Nevo.co.il

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

חוק ייצוג גופים ציבוריים שענינם בשמירת איכות הסביבה (תיקוני חקיקה), התשס"ג-2002

חקלאות טבע וסביבה – איכות הסביבה

תוכן ענינים

2

Go

מטרה

סעיף 1

2

Go

שינוי התוספת

סעיף 11


חוק ייצוג גופים ציבוריים שענינם בשמירת איכות הסביבה (תיקוני חקיקה), התשס"ג-2002*

מטרה

1.      חוק זה בא להוסיף נציגים של גופים ציבוריים שענינם בשמירת איכות הסביבה לועדות שהוקמו על פי חוק, במטרה לתת דגש בועדות אלה לשיקולים סביבתיים, וזאת כדי להגן ולשמור על איכות נאותה של הסביבה ולמנוע פגיעה בסביבה.

2. עד 10.  תיקוני חקיקה עקיפים.

שינוי התוספת

11.     השר לאיכות הסביבה רשאי, בצו, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, לשנות את התוספת.

12.     תחילתו של חוק זה בתום שישים ימים מיום פרסומו.

תוספת

חלק א'

1.        אדם טבע ודין – אגודה ישראלית להגנת הסביבה;

2.        החברה להגנת הטבע;

3.        חיים וסביבה – ארגון הגג לשוחרי איכות הסביבה.

חלק ב'

1.        הקרן הקיימת לישראל.* פורסם ס"ח תשס"ג מס' 1879 מיום 25.11.2002 עמ' 118 (ה"ח תשס"ב מס' 3168 עמ' 874).

ת"ט ס"ח תשס"ג מס' 1883 מיום 29.12.2002 עמ' 208.

תוקן ס"ח תשס"ט מס' 2209 מיום 10.8.2009 עמ' 331 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 436 עמ' 348, 514) – תיקון מס' 1 בסעיף 48 לחוק מינהל מקרקעי ישראל (תיקון מס' 7), תשס"ט-2009; תחילתו ביום 1.1.2010.