נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים, תשע"ח-2018

 

 

 

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

פנייה באמצעי קשר דיגיטלי

Go

2

סעיף 3

פרסום דרכי התקשרות עם גוף ציבורי

Go

2

סעיף 4

ביצוע ותקנות

Go

2

סעיף 5

שינוי התוספת

Go

2

סעיף 6

שמירת דינים

Go

2

סעיף 7

תיקון פקודת העיריות   מס' 147

Go

2

סעיף 8

תיקון פקודת המועצות המקומיות מס' 73

Go

3

סעיף 9

תחילה

Go

3

סעיף 10

דיווח לכנסת

Go

3

 

תוספת

Go

3

 


חוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים, תשע"ח-2018*

הגדרות

1.    בחוק זה –

          "אמצעי קשר דיגיטלי" – אמצעי טכנולוגי שבחר גוף ציבורי, המאפשר לציבור לפנות אליו בפשטות מכל מקום, באמצעות האינטרנט, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני, וכן לצרף לפנייתו קבצים;

          "גוף ציבורי" – גוף שנותן שירות לציבור, המנוי בתוספת;

          "השר" – ראש הממשלה או שר אחר שהממשלה קבעה לעניין חוק זה[1].

פנייה באמצעי קשר דיגיטלי (תיקון מס' 1) תשפ"א-2020

2.    (א)  גוף ציבורי יאפשר לכל אדם לפנות אליו באמצעי קשר דיגיטלי, אלא אם כן נקבע אחרת לפי כל דין או שהגוף הציבורי החליט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, כי הפנייה לגבי עניין מסוים תהיה בדרך מסוימת אחרת; החלטה כאמור תפורסם באתר האינטרנט של הגוף הציבורי ואינה טעונה פרסום ברשומות; על אף האמור, גוף ציבורי המאפשר לפנות אליו בעניין מסוים באמצעות פקסימיליה יהיה חייב לאפשר פנייה אליו באותו עניין גם באמצעי קשר דיגיטלי.

          (ב)  בהחלטה כאמור בסעיף קטן (א) ישקול הגוף הציבורי, בין השאר, שיקולים בדבר אופן זיהוי הפונה והצורך לוודא את זהותו, הגנה על פרטיות, ובכלל זה שמירה על סודיות רפואית, והגנת סייבר.

(תיקון מס' 1) תשפ"א-2020

          (ג)   אפשר גוף ציבורי פנייה אליו באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעי קשר דיגיטלי אחר שאופן השימוש בו זהה לשימוש בדואר אלקטרוני לעניין פנייה מסוימת, יאפשר את הפנייה גם באמצעות פקסימיליה.

מיום 24.9.2020

תיקון מס' 1

ס"ח תשפ"א מס' 2856 מיום 24.9.2020 עמ' 16 (ה"ח 848)

2. (א) גוף ציבורי יאפשר לכל אדם לפנות אליו באמצעי קשר דיגיטלי, אלא אם כן נקבע אחרת לפי כל דין או שהגוף הציבורי החליט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, כי הפנייה לגבי עניין מסוים תהיה בדרך מסוימת אחרת; החלטה כאמור תפורסם באתר האינטרנט של הגוף הציבורי ואינה טעונה פרסום ברשומות; על אף האמור, בעניין שגוף ציבורי מאפשר לגביו פנייה באמצעות פקסימיליה הוא אינו רשאי להחליט שהפנייה אליו תהיה בדרך מסוימת אחרת כאמור על אף האמור, גוף ציבורי המאפשר לפנות אליו בעניין מסוים באמצעות פקסימיליה יהיה חייב לאפשר פנייה אליו באותו עניין גם באמצעי קשר דיגיטלי.

(ב) בהחלטה כאמור בסעיף קטן (א) ישקול הגוף הציבורי, בין השאר, שיקולים בדבר אופן זיהוי הפונה והצורך לוודא את זהותו, הגנה על פרטיות, ובכלל זה שמירה על סודיות רפואית, והגנת סייבר.

(ג) אפשר גוף ציבורי פנייה אליו באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעי קשר דיגיטלי אחר שאופן השימוש בו זהה לשימוש בדואר אלקטרוני לעניין פנייה מסוימת, יאפשר את הפנייה גם באמצעות פקסימיליה.

פרסום דרכי התקשרות עם גוף ציבורי

3.    (א)  גוף ציבורי יפרסם באתר האינטרנט שלו, לגבי יחידות בו הנותנות שירות לציבור, את עיקרי סוגי השירותים הניתנים ביחידות אלה, פריסתן הגאוגרפית, כתובותיהן ודרכי ההתקשרות עמן, ובכלל זה, בכפוף להוראות סעיף 2, אמצעי קשר דיגיטלי שאפשר לפנות באמצעותו לגוף הציבורי ולאותן יחידות; כמו כן יפרסם הגוף הציבורי דרכי התקשרות עם עובד הגוף או היחידה שנותנים שירות לציבור, כפי שיקבע מנהל הגוף הציבורי או היחידה, לפי העניין.

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א) –

(1)   מנהל גוף ציבורי רשאי להחליט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, שפרסום כאמור בסעיף קטן (א) לא יחול לגבי הגוף הציבורי או יחידה בו, אם סבר שפרסום כאמור עלול לפגוע פגיעה של ממש ברמת השירות הניתנת לציבור, או שיש חשש לשלומו של עובד הגוף הציבורי; החלטה כאמור תפורסם באתר האינטרנט של הגוף הציבורי ואינה טעונה פרסום ברשומות;

(2)   לא תחול חובה לפרסם דרכי התקשרות עם עובד גוף ציבורי שאופי עבודתו הוא קבלת קהל או טיפול שאינו מתמשך בפניות, ובמקום זה יפורסמו דרכי ההתקשרות עם מנהל הגוף הציבורי, ואם יש עובדים המטפלים באופן מתמשך בפניות – גם דרכי ההתקשרות עם עובדים כאמור, כפי שקבע מנהל הגוף הציבורי לעניין פסקה זו.

ביצוע ותקנות

4.    השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, באישור ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.

שינוי התוספת

5.    השר, באישור ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את התוספת; ואולם לעניין מינהל הכנסת, שינוי התוספת כאמור טעון גם הסכמה של יושב ראש הכנסת.

שמירת דינים

6.    אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מתוקפו של חיקוק האוסר גילוי או מסירה של מידע שבידי גוף ציבורי.

תיקון פקודת העיריות – מס' 147

7.    בפקודת העיריות, סעיף 248ג – בטל.

תיקון פקודת המועצות המקומיות – מס' 73

8.    בפקודת המועצות המקומיות, בסעיף 13ו –

(1)  בכותרת השוליים, המילים "ודואר אלקטרוני" – יימחקו;

(2)  במקום "סעיפים 248ב ו-248ג" יבוא "סעיף 248ב".

תחילה

9.    תחילתו של חוק זה שנה מיום פרסומו.

דיווח לכנסת (תיקון מס' 1) תשפ"א-2020

10.  (א)  (1)   בכפוף להוראות סעיף קטן (ב), כל גוף ציבורי ידווח לוועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת (בחוק זה – הוועדה) על יישומו של חוק זה בגוף הציבורי בשנים 2021, 2022 ו-2024 (להלן – המועדים הקובעים), לא יאוחר מתום הרבעון השני באותן שנים;

(2)   הדיווח יכלול, בין היתר, פירוט על העניינים שלגביהם נקבעה פנייה בדרך מסוימת אחרת כאמור בסעיף 2 ואת הדרך שנקבעה לאותה פנייה.

          (ב)  הגופים הציבוריים שלהלן יעבירו לגורם המנוי לצדם, לא יאוחר מתום הרבעון הראשון במועדים הקובעים, דיווח כאמור בסעיף קטן (א), ואותו גורם יעביר לוועדה, במועדים המצוינים בסעיף קטן (א), דוח מרוכז של דיווחי הגופים הציבוריים שקיבל:

(1)   גוף ציבורי המנוי בפרט (1) לתוספת – השר;

(2)   גוף ציבורי המנוי בפרט (6) לתוספת, למעט גוף אחר בעל סמכות שפיטה על פי דין – שר המשפטים;

(3)   גוף אחר בעל סמכות שפיטה על פי דין המנוי בפרט (6) לתוספת – השר הממונה על החוק שבו ניתנה סמכות השפיטה כאמור;

(4)   גוף ציבורי המנוי בפרט (7), (8) או (9) לתוספת – השר לביטחון הפנים, וזה יעבירו לשר כאמור בפסקה (1) לשם העברת הדוח לוועדה;

(5)   גוף ציבורי המנוי בפרט (10) לתוספת – שר הפנים;

(6)   גוף ציבורי המנוי בפרט (11) לתוספת – הרשות המקומית המחזיקה באמצעי שליטה בו, וזו תעבירה לשר הפנים לשם העברת הדוח לוועדה;

(7)   גוף ציבורי המנוי בפרט (12) לתוספת – שר הבריאות;

(8)   גוף ציבורי המנוי בפרט (14) לתוספת – השר הממונה על החוק שמכוחו הוקם הגוף הציבורי;

(9)   גוף ציבורי המנוי בפרט (15) לתוספת – רשות החברות הממשלתיות, וזו תעבירה לשר הממונה עליה לשם העברת הדוח לוועדה.

מיום 24.9.2020

תיקון מס' 1

ס"ח תשפ"א מס' 2856 מיום 24.9.2020 עמ' 16 (ה"ח 848)

החלפת סעיף 10

הנוסח הקודם:

דיווח לכנסת

10. כל גוף ציבורי ידווח לוועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת על יישומו של חוק זה בגוף הציבורי, בשנתיים הראשונות מיום תחילתו של חוק זה – אחת לשנה, ולאחר התקופה האמורה – אחת לשנתיים.

 

תוספת

(ההגדרה "גוף ציבורי" בסעיף 1)

(1)      משרדי הממשלה, לרבות יחידותיהם ויחידות הסמך שלהם, ולמעט שירות הביטחון הכללי, המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, הוועדה לאנרגיה אטומית, מערך הסייבר הלאומי, הרשות להגנה על עדים, ויחידות ואגפים של משרד הביטחון ויחידות הסמך שלו שאינם נותנים שירות לציבור;

(2)      צבא הגנה לישראל – לעניין יחידות שנותנות שירות לציבור;

(3)      לשכת נשיא המדינה;

(4)      מינהל הכנסת;

(5)      משרד מבקר המדינה;

(6)      בתי משפט, בתי דין, לשכות הוצאה לפועל, המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות וגופים אחרים בעלי סמכות שפיטה על פי דין, והכול בעניינים שאינם הליכים שיפוטיים או מעין שיפוטיים;

(7)      משטרת ישראל – לגבי פניות ליחידה לתלונות ציבור, ופניות בעניין חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, דוברות הסברה ורכש;

(8)      הרשות הארצית לכבאות והצלה – לגבי פניות ליחידות או לבעלי תפקידים שנותנים שירות לציבור בעניין סידורי בטיחות אש והצלה בנכסים ובעסקים, הקצאת כבאים בתשלום, אגרות ותשלומים בעד שירותים, גיוס ומיון עובדים, תלונות הציבור, דוברות והסברה;

(9)      שירות בתי הסוהר – לגבי פניות ליחידות שעוסקות בגיוס ומיון עובדים, ופניות בעניין תלונות הציבור, דוברות והסברה, חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, תיאום סיורים בשירות בתי הסוהר ונפגעי עבירה;

(10)    עירייה, מועצה מקומית או מועצה אזורית;

(11)    תאגיד מקומי שלפחות מחצית ההון או לפחות מחצית כוח ההצבעה בו מוחזקים, במישרין או בעקיפין, בידי רשות מקומית או בידי תאגיד מקומי אחר, או שיש לרשות מקומית או לתאגיד מקומי אחר, במישרין או בעקיפין, זכות למנות לפחות מחצית ממספר הדירקטורים בו או את המנהל הכללי שלו, והכול כשההחזקה או זכות המינוי כאמור הם של הרשות המקומית, לבדה או יחד עם אחד או יותר מאלה:

(א)  רשות מקומית אחרת, אחת או יותר;

(ב)  המדינה;

(ג)   תאגיד מקומי אחר, אחד או יותר;

(12)    בית חולים ציבורי כללי כהגדרתו בסעיף 54 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016, למעט בית חולים ממשלתי כללי כמשמעותו באותו סעיף;

(13)    קופת חולים כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994;

(14)    תאגיד שהוקם בחוק או לפיו;

(15)    חברה ממשלתית כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975.

 

 

                                                         בנימין נתניהו

                                                                         ראש הממשלה

                   ראובן ריבלין                                                     יולי יואל אדלשטיין

                          נשיא המדינה                                                                        יושב ראש הכנסת

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשע"ח מס' 2744 מיום 26.7.2018 עמ' 902 (ה"ח הכנסת תשע"ח מס' 770 עמ' 140).

תוקן ס"ח תשפ"א מס' 2856 מיום 24.9.2020 עמ' 16 (ה"ח הכנסת תש"ף מס' 848 עמ' 56) – תיקון מס' 1.

[1] שר הדיגיטל הלאומי יהיה הממונה על ביצוע החוק: י"פ תשפ"א מס' 9222 מיום 17.11.2020 עמ' 1272. שרת הכלכלה והתעשייה תהיה הממונה על ביצוע החוק: י"פ תשפ"א מס' 9835 מיום 23.8.2021 עמ' 10473.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות