נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק להקפאת כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור מהכספים המועברים אליה מממשלת ישראל, תשע"ח-2018

בטחון – טרור – מניעת טרור

עונשין ומשפט פלילי – עבירות – עבירות ביטחוניות

תוכן ענינים

סעיף 1

מטרת החוק

Go

2

סעיף 2

הגדרות

Go

2

סעיף 3

דיווח שנתי בדבר כספים שישלמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור

Go

3

סעיף 4

הקפאת כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור מהכספים המועברים אליה

Go

3


חוק להקפאת כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור מהכספים המועברים אליה מממשלת ישראל, תשע"ח-2018*

מטרת החוק

 

1.      חוק זה מטרתו להביא להפחתת פעילות טרור ולבטל את התמריץ הכלכלי לפעילות טרור, באמצעות קביעת הוראות לעניין הקפאה של כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור, מתוך הכספים שמעבירה ישראל לרשות הפלסטינית בהתאם להוראות חוקי היישום.

הגדרות

2.       בחוק זה –

          "אזור" – כהגדרתו בתקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית);

          "הוראות חוקי היישום" – הוראות פרק ה' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), התשנ"ה-1994, והוראות פרק ב' לחוק יישום ההסכם בדבר העברה מכינה של סמכויות לרשות הפלסטינית (תיקוני חקיקה והוראות שונות), התשנ"ה-1995;

          "ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי" – כמשמעותה בסעיף 6 לחוק הממשלה, התשס"א-2001;

          "חוק המאבק בטרור" – חוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016;

          "כספי ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור" – כסף או שווה כסף, ששילמה הרשות הפלסטינית, במישרין או בעקיפין, לכל אחד מאלה:

(1)   לפעיל טרור, בתקופת מאסרו או מעצרו או לאחר שחרורו, או לבני משפחתו, בשל היותו פעיל טרור;

(2)   לאסיר או לעצור, שאינו פעיל טרור, בתקופת מאסרו או מעצרו או לאחר שחרורו, או לבני משפחתו, בשל ביצוע או ניסיון לביצוע של עבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה או בביטחון הציבור;

          "המפקד הצבאי באזור" – מפקד כוחות צבא הגנה לישראל ביהודה והשומרון;

          "פעיל טרור" – כל אחד מאלה:

(1)   מי שהורשע בעבירה מהעבירות כמפורט להלן או שמוחזק במעצר בשל חשד לביצוע עבירה כאמור:

(א)   עבירת טרור כהגדרתה בחוק המאבק בטרור;

(ב)   עבירה לפי פקודת מניעת טרור, התש"ח-1948, חוק איסור מימון טרור, התשס"ה-2005, או תקנה 84 או 85 לתקנות ההגנה (שעת חירום), כנוסחם ערב ביטולם בחוק המאבק בטרור, או עבירת ביטחון כהגדרתה בחוק סדר הדין הפלילי (עצור החשוד בעבירת ביטחון) (הוראת שעה), התשס"ו-2006, כנוסחו ערב ביטולו בחוק המאבק בטרור;

(2)   מי שמוחזק במעצר לפי חוק סמכויות שעת חירום (מעצרים), התשל"ט-1979;

(3)   מי שהורשע בידי בית משפט צבאי כהגדרתו בתקנות ההגנה (שעת חירום), בעבירה לפי חלק ג' לתקנות האמורות;

(4)   מי שהורשע בידי בית משפט צבאי כהגדרתו בתקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית) בעבירה נגד ביטחון המדינה שנקבעה בצו בדבר הוראות ביטחון, בצו אחר שהוציא המפקד הצבאי באזור או בתקנות ההגנה (שעת חירום) כתוקפן באזור, או מי שמוחזק במעצר בשל חשד לביצוע עבירה כאמור;

(5)   מי שמוחזק במעצר לפי החלטת מפקד צבאי בהתאם להוראות פרק ט' לצו בדבר הוראות ביטחון;

(6)   מי שמוחזק מכוח צו כליאה או מכוח הוראת כליאה זמנית, שהוצאו לפי הוראות חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, התשס"ב-2002;

(7)   מי שביצע עבירה מהעבירות כאמור בפסקה (1) או (4) ולא הועמד לדין בשלה, או שנהרג במהלך ביצוע עבירה כאמור או במהלך ניסיון לביצועה או הכנה לה;

          "צו בדבר הוראות ביטחון" – צו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1651), התש"ע-2009, שהוציא המפקד הצבאי באזור, כתוקפו מעת לעת;

          "הרשות הפלסטינית" – המועצה כהגדרתה בתקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית);

          "תקנות ההגנה (שעת חירום)" – תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945;

          "תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית)" – תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשע"ז-1967, כפי שהוארך תוקפן ותוקן נוסחן בחוק, מעת לעת;

          "השר" – שר הביטחון.

דיווח שנתי בדבר כספים שישלמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור

3.       (א)  השר יביא לאישור ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי, בתום כל שנה, דין וחשבון המפרט נתונים בדבר סך הכספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור, באותה שנה (בסעיף זה – דוח).

          (ב)  בוצעה בשנה שקדמה למתן הדוח הקפאת כספים לפי הוראת סעיף 4, יכלול הדוח, נוסף על האמור בסעיף קטן (א), נתונים בדבר השפעת ההקפאה כאמור בהיבטי ביטחון לאומי ויחסי החוץ של המדינה.

          (ג)   השר יציג את הדוח לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת.

          (ד)  השר יפרסם את הדוח לאחר אישורו על ידי ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי, ואולם רשאי הוא שלא לפרסם מידע מתוכו שיש בגילויו חשש לפגיעה בביטחון המדינה.

הקפאת כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור מהכספים המועברים אליה

4.       (א)  מתוך הכספים שמעבירה ממשלת ישראל לרשות הפלסטינית בהתאם להוראות חוקי היישום, יוקפא בכל חודש, סכום השווה לחלק השנים עשר מסך הכספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור בשנה הקודמת, בהתאם לדוח לגבי אותה שנה כפי שאושר בידי ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי לפי סעיף 3(א).

          (ב)  הביא השר לאישור ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי דוח כאמור בסעיף 3, ולפיו לא שילמה הרשות הפלסטינית כספים בזיקה לטרור בשנה שאליה מתייחס הדוח, רשאית ועדת השרים להחליט על העברת הכספים שהוקפאו לפי סעיף קטן (א), לרשות הפלסטינית, כולם או חלקם; החלטת ועדת השרים לפי סעיף קטן זה תפורסם לציבור.

                                      בנימין נתניהו

                                                 ראש הממשלה

          ראובן ריבלין                                  יולי יואל אדלשטיין

              נשיא המדינה                                                 יושב ראש הכנסת

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשע"ח מס' 2730 מיום 8.7.2018 עמ' 732 (ה"ח הכנסת תשע"ח מס' 764 עמ' 116).

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות