נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו הנכים (תגמולים ושיקום) (מחלת שירות כתוצאה מחשיפה לחומר מסוכן), תשע"ח-2018

בטחון – צה"ל – נכים – תגמולים ושיקום

בריאות – נכים – נכי צה"ל – תגמולים ושיקום

תוכן ענינים

סעיף 1

מחלת השירות

Go

2

סעיף 2

תחולה

Go

3


צו הנכים (תגמולים ושיקום) (מחלת שירות כתוצאה מחשיפה לחומר מסוכן), תשע"ח-2018*

          בתוקף סמכותי לפי פסקה (1) להגדרת "מחלת שירות" בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 (להלן – החוק), אני מצווה לאמור:

מחלת השירות

1.       "מחלת שירות" לפי פסקה (1) להגדרה "מחלת שירות" בחוק, היא כל מחלה כמפורט בטור ב' בטבלה שלהלן שנגרמה כתוצאה מחשיפה לחומר מסוכן כמפורט בטור א' שלצדה ובלבד שהתקיימו התנאים המצטברים בטורים ג' עד ו', שלצדם:

טור א'

סוג החומר

טור ב'

סוגי המחלות כתוצאה מן החשיפה לחומר המסוכן

טור ג'

אופן החשיפה של תובע ההכרה

טור ד'

משך החשיפה המזערי

טור ה'

תקופה לטנטית (תקופת חביון) מזערית

טור ו'

תקופה לטנטית (תקופת חביון) מרבית

1. פורמלדהיד (Formaldehyde)

סרטן הלוע האפי לויקמיה מסוג AML

שירות בצוות אוויר (כהגדרתו בפקודות הצבא כמשמעותן בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955)

שישה חודשים

עשר שנים

2. תוצרי פליטה של מנועי דיזל Diesel exhaust

סרטן ריאה

חשיפה תוך כדי הפעלת אמצעי לחימה בחלל סגור או הפעלת כלי רכב המונעים בדיזל במתחם סגור ולא מאוורר, בשל צורך מבצעי

עשר שנים

חמש עשרה שנים

3. "אבק מזיק" מסוג: אבק אסבסט (Asbestos), אבק צורן דו-חמצני (Silica) או אבק טלק (Talc)

פניאומוקוניוזיס

חשיפה תוך כדי פעילות בתווך תת-קרקעי

שנתיים

4. עופרת (Lead)

הרעלת עופרת כרונית

שירות כמדריך ירי או כצלף

שישה חודשים

5. חומר נפץ מסוג TNT (Trinitrotoluene)

אנמיה אפלסטית

כל חשיפה

שישה חודשים

שישה חודשים

6. סטרונציום כרומאט (Strontium Chromate)

סרטן ריאה

צביעת כלי טיס

שנה אחת

חמש עשרה שנים

7. כרום (Chromium)

סרטן ריאה

ריתוך פלדה משוריינת

שנה אחת

חמש עשרה שנים

מחלת ריאות חסימתית כרונית

עשר שנים

אסטמה או אלרגיה עורית

8. כספית מתכתית (Metallic Mercury)

הרעלת כספית כרונית

בדיקת יציבות חומרי נפץ

שישה חודשים

9. מנגן (Manganese)

הפרעה אקסטרה פירמידלית

ריתוך במספנות

מספר חודשים

10. זרחן אורגני (Organic Phosphate)

נוירופתיה היקפית

חשיפה אקוטית חמורה לזרחנים אורגניים

11. אורניום (Uranium)

נזק טובולרי בכליות

כל חשיפה

12. ריצין (Ricin)

נזק בכליות ובכבד

חשיפה תאונתית

13. חומר נפץ מסוג RDX ציקלוטרימתילנטריניטראמין (Cyclotrimethyle netrinitramine)

התכווצויות

כל חשיפה

בעיות המטולוגיות

נזק בכבד

14. כל אחד מהנגיפים האלה:

(1) נגיף איידס (HIV)

(2) נגיף דלקת כבד מסוג A, B, C, D או E

איידס

דלקת כבד מסוג A, B, C, D או E

חשיפה למוצרי דם או נוזלי גוף בכל אחד מאלה:

(1) ניסיון הדבקה מכוון;

(2) חשיפה במסגרת פעילות מבצעית, לרבות מעצר וחקירה;

(3) חשיפה במסגרת טיפול באדם נגוע הנמצא במשמורת

15. חיידק שחפת (Mycobacterium Tuberculosis)

שחפת

חשיפה לאדם נגוע במחלת השחפת הנמצא במשמורת

16. גזים רעילים שונים, לרבות גז מדמיע (clorobenzalmalononitrile-2)

תסמונת המצוקה הנשימתית של המבוגר (ARDS) או אסטמה

פיצוץ חומרי נפץ או אירוע חד-פעמי של חשיפה לחומר מסוכן בעת טיפול באירוע

תחולה

2.       צו זה יחול גם על מחלה שנגרמה כתוצאה מחשיפה לחומר מסוכן שאירעה בטרם פרסומו.

ט' בשבט התשע"ח (18 בינואר 2018)                               אביגדור ליברמן

                                                                                                              שר הביטחון

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ק"ת תשע"ח מס' 7941 מיום 29.1.2018 עמ' 920.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות