תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), תשע"ו-2016

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – היתרים

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – פיקוח

תוכן ענינים

 

חלק א': פרשנות

Go

5

 

סימן א': הגדרות

Go

5

סעיף 1

הגדרות

Go

5

 

סימן ב': כללי

Go

8

סעיף 2

הליך מקוון

Go

8

סעיף 3

שימוש במערכת רישוי זמין

Go

8

סעיף 4

פרסום הנחיות

Go

8

סעיף 5

משלוח הודעות

Go

8

סעיף 6

צירוף העתק של מסמך ושמירתו

Go

8

סעיף 7

מועד הגשה באופן מקוון

Go

8

סעיף 8

צרופות הנגועות בנגיף מחשב או בקוד עוין

Go

9

סעיף 9

דחיית מועדים

Go

9

 

חלק ב': מידע נדרש להיתר

Go

9

 

סימן א': בקשה לקבלת מידע להיתר

Go

9

סעיף 10

הגשת בקשה לקבלת מידע להיתר

Go

9

סעיף 11

פרטי הבקשה למידע להיתר

Go

9

סעיף 12

צרופות לבקשה

Go

9

סעיף 13

פטור מהגשת מפת מדידה

Go

9

סעיף 14

תשלום אגרת מידע להיתר

Go

9

סעיף 15

בדיקת עמידה בתנאים מוקדמים

Go

9

סעיף 16

העברה לבעלי תשתיות, משרדי ממשלה וגורמים מאשרים

Go

10

סעיף 18

היוועצות עם גורמים מאשרים

Go

11

סעיף 19

קיום חובת היוועצות

Go

11

 

סימן ב': מסירת מידע להיתר

Go

11

סעיף 20

מסירת המידע להיתר

Go

11

סעיף 21

הנחיות מרחביות פרטניות

Go

12

סעיף 22

מסירת מידע מפורט מאת גורם מאשר וגוף נוסף

Go

13

סעיף 23

תוקף המידע

Go

13

סעיף 24

אי מסירת מידע במועד הוראת שעה

Go

13

סעיף 25

החזר אגרה הוראת שעה

Go

13

 

חלק ג': הגשת בקשה להיתר

Go

13

 

סימן א': מינוי עורך בקשה ועורכי משנה

Go

13

סעיף 26

מבקש ההיתר

Go

13

סעיף 27

חובת מינוי

Go

13

סעיף 28

מינוי עורכי משנה וחלוקת האחריות לעריכה

Go

13

סעיף 29

חתימה על הבקשה

Go

14

 

סימן ב': תנאים מוקדמים לקליטת בקשה להיתר

Go

14

סעיף 30

בקשה להיתר

Go

14

סעיף 31

מועד דיון בוועדה מקומית

Go

14

סעיף 32

מועד הגשת מסמך, אישור או תיאום של מי שאינו מוסד תכנון

Go

14

סעיף 33

תנאים מוקדמים להגשת בקשה להיתר

Go

14

סעיף 34

מסמכים וצרופות נוספים

Go

15

סעיף 35

סמכות המהנדס להתיר או לפטור מהגשת נספחים ומסמכים

Go

15

 

סימן ג': הודעה לבעלי זכויות במקרקעין

Go

15

סעיף 36

הסכמה והודעה לבעלי זכויות במקרקעין

Go

15

סעיף 37

התנגדות בעל זכות במקרקעין

Go

16

 

סימן ד': בדיקת התנאים המוקדמים

Go

16

סעיף 38

בדיקת התנאים המוקדמים

Go

16

סעיף 39

העברת בקשה הכוללת שיטת בנייה חדשה למשרד הבינוי

Go

17

 

חלק ד': בדיקה והחלטת רשות רישוי

Go

17

 

סימן א': אופן הבקרה המרחבית

Go

17

סעיף 40

בדיקת התאמת הבקשה

Go

17

סעיף 41

עריכת שינויים בבקשה

Go

17

 

סימן ב': החלטת רשות הרישוי

Go

17

סעיף 42

החלטת רשות הרישוי לאשר בקשה להיתר

Go

17

סעיף 43

הכרעה בהתנגדויות

Go

18

סעיף 44

החלטת רשות הרישוי לדחות בקשה להיתר

Go

18

סעיף 45

החלטת רשות הרישוי

Go

18

סעיף 46

תוקף החלטה לאשר בקשה להיתר

Go

19

 

חלק ה': בקרת תכן

Go

19

 

סימן א': בקשה להיתר שלא נדרשת לגביה בקרה של מכון בקרה

Go

19

סעיף 47

בקשה שלא מבוקרת במכון בקרה

Go

19

סעיף 48

תשובת גורם מאשר

Go

19

 

סימן ב': קליטת הבקשה להיתר במכון בקרה

Go

19

סעיף 49

העברת בקשה להיתר למכון הבקרה

Go

19

 

סימן ג': בקרת תכן

Go

19

סעיף 50

התקשרות ובקרת תכן במכון בקרה

Go

19

סעיף 51

דוח מסכם של מכון בקרה

Go

19

 

חלק ו': מתן ההיתר

Go

19

 

סימן א': בדיקת המהנדס

Go

19

סעיף 52

דוח עורך הבקשה

Go

19

סעיף 53

בדיקת התאמה לתנאים מרחביים

Go

20

סעיף 54

פירוט התשלומים הנדרשים

Go

20

 

סימן ב': מתן היתר

Go

20

סעיף 55

מתן היתר

Go

20

סעיף 56

תנאים בהיתר

Go

20

סעיף 57

חובת קיום הוראות תכן הבניין

Go

20

סעיף 58

ערובה להבטחת קיום תנאי ההיתר

Go

21

סעיף 59

תוקפו של היתר

Go

21

סעיף 60

חידוש או הארכת היתר

Go

21

סעיף 61

ההיתר ועותקיו

Go

21

סעיף 62

בקשה לחסות פרטי היתר

Go

22

סעיף 63

החלטה בבקשה לחסות היתר

Go

22

סעיף 64

בקשה לחסות היתר מטעמי ביטחון

Go

22

 

סימן ג': אגרות וערבות

Go

22

סעיף 65

אגרת מידע להיתר

Go

22

סעיף 66

אגרת היתר

Go

22

סעיף 67

פיקדון

Go

22

סעיף 68

בקשה להחזר פיקדון

Go

22

סעיף 69

הצמדה למדד

Go

22

סעיף 70

ערבות לביצוע תנאי ההיתר לתוספת, שינוי או תיקון בניין קיים

Go

22

 

חלק ז': אישור תחילת עבודות

Go

23

 

סימן א': מינויים נדרשים

Go

23

סעיף 71

חובת מינוי בעלי תפקידים

Go

23

סעיף 72

חתימה על קבצים

Go

23

 

סימן ב': התקשרות עם מכון הבקרה

Go

23

סעיף 73

התקשרות עם מכון בקרה

Go

23

סעיף 74

הודעת מכון הבקרה

Go

23

 

סימן ג': אישור תחילת עבודה

Go

23

סעיף 75

חתימת האחראי לביקורת על הביצוע

Go

23

סעיף 76

פנייה לאישור רשות הרישוי למסירת ההודעה

Go

23

סעיף 77

בדיקת רשות הרישוי

Go

24

סעיף 78

אישור רשות הרישוי

Go

24

סעיף 79

ביצוע בשלבים

Go

24

 

סימן ד': שילוט באתר הבנייה

Go

24

סעיף 80

שלט באתר הבנייה

Go

24

 

חלק ח': ביצוע ובקרת ביצוע

Go

25

 

סימן א': בקרת מכון בקרה

Go

25

סעיף 81

אופן בקרת ביצוע על ידי מכון הבקרה

Go

25

סעיף 82

דוח מסכם של מכון בקרה

Go

25

 

סימן ב': בקרת רשות הרישוי

Go

25

סעיף 83

בקרת ביצוע מרחבית

Go

25

 

סימן ג': בקרת בעל ההיתר ונציגיו

Go

25

סעיף 84

אישור לשיטת בנייה חדשה

Go

25

סעיף 85

סימון העמדת הבניין

Go

25

סעיף 86

תפקיד האחראי לתיאום עם מכון הבקרה

Go

25

סעיף 87

תפקידי האחראי לביקורת על הביצוע וסמכויותיו

Go

25

סעיף 88

עריכת ביקורת בשלבים נוספים

Go

26

סעיף 89

דיווח האחראי לביקורת

Go

26

סעיף 90

תחולה על האחראי לביצוע השלד

Go

26

סעיף 90א

שמירת אחריות קבלן

Go

26

 

סימן ד': פיקוח עליון

Go

26

סעיף 91

ביצוע פיקוח עליון על הבנייה

Go

26

סעיף 92

פירוט הפיקוח העליון

Go

26

סעיף 93

פיקוח עליון על שלד הבניין

Go

26

סעיף 94

אופן ביצוע הפיקוח העליון

Go

26

 

חלק ט': תעודת גמר

Go

27

 

סימן א': בקשה לקבלת תעודת גמר

Go

27

סעיף 95

הגשת בקשה לתעודת גמר

Go

27

סעיף 96

השלמת תשלומים על פי החיובים

Go

27

 

סימן ב': מתן תעודת גמר

Go

27

סעיף 97

בדיקת רשות הרישוי

Go

27

סעיף 98

מתן תעודת גמר לאחר השלמת התשלומים

Go

28

 

סימן ג': השלמת פרטים וערובות

Go

28

סעיף 99

השלמה מאוחרת

Go

28

סעיף 100

ערבות להשלמת ביצוע העבודות

Go

28

סעיף 101

חילוט כספי הערבות הבנקאית

Go

28

 

חלק ט'1: הליך רישוי להוספת מרחב מוגן דירתו לבניין קיים

Go

29

סעיף 101א

הגדרה

Go

29

סעיף 101ב

הליך רישוי להוספת מרחב מוגן דירתי

Go

29

סעיף 101ג

סייג לתחולה

Go

29

 

חלק י': הקלה לשימוש חורג

Go

30

 

סימן א': בקשה להקלה או לשימוש חורג

Go

30

סעיף 102

החלת הוראות התקנות על בקשה להקלה או להתרת שימוש חורג

Go

30

סעיף 103

סייג למתן הודעה לבעלי זכויות בקרקע

Go

30

סעיף 104

הגשת בקשה להיתר הכוללת בקשה להקלה או לשימוש חורג

Go

30

 

סימן ב': פרסום

Go

30

סעיף 105

הפקת נוסח לפרסום על ידי רשות הרישוי

Go

30

סעיף 106

הגשת צרופות נוספות לבקשה להיתר

Go

30

סעיף 107

השלמת בדיקת התנאים המוקדמים

Go

30

 

סימן ג': החלטת ועדה מקומית

Go

30

סעיף 108

בדיקת התאמת הבקשה

Go

30

סעיף 109

החלטת הוועדה

Go

30

סעיף 111

הודעת המהנדס

Go

31

 

חלק י"א: החלפה והתפטרות בעלי תפקידים

Go

31

סעיף 112

החלפה והתפטרות עורך בקשה ועורכי משנה

Go

31

סעיף 113

שינויים בתחום האחריות לעריכה

Go

31

סעיף 114

החלפת בעלי תפקידים

Go

31

סעיף 115

התפטרות בעלי תפקידים

Go

31

סעיף 116

התפטרות אחראי לביקורת ומינוי אחר במקומו

Go

31

סעיף 117

שמירת התחייבויות חוזיות

Go

32

סעיף 118

אחריות בנזיקין

Go

32

 

חלק י"ב: אגרות

Go

32

סעיף 119

שיעור אגרה ואופן תשלומה

Go

32

 

חלק י"ג: ביטול, תחילה והוראות מעבר

Go

32

סעיף 120

ביטול

Go

32

סעיף 121

תחולה

Go

32

סעיף 122

הוראות מעבר

Go

32

 

תוספת

Go

33

סעיף 1

תכנית ראשית

Go

33

סעיף 2

תכנית תנוחה

Go

33

סעיף 3

נספח העמדה

Go

34

סעיף 4

תכנית פיתוח

Go

34

סעיף 5

שילוב תכנית הפיתוח בתכנית התנוחה

Go

34

סעיף 6

סימון בגוונים

Go

34

סעיף 7

נספח תנועה וחניה

Go

34

סעיף 8

תרשים רצף חזיתות

Go

34

 


תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), תשע"ו-2016*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 145, 145א, 157א, 157ב ו-265 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, אני מתקין תקנות אלה:

חלק א': פרשנות

סימן א': הגדרות

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

תק' תשע"ח-2018

          "אחראי לביקורת על הביצוע" – מי שמתקיימים לגביו כל אלה:

(1)   מונה לאחראי לביקורת על הביצוע מטעם בעל ההיתר;

(2)   אינו האחראי לביצוע שלד הבניין;

(3)   רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף ארכיטקטורה או רשום בפנקס האמור בענף הנדסה אזרחית, באחד מהמדורים האלה: מבנים, ניהול וביצוע או ניהול הבנייה, ביצוע ופיקוח; ולעניין ביקורת על ביצוע של מבנה פשוט – גם הנדסאי הרשום במרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים באחד מהענפים האלה:

(א)   הנדסה אזרחית – במדור תכנון מבנים או במדור ניהול הבנייה;

(ב)   הנדסת בניין – במדור בניין או במדור אדריכלות;

(ג)    אדריכלות – במדור אדריכלות;

מיום 5.3.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7961 מיום 5.3.2018 עמ' 1072

החלפת הגדרת "אחראי לביקורת על הביצוע"

הנוסח הקודם:

"אחראי לביקורת על הביצוע" – מי שמונה לאחראי על ביצוע שלד הבניין, והוא מוסמך לתפקיד מן התפקידים המפורטים בתוספת הראשונה לתקנות המהנדסים והאדריכלים בבניין הנדון;

תק' תשע"ח-2018

          "אחראי לביצוע שלד הבניין" – מי שמתקיימים לגביו כל אלה:

(1)   מונה לאחראי לביצוע שלד הבניין מטעם הקבלן;

(2)   רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף הנדסה אזרחית באחד מהמדורים האלה: מבנים, ניהול וביצוע או ניהול הבנייה, ביצוע ופיקוח; ולעניין ביצוע שלד של מבנה פשוט – גם הנדסאי הרשום במרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים באחד מהענפים האלה:

(א)   הנדסה אזרחית – במדור תכנון מבנים או במדור ניהול הבנייה;

(ב)   הנדסת בניין – במדור בניין;

מיום 5.3.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7961 מיום 5.3.2018 עמ' 1072

החלפת הגדרת "אחראי לביצוע שלד הבניין"

הנוסח הקודם:

"אחראי לביצוע שלד הבניין" – מי שמונה לאחראי ביקורת על הביצוע מטעם בעל ההיתר, והוא מוסמך לתפקיד מן התפקידים המפורטים בפרט 2 בתוספת הראשונה לתקנות המהנדסים והאדריכלים בבניין הנדון;

          "אישור זמני" – אישור זמני ליישום שיטת הבנייה החדשה, על כל צרופותיו שנתן גוף מוסמך ומצוינים בו שם השיטה, מספרה, תקופת תוקפה, מועד האישור הזמני, והמגבלות או התנאים ליישומה, ככל שהוטלו, פירוט הבדיקות והביקורות הנדרשות לבחינת יישום השיטה וכן כשירותו הנדרשת של הממונה על שיטת הבנייה החדשה;

          "אישור קבוע" – אישור קבוע ליישום שיטת הבנייה החדשה, שנתן גוף מוסמך בתום תהליכי הבחינה והמעקב, שבסופם נקבע שאין צורך בהמשך מעקב, ובו מצוינים שם השיטה, מספרה, מועד האישור הקבוע והמגבלות או התנאים ליישומה, ככל שהוטלו;

          "אשרור מקוון" – מתן הסכמה מקוונת, לאחר ביצוע אימות זהותו של המבקש אל מול מרשם האוכלוסין;

          "בניין ראוי לשימוש" – מבנה שהסתיימה בנייתו למטרה שלשמה הוקם, לרבות מערכות הבניין והכנת חיבור המערכות האמורות לתשתיות הציבוריות;

          "בעל שיטת הבנייה החדשה" – מזמין הליך הבחינה של שיטת הבנייה החדשה שהתקשר בהסכם עם גוף מוסמך לבחינת שיטת הבנייה החדשה;

          "בעל היתר" – מי שעל שמו הוצא היתר;

          "בעל תשתית" – בעלים, חוכר, מחזיק או מפעיל של תשתית בעל זיכיון או רישיון בנוגע לתשתית, חברה ממשלתית שעיקר עיסוקה בפיתוח תשתיות;

          "בקר" – מי שמתקיימות בו ההוראות לפי סעיף 158כ לחוק;

          "גוף מוסמך" – גוף שהסמיך שר הבינוי והשיכון, לבדוק ולאשר כי שיטת בנייה חדשה ראויה לשימוש, ובלבד שמצא השר כי התקיימו בו כל אלה:

(1)   הוא בעל הכשרה מקצועית מתאימה;

(2)   הובטח כי לא יתקיים לגביו ניגוד עניינים בפעולתו כגוף מוסמך;

(3)   נקבעו לגביו נוהלי עבודה מסודרים לעניין אופן עבודתו, לרבות בנוגע לאופן ההתקשרות לבדיקת שיטת בנייה חדשה ולאופן בחינת השיטה;

(4)   קיימים הסדרי בקרה על פעילותו כגוף מוסמך, לרבות לעניין נוהלי עבודתו;

          "היתר" – טופס מקוון הכולל את כל הפרטים שנמסרו בבקשה להיתר לרבות התכנית הראשית והודעת מכון הבקרה כי הבקרה נמצאה תקינה;

          "המהנדס" – מהנדס הוועדה המקומית ובמרחב תכנון לפי סעיף 12(א) לחוק, מתכנן המחוז;

תק' תשפ"ב-2021

          "הממונה על שיטת הבנייה החדשה" – בעל כשירות ומומחיות כפי שקבע גוף מוסמך, שמינה בעל שיטת הבנייה החדשה לעורך בקשה לשיטה זו, לאחראי ביקורת על שיטת הבנייה ולאחראי כולל עליה, ויכול שעורך הבקשה או האחראי לביקורת על הביצוע ימונו כממונה על שיטת הבנייה החדשה;

מיום 2.12.2021

תק' תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9771 מיום 2.12.2021 עמ' 1032

"הממונה על שיטת הבנייה החדשה" – בעל כשירות ומומחיות כפי שקבע גוף מוסמך, שמינה בעל שיטת הבנייה החדשה לעורך בקשה לשיטה זו, לאחראי ביקורת על שיטת הבנייה ולאחראי כולל עליה, ויכול שעורך הבקשה הראשי או האחראי לביקורת על הביצוע ימונו כממונה על שיטת הבנייה החדשה;

          "ועדה מקומית" – ועדה מקומית לתכנון ולבנייה שהוקמה לפי סעיפים 17 או 19 לחוק, לרבות ועדה מחוזית המשתמשת בסמכויותיה של ועדה מקומית לפי סעיף 12 לחוק, וועדת משנה שלהן, ולרבות הוועדה לתשתיות לאומיות המשתמשת בסמכויותיה של ועדה מקומית לפי סעיף 6ב(ב) לחוק;

          "חוכר" – חוכר רשום במרשם המקרקעין לתקופה של ארבעים ותשע שנים או יותר, לרבות חוכר משנה הרשום לתקופה כאמור;

תק' תשפ"א-2021

          "חוק רשות מקרקעי ישראל" – חוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך-1960;

מיום 6.1.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9064 מיום 6.1.2021 עמ' 1419

הוספת הגדרת "חוק רשות מקרקעי ישראל"

          "חיובים" – כמשמעותם בסעיף 145(ד)(1) לחוק;

          "חתימה אלקטרונית מאושרת" – כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001;

תק' (מס' 2) תשע"ח-2018

          "יום" – יום עבודה, ולעניין רשות הרישוי והמהנדס – למעט פגרת קיץ החל ביום 18 באוגוסט ועד יום 31 באוגוסט בכל שנה;

מיום 9.8.2018

תק' (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8057 מיום 9.8.2018 עמ' 2628

החלפת הגדרת "יום"

הנוסח הקודם:

"יום" – יום עבודה;

תק' תשע"ח-2018

          "מבנה פשוט" – כהגדרתו בסעיף 1 לתוספת הראשונה לתקנות המהנדסים והאדריכלים;

מיום 5.3.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7961 מיום 5.3.2018 עמ' 1072

הוספת הגדרת "מבנה פשוט"

          "מבנה ראוי לשימוש" – מבנה שהסתיימה בנייתו למטרה שלשמה הוקם, לרבות מערכות החשמל, המים והביוב שבו והכנת חיבור המערכות האמורות לרשתות החשמל, המים והביוב השכונתיות והאזוריות;

          "מודד מוסמך" – מודד בעל רישיון לפי פקודת המדידות;

          "מידע להיתר" – מידע שנמסר לפי תקנה 20;

          "מכלול הגורמים המקצועיים" – בעל שיטת הבנייה החדשה, מפתח השיטה, מתכנן השיטה, מתכננים, וכל איש מקצוע אחר אשר יישמו או מתכוונים ליישם אותה, וכן הגורמים הנוגעים להליך הרישוי לרבות המהנדס, מכוני בקרה, מעבדות מאושרות, ומכון התקנים;

          "מעבדה מאושרת" – כמשמעותה בסעיף 12(א) לחוק התקנים, התשי"ג-1953;

          "מערכת רישוי זמין" – מערכת מקוונת להגשת מסמכים וניהול תהליכים לפי החוק, הזמינה לציבור ברשת האינטרנט;

          "מפת מדידה להיתר" – מפה טופוגרפית כהגדרתה בתקנות המודדים, לרבות כל הנדרש על פי הנחיות המנהל כהגדרתו בתקנות המודדים, לעריכת מפת מדידה להיתר בנייה;

          "מפת עדות" – מפת עדות כהגדרתה בתקנות המודדים;

          "מקרקעי ישראל" – כהגדרתם בחוק-יסוד: מקרקעי ישראל;

תק' תשע"ח-2018

          "מרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים" – כמשמעותו בסעיף 17(ב) לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012;

מיום 5.3.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7961 מיום 5.3.2018 עמ' 1072

הוספת הגדרת "מרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים"

          "מתכנן שלד הבניין" – מי שהורשה להגיש חישובים סטטיים לרשות מוסמכת על פי תקנות המהנדסים והאדריכלים, ושחתם על הבקשה להיתר ועל נספחיה כאחראי לתכנון שלד הבניין נושא הבקשה ולביצוע פיקוח עליון על הקמתו;

תק' תשע"ח-2018 תק' (מס' 3) תשפ"ב-2022

          "נספח העמדה" ו"נספח תנועה וחניה" – כמשמעותם בתוספת הראשונה;

מיום 5.3.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7961 מיום 5.3.2018 עמ' 1072

"נספח העמדה" ו"נספח חניה תנועה וחניה" – כמשמעותם בתוספת;

 

מיום 11.4.2022

תק' (מס' 3) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10112 מיום 11.4.2022 עמ' 2656

"נספח העמדה" ו"נספח תנועה וחניה" – כמשמעותם בתוספת הראשונה;

 

          "נספחי תכן" – כמשמעותם בתקנות עבודת מכון בקרה;

          "נציגות הבית המשותף" – כמשמעותה בסעיף 65 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969;

          "סריקה ממוחשבת" – הליך טכנולוגי המעתיק מסמך מקור לקובץ מחשב באופן שניתן לאחזר ממנו תוצר קריא הזהה בתוכנו למקור;

          "עורך הבקשה" – מי שמוסמך לפי תקנות המהנדסים והאדריכלים להגיש לרשות המוסמכת תכנית כמשמעותה בתקנות האמורות;

תק' תשע"ח-2018

          "פנקס המהנדסים והאדריכלים" – כמשמעותו בסעיף 8 לחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958;

מיום 5.3.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7961 מיום 5.3.2018 עמ' 1073

הוספת הגדרת "פנקס המהנדסים והאדריכלים"

          "קבלן" – מי שרשום בפנקס קבלנים בתחום ובסיווג המתאים לביצוע העבודה נושא ההיתר ומתמנה לקבלן מטעם בעל ההיתר לביצוע הבנייה או העבודה;

          "קובץ אלקטרוני" – קובץ מחשב שהוא מסר אלקטרוני כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001;

          "קומה" – כהגדרתה בתקנות התכנון והבנייה (חישוב שטחים ואחוזי בנייה בתכניות ובהיתרים), התשנ"ב-1992;

          "שיטת בנייה חדשה" – מוצר בנייה חדש, רכיב בנייה חדש, טכנולוגיית בנייה חדשה או מערכת שלמה חדשה המשלבת אחד או יותר של המרכיבים האמורים, או המשלבת בצורה חדשנית ומקורית מוצרים וחומרים שעשויה להיות להם השפעה על בטיחותם או על בריאותם של השוהים בבניין או בסביבתו, והקשורים בשלד ושהתקנות והתקינה הקיימים לא נותנים למכלול הגורמים המקצועיים כלים מתאימים ומספיקים לתכנון או לבדיקת התאמתם לשימוש בבנייה בתנאי הארץ וטרם הוטמעו בתקנות או בתקינה;

תק' (מס' 3) תשפ"ב-2022

          "תוכנית ארגון אתר" – כמשמעותה בתוספת השנייה;

מיום 11.4.2022

תק' (מס' 3) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10112 מיום 11.4.2022 עמ' 2656

הוספת הגדרת "תוכנית ארגון אתר"

תק' (מס' 3) תשפ"ב-2022

          "תכנית פיתוח" ו"תכנית ראשית" – כמשמעותן בתוספת הראשונה;

מיום 11.4.2022

תק' (מס' 3) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10112 מיום 11.4.2022 עמ' 2656

"תכנית פיתוח" ו"תכנית ראשית" – כמשמעותן בתוספת הראשונה;

          "תקנות בקשה להיתר" – תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970;

          "תקנות המהנדסים והאדריכלים" – תקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות), התשכ"ז-1967;

          "תקנות המודדים" – תקנות המדידות (מדידות ומיפוי), התשע"ו-2016;

          "תקנות עבודת מכון בקרה" – תקנות לפי סעיף 158כט לחוק;

          "תקנות תכן הבניין" – התוספת השנייה לתקנות בקשה להיתר, וכל תקנה אחרת שתבוא במקומה;

          "תרשים מיתאר" – תשריט או מפה של המקרקעין הכוללים את סימון המבנים הקיימים במקרקעין וסימון סכמטי של המבנה המבוקש.

סימן ב': כללי

הליך מקוון

2.       (א)  כל בקשה, פנייה, תשובה והחלטה לפי תקנות אלה תיערך באופן מקוון, באמצעות מערכת רישוי זמין של מינהל התכנון.

          (ב)  לצורך ניהול מערכת רישוי זמין, יעשה מינהל התכנון שימוש במערכות תוכנה וחומרה מהימנות המעניקות, להנחת דעתו, הגנה סבירה מפני חדירה, שיבוש, הפרעה או גרימת נזק למחשב או לחומר מחשב, והמקנות רמה סבירה של זמינות ואמינות.

שימוש במערכת רישוי זמין

3.       במערכת רישוי זמין ניתן להשתמש בכל מערכת מחשב המקיימת לפחות את דרישות החומרה והתוכנה המזעריות שיפרסם מנהל מינהל התכנון באתר האינטרנט של מערכת רישוי זמין ובאתר האינטרנט של מינהל התכנון.

פרסום הנחיות

4.       מנהל מינהל התכנון רשאי לפרסם באתר האינטרנט של מינהל התכנון את נוסחם וצורתם של טפסים אלקטרוניים וצרופותיהם, והכול לפי תקנות אלה.

משלוח הודעות

5.       מסר עורך בקשה או מגיש הבקשה את כתובתו האלקטרונית לצורך קבלת הודעות לפי תקנות אלה, ניתן לשלוח אליו לאותה כתובת כל הודעה לפי תקנות אלה שהיא הודעה מקוונת.

צירוף העתק של מסמך ושמירתו תק' תש"ף-2020

6.       (א)  נדרש צירוף של מסמך, למעט תכנית ראשית, יוגש המסמך באופן מקוון באחת מדרכים אלה:

(1)   חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת של יוצר המסמך;

(2)   סריקה ממוחשבת של העתק המסמך.

תק' תשפ"ב-2021

          (ב)  עורך הבקשה ישמור ברשותו את העותק המקורי של כל מסמך שצורף בדרך של סריקה ממוחשבת למשך 10 שנים לפחות.

מיום 1.1.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8315 מיום 1.1.2020 עמ' 324

החלפת תקנת משנה 6(א)

הנוסח הקודם:

(א) נדרש צירוף של מסמך, יוגש המסמך באופן מקוון באחת מדרכים אלה:

(1) חתום בחתימה אלקטרונית של יוצר המסמך;

(2) סריקה ממוחשבת של העתק המסמך.

 

מיום 2.12.2021

תק' תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9771 מיום 2.12.2021 עמ' 1032

(ב) עורך הבקשה הראשי ישמור ברשותו את העותק המקורי של כל מסמך שצורף בדרך של סריקה ממוחשבת למשך 10 שנים לפחות.

מועד הגשה באופן מקוון

7.       (א)  בקשה או מסמך שהוגשו באופן מקוון באמצעות מערכת רישוי זמין, יראו כמוגשים במועד קבלת אישור הגשה; בתקנה זו, "מועד קבלת אישור הגשה" – מועד קבלת אישור, הניתן לאחזור, שיונפק במערכת לעורך הבקשה.

          (ב)  מסמך שהוגש באופן אלקטרוני לא יראו כמוגש, אלא אם כן עבר בהצלחה בדיקת קבלה ברמה הטכנית; מסמך שלא עבר בהצלחה בדיקה כאמור, יידחה ולא יועבר אישור הגשה כאמור בתקנת משנה (א).

צרופות הנגועות בנגיף מחשב או בקוד עוין

8.       היה מסמך המוגש באופן אלקטרוני נגוע בנגיף מחשב או בקוד עוין, העלול לגרום נזק או שיבוש למערכת רישוי זמין או למחשב הוועדה המקומית, יידחה המסמך בלא קליטתו ומערכת רישוי זמין תפיק הודעה על כך לעורך הבקשה.

דחיית מועדים תק' (מס' 2) תשע"ט-2019

9.       (א)  במקרה של תקלה במערכת רישוי זמין שמונעת ביצוע פעולה לפי תקנות אלה ובכלל זה הגשת בקשות או מסמכים אחרים או משלוח החלטות או טיפול בבקשות, תפורסם הודעה על כך באתר מינהל התכנון; נמשכה תקלה כאמור מעל שעה במצטבר בין השעות 8 עד 17, לא יבוא אותו יום במניין הימים לגבי אותן בקשות והודעה על כך תפורסם באתר האינטרנט של מינהל התכנון.

          (ב)  בלי לגרוע מן האמור בתקנת משנה (א), בוצע עדכון תוכנה למערכת רישוי זמין, שלושת הימים שלאחר היום שבו בוצע עדכון התוכנה לא יבואו במניין הימים לגבי בקשות המנוהלות במערכת רישוי זמין באותם ימים והודעה על כך תפורסם באתר האינטרנט של מינהל התכנון.

          (ג)   בלי לגרוע מן האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), במקרה של אירוע ובכלל זה פגעי טבע, התקפה כהגדרתה בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951, או תקלה בפעילות מערכות המחשוב של הוועדה המקומית, שמונע מרשות רישוי מסוימת לטפל בבקשות לפי תקנות אלה במשך יום אחד ברציפות או יותר, ולאחר שמנהל מינהל התכנון אישר, לא תובא תקופת האירוע במניין הימים לגבי אותן בקשות והודעה על כך תפורסם באתר האינטרנט של מינהל התכנון.

מיום 15.4.2019

תק' (מס' 2) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8206 מיום 15.4.2019 עמ' 3142

החלפת תקנה 9

הנוסח הקודם:

דחיית מועדים

9. במקרה של תקלה במערכת רישוי זמין שמונעת הגשת בקשות או משלוח החלטות, תפורסם הודעה על כך באתר מינהל התכנון; נמשכה תקלה כאמור מעל שלוש שעות רצופות יידחה מועד הגשה או קבלה שהיה אמור להסתיים באותו יום ליום שלאחר מכן.

 

חלק ב': מידע נדרש להיתר

סימן א': בקשה לקבלת מידע להיתר

הגשת בקשה לקבלת מידע להיתר

10.    הרוצה להגיש בקשה להיתר, ימציא למהנדס בקשה לקבלת מידע להיתר.

פרטי הבקשה למידע להיתר

11.    בקשה לקבלת מידע להיתר תיערך בידי עורך בקשה ותכלול נתונים אלה:

(1)  פרטי המקרקעין שלגביהם מבוקש המידע להיתר, לרבות כתובתם ופרטי זיהוים;

(2)  פרטי עורך הבקשה למידע להיתר, לרבות כתובת דואר אלקטרוני לצורך קבלת הודעות;

(3)  פרטי מבקש המידע להיתר, לרבות כתובת דואר אלקטרוני לצורך קבלת הודעות;

(4)  פירוט השימוש המבוקש ופרטי העבודה או הבנייה המבוקשת שלגביהם נדרש המידע להיתר.

צרופות לבקשה

12.    לבקשה לקבלת מידע להיתר יצורפו שני אלה:

(1)  קובץ מפת מדידה להיתר, חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת בידי מודד מוסמך מעודכן לשנה האחרונה, לכל היותר, ממועד הגשת בקשה לקבלת מידע להיתר;

(2)  קובץ תצלומי המקרקעין באופן שיראה את המקרקעין ואת הבנוי עליהם מכל החזיתות, בציון מועד הצילום.

פטור מהגשת מפת מדידה

13.    (א)  המהנדס רשאי לפטור את מבקש המידע להיתר מהגשת מפת מדידה להיתר, במקרים שהבקשה למידע להיתר היא בנוגע להקמת תוספת לבניין קיים, בלא חריגה מהיקפו או בנוגע לשינוי שימוש בבניין קיים, בלא ביצוע עבודות פיתוח, וכן אם שוכנע כי בנסיבות העניין ניתן למסור את המידע בלא הגשת מפת מדידה להיתר, בהסתמך על בקשה להיתר בנייה לגבי המקרקעין שהוגשה בעבר ועל ההיתר שניתן לפיה.

          (ב)  פטר המהנדס את מבקש הבקשה מהגשת מפת מדידה להיתר, יצורף לבקשה לקבלת מידע להיתר תרשים מיתאר.

מיום 2.12.2021

תק' תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9771 מיום 2.12.2021 עמ' 1032

(ב) פטר המהנדס את מבקש הבקשה מהגשת מפת מדידה להיתר, יצורף לבקשה לקבלת מידע להיתר תרשים מיתאר.

(ב) מבקש המידע להיתר המעוניין לקבל פטור מהגשת מפת מדידה כאמור בתקנת משנה (א), יצרף לבקשה לקבלת מידע להיתר תרשים מיתאר וינמק את בקשתו לקבל פטור מהגשת מפת מדידה.

(ג) המהנדס יוסיע על החלטתו במסגרת ההודעה בעניין קליטת הבקשה כאמור בתקנה 15(ב) או (ב); החליט המהנדס שלא לפטור מהגשת מפת מדידה ינמק את החלטתו ויראו את הבקשה לקבלת מידע להיתר כבקשה שלא עמדה בתנאים מוקדמים כאמור בתקנה 15(ב).

תשלום אגרת מידע להיתר

14.    בעת הגשת הבקשה לקבלת המידע להיתר, וכתנאי לקליטתה, יצרף המבקש אישור ששילם אגרה כאמור בתקנה 65.

בדיקת עמידה בתנאים מוקדמים

15.    (א)  המהנדס יבחן אם התמלאו לגבי הבקשה לקבלת מידע להיתר הוראות תקנות 11, 12 ו-14, ואם ראה שהתקיימו, יקלוט את הבקשה ויודיע על קליטת הבקשה בתוך חמישה ימים ממועד הגשת הבקשה, לעורך הבקשה ולמבקש המידע להיתר.

          (ב)  מצא המהנדס כי הבקשה לקבלת מידע להיתר שהוגשה אינה עומדת בהוראות התקנות כאמור, ישלח לעורך הבקשה ולמבקש המידע להיתר הודעה, בתוך חמישה ימים מיום הגשת הבקשה, ויפרט בה את הפרטים והצרופות החסרים.

תק' (מס' 2) תשפ"ב-2022

          (ג)   בקשה לקבלת מידע להיתר שהמהנדס לא הודיע על החלטתו בעניין קליטתה כאמור בתקנת משנה (א) או (ב) במועד האמור בתקנות משנה אלה, יראו כבקשה שנקלטה בתום אותה תקופה.

תק' (מס' 2) תשפ"ב-2022

          (ד)  התקבלה הודעת המהנדס כאמור בתקנת משנה (ב), עורך הבקשה רשאי, בתוך 90 ימים מיום קבלת הודעת המהנדס, להגיש בקשה מתוקנת, בלא תשלום נוסף.

תק' (מס' 2) תשפ"ב-2022

          (ה)  בקשה מתוקנת שהוגשה תיקלט במועד הגשתה, אף אם לא התמלאו לגביה תקנות 11 ו-12; לא שולמה אגרה כאמור בתקנה 14, יראו את הבקשה כבקשה שלא נקלטה.

תק' (מס' 2) תשפ"ב-2022

          (ו)   התקבלה הודעת המהנדס כאמור בתקנת משנה (ב) ולא הוגשה בקשה מתוקנת במועד האמור בתקנת משנה (ד), לא תיקלט הבקשה ותימסר הודעה לעורך הבקשה ולמבקש המידע להיתר.

מיום 27.9.2020 עד יום 28.2.2022

הוראת שעה (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8673 מיום 28.7.2020 עמ' 1868

הוראת שעה (מס' 2) תש"ף-2020 (תיקון) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9518 מיום 26.7.2021 עמ' 3818

(ג) לא מולאו הפרטים והצרופות החסרים בתוך 30 ימים מיום משלוח ההודעה כאמור, לא תיקלט הבקשה ותימסר למבקש הודעה על כך.

(ד) לא נקלטה בקשה למידע להיתר בשל אי-עמידתה בתנאים המוקדמים כאמור בתקנת משנה (א), רשאי מגיש הבקשה למידע להיתר להגיש, בלא תשלום נוסף, בקשה חדשה למידע להיתר, אשר פרטיה כפרטי הבקשה שלא נקלטה, ובלבד שטרם חלפו 90 ימים ממועד תשלום האגרה.

(ה) בקשה לקבלת מידע להיתר אשר המהנדס לא הודיע על החלטתו בעניין קליטתה במועד האמור בתקנה זו, יראו כבקשה שנקלטה בתום אותה תקופה.

(ג) בקשה לקבלת מידע להיתר שהמהנדס לא הודיע על החלטתו בעניין קליטתה כאמור בתקנת משנה (א) או (ב) במועד האמור בתקנות משנה אלה, יראו כבקשה שנקלטה בתום אותה תקופה.

(ד) התקבלה הודעת המהנדס כאמור בתקנת משנה (ב), עורך הבקשה רשאי בתוך 90 ימים מיום קבלת הודעת המהנדס, להגיש בקשה מתוקנת, בלא תשלום נוסף.

(ה) בקשה מתוקנת שהוגשה תיקלט במועד הגשתה, אף אם לא התמלאו לגביה תקנות 11 ו-12; לא שולמה אגרה כאמור בתקנה 14, יראו את הבקשה כבקשה שלא נקלטה.

(ו) התקבלה הודעת המהנדס כאמור בתקנת משנה (ב) ולא הוגשה בקשה מתוקנת במועד האמור בתקנת משנה (ד), לא תיקלט הבקשה, ותימסר הודעה לעורך הבקשה ולמבקש המידע להיתר.

 

מיום 1.3.2022

תק' (מס' 2) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10007 מיום 21.2.2022 עמ' 2124

(ג) לא מולאו הפרטים והצרופות החסרים בתוך 30 ימים מיום משלוח ההודעה כאמור, לא תיקלט הבקשה ותימסר למבקש הודעה על כך.

(ד) לא נקלטה בקשה למידע להיתר בשל אי-עמידתה בתנאים המוקדמים כאמור בתקנת משנה (א), רשאי מגיש הבקשה למידע להיתר להגיש, בלא תשלום נוסף, בקשה חדשה למידע להיתר, אשר פרטיה כפרטי הבקשה שלא נקלטה, ובלבד שטרם חלפו 90 ימים ממועד תשלום האגרה.

(ה) בקשה לקבלת מידע להיתר אשר המהנדס לא הודיע על החלטתו בעניין קליטתה במועד האמור בתקנה זו, יראו כבקשה שנקלטה בתום אותה תקופה.

(ג) בקשה לקבלת מידע להיתר שהמהנדס לא הודיע על החלטתו בעניין קליטתה כאמור בתקנת משנה (א) או (ב) במועד האמור בתקנות משנה אלה, יראו כבקשה שנקלטה בתום אותה תקופה.

(ד) התקבלה הודעת המהנדס כאמור בתקנת משנה (ב), עורך הבקשה רשאי, בתוך 90 ימים מיום קבלת הודעת המהנדס, להגיש בקשה מתוקנת, בלא תשלום נוסף.

(ה) בקשה מתוקנת שהוגשה תיקלט במועד הגשתה, אף אם לא התמלאו לגביה תקנות 11 ו-12; לא שולמה אגרה כאמור בתקנה 14, יראו את הבקשה כבקשה שלא נקלטה.

(ו) התקבלה הודעת המהנדס כאמור בתקנת משנה (ב) ולא הוגשה בקשה מתוקנת במועד האמור בתקנת משנה (ד), לא תיקלט הבקשה ותימסר הודעה לעורך הבקשה ולמבקש המידע להיתר.

העברה לבעלי תשתיות, משרדי ממשלה וגורמים מאשרים

16.    (א)  המהנדס יפנה לקבלת מידע להיתר מאת כל אלה:

(1)   גורם מאשר כמשמעותו בסעיף 1 לחוק;

(2)   גוף נוסף, לרבות בעל תשתית, שיש בידו מידע לעניין מגבלות ותנאים הנוגעים למקרקעין שלגביהם המידע מבוקש, אם נדרשים על פי תכנית או חיקוק תיאום או התייעצות עמו.

          (ב)  ראה המהנדס כי לצורך מתן המידע להיתר נדרש מידע גם מאת גורם נוסף אף שאישורו לא נדרש על פי חיקוק או תכנית, לרבות מידע מאת בעלי תשתיות בדבר מיתקנים וקווי תשתית קיימים ומתוכננים, מעל פני הקרקע ומתחת לפני הקרקע, ומגבלות הקשורות לתשתיות אלה, רשאי הוא לפנות אל הגורם הנוסף לצורך קבלת מידע להיתר לעניין הבקשה המונחת לפניו.

תק' תשע"ח-2018

          (ג)   המהנדס יפנה בבקשה לקבלת מידע להיתר מאת משרד הבריאות אם התקיים אחד מאלה:

(1)   המידע מבוקש לגבי בניין המיועד לעסקים, מלאכות ותעשיות המחויב באישור משרד הבריאות לצורך רישיון לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, או לבניין המיועד לצורכי ציבור;

(2)   המידע מבוקש לגבי מקרקעין המצויים בתחום אזור מגן של קידוח כמשמעותם בתקנות בריאות העם (תנאים תברואיים לקידוח מי שתייה), התשנ"ה-1995.

          (ד)  עורך הבקשה רשאי לפנות בבקשה לקבלת מידע להיתר מאת גורם מאשר או גוף אחר אשר הוא סבור כי קיים בידו מידע אשר יש בו כדי להשפיע על תכנון המבנה שאותו מבוקש לבנות בהיתר; עותק פנייה כאמור יועבר למהנדס.

          (ה)  לפנייה לפי תקנה זו תצורף הבקשה לקבלת מידע להיתר והצרופות לה, ויצוין כי יש לראותה כבקשה לאישור, לתיאום או להיוועצות, לפי העניין, ויחולו עליה הוראות תקנות 19 ו-24.

תק' (מס' 2) תשפ"ב-2022

          (ה1) מצא המהנדס שבקשה לקבלת מידע להיתר שנקלטה אינה עומדת בתקנות 11 או 12, יפרט המהנדס בפנייתו מה הם הפרטים החסרים בבקשה לקבלת מידע להיתר.

          (ו)   מי שהופנתה אליו בקשה כאמור בתקנה זו, ישיב למהנדס בתוך חמישה עשר ימים ממועד הפנייה; לא השיב בתוך חמישה עשר ימים – יימסר המידע להיתר בלא תגובתו ויפורטו במידע להיתר כל הגורמים שלא מסרו מידע כאמור.

          (ז)   מי שהופנתה אליו בקשה –

תק' תשע"ח-2018

(1)   לפי תקנות משנה (א) עד (ד), ומטעמים מיוחדים הנובעים ממורכבות המבנה, השימוש בו או המקרקעין שלגביהם מבוקש המידע להיתר אין בידו למסור מידע, אישור או חוות דעת על בסיס הנתונים שהובאו לפניו במועד האמור בתקנת משנה (ו), רשאי להודיע בתשובתו למהנדס כי נדרשים לו נתונים ומסמכים נוספים, ובכלל אלה בקשה הערוכה על רקע מפת מדידה אף שהמהנדס פטר את הבקשה מהגשת מפה כאמור לפי תקנה 13 ורק לאחר קבלתם יימסר המידע להיתר כאמור בתקנה 20;

(2)   לפי תקנת משנה (א) לעניין הקמת בניין חדש, ומטעמים מיוחדים שיפורטו בתשובתו למהנדס, אין בידו למסור מידע, אלא לאחר קבלת מסמכי תכנון מפורט, רשאי להודיע זאת בתשובתו למהנדס ובלבד שתצוין רמת הפירוט הנדרשת לצורך מסירת מידע להיתר כאמור.

מיום 5.3.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7961 מיום 5.3.2018 עמ' 1073

(ג) המהנדס יפנה בבקשה לקבלת מידע להיתר מאת משרד הבריאות אם התקיימו תנאים אלה התקיים אחד מאלה:

(1) המידע מבוקש לגבי בניין המיועד לעסקים, מלאכות ותעשיות המחויב באישור משרד הבריאות לצורך רישיון לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, או לבניין המיועד לצורכי ציבור;

(2) המידע מבוקש לגבי מקרקעין המצויים בתחום אזור מגן של קידוח כמשמעותם בתקנות בריאות העם (תנאים תברואיים לקידוח מי שתייה), התשנ"ה-1995.

(ז) מי שהופנתה אליו בקשה –

(1) לפי תקנות משנה (א) עד (ד), ומטעמים מיוחדים הנובעים ממורכבות המבנה, השימוש בו או המקרקעין שלגביהם מבוקש המידע להיתר אין בידו למסור מידע, אישור או חוות דעת על בסיס הנתונים שהובאו לפניו במועד האמור בתקנת משנה (ז) בתקנת משנה (ו), רשאי להודיע בתשובתו למהנדס כי נדרשים לו נתונים ומסמכים נוספים, ובכלל אלה בקשה הערוכה על רקע מפת מדידה אף שהמהנדס פטר את הבקשה מהגשת מפה כאמור לפי תקנה 13 ורק לאחר קבלתם יימסר המידע להיתר כאמור בתקנה 20;

(2) לפי תקנת משנה (א) לעניין הקמת בניין חדש, ומטעמים מיוחדים שיפורטו בתשובתו למהנדס, אין בידו למסור מידע, אלא לאחר קבלת מסמכי תכנון מפורט, רשאי להודיע זאת בתשובתו למהנדס ובלבד שתצוין רמת הפירוט הנדרשת לצורך מסירת מידע להיתר כאמור.

 

מיום 27.9.2020 עד יום 28.2.2022

הוראת שעה (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8673 מיום 28.7.2020 עמ' 1868

הוראת שעה (מס' 2) תש"ף-2020 (תיקון) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9518 מיום 26.7.2021 עמ' 3818

הוספת תקנת משנה 16(ה1)

הנוסח:

(ה1) מצא המהנדס שבקשה לקבלת מידע להיתר שנקלטה אינה עומדת בתקנות 11 או 12, יפרט המהנדס בפנייתו מהם הפרטים החסרים בבקשה לקבלת מידע להיתר.

 

מיום 1.3.2022

תק' (מס' 2) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10007 מיום 21.2.2022 עמ' 2124

הוספת תקנת משנה 16(ה1)

תק' תשפ"א-2021

17.    (בוטלה).

מיום 6.1.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9064 מיום 6.1.2021 עמ' 1419

ביטול תקנה 17

הנוסח הקודם:

פנייה לרשות מקרקעי ישראל בדבר הצורך בהסכמתה להגשת בקשה להיתר

17. (א) היו המקרקעין שלגביהם מוגשת בקשה למידע להיתר מקרקעי ישראל, יפנה עורך הבקשה בבקשה לקבלת מידע להיתר מרשות מקרקעי ישראל, שיצוין בה הצורך בקבלת הסכמתה להגשת הבקשה להיתר, ויעביר עותק מפנייתו למהנדס.

(ב) רשות מקרקעי ישראל תשיב למהנדס בתוך חמישה עשר ימים מיום קבלת הפנייה אם נדרשת הסכמתה למתן היתר; השיבה רשות מקרקעי ישראל כי נדרשת הסכמתה למתן היתר תפרט בהודעתה את הנתונים, המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך קבלת הסכמתה ורשאית היא להתנות את הסכמתה למתן היתר ולהגשת בקשה להיתר בתשלום.

(ג) נערכה פנייה כאמור בתקנת משנה (א) ולא ניתנה תשובת רשות מקרקעי ישראל בתוך חמישה עשר ימים מיום קבלת הפנייה יראו זאת, בחלוף 90 ימים נוספים, כהודעת רשות מקרקעי ישראל שאינה מתנגדת להגשת הבקשה להיתר.

היוועצות עם גורמים מאשרים

18.    (א)  רשות הרישוי תתייעץ עם רשות הכבאות טרם מתן היתר לכל בניין, למעט בניינים אלה:

תק' תשע"ח-2018

(1)   בניין בן 4 קומות לכל היותר, המיועד למגורים בלבד ובו עד 24 דירות; לעניין זה, קומת מרתף וקומת עמודים ייכללו במניין הקומות כאמור;

תק' תשע"ח-2018

(2)   בניין ששטחו הכולל אינו עולה על 100 מטרים רבועים ושאינו משמש להתקהלות או לאחסון חומרים מסוכנים;

(3)   תוספת לבניין קיים ששטחה הכולל אינו עולה על 50 מטרים רבועים;

תק' תשע"ח-2018

(4)   תוספת לדירת מגורים קיימת, כך ששטח הדירה כולל התוספת לא יעלה על 140 מטרים רבועים, וכן הוספה של גזוזטרה או הגדלה של גזוזטרה קיימת; בפסקה זו, "גזוזטרה" – מרפסת הבולטת מקירותיו החיצוניים של הבניין.

          (ב)  רשות הרישוי תתייעץ עם משרד הבריאות טרם מתן היתר לבניין המיועד לעסקים, מלאכות ותעשיות המחויב באישור משרד הבריאות לצורך רישיון לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, או לבניין המיועד לצורכי ציבור.

מיום 5.3.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7961 מיום 5.3.2018 עמ' 1073

(א) רשות הרישוי תתייעץ עם רשות הכבאות טרם מתן היתר לכל בניין, למעט בניינים אלה:

(1) בניין עד 4 קומות המיועד למגורים בלבד;

(1) בניין בן 4 קומות לכל היותר, המיועד למגורים בלבד ובו עד 24 דירות; לעניין זה, קומת מרתף וקומת עמודים ייכללו במניין הקומות כאמור;

(2) בניין ששטחו הכולל אינו עולה על 100 מטרים רבועים ושאינו משמש להתקהלות או לאחסון חומרים מסוכנים;

(3) תוספת לבניין קיים ששטחה הכולל אינו עולה על 50 מטרים רבועים;

(4) תוספת לבניין קיים למגורים ששטחה אינו עולה על 50 מטרים רבועים לדירה.

(4) תוספת לדירת מגורים קיימת, כך ששטח הדירה כולל התוספת לא יעלה על 140 מטרים רבועים, וכן הוספה של גזוזטרה או הגדלה של גזוזטרה קיימת; בפסקה זו, "גזוזטרה" – מרפסת הבולטת מקירותיו החיצוניים של הבניין.

קיום חובת היוועצות

19.    נקבעה בתכנית חובת התייעצות עם מי שאינו מוסד תכנון, ולא נקבעו בה הוראות לעניין אופן קיום חובת ההתייעצות או הכללים שיחולו עליה, יראו בפנייה לפי תקנה 16(ה) ובהעברת כל הנדרש לפיה – קיום חובת התייעצות, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1)  נמסרה התייחסות כאמור בתקנות 16(ו) ו-22(א) או שחלף המועד להעברת ההתייחסות;

(2)  בפניית המהנדס לפי תקנה 16(ה) צוין כי יש לראות בפנייה בקשה להתייעצות לפי תכנית ולפי תקנות אלה, ושאם לא תתקבל התייחסות במועד, ייחשב הדבר כקיום חובת התייעצות אלא אם כן קבעה התכנית אחרת;

(3)  המידע להיתר נמסר בידי המהנדס כאמור בתקנה 20(א) לרבות המידע שנמסר כאמור בתקנה 20(א)(11); אין באמור בתקנה זו כדי לגרוע מסמכותו של בקר מורשה במכון בקרה.

סימן ב': מסירת מידע להיתר

מסירת המידע להיתר

20.    (א)  נקלטה בקשה לקבלת מידע להיתר, ימסור המהנדס את המידע להיתר על המקרקעין שלגביהם הוגשה הבקשה כמפורט להלן, לפי העניין, וככל שקיים בידיו, בתוך 30 ימים מיום קליטת הבקשה:

(1)   התכניות החלות על המקרקעין; לרבות שמות התכניות, מספרן ותאריך פרסום דבר אישורן;

(2)   הוראותיהן של התכניות המתנות הוצאת היתר בתנאים, ותנאים כאמור אשר יהוו תנאי מוקדם לקליטת בקשה להיתר כאמור בתקנה 33;

(3)   תשריטי חלוקה החלים על המקרקעין לפי סעיף 137 לחוק;

(4)   התכניות המופקדות החלות על המקרקעין;

(5)   מגבלות להיתר החלות על המקרקעין לפי סעיפים 78 ו-98 לחוק;

(6)   פירוט הייעוד והשימושים המותרים במקרקעין;

תק' תשפ"ב-2021

(7)   שטחי בנייה מותרים לשימוש כפי שפורט בבקשה למידע להיתר;

(8)   הנחיות מרחביות החלות על המקרקעין;

(9)   היתרים, הרשאות וכן הודעות על פי סעיף 261(ד) לחוק שניתנו בנוגע למקרקעין;

(10)  הנחיות מרחביות פרטניות ככל שקיימות לפי תקנה 21(א), או הודעה בדבר הצורך בהגשת פרטים או מסמכים נוספים לשם קביעת הנחיות מרחביות כאמור בתקנה 21(ב);

(11)  מידע להיתר שהתקבל לפי תקנה 16(א) עד (ד) או הודעה בדבר הצורך במסירת פרטים או מסמכים נוספים, לצורך מסירת מידע להיתר כאמור בתקנות 16(ז) ו-19; לעניין מידע כאמור, המהווה התייעצות, רשאי המהנדס לצרף את התייחסותו ואת הערותיו;

(12)  מידע להיתר ותנאים בנושאי תברואה, דרכים, מדרכות, תנועה וחניה, ומגבלות סביבתיות אחרות;

תק' תשפ"א-2021

(13)  (נמחקה);

(14)  הגבלות ואמצעים לארגון האתר וסביבתו, לרבות הנחיות לעניין עצים לשימור והגנת הולכי רגל ככל שקיימים;

(15)  תנאים שיידרשו לצורך קבלת אישור תחילת עבודות, תנאים במהלך הביצוע ותנאים לתעודת גמר, ככל שקיימים;

(16)  הגבלות בדבר כניסות ויציאות לרכב ולהולכי רגל והסדרי תנועה נוספים שקבעה רשות תימרור מקומית או שנקבעו לפי תכנית;

(17)  התנאים המוקדמים לקליטת הבקשה להיתר לפי חיקוק או תכנית;

(18)  רשימת הנספחים והמסמכים שיש לצרף לבקשה להיתר מכוח חיקוק, תכנית או הנחיות מרחביות, במועד הגשתה או שיידרשו להגשה בשלב בקרת התכן;

(19)  מידע בדבר קיומם של חיובים החלים על המקרקעין בשל הבנייה, העבודה או השימוש המבוקשים;

(20)  מידע בדבר הצורך בהחלטת רשות הרישוי אם יש לצרף חוות דעת סביבתית לבקשה להיתר לפי תקנה 15 לתקנות התכנון והבנייה (תסקירי השפעה על הסביבה), התשס"ג-2003, ובלבד שקוימו הוראות תקנה 33(17);

(21)  מידע אם נדרשת חוות דעת של מורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה לבקשה להיתר לעבודה במקום ציבורי קיים, שהיא חובה לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, שעניינה אמצעי להתגברות על הפרש גובה העולה על 1.5 מטרים או יחידת אכסון מיוחדת כהגדרתה בפרט 8.180 בתוספת השנייה לתקנות בקשה להיתר.

תק' תשפ"ב-2021

          (ב)  למידע להיתר הנמסר יצרף המהנדס את מפת המדידה להיתר כאמור בתקנה 12, או תרשים מיתאר כאמור בתקנה 13(ב) והמהנדס יוודא כי כל אלה סומנו על גבי מפת המדידה לפי התכניות החלות על המקרקעין:

(1)   קווי בניין;

(2)   תחום הפקעה;

(3)   זיקות מעבר מכוח תכנית.

תק' (מס' 2) תשפ"ב-2022

          (ג)   מצא המהנדס שבקשה לקבלת מידע להיתר שנקלטה אינה עומדת בתקנות 11 או 12, ימסור המהנדס את המידע להיתר כאמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), ככל האפשר, ויפרט מהו המידע שאין בידו למסור בשל הפרטים החסרים בבקשה לקבלת מידע להיתר.

מיום 27.9.2020 עד יום 28.2.2022

הוראת שעה (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8673 מיום 28.7.2020 עמ' 1868

הוראת שעה (מס' 2) תש"ף-2020 (תיקון) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9518 מיום 26.7.2021 עמ' 3818

הוספת תקנת משנה 20(ג)

הנוסח:

(ג) מצא המהנדס שבקשה לקבלת מידע להיתר שנקלטה אינה עומדת בתקנות 11 או 12, ימסור המהנדס את המידע להיתר כאמור בתקנת משנה (א) ו-(ב), ככל האפשר, ויפרט מהו המידע שאין בידו למסור בשל הפרטים החסרים בבקשה לקבלת מידע להיתר.

 

מיום 6.1.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9064 מיום 6.1.2021 עמ' 1419

מחיקת פסקה 20(א)(13)

הנוסח הקודם:

(13) הודעת רשות מקרקעי ישראל בדבר הצורך בהסכמתה כתנאי להגשת בקשה להיתר או למתן היתר, לרבות הנתונים, המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך קבלת הסכמתה שנמסרו לפי תקנה 17(ב);

 

מיום 2.12.2021

תק' תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9771 מיום 2.12.2021 עמ' 1032

(א) נקלטה בקשה לקבלת מידע להיתר, ימסור המהנדס את המידע להיתר על המקרקעין שלגביהם הוגשה הבקשה כמפורט להלן, לפי העניין, וככל שקיים בידיו, בתוך 30 ימים מיום קליטת הבקשה:

(7) שטחי בנייה מותרים לשימוש שפורטו כפי שפורט בבקשה למידע להיתר;

(ב) למידע להיתר הנמסר יצורפו יצרף המהנדס את מפת המדידה להיתר כאמור בתקנה 12, או תרשים מיתאר כאמור בתקנה 13(ב) והמהנדס יוודא כי כל אלה סומנו על גבי מפת המדידה לפי התכניות החלות על המקרקעין:

 

מיום 1.3.2022

תק' (מס' 2) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10007 מיום 21.2.2022 עמ' 2124

הוספת תקנת משנה 20(ג)

הנחיות מרחביות פרטניות

21.    (א)  קבעה הוועדה המקומית כי ייקבעו הנחיות מרחביות פרטניות למקרקעין בידי רשות הרישוי בשלב מסירת המידע להיתר כאמור בסעיף 145ד(ד) לחוק, יצרף המהנדס למידע להיתר את ההנחיות המרחביות הפרטניות.

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), המהנדס רשאי לדרוש הגשת נתונים ומסמכים נוספים לצורך מתן הנחיות מרחביות פרטניות, ובלבד שהודיע על כך בעת מסירת המידע כאמור בתקנה 20(א)(10); קבע המהנדס כאמור, יגיש עורך הבקשה למידע להיתר את הנתונים והמסמכים הנדרשים לקביעת הנחיות מרחביות פרטניות.

          (ג)   ראה המהנדס כי לא הוגשו כל הנתונים והמסמכים כאמור, ישלח לעורך הבקשה הודעה בתוך חמישה ימים מיום הגשת המסמכים, שבה יפורטו הפרטים והצרופות החסרים; לא הודיע המהנדס כי חסרים מסמכים פרטים או צרופות, יראו אותם כמסמכים שנקלטו בתום אותה תקופה.

          (ד)  רשות הרישוי תקבע את ההנחיות המרחביות הפרטניות בתוך 30 ימים מיום קליטת המסמכים ותודיע על כך למבקש ולעורך הבקשה.

מסירת מידע מפורט מאת גורם מאשר וגוף נוסף

22.    (א)  הועברו כל הנתונים והמסמכים הנוספים שנדרשו לפי תקנה 16(ז), יימסר המידע להיתר למהנדס בתוך 30 ימים ממועד קבלתם.

תק' תשע"ח-2018

          (ב)  ראה מי שהופנתה עליו בקשה למידע כי לא הוגשו לו כל הנתונים והמסמכים הנדרשים לפי תקנה 16(ז), יודיע על כך לעורך הבקשה ולמהנדס בתוך חמישה ימים ממועד קבלת המסמכים החלקיים; לא נמסרה הודעה כאמור, יראו כאילו הוגשו כל המסמכים הנדרשים.

מיום 5.3.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7961 מיום 5.3.2018 עמ' 1073

(ב) ראה מי שהופנתה עליו בקשה למידע כי לא הוגשו לו כל הנתונים והמסמכים הנדרשים לפי תקנה 16(ח) 16(ז), יודיע על כך לעורך הבקשה ולמהנדס בתוך חמישה ימים ממועד קבלת המסמכים החלקיים; לא נמסרה הודעה כאמור, יראו כאילו הוגשו כל המסמכים הנדרשים.

תוקף המידע

23.    (א)  תוקף המידע להיתר הוא שנתיים מיום מסירתו למבקש הבקשה, ואולם נמסר מידע להיתר שלפיו מותרת בניית כמה בניינים בשלבים, יהיה המידע להיתר תקף לתקופה של ארבע שנים.

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), גורם מאשר, גוף נוסף או בעל תשתית רשאי לקבוע במידע להיתר שהוא מוסר שהמידע תקף לתקופה קצרה יותר שלא תפחת משנתיים.

          (ג)   חל שינוי בדין, אושרה או הופקדה תכנית או שנקבעו מגבלות להיתר לפי סעיפים 78 או 98 לחוק בתקופת תוקף המידע להיתר, יחולו הוראות הדין, התכנית שאושרה או הופקדה, והמגבלות האמורות על היתרי בנייה שיינתנו לאחר כניסתן לתוקף של התכנית או ההחלטות, או אחרי הפקדתה של התכנית, לפי העניין, אף שלא פורטו במידע שנמסר.

הוראת שעה (מס' 2) תש"ף-2020

          (ד)  (פקעה).

מיום 28.7.2020 עד יום 28.7.2021

הוראת שעה (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8673 מיום 28.7.2020 עמ' 1868

הוספת תקנת משנה 23(ד)

הנוסח:

(ד) על אף האמור בתקנת משנה (א) ו-(ב), תוקפו של מידע להיתר שפוקע בתקופה שמיום ד' בטבת התש"ף (1 בינואר 2020) עד יום ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020) יוארך לתקופה של שנה נוספת ממועד פקיעתו.

אי-מסירת מידע במועד תק' (מס' 2) תשפ"ב-2022

24.    לא נמסר מידע להיתר, כולו או חלקו, במועד האמור בתקנות 20(א), 21(ד) ו-22(א), או שלא נמסר מידע כאמור בתקנה 20(ג), רשאי מבקש הבקשה למידע להיתר להגיש בקשה להיתר אף בלא מידע כאמור, אך אין בכך כדי לגרוע מחובתו להגיש בקשה להיתר על פי כל דין, לעמוד בתנאים לקליטת בקשה להיתר לפי תקנות אלה, לתאם את התשתיות הנוגעות לבקשה ולעמוד בכל הוראות חיקוק, התכנית וההנחיות המרחביות החלות על המקרקעין.

מיום 27.9.2020 עד יום 28.2.2022

הוראת שעה (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8673 מיום 28.7.2020 עמ' 1868

הוראת שעה (מס' 2) תש"ף-2020 (תיקון) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9518 מיום 26.7.2021 עמ' 3818

24. לא נמסר מידע להיתר, כולו או חלקו, במועד האמור בתקנות 20(א), 21(ד) ו-22(א), או שלא נמסר מידע כאמור בתקנה 20(ג), רשאי מבקש הבקשה למידע להיתר להגיש בקשה להיתר אף בלא מידע כאמור, אך אין בכך כדי לגרוע מחובתו להגיש בקשה להיתר על פי כל דין, לעמוד בתנאים לקליטת בקשה להיתר לפי תקנות אלה, לתאם את התשתיות הנוגעות לבקשה ולעמוד בכל הוראות חיקוק, התכנית וההנחיות המרחביות החלות על המקרקעין.

 

מיום 1.3.2022

תק' (מס' 2) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10007 מיום 21.2.2022 עמ' 2124

24. לא נמסר מידע להיתר, כולו או חלקו, במועד האמור בתקנות 20(א), 21(ד) ו-22(א), או שלא נמסר מידע כאמור בתקנה 20(ג), רשאי מבקש הבקשה למידע להיתר להגיש בקשה להיתר אף בלא מידע כאמור, אך אין בכך כדי לגרוע מחובתו להגיש בקשה להיתר על פי כל דין, לעמוד בתנאים לקליטת בקשה להיתר לפי תקנות אלה, לתאם את התשתיות הנוגעות לבקשה ולעמוד בכל הוראות חיקוק, התכנית וההנחיות המרחביות החלות על המקרקעין.

החזר אגרה תק' (מס' 2) תשפ"ב-2022

25.    לא מסר המהנדס מידע להיתר במועד האמור בתקנה 20(א), תוחזר למבקש האגרה ששילם כאמור בתקנה 14, למעט אם המידע להיתר לא נמסר בשל כך שהבקשה לקבלת מידע אינה עומדת בתקנות 11 או 12, כאמור בתקנה 20(ג).

מיום 27.9.2020 עד יום 28.2.2022

הוראת שעה (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8673 מיום 28.7.2020 עמ' 1868

הוראת שעה (מס' 2) תש"ף-2020 (תיקון) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9518 מיום 26.7.2021 עמ' 3818

25. לא מסר המהנדס מידע להיתר במועד האמור בתקנה 20(א), תוחזר למבקש האגרה ששילם כאמור בתקנה 14, למעט אם המידע להיתר לא נמסר בשל כך שהבקשה לקבלת מידע אינה עומדת בתקנות 11 או 12, כאמור בתקנה 20(ג).

 

מיום 1.3.2022

תק' (מס' 2) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10007 מיום 21.2.2022 עמ' 2124

25. לא מסר המהנדס מידע להיתר במועד האמור בתקנה 20(א), תוחזר למבקש האגרה ששילם כאמור בתקנה 14, למעט אם המידע להיתר לא נמסר בשל כך שהבקשה לקבלת מידע אינה עומדת בתקנות 11 או 12, כאמור בתקנה 20(ג).

חלק ג': הגשת בקשה להיתר

סימן א': מינוי עורך בקשה ועורכי משנה

מבקש ההיתר

26.    בעל זכות במקרקעין או מי שקיבל הסכמה לכך מבעל זכות במקרקעין רשאי להגיש בקשה להיתר (להלן – מבקש ההיתר).

חובת מינוי

27.    מבקש ההיתר ימנה –

תק' תשפ"ב-2021

(1)  עורך בקשה;

תק' תשפ"ב-2021

(2)  מתכנן שלד הבניין, למעט בקשה להיתר שבשל אופייה או מהותה אין צורך למנות לה מתכנן שלד הבניין;

(3)  מורשה נגישות אם נדרש לפי סעיף 158ו3 לחוק;

(4)  לבקשה להיתר הכוללת יישום של שיטת בנייה חדשה – ממונה על שיטת הבנייה החדשה; הממונה יהיה בעל כשירות כקבוע באישור הזמני.

מיום 2.12.2021

תק' תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9771 מיום 2.12.2021 עמ' 1032

(1) עורך בקשה ראשי;

(2) עורך משנה בתחום הנדסת המבנים מתכנן שלד הבניין, למעט בקשה להיתר שבשל אופייה או מהותה אין צורך למנות לה עורך משנה בתחום הנדסת המבנים מתכנן שלד הבניין;

מינוי עורכי משנה וחלוקת האחריות לעריכה

28.    (א)  מבקש ההיתר רשאי למנות עורכי משנה נוספים לבקשה להיתר, כל אחד לגבי תחום אחר בעבודת הבנייה נושא ההיתר המבוקש, וכן רשאי הוא למנות עורך משנה לכמה תחומים בעבודת הבנייה.

          (ב)  עריכה כאמור בתקנת משנה (א) תהיה מחולקת לתחומים ובלבד שלא יישאר במכלול פעולות הבנייה כמתואר בבקשה, תחום שלגביו אין אדם שחתם על הבקשה כעורך משנה, ככל שנדרש עורך משנה בתחום האמור.

חתימה על הבקשה תק' תש"ף-2020

29.    בקשה להיתר על כל צרופותיה, תיחתם בחתימתו של עורך הבקשה ויצורף לה העתק האישור על מינויו בידי מבקש ההיתר.

מיום 1.1.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8315 מיום 1.1.2020 עמ' 324

29. בקשה להיתר על כל צרופותיה, תיחתם בחתימתו האלקטרונית המאושרת של עורך הבקשה ויצורף לה העתק האישור על מינויו בידי מבקש ההיתר.

סימן ב': תנאים מוקדמים לקליטת בקשה להיתר

בקשה להיתר

30.    הבקשה להיתר תיערך לפי התכניות, ההנחיות המרחביות, תנאים הכלולים במידע להיתר, לתכן הבנייה, והוראות אחרות לפי כל חיקוק, החלות על המקרקעין.

מועד דיון בוועדה מקומית

31.    נקבע בדין או בתכנית, או נמסר במידע להיתר כי נדרשת החלטה של מוסד תכנון כתנאי למתן היתר או להגשת מסמך המהווה תנאי למתן היתר ובכלל זה בדבר הצורך בחוות דעת סביבתית, כאמור בתקנה 20(20), ולרבות החלטה לפטור מהגשת מסמך, ידון מוסד התכנון בכך בתוך 30 ימים מיום שהוגשה לו בקשה בעניין זה.

מועד הגשת מסמך, אישור או תיאום של מי שאינו מוסד תכנון

32.    (א)  נקבע בדין או בתכנית כי הגשת מסמך, אישורו של מי שאינו מוסד תכנון, או תיאום או התייעצות עמו מהווים תנאי למתן היתר, יהיו הגשת המסמך, האישור, התיאום או ההיוועצות תנאי מהתנאים המוקדמים לקליטת בקשה להיתר, ויחולו בעניין זה הוראות תקנה 22, למעט אם נמסר במידע להיתר כי הגשתם תהיה לעת בקרת התכן או לעת מתן אישור תחילת עבודות או לעת מתן תעודת גמר.

תק' תשפ"א-2021

(ב)  האמור בתקנת משנה (א) לא יחול על גורם מאשר כאמור בסעיף 158כא(א) לחוק ועל הסכמת רשות מקרקעי ישראל למתן היתר כאמור בתקנה 36(ה).

מיום 6.1.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9064 מיום 6.1.2021 עמ' 1419

(ב) האמור בתקנת משנה (א) לא יחול על גורם מאשר כאמור בסעיף 158כא(א) לחוק ועל הסכמת רשות מקרקעי ישראל למתן היתר כאמור בתקנה 36(ה).

תנאים מוקדמים להגשת בקשה להיתר

33.    (א)  בקשה להיתר תכלול את הפרטים והצרופות האלה (להלן – התנאים המוקדמים):

תק' תש"ף-2020

(1)   אשרור מקוון להצהרה או הצהרה חתומה בידי בעל הזכות במקרקעין ומבקש ההיתר כי כל אחד מהם מסכים להגשת הבקשה בגרסה שהגיש עורך הבקשה;

(2)   פרטי המקרקעין אשר לגביהם מבוקש ההיתר, לרבות כתובתם ופרטי זיהוים;

תק' תש"ף-2020

(3)   פרטי הבקשה, לרבות תיאור העבודה, השימוש והתכניות שלפיהן הוגשה הבקשה;

(4)   נסח רישום במרשם המקרקעין;

תק' תש"ף-2020

(5)   העתק הודעה בדבר מינוי כל בעלי התפקידים אשר מונו לעריכת הבקשה, והעתק של הצהרותיהם, אם לא חתמו על ההצהרה בחתימה אלקטרונית מאושרת או באשרור מקוון;

תק' תש"ף-2020

(6)   קובץ מפת מדידה להיתר, חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת בידי מודד מוסמך מעודכן לשנה האחרונה לכל היותר ממועד הגשת הבקשה להיתר, אלא אם כן פטר המהנדס את מבקש המידע להיתר מהגשת מפת מדידה להיתר לפי תקנה 13;

תק' (מס' 3) תשפ"ב-2022

(7)   קובץ תכנית ראשית כמפורט בתוספת הראשונה;

תק' תש"ף-2020

(8)   קובץ תשריט סכמטי של שטחי הבנייה הקיימים והמובקשים בכל אחת מקומות הבניין המבוקש לרבות טבלה המסכמת את שטחי הבנייה; אפשר שקובץ זה ייכלל בקובץ התכנית הראשית כמפורט בתוספת;

(9)   קובץ הבקשה למידע להיתר והמידע להיתר, התקף במועד הגשת הבקשה להיתר, אלא אם כן לא נמסר כאמור בתקנה 24;

תק' תש"ף-2020

(10)  קובץ אשרור מקוון של או אישור חתום בדבר הסכמת בעלי זכויות אחרים במקרקעין לבקשה להיתר או העתקי ההודעות שנמסרו לבעלי הזכויות במקרקעין לפי תקנה 36(ב) או 36(ו)(6), וכן אישור על מסירה בדואר רשום; בהעדר מענו של בעל זכות במקרקעין יצורף לבקשה להיתר העתק התצהיר והעתק מפרסום ההודעה לבעל הזכות בעיתון יומי כאמור בתקנה 34(ד);

(11)  העתק אישור לפטור מביצוע התאמות נגישות כאמור בסעיף 158ו1 לחוק, אם ניתן;

(12)  העתק אישור הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, אם נדרש לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998;

(13)  העתק אישור רשות העתיקות אם נדרש לפי חוק העתיקות, התשל"ח-1978;

(14)  נקבע בחיקוק או בתכנית כי –

(א)   אישורו של מי שאינו מוסד תכנון מהווה תנאי למתן היתר – העתק האישור של אותו גורם;

(ב)   תיאום או התייעצות עם מי שאינו מוסד תכנון מהווים תנאי למתן היתר – חוות הדעת שנתן אותו גורם לפי תקנה 16(ו) או תקנה 20; הוראות פסקאות משנה (א) ו-(ב) לא יחולו על גורם מאשר לפי סעיף 158כא(א) לחוק;

(15)  העתק כל מסמך שנקבע בדין או בתכנית כי הגשתו כי תנאי למתן היתר כאמור בתקנה 32;

(16)  העתק אישור על תשלום פיקדון כמפורט בתקנה 67 אלא אם כן העבודה המבוקשת פטורה מתשלום אגרה;

(17)  קובץ חוות דעת סביבתית שאושרה על ידי המהנדס, אם ניתנה החלטת רשות הרישוי כי יש צורך בעריכת חוות דעת סביבתית כאמור בתקנות 20(20) ו-31;

(18)  בבקשה להיתר הכוללת שיטת בנייה חדשה –

(א)   נספח שיפורט בו שם השיטה, מספר אישורה, תקופת תוקפה, מועד אישורה והיקף יישומה כפי שקבע הגוף המוסמך;

(ב)   העתק תצהיר הממונה על שיטת הבנייה החדשה, ולפיו התכנון המוצע תואם את הכללים וההתניות שנקבעו באישור הזמני או באישור הקבוע;

תק' תשפ"ב-2021

(ג)    העתק אישור בעל השיטה כי מסר לגוף המוסמך, הודעה על כוונתו להגיש את אותה בקשה להיתר.

          (ב)  לא מונה עורך משנה בתחום הנדסת מבנים, רשאי המהנדס לדרוש מינוי עורך משנה כאמור.

מיום 1.1.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8315 מיום 1.1.2020 עמ' 324

(1) אשרור מקוון להצהרה של בעל הזכות במקרקעין ומבקש ההיתר כי כל אחד מהם מסכים להגשת הבקשה בגרסה שהגיש עורך הבקשה;

(1) אשרור מקוון להצהרה או הצהרה חתומה בידי בעל הזכות במקרקעין ומבקש ההיתר כי כל אחד מהם מסכים להגשת הבקשה בגרסה שהגיש עורך הבקשה;

(2) פרטי המקרקעין אשר לגביהם מבוקש ההיתר, לרבות כתובתם ופרטי זיהוים;

(3) פרטי הבקשה לרבות תיאור העבודה, השימוש, שטחי הבנייה המבוקשים והתכניות שלפיהן הוגשה הבקשה;

(3) פרטי הבקשה, לרבות תיאור העבודה, השימוש והתכניות שלפיהן הוגשה הבקשה;

(4) נסח רישום במרשם המקרקעין;

(5) העתק הודעה בדבר מינוי כל בעלי התפקידים אשר מונו לעריכת הבקשה, והעתק של הצהרותיהם, אם לא חתמו על ההצהרה בחתימה אלקטרונית מאושרת או באשרור מקוון;

(6) קובץ מפת מדידה להיתר, חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת בידי מודד מוסמך מעודכן לשנה האחרונה לכל היותר ממועד הגשת הבקשה להיתר, אלא אם כן פטר המהנדס את מבקש המידע להיתר מהגשת מפת מדידה להיתר לפי תקנה 13;

(7) קובץ תכנית ראשית כמפורט בתוספת;

(8) קובץ תשריט סכמטי של שטחי הבנייה הקיימים והמובקשים בכל אחת מקומות הבניין המבוקש לרבות טבלה המסכמת את שטחי הבנייה; אפשר שקובץ זה ייכלל בקובץ התכנית הראשית כמפורט בתוספת;

(9) קובץ הבקשה למידע להיתר והמידע להיתר, התקף במועד הגשת הבקשה להיתר, אלא אם כן לא נמסר כאמור בתקנה 24;

(10) קובץ אשרור מקוון של או אישור חתום בדבר הסכמת בעלי זכויות אחרים במקרקעין לבקשה להיתר או העתקי ההודעות שנמסרו לבעלי הזכויות במקרקעין לפי תקנה 36(ב) או 36(ו)(6), וכן אישור על מסירה בדואר רשום; בהעדר מענו של בעל זכות במקרקעין יצורף לבקשה להיתר העתק התצהיר והעתק מפרסום ההודעה לבעל הזכות בעיתון יומי כאמור בתקנה 34(ד);

 

מיום 2.12.2021

תק' תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9771 מיום 2.12.2021 עמ' 1032

(18) בבקשה להיתר הכוללת שיטת בנייה חדשה –

(א) נספח שיפורט בו שם השיטה, מספר אישורה, תקופת תוקפה, מועד אישורה והיקף יישומה כפי שקבע הגוף המוסמך;

(ב) העתק תצהיר הממונה על שיטת הבנייה החדשה, ולפיו התכנון המוצע תואם את הכללים וההתניות שנקבעו באישור הזמני או באישור הקבוע;

(ג) העתק אישור בעל השיטה כי מסר לגוף המוסמך, הודעה על כוונתו להגיש את אותה בקשה להיתר.

 

מיום 11.4.2022

תק' (מס' 3) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10112 מיום 11.4.2022 עמ' 2656

(7) קובץ תכנית ראשית כמפורט בתוספת הראשונה;

מסמכים וצרופות נוספים

34.    לא תדרוש רשות הרישוי בעת הגשת הבקשה להיתר מסמכים, פרטים וצרופות נוספים, מעבר למפורטי בתקנות אלה.

סמכות המהנדס להתיר או לפטור מהגשת נספחים ומסמכים

35.    המהנדס רשאי –

 

תק' (מס' 3) תשפ"ב-2022

(1)  להתיר הגשת נספחים לבקשה בקנה מידה שונה מן האמור בתוספת הראשונה;

תק' (מס' 3) תשפ"ב-2022

(2)  להתיר הגשת תכנית ראשית אשר אינה עומדת בהוראות התוספת הראשונה אם סבר כי ניתן להסתמך על היתר קודם שניתן לאותו בניין;

(3)  לפטור מהגשת קובץ תשריט סכמטי של שטחי הבנייה אם אין בבקשה שינוי לשטחי הבנייה המפורטים בהיתר קודם.

מיום 11.4.2022

תק' (מס' 3) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10112 מיום 11.4.2022 עמ' 2656

(1) להתיר הגשת נספחים לבקשה בקנה מידה שונה מן האמור בתוספת הראשונה;

(2) להתיר הגשת תכנית ראשית אשר אינה עומדת בהוראות התוספת הראשונה אם סבר כי ניתן להסתמך על היתר קודם שניתן לאותו בניין;

סימן ג': הודעה לבעלי זכויות במקרקעין

הסכמה והודעה לבעלי זכויות במקרקעין תק' תש"ף-2020

36.    (א)  לא תוגש בקשה להיתר אלא אם כן ניתנה הסכמתם של כל בעלי הזכויות במקרקעין; הסכמת בעל זכויות במקרקעין תינתן בדרך של אשרור מקוון לבקשה או אישור החתום בידו, לאחר שניתנה לו זכות עיון בפרטיה ובצרופותיה; לצורך מתן זכות עיון בבקשה ישלח מבקש ההיתר את פרטי הזיהוי המקוונים של הבקשה, אל כתובת דואר אלקטרוני שמסר לו בעל הזכויות או אל מענו כאמור בתקנת משנה (ג).

          (ב)  לא ניתנה הסכמתו של מי מבעלי הזכויות במקרקעין, ישלח לו מבקש ההיתר הודעה בדבר הגשת הבקשה להיתר; להודעה יצורפו מסמכי הבקשה להיתר או קישור למסמכי הבקשה להיתר, תצוין בה האפשרות להתנגד לבקשה להיתר בתוך 15 ימים ממועד מסירת ההודעה וכתובת רשות הרישוי לשליחת התנגדות.

          (ג)   הודעה לפי סעיף זה תישלח במסירה אישית או בדואר רשום עם אישור מסירה למענו של בעל הזכויות במקרקעין, וכן לכתובת דואר אלקטרוני שמסר בעל הזכות במקרקעין למבקש לצורך קבלת הודעות הנוגעות למקרקעין לפי תקנות אלה.

          (ד)  בהעדר מען של בעל זכות במקרקעין –

(1)   יצהיר מבקש ההיתר כי מענו של בעל הזכות במקרקעין אינו ידוע לו וכי עשה מאמץ סביר להשיגו;

(2)   יערוך פרסום בעיתון כאמור בסעיף 1א לחוק, שיפורטו בו עיקרי הבקשה להיתר, פרטי הזיהוי המקוונים של הבקשה להיתר, המקום שבו ניתן לעיין בבקשה, המועד שבו תוגש וכן האפשרות להתנגד לבקשה בתוך 15 ימים ממועד ההגשה.

תק' תשע"ח-2018

          (ה)  על אף האמור בתקנות משנה (א) עד (ד), היו המקרקעין מקרקעי ישראל, יחולו לעניין הסכמת רשות מקרקעי ישראל הוראות אלה:

תק' תשפ"א-2021

(1)   במקרקעי ישראל לא יינתן היתר אלא בהסכמת רשות מקרקעי ישראל לפי תקנת משנה זו;

תק' תשפ"א-2021

(2)   עורך הבקשה יפנה לרשות מקרקעין ישראל לקבלת הסכמתה למתן היתר בצירוף מסמכי הבקשה להיתר והחלטת רשות הרישוי כאמור בתקנה 42(א) או החלטת הוועדה המקומית כאמור בתקנה 109, לפי העניין;

תק' תשפ"א-2021

(3)   רשות מקרקעי ישראל תשיב לעורך הבקשה בתוך 10 ימים מיום קבלת הפנייה, ואם יש צורך תפרט את הנתונים, המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך קבלת הסכמתה למתן היתר ורשאית היא להתנות את הסכמתה בתנאים;

תק' תשפ"א-2021

(4)   לא השיבה רשות מקרקעי ישראל בתוך 90 ימים מיום שמסרה הודעה לעורך הבקשה כי הוגשו לה כל הנתונים, המסמכים והאישורים הנדרשים כאמור בפסקאות (2) ו-(3), יראו זאת כאילו לא נדרשת הסכמת רשות מקרקעי ישראל לבקשה להיתר;

תק' תשפ"א-2021

(5)   לא ניתנה תשובת רשות מקרקעי ישראל בתוך 10 ימים מיום קבלת הפנייה כאמור בתקנת משנה (3), יחל מניין 90 הימים כמשמעותם בפסקה (4), ולגבי המקרים המפורטים בפסקה (6) יחל מניין 90 הימים כמשמעותם באותה פסקה;

תק' תשפ"א-2021

(6)   על אף האמור בפסקה (4), לא השיבה רשות מקרקעי ישראל בתוך 90 ימים, כמשמעותם בסעיף 145א(א) לחוק, מיום שמסרה הודעה לעורך הבקשה כי הוגשו לה כל הנתונים, המסמכים והאישורים הנדרשים כאמור בפסקאות (2) ו-(3), יראו זאת, לגבי בקשה להיתר שרשות מקרקעי ישראל הודיעה לגביה שהיא מהמקרים המפורטים להלן, כהודעת רשות מקרקעי ישראל שהיא אינה מתנגדת לבקשה להיתר:

(א)   בקשה להיתר לשינוי או לתוספת לדירת מגורים קיימת מהוונת בבנייה רוויה; לעניין זה, "בנייה רוויה" – בנייה למגורים של 2 קומות לפחות, שיש בה לא פחות מ-4 דירות – דירה אחת לפחות בכל קומה, הרשומות כבית משותף כהגדרתו בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, או ראויות להירשם כבית משותף לפי סעיף 142 לחוק האמור;

(ב)   בקשה להיתר לגבי נכס מקרקעין שניתנה לגביו הודעה של רשות מקרקעי ישראל על כך שהוקנו זכויות הבעלות בו לפי סעיף 4יז לחוק רשות מקרקעי ישראל;

(ג)    בקשה להיתר לגבי נכס מקרקעין שנרכשו לגביו, במסגרת הליך של מכרז פומבי, מלוא זכויות הבנייה הקיימות וכן שולמה מלוא התמורה בעד אפשרויות תכנוניות עתידיות בנכס; בפסקה זו, "נכס מקרקעין" – כהגדרתו בסעיף 4יז לחוק רשות מקרקעי ישראל;

תק' תשפ"א-2021

(7)   אין בפסקאות (4) או (6) כדי לגרוע מזכותה של רשות מקרקעי ישראל לפי כל דין, לרבות הזכות לגבות תמורה בעד הבנייה או השימוש בקרקע.

          (ו)   בתקנות אלה, "בעל זכות במקרקעין" – אחד מאלה:

(1)   במקרקעין הרשומים במרשם המקרקעין ושאינם בית משותף כמשמעותו בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן – בית משותף) – הבעל הרשום או חוכרו;

(2)   במקרקעין הרשומים במרשם המקרקעין ושאינם בית משותף והם בבעלות משותפת או חכורים לכמה חוכרים במשותף – בעל רשום או חוכר;

(3)   בבית משותף, כל בעלי הדירות בבית המשותף או חוכריהן או נציגות הבית המשותף;

(4)   במקרקעין שאינם רשומים במרשם המקרקעין – מי שחייב עליהם בתשלום מס רכוש וקרן פיצויים לפי הרשום בפנקסים המנוהלים לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961, או מי שהיה חייב במס כאמור לולא הופטר מתשלומו מכוח כל חוק;

(5)   במקרקעין שהם מקרקעי ישראל, בין אם הם רשומים במרשם המקרקעין ובין אם לאו, ובעל הזכות אינו אחד מאלה המנויים בפסקאות (1) עד (4), והוא אחד מאלה:

(א)   בעל חוזה חכירה לדורות עם רשות מקרקעי ישראל אף אם עסקת החכירה כאמור לא נגמרה ברישום;

(ב)   מי שרשות מקרקעי ישראל אישרה כי הוא בעל זכות שחתימתו דרושה; אישור כאמור יכול שיינתן לסוגים של בעלי זכויות, סוגים של נכסים או סוגים של בקשות להיתר;

(6)   בבקשה לבצע עבודה או שימוש שניתן להתירם על ידי בית דין לשכירות לפי סעיף 37(א) לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972 – גם הדייר, כמשמעותו בחוק האמור, ובלבד שהמציא לבעל הנכס העתק מהבקשה ותצהיר כי הוא המחזיק בנכס נושא הבקשה להיתר וכי ניתן להתיר את ביצוע העבודות לפי סעיף 37(א) לחוק האמור, או לבצעם בהסכמתו של בעל הבית; לא ניתנה הסכמתו של מי מבעלי הזכויות במקרקעין, ישלח לו מבקש ההיתר הודעה בדבר הגשת הבקשה להיתר; להודעה יצורפו מסמכי הבקשה להיתר או קישור למסמכי הבקשה להיתר;

(7)   במקרקעין שחלה עליהם תכנית מאושרת לחלוקה חדשה כאמור בסעיף 121(2) לחוק, וטרם נרשמה החלוקה במרשם המקרקעין כאמור בסעיף 125 לחוק, יהיה בעל הזכות מי שהיה זכאי להירשם כבעל זכות במגרש לפי פסקאות (1) עד (6) אילו נרשמה החלוקה במרשם המקרקעין כאמור, ולא בעלי הזכות האמורים בפסקאות (1) עד (4).

מיום 5.3.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7961 מיום 5.3.2018 עמ' 1073

(ה) על אף האמור בתקנות משנה (א) עד (ד), היו המקרקעין מקרקעי ישראל, יחולו לעניין הסכמת רשות מקרקעי ישראל הוראות אלה:

 

מיום 1.1.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8315 מיום 1.1.2020 עמ' 324

החלפת תקנת משנה 36(א)

הנוסח הקודם:

(א) לא תוגש בקשה להיתר אלא אם כן ניתנה הסכמתם של כל בעלי הזכויות במקרקעין; הסכמת בעל זכויות במקרקעין תינתן בדרך של אשרור מקוון לבקשה, לאחר שניתנה לו זכות עיון בפרטיה ובצרופותיה במערכת רישוי זמין; לצורך מתן זכות עיון בבקשה ישלח מבקש ההיתר את פרטי הזיהוי המקוונים של הבקשה, אל כתובת דואר אלקטרוני שמסר לו בעל הזכויות או אל מענו כאמור בתקנת משנה (ג).

 

מיום 6.1.2021

פסקאות 36(ה)(3) עד 36(ה)(7) מיום 2.1.2022 או 7 ימים מפרסום הודעת שר, לפי המוקדם

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9064 מיום 6.1.2021 עמ' 1420

(ה) על אף האמור בתקנות משנה (א) עד (ד), היו המקרקעין מקרקעי ישראל, יחולו לעניין הסכמת רשות מקרקעי ישראל הוראות אלה:

(1) הודיעה רשות מקרקעי ישראל כי נדרשת הסכמתה כאמור בתקנה 17(ב), תמסור את תגובתה לעניין הסכמתה לבקשה להיתר בתוך 90 ימים מיום שהוגשו לה כל הנתונים, המסמכים והאישורים שדרשה, ויחולו לעניין זה הוראות תקנה 22(ב);

(2) לא השיבה רשות מקרקעי ישראל בתוך 90 ימים מיום שהוגשו לה כל המסמכים הנדרשים בצירוף הבקשה לתת את הסכמתה להגשת בקשה להיתר ולמתן ההיתר, יראו זאת כהודעת רשות מקרקעי ישראל שאינה מתנגדת לבקשה להיתר.

(1) במקרקעי ישראל לא יינתן היתר אלא בהסכמת רשות מקרקעי ישראל לפי תקנת משנה זו;

(2) עורך הבקשה יפנה לרשות מקרקעין ישראל לקבלת הסכמתה למתן היתר בצירוף מסמכי הבקשה להיתר והחלטת רשות הרישוי כאמור בתקנה 42(א) או החלטת הוועדה המקומית כאמור בתקנה 109, לפי העניין;

(3) רשות מקרקעי ישראל תשיב לעורך הבקשה בתוך 10 ימים מיום קבלת הפנייה, ואם יש צורך תפרט את הנתונים, המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך קבלת הסכמתה למתן היתר ורשאית היא להתנות את הסכמתה בתנאים;

(4) לא השיבה רשות מקרקעי ישראל בתוך 90 ימים מיום שמסרה הודעה לעורך הבקשה כי הוגשו לה כל הנתונים, המסמכים והאישורים הנדרשים כאמור בפסקאות (2) ו-(3), יראו זאת כאילו לא נדרשת הסכמת רשות מקרקעי ישראל לבקשה להיתר;

(5) לא ניתנה תשובת רשות מקרקעי ישראל בתוך 10 ימים מיום קבלת הפנייה כאמור בתקנת משנה (3), יחל מניין 90 הימים כמשמעותם בפסקה (4), ולגבי המקרים המפורטים בפסקה (6) יחל מניין 90 הימים כמשמעותם באותה פסקה;

(6) על אף האמור בפסקה (4), לא השיבה רשות מקרקעי ישראל בתוך 90 ימים, כמשמעותם בסעיף 145א(א) לחוק, מיום שמסרה הודעה לעורך הבקשה כי הוגשו לה כל הנתונים, המסמכים והאישורים הנדרשים כאמור בפסקאות (2) ו-(3), יראו זאת, לגבי בקשה להיתר שרשות מקרקעי ישראל הודיעה לגביה שהיא מהמקרים המפורטים להלן, כהודעת רשות מקרקעי ישראל שהיא אינה מתנגדת לבקשה להיתר:

(א) בקשה להיתר לשינוי או לתוספת לדירת מגורים קיימת מהוונת בבנייה רוויה; לעניין זה, "בנייה רוויה" – בנייה למגורים של 2 קומות לפחות, שיש בה לא פחות מ-4 דירות – דירה אחת לפחות בכל קומה, הרשומות כבית משותף כהגדרתו בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, או ראויות להירשם כבית משותף לפי סעיף 142 לחוק האמור;

(ב) בקשה להיתר לגבי נכס מקרקעין שניתנה לגביו הודעה של רשות מקרקעי ישראל על כך שהוקנו זכויות הבעלות בו לפי סעיף 4יז לחוק רשות מקרקעי ישראל;

(ג) בקשה להיתר לגבי נכס מקרקעין שנרכשו לגביו, במסגרת הליך של מכרז פומבי, מלוא זכויות הבנייה הקיימות וכן שולמה מלוא התמורה בעד אפשרויות תכנוניות עתידיות בנכס; בפסקה זו, "נכס מקרקעין" – כהגדרתו בסעיף 4יז לחוק רשות מקרקעי ישראל;

(7) אין בפסקאות (4) או (6) כדי לגרוע מזכותה של רשות מקרקעי ישראל לפי כל דין, לרבות הזכות לגבות תמורה בעד הבנייה או השימוש בקרקע.

התנגדות בעל זכות במקרקעין

37.    בעל זכות במקרקעין אשר קיבל הודעה על הגשת בקשה להיתר לפי תקנה 36 רשאי להגיש התנגדות בכתב לבקשה להיתר, בתוך 15 ימים מיום קבלת ההודעה בדבר הגשתה; המהנדס ישלח העתק מההתנגדות שהתקבלה למבקש ולעורך הבקשה.

סימן ד': בדיקת התנאים המוקדמים

בדיקת התנאים המוקדמים

38.    (א)  המהנדס יבדוק בתוך עשרה ימים ממועד הגשת הבקשה, אם הבקשה להיתר שהוגשה כוללת את הפרטים והמסמכים כפי שנקבעו בתנאים המוקדמים; בקשה העומדת בתנאים המוקדמים תיקלט ברשות הרישוי ותישלח הודעה על כך למבקש הבקשה בתוך המועד האמור.

          (ב)  בקשה להיתר אשר פורטו בה כל הפרטים הנדרשים וצורפו אליה כלל הצרופות הנדרשות כמפורט בתקנות אלה יראו כבקשה העומדת בתנאים המוקדמים להגשת בקשה להיתר.

          (ג)   לא כללה הבקשה את כל התנאים המוקדמים ישלח המהנדס הודעה על אי-קליטת הבקשה למבקש ויפורטו בה התנאים המוקדמים החסרים.

          (ד)  בקשה להיתר אשר המהנדס לא הודיע על תוצאות בדיקת התנאים המוקדמים במועד האמור בתקנת משנה (א), יראו כבקשה שנקלטה בתום אותה תקופה.

העברת בקשה הכוללת שיטת בנייה חדשה למשרד הבינוי

39.    (א)  כללה הבקשה שיטת בנייה חדשה, יעביר המהנדס את הבקשה ואת המסמכים כאמור בתקנה 33(18) למשרד הבינוי והשיכון.

          (ב)  משרד הבינוי והשיכון יודיע למהנדס ולגוף המוסמך, בתוך חמישה ימים, אם המכסה של הבקשה מלאה ואין לאפשר שימוש בה בהיתר הבנייה.

חלק ד': בדיקה והחלטת רשות רישוי

סימן א': אופן הבקרה המרחבית

בדיקת התאמת הבקשה

40.    המהנדס יבדוק בתוך 45 ימים ממועד קליטת הבקשה להיתר אם מתקיימים התנאים המפורטים להלן (להלן – תנאי הבקרה המרחבית):

(1)  הבקשה היא לפי התכניות התקפות, התכניות המופקדות, ומגבלות ההיתר לפי סעיפים 78 ו-98 לחוק, או שניתן לגביה אישור לפי סעיפים 97 או 97א לחוק;

(2)  הבקשה תואמת את המידע להיתר שנמסר, ההנחיות המרחביות שבתוקף במועד מסירת המידע להיתר, ואם לא נמסר מידע להיתר – ההנחיות המרחביות שבתוקף במועד הגשת הבקשה, וההנחיות המרחביות הפרטניות שנמסרו;

(3)  בחינת הבנייה המבוקשת ביחס לדרישות שנמסרו במידע להיתר בנוגע לחיבור לתשתיות, למרווחים שיש לשמור מהן ומגבלות נוספות שנקבעו בעניין זה;

(4)  בחינת הבקשה ביחס לתנאים, למעט אלה הנוגעים לתכן הבניין, שפירטו הגורמים המאשרים וגופים נוספים בעת מסירת המידע להיתר למהנדס לפי תקנה 16(ו) או 20, או לפי כל חיקוק או תכנית;

(5)  הבקשה תואמת את ההודעה שנשלחה לבעלי הזכויות במקרקעין ככל שנשלחה כאמור בתקנה 36;

(6)  הבקשה תואמת הוראות אחרות לפי החוק, החלות על המקרקעין או הבניין הנדונים.

עריכת שינויים בבקשה

41.    (א)  המהנדס רשאי, בכל עת ולא יאוחר מעשרה ימים לפני תום תקופת הבקרה המרחבית, לחוות את דעתו בדבר שינויים שיש לערוך בבקשה להיתר אם ראה שלא מתקיימים בה תנאי הבדיקה המרחבית.

          (ב)  בבקשה להיתר לתוספת לבניין קיים רשאי המהנדס להורות על שינויו, תיקונו או הריסתו של חלק מבניין קיים בתנאי שהחלק אשר לגביו לא מבוקש ההיתר יותאם לתנאי הבקרה המרחבית ולתקנות תכן הבניין, ובלבד שקיים קשר בין החלק האמור ובין העבודה נושא ההיתר.

          (ג)   עורך הבקשה רשאי להגיש בקשה מתוקנת לפי השינויים שהתבקשו כאמור בתקנות משנה (א) או (ב) עד חמישה ימים לפני תום תקופת הבקרה המרחבית.

          (ד)  על אף האמור בתקנת משנה (ג), המהנדס רשאי להתיר לעורך הבקשה להגיש תיקונים לבקשה בכל עת ובלבד שהבקשה המתוקנת תוגש בתוך תקופת הבקרה המרחבית ורטם מתן החלטת רשות הרישוי בבקשה.

סימן ב': החלטת רשות הרישוי

החלטת רשות הרישוי לאשר בקשה להיתר

42.    (א)  בתוך ארבעים וחמישה ימי הבקרה המרחבית, תחליט רשות הרישוי אם הבקשה להיתר עומדת בתנאי הבקרה המרחבית או אם לדחותה לפי תקנה 44; ההחלטה תישלח למבקש הבקשה להיתר, לעורך הבקשה, למגיש ההתנגדות לבקשה, אם הוגשה התנגדות, ואם החליטה לאשר את הבקשה תשלח את החלטתה גם לגורם מאשר, גוף נוסף או בעל תשתית שאישורו, תיאום או התייעצות עמו הם תנאי למתן היתר לפי תכנית או לפי כל דין, או לגוף נוסף שהופנתה אליו בקשה לקבלת מידע להיתר לפי תקנה 16(ב) או (ד), זולת אם ביקש גוף כאמור שלא לקבל את ההחלטה.

          (ב)  בהחלטה לאשר בקשה להיתר תבהיר רשות הרישוי כי היתר הבנייה יינתן לאחר מילוי תנאים אלה בלבד:

(1)   קבלת אישור מכון הבקרה כי בוצעה בקרת תכן לבקשה להיתר וכי תוצאות הבקרה תקינות, בצירוף דוח עורך הבקשה כאמור בתקנה 52;

תק' תשע"ח-2018

(1א) היתה הבקשה מסוג הבקשות שלגביהן הסמכות אינה נתונה לבקר מורשה או שאין במכון הבקרה בקר מורשה לעניין אותה סמכות – קבלת אישור, תיאום או התייעצות עם גורם מאשר המנוי בסעיף 158כא לחוק, אם הדבר נדרש לפי כל דין;

(2)   תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף 145(ד) לחוק;

(3)   הפקדת ערבות לפי תקנה 70, ככל שנדרש;

תק' תשפ"א-2021

(4)   במקרקעי ישראל – קבלת הסכמת רשות מקרקעי ישראל מתן היתר כאמור בתקנה 36(ה).

תק' תשע"ח-2018

          (ג)   על אף האמור בתקנת משנה (ב)(1), היתה הבקשה מסוג הבקשות שלגביהן קבע שר האוצר כי לא נדרשת בהן בקרה של מכון בקרה או שאינן בסמכות מכון בקרה, ונדרשו אישור, תיאום או היוועצות עם גורם מאשר המנוי בסעיף 158כא לחוק, תציין זאת רשות הרישוי בהחלטתה וכן תבהיר כי היתר הבנייה יינתן רק לאחר מילוי כל אלה:

(1)   קבלת אישור, תיאום או היוועצות עם גורם מאשר כאמור;

(2)   הגשת דוח או הצהרת עורך הבקשה לפי תקנה 47(2);

(3)   עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבנייה.

          (ד)  נוסף על האמור בסעיף 145(ג2) לחוק, רשות הרישוי רשאית להוסיף בהחלטתה –

(1)   דגשים למכון הבקרה בנושאים הנוגעים לבקרת התכן ולבקרת הביצוע;

(2)   פירוט תנאים לקבלת אישור תחילת עבודה אשר נועדו להבטיח שהבנייה והעבודות יבוצעו בהתאם להיתר ועל פי כל דין, אשר יהוו תנאים בהיתר;

(3)   פירוט תנאים למהלך ביצוע העבודה נושא ההיתר וכן התייחסות מכון הבקרה לבדיקתם, ובכלל זה הריסתו של בניין אשר יש לו קשר עם העבודה המוצעת, אשר יהוו תנאים בהיתר;

(4)   פירוט תנאים למתן תעדות גמר, אשר יהוו תנאים בהיתר.

          (ה)  לא החליטה רשות הרישוי בבקשה להיתר בתוך 45 ימים מיום קליטת הבקשה, יראו את הבקשה כבקשה שסורבה ויחולו הוראות תקנה 68.

מיום 5.3.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7961 מיום 5.3.2018 עמ' 1073

(ב) בהחלטה לאשר בקשה להיתר תבהיר רשות הרישוי כי היתר הבנייה יינתן לאחר מילוי תנאים אלה בלבד:

(1) קבלת אישור מכון הבקרה כי בוצעה בקרת תכן לבקשה להיתר וכי תוצאות הבקרה תקינות, בצירוף דוח עורך הבקשה כאמור בתקנה 52;

(1א) היתה הבקשה מסוג הבקשות שלגביהן הסמכות אינה נתונה לבקר מורשה או שאין במכון הבקרה בקר מורשה לעניין אותה סמכות – קבלת אישור, תיאום או התייעצות עם גורם מאשר המנוי בסעיף 158כא לחוק, אם הדבר נדרש לפי כל דין;

(2) תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף 145(ד) לחוק;

(3) הפקדת ערבות לפי תקנה 70, ככל שנדרש.

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב)(1), היתה הבקשה מסוג הבקשות שלגביהן קבע שר האוצר כי לא נדרשת בהן בקרה של מכון בקרה או שאינן בסמכות מכון בקרה, ונדרשו אישור, תיאום או היוועצות עם גורם מאשר המנוי בסעיף 158כא לחוק, תציין זאת רשות הרישוי בהחלטתה וכן תבהיר כי היתר הבנייה יינתן רק לאחר מילוי כל אלה:

 

מיום 6.1.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9064 מיום 6.1.2021 עמ' 1420

הוספת פסקה 42(ב)(4)

הכרעה בהתנגדויות

43.    (א)  הוגשה התנגדות על ידי בעל זכות במקרקעין כאמור בתקנה 37, תבחן רשות הרישוי את ההתנגדות ותכריע בה בתוך תקופת הבקרה המרחבית.

          (ב)  הכריעה רשות הרישוי בהתנגדות שהוגשה, תשלח למבקש הבקשה להיתר, לעורך הבקשה ולמגיש ההתנגדות החלטה מנומקת בתוך ארבעים וחמישה ימים ממועד קליטת הבקשה.

החלטת רשות הרישוי לדחות בקשה להיתר

44.    (א)  רשות הרישוי תחליט לדחות את הבקשה להיתר בשל אחד או יותר מאלה:

(1)   הבקשה אינה עומדת בתנאי הבדיקה המרחבית;

(2)   רשות הרישוי קיבלה התנגדות של בעל זכות במקרקעין לבקשה ובשל קבלת ההתנגדות לא ניתן לאשר את הבקשה כפי שהוגשה;

(3)   רשות הרישוי קיבלה את עמדתו של גורם מאשר או גוף נוסף ולפיה לא ניתן לאשר את הבקשה כפי שהוגשה.

          (ב)  רשות הרישוי תשלח למבקש הבקשה להיתר ולעורך הבקשה, החלטה מנומקת בדבר דחיית הבקשה, בתוך 45 ימים ממועד קליטת הבקשה; העתק ההחלטה יישלח למגיש התנגדות לבקשה ולגורם מאשר אם החליטה לדחות את הבקשה בשל הסיבות המנויות בתקנת משנה (א)(3).

החלטת רשות הרישוי

45.    החלטת רשות הרישוי תונחה על פי שיקולים תכנוניים הנובעים מהוראות התכניות החלות, החוק והתקנות לפיו ועל פי אלה בלבד, ויצוין בה המועד להגשת ערר על ההחלטה ומענה של ועדת הערר.

תוקף החלטה לאשר בקשה להיתר תק' (מס' 2)  תש"ף-2020

46.    (א)  תוקפה של החלטה לאשר בקשה להיתר הוא שנתיים מיום שהתקבלה.

          (ב)  מבקש הבקשה להיתר רשאי להגיש למהנדס בקשה להארכת תוקפה של החלטה כאמור לתקופה אחת נוספת שלא תעלה על שנה, לא יאוחר מ-15 ימים לפני פקיעת תוקפה.

          (ג)   הוגשה בקשה כאמור, יחליט המהנדס בבקשה בתוך 15 ימים מיום שהוגשה לו.

          (ד)  לא השיב המהנדס לבקשה כאמור בתוך 15 ימים מיום שהוגשה לו, יוארך תוקף ההחלטה לשנה נוספת.

הוראת שעה (מס' 2) תש"ף-2020

          (ה)  (פקעה).

מיום 17.5.2020

תק' (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8563 מיום 17.5.2020 עמ' 1416

החלפת תקנה 46

הנוסח הקודם:

תוקף החלטה לאשר בקשה להיתר

46. תוקפה של החלטה לאשר בקשה להיתר הוא שנתיים מיום שהתקבלה.

 

מיום 28.7.2020 עד יום 28.7.2021

הוראת שעה (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8673 מיום 28.7.2020 עמ' 1868

הוספת תקנת משנה 46(ה)

הנוסח:

(ה) על אף האמור בתקנת משנה (א), תוקפה של החלטה לאשר בקשה להיתר שפוקע בתקופה שמיום ד' בטבת התש"ף (1 בינואר 2020) עד יום ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020) יוארך לתקופה של שנה נוספת ממועד פקיעתו.

חלק ה': בקרת תכן

סימן א': בקשה להיתר שלא נדרשת לגביה בקרה של מכון בקרה

בקשה שלא מבוקרת במכון בקרה תק' תשע"ח-2018 תק' תשפ"ב-2021

47.    היתה המבקש מסוג הבקשות שלגביהן קבע שר האוצר כי לא נדרשת בהן בקרה של מכון בקרה או שאינן בסמכות מכון בקרה, לא יחולו עליה תקנות 49 עד 52, ויחולו הוראות אלה:

(1)  יוגש לרשות הרישוי כל אישור, תיאום או היוועצות הנדרשים לפי תקנה 42(ג);

(2)  עורך הבקשה יגיש דוח המפרט את השינויים המרחביים שנערכו בבקשה ככל שנערכו שינויים לצורך קבלת אישור, תיאום או היוועצות כאמור בתקנה 42(ג), או הצהרה כי לא נערכו בבקשה שינויים;

(3)  המהנדס יאשר בתוך 30 ימים מיום הגשת המסמך האחרון הנדרש לפי תקנות משנה (1) ו-(2) כי הבקשה תואמת את הוראות התכן הקבועות בתקנות לפי חוק זה או שנמסרו במסגרת המידע להיתר, ויחולו הוראות תקנה 53.

מיום 5.3.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7961 מיום 5.3.2018 עמ' 1073

47. היתה המבקש מסוג הבקשות שלגביהן קבע שר האוצר כי לא נדרשת בהן בקרה של מכון בקרה או שאינן בסמכות מכון בקרה, לא יחולו עליה תקנות 49 עד 51, ויחולו הוראות אלה:

 

מיום 2.12.2021

תק' תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9771 מיום 2.12.2021 עמ' 1032

47. היתה המבקש מסוג הבקשות שלגביהן קבע שר האוצר כי לא נדרשת בהן בקרה של מכון בקרה או שאינן בסמכות מכון בקרה, לא יחולו עליה תקנות 49 עד 51 52, ויחולו הוראות אלה:

תשובת גורם מאשר

48.    גורם מאשר שהופנתה אליו בקשה כאמור בתקנה 42(ג) ייתן את התייחסותו בתוך 30 ימים ממועד קבלת הבקשה.

סימן ב': קליטת הבקשה להיתר במכון בקרה

העברת בקשה להיתר למכון הבקרה תק' תשפ"ב-2021

49.    (א)  החליטה רשות הרישוי לאשר את הבקשה להיתר כאמור בתקנה 42 ונקבע בתקנות עבודת מכון בקרה כי נדרש אישורו של מכון בקרה לבקשה להיתר כאמור, יתקשר מבקש הבקשה עם מכון בקרה ויגיש למכון הבקרה את הבקשה להיתר ואת כל המסמכים והצרופות הנדרשים לפי התקנות האמורות, וכן המסמכים אשר פורטו בתיק המידע להיתר ובהחלטת רשות הרישוי שיש להגישם למכון הבקרה.

          (ב)  לא מונו עורכי משנה נוספים לבקשה לפי תקנה 28, רשאי מגיש הבקשה למנות עורכי משנה לכל תחום הנדרש בבקשה להיתר טרם הגשתה למכון הבקרה, והודעה על מינוים תצורף לבקשה להיתר שתוגש למכון הבקרה.

מיום 2.12.2021

תק' תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9771 מיום 2.12.2021 עמ' 1032

(א) החליטה רשות הרישוי לאשר את הבקשה להיתר כאמור בתקנה 42 ונקבע בתקנות עבודת מכון בקרה כי נדרש אישורו של מכון בקרה לבקשה להיתר כאמור, יתקשר בעל ההיתר מבקש הבקשה עם מכון בקרה ויגיש למכון הבקרה את הבקשה להיתר ואת כל המסמכים והצרופות הנדרשים לפי התקנות האמורות, וכן המסמכים אשר פורטו בתיק המידע להיתר ובהחלטת רשות הרישוי שיש להגישם למכון הבקרה.

סימן ג': בקרת תכן

התקשרות ובקרת תכן במכון בקרה

50.    מגיש הבקשה יתקשר עם מכון בקרה בהסכם למתן שירותי בקרה, כאמור בתקנות עבודת מכון בקרה.

דוח מסכם של מכון בקרה

51.    (א)  ביצע מנהל בקרת התכן בקרת תכן לבקשה, יודיע על כך לרשות הרישוי, לעורך הבקשה ולמבקש ההיתר ויצרף להודעתו דוח מסכם כמשמעותו בתקנות עבודת מכון בקרה.

          (ב)  הודיע מכון בקרה כי בקרת התכן נמצאה לא תקינה, רשאי עורך הבקשה לעדכן את רשות הרישוי כי בכוונתו להגיש בקשה מתוקנת למכון הבקרה, ורשאי הוא להגיש הודעה כאמור כל עוד החלטת רשות הרישוי לפי חלק ד' סימן ב' בתוקף.

חלק ו': מתן ההיתר

סימן א': בדיקת המהנדס

דוח עורך הבקשה

52.    עורך הבקשה יגיש למהנדס את אישור מכון הבקרה כאמור בסעיף 145(ב3) לחוק, כי תוצאות הבקרה תקינות וכן את הבקשה להיתר ודוח המפרט את השינויים המרחביים שנערכו בבקשה ככל שנערכו, בעקבות בקרת התכן או הצהרה חתומה בידי עורך הבקשה, כי לא נערכו בבקשה שינויים בעקבות בקרת התכן (להלן – דוח עורך הבקשה).

בדיקת התאמה לתנאים מרחביים

53.    התקבל דוח עורך הבקשה כאמור בתקנה 52, יבחן המהנדס אם השינויים המרחביים שנערכו בבקשה עומדים בתנאי החלטת רשות הרישוי; ראה המהנדס כי בשל השינויים שנערכו בבקשה היא אינה עומדת עוד בתנאי החלטת רשות הרישוי לאשר את הבקשה, יודיע על כך לעורך הבקשה ולמבקש ההיתר בתוך 15 ימים ויציין כי נדרשת הגשת בקשה חדשה.

פירוט התשלומים הנדרשים

54.    רשות הרישוי תשלח בכל עת לאחר קבלת החלטה כאמור בתקנה 42 ולא יאוחר מ-10 ימים מיום קבלת דוח עורך הבקשה כאמור בתקנה 52 או מיום אישור המהנדס לפי תקנה 47(3), לפי העניין, את פירוט החיובים לפי סעיף 145(ד) לחוק.

סימן ב': מתן היתר

מתן היתר

55.    (א)  שולמו החיובים או ניתנו הערבויות להבטחת התשלומים כאמור בסעיף 145(ד)(1) לחוק, תיתן רשות הרישוי את ההיתר בתוך 5 ימים ובלבד שהבקשה להיתר עומדת בתנאים האמורים בתקנות אלה.

          (ב)  התקיימו התנאים כאמור בסעיף 145(ד)(2) לחוק, תיתן רשות הרישוי את ההיתר בתוך 15 ימים מיום קבלת הודעת מכון הבקרה לפי תקנה 51, או מיום אישור המהנדס לפי תקנה 47(3), לפי העניין, ובלבד שהבקשה להיתר עומדת בתנאים האמורים בתקנות אלה.

תנאים בהיתר

56.    (א)  על היתר יחולו הוראות אלה:

(1)   העבודה תבוצע לפי הוראות תקנות תכן הבניין והוראות כל דין;

(2)   פסולת הבנייה תפונה אל אתר מורשה על פי כל דין לסילוק פסולת בניין או לטיפול בה במהלך העבודה או מיד לאחר השלמתה, זולת אם הכמות היא מזערית להערכת המהנדס.

          (ב)  בהיתר להריסת בניין או חלק מבניין העשויים אסבסט, לפינוי של אסבסט מנכס או לבנייה בחלק מבניין או בקרקע שמצוי בהם אסבסט, ייקבע כי תנאי לקבלת אישור תחילת עבודה הוא קבלת היתר לעבודת אסבסט וביצוע העבודות באמצעות קבלן אסבסט בעל רישיון מתאים לביצוע העבודה לפי סעיף 37 לחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-2011.

          (ג)   בהיתר שניתן לבקשת דייר מוגן לפי תקנה 36(ו)(6) תיווסף הערה זו: "תשומת לבך מופנית לכך כי היתר זה אינו משמש הגנה בפני תביעות בעל הנכס נגדך בגלל ביצוע העבודה או השימוש שהותרו, כל עוד לא קיבלת את הסכמתו של בעל הנכס לביצועם, או באין הסכמה כאמור, הרשאה של בית דין לשכירות או בית משפט".

          (ד)  רשות הרישוי רשאית להוסיף בהיתר –

(1)   תנאים לקבלת אישור תחילת עבודה אשר נועדו להבטיח שהבנייה והעבודות יבוצעו בהתאם להיתר ועל פי כל דין, לרבות רישום הערה לפי תקנה 27 או 29 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב-2011;

(2)   תנאים למהלך ביצוע העבודה נושא ההיתר וכן הנחיות למכון הבקרה לבדיקתם, ובכלל זה הריסתו של בניין אשר יש לו קשר עם העבודה המוצעת;

(3)   תנאים למתן תעודת גמר אשר נועדו להבטיח שהבנייה והעבודות בוצעו בהתאם להיתר ועל פי כל דין.

חובת קיום הוראות תכן הבניין

57.    (א)  מתן היתר לפי תקנות אלה אינו בא להסיר אחריות מהמבקש, מעורך או עורכי הבקשה, ממתכנן שלד הבניין והאחראי לביצוע בשל נזקים או כשלים שייגרמו כתוצאה מאי-קיום ההוראות המפורטות בתקנות תכן הבניין.

          (ב)  מקום שבתקנות אלה או בתקנות תכן הבניין מוטלת חובה לביצוע פעולה אחרי גמר הבנייה באמצעות מיתקנים שיש להתקינם על פי תנאי ההיתר, יצא בעל ההיתר ידי חובתו אם יתקין את המיתקנים הדרושים לביצוע פעולה זו, אך אין באמור כדי לפטור מחובות לפי כל דין.

          (ג)   על אף האמור בתקנה 56(א)(1), רשות הרישוי תתנה היתר לביצוע עבודות באתר, כהגדרתו בתוספת החמישית לתקנות בקשה להיתר בתנאי כי העבודה תבוצע לפי הוראות התוספת החמישית לתקנות האמורות, ורשאית היא לתת היתר לביצוע עבודות באתר כאמור, למעט הקמת בניין חדש באתר כאמור אף שלא בהתאם להוראות התוספת החמישית, ובלבד שיתקיימו תנאים אלה:

(1)   הוגשה חוות דעת של הגורם האחראי כהגדרתו בתוספת החמישית לתקנות בקשה להיתר, הקובעת כי לא ניתן או שאין זה מעשי למלא אחר ההוראות הקיימות או חלקן בלי לפגוע בערך השימוש של האתר;

תק' תשפ"ב-2021

(2)   הוגשה חוות דעת של בעל מקצוע כהגדרתו בתוספת החמישית לתקנות בקשה להיתר הקובעת כי אין בסטייה המבוקשת מן ההוראות הקיימות כדי לפגוע בבטיחות המבקרים והמשתמשים באתר, או כי נקיטת אמצעים אחרים, כגון הצבת שלטי אזהרה, יש בה כדי להבטיח את הבטיחות כאמור.

תק' תשפ"ב-2021

          (ד)  אם הגורם האחראי אינו רשות ציבורית, רשאית רשות הרישוי להתנות את מתן ההיתר, בהגשת חוות דעת מבעל מקצוע כהגדרתו בתוספת החמישית לתקנות בקשה להיתר נוסף שיהיה מוסכם על הצדדים, וההיתר יינתן בהסתמך על חוות דעתו.

          (ה)  על אף האמור בתקנת משנה (א), רשות הרישוי תיתן היתר לעבודה שהיא חובה לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, אף שלא בהתאם להוראות תכן הבנייה בנושא נגישות אם העבודה תבוצע לפי הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

מיום 2.12.2021

תק' תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9771 מיום 2.12.2021 עמ' 1032

ת"ט תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9789 מיום 9.12.2021 עמ' 1120

(ג) על אף האמור בתקנה 56(א)(1), רשות הרישוי תתנה היתר לביצוע עבודות באתר, כהגדרתו בתוספת החמישית לתקנות בקשה להיתר בתנאי כי העבודה תבוצע לפי הוראות התוספת החמישית לתקנות האמורות, ורשאית היא לתת היתר לביצוע עבודות באתר כאמור, למעט הקמת בניין חדש באתר כאמור אף שלא בהתאם להוראות התוספת החמישית, ובלבד שיתקיימו תנאים אלה:

(1) הוגשה חוות דעת של הגורם האחראי כהגדרתו בתוספת החמישית לתקנות בקשה להיתר, הקובעת כי לא ניתן או שאין זה מעשי למלא אחר ההוראות הקיימות או חלקן בלי לפגוע בערך השימוש של האתר;

(2) הוגשה חוות דעת של בעל מקצוע כהגדרתו בתוספת החמישית לתקנות בקשה להיתר הקובעת כי אין בסטייה המבוקשת מן ההוראות הקיימות כדי לפגוע בבטיחות המבקרים והמשתמשים באתר, או כי נקיטת אמצעים אחרים, כגון הצבת שלטי אזהרה, יש בה כדי להבטיח את הבטיחות כאמור.

(ד) אם הגורם האחראי אינו רשות ציבורית, רשאית רשות הרישוי להתנות את מתן ההיתר, בהגשת חוות דעת מבעל מקצוע כהגדרתו בתוספת החמישית לתקנות בקשה להיתר נוסף שיהיה מוסכם על הצדדים, וההיתר יינתן בהסתמך על חוות דעתו.

ערובה להבטחת קיום תנאי ההיתר

58.    רשות הרישוי תתנה מתן היתר בנייה לתוספת לבניין קיים, שינויו או תיקונו בכך שמבקש ההיתר יפקיד ערבות בנקאית אוטונומית (להלן – הערבות) להבטחת קיום תנאי ההיתר, על ידי מבקש ההיתר; סכום הערבות יהיה צמוד למדד כמשמעו בתקנה 69, ובשיעור האמור בתקנה 70.

תוקפו של היתר

59.    (א)  תקופת תוקפו של היתר היא שלוש שנים מיום שניתן; רשות הרישוי רשאית, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לקבוע להיתר תקופת תוקף ארוכה יותר, שלא תעלה על שש שנים, אם ראתה כי היקפה ומורכבותה של העבודה או הבנייה המותרת על פיו מצדיקים זאת.

הוראת שעה (מס' 2) תש"ף-2020

          (א1) (פקעה).

          (ב)  ניתן היתר לביצוע העבודה בשלבים, יושלם השלב הראשון בתקופה הנקובה בתקנת משנה (א) והעבודה כולה תושלם בתוך תקופה ארוכה יותר שתקבע רשות הרישוי.

תק' תשפ"ב-2021

          (ג)   אם ההיתר הוא לשימוש או לשימוש חורג ולא הוחל בשימוש, בתוך שנה מיום מתן ההיתר, יפקע ההיתר.

תק' תשפ"ב-2021

          (ד)  (נמחקה).

מיום 28.7.2020 עד יום 28.7.2021

הוראת שעה (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8673 מיום 28.7.2020 עמ' 1869

הוספת תקנת משנה 59(א1)

הנוסח:

(א1) על אף האמור בתקנת משנה (א) ובתקנה 60(א), תוקפו של היתר שפוקע בתקופה שמיום ד' בטבת התש"ף (1 בינואר 2020) עד יום ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020) יוארך לתקופה של שנה נוספת ממועד פקיעתו.

 

מיום 2.12.2021

תק' תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9771 מיום 2.12.2021 עמ' 1032

(ג) לא הוחל בעבודה או בבנייה במועד כאמור בתקנת משנה (א), ואם ההיתר הוא לשימוש או לשימוש חורג, לא הוחל בשימוש, בתוך שנה מיום מתן ההיתר, יפקע ההיתר.

(ג) אם ההיתר הוא לשימוש או לשימוש חורג ולא הוחל בשימוש, בתוך שנה מיום מתן ההיתר, יפקע ההיתר.

(ד) הופסקה העבודה או הבנייה בטרם הושלמה לתקופה העולה על שנה, יפקע ההיתר.

חידוש או הארכת היתר

60.    (א)  מוסד התכנון שנתן את ההיתר יחדש או יאריך את תוקפו של היתר, לבקשת בעל ההיתר, לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים.

          (ב)  לא יחודש או יוארך תוקפו של היתר אם קיימת מניעה לפי דין למתן ההיתר במועד חידושו או הארכתו.

          (ג)   חל שינוי בזהות בעל היתר או בעל זכויות במקרקעין, רשאית רשות הרישוי, לבקשת בעל ההיתר החדש או בעל הזכויות החדש, להנפיק את ההיתר המחודש או המוארך על שם בעל ההיתר החדש או בעל הזכויות החדש.

          (ד)  גרמו שריפה, הרס או אירוע אחר נזק לבניין, ועל פי חוות דעת המהנדס, הבניין ניתן לשיקום לפי ההיתר שעל פיו הוקם, תחדש רשות הרישוי את ההיתר לבקשת בעל ההיתר אם אין מניעה תכנונית לכך, ובלבד שתנאי ההיתר אינם סותרים את הדין, לרבות הוראותיה של תכנית החלה על המקום, ויחולו הוראות חלק ה'; חל שינוי בבעלות או בזכויות במקרקעין, יוצא ההיתר המחודש על שם הבעל או בעל הזכויות החדש במקרקעין.

ההיתר ועותקיו תק' תש"ף-2020

61.    (א)  טופס ההיתר ייחתם בחתימה אלקטרונית מאושרת של רשות הרישוי; מהנדס הוועדה רשאי להוסיף להיתר נספחים אשר יהוו חלק בלתי נפרד ממנו, ובלבד שלא יצורפו נספחי התכן.

          (ב)  קובץ אלקטרוני חתום של ההיתר יישמר במשרדי רשות הרישוי ויפורסם באתר האינטרנט של הוועדה המקומית בתוך 5 ימים ממועד נתינתו.

תק' תשפ"ב-2021

          (ג)   קובץ אלקטרוני חתום או עותק של ההיתר יוחזק בידי האחראי לביקורת על הביצוע באתר הבנייה ויוצג לכל פונה, אלא אם כן נקבע כי ההיתר יהיה חסוי, כאמור בתקנה 63 או 64.

          (ד)  קובץ אלקטרוני חתום של ההיתר יועבר באופן מקוון לכל גורם מאשר, גוף נוסף או בעל תשתית אשר מסר מידע לעניין אותו היתר, או גוף מאשר, גוף נוסף או בעל תשתית שאישורו, תיאום או התייעצות עמו הם תנאי להיתר לפי תכנית או לפי כל דין וביקש לקבל את ההיתר.

          (ה)  קובץ אלקטרוני חתום של היתר אשר מיושמת בו שיטת בנייה חדשה, יועבר לידי הגוף המוסמך ולמשרד הבינוי והשיכון, ויצורף לו תצהיר הממונה על שיטת הבנייה החדשה שצורף לבקשה להיתר.

מיום 1.1.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8315 מיום 1.1.2020 עמ' 324

החלפת תקנת משנה 61(א)

הנוסח הקודם:

(א) טופס ההיתר ייחתם בחתימתם האלקטרונית המאושרת של רשות הרישוי, עורך הבקשה, מתכנן שלד הבניין ועורכי משנה ככל שמונו; מהנדס הוועדה רשאי להוסיף להיתר נספחים אשר יהוו חלק בלתי נפרד ממנו, ובלבד שלא יצורפו נספחי התכן.

 

מיום 2.12.2021

תק' תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9771 מיום 2.12.2021 עמ' 1033

(ג) קובץ אלקטרוני חתום או עותק של ההיתר יוחזק בידי האחראי על הביצוע האחראי לביקורת על הביצוע באתר הבנייה ויוצג לכל פונה, אלא אם כן נקבע כי ההיתר יהיה חסוי, כאמור בתקנה 63 או 64.

בקשה לחסות פרטי היתר

62.    בעל זכות במקרקעין ביחס לחלקו במקרקעין, רשאי בכל עת, להגיש למהנדס בקשה כי ההיתר או חלק ממנו, לא יוצג באופן פומבי לציבור, בשל אחת מסיבות אלה:

(1)  ההיתר או חלק ממנו מגלה פרטים הפוגעים בפרטיותו של אדם;

(2)  בשל קיומו של סוג מסחרי;

(3)  מטעמים של ביטחון הציבור;

(4)  מטעמי ביטחון המדינה.

החלטה בבקשה לחסות היתר

63.    (א)  המהנדס והיועץ המשפטי של הוועדה יחליטו בבקשה לחסות היתר לפי תקנה 62(1) עד (3) בתוך 15 ימים מיום הגשת הבקשה ורשאים הם לדרוש מסמכים נוספים לצורך החלטתם.

          (ב)  כל עוד לא ניתנה החלטה בבקשה לחיסיון לפי תקנה זו, לא יוצגו ההיתר או מסמכים אחרים המפורטים בבקשה באתר האינטרנט ולא יהיו פתוחים לעיון הציבור.

בקשה לחסות היתר מטעמי ביטחון

64.    (א)  בקשה לחסות היתר לפי תקנה 62(4) תוגש למהנדס ולמשרד הביטחון.

          (ב)  משרד הביטחון יעביר למהנדס ולמבקש את עמדתו בנוגע לבקשה בתוך 15 ימים מיום קבלת הבקשה, ורשאי הוא לדרוש מסמכים נוספים לצורך החלטתו.

          (ג)   החלטה בבקשה לחסות היתר לפי תקנה 62(4) תתקבל בתוך 15 ימים מיום קבלת עמדת משרד הביטחון; לא העביר משרד הביטחון את עמדתו במועד האמור בתקנת משנה (ב), תתקבל החלטה בבקשה גם בלא עמדה זו.

          (ד)  כל עוד לא ניתנה החלטה בבקשה לחיסיון לפי תקנה זו, לא יוצגו ההיתר או מסמכים אחרים המפורטים בבקשה באתר האינטרנט ולא יהיו פתוחים לעיון הציבור.

סימן ג': אגרות וערבות

אגרת מידע להיתר

65.    המבקש מידע להיתר יצרף לבקשתו אישור המעיד כי שולמה לרשות הרישוי אגרה כאמור בתקנות התכנון והבנייה (מסירת מידע), התשמ"ט-1989.

אגרת היתר

66.    טרם מתן היתר יימסר למהנדס אישור המעיד כי שולמה לרשות הרישוי אגרה באופן ובשיעור הקבוע בתוספת השלישית לתקנות בקשה להיתר.

פיקדון

67.    עם הגשת בקשה להיתר יצרף מגיש הבקשה אישור המעיד כי שולם פיקדון לפי התוספת השלישית לתקנות בקשה להיתר.

בקשה להחזר פיקדון

68.    על בקשה להחזר פיקדון יחולו הוראות התוספת השלישית לתקנות בקשה להיתר.

הצמדה למדד

69.    (א)  הסכומים הנקובים בתקנות אלה יעודכנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום העדכון) לפי שיעור שינוי מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן – המדד), מן המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם עד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון ויעוגלו כלפי מעלה לשקל החדש השלם הקרוב.

          (ב)  בתקנה זו –

          "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

          "המדד החדש" – המדד שפורסם בחודש נובמבר שלפני יום העדכון;

          "המדד היסודי" – המדד שפורסם בחודש נובמבר שלפני יום העדכון הקודם, ולעניין יום העדכון הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה המדד שפורסם בחודש מאי 2016.

ערבות לביצוע תנאי ההיתר לתוספת, שינוי או תיקון בניין קיים

70.    (א)  בהיתר בנייה להוספה לבניין קיים, שינויו או תיקונו יפקיד בעל ההיתר אצל הוועדה המקומית ערבות בנקאית אוטונומטית (להלן – הערבות) להבטחת קיום תנאי ההיתר, על ידי בעל ההיתר; סכום הערבות יהיה צמוד למדד כמשמעו בתקנה 69.

          (ב)  גובה הערבות יהיה פי עשרה מסכום האגרה לפי תקנה 66 ובלבד שלא תפחת מסכום של 5,000 שקלים חדשים ולא תעלה על סכום של 100,000 שקלים חדשים; הסכומים הללו ישתנו לפי שיעור שינוי המדד כמפורט בתקנה 69.

          (ג)   רשות הרישוי רשאית לפטור את בעל ההיתר מהפקדת ערבות, כולה או חלקה, מטעמים מיוחדים שיירשמו.

תק' תשפ"ב-2021

          (ד)  בעל ההיתר יבטיח כי תוקפה של הערבות יהיה עד למתן תעודת הגמר כאמור בתקנת משנה (ה), ויאריכה שלושה ימים לפחות טרם פקיעתה.

          (ה)  רשות הרישוי תחזיר לבעל ההיתר את הערבות, עם מתן תעודת גמר, אלא אם כן החליט לחלטה, כולה או חלקה, כאמור בתקנות משנה (ו) או (ז).

          (ו)   לא קיים בעל ההיתר את תנאי ההיתר, כולם או חלקם, או שלא האריך את תוקפה של הערבות כאמור בתקנת משנה (ג), תהיה רשאית רשות הרישוי לחלט את הערבות, כולה או חלקה, ולהשתמש בתמורתה לצורך קיום תנאי ההיתר ולכיסוי הוצאותיה בקיום התנאים האמורים, ובלבד שהודיעה לבעל ההיתר על כוונתה לחלט את הערבות בתוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה.

          (ז)   החליטה רשות הרישוי לחלט חלק מהערבות או שלא השתמשה במלוא הכספים שחילטה לצורך קיום תנאי ההיתר ולכיסוי הוצאותיה, תשיב לבעל ההיתר את הכספים הנותרים מיד עם תום קיום תנאי ההיתר וכיסוי הוצאותיה; כספים אלה יישאו הצמדה למדד כמפורט בתקנת משנה (א).

מיום 2.12.2021

תק' תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9771 מיום 2.12.2021 עמ' 1033

(ד) בעל ההיתר יבטיח כי תוקפה של הערבות יהיה עד למתן תעודת הגמר כאמור בתקנת משנה (ה), ויאריכה בשלושה שלושה ימים לפחות טרם פקיעתה.

חלק ז': אישור תחילת עבודות

סימן א': מינויים נדרשים

חובת מינוי בעלי תפקידים

71.    (א)  לא תבוצע בנייה או עבודה לפי היתר אלא לאחר שבעל ההיתר מינה את בעלי התפקידים שלהלן ומסר הודעה על כך לרשות הרישוי:

(1)   אחראי לביקורת על הביצוע;

(2)   קבלן ואחראי לביצוע שלד הבניין שמינה הקבלן או בעל ההיתר;

(3)   אחראי לתיאום עם מכון הבקרה, אלא אם כן היתה הבקשה מסוג הבקשות ששר האוצר קבע לגביהן כי לא נדרשת בהן בקשה של מכון בקרה.

          (ב)  בעל ההיתר רשאי למנות, נוסף על האחראי לביקורת על הביצוע כאמור בתקנת משנה (א)(1), אחראים נוספים לביקורת על הביצוע ויחולו לעניין זה הוראות תקנה 28, ובלבד שהודעה על מינוים תצורף לבקשה להתקשרות עם מכון הבקרה ולבקשה לאישור תחילת עבודות.

חתימה על קבצים

72.    קבצים שיגישו לרשות הרישוי ולמכון הבקרה האחראי לביקורת על הביצוע או עורכי משנה ייחתמו בידי עורכיהם, אשר יאשרו בחתימתם כי המסמכים תואמים את היתר הבנייה.

סימן ב': התקשרות עם מכון הבקרה

התקשרות עם מכון בקרה

73.    היה ההיתר מסוג ההיתרים שלגביהם קבע שר האוצר לפי סעיף 157ג לחוק כי נדרשת בקרת ביצוע של מכון בקרה, יתקשר בעל ההיתר עם מכון בקרה אשר יבצע בקרת ביצוע על עבודות הבנייה על פי ההיתר, והכול לפי תקנות עבודת מכון בקרה.

הודעת מכון הבקרה

74.    מכון הבקרה יודיע לרשות הרישוי על עריכת הסכם התקשרות ויצרף להודעות את המסמכים הנדרשים בתקנות עבודת מכון בקרה.

סימן ג': אישור תחילת עבודה

חתימת האחראי לביקורת על הביצוע תק' תש"ף-2020

75.    בקשה לאישור תחילת עבודה תיחתם בחתימתו של האחראי לביקורת על הביצוע ויצורף לה אישור על מינויו בידי בעל ההיתר.

מיום 1.1.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8315 מיום 1.1.2020 עמ' 325

75. בקשה לאישור תחילת עבודה תיחתם בחתימתו האלקטרונית המאושרת של האחראי לביקורת על הביצוע ויצורף לה אישור על מינויו בידי בעל ההיתר.

פנייה לאישור רשות הרישוי למסירת ההודעה

76.    (א)  האחראי לביקורת על הביצוע יגיש לרשות הרישוי בקשה לאישור תחילת עבודה שיצוין בה המועד הצפוי לתחילת ביצוע העבודה לפי ההיתר; להודעה כאמור יצורפו כל אלה:

(1)   מספר ההיתר אשר מבוקש לבצע עבודות לפיו;

(2)   אישור על התקשרות עם מכון בקרה בדבר בקרת ביצוע כאמור בתקנה 74;

(3)   נספחים, צרופות ומסמכים אחרים אשר נקבע בהיתר כי יש להעבירם לרשות הרישוי טרם מתן אישור תחילת העבודה;

(4)   קובץ מדידה שמסומן עליו מתווה הבניין בצירוף העתק אישור מודד מוסמך בדבר סימון מתווה הבניין במגרש עצמו;

(5)   הודעה בדבר מינוים של בעלי התפקידים לביצוע העבודה כאמור בתקנה 71;

תק' (מס' 3) תשפ"ב-2022

(6)   קובץ תוכנית ארגון אתר, חתומה ביד הקבלן, אלא אם כן נכתב בהיתר שלא נדרשת תוכנית כאמור.

          (ב)  היתה הבקשה מסוג הבקשות שלגביהן קבע שר האוצר לפי סעיף 157ג לחוק כי לא נדרשת בהן בקרה של מכון בקרה, יצורפו להודעה גם המסמכים האמורים בתקנות עבודת מכון בקרה.

מיום 11.4.2022

תק' (מס' 3) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10112 מיום 11.4.2022 עמ' 2656

הוספת פסקה 76(א)(6)

בדיקת רשות הרישוי

77.    (א)  רשות הרישוי תבדוק את הבקשה לאישור תחילת עבודה בתוך חמישה ימים מיום שהוגשה לה.

תק' (מס' 3) תשפ"ב-2022

          (ב)  מצאה רשות הרישוי במסמכים המפורטים בתקנה 76 ליקוי, טעות, חוסר בהירות או חריגה מהוראות התכנית או מן ההיתר, תודיע על כך לאחראי ביקורת על הביצוע ולבעל ההיתר.

          (ג)   לא החליטה רשות הרישוי בתוך התקופה האמורה בתקנת משנה (א), יראו את הבקשה בתום חמישה ימים נוספים בתום התקופה כאישור תחילת עבודה, ובלבד שצורפו לה הצרופות הנדרשות בתקנות אלה, והתמלאו התנאים שנקבעו בהיתר, בתכנית, בחיקוק ובמידע להיתר.

מיום 11.4.2022

תק' (מס' 3) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10112 מיום 11.4.2022 עמ' 2656

(ב) מצאה רשות הרישוי במסמכים המפורטים בתקנה 76 ליקוי, טעות, חוסר בהירות או חריגה מהוראות התכנית או מן ההיתר, תודיע על כך לאחראי ביקורת על הביצוע ולבעל ההיתר.

אישור רשות הרישוי

78.    (א)  אישרה רשות הרישוי את תחילת העבודה, תשלח הודעה על כך לבעל ההיתר.

          (ב)  הודעה כאמור תכלול אישור זמני לחיבור לתשתית לצורך ביצוע העבודות.

תק' תשפ"ב-2021

          (ג)   קובץ אלקטרוני חתום של האישור יועבר באופן מקוון למכון הבקרה, לעורך הבקשה, לאחראי ביקורת על הביצוע, לרשם הקבלנים, למפקח על הבטיחות במשרד הכלכלה ולכל גורם מאשר, גוף נוסף אשר מסר מידע לעניין אותו היתר, לרבות בעל תשתית שאישורו, תיאום או התייעצות עמו הם תנאי להיתר לפי תכנית או לפי כל דין, וביקש לקבל את האישור.

          (ד)  כללה העבודה נושא האישור יישום שיטת בנייה חדשה, יועבר העתק האישור גם לבעל השיטה, לגוף המוסמך ולמשרד הבינוי והשיכון.

מיום 2.12.2021

תק' תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9771 מיום 2.12.2021 עמ' 1033

(ג) קובץ אלקטרוני חתום של האישור יועבר באופן מקוון למכון הבקרה, לעורך הבקשה הראשי, לאחראי ביקורת על הביצוע, לרשם הקבלנים, למפקח על הבטיחות במשרד הכלכלה ולכל גורם מאשר, גוף נוסף אשר מסר מידע לעניין אותו היתר, לרבות בעל תשתית שאישורו, תיאום או התייעצות עמו הם תנאי להיתר לפי תכנית או לפי כל דין, וביקש לקבל את האישור.

ביצוע בשלבים

79.    (א)  בכל עת לאחר קבלת אישור תחילת עבודה, רשאי בעל ההיתר באמצעות האחראי לביקורת על הביצוע להגיש לרשות הרישוי בקשה לביצוע עבודות הבנייה על פי ההיתר בשלבים.

          (ב)  לבקשה יצורפו כל אלה:

(1)   הודעה מאת מכון בקרה כי הוגשו המסמכים הנדרשים בתקנה 74 בהתאם לשלב הביצוע, אם ההיתר הוא מסוג ההיתרים שלגביהם קבע שר האוצר לפי סעיף 157ג לחוק כי נדרשת בקרה ביצוע של מכון בקרה;

תק' (מס' 3) תשפ"ב-2022 ת"ט (מס' 2) תשפ"ב-2022

(2)   תכניות עדכניות לארגון אתר; התוכניות יהיו חתומות ביד הקבלן שמונה לפי תקנה 71(א)(2);

          (ג)   רשות הרישוי תחליט בבקשה בתוך חמישה ימים מיום הגשתה, לא הודיעה רשות הרישוי על החלטתה בתוך התקופה האמורה, יראו את הבקשה בתום חמישה ימים נוספים בתום התקופה כאישור ביצוע בשלבים.

          (ד)  נקבע בהיתר ביצוע בשלבים, או שאושרה בקשה לביצוע בשלבים, יגיש האחראי לביקורת על הביצוע לרשות הרישוי את המסמכים האמורים בתקנת משנה (ב) בכל אחד משלבי הביצוע.

מיום 11.4.2022

תק' (מס' 3) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10112 מיום 11.4.2022 עמ' 2656

(ב) לבקשה יצורפו כל אלה:

(1) הודעה מאת מכון בקרה כי הוגשו המסמכים הנדרשים בתקנה 74 בהתאם לשלב הביצוע, אם ההיתר הוא מסוג ההיתרים שלגביהם קבע שר האוצר לפי סעיף 157ג לחוק כי נדרשת בקרה ביצוע של מכון בקרה;

(2) תכניות עדכניות לארגון אתר כמשמעותן בתקנות התוכנית תהיה חתומה ביד הקבלן שמונה לפי סעיף 71(א)(2) עבודת מכון בקרה;

 

מיום 26.4.2022

ת"ט (מס' 2) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10128 מיום 26.4.2022 עמ' 2706

(ב) לבקשה יצורפו כל אלה:

(1) הודעה מאת מכון בקרה כי הוגשו המסמכים הנדרשים בתקנה 74 בהתאם לשלב הביצוע, אם ההיתר הוא מסוג ההיתרים שלגביהם קבע שר האוצר לפי סעיף 157ג לחוק כי נדרשת בקרה ביצוע של מכון בקרה;

(2) תכניות עדכניות לארגון אתר כמשמעותן בתקנות עבודת מכון בקרה; התוכניות יהיו חתומות ביד הקבלן שמונה לפי תקנה 71(א)(2);

סימן ד': שילוט באתר הבנייה

שלט באתר הבנייה

80.    ניתן אישור תחילת עבודה, יציב בעל ההיתר, בחזית האתר, במקום בולט לעין, למשך כל תקופת הבנייה, שלט ברור וקריא הכולל, נוסף על הוראות לפי תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (הצבת שלטים על ידי קבלנים רשומים), התשל"ו-1976, ולפי תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח-1988, פרטים אלה:

(1)  שם הפרויקט או מהות העבודה, מספר ההיתר ומספר אישור תחילת עבודה;

(2)  פרטי בעל ההיתר;

(3)  פרטי האחראי לביקורת על הביצוע;

(4)  פרטי מכון הבקרה האחראי לשלב בקרת הביצוע.

חלק ח': ביצוע ובקרת ביצוע

סימן א': בקרת מכון בקרה

אופן בקרת ביצוע על ידי מכון הבקרה

81.    מכון הבקרה יערוך בקרת ביצוע על פי תקנות אלה ותקנות עבודת מכון בקרה.

דוח מסכם של מכון בקרה

82.    מנהל בקרת הביצוע יודיע לבעל ההיתר ולרשות הרישוי אם תוצאות בקרת הביצוע נמצאו תקינות ויצרף להודעתו דוח מסכם כאמור בתקנות עבודת מכון בקרה.

סימן ב': בקרת רשות הרישוי

בקרת ביצוע מרחבית

83.    (א)  רשות הרישוי, באמצעות מפקחים שהוסמכו לפי סעיף 257א לחוק, תערוך באתר בקרה במהלך ביצוע העבודות בעניינים המפורטים בתקנה 40 (להלן – בקרת ביצוע מרחבית).

          (ב)  בקרת הביצוע המרחבית תכלול בקרה על המרכיבים המרחביים לפי התכניות, ההיתר וההנחיות המרחביות.

          (ג)   בקרה מרחבית תבוצע בשלבים אלה לפחות:

(1)   בבנייה חדשה ובתוספת בנייה על הקרקע – סימון העמדת הבניין;

(2)   גמר הקמת השלד;

(3)   גמר הבנייה.

          (ד)  בקרה נוספת תיערך לפי הנדרש, ובמקרים אלה:

(1)   התפטרות אחראי לביקורת על הביצוע או מבצע הפיקוח העליון;

(2)   קבלת הודעה בדבר הריסת מבנה;

(3)   קבלת הודעת מכון הבקרה כאמור בתקנות עבודת מכון בקרה.

סימן ג': בקרת בעל ההיתר ונציגיו

אישור לשיטת בנייה חדשה

84.    כללו ההיתר או הבקשה לאישור תחילת עבודה יישום שיטת בנייה חדשה – יהיה בידי הממונה על שיטת הבנייה החדשה אישור זמני או אישור קבוע לשיטת הבנייה החדשה.

סימון העמדת הבניין

85.    לא תבוצע יציקת היסודות של בניין, אלא לאחר סימון העמדת הבניין על ידי מודד מוסמך.

תפקיד האחראי לתיאום עם מכון הבקרה

86.    בעל ההיתר ימנה אחראי לתיאום עם מכון הבקרה אשר יבצע פעולות כמפורט להלן, זולת אם ההיתר הוא מסוג ההיתרים שלגביהם קבע שר האוצר לפי סעיף 157ג לחוק כי לא נדרשת בהם בקרה של מכון בקרה:

(1)  יחזיק באתר קובץ תכניות עבודה לביצוע עדכניות;

(2)  יבצע תיאום תהליך הביצוע לרבות מעקב אחר בדיקות מעבדה מאושרת הנדרשות לפי כל דין, שיועברו אליו בידי הקבלן או בהוראתו;

(3)  יתאם את העבודה ואת הבקרה עם מכון הבקרה, ילווה את הבקר בעת שהותו באתר ויוודא ביצוע של הוראות מכון הבקרה;

(4)  יודיע למי שמבצע את הפיקוח העליון ולאחראי לביקורת על הביצוע על שלבי הביצוע.

תפקידי האחראי לביקורת על הביצוע וסמכויותיו

87.    (א)  אחראי לביקורת על הביצוע או אחראי משנה, כל אחד בתחום אחריותו, כפי שמינה בעל ההיתר לפי תקנה 71(ב), יבדוק אם עבודות הבנייה בוצעו בהתאם לתנאי ההיתר, ולפי חיקוק, לרבות התנאי בדבר העסקת קבלן רשום (להלן – ביקורת).

          (ב)  הביקורת תיערך על ידי האחראים לביקורת על הביצוע לסוגיהם, ולפי העניין, לפחות בגמר שלבים אלה:

(1)   סימון קווי הבניין;

(2)   גמר יסודות הבניין;

(3)   גמר הקמת השלד, ואם הקמתו מחייבת הקמת מקלט, אחד או יותר, או עריכת שינויים במקלט קיים – עם תום הקמתו של המקלט העליון בבניין או בגמר עריכת שינויים כאמור, הכול לפי העניין;

(4)   גמר הבנייה.

          (ג)   תקנה זאת תחול גם על ביצוע תוספת בנייה לבניין קיים, בשינויים המחויבים.

עריכת ביקורת בשלבים נוספים

88.    על אף האמור בתקנה 87, המהנדס רשאי לחייב אחראי לביקורת על הביצוע לערוך ביקורת בשלבים נוספים או במועדים שיקבע בהודעה, לאחר שנתן לבעל ההיתר הזדמנות נאותה להביא לפניו את טענותיו.

דיווח האחראי לביקורת

89.    (א)  האחראי לביקורת על הביצוע ואחראי המשנה, ימסרו דוח לרשות הרישוי, כל אחד בתחום אחריותו, לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד של עריכת הביקורת על מועד עריכתה ועל תוצאותיה; העתק הדוח יומצא גם למכון הבקרה, לבעל ההיתר ולעורך הבקשה.

          (ב)  בדוח יפורט השלב שאליו הגיעו העבודות מכוח ההיתר בשעת הביקורת ואת המועד הצפוי של גמר אותו שלב ויאושר בו שהעבודות בוצעו בהתאם לתנאי ההיתר, לחוק ולתקנות שהותקנו על פיו, ואם תחום האחריות של המדווח כולל גם את התאמת הבנייה לתכניות כמשמעותן בחוק – ייקבע גם שהעבודות בוצעו בהתאם לתכניות כאמור; מצא האחראי לביקורת שהעבודה לא בוצעה בהתאם לתנאי ההיתר, התכנית, החוק או התקנות לפי העניין, יציין זאת בדוח ויפרט מהן הסטיות שנמצאו.

          (ג)   כל עוד לא הוגש דוח במועד או בשלב שנקבעו בסימן זה, רואים את עבודת הבנייה שבוצעה לאחר מכן כעבודה שלא בהתאם לתנאי ההיתר, אפילו אם אינה חורגת מתנאיו; ואולם רשאי המהנדס לדחות את המועד לעריכת הביקורת או להגשת הדוח, אפילו חלף הזמן לביצוע פעולות אלה, אם ראה שנסיבות העניין מצדיקות זאת, ובלבד שאין בדחיית המועד כדי לפגוע ביעילות הביקורת.

תחולה על האחראי לביצוע השלד

90.    הוראות סימן זה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על האחראי לביצוע שלד הבניין, ככל שהדבר נוגע לעריכת הביקורת, לשלביה ולמועדיה, לדיווח עליה, לתוצאות של העדר דיווח במועדו, ולאחריות בנזיקין על אי-קיום הוראות חלק זה.

שמירת אחריות קבלן תק' תשע"ח-2018

90א.  אין באחריות עורכי הבקשה להיתר או באחריות מתכנן שלד הבניין או באחריות האחראי לביצוע שלד הבניין או האחראי לביקורת על הביצוע, לפי חלק זה, כדי לפטור קבלן מאחריותו לביצוע הבנייה לפי ההיתר ולאיכותה, לרבות אחריות לקיום פיקוח מלא וביקורת על ביצוע הבנייה, לפי כל דין.

מיום 5.3.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7961 מיום 5.3.2018 עמ' 1073

הוספת תקנה 90א

סימן ד': פיקוח עליון

ביצוע פיקוח עליון על הבנייה

91.    עורך הבקשה להיתר ועורכי המשנה ככל שמונו, יבצעו פיקוח עליון (להלן, כל אחד מאלה – מבצע פיקוח עליון), מתחילת ביצוע העבודות לפי ההיתר ועד קבלת תעודת גמר.

פירוט הפיקוח העליון

92.    מבצע פיקוח עליון יבצע פעולות אלה:

(1)  פיקוח עליון על התאמת ביצוע הבנייה באתר לתכניות העבודה המאושרות התואמות להיתר ולמפרטי הבנייה;

(2)  הנחיית בעלי התפקידים מטעם בעל ההיתר והקבלן;

(3)  מעקב אחר בדיקות המעבדה שיועברו אליו ומתן הנחיות בעקבות תוצאות בדיקה;

(4)  עדכון תכניות העבודה והמפרטים, על פי שינויי התכן, ככל שישנם, בזמן ביצוע הבנייה.

פיקוח עליון על שלד הבניין

93.    הפיקוח העליון על בניית שלד הבניין יכלול פעולות אלה:

(1)  הפעולות המפורטות בתקנה 92 ככל שהן נוגעות לבניית שלד הבניין;

(2)  ביקורת על אופן ביצוע האלמנטים הראשיים של שלד המבנה בכל קומה מקומותיו, לרבות הרכבתם ומתן אישור ליציקת התקרות או הרכבתן בכל קומה בנפרד; לעניין זה, "אלמנט ראשי" – כפי שהוגדר בידי מתכנן שלד הבניין בתכנית הקונסטרוקציה;

(3)  עדכון תכנית הקונסטרוקציה והחישובים הסטטיים, ככל שיידרש, על פי שינויים, אם ישנם, בזמן ביצוע בניית השלד.

אופן ביצוע הפיקוח העליון

94.    הפיקוח העליון יבוצע באופן זה:

(1)  ייערכו ביקורים באתר הבנייה, בידי מבצע הפיקוח העליון; ביקורים כאמור ייערכו במספר ובמועדים הדרושים כדי לקיים את הפעולות הנדרשות לפי תקנות 92 ו-93;

(2)  מבצע הפיקוח העליון רשאי לייפות את כוחו של עובד מטעמו לערוך את הביקורים כאמור בתקנות אלה, ובלבד שהעובד הוא בעל הכישורים הנדרשים לפי כל דין לתחום העבודה שלגביו הוא עורך את הביקורים במקומו של מבצע הפיקוח העליון.

חלק ט': תעודת גמר

סימן א': בקשה לקבלת תעודת גמר

הגשת בקשה לתעודת גמר

95.    (א)  עם סיום הבנייה או העבודות לפי ההיתר יגיש האחראי לביקורת על הביצוע לרשות הרישוי בקשה לקבלת תעודת גמר, בצירוף כל אלה:

(1)   מפת עדות, זולת אם פטר המהנדס מהגשת מפה כאמור;

(2)   קובץ תכניות עדות של הבניין או העבודה;

(3)   אישור האחראי לביקורת על הביצוע כי הבנייה בוצעה בהתאם להיתר וכי מולאו כל הדרישות הקבועות בהיתר למתן תעודת גמר;

(4)   אישור מכון הבקרה כי ביצע בקרת ביצוע על הבנייה והיא נמצאה תקינה, לרבות דוח מסכם כמשמעותו בתקנות עבודת מכון בקרה, והמלצת מכון הבקרה בדבר הפרטים הטעונים השלמה המפורטים בבקשה לקבלת תעודת גמר;

תק' תשע"ח-2018

(4א) היתה הבקשה מסוג הבקשות שלגביהן הסמכות אינה נתונה לבקר מורשה או שאין במכון הבקרה בקר מורשה לעניין אותה סמכות – אישור, תיאום או התייעצות עם גורם מאשר המנוי בסעיף 158כא לחוק, אם הדבר נדרש לצורך מתן תעודת גמר לפי כל דין;

(5)   אישור מורשה נגישות, אם נדרש לפי סעיף 158ו(3)(א) לחוק;

(6)   כלל ההיתר שיטת בנייה חדשה – תצהיר הממונה על שיטת הבנייה החדשה, ולפיו יושמה שיטת הבנייה החדשה בהתאם לאישור הזמני או הקבוע, לפי העניין, לרבות התנאים והמגבלות שנקבעו וככל שנקבעו.

תק' תשע"ח-2018

          (ב)  היתה הבקשה מסוג הבקשות שלגביהן קבע שר האוצר כי לא נדרשת בהן בקרה של מכון בקרה או שאינן הסמכות מכון בקרה, יצורפו לבקשה גם כל אלה:

תק' תשע"ח-2018

(1)   אישורי גורמים מאשרים לפי סעיף 158כא(א) לחוק, אם נדרשו לצורך מתן תעודת גמר לפי כל דין;

(2)   תוצאות בדיקות מעבדה הנדרשות לפי תקנות תכן הבניין;

(3)   דוח מסכם מאת האחראי לביקורת על הביצוע ומי שביצע את הפיקוח העליון על הבנייה לרבות הצהרתם כי הבניין ראוי לשימוש;

(4)   כל מסמך נוסף שנדרש במידע להיתר או בהיתר;

תק' תשע"ח-2018

(5)   אישור בדבר קיום התייעצות עם רשות הכבאות לצורך מתן תעודת גמר אם הדבר נדרש לפי תקנה 18(א); לעניין זה יראו בפנייה להתייעצות עם רשות הכבאות שלא ניתן לה מענה בתוך 30 ימים כקיום חובת התייעצות.

          (ג)   האחראי לביקורת על הביצוע רשאי לפרט בבקשתו פרטים שלא הושלמו במועד הגשת הבקשה לקבלת תעודת גמר, מטעמים שפירט המבקש, ובלבד שהבניין ראוי לשימוש גם לפני השלמתם.

מיום 5.3.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7961 מיום 5.3.2018 עמ' 1074

95. (א) עם סיום הבנייה או העבודות לפי ההיתר יגיש האחראי לביקורת על הביצוע לרשות הרישוי בקשה לקבלת תעודת גמר, בצירוף כל אלה:

(1) מפת עדות, זולת אם פטר המהנדס מהגשת מפה כאמור;

(2) קובץ תכניות עדות של הבניין או העבודה;

(3) אישור האחראי לביקורת על הביצוע כי הבנייה בוצעה בהתאם להיתר וכי מולאו כל הדרישות הקבועות בהיתר למתן תעודת גמר;

(4) אישור מכון הבקרה כי ביצע בקרת ביצוע על הבנייה והיא נמצאה תקינה, לרבות דוח מסכם כמשמעותו בתקנות עבודת מכון בקרה, והמלצת מכון הבקרה בדבר הפרטים הטעונים השלמה המפורטים בבקשה לקבלת תעודת גמר;

(4א) היתה הבקשה מסוג הבקשות שלגביהן הסמכות אינה נתונה לבקר מורשה או שאין במכון הבקרה בקר מורשה לעניין אותה סמכות – אישור, תיאום או התייעצות עם גורם מאשר המנוי בסעיף 158כא לחוק, אם הדבר נדרש לצורך מתן תעודת גמר לפי כל דין;

(5) אישור מורשה נגישות, אם נדרש לפי סעיף 158ו(3)(א) לחוק;

(6) כלל ההיתר שיטת בנייה חדשה – תצהיר הממונה על שיטת הבנייה החדשה, ולפיו יושמה שיטת הבנייה החדשה בהתאם לאישור הזמני או הקבוע, לפי העניין, לרבות התנאים והמגבלות שנקבעו וככל שנקבעו.

(ב) היתה הבקשה מסוג הבקשות שלגביהן קבע שר האוצר לפי סעיף 157ג לחוק כי לא נדרשת בהן בקרה של מכון בקרה או שאינן הסמכות מכון בקרה, יצורפו לבקשה גם כל אלה:

(1) אישורי גורמים מאשרים לפי סעיף 158כא(א) לחוק, אם נדרשו לצורך מתן תעודת גמר לפי כל דין;

(2) תוצאות בדיקות מעבדה הנדרשות לפי תקנות תכן הבניין;

(3) דוח מסכם מאת האחראי לביקורת על הביצוע ומי שביצע את הפיקוח העליון על הבנייה לרבות הצהרתם כי הבניין ראוי לשימוש;

(4) כל מסמך נוסף שנדרש במידע להיתר או בהיתר;

(5) אישור בדבר קיום התייעצות עם רשות הכבאות לצורך מתן תעודת גמר אם הדבר נדרש לפי תקנה 18(א); לעניין זה יראו בפנייה להתייעצות עם רשות הכבאות שלא ניתן לה מענה בתוך 30 ימים כקיום חובת התייעצות.

השלמת תשלומים על פי החיובים

96.    (א)  לא שולמו החיובים, כולם או חלקם בעת מתן ההיתר, תשלח רשות הרישוי הודעה בדבר התשלומים כאמור לבעל ההיתר לא יאוחר מעשרים ימים ממועד הגשת הבקשה למתן תעודת הגמר.

          (ב)  שלחה רשות הרישוי הודעה כאמור עד המועד הנקוב בתקנת משנה (א), לא תינתן תעודת גמר אלא לאחר ששולמו החיובים כאמור.

סימן ב': מתן תעודת גמר

בדיקת רשות הרישוי

97.    (א)  מצאה רשות הרישוי כי הבנייה או העבודות נושא הבקשה נעשו בהתאם להיתר ולפי כל חיקוק, וכן כי התקיימו התנאים שנקבעו בהיתר להוצאת תעודת גמר, תיתן תעודת גמר בתוך חמישה ימים ממועד הגשת הבקשה או ממועד מילוים של כל התנאים, לפי המאוחר.

          (ב)  מצאה רשות הרישוי כי לא התקיימו התנאים להוצאת תעודת גמר בתום 30 ימים ממועד הגשת הבקשה, תודיע לבעל ההיתר ולאחראי לביקורת על הביצוע על סירובה לתת את התעודה והנימוקים לכך או על דרישתה להשלמת פרטים וערובות לפי סימן ג'.

          (ג)   לא ניתנה תעודת גמר כאמור בתקנת משנה (א), או החלטה כאמור בתקנת משנה (ב) בתוך 30 ימים ממועד הגשת הבקשה, יראו זאת כסירוב לתת תעודה.

(הוראת שעה) תש"ף-2020

          (ד)  (פקעה).

מיום 25.3.2020 עד יום 24.5.2020

הוראת שעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8417 מיום 25.3.2020 עמ' 883

הוספת תקנת משנה 97(ד)

הנוסח:

(ד) על אף האמור בתקנת משנה (א), מצאה רשות הרישוי כי נוכח התפשטות נגיף הקורונה החדש והצעדים שננקטו להתמודדות עם מצב זה, לא ניתן לקיים תנאי מן התנאים שנקבעו בהיתר להוצאת תעודת גמר או שייגרם עיכוב משמעותי במועד קיום התנאי האמור, והתנאי אינו תנאי הנדרש לפי חיקוק, רשאית רשות הרישוי לתת תעודת גמר גם אם לא התקיים אותו תנאי, ובלבד שמצאה כי אי-קיום התנאי אינו פוגע ביציבות ובבטיחות הבניין, בבטיחות הציבור ובבטיחות המשתמש וכי המבנה ראוי לשימוש.

מתן תעודת גמר לאחר השלמת התשלומים

98.    (א)  על אף האמור בתקנה 97, שלחה רשות הרישוי הודעה כאמור בתקנה 96(א), לא תינתן תעודת גמר אלא לאחר ששולמו החיובים כאמור.

          (ב)  תעודת גמר תהווה אישור הרשות המאשרת כאמור בסעיף 157א לחוק.

סימן ג': השלמת פרטים וערובות

השלמה מאוחרת

99.    (א)  רשות הרישוי רשאית לתת תעודת גמר אף אם לא הושלמו כל תנאי ההיתר במועד הגשת הבקשה, ובלבד שהפרטים והתנאים שלא הושלמו הם אחד או יותר מן המפורטים להלן, והמבנה ראוי לשימוש גם לפני השלמתם; רשות הרישוי תתייחס להמלצת מכון הבקרה בעניין זה, ככל שניתנה:

(1)   תנאים אשר נקבע לגביהם במידע להיתר או בתנאים בהיתר שניתן לבצעם, כולם או חלקם, לאחר קבלת תעודת גמר;

(2)   עבודות המפורטות בהיתר וביצוען מותנה בעבודות אחרות המבוצעות על ידי גורם תשתיות שאינו באחריות בעל ההיתר;

(3)   עבודות משלימות להיתר למבנה תעסוקה או מסחר שלא צוין בו השימוש המדויק במבנה או בחלקו אלא ייעודו בלבד או שלא פורטו בהיתר כל המרכיבים בתוך הבניין הנדרשים לתפעולו בשימוש שייקבע; בפסקה זו, "עבודות משלימות" – עבודות הנעשות בתוך בניין לצורך התאמתו לשימוש מסוים;

(4)   נטיעות וזריעה – רק עד לעונת השתילה הקרובה;

(5)   עבודות נוספות שקבע המהנדס ושאינן פוגעות ביציבות ובטיחות הבניין, ובבטיחות המשתמש;

(הוראת שעה) תש"ף-2020

(6)   (פקעה).

          (ב)  בתעודת גמר לפי תקנה זו ייקבע המועד להשלמת הפרטים והתנאים הטעונים השלמה כאמור.

מיום 25.3.2020 עד יום 24.5.2020

הוראת שעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8417 מיום 25.3.2020 עמ' 883

הוספת פסקה 99(א)(6)

הנוסח:

(6) תנאי כאמור בתקנה 97(ד).

ערבות להשלמת ביצוע העבודות

100.  (א)  להבטחת השלמתם של הפרטים והתנאים הטעונים השלמה וכתנאי למתן תעודת הגמר ימציא בעל ההיתר ערבות בנקאית בסכום ולמשך התקופה שיורה לו המהנדס, בהתאם להיקף הפרטים והתנאים הטעונים השלמה.

          (ב)  המהנדס יודיע לבעל ההיתר בתוך 15 ימים ממועד הגשת הבקשה על סכום הערבות הבנקאית שעליו להמציא להבטחת השלמת העבודות ועל תוקפה.

          (ג)   בעל ההיתר יודיע לרשות הרישוי על השלמת העבודות ויבקש את השבת הערבות.

          (ד)  רשות הרישוי תחזיר לבעל ההיתר את הערבות, לאחר שבדקה ומצאה כי ביצוע העבודות הנדרשות הושלם.

(הוראת שעה) (מס' 2) תש"ף-2020

          (ה)  (פקעה).

מיום 25.3.2020 עד יום 24.5.2020

הוראת שעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8417 מיום 25.3.2020 עמ' 883

הוספת תקנת משנה 100(ה)

הנוסח:

(ה) רשות רישוי רשאית שלא לדרוש ערבות כאמור בתקנת משנה (א) לשם הבטחת השלמת תנאי כאמור בתקנה 99(א)(6).

 

מיום 28.7.2020 עד יום 28.7.2021

הוראת שעה (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8673 מיום 28.7.2020 עמ' 1869

הוספת תקנת משנה 100(ה)

הנוסח:

(ה) רשות רישוי רשאית שלא לדרוש ערבות כאמור בתקנת משנה (א) לשם הבטחת השלמת תנאי כאמור בתקנה 99(א)(5).

חילוט כספי הערבות הבנקאית

101.  (א)  לא השלים בעל ההיתר את הפרטים והתנאים, כולם או חלקם, במועד הנקוב בתעודת הגמר, תהיה רשות הרישוי רשאית לחלט את הערבות, כולה או חלקה, ולהשתמש בתמורתה לצורך השלמת הפרטים והתנאים כאמור ולכיסוי הוצאותיה בהשלמתם, ובלבד שתיתן לבעל ההיתר הודעה מוקדמת של ארבעה עשר ימים על כוונתה לחלט את הערבות.

          (ב)  החליטה רשות הרישוי לחלט חלק מהערבות, או שלא השתמשה במלוא הכספים שחילטה לצורך השלמת הפרטים והתנאים ולכיסוי הוצאותיה, תשיב לבעל ההיתר את הסכום הנותר מיד עם תום השלמת הפרטים והתנאים כאמור וכיסוי הוצאותיה; כספים אלה יישאו הפרשי הצמדה למדד כמפורט בתקנה 69.

(הוראת שעה) תשפ"ב-2021

חלק ט'1: הליך רישוי להוספת מרחב מוגן דירתו לבניין קיים

מיום 18.1.2022 עד יום 18.1.2027

(הוראת שעה) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9817 מיום 19.12.2021 עמ' 1202

הוספת חלק ט'1

הגדרה (הוראת שעה) תשפ"ב-2021

101א. בחלק זה, "הוספת מרחב מוגן דירתי" – הוספת מרחב מוגן דירתי אחד או יותר, לבניין קיים המשמש למגורים, בשטח המזערי הקבוע ברישה לתקנה 197א בתקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), התש"ן-1990, וכן התוספת הנדרשת לצורך פתיחה כלפי חוץ של דלת ההדף של המרחב המוגן הדירתי הנדרשת לפי סימן ב' בפרק ג' בחלק ג' באותן תקנות.

מיום 18.1.2022 עד יום 18.1.2027

(הוראת שעה) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9817 מיום 19.12.2021 עמ' 1202

הוספת סעיף 101א

הליך רישוי להוספת מרחב מוגן דירתי (הוראת שעה) תשפ"ב-2021

101ב. על בקשה להיתר הכוללת הוספת מרחב מוגן דירתי בלבד יחולו תקנות אלה בכפוף לאמור להלן:

(1)  על אף האמור בתקנה 10, מבקש ההיתר לא יהיה חייב להגיש בקשה לקבלת מידע;

(2)  על אף האמור בתקנה 33(א)(6), קובץ מפת מדידה להיתר יכול שיכלול רק את אלה:

(א)   סימון גבולות המגרש, קווי הבניין, היקף הבניין הקיים ומיקום הוספת המרחב הדירתי המוגן;

(ב)   מיפוי מפורט בתחום 5 מטרים לפחות מכל צדדיו של המרחב הדירתי המוגן ועד גבול המגרש בשתי פאות המגרש הסמוכות ביותר למיקום הוספת המרחב הדירתי המוגן;

(ג)    סימון של מיקום חיבורן של כל התשתיות הקיימות במגרש למרחב הציבורי הגובל במגרש;

(3)  על אף האמור בתקנה 33(א)(7) ובתוספת, תכנית ראשית יכול שתכלול רק את אלה:

(א)   תכנית תנוחה שתיערך בקנה מידה 1:100 ותכלול: תכנון הוספת המרחב המוגן הדירתי על רקע חלק הבניין שאליו מתחברת אותה תוספת; מיקום פתח הכניסה למרחב המוגן ומיקום הפתחים בקירות; סימון מיקום חתכים על גבי התכנית;

(ב)   חתך אנכי בקנה מידה 1:100 לאורך הבנייה דרך תוספת המרחב המוגן הדירתי ולכל גובה הבניין;

(ג)    חזיתות המרחב המוגן הדירתי בקנה מידה 1:100 המציגות את מיקום תוספת המרחב המוגן הדירתי, פתחים וחומרי הגמר של הקירות החיצוניים של תוספת המרחב המוגן הדירתי;

(4)  על אף האמור בתקנה 33(א)(8), קובץ תשריט סכמטי של שטחי הבנייה יכול שיכלול רק את שטחי הבנייה המבוקשים בכל אחת מקומות הבניין בצירוף טבלה המסכמת את שטחי הבנייה המבוקשים;

(5)  על אף האמור בתקנה 36(ה), היתר במקרקעי ישראל אינו טעון הסכמת רשות מקרקעי ישראל;

(6)  בלי לגרוע מן האמור בתקנה 56, רשות הרישוי תקבע בהיתר הוראות ותנאים למהלך ביצוע העבודה לעניין מניעת מפגעים, שביצועם ייחשב תנאי למתן תעודת גמר;

(7)  על אף האמור בתקנה 71, בעל ההיתר אינו נדרש למנות אחראי לביקורת על הביצוע בהתקיים אחד מאלה:

(א)   העבודה כוללת הוספת מרחב מוגן דירתי בשתי קומות לכל היותר;

(ב)   העבודה מבוצעת על ידי המדינה או מי מטעמה;

(8)  על אף האמור בתקנה 95(א), בקשה לקבלת תעודת גמר תוגש בידי עורך בקשה, אם לא מונה אחראי לביקורת על הביצוע כאמור בפסקה (7), ולא נדרש לצרף לה את המסמכים המפורטים בפסקאות (1) עד (3) לאותה תקנה.

מיום 18.1.2022 עד יום 18.1.2027

(הוראת שעה) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9817 מיום 19.12.2021 עמ' 1202

הוספת סעיף 101ב

סייג לתחולה (הוראת שעה) תשפ"ב-2021

101ג. תקנה 101ב, למעט פסקה (5), לא תחול על –

(1)  בקשה להיתר בבניין הכלול בתחום אתר המיועד לשימור לפי תכענית מאושרת או ברשימת אתרים כמשמעותה בסעיף 12 בתוספת הרביעית לחוק;

(2)  בקשה להיתר אשר בשל הבנייה המבוקשת בה חלה חובת חיזוק הבניין בפני רעידות אדמה לפי תקן ישראלי ת"י 413: תכן עמידות מבנים בפני רעידות אדמה;

(3)  בקשה להיתר הכוללת שיטת בנייה חדשה;

(4)  בקשה להיתר בבניין שבו שתי קומות לפחות ושתי דירות לפחות, אם התוספת המבוקשת יוצרת בנייה שאינה רצופה ממפלס הקרקע כלפי מעלה, זולת אם נקבע בהנחיות מרחביות החלות על המקרקעין שבנייה כאמור היא מותרת;

(5)  בקשה להיתר הכוללת שימוש חורג לפי סעיף 146 לחוק או הקלה לפי סעיף 147 לחוק או שהיא טעונה אישור או דיון במוסד תכנון שאינו רשות הרישוי כתנאי למתן ההיתר.

מיום 18.1.2022 עד יום 18.1.2027

(הוראת שעה) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9817 מיום 19.12.2021 עמ' 1203

הוספת סעיף 101ג

חלק י': הקלה לשימוש חורג

סימן א': בקשה להקלה או לשימוש חורג

החלת הוראות התקנות על בקשה להקלה או להתרת שימוש חורג

102.  על בקשה להקלה או לשימוש חורג יחולו הוראות תקנות אלה בכפוף לשינויים המפורטים בחלק זה.

 

סייג למתן הודעה לבעלי זכויות בקרקע תק' תשפ"א-2021

103.  על בקשה להקלה או לשימוש חורג לא יחולו הוראות תקנות 33(א)(10) ו-36; ואולם על בקשה כאמור במקרקעין שהם מקרקעי ישראל יחולו הוראות תקנה 36(ה).

מיום 6.1.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9064 מיום 6.1.2021 עמ' 1421

103. על בקשה להקלה או לשימוש חורג לא יחולו הוראות תקנות 33(א)(10) ו-36; ואולם על בקשה כאמור במקרקעין שהם מקרקעי ישראל יחולו הוראות תקנה 110 36(ה).

הגשת בקשה להיתר הכוללת בקשה להקלה או לשימוש חורג

104.  נוסף על כל האמור בתקנה 33 תכלול הבקשה להקלה או לשימוש חורג את פרטי ההקלה או השימוש החורג המבוקשים; לעניין הפיקדון יחולו הוראות תקנה 106(4).

סימן ב': פרסום

הפקת נוסח לפרסום על ידי רשות הרישוי

105.  (א)  בתום בדיקת התנאים המוקדמים כאמור בתקנה 33 וככל שהבקשה להקלה או לשימוש חורג כוללת את כל הפרטים והמסמכים שנקבעו בתנאים המוקדמים, ישלח המהנדס למגיש הבקשה נוסח לפרסום בדבר הבקשה כנדרש בסעיף 149(א) לחוק.

          (ב)  אין בשליחת הנוסח לפרסום כאמור כדי לחייב את המהנדס בדבר נכונות פרטי הבקשה להקלה או לשימוש החורג או כדי לחייב את הוועדה לאשרם אף אם לא תוגש התנגדות לבקשה. הבקשה תיבדק לגופה במסגרת הבקרה המרחבית.

הגשת צרופות נוספות לבקשה להיתר

106.  מילא המגיש אחר הוראות סעיף 149(א) לחוק, יגיש את המסמכים וצרופות אלה:

(1)  העתק הפרסום בעיתון כנדרש בסעיף 149(א) לחוק;

(2)  צילום ההודעה המפרטת את מהות הבקשה כפי שהוצגה במקום בולט לעין בחזית הקרקע או הבניין שעליהם חלה הבקשה;

(3)  העתק אישור על מסירה אישית או על מסירה בדואר רשום לפי המען של מי שיש למסור לו הודעות לפי סעיף 149(א) לחוק;

(4)  העתק אישור על תשלום פיקדון כאמור בתקנה67.

השלמת בדיקת התנאים המוקדמים

107.  (א)  המהנדס יבחן בתוך 10 ימים ממועד הגשת המסמכים המפורטים בתקנה 104, אם התקיימו הוראות סעיף 149(א) לחוק; התקיימו הוראות החוק כאמור, יקלוט המהנדס את הבקשה.

          (ב)  לא עמדה הבקשה בהוראות החוק כאמור, ישלח המהנדס הודעה על אי-קליטת הבקשה למבקש ולעורך הבקשה ויפרט בה תנאים מוקדמים שלא קוימו.

          (ג)   לא הודיע המהנדס על החלטתו בעניין עמידת הבקשה בהוראות החוק, יראו את הבקשה כבקשה שנקלטה בתום אותה תקופה, ובלבד שהפרסום על פי סעיף 149 לחוק נעשה כדין.

סימן ג': החלטת ועדה מקומית

בדיקת התאמת הבקשה

108.  המהנדס יבדוק בתוך 45 ימים ממועד קליטת הבקשה להיתר אם מתקיימים בה תנאי הבקרה המרחבית כאמור בתקנה 40, ויעביר את חוות דעתו בעניין לוועדה המקומית.

החלטת הוועדה

109.  (א)  הוגשה התנגדות כאמור בסעיף 149(א)(1) לחוק, תדון בה הוועדה המקומית בתוך 45 ימים ממועד קבלת חוות דעת המהנדס.

          (ב)  לא נמסרה חוות הדעת במועד האמור בתקנה 108, תדון הוועדה המקומית בבקשה ותיתן את החלטתה בתוך 90 ימים ממועד קליטת הבקשה כאמור בתקנה 107.

          (ג)   הוועדה המקומית תשלח למבקש ההקלה או השימוש החורג החלטה מנומקת בדבר אישור הבקשה, אישור הבקשה בתנאים, או דחייתה; העתק ההחלטה יישלח לעורך הבקשה ולמי שהגיש התנגדות לבקשה, ככל שהוגשה התנגדות.

תק' תשפ"א-2021

110.  (בוטלה).

מיום 6.1.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9064 מיום 6.1.2021 עמ' 1421

ביטול תקנה 110

הנוסח הקודם:

הודעה לרשות מקרקעי ישראל

110. (א) היתה רשות מקרקעי ישראל בעלת הזכויות במקרקעין כאמור בתקנה 36(ה) תשלח הוועדה את החלטתה בצירוף מסמכי הבקשה להקלה או לשימוש חורג לרשות מקרקעי ישראל.

(ב) רשות מקרקעי ישראל תיתן את תגובתה לבקשה להקלה או לשימוש החורג בתוך 90 ימים מיום שהועברה אליה החלטת הוועדה המקומית כאמור.

(ג) לא ניתנה תגובת רשות מקרקעי ישראל במועד האמור בתקנה זו, יראו את רשות מקרקעי ישראל כאילו הודיעה שאינה מתנגדת לבקשה להיתר.

הודעת המהנדס

111.  (א)  החליטה הוועדה המקומית לאשר את הבקשה להקלה או לשימוש חורג בתנאים, יגיש עורך הבקשה בקשה מתוקנת בהתאם לתנאים שנקבעו בהחלטת הוועדה המקומית.

          (ב)  המהנדס יבדוק בתוך 30 ימים ממועד הגשת הבקשה המתוקנת אם הבקשה עומדת בתנאים שנקבעו בהחלטת הוועדה המקומית, ואם הוגש ערר לפי סעיף 152 לחוק – בתוך 30 ימים מיום ההחלטה בערר.

          (ג)   מצא המהנדס כי קוימו כל התנאים המרחביים שנקבעו בהחלטת הוועדה, וניתנה תגובת רשות מקרקעי ישראל כאמור בתקנה 110, ישלח הודעה על כך למבקש הבקשה ולעורך הבקשה.

          (ד)  קיבל המבקש הודעה כאמור בתקנה זו, יחולו הוראות חלק ה' וכל הנדרש לקבלת היתר כאמור בתקנות אלה.

חלק י"א: החלפה והתפטרות בעלי תפקידים

החלפה והתפטרות עורך בקשה ועורכי משנה תק' תשפ"ב-2021

112.  (א)  מבקש היתר רשאי בכל עת לפני מתן ההיתר, להודיע לרשות הרישוי על החלפת עורך בקשה או עורכי משנה שמונו לפי תקנה 28 באדם אחר המוסמך לשמש עורך בקשה; להודעה על החלפת עורך בקשה כאמור תצורף הודעתו של עורך הבקשה החדש על הסכמתו לשמש עורך הבקשה לכתחילה, בצירוף הודעת מבקש הבקשה להיתר בדבר החלפת עורך בקשה כאמור.

          (ב)  עורך בקשה רשאי בכל עת לפני מתן ההיתר, להתפטר מתפקידו על ידי מתן הודעה לרשות הרישוי ולמבקש ההיתר; עשה כן, לא תמשיך רשות הרישוי בבדיקת הבקשה להיתר, כל עוד לא הוחלף עורך הבקשה כאמור בתקנת משנה (א).

          (ג)   אין בהתפטרותו של עורך הבקשה או בהחלפתו בלבד כדי לשחרר את עורך הבקשה ומבקש ההיתר מהתחייבויותיהם לפי כל דין.

מיום 2.12.2021

תק' תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9771 מיום 2.12.2021 עמ' 1033

החלפה והתפטרות עורך בקשה ראשי ועורכי משנה

שינויים בתחום האחריות לעריכה

113.  (א)  מבקש ההיתר או בעל ההיתר, לפי העניין, רשאי לשנות, להרחיב או לצמצם את תחומי הפעולה של עורך הבקשה או עורכי המשנה כפי שפורטו בבקשה, אם התקיימו שני אלה:

(1)   האדם המיועד לשמש עורך משנה לתחום פעולה פלוני, מוסמך לכך;

(2)   נשלחה הודעה לרשות הרישוי, שצורפה לה הסכמתו בכתב של המיועד לשמש עורך הבקשה או עורך משנה.

          (ב)  לעניין תקנה זו, דין חלוקת תחום הפעולה של עורך בקשה יחיד כדין שינוי תחומי הפעולה של כמה עורכי משנה.

          (ג)   התפטר עורך משנה לפני מתן ההיתר, לא תמשיך רשות הרישוי בבדיקת הבקשה להיתר, כל עוד לא הוחלף עורך המשנה, אלא אם כן עורך הבקשה נתן את הסכמתו לשמש עורך משנה לאותו העניין.

החלפת בעלי תפקידים

114.  בעל ההיתר רשאי בכל עת להחליף בעל תפקיד באדם אחר המוסמך לשמש כאותו בעל תפקיד ושהסכים בכתב לשמש בעל התפקיד, ויחולו הוראות תקנות 112 ו-113 בשינויים המחויבים.

התפטרות בעלי תפקידים

115.  בעל תפקיד רשאי בכל עת, להתפטר מתפקידו ויחולו הוראות תקנה 112 בשינויים המחויבים; התפטר האחראי על הביצוע, לא ימשיך מכון הבקרה בבקרת הביצוע, כל עוד לא הוחלף כאמור בתקנה 113(א).

התפטרות אחראי לביקורת ומינוי אחר במקומו

116.  (א)  אחראי לביקורת על הביצוע רשאי להתפטר מתפקידו על ידי מתן הודעה למהנדס ולבעל ההיתר, ובלבד שצורף להודעת ההתפטרות למהנדס דיווח על ביקורת באתר הבנייה כאמור בתקנה 89, שערך לא יותר משישה ימים לפני מתן ההודעה.

          (ב)  תחילתה של הודעת ההתפטרות היא שבוע ימים לאחר מסירתה לידי המהנדס ולידי בעל ההיתר, זולת אם קבע המהנדס מועד מוקדם יותר, בהודעה לבעל ההיתר ולמתפטר.

          (ג)   התפטר אחראי לביקורת על הביצוע, ימנה בעל ההיתר במקומו אדם אחר הכשיר למינוי; המינוי יהיה בהודעה למהנדס שתצורף לה הודעה של האחראי החדש לביקורת על הסכמתו לשמש אחראי לביקורת על הביצוע.

          (ד)  החל ביום מינויו יבוא האחראי החדש לביקורת על הביצוע לעניין חלק זה, במקום האחראי לביקורת על הביצוע.

          (ה)  כל עוד לא התמנה אחראי חדש לביקורת על הביצוע לפי סעיף זה, רואים את העבודה שבוצעה אחרי תחילת ההתפטרות של האחראי הקודם כעבודה שבוצעה שלא בהתאם להיתר, אפילו בוצעה לפי שאר תנאי ההיתר.

          (ו)   תקנות משנה (ג), (ד) ו-(ה) יחולו, בשינויים המחויבים, גם על סיום תפקידו של אחראי לביקורת על הביצוע מחמת מותו או בשל פיטוריו בידי בעל ההיתר, ויחולו הוראות אלה:

(1)   בעל ההיתר יודיע למהנדס על סיום התפקיד בסמוך לאחר המועד שבו הסתיים;

(2)   האחראי החדש לביקורת על הביצוע יגיש בתוך 10 ימים מתחילת מינויו דוח על ביקורת באתר הבנייה כאמור בתקנה 89, שערך לא יותר משישה ימים לאחר מועד הביקורת.

          (ז)   הוראות תקנה זו יחולו גם על האחראי לביצוע שלד הבניין.

שמירת התחייבויות חוזיות

117.  אין בהתפטרות בעל תפקיד כדי לשחרר את האחראי לביקורת על הביצוע ואת בעל ההיתר מהתחייבויותיהם לפי כל דין.

אחריות בנזיקין

118.  לעניין סעיף 63 לפקודת הנזיקין, החיובים שהוטלו על אחראי לביקורת על הביצוע נועדו גם להגנתם של אלה העלולים להיפגע מביצועה של עבודה הבנייה שלא בהתאם לתנאי ההיתר, לחוק, לתכניות או לתקנות האחרות שהותקנו לפי החוק.

חלק י"ב: אגרות

שיעור אגרה ואופן תשלומה

119.  המבקש היתר לפי תקנות אלה יגיש אישור ששילם את האגרה שנקבעה בעד אותו היתר לפי התוספת השלישית בתקנות בקשה להיתר.

חלק י"ג: ביטול, תחילה והוראות מעבר

ביטול

120.  בטלות –

(1)  תקנות 2 עד 18 ו-20 עד 27 והתוספות הראשונה והרביעית לתקנות בקשה להיתר;

(2)  תקנות התכנון והבנייה (חיבור מבנה לתשתיות לפני השלמת תנאי ההיתר), התשנ"ב-1992;

(3)  תקנות התכנון והבנייה (פיקוח עליון על הבנייה), התשנ"ה-1992;

תק' תשע"ח-2018

(4)  תקנות התכנון והבנייה (מידע נדרש להיתר), התשנ"ב-1992.

מיום 5.3.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7961 מיום 5.3.2018 עמ' 1074

הוספת פסקה 120(4)

תחולה

121.  (א) תחילתן של תקנות אלה חודשיים מיום פרסומן, והן יחולו על בקשה למידע להיתר שהוגשה במועד תחילתן של תקנות אלה (להלן – יום התחילה) או לאחריו, ועל בקשה להיתר שתוגש על פי מידע כאמור.

תק' תשפ"א-2021

          (ב)  (נמחקה).

מיום 5.3.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7961 מיום 5.3.2018 עמ' 1074

(ב) תחילתן של תקנות 17(ג), 36(ה) ו-110(ב) ו-(ג) ארבעה חודשים מיום התחילה ביום כ"ד בטבת התשע"ט (1 בינואר 2019).

 

מיום 1.1.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8177 מיום 20.2.2019 עמ' 2886

(ב) תחילתן של תקנות 17(ג), 36(ה) ו-110(ב) ו-(ג) ביום כ"ד בטבת התשע"ט (1 בינואר 2019) ד' בטבת התש"ף (1 בינואר 2020).

 

מיום 1.1.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8315 מיום 1.1.2020 עמ' 325

(ב) תחילתן של תקנות 17(ג), 36(ה) ו-110(ב) ו-(ג) ביום ד' בטבת התש"ף (1 בינואר 2020) י"ז בטבת התשפ"א (1 בינואר 2021).

 

מיום 6.1.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9064 מיום 6.1.2021 עמ' 1421

מחיקת תקנת משנה 121(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) תחילתן של תקנות 17(ג), 36(ה) ו-110(ב) ו-(ג) ביום י"ז בטבת התשפ"א (1 בינואר 2021).

הוראות מעבר

122.  (א)  על אף האמור בתקנה 121, לבקשת מבקש ההיתר, מותר לפעול לפי תקנות אלה מיום פרסומן.

תק' תשפ"ב-2021

          (ב)  על אף האמור בתקנה 2(א), עד ליום ב' בטבת התשפ"ה (2 בינואר 2025) רשאית ועדה מקומית לנהל את ההליכים לפי תקנות אלה באמצעות מערכת מקוונת להגשת מסמכים ולניהול תהליכים שלא באמצעות מערכת רישוי זמין, ובלבד שפורסמה על כך הודעה בעיתון כמשמעותה בסעיף 1א לחוק; ואולם בקשה למידע להיתר ומסירת מידע להיתר ייערכו באמצעות מערכת רישוי זמין בלבד.

תק' תשע"ז-2017

          (ב1) על אף האמור בתקנה 2(א), בתקופה של שנתיים מיום פרסומן של תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה) (הוראת שעה), התשע"ז-2017, יחולו הוראות אלה:

(1)   במקרה של תקלה במערכת רישוי זמין שמונעת הגשת בקשה להיתר, מסמך אחר הקשור בבקשה או צרופה אחרת לבקשה להיתר (בתקנת משנה זאת – בקשה להיתר), יהיה ניתן להגיש את הבקשה להיתר בדרך מקוונת שלא באמצעות מערכת רישוי זמין;

(2)   ועדה מקומית תפרסם באתר האינטרנט שלה כתובת דואר אלקטרוני למשלוח בקשה להיתר במקרה של תקלה כאמור בפסקה (1);

(3)   בקשה להיתר שהוגשה לפי תקנת משנה זו, תוגש גם בעותק מקורי.

          (ג)   על אף האמור בתקנה 20(א), בתקופה של שנתיים מיום התחילה ימסור המהנדס את המידע להיתר בתוך 45 ימים מיום קליטת הבקשה.

תק' תשע"ח-2018

          (ד)  על אף האמור בתקנה 121, כל היתרי הבנייה שהוצאו בתחום הוועדה המקומית יוצגו באתר האינטרנט של הוועדה, ויחולו לעניין זה הוראות תקנות 62 עד 64.

          (ה)  על אף האמור בתקנות אלה, לעניין שיטות בנייה חדשות, הוראות פרט 5.03 לתוספת השנייה בתקנות בקשה להיתר, ימשיכו לחול על חברה ממשלתית שעיקר עיסוקה בפיתוח מבנים ותשתיות או חברה ממשלתית שהממשלה החליטה לגביה שהיא זרוע ביצוע לעניין פיתוח מבנים או תשתיות.

מיום 14.2.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7777 מיום 14.2.2017 עמ' 713

הוספת תקנת משנה 122(ב1)

 

מיום 5.3.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7961 מיום 5.3.2018 עמ' 1074

(ב) על אף האמור בתקנה 2(א), בתקופה של שנה מיום התחילה עד ליום כ"ד בטבת התשע"ט (1 בינואר 2019) רשאית ועדה מקומית לנהל את ההליכים לפי תקנות אלה באמצעות מערכת מקוונת להגשת מסמכים ולניהול תהליכים שלא באמצעות מערכת רישוי זמין, ובלבד שפורסמה על כך הודעה בעיתון כמשמעותה בסעיף 1א לחוק; ואולם בקשה למידע להיתר ומסירת מידע להיתר ייערכו באמצעות מערכת רישוי זמין בלבד.

(ב1) על אף האמור בתקנה 2(א), בתקופה של שנתיים מיום פרסומן של תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה) (הוראת שעה), התשע"ז-2017, יחולו הוראות אלה:

(1) במקרה של תקלה במערכת רישוי זמין שמונעת הגשת בקשה להיתר, מסמך אחר הקשור בבקשה או צרופה אחרת לבקשה להיתר (בתקנת משנה זאת – בקשה להיתר), יהיה ניתן להגיש את הבקשה להיתר בדרך מקוונת שלא באמצעות מערכת רישוי זמין;

(2) ועדה מקומית תפרסם באתר האינטרנט שלה כתובת דואר אלקטרוני למשלוח בקשה להיתר במקרה של תקלה כאמור בפסקה (1);

(3) בקשה להיתר שהוגשה לפי תקנת משנה זו, תוגש גם בעותק מקורי.

(ג) על אף האמור בתקנה 20(א), בתקופה של שנתיים מיום התחילה ימסור המהנדס את המידע להיתר בתוך 45 ימים מיום קליטת הבקשה.

(ד) על אף האמור בתקנה 121, כל היתרי הבנייה שהוצאו בתחום הוועדה המקומית יוצגו באתר האינטרנט של הוועדה, ויחולו לעניין זה הוראות תקנות 61 62 עד 64.

 

מיום 9.8.2018

תק' (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8057 מיום 9.8.2018 עמ' 2628

(ב) על אף האמור בתקנה 2(א), עד ליום כ"ד בטבת התשע"ט (1 בינואר 2019) ד' בטבת התש"ף (1 בינואר 2020) רשאית ועדה מקומית לנהל את ההליכים לפי תקנות אלה באמצעות מערכת מקוונת להגשת מסמכים ולניהול תהליכים שלא באמצעות מערכת רישוי זמין, ובלבד שפורסמה על כך הודעה בעיתון כמשמעותה בסעיף 1א לחוק; ואולם בקשה למידע להיתר ומסירת מידע להיתר ייערכו באמצעות מערכת רישוי זמין בלבד.

 

מיום 1.1.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8315 מיום 1.1.2020 עמ' 325

(ב) על אף האמור בתקנה 2(א), עד ליום ד' בטבת התש"ף (1 בינואר 2020) כ"ט בטבת התשפ"ב (2 בינואר 2022) רשאית ועדה מקומית לנהל את ההליכים לפי תקנות אלה באמצעות מערכת מקוונת להגשת מסמכים ולניהול תהליכים שלא באמצעות מערכת רישוי זמין, ובלבד שפורסמה על כך הודעה בעיתון כמשמעותה בסעיף 1א לחוק; ואולם בקשה למידע להיתר ומסירת מידע להיתר ייערכו באמצעות מערכת רישוי זמין בלבד.

 

מיום 2.12.2021

תק' תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9771 מיום 2.12.2021 עמ' 1033

(ב) על אף האמור בתקנה 2(א), עד ליום כ"ט בטבת התשפ"ב (2 בינואר 2022) ב' בטבת התשפ"ה (2 בינואר 2025) רשאית ועדה מקומית לנהל את ההליכים לפי תקנות אלה באמצעות מערכת מקוונת להגשת מסמכים ולניהול תהליכים שלא באמצעות מערכת רישוי זמין, ובלבד שפורסמה על כך הודעה בעיתון כמשמעותה בסעיף 1א לחוק; ואולם בקשה למידע להיתר ומסירת מידע להיתר ייערכו באמצעות מערכת רישוי זמין בלבד.

 

תק' (מס' 3)  תשפ"ב-2022

תוספת ראשונה

(הגדרות "נספח העמדה" ו"נספח תנועה וחניה" ו"תוכנית פיתוח" ו"תוכנית ראשית"
בתקנה 1, ותקנות 33(א)(7), 35(1) ו-(2))

מיום 11.4.2022

תק' (מס' 3) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10112 מיום 11.4.2022 עמ' 2656

תוספת ראשונה

(תקנות 1 ו-33(7)) (הגדרות "נספח העמדה" ו"נספח תנועה וחניה" ו"תוכנית פיתוח" ו"תוכנית ראשית"
בתקנה 1, ותקנות 33(א)(7), 35(1) ו-(2))

תכנית ראשית תק' תש"ף-2020

1.        קובץ תכנית ראשית הוא קובץ הכולל את תכנית התנוחה, נספח העמדה ותכנית פיתוח.

מיום 1.1.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8315 מיום 1.1.2020 עמ' 325

1. קובץ תכנית ראשית הוא קובץ הכולל את תכנית התנוחה, נספח העמדה ותכנית פיתוח ערוכים כגיליון אחד.

תכנית תנוחה

2.        (א)  תכנית התנוחה תיערך בקנה מידה 1:100 ותכלול כל אחת מקומות הבניין, לרבות סימון קו בניין וגבול מגרש בכל הקומות; היו הקומות זהות ניתן להגיש תכנית קומה טיפוסית שיצוין בה לאילו קומות היא מתייחסת.

          (ב)  בתכניות התנוחה יצוינו כל אלה:

(1)   מידות חוץ ופנים של הבניין בדיוק של סנטימטר, לרבות אורך, רוחב וגובה;

(2)   מפלס אבסולוטי של 0.00+ של הבניין, מפלסים בנוגע ל-0.00+ של הבניין, גובהם של מיתקנים טכניים וגובהו הסופי של הבניין מעל פני הים; בתוספת זו, "מפלס אבסולוטי" – מפלס המתייחס לפני הים;

(3)   עוביים של הקירות הפנימיים והחיצוניים, כולל חיפויי חוץ;

(4)   רוחבם וגובהם של פתחים המשמשים דלת, חלון, פיר או פתח אוויר או שחרור עשן;

(5)   שימוש מבוקש בכל חלל בבניין, לרבות חללים לשימושים טכניים ומרחב מוגן;

(6)   מיתקני התברואה, פירים וארונות תשתית, צינורות מי גשם ואוורור, מערכות ומיתקני חימום מים, מיתקני גז, מעבי מזגנים, מערכות סולריות, מערכות מיזוג ואוורור, אגירת מים, ארובות אנטנות וכל מיתקן טכני אחר;

(7)   סימון בתי אחיזה ומעקות, לרבות גובהם;

(8)   מרכיבי הנגשה אל המבנה ובתוכו, לרבות שיפועים, מאחזים, מעלונים;

(9)   פרטי הגנה בפני חדירת ראדון או גזים אחרים מן הקרקע, אם נדרשו כאלה;

(10)  תיאור ומקום המרחב המוגן או המקלט;

(11)  סימון מיקום חתכים על גבי התכנית;

(12)  סימון חץ הצפון בכל קומה.

          (ג)   חתכים וחזיתות בקנה מידה 1:100 לפי פירוט זה:

(1)   חתך אנכי דרך כל חדר מדרגות בבניין המראה את כל מהלכי המדרגות ומפלסי הביניים (פודסטים), הקשר בין כל קומות הבניין והיחס בין מפלסי הבניין ובין פני הקרקע הטבעיים; ואולם אם מוצע לבנות חדרי מדרגות זהים או דומים אחד למשנהו, די בחתך אנכי של אחד מהם; בחתך יסומנו פני הקרקע הטבעית לכל אורכו של המגרש עד למרחק של 5 מטרים מגבול המגרש; סימון כל המפלסים לרבות מפלסי ביניים ומפלסים אבסולוטיים בגג ובכניסה לבניין;

(2)   חתך לאורך הבניין, הניצב לחתך כאמור בפסקה (1) עד למרחק של 5 מטרים מגבול המגרש;

(3)   חתך אנכי נוסף דרך כל חלק אחר של הבניין, אם דרוש להבנת מבנהו;

(4)   חזיתות הבניין, שיצוינו בהן מפלסי קומותיו, נקודת שיא גובה המבנה, פני הקרקע הטבעיים, פני הקרקע הסופיים לאחר הקמת הבניין, רום מפלסי הדרכים הגובלות, רום מפלסי הכניסות לבניין, והחומרים שבהם ייבנו או יצופו הקירות החיצוניים של הבניין; החזיתות ישורטטו לכל אורך המגרש ועד 5 מטרים מחוץ לגבולותיו; חזיתות המבנה ייקראו לפי הפנייתן (חזית צפונית, דרומית).

נספח העמדה

3.        נספח העמדה הוא תכנית הערוכה בקנה מידה 1:500 על רקע מפת מדידה להיתר, הכוללת את הבינוי הקיים והמוצע במגרש, סימון בינוי במגרשים סמוכים בטווח של 250 מטרים מגבול המגרש, לרבות מבנים בצד השני של דרך.

תכנית פיתוח

4.        תכנית הפיתוח היא תכנית הערוכה בקנה מידה 1:100, על רקע מפת המדידה להיתר הכוללת את ציון הפרטים שלהלן ומידותיהם, בין אם הם נמצאים בנכס ובין אם הם מוצעים:

(1)  הבניינים;

(2)  הכניסות לבניינים ודרכי הגישה לרבות רוחבם ומפלסיהם בכל משטח ומשטח ביניים;

(3)  השטחים המרוצפים, חומרי הגמר, מידותיהם ומפלסיהם, כולל השימוש בהם, לרבות מדרגות חוץ ואבני שפה, רוחב דרך וכבש, לרבות "מעבר משותף" אם מתוכנן; סימון אחוז השיפוע בכבש ובמשטחי חניה נגישה;

(4)  שטחי קרקע וגינון ומפלסיהם, לרבות גובה קרקע סופי מתוכנן;

(5)  עצים לשימור, לעקירה או להעתקה;

(6)  מקומות החניה, מידותיהם ומפלסיהם, לרבות סימון חניות לבעלי מוגבלות (לרכב רגיל ורכב גבוה), נתיבים וגישה לחניה, רחבת כיבוי אש, ורחבה פנויה בעבור מעלון ואדם בכיסא גלגלים בצד רכב גבוה החונה ליד מדרכה או שביל;

(7)  דרכי ניקוז וחלחול, אמצעים ומיתקני החדרה, לרבות תעלות, צינורות, מובלים, ובורות חלחול;

(8)  מקומות לריכוז פחי אשפה, דרכי הגישה אליהם, מפלסיהם, ומרחקם מגבול המגרש; אם קיימים מיתקנים המשרתים את הנכס מחוץ למגרש בתחום המדידה, הם יסומנו בתכנית. יש לפרט, גודל מכלים ומיקום מחסנים ופירי אשפה;

(9)  ארונות תשתית מחוץ לבניין;

(10) קווי אספקת המים;

(11) החיבור לביוב הציבורי, לרבות שוחות;

(12) קירות תומכים, גדרות, חומרי הגמר שלהן ומפלסיהן;

(13) סימון מבנים או מיתקנים המיועדים להריסה או לפינוי, מבנים או חלקי מבנים העשויים אסבסט על פי הגוונים שבפרט 6 להלן.

שילוב תכנית הפיתוח בתכנית התנוחה

5.        עורך הבקשה רשאי לשלב את תכנית הפיתוח בתכנית התנוחה של המפלס שמתוכננות בו עבודות פיתוח, ובתנאי שכל המפורט בפרטים 2 ו-4 יהיה כלול בתכנית זו.

סימון בגוונים

6.        בתכנית התנוחה ובתכנית הפיתוח, יסומנו בגוונים מיוחדים פרטים אלה:

(1)  חלקים קיימים במבנה – בגוון כהה;

(2)  מבנים או חלקי מבנים להריסה – בגוון צהוב;

(3)  אסבסט לפירוק – בגוון כתום.

נספח תנועה וחניה

7.        אם לא ניתן לכלול את הנתונים הבאים בתכנית הפיתוח, או אם דרש זאת המהנדס במידע להיתר, יוגש בנפרד קובץ נספח תנועה וחניה בקנה מידה 1:250; בנספח זה יסומנו מספר החניות, מיקום החניות, חניות לאנשים עם מוגבלות, כניסות ויציאות למגרש, טבלת מספר מקומות החניה לסוגיהם (פרטי, תפעולי, בעלי מוגבלות) מידות החניות (אורך ורוחב), רדיוסי סיבוב, וטבלת שטחים לחישוב חניה.

תרשים רצף חזיתות

8.        אם נקבע במידע להיתר, ייערך תרשים של רצף חזית המבנים כלפי הרחוב שלאורכו הבניין המבוקש ממוקם, במרחק של עשרים מטרים מגבולות המגרש המוצע; רצף החזיתות ייערך בקנה מידה 1:250 ויצוינו בו חומרי הבנייה או הציפוי של הקירות החיצוניים של הבניינים האמורים וצבעם, או רצף תצלומים של חזית הרחוב, או קו מיתאר (סילואטה) של הרחוב.

 

תק' (מס' 3)  תשפ"ב-2022

תוספת שנייה

(ההגדרה "תוכנית ארגון אתר" בתקנה 1)

מיום 11.4.2022

תק' (מס' 3) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10112 מיום 11.4.2022 עמ' 2656

הוספת תוספת שנייה

1.        תוכנית ארגון אתר תיערך ברמת פירוט של 1:100, תהיה על רקע מפת מדידה להיתר ותכלול את כל המרכיבים האלה:

(1)  מיתאר המבנה המתוכנן, לרבות מיתאר חלקים תת-קרקעיים;

(2)  גידור סביב האתר, לרבות חומרי הגמר, אם נדרש במידע, גבהים ומאפיינים ייחודיים;

(3)  פתרון דיפון עקרוני;

(4)  שערים לכניסות ויציאות מהמגרש לרכש והולכי רגל;

(5)  אזורי חיץ סביב האתרים הרגישים במגרש, ובכלל זה עצים בוגרים, אתרים או רכיבים לשימור, לרבות פירוט אמצעי המיגון של האתרים הרגישים כאמור;

(6)  מיקום חפירות ועבודות עפר;

(7)  מבנים זמינים ומידותיהם, לרבות מבנים לאחסנה, רווחת העובדים, שטחי התארגנות וחניה זמנית;

(8)  מבנה מכירות המיועד לקהל הרחב, כולל גישה וחניה אם מתוכננים;

(9)  מבנים ורכיבים להריסה או לפינוי, לרבות אסבסט וציון מקום האסבסט במגרש;

(10) תשתית ומיתקני תשתית קיימים או מתוכננים, לרבות מיקום מיתקני חיבור חשמל זמני, לוח החשמל וגודל החיבור;

(11) פתרון להגנה על הולכי רגל מפני נפילת חפצים ורכיבים;

(12) שטח למיחזור והפרדה במקור;

(13) מיקום ציוד כיבוי אש;

(14) מיתקנים ואמצעים נוספים שנקבעו בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח-1988, כמפורט להלן:

(א)   מיקום עגורנים, לרבות פירוט אורך זרוע;

(ב)   מעליות זמניות – גודל ומיקום;

(ג)    מיקום גנרטור זמני, לרבות ציון מפלס רעש, ומיקום מכל סולר, לרבות מאצרה;

(ד)   מכלי תדלוק לציוד מכני הנדסי לרבות מאצרות.

 

 

ב' בסיוון התשע"ו (8 ביוני 2016)                                        משה כחלון

                                                                                                               שר האוצר

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"ו מס' 7682 מיום 4.7.2016 עמ' 1512.

תוקנו ק"ת תשע"ז מס' 7777 מיום 14.2.2017 עמ' 713 – תק' תשע"ז-2017.

ק"ת תשע"ח מס' 7961 מיום 5.3.2018 עמ' 1072 – תק' תשע"ח-2018; ר' תקנות 13, 14 לענין תחולה והוראת מעבר.

13. תקנות 18(א) ו-95(ב)(5) לתקנות העיקריות, כנוסחן בתקנות 3 ו-9(2)(ג) לתקנות אלה, יחולו על בקשה למידע להיתר שהוגשה במועד תחילתן של תקנות אלה או לאחריו, ועל בקשה להיתר שתוגש על פי מידע כאמור.

14. אחראי לביקורת על הביצוע או אחראי לביצוע שלד הבניין, שמונה לפי התקנות העיקריות ערב תחילתן של תקנות אלה, יראו אותו כאילו מתקיימים לגביו תנאי ההגדרה "אחראי לביקורת על הביצוע" או "אחראי לביצוע שלד הבניין", כאמור בתקנה 1 לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 1 לתקנות אלה, לפי העניין.

ק"ת תשע"ח מס' 8057 מיום 9.8.2018 עמ' 2628 – תק' (מס' 2) תשע"ח-2018.

ק"ת תשע"ט מס' 8177 מיום 20.2.2019 עמ' 2886 – תק' תשע"ט-2019; תחילתן ביום 1.1.2019.

ק"ת תשע"ט מס' 8206 מיום 15.4.2019 עמ' 3142 – תק' (מס' 2) תשע"ט-2019.

ק"ת תש"ף מס' 8315 מיום 1.1.2020 עמ' 324 – תק' תש"ף-2020.

ק"ת תש"ף מס' 8417 מיום 25.3.2020 עמ' 883 – הוראת שעה תש"ף-2020 בתקנה 3 לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית מועדים בענייני תכנון ובנייה ותנאים למתן תעודת גמר), תש"ף-2020; תוקפה 60 ימים.

ק"ת תש"ף מס' 8563 מיום 17.5.2020 עמ' 1416 – תק' (מס' 2) תש"ף-2020.

ק"ת תש"ף מס' 8673 מיום 28.7.2020 עמ' 1868 – הוראת שעה (מס' 2) תש"ף-2020; ר' תקנה 2 לענין תחילה ותחולה ותוקפן עד יום 28.2.2022. תוקנה ק"ת תשפ"א מס' 9518 מיום 26.7.2021 עמ' 3818 – הוראת שעה (מס' 2) תש"ף-2020 (תיקון) תשפ"א-2021; תחילתה ביום 29.7.2021.

2. (א) תחילתן של תקנות 15, 16, 20, 24 ו-25 לתקנות העיקריות, כתיקונן בתקנות אלה, 60 ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה) והן יחולו על בקשה לקבלת מידע שתוגש ביום התחילה או לאחריו.

 (ב) תקנות אלה יחולו, לפי העניין, על בקשה לקבלת מידע או בקשה לתעודת גמר שהוגשה בתקופת תוקפן, אף אם ההחלטה בבקשה כאמור התקבלה לאחר פקיעת תוקפן של תקנות אלה.

ק"ת תשפ"א מס' 9064 מיום 6.1.2021 עמ' 1419 – תק' תשפ"א-2021; ר' תקנה 10 לענין תחילה ותחולה.

10. (א) תחילתה של תקנה 36(ה)(3) עד (7) לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה 5 לתקנות אלה יהיה באחד מאלה, לפי המוקדם (להלן – יום התחילה המאוחר), והן יחולו על פנייה לרשות מקרקעי ישראל לקבלת הסכמתה למתן היתר כאמור בתקנה 36(ה)(2), שהוגשה לרשות מקרקעי ישראל ביום התחילה המאוחר או לאחריו:

  (1) כ"ט בטבת התשפ"ב (2 בינואר 2022);

  (2) לעניין בקשות להיתרים המתנהלות ברשות רישוי, שלגביה רשות מקרקעי ישראל הודיעה לשר הפנים שהחלה פעילותה של מערכת מקוונת לניהול ההליך האמור בתקנה 36(ה) – 7 ימים מיום שיפרסם שר הפנים ברשומות הודעה על כך.

 (ב) תקנות אלה יחולו על בקשה להיתר שהוגשה ביום פרסומן של תקנות אלה או לאחריו.

ק"ת תשפ"ב מס' 9771 מיום 2.12.2021 עמ' 1032 – תק' תשפ"ב-2021. ת"ט ק"ת תשפ"ב מס' 9789 מיום 9.12.2021 עמ' 1120.

ק"ת תשפ"ב מס' 9817 מיום 19.12.2021 עמ' 1202 – הוראת שעה תשפ"ב-2021; תוקפה מיום 18.1.2022 עד יום 18.1.2027 ור' תקנה 2 לענין תחולה.

2. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה), והן יחולו על בקשה להיתר שהוגשה ביום התחילה או לאחריו.

ק"ת תשפ"ב מס' 10007 מיום 21.2.2022 עמ' 2124 – תק' (מס' 2) תשפ"ב-2022; תחילתן ביום 1.3.2022.

ק"ת תשפ"ב מס' 10112 מיום 11.4.2022 עמ' 2656 – תק' (מס' 3) תשפ"ב-2022. ת"ט ק"ת תשפ"ב מס' 10128 מיום 26.4.2022 עמ' 2706 – ת"ט (מס' 2) תשפ"ב-2022.