר אסבסט צמנט המשמש בבנייה, שהתקיימו בו כל אלה:

(1)  צורתו היא לוח גלי, בלי להידרש לחתך הגל, לאורך הגל ולתדירות הגל;

(2)  הוא מכיל מלט;

(3)  צבעו אפור, אף אם נצבע בצבע חיצוני.

תחילה

2.       תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו.

כ"ב באייר התשע"ו (30 במאי 2016)                                     אבי גבאי

                                                                                                        השר להגנת הסביבה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ק"ת תשע"ו מס' 7666 מיום 2.6.2016 עמ' 1189.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות