נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים (אישור המשטרה), תשס"ג-2003

עונשין ומשפט פלילי – עבירות – עברייני מין – מניעת העסקה

עבודה – מניעת העסקה – עברייני מין

בטחון – משטרה

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

בקשה לאישור המשטרה

Go

2

סעיף 3

תשובת המשטרה

Go

2

סעיף 4

ריכוז נתונים ממוחשב

Go

2

סעיף 5

תחילה

Go

2


תקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים (אישור המשטרה), תשס"ג-2003*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 12(א) לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א-2001 (להלן – החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

          "אישור המשטרה" – אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה לפי החוק להעסקת בגיר בעבודה במוסד;

          "מבקש" – מעסיק, מוסד או בגיר המגיש בקשה לאישור המשטרה, כי אין מניעה להעסקת הבגיר לפי סעיף 3(ד) לחוק.

בקשה לאישור המשטרה

2.       (א)  מבקש יגיש, במישרין או באמצעות יחיד אחר, בתחנת משטרה, בקשה לאישור המשטרה (להלן – הבקשה) –

(1)    אם הוא הבגיר – לפי טופס 1 שבתוספת, חתום בידו, ובצירוף תעודת מוסד לפי טופס 2 שבתוספת, חתומה ביד המעסיק או מנהל המוסד;

(2)    אם הוא המעסיק או המוסד – לפי טופס 3 או 4 שבתוספת, לפי הענין, חתום ביד המעסיק או מנהל המוסד, ובצירוף ייפוי כוח לפי טופס 5 שבתוספת, מטעם הבגיר למעסיק או למוסד לבקש ולקבל לגביו את אישור המשטרה וצילום תעודת זהות של הבגיר; ייפוי הכוח יישמר אצל המעסיק, לאחר הצגתו, לתקופה של שנתיים מיום הגשת הבקשה.

          (ב)  היה המבקש בגיר –

(1)   והגיש את הבקשה בעצמו – תאומת זהותו באמצעות תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המעידה על זהותו והנושאת את תצלומו;

(2)   והגיש את הבקשה יחיד אחר מטעמו – תאומת זהותו של מגיש הבקשה בדרך האמורה בפסקה (1), וכן יציג ייפוי כוח מטעם הבגיר, על פי טופס 1 שבתוספת, וצילום תעודת זהות של הבגיר.

          (ג)   היה המבקש מוסד או מעסיק –

(1)   והגיש המעסיק או מנהל המוסד את הבקשה – תאומת זהותו בדרך האמורה בתקנת משנה (ב)(1);

(2)   והגיש את הבקשה יחיד אחר מטעמו – תאומת זהותו של מגיש הבקשה בדרך האמורה בתקנת משנה (ב)(1), וכן יציג ייפוי כוח מהמעסיק או מהמוסד, על פי טופס 3 או 4 שבתוספת, לפי הענין.

          (ד)  היה המבקש מוסד או מעסיק שמקיים קשר קבוע וסדיר עם משטרת ישראל לענין קבלת אישורים לפי החוק, יהיה רשאי להגיש את הבקשה באמצעות דואר רשום, אם קיבל לכך אישור מאת ראש מדור מידע פלילי במחלקת חקירות ותביעות במשטרת ישראל, ובלבד שרשימת הבגירים ופרטיהם, לפי טופס 3 או 4 שבתוספת, תרוכז על גבי מדיה מגנטית, ושמספר הבגירים שאליהם מתייחסת הבקשה לא יפחת מ-50.

תשובת המשטרה

3.       (א)  תשובת המשטרה לבקשה תינתן לא יאוחר מ-21 ימים ממועד הגשתה, באופן שיובא לידיעת מגיש הבקשה בעת הגשתה.

          (ב)  אישור המשטרה יינתן לפי טופס 6 שבתוספת.

          (ג)   הודעה על סירוב המשטרה לתת אישור, תינתן לפי טופס 7 שבתוספת.

ריכוז נתונים ממוחשב

4.       המשטרה תנהל, לפי סעיף 3(ג) לחוק, ריכוז נתונים ממוחשב, של פרטים אלה:

(1)  פרטים מזהים של המעסיק;

(2)  פרטי המוסד שנמסרו בעת הגשת הבקשה;

(3)  פרטים מזהים של הבגיר;

(4)  מועד הגשת הבקשה;

(5)  פרטי תחנת המשטרה המטפלת בבקשה;

(6)  מועד ביצוע הבדיקה המשטרתית;

(7)  מועד מתן התשובה, ואם נשלחה בדואר רשום – מועד שליחתה.

תחילה

5.       תחילתן של תקנות אלה שישים ימים מיום פרסומן.

תוספת

טופס 1

(תקנה 2(א)(1) ו-(ב)(2))

[בקשת בגיר לקבל אישור משטרה]

טופס 2

(תקנה 2(א)(1))

[תעודת מוסד]

טופס 3

(תקנה 2(א)(2), (ג)(2) ו-(ד))

[בקשת מעסיק שאינו משרד ממשלתי או רשות מקומית לקבל אישור משטרה]

טופס 4

(תקנה 2(א)(2), (ג)(2) ו-(ד))

[בקשת מעסיק שהוא משרד ממשלתי או רשות מקומית לקבל אישור משטרה]

טופס 5

(תקנה 2(א)(2))

[ייפוי כוח למעסיק או למוסד]

טופס 6

(תקנה 3(ב))

אישור המשטרה

לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן
שירות לקטינים, התשס"א-2001 (להלן – החוק)

בענין העסקתו של* שם פרטי שם משפחה מס' זהות

במוסד** שם המוסד על ידי שם המעסיק

אני מאשר כי על פי הנתונים הקיימים במאגרי המידע המשטרתיים ביום       אין מניעה להעסקתו של הנ"ל לפי החוק.

מס' אישי שם פרטי שם משפחה פרטי היחידה המשטרתית

                   תאריך                                           _____________

                                                                                                     חתימה

--------------

*    התייחסה הבקשה לאישור המשטרה לרשימת בגירים, יפורטו אלה מביניהם שנקבע כי אין מניעה להעסקתם במוסד, ברשימה המצורפת.

**  אם שם המוסד אינו ידוע בעת הגשת הבקשה יצוין שם המעסיק בלבד.

אישור המשטרה/רשימה מרוכזת

שם המוסד/המעסיק מען המוסד מיקוד טלפון

      מס'               מס' זהות                    שם פרטי                                שם משפחה                            אישור

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                              

                   תאריך                                           _____________

                                                                                                     חתימה

טופס 7

(תקנה 3(ג))

הודעה על סירוב לתת אישור משטרה

לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן
שירות לקטינים, התשס"א-2001 (להלן – החוק)

בענין העסקתו של שם פרטי שם משפחה מס' זהות

במוסד* שם המוסד על ידי שם המעסיק

לפי הנתונים הקיימים במאגרי המידע המשטרתיים ביום      

לא ניתן לאשר את העסקתו של הנ"ל לפי החוק.

מס' אישי שם פרטי שם משפחה פרטי היחידה המשטרתית

                   תאריך                                           _____________

                                                                                                     חתימה

-----------------

*    אם שם המוסד אינו ידוע בעת הגשת הבקשה יצוין שם המעסיק בלבד.

כ"ב בניסן התשס"ג (24 באפריל 2003)                               צחי הנגבי

                                                                                                        השר לביטחון הפנים

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשס"ג מס' 6240 מיום 27.5.2003 עמ' 710.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות