Nevo.co.il נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים,
תשע"ח-2018

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – מוסדות חינוך

בריאות – שירותים רפואיים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

החזקת תכשיר אפינפרין במוסד חינוך

Go

2

סעיף 3

רכישת תכשיר אפינפרין לשם החזקתו במוסד חינוך

Go

3

סעיף 4

שיווק תכשירי אפינפרין למחזיק במוסד חינוך

Go

3

סעיף 5

תיעוד ושמירת מסמכים

Go

3

סעיף 6

רשות לרכוש תכשיר אפינפרין לשם החזקתו במקום ציבורי שאינו מוסד חינוך

Go

3

סעיף 7

דין המדינה

Go

3

סעיף 8

ביצוע ותקנות

Go

3

סעיף 9

תיקון חוק הפיקוח על מעונות   מס' 6

Go

3

סעיף 10

תיקון חוק פיקוח על בתי ספר   מס' 10

Go

4

סעיף 11

תיקון חוק מעונות יום שיקומיים   מס' 5

Go

4

סעיף 12

תחילת ותקנות ראשונות

Go

4

תוספת

Go

4


חוק החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים,
תשע"ח-2018*

הגדרות

1.    בחוק זה –

          "חוק לימוד חובה" – חוק לימוד חובה, התש"ט-1949;

          "מוסד חינוך" – מוסד חינוך כהגדרתו בחוק לימוד חובה, לרבות כל אחד מאלה:

(1)   בית ספר מקצועי כהגדרתו בחוק החניכות, התשי"ג-1953;

(2)   מעון כהגדרתו בחוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965, המיועד לשהייה יומית של עשרה פעוטות לפחות שטרם מלאו להם שלוש שנים או לשהייה של ילדים שמלאו להם שלוש שנים שהוצאו מביתם והועברו אליו על פי החלטה של הורה, אפוטרופוס או מי שהוסמך לכך על פי כל דין;

(3)   מעון יום שיקומי כהגדרתו בחוק מעונות יום שיקומיים, התש"ס-2000;

(4)   צהרון כהגדרתו בחוק לפיקוח על הפעלת צהרונים, התשע"ז-2017;

(5)   מעון ומעון נעול כהגדרתם בחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971;

          "מוסד חינוך רשמי" ו"רשות חינוך מקומית" – כהגדרתם בחוק לימוד חובה;

          "מחזיק" – מי שמחזיק, מפעיל או בעלים של מוסד חינוך, ולעניין מוסדות החינוך המפורטים להלן, כל אחד מאלה, לפי העניין:

(1)   מוסד חינוך רשמי – רשות החינוך המקומית;

(2)   מוסד חינוך שאינו מוסד חינוך רשמי – בעל הרישיון לפתיחתו ולקיומו לפי חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969, או לפי חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס"ח-2008;

(3)   מעון יום שיקומי – בעל הרישיון לפתיחתו ולניהולו לפי חוק מעונות יום שיקומיים, התש"ס-2000;

(4)   צהרון – מפעיל צהרון כהגדרתו בחוק לפיקוח על הפעלת צהרונים, התשע"ז-2017;

          "פקודת הרוקחים" – פקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981;

          "רוקח", "רוקח אחראי", "בית מסחר לתרופות" ו"בית מרקחת" – כמשמעותם בפקודת הרוקחים;

          "תכשיר אפינפרין" – מזרק אוטומטי המכיל את החומר הפעיל אפינפרין (Epinephrine) ומיועד לטיפול חירום בעת תגובה אלרגית, והוא תכשיר שרשום בפנקס התכשירים לפי סעיף 47א לפקודת הרוקחים או שניתן לו היתר לפי סעיף קטן (ג) של אותו סעיף;

          "השר" – שר הבריאות.

החזקת תכשיר אפינפרין במוסד חינוך

2.    (א)  מחזיק יחזיק במוסד החינוך, במקום מרכזי ונגיש, תכשיר אפינפרין אחד לפחות, במינון כפי שיקבע השר, ידאג לתקינותו ולהחלפתו באופן מיידי אם הדבר נדרש, ויציב שלט המפנה לתכשיר, והכול לפי הוראות שיקבע השר כאמור בסעיף קטן (ג).

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), מפעיל צהרון הפועל בשטח מוסד חינוך כהגדרתו בחוק לימוד חובה, יהיה פטור מהחזקת תכשיר אפינפרין, אם וידא עם מחזיק המוסד שבמוסד מוחזק תכשיר אפינפרין לפי הוראות חוק זה והוא עומד גם לרשות הצהרון.

          (ג)   השר, בהתייעצות עם שר החינוך ועם שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, יקבע תקנות בעניינים אלה:

(1)   מינון תכשיר האפינפרין שיש להחזיק במוסדות חינוך, ורשאי הוא לקבוע מינונים שונים לסוגים שונים של מוסדות חינוך;

(2)   מיקום תכשיר האפינפרין;

(3)   שילוט במוסד החינוך המפנה לתכשיר האפינפרין;

(4)   תנאי החזקתו של תכשיר האפינפרין ובדיקת תקינותו על ידי המחזיק;

(5)   סדר הפעולות בעת חשד למקרה של אלרגיה מסכנת חיים במוסד חינוך.

          (ד)  אחת לשלושה חודשים לפחות יבדוק מחזיק כי טרם חלף התאריך האחרון לשימוש המסומן על אריזת תכשיר האפינפרין המוחזק במוסד החינוך וכי אריזתו סגורה.

רכישת תכשיר אפינפרין לשם החזקתו במוסד חינוך

3.       על אף האמור בפקודת הרוקחים, מחזיק רשאי לרכוש תכשיר אפינפרין הן מבית מרקחת והן מבית מסחר לתרופות בלא מרשם, לשם החזקתם במוסד החינוך בלבד, ולא יעבירם לידי אחר.

שיווק תכשירי אפינפרין למחזיק במוסד חינוך

4.    (א)  על אף האמור בפקודת הרוקחים, רוקח בבית מרקחת ורוקח אחראי בבית מסחר לתרופות רשאים לשווק תכשירי אפינפרין למחזיק גם בלא מרשם, ובלבד שהמחזיק חתם בפני מי מהם על הצהרה בנוסח הקבוע בתוספת.

          (ב)  רוקח אחראי בבית מרקחת או בבית מסחר לתרופות ישמור הצהרה חתומה כאמור בסעיף קטן (א) בבית המרקחת או בבית המסחר לתרופות, לפי העניין.

תיעוד ושמירת מסמכים

5.    (א)  מחזיק יתעד את המקרים שבהם נעשה שימוש בתכשיר אפינפרין במוסד החינוך, ובכלל זה את תאריך השימוש בתכשיר, זהות האדם שטופל בתכשיר, זהות נותן הטיפול והמשך הטיפול הרפואי שקיבל המטופל, אם קיבל.

          (ב)  מחזיק ישמור את מסמכי הרכישה של תכשירי האפינפרין שרכש לפי הוראות חוק זה שלוש שנים ממועד הרכישה.

רשות לרכוש תכשיר אפינפרין לשם החזקתו במקום ציבורי שאינו מוסד חינוך

6.    מחזיק מקום ציבורי שאינו מוסד חינוך, אשר בשל מאפייניו יש חשש שהשונים בו יהיו חשופים לחומרים שעלולים לגרום לתגובה אלרגית מסכנת חיים, רשאי לרכוש תכשיר אפינפרין לשם החזקתו במקום הציבורי שבהחזקתו, בין השאר בהתחשב במספר השוהים כרגיל במקום הציבורי; הוראות לפי חוק זה יחולו, בשינויים המחויבים, על מקום ציבורי שרוכש ומחזיק תכשיר אפינפרין.

דין המדינה

7.    הוראות חוק זה יחולו גם על המדינה, ואולם הוראות לפי סעיף 6 יחולו על כוחות הביטחון בשינויים המחויבים ובשינויים שייקבעו כמפורט להלן:

(1)  צבא הגנה לישראל – בפקודות הצבא, כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955;

(2)  משטרת ישראל – בנהלים שיורה עליהם קצין רפואה ראשי;

(3)  שירות בתי הסוהר – בנהלים שיורה עליהם קצין רפואה ראשי;

(4)  הרשות הארצית לכבאות והצלה – בנהלים שיורה עליהם נציב כבאות והצלה או מי מטעמו;

(5)  הרשות להגנה על עדים – בנהלים שיורה עליהם מנהל הרשות או מי מטעמו;

(6)  יחידות ויחידות סמך של משרד ראש הממשלה או משרד הביטחון, שעיקר פעילותן בתחום ביטחון המדינה – בנהלים שיורה עליהם ראש היחידה או מי מטעמו;

(7)  מפעלים הנכללים בצו שהוציא שר הביטחון לפי פרט 3 לתוספת הראשונה בחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998 – בהוראות פנימיות.

ביצוע ותקנות

8.    השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, בהתייעצות עם שר החינוך ושר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.

תיקון חוק הפיקוח על מעונות   מס' 6

9.    בחוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965, בסעיף 2(ב), בסופו יבוא "ולעניין מעון המיועד לשהייה יומית של עשרה פעוטות לפחות שטרם מלאו להם שלוש שנים או לשהייה של ילדים שמלאו להם שלוש שנים שהוצאו מביתם והועברו אליו על פי החלטה של הורה, אפוטרופוס או מי שהוסמך לכך על פי כל דין – המעון ממלא גם אחר הוראות חוק החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים, התשע"ח-2018".

תיקון חוק פיקוח על בתי ספר   מס' 10

10.  בחוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969, בסעיף 6(א), בסופו יבוא "ומבחינת דרישות חוק החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים, התשע"ח-2018".

תיקון חוק מעונות יום שיקומיים   מס' 5

11.  בחוק מעונות יום שיקומיים, התש"ס-2000, בסעיף 7(ב), בסופו יבוא "ולפי חוק החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים, התשע"ח-2018".

תחילת ותקנות ראשונות

12.  (א)  תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו.

          (ב)  תקנות ראשונות לפי סעיף 2(ג), יובאו לאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת בתוך שלושה חודשים מיום פרסומו של חוק זה.

תוספת

(סעיף 4)

הצהרה לפי חוק החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים, התשע"ח-2018

אל: בית מסחר לתרופות/בית מרקחת

אני מצהיר בזה כי אני מחזיק מוסד חינוך/מקום ציבורי אשר בשל מאפייניו יש חשש שהשוהים בו יהיו חשופים לחומרים שעלולים לגרום לתגובה אלרגית מסכנת חיים.

אני רוכש תכשיר אפינפרין לשם הצבתו במוסד החינוך/במקום הציבורי כאמור, בכמויות ובמינונים כמפורט להלן:

כמות ומינון:

כמות ומינון:

ידוע לי כי החזקת התכשיר במקום שבהחזקתי צריכה להיעשות לפי הוראות החוק, וכי עליי לעיין בעלון לצרכן של התכשיר.

שם מחזיק מוסד החינוך/המקום הציבורי ומספר זיהוי

שם מוסד החינוך/המקום הציבורי

כתובת מוסד החינוך/המקום הציבורי

טלפון

חתימה

תאריך

                                      בנימין נתניהו

                                                 ראש הממשלה

                                                  ושר הבריאות

          ראובן ריבלין                                  יולי יואל אדלשטיין

               נשיא המדינה                                                  יושב ראש הכנסת

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשע"ח מס' 2738 מיום 25.7.2018 עמ' 851 (ה"ח הכנסת תשע"ח מס' 745 עמ' 46).

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות