נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (התנאים למתן הטבות לרווחה כלכלית), תשע"ט-2018

בטחון – צה"ל – חיילים – משפחות חיילים שנספו

תוכן ענינים

פרק א': כללי

Go

3

סעיף 1

הגדרות

Go

3

סעיף 2

הוראות כלליות

Go

3

סעיף 3

סיוע למבקש שאינו תושב ישראל

Go

4

סעיף 4

אי מתן סיוע למבקש השוהה במוסד סיעודי

Go

4

פרק ב': סיוע לשכול במימון שכר לימוד לתואר ראשון או הכשרה מקצועית

Go

4

סעיף 5

הגדרות לפרק ב'

Go

4

סעיף 6

תנאים למתן הסיוע

Go

4

סעיף 7

המסמכים הנדרשים כתנאי לסיוע

Go

4

סעיף 8

היקף הסיוע

Go

4

סעיף 9

סייגים לזכאות לסיוע

Go

4

פרק ג': סיוע לשכול במימון שכר לימוד בעד אחי הנספה

Go

5

סעיף 10

הגדרות לפרק ג'

Go

5

סעיף 11

תנאים למתן הסיוע

Go

5

סעיף 12

המסמכים הנדרשים כתנאי למתן הסיוע

Go

5

סעיף 13

מועד הגשת הבקשה

Go

5

סעיף 14

שכול שהוא נכה

Go

5

סעיף 15

היקף וגובה הסיוע

Go

5

פרק ד': סיוע לשכול במימון הוצאות נלוות ללימודים בעד אחי הנספה

Go

6

סעיף 16

הוראות כלליות

Go

6

פרק ה': סיוע לשכול במימון שיעורי עזר בעד אחי הנספה

Go

6

סעיף 17

הגדרה לפרק ה'

Go

6

סעיף 18

התנאים למתן הסיוע

Go

6

פרק ו': סיוע לאלמנה במימון הוצאות לימודים ומימון חוגים בעד יתום

Go

6

סעיף 19

הוראה כללית

Go

6

פרק ז': מענק הבראה חד-פעמי הניתן בסמוך לנפילת הנספה

Go

6

סעיף 20

הוראה כללית

Go

6

פרק ח': מענק חד-פעמי לאלמנה בעד נישואי יתום

Go

6

סעיף 21

הגדרה לפרק ח'

Go

6

סעיף 22

התנאים למתן הסיוע

Go

6

פרק ט': מילווה חד-פעמי להוצאות מיוחדות ולצרכים אישיים

Go

7

סעיף 23

התנאים לקבלת מילווה לפי סעיף 15ד

Go

7

סעיף 24

התנאים לקבלת מילווה לפי סעיף 15

Go

7

סעיף 25

התנאים לקבלת מילווה לפי סעיף 15ד

Go

7

פרק י': מילווה לצרכים אישיים

Go

7

סעיף 26

הגדרה לפרק י'

Go

7

פרק י"א: מענק מיוחד לפתרון מצוקה

Go

7

סעיף 27

הגדרות לפרק י"א

Go

7

סעיף 28

תנאים למתן הסיוע

Go

7

פרק י"ב: מילווה חד-פעמי לכיסוי חובות בשל מצוקה כלכלית

Go

7

סעיף 29

הגדרה לפרק י"ב

Go

7

סעיף 30

התנאים למתן הסיוע

Go

7

סעיף 31

המסמכים הנדרשים כתנאי למתן הסיוע

Go

8

פרק י"ג: סיוע לשכול בהוצאות טלפון

Go

8

סעיף 32

תנאים למתן סיוע

Go

8

סעיף 33

מתן הסיוע

Go

8

פרק י"ד: סיוע לאלמנה בעד דמי שימוש בטלפון

Go

8

סעיף 34

הסדרת מתן הסיוע לאלמנה

Go

8

פרק ט"ו: סיוע במימון רכישת חלקת קבר והקמת מצבה בעבור שכול או אלמנה

Go

8

סעיף 35

הגדרות לפרק ט"ו

Go

8

סעיף 36

המסמכים הנדרשים כתנאי לקבלת הסיוע

Go

8

סעיף 37

התנאים למתן הסיוע

Go

8

סעיף 38

היקף הסיוע

Go

8

פרק ט"ז: סיוע לשכול ולאלמנה במגורים במחלקה המיועד לדיירים עצמאיים בבית אבות או בבית דיור מוגן

Go

8

סעיף 39

המסמכים הנדרשים כתנאי למתן הסיוע

Go

8

פרק י"ז: הוראת מעבר

Go

9

סעיף 40

הוראת מעבר

Go

9


תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (התנאים למתן הטבות לרווחה כלכלית), תשע"ט-2018*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15א, 15ד, 28א ו-37 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950 (להלן – החוק), בהתייעצות עם שר האוצר לפי סעיף 37(ג) לחוק ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': כללי

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "גורם מממן" – מקום עבודתו של המבקש או כל מקור זכאות אחר, שהמבקש מקבל ממנו או יכול לקבל ממנו סיוע, מלא או חלקי, להטבה המפורטת בסעיף 15ד לחוק;

          "המועצה להשכלה גבוהה" – המועצה להשכלה גבוהה שהוקמה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958 (להלן – חוק המועצה להשכלה גבוהה);

          "לשכה מחוזית" – הלשכה המחוזית של האגף שבה מטופל המבקש;

          "מוסד סיעודי" – כהגדרתו בסעיף 223 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995;

          "מילווה" – סיוע כספי שניתן למבקש על ידי בנק מסחרי שלמשרד הביטחון יש הסכם התקשרות עמו, על פי התנאים הקבועים בהסכם ההלוואה שנחתם בין הבנק לבין המבקש;

          "קבלה" – אחד מאלה, זולת אם נקבע אחרת בתקנות אלה:

(1)   חשבונית מס מקורית או קבלה מקורית של מקבל התשלום, עיסוקו ומקום עסקו, על שם המבקש, המעידה על התשלום בעד ההטבה לרווחה כלכלית, על אופן התשלום, פירוט התשלומים וכן בצירוף פרטים או מסמכים נוספים כנדרש בתקנות אלה;

(2)   בהעדר חשבונית מס מקורית או קבלה מקורית יצרף המבקש העתק נאמן למקור מקורי של חשבונית המס המקורית או הקבלה המקורית, לפי העניין, בחתימה ובחותמת של מי שהוציא את חשבונית המס המקורית או הקבלה המקורית ואישור של גורם מממן על ההשתתפות וגובה ההשתתפות במימון ההטבה לרווחה כלכלית או אישור על אי-השתתפות של הגורם המממן בהטבה לרווחה כלכלית המבוקשת, במקרה שקיים מימון מגורם נוסף;

          "שנת לימודים" – שנה המתחילה בחודש ספטמבר ומסתיימת בחודש אוגוסט בשנה שלאחריה.

הוראות כלליות

2.    (א)  סיוע לפי תקנות אלה יינתן בדרך של החזר כספי של התשלום ששילם המבקש בפועל זולת אם נקבע מפורשות אחרת בתקנות.

          (ב)  סיוע לפי תקנות אלה יינתן רק לאחר שהמבקש הציג לקצין התגמולים הוכחה כי מיצה את זכויותיו מול הגורם המממן לפי התנאים והכללים של הגורם המממן, זולת אם נקבע מפורשות אחרת בתקנות.

          (ג)   סיוע לפי תקנות אלה יינתן בכפוף להגשת בקשה לקצין תגמולים בלשכה מחוזית, זולת אם נקבע מפורשות אחרת בחוק או בתקנות.

          (ד)  גובה הסיוע לפי תקנות אלה יהיה בסכום שלא יעלה על הסכום המרבי הקבוע לגבי אותה הטבה כמפורט בסעיף 15ד לחוק, או על התשלום ששילם המבקש בפועל, הנמוך מביניהם; במקרה שבו קיבל המבקש סיוע מגורם מממן, מגובה הסיוע הקבוע לגבי אותה הטבה כמפורט בסעיף 15ד לחוק ינוכה סכום ההשתתפות של הגורם המממן.

          (ה)  מבקש הנדרש על פי תקנות אלה להציג מסמך או תעודה, יוגשו המסמך או התעודה המקוריים או העתק נאמן למקור שלהם מאושר על ידי מי שהוציא את התעודה או המסמך.

          (ו)   קצין התגמולים רשאי לבקש כל מסמך נוסף הנדרש לו לצורך בחינת הבקשה להחלטה בבקשה לסיוע לפי תקנות אלה.

סיוע למבקש שאינו תושב ישראל

3.    הטבות לפי פרקים ט', י', י"א וי"ב לתקנות אלה לא יינתנו למי שאינו תושב ישראל כהגדרתו בסעיף 15א(ה)(2) לחוק, אם אף התקיימו לגביו כל שאר התנאים לקבלתן.

אי מתן סיוע למבקש השוהה במוסד סיעודי

4.    סיוע לפי פרקים ב', י"ג, י"ד וט"ז לא יינתן למבקש השוהה במוסד סיעודי ומקבל סיוע בעד השהייה במוסד לפי סעיף 8א או 11 לחוק.

פרק ב': סיוע לשכול במימון שכר לימוד לתואר ראשון או הכשרה מקצועית (לפי סעיף 15ד(ג) לחוק)

הגדרות לפרק ב'

5.    בפרק זה –

          "מבקש" – שכול המבקש סיוע ללימודים לאחת ממטרות אלה (להלן – לימודים), לפי העניין:

(1)   לימודים במוסד אקדמי לשם קבלת תואר ראשון;

(2)   לימודים במוסד להכשרה מקצועית;

          "מוסד אקדמי" – מוסד מוכר כמשמעותו בסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

          "מוסד להכשרה מקצועית" – מוסד להכשרה מקצועית של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, וכן מוסד אחר להכשרה מקצועית ששר משרי הממשלה הכיר בו, על פי סמכותו בחיקוק שבתחום אחריותו;

          "מוסד מוכר" – מוסד אקדמי או מוסד להכשרה מקצועית;

          "שכר לימוד שנתי" – שכר הלימוד השנתי הבסיסי שקבעה המועצה להשכלה גבוהה ללימודי תואר הראשון, בלא הוצאות נלוות מכל סוג.

תנאים למתן הסיוע

6.    (א)  סיוע ללימודים אקדמיים לשם קבלת תואר ראשון יינתן למבקש שהתחיל את הלימודים בטרם הגיעו לגיל 60.

          (ב)  סיוע ללימודים לרכישת מקצוע במוסד להכשרה מקצועית יינתן למבקש שהתחיל את הלימודים בטרם הגיעו לגיל 65.

המסמכים הנדרשים כתנאי לסיוע

7.    המבקש לקבל סיוע לפי פרק זה, יגיש בקשה בעד כל שנת לימודים, ויצרף לבקשתו –

(1)  קבלה;

(2)  אישור המוסד על תחום הלימודים או ההכשרה המקצועית, משכם, עלותם וסוג התואר או התעודה המוענקים בסיומם;

(3)  אישור בדבר הכרה במוסד כמוסד מוכר;

(4)  הצהרה של המבקש לגבי גובה הסיוע שמקבל מגורם מממן כלשהו;

(5)  מבקש שמקבל סיוע מגורם מממן כלשהו יציג אישור מהגורם המממן על גובה הסיוע;

(6)  מבקש שהוא עובד שכיר יגיש גם אישור ממקום עבודתו ולפיו המבקש מקבל או לא מקבל סיוע ממקום עבודתו.

היקף הסיוע

8.    (א)  סכום הסיוע ללימודי תואר ראשון, למעט לימודי הנדסה ומשפטים, לא יעלה על שכר הלימוד השנתי בכל שנה, ולא יותר מ-3 פעמים שכר הלימוד השנתי בסך הכול.

          (ב)  סכום הסיוע ללימודי תואר ראשון בהנדסה או במשפטים לא יעלה על שכר הלימוד השנתי בכל שנה, ולא יותר מ-4 פעמים שכר הלימוד השנתי בסך הכול.

          (ג)   סכום הסיוע ללימודים להכשרה מקצועית לא יעלה על שכר הלימוד השנתי.

סייגים לזכאות לסיוע

9.    (א)  לא יינתן סיוע לפי פרק זה יותר מפעם אחת ולא יינתן סיוע לפי פרק זה ליותר ממטרה אחת בלבד.

          (ב)  מבקש שקיבל סיוע לשיקום תעסוקתי לפי סעיף 15ב לחוק, אינו זכאי לסיוע לפי פרק זה.

פרק ג': סיוע לשכול במימון שכר לימוד בעד אחי הנספה (לפי סעיף 15ד(ד) לחוק)

הגדרות לפרק ג'

10.  בפרק זה –

          "מבקש" – אחד מאלה:

(1)   שכול המממן את לימודיו של אח הנספה במוסד אקדמי או במוסד על-תיכוני;

(2)   לא נותר שכול בחיים, או במקרים חריגים שבהם השתכנע קצין התגמולים כי נותק הקשר בין אחי הנספה לשכול, הסיוע יינתן לאח הנספה המממן את לימודיו ויחולו עליו הוראות פרק זה בשינויים המחויבים;

          "מוסד אקדמי" – מוסד מוכר כמשמעותו בסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

          "מוסד על-תיכוני" – מוסד להשכלה על-תיכונית המעניק תעודת לימודים מקצועית שאינה תואר אקדמי;

          "סיוע" – סיוע חד-פעמי, הניתן לאחד מהמפורטים בהגדרה "מבקש", בעד סיוע במימון שכר לימוד במוסד אקדמי לתואר ראשון בלבד או בעד סיוע במימון שכר לימוד במוסד על-תיכוני;

          "שכר לימוד שנתי" – שכר הלימוד השנתי הבסיסי שקבעה המועצה להשכלה גבוהה ללימודי תואר הראשון, בלא הוצאות נלוות מכל סוג;

          "מלגה" – מענק הניתן לאח הנספה ממקום עבודתו של אח הנספה או ממוסד הלימודים שבו לומד אח הנספה;

          "שינוי תכנית לימודים" – מעבר ממגמה למגמה בתקופת הלימודים או ממסגרת לימוד אחת לאחרת.

תנאים למתן הסיוע

11.  (א)  הסיוע לפי פרק זה הוא בעד לימודי תואר ראשון בלבד או בעד לימודי תעודה מקצועית במוסד על-תיכוני.

          (ב)  סיוע לפי פרק זה יינתן לשכול פעם אחת בלבד בעד כל אחד מאחי הנספה.

          (ג)   סיוע לפי פרק זה לא יינתן לגבי אח הנספה שיש ברשותו תואר אקדמי.

          (ד)  סיוע לפי פרק זה לא יינתן בעד אח הנספה שמלאו לו 30 שנה; מלאו לאח הנספה 30 שנה במהלך תקופת הלימודים, יינתן הסיוע באופן יחסי בעד התקופה שעד להגיעו לגיל 30.

          (ה)  לא יינתן סיוע לפי פרק זה בעד אח הנספה המשרת בשירות חובה בצבא הגנה לישראל אלא באישור אגף כוח אדם של צבא ההגנה לישראל.

המסמכים הנדרשים כתנאי למתן הסיוע

12.  (א)  המבקש סיוע לפי פרק זה יצרף לבקשתו –

(1)   אישור המוסד המעיד על לימודי אח הנספה, תחום הלימודים או ההכשרה המקצועית, משכם, עלותם וסוג התואר או התעודה המוענקים בסיומם;

(2)   קבלה על שם המבקש המעידה על תשלום בפועל, או אישור המוסד על ביצוע התשלום כאמור;

(3)   במקרה שאח הנספה משרת בשירות חובה בצבא הגנה לישראל – אישור אגף כוח אדם של צבא ההגנה לישראל;

(4)   הצהרה חתומה ביד המבקש לפי דוגמת נוסח שיקבע האגף.

מועד הגשת הבקשה

13.    בקשה לקבלת סיוע בעד לימודים במוסד אקדמי תוגש בכל שנת לימודים לא לפני תום הסמסטר הראשון של לימודי אח הנספה.

שכול שהוא נכה

14.    שכול שהוא נכה כהגדרתו בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959, הזכאי לסיוע במימון לימודים לילדו מאגף שיקום נכים במשרד הביטחון (להלן – אגף שיקום נכים) וזכאי גם לסיוע לפי פרק זה בעד אח הנספה – רשאי לקבל סיוע לפי פרק זה, גם אם קיבל סיוע כאמור מאגף שיקום נכים, ובלבד שגובה הסיוע שקיבל לפי תקנות אלה ומאגף שיקום נכים – לא יעלה על הסכום ששילם בפועל.

היקף וגובה הסיוע

15.    (א)  סכום הסיוע לא יעלה על 40% משכר הלימוד השנתי בכל שנה או מההוצאה בפועל, הנמוך מביניהם, ואולם כאשר אח הנספה למד רק סמסטר אחד בשנת לימודים, לא יעלה ההחזר המרבי על 40% ממחצית שכר הלימוד שנקבע לאותה שנה, או מההוצאה בפועל, הנמוך מביניהם.

          (ב)  הסיוע יינתן לתקופה שלא תעלה על 3 שנים, ואולם –

(1)   עלתה תקופת הלימודים במוסד ובתכנית הלימודים למתן תואר ראשון או תעודה מקצועית, לפי העניין, שבהם לומד אח הנספה, על 3 שנים יינתן הסיוע לתקופה שלא תעלה על 4 שנים;

(2)   שינה אח הנספה את תכנית לימודיו, רשאי קצין התגמולים, על פי בקשת המבקש, לאשר סיוע בעד הלימודים בתכנית חדשה ובלבד שתקופת הסיוע תיקבע לפי תקופת הלימודים הנדרשת בתכנית החדשה בהפחתה של תקופת הלימודים שמומשה, והסיוע יינתן לתקופה שלא תעלה על 4 שנים.

          (ג)   הפסיק אח הנספה את לימודיו, רשאי קצין התגמולים, על פי בקשת המבקש, לאשר סיוע בעד חידוש הלימודים, ובלבד שתקופת הסיוע לא תעלה על התקופה הקבועה בתקנת משנה (ב).

          (ד)  הוכר השכול כזכאי לתגמולים לפי החוק, לאחר תחילת שנת הלימודים שבעדה מבוקש הסיוע, יאושר הסיוע בעד תקופת הלימודים שנותרה החל במועד ההכרה.

          (ה)  על אף האמור בתקנת משנה (ב), סיוע בעד לימודים באוניברסיטה הפתוחה יינתן למשך תקופה שלא תעלה על שלוש שנים ובלבד שבכל שנת לימודים ילמד לפחות שני סמסטרים ושני קורסים בכל סמסטר.

פרק ד': סיוע לשכול במימון הוצאות נלוות ללימודים בעד אחי הנספה (לפי סעיף 15ד(ה) לחוק)

הוראות כלליות

16.    (א)  מענק לסיוע במימון הוצאות נלוות ללימודים לפי סעיף 15ד(ה) לחוק ישולם בחודש אוגוסט בעד שנת הלימודים הבאה.

          (ב)  המענק ישולם לשכול; לא נותר שכול בחיים, המענק ישולם לנציג של האח כהגדרתו בסעיף 9(ה) לחוק, בשינויים המחויבים.

פרק ה': סיוע לשכול במימון שיעורי עזר בעד אחי הנספה (לפי סעיף 15ד(ו) לחוק)

הגדרה לפרק ה'

17.    בפרק זה, "מבקש" – שכול המבקש סיוע במימון שיעורי עזר בעד אח הנספה; לא נותר שכול בחיים, יינתן הסיוע לפי פרק זה לנציג של האח כהגדרתו בסעיף 9(ה) לחוק, בשינויים המחויבים.

התנאים למתן הסיוע

18.    (א)  המבקש סיוע לפי פרק זה יצרף לבקשתו –

(1)   הצהרה חד-פעמית של המבקש ולפיה לאח הנספה ניתנים שיעורי עזר, ופירוט של עלות השיעור ותדירות השיעורים;

(2)   אישור חד-פעמי בכתב של בית הספר שבו לומד אח הנספה לגבי הצורך בשיעורי עזר.

          (ב)  אם חל שינוי בפרטים שמסר המבקש בהצהרה בסעיף לפי תקנת משנה (א)(1), יעדכן המבקש את קצין התגמולים בהתאם.

פרק ו': סיוע לאלמנה במימון הוצאות לימודים ומימון חוגים בעד יתום (לפי סעיף 15ד(ז) לחוק)

הוראה כללית

19.    סיוע לפי פרק זה, ישולם למבקש בחודש אוגוסט כמענק בעד שנת הלימודים הבאה של היתום, יחד עם תגמולי חודש אוגוסט.

פרק ז': מענק הבראה חד-פעמי הניתן בסמוך לנפילת הנספה (לפי סעיף 15ד(ח) לחוק)

הוראה כללית

20.    (א)  סיוע לפי פרק זה ישולם לשכול, לאלמנה או ליתום, בחודש השלישי שלאחר ההכרה בהם כבן משפחה לפי החוק.

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), הוכר בן המשפחה בתום יותר מ-24 חודשים ממועד פטירת הנספה, לא יינתן סיוע לפי פרק זה.

פרק ח': מענק חד-פעמי לאלמנה בעד נישואי יתום (לפי סעיף 15ד(ט) לחוק)

הגדרה לפרק ח'

21.    בפרק זה, "מבקש" – אלמנה המבקשת לקבל מענק בעד נישואי היתום.

התנאים למתן הסיוע

22.    המבקש סיוע לפי פרק זה, יגיש תעודת נישואין או תמצית רישום ממרשם הזוגיות או הסכם לחיים משותפים שאישר בית משפט או עורך דין, הבקשה תוגש בסמוך למועד הנישואין.

פרק ט': מילווה חד-פעמי להוצאות מיוחדות ולצרכים אישיים (לפי סעיף 15ד(י) לחוק)

התנאים לקבלת מילווה לפי סעיף 15ד

23.    (א)  בתקנה זו, "מבקש" – כל אחד מאלה:

(1)   שכול המבקש לקבל מילווה בעד בר מצווה או בת מצווה של אחי הנספה לפי סעיף 15ד(י)(1) לחוק או בעד נישואין של אחי הנספה לפי סעיף 15ד(י)(2) לחוק;

(2)   אלמנה המבקשת לקבל מילווה בעד בר מצווה או בת מצווה של יתום לפי סעיף 15ד(י)(3) לחוק או בעד נישואין של יתום לפי סעיף 15ד(י)(4) לחוק.

          (ב)  המבקש סיוע לפי תקנה זו יגיש בקשה כמפורט להלן:

(1)   הבקשה תוגש בסמוך למועד בר המצווה או בת המצווה או הנישואין, לפי העניין;

(2)   לבקשה לקבלת מילווה לפי סעיף 15ד(י)(2) או (4) לחוק תצורף תעודת נישואין או תמצית רישום ממרשם הזוגיות או הסכם לחיים משותפים שאישר בית משפט או עורך דין.

התנאים לקבלת מילווה לפי סעיף 15

24.    (א)  בתקנה זו, "מבקש" – שכול או אלמנה, המבקשים לקבל הלוואה להנצחה פרטית של הנספה לפי סעיפים 15ד(י)(5) או (6) לחוק.

          (ב)  המבקש סיוע לפי תקנה זו יגיש בקשה בצירוף קבלה או מסמך אחר המעיד על ההנצחה המבוקשת הכוללים פירוט של ההנצחה שבעדה מתבקש הסיוע.

התנאים לקבלת מילווה לפי סעיף 15ד

25.    יתום המבקש לקבל מילווה לפי סעיף 15ד(י)(7) לחוק, זכאי לסיוע חד-פעמי למילווה בעד אחת מהמטרות בלבד, לדיור או לנישואין; היתום, יצרף לבקשתו –

(1)  בעד רכישת דירה – העתק מקורי של חוזה המעיד כי רכש את הדירה;

(2)  בעד נישואין – העתק מקורי של תעודת נישואין או תמצית רישום ממרשם הזוגיות או הסכם לחיים משותפים שאישר בית משפט או עורך דין.

פרק י': מילווה לצרכים אישיים (לפי סעיף 15ד(יא) לחוק)

הגדרה לפרק י'

26.    (א)  בפרק זה, "מבקש" – שכול או אלמנה המבקשים לקבל מילווה לצרכים אישיים.

          (ב)  סיוע לפי פרק זה יינתן למבקש אחת לשלוש שנים.

פרק י"א: מענק מיוחד לפתרון מצוקה (לפי סעיף 15ד(יב) לחוק)

הגדרות לפרק י"א

27.    בפרק זה –

          "מבקש" – שכול או אלמנה אשר נקלעו למצוקה;

          "מצוקה" – קשיים כלכליים או הוצאות חריגות, עקב אירועים מיוחדים.

תנאים למתן הסיוע

28.    (א)  המבקש סיוע לפי פרק זה יצרף לבקשתו מסמכים המעידים על מצוקתו וכן כל מסמך נוסף שידרשו ממנו קצין התגמולים לצורך בחינת זכאותו לסיוע.

          (ב)  סיוע לפי פרק זה יינתן רק אם קצין התגמולים השתכנע כי יש בכך כדי לסייע בפתרון מצוקה שאליה נקלע המבקש.

פרק י"ב: מילווה חד-פעמי לכיסוי חובות בשל מצוקה כלכלית (לפי סעיף 15ד(יג) לחוק)

הגדרה לפרק י"ב

29.    בפרק זה, "מבקש" – שכול או אלמנה הזקוקים להלוואה לשם כיסוי חובות בשל מצוקה כלכלית.

התנאים למתן הסיוע

30.    (א)  סיוע לפי פרק זה יינתן למבקש כאשר יש זיקה בין חובותיו לבין השכול ומתקיים אחד מן התנאים המפורטים להלן:

(1)   הסיוע נדרש לצורך כיסוי חובות שנוצרו לפי מות הנספה או לאחריו ועקב מות הנספה הזכאי מתקשה להחזירם;

(2)   למבקש קשיים בעסק שרשום על שמו וקיימים חובות למוסדות הקשורים לעסקו.

          (ב)  סיוע לפי פרק זה יינתן רק לצורך כיסוי חוב הלוואה אשר נלקחה מגורם אשר מפוקח על ידי המפקח על הבנקים או על ידי הממונה על רשות ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.

המסמכים הנדרשים כתנאי למתן הסיוע

31.    המבקש לקבל סיוע לכיסוי חובות, יצרף לבקשתו –

(1)  דין וחשבון על אודות המצב הכלכלי של המבקש, בן זוגו, ובמקרים חריגים שבהם קיימת זיקה בין החוב ובין בני משפחה נוספים – גם של בני משפחה נוספים, לרבות פירוט הכנסות מכל מקור שהוא, פירוט הוצאות חודשיות בצירוף פירוט חשבונות הבנק לתקופה של שלושת החודשים שקדמו להגשת הבקשה ומידע בדבר פיקדונות וחסכונות; מידע כאמור יתייחס לכל חשבון בנק שקיים למבקש;

(2)  מבקש שהוא בעל עסק – יגיש עותק של השומה שהוגשה לרשויות המס לתקופה של השנתיים שקדמו להגשת הבקשה;

(3)  מסמכים המעידים על החוב וגובהו;

(4)  כל מסמך נוסף שידרוש ממנו קצין תגמולים או כל גורם מקצועי מטעם קצין התגמולים שנדרש לחוות את דעתו לעניין זכאות המבקש לסיוע.

פרק י"ג: סיוע לשכול בהוצאות טלפון (לפי סעיף 15ד(טו) לחוק)

תנאים למתן סיוע

32.    (א)  שכול המבקש סיוע בהוצאות בעד התקנת קו טלפון או העתקת קו טלפון לפי סעיף 15ד(טו)(1) או (2) לחוק, לפי העניין, יצרף לבקשתו קבלה.

          (ב)  מתן הסיוע בהוצאות בעד התקנת קו טלפון לפי סעיף 15ד(טו)(1) לחוק לא יעלה על סכום הסיוע לפי החוק, או על הסכום ששילם השכול בפועל, הנמוך מביניהם.

מתן הסיוע

33.    הסיוע בעד דמי שימוש בטלפון לפי סעיף 15ד(טו)(3) לחוק יינתן לשכול בחודש ינואר בכל שנה.

פרק י"ד: סיוע לאלמנה בעד דמי שימוש בטלפון (לפי סעיף 15ד(טז) לחוק)

הסדרת מתן הסיוע לאלמנה

34.    הסיוע בעד דמי שימוש בטלפון לפי סעיף 15ד(טז) לחוק יינתן לאלמנה בחודש ינואר בכל שנה.

פרק ט"ו: סיוע במימון רכישת חלקת קבר והקמת מצבה בעבור שכול או אלמנה (לפי סעיף 15ד(יז) לחוק)

הגדרות לפרק ט"ו

35.    בפרק זה –

          "מבקש" – שכול, אלמנה, או קרוב של אחד מהם אשר מימן את רכישת חלקת הקבר או הקמת המצבה בעבור השכול או האלמנה;

          "קרוב" – כהגדרה "קרוב" בחוק בתי קברות צבאיים, התש"י-1950.

המסמכים הנדרשים כתנאי לקבלת הסיוע

36.    המבקש סיוע במימון רכישת חלקה קבר והקמת מצבה יגיש בקשה בסמוך למועד הרכישה; לבקשה לצורף קבלה על שם המבקש שבה יצוין מקום בית הקברות שבו נרכשה החלקה או הוקמה המצבה; במקרה שהמבקש הוא הקרוב יצרף לבקשה גם תעודת פטירה של השכול או האלמנה ואת פרטי חשבון הבנק שאליו יועבר התשלום.

התנאים למתן הסיוע

37.    שכול או אלמנה שלא קיבלו בעודם בחיים סיוע לפי פרק זה לרכישת חלקה קבר או להקמת מצבה, והקרוב רכש בעבורם לאחר פטירתם חלקת קבר או מימן הקמת מצבה על קברם, רשאי קצין התגמולים, להחליט כי הסיוע יינתן לקרוב; נרכשה חלקת הקבר או מומנה הקמת מצבה על ידי יותר מקרוב אחד, ישולם הסיוע לקרוב אחד בלבד בכפוף להסכמתם של הקרובים הנוספים הודעה על הסכמה זו תועבר ליחידה להנצחת החייל באגף, חתומה בידי הקרובים.

היקף הסיוע

38.    ניתן סיוע לפי פרק זה בעבור מבקש, לא יינתן סיוע פעם נוספת אף אם לא שולם מלוא סכום הסיוע.

פרק ט"ז: סיוע לשכול ולאלמנה במגורים במחלקה המיועד לדיירים עצמאיים בבית אבות או בבית דיור מוגן (לפי סעיף 15ד(יט)(1) לחוק)

המסמכים הנדרשים כתנאי למתן הסיוע

39.    שכול או אלמנה המבקשים סיוע לפי פרק זה יצרפו לבקשתם –

(1)  אישור של בית האבות או בית הדיור המוגן בדבר מועד הכניסה בפועל;

(2)  אישור של בית האבות או בית הדיור המוגן ולפיו למבקש אין במקום יחידת דיור בבעלותו ולא נרכשה יחידת דיור על שמו;

(3)  אישור של בית האבות או בית הדיור המוגן ולפיו יש בו מחלקה סיעודית;

(4)  קבלה על שם השכול או האלמנה, לפי העניין, המעידה על כך שהם שילמו בעד דמי הכניסה.

פרק י"ז: הוראת מעבר

הוראת מעבר

40.    בקשה שהיתה תלויה ועומדת ערב תחילתן של תקנות אלה וטרם נידונה, תמשיך להידון לפי תקנות אלה.

י' באלול התשע"ט (21 באוגוסט 2018)                              אביגדור ליברמן

                                                                                                              שר הביטחון

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"ט מס' 8070 מיום 13.9.2018 עמ' 14.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות