Nevo.co.il

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון), תשע"ז-2017

 

 

מעמד אישי ומשפחה – כשרות משפטית – כשרות משפטית ואפוטרופסות – אפוטרופוס

תוכן ענינים

 

פרק א': הגדרות

Go

3

סעיף 1

הגדרות

Go

3

 

פרק ב': עריכת ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון

Go

3

סעיף 2

עריכת מסמכים בפני עורך דין

Go

3

סעיף 3

עריכת ייפוי כוח רפואי

Go

3

 

פרק ג': מרשם ייפויי כוח מתמשכים, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמכי הבעת רצון

Go

3

סעיף 4

מרשם

Go

3

סעיף 5

סודיות

Go

4

 

פרק ד': הפקדת ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון

Go

4

סעיף 6

הפקדת מסמכים

Go

4

סעיף 7

הפקדת ייפוי כוח רפואי שנערך בפני בעל מקצוע

Go

5

סעיף 8

אמצעי זיהוי ממוחשב

Go

5

סעיף 9

משלוח הודעות

Go

5

 

פרק ה': כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך

Go

5

סעיף 10

כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך

Go

5

סעיף 11

מסירת ייפוי כוח רפואי שלא הופקד ונכנס לתוקף

Go

5

סעיף 12

הודעה לממנה ולאדם מיודע

Go

5

 

פרק ו': קבלת מידע

Go

5

סעיף 13

קבלת מידע בידי הממנה או מיופה הכוח

Go

5

סעיף 14

קבלת מידע בידי עורך הנחיות מקדימות או מסמך הבעת רצון

Go

5

סעיף 15

קבלת מידע בידי אדם מיודע או קרוב

Go

6

סעיף 16

בקשת צד שלישי לקבל אישור בעניין ייפוי כוח מתמשך

Go

6

 

פרק ז': פקיעה או ביטול של ייפוי כוח מתמשך או של הנחיות מקדימות

Go

6

סעיף 17

פקיעת ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות או מסמך הבעת רצון

Go

6

סעיף 18

ביטול ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות או מסמך הבעת רצון

Go

6

 

פרק ח': הכשרת עורכי דין לעניין עריכת ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות ומסמך הבעת רצון

Go

6

סעיף 19

הכשרה לעורכי דין

Go

6

סעיף 20

תחילה

Go

7

 

תוספת

Go

7

 


תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון), תשע"ז-2017*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 32יג(א), 32יד(א), 32טו(א), 32יז(ה), 32יח(ד), 35א, 64(ד), 64א(ד) ו-83 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 (להלן – החוק), ובהסכמת שר הבריאות לעניין טפסים ב' ו-ד' שבתוספת, אני מתקינה תקנות אלה:

פרק א': הגדרות

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "אדם מיודע" – כהגדרתו בסעיף 32טז(א) לחוק;

          "אמצעי זיהוי ממוחשב" – כמשמעותו בתקנה 8;

          "בעל מקצוע" – כהגדרתו בסעיף 32טו(א) לחוק;

          "הנחיות מקדימות לאפוטרופוס" – הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס, כמשמעותן בסעיף 35א לחוק;

          "חתימה אלקטרונית" – כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001;

          "ייפוי כוח מתמשך" – כמשמעותו בפרק שני 1 לחוק, לרבות "הנחיות מקדימות למיופה כוח" כמשמעותן בסימן ו' לחוק;

          "ייפוי כוח רפואי" – כהגדרתו בסעיף 32טו(א) לחוק;

          "מסמך הבעת רצון" – כמשמעותו בסעיפים 64 ו-64א לחוק;

          "מערכת ממוחשבת" – מערכת ממוחשבת של האפוטרופוס הכללי המיועדת לעריכה, הפקדה, צפייה וביצוע פעולות שונות בעניין ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון באמצעות אתר כשרות משפטית ואפוטרופסות online, בכתובת: https://legalcapacity-sc.justice.gov.il/;

          "המרשם" – כמשמעותו בתקנה 4(א);

          "עורך מסמך" – מי שערך הנחיות מקדימות לאפוטרופוס או מסמך הבעת רצון;

          "פרטי זהות" – שם מלא, מס' זהות, מען ופרטי התקשרות נוספים הידועים לאפוטרופוס הכללי;

          "קרוב" – קרוב כהגדרתו בסעיף 80 לחוק.

פרק ב': עריכת ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון

עריכת מסמכים בפני עורך דין

2.    (א)  ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס או מסמך הבעת רצון שנערכו על ידי עורך דין, ייערכו לפי טפסים א' עד ג' שבתוספת, לפי העניין, באופן מקוון באמצעות המערכת הממוחשבת.

          (ב)  עורך הדין שבפניו נערך מסמך לפי תקנת משנה (א) ישמור אצלו עותק מקורי של המסמך ועותק מקורי נוסף יימסר לאפוטרופוס הכללי לפי תקנה 6(א)(2).

עריכת ייפוי כוח רפואי

3.    (א)  על אף האמור בתקנה 2(א), ייפוי כוח רפואי יכול שייערך לפי טופס ד' שבתוספת, המפורסם באתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי בכתובת http://www.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Forms.

          (ב)  בעל מקצוע שערך ייפוי כוח רפואי ישמור העתק של ייפוי הכוח ברשומה הרפואית או הסוציאלית של הממנה, לפי העניין, ועותק מקורי יופקד בידי הממנה אצל האפוטרופוס הכללי.

פרק ג': מרשם ייפויי כוח מתמשכים, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמכי הבעת רצון

מרשם

4.    (א)  האפוטרופוס הכללי ינהל מרשם ממוחשב של ייפויי כוח מתמשכים שהופקדו לפי סעיף 32יז(א) לחוק, של הנחיות מקדימות לאפוטרופוס שהופקדו לפי סעיף 35א(ג) לחוק ושל מסמכי הבעת רצון שהופקדו לפי תקנה 6(ג), לרבות צרופותיהם.

          (ב)  במרשם יצוינו –

(1)   פרטי הזהות של הממנה או של עורך המסמך;

(2)   פרטי הזהות של עורך הדין שבפניו נחתם ייפוי הכוח המתמשך, ההנחיות המקדימות לאפוטרופוס או מסמך הבעת הרצון ומספר רישיון עורך הדין שלו, או פרטי זהות של בעל מקצוע שבפניו נחתם ייפוי הכוח הרפואי;

(3)   פרטי זהות של הפסיכיאטר שנתן את ההסבר לממנה לפי סעיף 32ו(ג)(2) לחוק אם כלל ייפוי הכוח המתמשך סמכות לתת הסכמה לבדיקה פסיכיאטרית, לטיפול פסיכיאטרי לאשפוז או לשחרור מאשפוז למרות התנגדות הממנה במועד שבו התבקשה ההסכמה;

(4)   פרטי זהות של מיופה הכוח לפי ייפוי הכוח המתמשך או של האפוטרופוס שמינויו מתבקש לפי ההנחיות המקדימות לאפוטרופוס או למסמך הבעת רצון;

(5)   פרטי זהות של כל אדם מיודע כפי שנקבע בייפוי הכוח המתמשך;

(6)   חובות דיווח לאפוטרופוס הכללי, ככל שנקבעו בייפוי הכוח המתמשך לפי סעיף 32טז(א) לחוק;

(7)   מועד חתימת הממנה או עורך המסמך על ייפוי הכוח המתמשך, ההנחיות המקדימות לאפוטרופוס או מסמך הבעת הרצון, וכן מועד ההפקדה;

(8)   מועד מיועד או תנאי לכניסה לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך לפי קביעת הממנה;

(9)   פירוט העניינים שבהם יוסמך מיופה הכוח לפעול על פי ייפוי הכוח המתמשך, או העניינים שבהם מתבקש לפעול אפוטרופוס לפי ההנחיות המקדימות לאפוטרופוס או לפי מסמך הבעת הרצון;

(10)  פירוט המידע שיימסר לאדם מיודע והגבלות על מסירת מידע לקרובי הממנה כאמור בסעיף 32יח(ב) לחוק, ככל שנקבעו בייפוי הכוח המתמשך;

(11)  קביעה מפורשת של הממנה בייפוי הכוח המתמשך כי הוא יעמוד בתוקפו גם אם יודיע על רצונו לבטלו כשלא יהיה בעל כשירות, כאמור בסעיף 32כג(ד) לחוק, אם נקבעה.

סודיות

5.    ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון שהופקדו אצל האפוטרופוס הכללי, וכל מידע ומסמך הנוגע להם המצויים אצל האפוטרופוס הכללי, לרבות פרטי המרשם, יישמרו בסוד ולא תימסר כל ידיעה עליהם אלא לפי הוראות כל דין או לפי החלטת בית משפט.

פרק ד': הפקדת ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון

הפקדת מסמכים

6.    (א)  הפקדת ייפוי כוח מתמשך והנחיות מקדימות לאפוטרופוס תיעשה באחת הדרכים האלה:

(1)   בידי הממנה או עורך ההנחיות המקדימות לאפוטרופוס בהתייצבות במשרדי האפוטרופוס הכללי, בהצעת פרטי זהותו ובמסירת עותק מקורי של ייפוי הכוח המתמשך או של ההנחיות המקדימות לאפוטרופוס;

(2)   על ידי עורך הדין שבפניו נחתמו ייפוי הכוח המתמשך או ההנחיות המקדימות לאפוטרופוס, לפי העניין, באופן מקוון, חתום ביד עורך הדין בחתימה אלקטרונית; עותק מקורי חתום יישלח בדואר רשום בתוך ארבעה עשר ימים לידי האפוטרופוס הכללי.

          (ב)  האפוטרופוס הכללי ימציא למפקיד אישור בדבר ההפקדה, לפי סעיף 32יז(ד) לחוק וירשום במרשם את הפרטים המנויים בתקנה 4(ב), והכול זולת אם מצא שיש מניעה לכך לפי החוק.

          (ג)   ביקש עורך מסמך הבעת רצון או עורך הדין שבפניו נערך המסמך להפקידו אצל האפוטרופוס הכללי יחול על ההפקדה פרק זה, בשינויים המחויבים.

הפקדת ייפוי כוח רפואי שנערך בפני בעל מקצוע

7.    הפקדת ייפוי כוח רפואי שנערך בפני בעל מקצוע תיעשה בידי הממנה בהתייצבות במשרדי האפוטרופוס הכללי, בהצגת פרטי זהותו ובמסירת עותק מקורי של ייפוי הכוח.

אמצעי זיהוי ממוחשב

8.    לאחר אישור ההפקדה ינפיק האפוטרופוס הכללי לממנה ולמיופה הכוח, וכן לעורך המסמך, לפי העניין, אמצעי זיהוי אישי לשם הזדהות עתידית וביצוע פעולות במערכת הממוחשבת.

משלוח הודעות

9.    הממנה או עורך המסמך, לפי העניין, יציין בייפוי הכוח המתמשך, בהנחיות המקדימות לאפוטרופוס, או במסמך הבעת הרצון, בהתאמה, את הדרך שבה הוא מעוניין לקבל הודעות מהאפוטרופוס הכללי לפי סעיף 32כא(ב) לחוק, מבין הדרכים האלה:

(1)  באמצעות מסרון לטלפון נייד;

(2)  בדואר;

(3)  בדואר אלקטרוני.

פרק ה': כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך

כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך

10.  (א)  התמלאו התנאים לכניסת ייפוי כוח מתמשך לתוקף, ימסור מיופה הכוח לאפוטרופוס הכללי הצהרה בכתב אשר תכלול את הפרטים האלה:

(1)   פרטי זהות של הממנה ושל מיופה הכוח;

(2)   הצהרת מיופה הכוח כי התקיימו התנאים לכניסת ייפוי הכוח לתוקף, כולו או חלקו, ואם נכנס חלקו לתוקף – יצוין מהו החלק;

(3)   הצהרת מיופה הכוח כי התקיימו חובות היידוע, אם נקבעו בייפוי הכוח המתמשך.

          (ב)  להצהרה יצורף כל מסמך שקבע הממנה כתנאי לכניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף, לרבות חוות דעת מומחה, אם נדרשת, ערוכה לפי סעיף 83(ב) לחוק.

          (ג)   מסירת ההצהרה לאפוטרופוס הכללי תיעשה באחת הדרכים האלה:

(1)   באמצעות המערכת הממוחשבת על ידי שימוש באמצעי זיהוי ממוחשב;

(2)   בהתייצבות מיופה הכוח במשרדי האפוטרופוס הכללי, בהצגת פרטי זהותו ומסירת ההצהרה מטעמו.

          (ד)  לאחר קבלת ההצהרה ימסור האפוטרופוס הכללי למיופה הכוח אישור כי ייפוי הכוח נכנס לתוקף; אישור כאמור לא יהווה ראיה לנכונות האמור בהצהרה.

מסירת ייפוי כוח רפואי שלא הופקד ונכנס לתוקף

11.  (א)  עותק מקורי של ייפוי כוח רפואי שלא הופקד לפי תקנות אלה ונכנס לתוקף במהלך השנה שממועד עריכתו, יימסר לאפוטרופוס הכללי בידי מיופה הכוח בהתייצבות במשרדי האפוטרופוס הכללי בהצגת פרטי זהותו ובצירוף הצהרה על כניסתו לתוקף לפי תקנה 10.

          (ב)  האפוטרופוס הכללי ירשום במרשם את דבר מסירת ייפוי הכוח הרפואי וההצהרה על כניסתו לתוקף כאמור בתקנה זו, וימסור למיופה הכוח אישור על מסירתו וכניסתו לתוקף של ייפוי הכוח.

הודעה לממנה ולאדם מיודע

12.  האפוטרופוס הכללי ישלח לממנה ולאדם מיודע, אם נקבע בייפוי הכוח המתמשך, הודעה בדבר כניסת ייפוי הכוח לתוקף; ההודעה תישלח בדרך שקבע הממנה בייפוי הכוח המתמשך.

פרק ו': קבלת מידע

קבלת מידע בידי הממנה או מיופה הכוח

13.  קבלת מידע על ייפוי כוח מתמשך שהופקד והעתק ממנו בידי הממנה או מיופה הכוח תהיה באמצעות המערכת הממוחשבת על ידי שימוש באמצעי זיהוי ממוחשב או בהתייצבות במשרדי האפוטרופוס הכללי ובהצגת פרטי זהותם.

קבלת מידע בידי עורך הנחיות מקדימות או מסמך הבעת רצון

14.  קבלת מידע על הנחיות מקדימות לאפוטרופוס או על מסמך הבעת רצון שהופקדו או קבלת העתק מהם, בידי עורך המסמך, תהיה באמצעות המערכת הממוחשבת על ידי שימוש באמצעי זיהוי ממוחשב או בהתייצבות במשרדי האפוטרופוס הכללי ובהצגת פרטי זהותו.

קבלת מידע בידי אדם מיודע או קרוב

15.  (א)  אדם מיודע או קרוב של הממנה המבקש לקבל מידע על ייפוי כוח מתמשך, ממועד כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח, יגיש בקשה לקבלת המידע באמצעות המערכת הממוחשבת או בהתייצבות במשרדי האפוטרופוס הכללי לאחר הצגת פרטי זהותו.

          (ב)  קיבל האפוטרופוס הכללי בקשה לפי תקנה זו, ומצא כי המבקש זכאי לקבל את המידע, ימסור את המידע, בהקדם, למען שצוין בבקשה.

בקשת צד שלישי לקבל אישור בעניין ייפוי כוח מתמשך

16.  (א)  הוצג לפני צד שלישי ייפוי כוח מתמשך, רשאי הוא לפנות לאפוטרופוס הכללי בבקשה לקבל אישור לפי סעיף 32יח(ד) לחוק; הבקשה תוגש באמצעות המערכת הממוחשבת.

          (ב)  לבקשה תצורף הצהרה הצד השלישי כי האישור נדרש לשם קבלת החלטה או ביצוע פעולה בידי מיופה הכוח בשם הממנה הנוגעת לצד השלישי.

פרק ז': פקיעה או ביטול של ייפוי כוח מתמשך או של הנחיות מקדימות

פקיעת ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות או מסמך הבעת רצון

17.    (א)  התקיימה עילה לפקיעתו של ייפוי כוח מתמשך לפי סעיף 32כב לחוק, לפני כניסתו לתוקף, או עילה לפקיעתם של הנחיות מקדימות או מסמך הבעת רצון, לפני הגשת בקשה למינוי אפוטרופוס, ימסרו הממנה או עורך המסמך, לפי העניין, הודעה על כך לאפוטרופוס הכללי.

          (ב)  התקיימה עילה לפקיעתו של ייפוי כוח מתמשך לפי סעיף 32כב לחוק לאחר כניסתו לתוקף, ימסור מיופה הכוח או מי מטעמו הודעה על כך לאפוטרופוס הכללי.

          (ג)   הודעות לפי תקנת משנה (א) יימסרו באמצעות המערכת הממוחשבת על פי אמצעי זיהוי ממוחשב או בהתייצבות במשרדי האפוטרופוס הכללי בהצגת פרטי זהותו של מוסר ההודעה.

ביטול ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות או מסמך הבעת רצון

18.    (א)  ביטל הממנה או עורך המסמך את ייפוי הכוח המתמשך, ההנחיות המקדימות לאפוטרופוס או מסמך הבעת הרצון שערך, לפי העניין, ימסור על כך הודעה בכתב לאפוטרופוס הכללי לפי סעיף 32כג(ב) לחוק.

          (ב)  הודעה כאמור בתקנת משנה (א) תימסר באמצעות המערכת הממוחשבת על פי אמצעי זיהוי ממוחשב או בהתייצבות במשרדי האפוטרופוס הכללי בהצגת פרטי זהותו של מוסר ההודעה, והיא תכלול את הפרטים האלה:

(1)   פרטי הזהות של הממנה ושל מיופה הכוח;

(2)   מועד מסירת הודעה למיופה הכוח או לאפוטרופוס שמינויו מתבקש, לפי העניין, על ביטול ייפוי הכוח המתמשך, ההנחיות המקדימות לאפוטרופוס או מסמך הבעת הרצון, בהתאמה.

          (ג)   התקבלה הודעה כאמור בתקנת משנה (א) – יירשם במרשם כי ייפוי הכוח המתמשך, ההנחיות המקדימות לאפוטרופוס או מסמך הבעת הרצון, לפי העניין, בוטלו במועד שבו נמסרה הודעה כאמור בתקנת משנה (ב)(2).

פרק ח': הכשרת עורכי דין לעניין עריכת ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות ומסמך הבעת רצון

הכשרה לעורכי דין

19.    (א)  האפוטרופוס הכללי יערוך הכשרה לעורכי דין אשר יהיו רשאים לערוך ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון לפי סעיפים 32יד(א), 35א(ה), 64(ד) ו-64א(ד) לחוק.

          (ב)  היקף ההכשרה יהיה שתים עשרה שעות אקדמאיות לכל הפחות, והיא תכלול תחומים אלה:

(1)   עניינים מהותיים הנובעים מיישום פרק שני 1 לחוק והתקנות על פי החוק ובכלל זה המשמעויות המשפטיות של ייפוי הכוח המתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון; עניינים שניתן לכלול במסמכים אלה; תנאים לכניסה לתוקף, פקיעה וביטול; עניינים שבהם תידרש הסמכה מפורשת ועניינים שבהם נדרש אישור בית המשפט;

(2)   עניינים מינהליים הנובעים מיישום פרק שני 1 לחוק והתקנות על פי החוק ובכלל זה אופן עריכת ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות ומסמך הבעת רצון; דרך הפקדתם; קבלת ומסירת מידע בעניינם ומנגנון בירור תלונות;

(3)   הנגשה והתאמות הנדרשות במתן שירות לאנשים עם מוגבלויות וזקנים;

(4)   החלופות הקיימות בדין לייפוי כוח מתמשך, לרבות הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ותומך בקבלת החלטות.

          (ג)   עורך דין שנכח בכל שעות ההכשרה יקבל תעודה חתומה ביד האפוטרופוס הכללי המעידה על סמכותו לעריכת מסמכים לפי החוק.

          (ד)  האפוטרופוס הכללי ירשום וינהל מאגר עורכי דין שעברו הכשרה לעריכת מסמכים כאמור, אשר יהיה פתוח לעיון הציבור.

תחילה

20.    תחילתה של תקנה 10(ב) מהמילים "ערוכה לפי" ביום תחילתן של תקנות לפי סעיף 83(ב) לחוק.

 

תוספת

טופס א'

(תקנה 2(א))

[ייפוי כוח מתמשך]

 

 

טופס ב'

(תקנה 2(א))

[הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס]

 

 

טופס ג'

(תקנה 2(א))

[מסמך הבעת רצון]

 

 

טופס ד'

(תקנה 3(א))

[ייפוי כוח רפואי]

 

 

 

י"ג בניסן התשע"ז (9 באפריל 2017)                                    איילת שקד

                                                                                                           שרת המשפטים

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"ז מס' 7801 מיום 20.4.2017 עמ' 968.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות