נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו התעבורה (עבירות קנס), תשס"ב-2002

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – תעבורה – עבירות וביהמ"ש

עונשין ומשפט פלילי – עבירות – עבירות קנס

בתי משפט וסדרי דין – סדר דין פלילי – עבירות קנס

תוכן ענינים

2

Go

אכרזה על עבירות קנס

סעיף 1

2

Go

סייג

סעיף 2

2

Go

שיעור הקנס

סעיף 3

2

Go

ביטול

סעיף 4

2

Go

תחילה

סעיף 5

 


צו התעבורה (עבירות קנס), תשס"ב-2002*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-30 לפקודת התעבורה (להלן – הפקודה), בהסכמת שר המשפטים באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לפי סעיף 221(ד) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק-יסוד: הממשלה, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מצווה לאמור:

אכרזה על עבירות קנס

1.       כל עבירה על הוראה שבחוקים, בתקנות, או בחוקי העזר שפורטו בתוספת מוכרזת בזה עבירת קנס.

סייג

2.       על אף האמור בסעיף 1 לא תהיה עבירה לפי החיקוקים המפורשים בו עבירת קנס, כאשר כתוצאה ממנה או בקשר עמה נגרמה תאונת דרכים שבה נפגע אדם או ניזוק רכוש או כאשר חלים עליה סעיפים 37 עד 39 לפקודה.

שיעור הקנס

3.       (א)  שיעור הקנס לכל עבירה על סעיף בחיקוק כנקוב בתוספת יהיה כפי דרגת הקנס שנקבעה לצדו.

צו תשע"ז-2017

          (ב)  בצו זה –

טור א'                             טור ב'

דרגת הקנס                      בשקלים חדשים

א                            100

ב                            250

ג                             500

ד                            750

ה                            1,000

ו                             1,500

צו תשע"ב-2012

          (ג)   על אף האמור בסעיף קטן (א), לעניין העבירות המנויות במספרים סידוריים 120, 120א ו-121א לתוספת לצו, נהג שהסיע יותר מנוסע אחד שטרם מלאו לו ארבע עשרה שנים, לא יחויב בשל כך ביותר מקנס אחד במעמד אחד, ויחויב בקנס הגבוה מבין הקנסות הקבועים במספרים הסידוריים האמורים, בשל העבירות שהתקיימו בנסיבות העניין.

מיום 10.6.2012

צו תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7126 מיום 10.6.2012 עמ' 1218

הוספת סעיף קטן 3(ג)

 

מיום 24.3.2017

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7779 מיום 22.2.2017 עמ' 724

(ב) בצו זה –

טור א' טור ב'

דרגת הקנס בשקלים חדשים

א 100

ב 250

ג 500

ד 750

ה 1,000

ו 1,500

ביטול

4.       צו התעבורה (עבירות קנס), התשל"ז-1976 – בטל.

תחילה

5.       תחילתו של צו זה ביום כ"ה בתשרי התשס"ג (1 באוקטובר 2002).

 

תוספת

(סעיף 1)

1.        עבירות לפי פקודת התעבורה:

מספר    מספר          פירוט נוסף לעבירה                                                                      דרגת הקנס

סידורי   הסעיף

צו תשס"ז-2007

1        2            כשרישיון הרכב פקע – עד 4 חודשים מיום פקיעתו                 ב

צו תשע"ז-2017

1א      2            כשרישיון הרכב פקע – יותר מ-4 חודשים ועד שנה אחת מיום פקיעתו                                                           ה

2        10(א)      כשרישיון הנהיגה פקע – עד 6 חודשים מיום פקיעתו               ב

צו תשע"ז-2017

2א      10(א)      כשרישיון הנהיגה פקע – יותר מ-6 חודשים ועד שנתיים מיום פקיעתו, ובלבד שהנהג זכאי לפי תקנה 173 לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961, לקבל רישיון נהיגה לתקופה שמעל 4 שנים                                                         ד

צו תשס"ז-2007

3        14ח(א)                                                                                            ה

צו תשס"ז-2007

4        65ב(א) ו-(ב)                                                                                    א

צו תשס"ז-2007

5        65ב(ג)     כשרישיון הרכב פקע – עד 4 חודשים מיום פקיעתו                 ב

צו תשע"ט-2018

6        65ג(א) או (ב)                                                                                   ב

מיום 2.10.2007

צו תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6612 מיום 2.9.2007 עמ' 1145

1. עבירות לפי פקודת התעבורה:

מספר מספר פירוט נוסף לעבירה דרגת הקנס

סידורי הסעיף

1 2 כשרישיון הרכב פקע –  עד 6 חודשים עד 4 חודשים מיום פקיעתו ב

2 כשרישיון הרכב פקע – יותר מ-4 חודשים ועד 6 חודשים ד

2 10(א) כשרישיון הנהיגה פקע – עד 6 חודשים מיום פקיעתו ב

3 14ח(א) ה

4 65ב(א) ו-(ב) א

5 65ב(ג) כשרישיון הרכב פקע – עד 4 חודשים מיום פקיעתו ב

 

מיום 24.3.2017

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7779 מיום 22.2.2017 עמ' 724

1א 2 כשרישיון הרכב פקע – יותר מ-4 חודשים ועד 6 חודשים ד

1א 2 כשרישיון הרכב פקע – יותר מ-4 חודשים ועד שנה אחת מיום פקיעתו ה

2 10(א) כשרישיון הנהיגה פקע – עד 6 חודשים מיום פקיעתו ב

2א 10(א) כשרישיון הנהיגה פקע – יותר מ-6 חודשים ועד שנתיים מיום פקיעתו, ובלבד שהנהג זכאי לפי תקנה 173 לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961, לקבל רישיון נהיגה לתקופה שמעל 4 שנים ד

 

מיום 8.11.2018

צו תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8082 מיום 9.10.2018 עמ' 367

הוספת מספר סידורי 1(6)

 

2.        עבירות לפי תקנות התעבורה, התשכ"א-1961:

מספר    מספר          פירוט נוסף לעבירה                                                                              דרגת הקנס

סידורי   תקנה

1        5                                                                                                     א

2        6                                                                                                     א

3        8                                                                                                     ג

4        9(א)                                                                                                 א

צו תשס"ז-2007

4א      9(ג)                                                                                                 א

מיום 2.10.2007

צו תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6612 מיום 2.9.2007 עמ' 1145

הוספת מספר סידורי 4א

5        9א(א)      נוהג חדש בלא תווית                                                            ב

6        9א(ב)      נוהג, שאיננו נוהג חדש, עם תווית                                           א

7        12(ב)                                                                                               א

8        13(א)                                                                                               א

9        15                                                                                                    ג

10      21(ב)(1)                                                                                           ג

11      21(ב)(3)                                                                                           ג

12      21(ג)                                                                                                ג

13      22(א)      אי ציות לתמרורים למעט תמרורים המגבילים מהירות ותמרורים המפורטים להלן בנפרד                              ב

צו תשס"ד-2004 צו תשע"ז-2017

14      22(א)      אי ציות לתמרורים 412, 413, 417, 438 ו-817              א

מיום 17.6.2004

צו תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6323 מיום 17.6.2004 עמ' 708

14 22(א) אי ציות לתמרורים ב-17, ב-19, ב-62, ב-64 ו-ד-20 א

 

מיום 24.3.2017

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7779 מיום 22.2.2017 עמ' 725

14 22(א) אי ציות לתמרורים ב-17, ב-19, ב-62, ב-64 ו-ד-20 412, 413, 417, 438 ו-817 א

צו תשס"ז-2007 צו תשע"ז-2017

15      22(א)      אי ציות לתמרורים 201 עד 208, 401, 402, 405, 406, 408, 415 עד 417, 422 ו-511 עד 513 באזור קנס מוגדל ג

מיום 2.10.2007

צו תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6612 מיום 2.9.2007 עמ' 1145

15 22(א) אי ציות לתמרורים ב-1, ב-2, ב-10, ב-12, ב-14 עד ב-18 ב-40 עד ב-47, ו-ד-17, ד-18 ו-ד-21 באזור קנס מוגדל ג

 

מיום 24.3.2017

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7779 מיום 22.2.2017 עמ' 725

15 22(א) אי ציות לתמרורים ב-1, ב-2, ב-10, ב-12, ב-14 עד ב-18 ב-40 עד ב-47, ו-ד-17, ד-18 ו-ד-21 201 עד 208, 401, 402, 405, 406, 408, 415 עד 417, 422 ו-511 עד 513 באזור קנס מוגדל ג

צו תשע"ז-2017

16      22(א)      אי ציות נוהג רכב לרמזור למעט אי ציות לכיוון הנסיעה ברמזור, התחלת נסיעה באור צהוב יחד עם אור אדום     ו

מיום 24.3.2017

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7779 מיום 22.2.2017 עמ' 725

16 22(א) אי ציות נוהג רכב לרמזור למעט אי ציות לכיוון הנסיעה ברמזור, התחלת נסיעה באור צהוב יחד עם אור אדום ה ו

17      22(א)      אי ציות לכיוון הנסיעה ברמזור, התחלת נסיעה באור צהוב יחד עם אדום                                                   ג

18      22(א)      אי ציות הולך רגל לרמזור                                         א

צו תשע"ז-2017

19      22(א)      אי ציות לתמרור 307 ולתמרור האוסר חניה                 ב

מיום 24.3.2017

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7779 מיום 22.2.2017 עמ' 725

19 22(א) אי ציות לתמרור ב-7 307 ולתמרור האוסר חניה ב

צו תשע"ז-2017

20      22(א)      אי ציות לתמרור 815                                                ב

מיום 24.3.2017

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7779 מיום 22.2.2017 עמ' 725

20 22(א) אי ציות לתמרור ד-14 815 ב

צו תשע"ז-2017

21      22(א)      אי ציות לתמרור 407                                                ה

מיום 24.3.2017

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7779 מיום 22.2.2017 עמ' 725

21 22(א) אי ציות לתמרור ב-68 407 ה

צו תשע"ז-2017

22      22(א)      אי ציות לתמרורים 302, 304 באי עצירה בלבד             ב

מיום 24.3.2017

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7779 מיום 22.2.2017 עמ' 725

22 22(א) אי ציות לתמרורים ב-37, ב-38 302, 304 באי עצירה בלבד ב

צו תשע"ו-2016

22א    22(א)      אי ציות לתמרורים 501 ו-503                                    ג

מיום 13.10.2016

צו תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7712 מיום 13.9.2016 עמ' 2246

הוספת מספר סידורי 22א

23      22(א)      אי ציות לתמרור או סימון האוסר עצירה                     ב

24      22(א)      באזור קנס מוגדל – אי ציות לתמרור האוסר עצירה או חניה                                                                       ג

25      27(א)      בליקוי לא חמור                                                      ב

          או (ד)

26      27(ב)                                                                                   ג

27      28(א)                                                                                   א

צו תשס"ז-2007

28      28(ב)                                                                                   ה

מיום 2.10.2007

צו תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6612 מיום 2.9.2007 עמ' 1145

28 28(ב) ג ה

29      29                                                                                       א

30      30          אי הרכבת מכשיר אופטי                                           ב

31      30          אי החזקת מכשיר אופטי נוסף                                    א

32      33(א)      למעט אופנוע                                                          ד

צו תשס"ז-2007

33      33(א)      באופנוע                                                                 ב

מיום 2.10.2007

צו תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6612 מיום 2.9.2007 עמ' 1145

33 33(א) באופנוע א ב

צו תשע"ט-2018

34      34(א)      למעט המנויים במספרים סידוריים 34א ו-34ב                         ג

מיום 8.11.2018

צו תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8082 מיום 9.10.2018 עמ' 367

34 34 34(א) למעט המנויים במספרים סידוריים 34א ו-34ב ג

צו תשע"ט-2018

34א    34(א)      לעניין רוכב ברכב שלא מותקן בו מנוע המניע אותו או מסייע בכך, או הולך רגל                                          א

מיום 8.11.2018

צו תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8082 מיום 9.10.2018 עמ' 367

הוספת מספר סידורי 34א

צו תשע"ט-2018

34ב    34(א)      לעניין רוכב באופניים או בתלת-אופן שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך, או קורקינט ממונע כהגדרתו בתוספת השנייה לחוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו-2016                                                                             ב

מיום 8.11.2018

צו תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8082 מיום 9.10.2018 עמ' 367

הוספת מספר סידורי 34א

35      35                                                                                       ב

צו תשס"ד-2004

36      36(ב)                                                                                   ב

מיום 17.6.2004

צו תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6323 מיום 17.6.2004 עמ' 708

36 36(ב) למעט העמדת רכב בשטח הפרדה ב

צו תשס"ד-2004

37      (נמחק)

מיום 17.6.2004

צו תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6323 מיום 17.6.2004 עמ' 708

מחיקת מספר סידורי 37

הנוסח הקודם:

37 36(ב) בהעמדת רכב בשטח הפרדה ב

38      36(ג)                                                                                    ג

39      36(ד)                                                                                    ג

40      36(ה)                                                                                   ג

41      37                                                                                        ג

42      38(א)                                                                                   ב

43      38(ב)                                                                                   ב

44      39(א)                                                                                   ב

צו תשס"ד-2004

45      39א        למעט תקנת משנה (ה)                                               ג

מיום 17.6.2004

צו תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6323 מיום 17.6.2004 עמ' 708

45 39(א) 39א למעט תקנת משנה (ה) ג

46      39א(ה)                                                                                 א

47      39ג(א)                                                                                 ב

          או (ג)

48      39ג(ב)     עד 20 קמ"ש מעל המותר                                          א

49      39ג(ב)     מעל 20 קמ"ש מעל המותר                                        ג

50      39ג(ד)                                                                                  ב

צו תשס"ז-2007

50א    39יא                                                                                    א

מיום 2.10.2007

צו תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6612 מיום 2.9.2007 עמ' 1145

הוספת מספר סידורי 50א

צו תשע"ז-2017

50ב    39טז                                                                                    ה

מיום 24.3.2017

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7779 מיום 22.2.2017 עמ' 725

הוספת מספר סידורי 50ב

צו תשע"ט-2018

50ג     39יח2                                                                                  ה

מיום 8.11.2018

צו תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8082 מיום 9.10.2018 עמ' 367

הוספת מספר סידורי 50ג

51      40(א)      תוך כדי הפרעה                                                       ב

52      40(א)      תוך כדי סיכון                                                          ג

53      40(ב)                                                                                   ב

54      40(ג)                                                                                    ג

55      41                                                                                       ב

56      42                                                                                       ב

57      43                                                                                       ב

58      44                                                                                       ב

59      45                                                                                       ב

60      46                                                                                       ב

61      47(א)                                                                                   ב

62      47(ה)(2)                                                                               ב

63      47(ה)(3)                                                                               ג

64      47(ה)(4)  עקיפה בצומת                                                          ג

65      47(ה)(4)  אי השלמת עקיפה לפני צומת                                    ב

66      47(ז)                                                                                    ג

67      47(ח)                                                                                   ד

68      48(א)                                                                                   ב

69      48(ב)                                                                                   ב

70      48(ג)                                                                                   ב

71      49                                                                                       ב

72      50(א)                                                                                   ב

73      52                                                                                       ב

74      53                                                                                       ב

75      54(א)      בדרך עירונית עד 20 קמ"ש מעל המותר                      ב

76      54(א)      בדרך עירונית מ-21 ועד 30 קמ"ש מעל המותר            ד

צו תשע"ז-2017

76א    54(א)                                                                                    ו

מיום 24.3.2017

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7779 מיום 22.2.2017 עמ' 725

הוספת מספר סידורי 76א

77      54(א)      בדרך שאיננה עירונית עד 25 קמ"ש מעל המותר          ב

78      54(א)      בדרך שאיננה עירונית מ-26 ועד 40 קמ"ש מעל המותר ד

צו תשע"ז-2017

78א    54(א)      בדרך שאיננה עירונית מ-41 עד 50 קמ"ש מעל המותר   ו

מיום 24.3.2017

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7779 מיום 22.2.2017 עמ' 725

הוספת מספר סידורי 78א

79      54(ד)(3)                                                                               א

80      55                                                                                       ב

צו תשס"ד-2004

81      56(ב)      למעט 56(ב)(1)                                                        ג

מיום 17.6.2004

צו תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6323 מיום 17.6.2004 עמ' 708

81 56 56(ב) למעט 56(ב)(1) ג

82      56(ב)(1)                                                                               א

83      57                                                                                       ד

84      58                                                                                       א

85      61                                                                                       ב

צו תשס"ז-2007

86      (נמחק)

מיום 2.9.2007

צו תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6612 מיום 2.9.2007 עמ' 1145

מחיקת מספר סידורי 86

הנוסח הקודם:

86. 62(א) ד

87      62(ב)                                                                                   ב

88      63                                                                                       ב

צו תשע"ז-2017

89      64(ד)      תמרור 302, אי עצירה בלבד                                      ב

מיום 24.3.2017

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7779 מיום 22.2.2017 עמ' 725

89 64(ד) תמרור ב-37 302, אי עצירה בלבד ב

90      65                                                                                        ג

91      66          בגרימת הפרעה                                                       ב

92      66          בגרימת סיכון                                                          ג

93      67(א)                                                                                   ג

צו תשע"ז-2017

93א    67(א1)                                                                                 ב

מיום 24.3.2017

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7779 מיום 22.2.2017 עמ' 725

הוספת מספר סידורי 93א

צו תשע"ז-2017

93ב    67(א2)                                                                                 ב

מיום 24.3.2017

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7779 מיום 22.2.2017 עמ' 725

הוספת מספר סידורי 93ב

94      68                                                                                       ב

צו תשס"ז-2007

95      69(א)                                                                                   ב

מיום 2.10.2007

צו תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6612 מיום 2.9.2007 עמ' 1146

החלפת מספר סידורי 95

הנוסח הקודם:

95. 69(א) או (ג) א

צו תשס"ז-2007

95א    69(ג)       בשולי הדרך                                                            ג

מיום 2.10.2007

צו תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6612 מיום 2.9.2007 עמ' 1146

הוספת מספר סידורי 95א

צו תשס"ז-2007

95ב    69(ג)       שלא בכביש או בשולי הדרך                                     א

מיום 2.10.2007

צו תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6612 מיום 2.9.2007 עמ' 1146

הוספת מספר סידורי 95ב

96      69(ו)       למעט באזור קנס מוגדל                                            ב

97      69(ו)       באזור קנס מוגדל                                                      ג

98      69א        ב

99      70                                                                                       א

100    71                                                                                       ב

צו תשס"ז-2007 צו תשע"ז-2017

101    72(א)      למעט פסקאות (2), (2א), (3), (4), (6), (10), (14), (12) ו-(16) ולמעט באזור קנס מוגדל                                 א

מיום 2.10.2007

צו תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6612 מיום 2.9.2007 עמ' 1146

101 72(א) למעט פסקאות (2א), (3), (4), (6), (10), (14), (12) ו-(16) ולמעט באזור קנס מוגדל א

 

מיום 24.3.2017

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7779 מיום 22.2.2017 עמ' 725

101 72(א) למעט פסקאות (2), (2א), (3), (4), (6), (10), (14), (12) ו-(16) ולמעט באזור קנס מוגדל א

102    72(א)      למעט פסקאות (2א), (12) ו-(16) באזור קנס מוגדל       ב

צו תשס"ד-2004

103    72(א)(2א) למעט בנסיבות המפורטות להלן                                ג

מיום 17.6.2004

צו תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6323 מיום 17.6.2004 עמ' 708

103 72(א)(2א) למעט בנסיבות המפורטות להלן ב ג

צו תשס"ד-2004

104    72(א)(2א) בהעמדת שני גלגלים בלבד על המדרכה ובלבד שנותר מעבר של 130 ס"מ לפחות על המדרכה ומותרת החניה בכביש שבו הועמדו יתר גלגלי הרכב                          ב

מיום 17.6.2004

צו תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6323 מיום 17.6.2004 עמ' 708

104 72(א)(2א) בהעמדת שני גלגלים בלבד על המדרכה ובלבד שנותר מעבר של 100 ס"מ 130 ס"מ לפחות על המדרכה ומותרת החניה בכביש שבו הועמדו יתר גלגלי הרכב א ב

צו תשס"ז-2007 צו תשע"ז-2017

104א  72(א)(2), (3), (4), (6) ו-(10)                                                  ב

מיום 2.10.2007

צו תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6612 מיום 2.9.2007 עמ' 1146

הוספת מספר סידורי 104א

 

מיום 24.3.2017

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7779 מיום 22.2.2017 עמ' 726

104א 72(א)(2), (3), (4), (6) ו-(10) ב

צו תשס"ד-2004

105    72(א)(12) למעט באזור קנס מוגדל                                                                             ב

מיום 17.6.2004

צו תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6323 מיום 17.6.2004 עמ' 708

105 72(א)(12) למעט באזור קנס מוגדל ב

106    72(א)(12) באזור קנס מוגדל                                                                             ג

צו תשס"ז-2007

106א  72(א)(14)                                                                                                                                                            ב

מיום 2.10.2007

צו תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6612 מיום 2.9.2007 עמ' 1146

הוספת מספר סידורי 106א

צו תשע"א-2010

107    72(א)(16)                                                                                                                                                            ה

מיום 1.12.2010

צו תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6937 מיום 31.10.2010 עמ' 111

107 72(א)(16) ג ה

108    72(ב)                                                                                   ב

109    72(ג)                                                                                   ב

צו תשע"א-2010

109א  72א                                                                                      ג

מיום 1.12.2010

צו תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6937 מיום 31.10.2010 עמ' 111

הוספת מספר סידורי 109א

110    73                                                                                       א

111    74                                                                                       ב

112    75                                                                                       א

צו תשס"ד-2004

113    76(ג)                                                                                    ג

מיום 17.6.2004

צו תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6323 מיום 17.6.2004 עמ' 708

113 76(ג) ב ג

114    79                                                                                       ב

115    80                                                                                       ב

צו תשס"ז-2007

116    81          לנוהג הרכב                                                             א

מיום 2.10.2007

צו תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6612 מיום 2.9.2007 עמ' 1146

116 81 לנוהג הרכב א

צו תשס"ז-2007

116א  81          העולה או היורד מהרכב                                            ב

מיום 2.10.2007

צו תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6612 מיום 2.9.2007 עמ' 1146

הוספת מספר סידורי 116א

117    82                                                                                       ב

118    83          אי התקנת שלט "ילדים"                                           א

119    83          אי הסרת שלט "ילדים"                                             א

צו תשע"ב-2012

120    83א        אם הנוסע הוא ילד שטרם מלאו לו שלוש שנים            ה

מיום 10.6.2012

צו תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7126 מיום 10.6.2012 עמ' 1218

120 83א אם הנוסע הוא ילד שטרם מלאו לו שלוש שנים ב ה

צו תשע"ב-2012

120א  83א        אם הנוסע הוא ילד שמלאו לו שלוש שנים וטרם מלאו לו שמונה שנים                                                            ד

מיום 10.6.2012

צו תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7126 מיום 10.6.2012 עמ' 1218

הוספת מספר סידורי 120א

צו תשס"ז-2007 צו תשע"ב-2012

121    83ב        למעט אם הנוסע הוא ילד כמפורט במספר סידורי 121א ב

מיום 2.10.2007

צו תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6612 מיום 2.9.2007 עמ' 1146

121 83ב במושבים הקדמיים ב

 

מיום 10.6.2012

צו תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7126 מיום 10.6.2012 עמ' 1218

121 83ב למעט אם הנוסע הוא ילד כמפורט במספר סידורי 121א ב

צו תשע"ב-2012

121א  83ב        אם הנוסע הוא ילד שמלאו לו שמונה שנים וטרם מלאו לו ארבע עשרה שנים                                                    ג

מיום 10.6.2012

צו תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7126 מיום 10.6.2012 עמ' 1219

הוספת מספר סידורי 121א

הוראת שעה תשפ"א-2021

121ב  83ד    ב

מיום 1.1.2022 עד יום 31.7.2023

הוראת שעה תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9292 מיום 24.3.2021 עמ' 2783

הוספת מספר סידורי 121ב

צו תשס"ז-2007

122    (נמחק)

מיום 2.10.2007

צו תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6612 מיום 2.9.2007 עמ' 1146

מחיקת מספר סידורי 122

הנוסח הקודם:

122 83ב למעט במושבים הקדמיים א

123    84          למעט תקנות משנה (ב) ו-(ה)                                     ב

124    84(ה)                                                                                   ב

125    85(א)(1)                                                                               ב

          או (3)

126    85(א)(2)(א)                                                                           ג

127    85(א)(2)(ב)                                                                          ב

          או (ג)

צו תשפ"א-2021

128    85(א)(4)                                                                               ג

צו תשפ"א-2021

מיום 1.7.2022

צו תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9236 מיום 3.3.2021 עמ' 2384

128  85(א)(4)    ג ד

128א  85(א1)  הובלת מטען ברכב מסוג N3, בלי שנהג הרכב המוביל את המטען עבר השתלמות מקצועית בנושא יישום הוראות תקן אבטחת מטענים  ד

מיום 1.7.2022

צו תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9236 מיום 3.3.2021 עמ' 2384

הוספת מספר סידורי 128א

129    85(א)(5)  כשמשקל הכולל של הרכב מגיע עד 10% מעל המותר   ג

צו תשע"ז-2017

130    85(א)(5)  כשהמשקל הכולל של הרכב מגיע מעל 10% ולא יותר
מ-14.99% מעל המותר                                             ה

מיום 24.3.2017

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7779 מיום 22.2.2017 עמ' 726

130 85(א)(5) כשהמשקל הכולל של הרכב מגיע מעל 10% ולא יותר מ-24.99% מעל המותר 14.99% מעל המותר ה

131    85(א)(6)                                                                               ג

132    85(ה)(2)  בהעדר סימון                                                          ב

133    85(ה)(3)  בהעדר היתר                                                            ג

134    85(ו)                                                                                    ב

135    85א                                                                                      ג

136    85ב(ב)                                                                                 ב

137    86                                                                                        ג

138    87                                                                                       ד

139    88(א)                                                                                   ב

          או (ב)

140    88(ג)                                                                                   א

141    90(א), (ב),                                                                           א

          (ג), (ד) או (ז)

142    90(ו)                                                                                    ב

143    91                                                                                       ב

144    92(ב)                                                                                   ב

          או (ד)

145    92(ג)                                                                                    ג

146    93(א)(1)  בנוהג רכב                                                              ב

147    93(א)(2)                                                                               א

148    93(ב)                                                                                   ב

149    95                                                                                       ב

150    96                                                                                       א

151    97          למעט לגבי הארת לוחית זיהוי                                   א

152    97(א)      לגבי הארת לוחית זיהוי                                            א

153    98                                                                                    א33

154    99                                                                                       ב

155    100                                                                                     ב

156    101                                                                                     ב

157    102                                                                                     ב

158    103                                                                                     ב

159    104                                                                                     ב

160    105                                                                                     ב

161    106                                                                                     ב

162    107(א)                                                                                 ב

163    107(ג)                                                                                  ב

164    107(ד)                                                                                 ב

165    107(ה)                                                                                 ב

166    108(א)                                                                                 א

167    109(א)                                                                                 א

168    109(ב)                                                                                 ב

169    110                                                                                     א

170    111                                                                                     א

171    112                                                                                     ב

172    113                                                                                     ב

173    114                                                                                     ב

174    117                                                                                     ב

175    119(ב)                                                                                  ג

צו תשס"ז-2007

175א  119(ב1)                                                                               ב

מיום 2.10.2007

צו תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6612 מיום 2.9.2007 עמ' 1146

הוספת מספר סידורי 175א

176    119(ג)                                                                                  ב

177    120                                                                                      ג

178    121                                                                                     ב

179    122                                                                                     ב

צו תשע"ט-2018

179א  122א(א)                                                                               ה

מיום 8.11.2018

צו תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8082 מיום 9.10.2018 עמ' 367

הוספת מספר סידורי 179א

צו תשע"ט-2018

179ב  122א(ב)                                                                               ב

מיום 8.11.2018

צו תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8082 מיום 9.10.2018 עמ' 367

הוספת מספר סידורי 179ב

צו תשע"ט-2018

179ג   122ב(א)                                                                               ב

מיום 8.11.2018

צו תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8082 מיום 9.10.2018 עמ' 367

הוספת מספר סידורי 179ג

צו תשע"ט-2018

179ד  122ב(ב)                                                                               ב

מיום 8.11.2018

צו תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8082 מיום 9.10.2018 עמ' 367

הוספת מספר סידורי 179ד

צו תשע"ט-2018

179ה  122ב(ג)                                                                                ב

מיום 8.11.2018

צו תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8082 מיום 9.10.2018 עמ' 367

הוספת מספר סידורי 179ה

180    123(א)    באופניים במצב לא תקין                                           א

צו תשע"ז-2017 צו תשע"ט-2018

180א  123(א)    באופניים או תלת-אופן שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך, במצב לא תקין                                   ב

מיום 24.3.2017

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7779 מיום 22.2.2017 עמ' 726

הוספת מספר סידורי 180א

 

מיום 8.11.2018

צו תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8082 מיום 9.10.2018 עמ' 367

180א 123(א) באופניים עם מנוע עזר באופניים או תלת-אופן שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך, במצב לא תקין ב

181    123(ב)    למעט אופניים במצב לא תקין                                   א

צו תשע"ז-2017 צו תשע"ט-2018

181א  123(ב)    באופניים או תלת-אופן שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך, למעט כשהם במצב לא תקין                ב

מיום 24.3.2017

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7779 מיום 22.2.2017 עמ' 726

הוספת מספר סידורי 181א

 

מיום 8.11.2018

צו תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8082 מיום 9.10.2018 עמ' 367

181א 123(ב) באופניים עם מנוע עזר באופניים או תלת-אופן שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך, למעט כשהם במצב לא תקין ב

182    124(א)                                                                                 א

          או (ב)

צו תשע"ז-2017 צו תשע"ט-2018

182א  124(א)    באופניים שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך, למעט כשהם במצב לא תקין                                      ב

          או (ב)

מיום 24.3.2017

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7779 מיום 22.2.2017 עמ' 726

הוספת מספר סידורי 182א

 

מיום 8.11.2018

צו תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8082 מיום 9.10.2018 עמ' 367

182א 124(א) באופניים עם מנוע עזר באופניים שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך, למעט כשהם במצב לא תקין ב

            או (ב)

183    125                                                                                     א

צו תשע"ז-2017 צו תשע"ט-2018

183א  125         באופניים שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך                                                                             ב

מיום 24.3.2017

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7779 מיום 22.2.2017 עמ' 726

הוספת מספר סידורי 183א

 

מיום 8.11.2018

צו תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8082 מיום 9.10.2018 עמ' 367

183א 125 באופניים עם מנוע עזר באופניים שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך ב

184    126                                                                                     א

צו תשע"ז-2017 צו תשע"ט-2018

184א  126         באופניים, תלת-אופן שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך או בגלגינוע                                            ב

מיום 24.3.2017

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7779 מיום 22.2.2017 עמ' 726

הוספת מספר סידורי 184א

 

מיום 8.11.2018

צו תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8082 מיום 9.10.2018 עמ' 368

184א 126 באופניים עם מנוע עזר באופניים, תלת-אופן שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך או בגלגינוע ב

185    127                                                                                     א

צו תשע"ז-2017 צו תשע"ט-2018

185א  127         באופניים, תלת-אופן שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך או בגלגינוע                                            ב

מיום 24.3.2017

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7779 מיום 22.2.2017 עמ' 726

הוספת מספר סידורי 185א

 

מיום 8.11.2018

צו תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8082 מיום 9.10.2018 עמ' 368

185א 127 באופניים עם מנוע עזר באופניים, תלת-אופן שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך או בגלגינוע ב

186    128                                                                                     א

צו תשע"ז-2017 צו תשע"ט-2018

186א  128         באופניים, תלת-אופן שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך או בגלגינוע                                            ב

מיום 24.3.2017

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7779 מיום 22.2.2017 עמ' 726

הוספת מספר סידורי 186א

 

מיום 8.11.2018

צו תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8082 מיום 9.10.2018 עמ' 368

186א 128 באופניים עם מנוע עזר באופניים, תלת-אופן שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך או בגלגינוע ב

צו (מס' 2)  תשע"ז-2017 צו תשע"ט-2018

186ב  129         באופניים או בתלת-אופן שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך                                                         ב

מיום 9.7.2017

צו (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7823 מיום 8.6.2017 עמ' 1183

הוספת מספר סידורי 186ב

 

מיום 8.11.2018

צו תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8082 מיום 9.10.2018 עמ' 368

186ב 129 באופניים עם מנוע עזר באופניים או בתלת-אופן שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך ב

צו תשע"ט-2018

186ג   129(ג),    בגלגינוע                                                                 ב

          (ה) ו-(ז)

מיום 8.11.2018

צו תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8082 מיום 9.10.2018 עמ' 368

הוספת מספר סידורי 186ג

187    129                                                                                     א

צו תשע"ז-2017

187א  129א(א)                                                                                ג

מיום 24.3.2017

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7779 מיום 22.2.2017 עמ' 727

הוספת מספר סידורי 187א

צו תשע"ז-2017

187ב  129א(ב)                                                                               ב

מיום 24.3.2017

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7779 מיום 22.2.2017 עמ' 727

הוספת מספר סידורי 187ב

188    130                                                                                     א

צו תשע"ז-2017

188א  130         באופניים עם מנוע עזר                                             ב

מיום 24.3.2017

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7779 מיום 22.2.2017 עמ' 727

הוספת מספר סידורי 188א

189    131                                                                                     א

צו תשע"ז-2017

189א  131         באופניים עם מנוע עזר                                             ב

מיום 24.3.2017

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7779 מיום 22.2.2017 עמ' 727

הוספת מספר סידורי 189א

190    132                                                                                     א

צו תשע"ז-2017 צו תשע"ט-2018

190א  132         באופניים שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך                                                                             ב

מיום 24.3.2017

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7779 מיום 22.2.2017 עמ' 727

הוספת מספר סידורי 190א

 

מיום 8.11.2018

צו תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8082 מיום 9.10.2018 עמ' 368

190א 132 באופניים עם מנוע עזר באופניים שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך ב

191    136                                                                                     א

192    137         למעט חיית מחמד                                                    ב

193    137         בחיית מחמד                                                           א

194    138                                                                                     ב

195    139                                                                                     א

196    141                                                                                     ב

197    142                                                                                     ב

צו תשע"ז-2017

197א  142א                                                                                    ג

מיום 24.3.2017

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7779 מיום 22.2.2017 עמ' 727

הוספת מספר סידורי 197א

198    143(ב), (ג),                                                                          א

          (ד), (ו) או (ח)

199    145(ב)                                                                                 ב

200    148                                                                                     ה

201    149                                                                                     א

202    150                                                                                      א

203    151         למעט במדרכה                                                        ה

204    151         במדרכה                                                                 ב

205    152         למעט במדרכה                                                        ה

206    152         במדרכה                                                                 ב

207    153                                                                                     ב

208    154                                                                                     ב

209    155         למעט הפרשת גזים ועשן                                          ה

210    155         בהפרשת גזים ועשן                                                  ב

211    156                                                                                     ב

212    157                                                                                      ג

213    158         בגרימת הפרעה או סיכון                                           ב

214    159                                                                                     ב

215    160                                                                                     ב

216    161                                                                                      ג

צו תשס"ז-2007

217    165                                                                                      ג

מיום 2.10.2007

צו תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6612 מיום 2.9.2007 עמ' 1146

217 165 ב ג

צו תשס"ז-2007

218    (נמחק)

מיום 2.9.2007

צו תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6612 מיום 2.9.2007 עמ' 1146

מחיקת מספר סידורי 218

הנוסח הקודם:

218 168 ג

219    169         בנוהג ברכב                                                            ב

220    169         בעובר דרך שאיננו נוהג                                            א

221    222                                                                                     ב

222    223                                                                                      ד

223    230(ב)                                                                                 ב

          או (ג)

224    236(א)                                                                                 ד

225    254(ג)                                                                                  א

226    255(ב)                                                                                 א

227    261(ב)                                                                                 ב

228    280(א)(2)                                                                                                                                                            ב

229    295                                                                                     ה

230    297                                                                                     ב

231    298(2)                                                                                  ג

232    299                                                                                      ג

233    300                                                                                      ג

234    301(ב)                                                                                 ב

235    305(א)                                                                                 ב

          או (ב)

236    306         רכב שנאסר לשימוש לפי תקנות 306 או 307                ה

237    306         רכב שלא נאסר לשימוש לפי תקנות 306 או 307           ב

238    314(ד)                                                                                 ב

239    335         בעוצמת אור בלתי שווה                                           א

240    341(א)                                                                                 ב

241    342(א)                                                                                 ב

242    342(ג)                                                                                  ב

243    343(א)                                                                                 א

244    350(א)                                                                                 ב

245    351                                                                                     א

246    356(א)                                                                                 א

247    357(א)                                                                                 א

248    358(א)                                                                                 א

249    359(ג)                                                                                  א

250    359(ד)                                                                                 א

251    360                                                                                     א

252    362                                                                                     א

253    363א                                                                                    ג

254    364                                                                                      ג

255    364ד(ב)                                                                               ד

256    365                                                                                     א

257    366                                                                                     ב

258    367                                                                                     א

259    368                                                                                     ב

260    370                                                                                     ב

261    370ב                                                                                   א

צו תשע"ז-2017

261א  370ג(ב)                                                                                ב

מיום 24.3.2017

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7779 מיום 22.2.2017 עמ' 727

הוספת מספר סידורי 261א

262    383א                                                                                   ב

263    383ב                                                                                   ב

264    383ג                                                                                    ב

265    383ד                                                                                    ב

266    383ה                                                                                   ב

267    383ו                                                                                    ב

268    383ז                                                                                    ב

269    383ט                                                                                   ב

270    383י                                                                                    ב

271    397(א)                                                                                  ג

272    405                                                                                     ב

273    411                                                                                     א

274    418                                                                                     א

275    420                                                                                     ב

276    422                                                                                     א

277    423                                                                                      ג

278    425(ב)                                                                                 ב

279    428                                                                                     ב

280    429                                                                                     ב

281    435                                                                                     א

282    436                                                                                     ב

283    437(1)                                                                                  ג

284    437(2)                                                                                 א

285    438                                                                                     א

286    439                                                                                      ג

287    440                                                                                     א

288    441                                                                                     ב

289    443                                                                                     ב

290    448                                                                                     ב

291    452                                                                                     א

292    453                                                                                     ב

293    456                                                                                     ב

294    458                                                                                      ג

295    459                                                                                     א

296    461                                                                                     ב

297    462(א)    למעט כלבים בלא זמם                                              א

298    462(א)    בכלבים בלא זמם                                                     ב

299    463(1)                                                                                 א

          או (2)

300    464(א)                                                                                 א

301    478(א)(3)                                                                                                                                                            א

          או (4)

302    483(א)                                                                                 ב

303    488                                                                                      ד

צו תשס"ז-2007

304    (נמחק)

מיום 2.9.2007

צו תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6612 מיום 2.9.2007 עמ' 1146

מחיקת מספר סידורי 304

הנוסח הקודם:

304 494 ה

305    500                                                                                      ג

306    504                                                                                     ב

307    506                                                                                     א

308    507                                                                                     ב

צו תשס"ה-2005

308א  516                                                                                      ג

מיום 9.5.2005

צו תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6385 מיום 9.5.2005 עמ' 645

הוספת מספר סידורי 308א

צו תשס"ה-2005

308ב  517                                                                                      ג

מיום 9.5.2005

צו תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6385 מיום 9.5.2005 עמ' 645

הוספת מספר סידורי 308ב

309    569                                                                                     ב

310    570                                                                                     ב

 

צו תשע"ד-2014

3.        עבירות על פי חוק עזר של עירייה, מועצה מקומית או איגוד ערים בדבר העמדת רכב וחנייתו –

(1)  לגבי חניה או העמדת רכב במקום חניה מוסדר – דרגה א'.

צו תשס"ד-2004 צו תשס"ז-2007

(2)  לגבי עצירה, חניה או העמדת רכב במקום אסור לחניה כמפורט בחלק ב' לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961, שהיא גם עבירה לפי חוק העזר כאמור, כלהלן:

 

מספר    מספר

סידורי   תקנה          פירוט נוסף לעבירה                                                                    דרגת הקנס

צו תשע"ז-2017

1        22(א)      אי ציות לתמרורים 432, 433 ו-435, 507, 511 עד 513, 815, 818 ו-820, למעט באזור קנס מוגדל                    ב

צו תשע"ז-2017

2        22(א)      אי ציות לתמרור 817                                                א

צו תשע"ז-2017

3        22(א)      באזור קנס מוגדל – אי ציות לתמרור האוסר עצירה או חניה למעט תמרור 817                                             ג

4        36(ב)                                                                                   ב

5        69(ו)       למעט באזור קנס מוגדל                                            ב

6        69(ו)       באזור קנס מוגדל                                                     ג

צו תשע"ז-2017

6א      70                                                                                       א

צו תשס"ז-2007

7        71                                                                                       ב

צו תשס"ז-2007 צו תשע"ז-2017

8        72(א)      למעט פסקאות (2), (2א), (3), (4), (6), (10), (12), (14) ו-(16) ולמעט באזור קנס מוגדל                                 א

צו תשס"ז-2007 צו תשע"ז-2017

8א      72(א)(2), (3), (4), (6) ו-(10)                                                  ב

9        72(א)      למעט פסקאות (2א), (12) ו-(16) באזור קנס מוגדל       ב

10      72(א)(2א) למעט בנסיבות המפורטות להלן                                ג

11      72(א)(2א) בהעמדת שני גלגלים בלבד על המדרכה ובלבד שנותר מעבר של 130 ס"מ לפחות על המדרכה ומותרת החניה בכביש שבו הועמדו שאר גלגלי הרכב                        ב

12      72(א)(12) למעט באזור קנס מוגדל                                                                             ב

13      72(א)(12) באזור קנס מוגדל                                                                             ג

צו תשס"ז-2007

13א    72(א)(14)                                                                                                                                                            ב

צו תשע"א-2010

14      72(א)(16)                                                                                                                                                            ה

15      72(ב) ו-(ג)                                                                           ב

צו תשע"א-2010

15א    72א                                                                                      ג

צו תשע"ז-2017

15ב    73          ברכב שרישיונו פקע                                                א

16      75                                                                                       א

17      76(ג)                                                                                    ג

צו תשס"ז-2007

18      143(ב)                                                                                 א

מיום 17.6.2004

צו תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6323 מיום 17.6.2004 עמ' 708

מספר מספר

סידורי תקנה פירוט נוסף לעבירה דרגת הקנס

1 22(א) אי ציות לתמרורים ב-28 עד ב-30, ב-58, ד-14 עד ד-18 ו-ד-21, למעט באזור קנס מוגדל ב

2 22(א) אי ציות לתמרור ד-20 א

3 22(א) באזור קנס מוגדל – אי ציות לתמרור האוסר עצירה או חניה למעט תמרור ד-20 ג

4 36(ב) ב

5 69(ו) למעט באזור קנס מוגדל ב

6 69(ו) באזור קנס מוגדל ג

1 8 72(א) למעט פסקאות (2א), (12), ו-(16) ולמעט באזור קנס מוגדל א

2 9 72(א) למעט פסקאות (2א), (12) ו-(16) באזור קנס מוגדל ב

3 10 72(א)(2א) למעט בנסיבות המפורטות להלן ב ג

4 11 72(א)(2א) בהעמדת שני גלגלים בלבד על המדרכה ובלבד שנותר מעבר של 100 ס"מ 130 ס"מ לפחות על המדרכה ומותרת החניה בכביש שבו הועמדו שאר גלגלי הרכב א ב

5 12 72(א)(12) למעט באזור קנס מוגדל ב

6 13 72(א)(12) באזור קנס מוגדל ג

7 14 72(א)(16) ג

15 72(ב) ו-(ג) ב

16 75 א

17 76(ג) ג

 

מיום 2.10.2007

צו תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6612 מיום 2.9.2007 עמ' 1146

3. עבירות על פי חוק עזר של עיריה או מועצה מקומית בדבר העמדת רכב וחנייתו –

(1) לגבי חניה או העמדת רכב במקום חניה מוסדר – דרגה א'.

(2) לגבי עצירה, חניה או העמדת רכב במקום אסור לחניה כמפורט בתקנה 72 לתקנות התעבורה כמפורט בחלק ב' לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961, שהיא גם עבירה לפי חוק העזר כאמור, כלהלן:

 

מספר מספר

סידורי תקנה פירוט נוסף לעבירה דרגת הקנס

1 22(א) אי ציות לתמרורים ב-28 עד ב-30, ב-58, ד-14 עד ד-18 ו-ד-21, למעט באזור קנס מוגדל ב

2 22(א) אי ציות לתמרור ד-20 א

3 22(א) באזור קנס מוגדל – אי ציות לתמרור האוסר עצירה או חניה למעט תמרור ד-20 ג

4 36(ב) ב

5 69(ו) למעט באזור קנס מוגדל ב

6 69(ו) באזור קנס מוגדל ג

7 71 ב

8 72(א) למעט פסקאות (2א), (3), (4), (6), (10), (12), (14) ו-(16) ולמעט באזור קנס מוגדל א

72(א)(3), (4), (6) ו-(10) ב

9 72(א) למעט פסקאות (2א), (12) ו-(16) באזור קנס מוגדל ב

10 72(א)(2א) למעט בנסיבות המפורטות להלן ג

11 72(א)(2א) בהעמדת שני גלגלים בלבד על המדרכה ובלבד שנותר מעבר של 130 ס"מ לפחות על המדרכה ומותרת החניה בכביש שבו הועמדו שאר גלגלי הרכב ב

12 72(א)(12) למעט באזור קנס מוגדל ב

13 72(א)(12) באזור קנס מוגדל ג

13א 72(א)(14) ב

14 72(א)(16) ג

15 72(ב) ו-(ג) ב

16 75 א

17 76(ג) ג

18 143(ב) א

 

מיום 1.12.2010

צו תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6937 מיום 31.10.2010 עמ' 111

14 72(א)(16) ג ה

15 72(ב) ו-(ג) ב

15א 72א ג

 

מיום 2.7.2014

צו תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7392 מיום 2.7.2014 עמ' 1462

3. עבירות על פי חוק עזר של עיריה או מועצה מקומית עירייה, מועצה מקומית או איגוד ערים בדבר העמדת רכב וחנייתו –

 

מיום 24.3.2017

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7779 מיום 22.2.2017 עמ' 727

1 22(א) אי ציות לתמרורים ב-28 עד ב-30, ב-58, ד-14 עד ד-18 ו-ד-21 432, 433 ו-435, 507, 511 עד 513, 815, 818 ו-820, למעט באזור קנס מוגדל ב

2 22(א) אי ציות לתמרור ד-20 817 א

3 22(א) באזור קנס מוגדל – אי ציות לתמרור האוסר עצירה או חניה למעט תמרור ד-20 817 ג

4 36(ב) ב

5 69(ו) למעט באזור קנס מוגדל ב

6 69(ו) באזור קנס מוגדל ג

6א 70 א

7 71 ב

8 72(א) למעט פסקאות (2), (2א), (3), (4), (6), (10), (12), (14) ו-(16) ולמעט באזור קנס מוגדל א

8א 72(א)(2), (3), (4), (6) ו-(10) ב

9 72(א) למעט פסקאות (2א), (12) ו-(16) באזור קנס מוגדל ב

10 72(א)(2א) למעט בנסיבות המפורטות להלן ג

11 72(א)(2א) בהעמדת שני גלגלים בלבד על המדרכה ובלבד שנותר מעבר של 130 ס"מ לפחות על המדרכה ומותרת החניה בכביש שבו הועמדו שאר גלגלי הרכב ב

12 72(א)(12) למעט באזור קנס מוגדל ב

13 72(א)(12) באזור קנס מוגדל ג

13א 72(א)(14) ב

14 72(א)(16) ה

15 72(ב) ו-(ג) ב

15א 72א ג

15ב 73 ברכב שרישיונו פקע א

 

צו תשע"ח-2017

4.        (א)  עבירות על פי חוקי עזר של רשות מקומית, כהגדרתה בסעיף 77א(א) לפקודה, או של איגוד ערים, המפורטים בפרט משנה (ב), בדבר הסדרת התנועה של כלי רכב בתחומם לשם צמצום זיהום האוויר הנובע מתחבורה, לפי סעיף 77ב לפקודה –

(1)   לגבי נסיעה או חניה של רכב מנועי באזור שנקבעו לגביו בחוק עזר איסור או הגבלה של תנועת כלי רכב מנועי או סוגים של כלי רכב מנועי, בהתאם לתכנית מאושרת כמשמעותה בסעיף 77א(יא) לפקודה – דרגה ג';

(2)   לגבי עבירה כאמור בפסקה (1) שנעברה על ידי רכב הרשום על שם תאגיד – דרגה ה'.

          (ב)  אלה חוקי העזר לעניין פרט משנה (א):

(1)   חוק עזר לחיפה (אזור מופחת פליטות מזהמות מתחבורה) (אוויר נקי) (הוראת שעה), התשע"ח-2017.

מיום 28.12.2017

צו תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7887 מיום 28.11.2017 עמ' 237

הוספת פרט 4

 

 

כ"ה בסיון התשס"ב (5 ביוני 2002)                        אפרים סנה

                                                                                           שר התחבורה

 

 * פורסם ק"ת תשס"ב מס' 6180 מיום 7.7.2002 עמ' 932.

תוקן ק"ת תשס"ד מס' 6323 מיום 17.6.2004 עמ' 708 – צו תשס"ד-2004.

ק"ת תשס"ה מס' 6385 מיום 9.5.2005 עמ' 645 – צו תשס"ה-2005.

ק"ת תשס"ז מס' 6612 מיום 2.9.2007 עמ' 1145 – צו תשס"ז-2007; ר' סעיף 2 לענין תחילה.

ק"ת תשע"א מס' 6937 מיום 31.10.2010 עמ' 111 – צו תשע"א-2010; תחילתו ביום 1.12.2010.

ק"ת תשע"ב מס' 7126 מיום 10.6.2012 עמ' 1218 – צו תשע"ב-2012.

ק"ת תשע"ד מס' 7392 מיום 2.7.2014 עמ' 1462 – צו תשע"ד-2014.

ק"ת תשע"ו מס' 7712 מיום 13.9.2016 עמ' 2246 – צו תשע"ו-2016; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו.

ק"ת תשע"ז מס' 7779 מיום 22.2.2017 עמ' 724 – צו תשע"ז-2017; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו.

ק"ת תשע"ז מס' 7823 מיום 8.6.2017 עמ' 1183 – צו (מס' 2) תשע"ז-2017; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו.

ק"ת תשע"ח מס' 7887 מיום 28.11.2017 עמ' 237 – צו תשע"ח-2017; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו.

ק"ת תשע"ט מס' 8082 מיום 9.10.2018 עמ' 366 – צו תשע"ט-2018; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו.

ק"ת תשפ"א מס' 9236 מיום 3.3.2021 עמ' 2384 – צו תשפ"א-2021; תחילתו ביום 1.7.2022.

ק"ת תשפ"א מס' 9292 מיום 24.3.2021 עמ' 2783 – הוראת שעה תשפ"א-2021; תוקפה מיום 1.1.2022 עד יום 31.7.2023.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות