נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות העדות הדתיות (ארגונן) (העדה הדרוזית), תשנ"ו-1995

 

 

מעמד אישי ומשפחה – עדות דתיות – ארגונן – דרוזים

רשויות ומשפט מנהלי – עדות דתיות – ארגונן – דרוזים

 

תוכן ענינים

סעיף 1

העדה הדרוזית   עדה מוכרת

Go

2

סעיף 2

מועצה דתית דרוזית וחבריה

Go

2

סעיף 3

יושב ראש המועצה הדתית

Go

3

סעיף 4

כשירות לכהונה

Go

3

סעיף 5

ישיבות

Go

3

סעיף 6

ישיבה שלא מן המנין

Go

3

סעיף 7

החלטות

Go

4

סעיף 8

סדרי עבודה

Go

4

סעיף 9

מקום המושב

Go

4

סעיף 10

סמכויות המועצה הדתית

Go

4

סעיף 10א

מתן הוראות פרטניות

Go

4

סעיף 11

דרכי מינוי עובדים ובעלי תפקידים במועצה הדתית

Go

4

סעיף 11א

פיטורי עובדים

Go

5

סעיף 12

תקציב המועצה וחשבונותיה

Go

5

סעיף 12א

נכסי המועצה ועסקיה

Go

5

סעיף 12ב

חוזים ומכרזים

Go

5

סעיף 12ג

הלוואות וערבויות

Go

5

סעיף 12ד

תמיכות

Go

5

סעיף 12ה

אצילת סמכויות

Go

6

סעיף 14

ביטול

Go

6

סעיף 15

הוראת מעבר

Go

6

 

תוספת

Go

6

 


תקנות העדות הדתיות (ארגונן) (העדה הדרוזית), תשנ"ו-1995*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת העדות הדתיות (ארגונן) (להלן - הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:

העדה הדרוזית   עדה מוכרת

1.       העדה הדרוזית היא עדה דתית מוכרת בישראל.

מועצה דתית דרוזית וחבריה

2.       (א)  שר הפנים (להלן - השר) ירכיב מועצה דתית דרוזית (להלן - המועצה הדתית), אשר תורכב משבעים וחמישה אנשי דת דרוזיים, כמפורט להלן:

(1)   שלושים סאיסים המכהנים בבתי התפילה הדרוזיים (חילוות); עלה מספר הסאיסים המכהנים בחילוות על שלושים, ימנה השר את שלושים הסאיסים המכהנים בחילוות שבהן מספר המתפללים הגדול ביותר, לאחר היוועצות בכל הסאיסים המכהנים;

(2)   שלושים חברים מועמדי מועצות הרשויות המקומיות שבהן מתגוררים דרוזים, כמפורט בתוספת (להלן - הרשויות המקומיות); שמות המועמדים יוגשו לשר לא יאוחר מ-45 ימים לפני תום התקופה הקבועה בתקנת משנה (ג); לא הוגש שם מועמד, ימנה השר את מועמד הרשות המקומית;

(3)   חמישה עשר חברים שימנה השר לאחר היוועצות במועצות הרשויות המקומיות ובכלל הסאיסים המכהנים;

(4)   לענין פסקאות (2) ו-(3), "מועצת רשות מקומית" - רוב של חברי מועצת הרשות המקומית שהם דרוזים, ובאין חברי מועצה שהם דרוזים או באין רוב - מי שקבע השר;

(5)   פנה השר לעניין מינוי לפי פסקאות (1) ו-(3) ולא השיב הגורם שנתבקש לכך בתוך 15 ימים מיום שנשלחה, יפעל השר כפי שיראה לנכון.

          (ב)  נבצר מחבר המועצה הדתית לכהן בתפקידו, בין באופן זמני ובין באופן קבוע, או שנפטר או התפטר, ימנה השר חבר אחר במקומו, באופן זמני או באופן קבוע, לפי הענין, בדרך ולפי המפתח המפורטים בתקנת משנה (א), לפי הענין, ואם לא היה מועמד מתאים - כפי שיראה לנכון.

          (ג)   כהונתו של חבר המועצה הדתית תפקע בתום חמש שנים מיום תחילתה, ואולם חבר המועצה הדתית שפקעה כהונתו במועצה ימשיך לכהן בתפקידו עד לפרסום הודעה בדבר מחליפו.

 

          (ד)  על הרכבת המועצה ועל הרכב חבריה תפורסם הודעה  ברשומות.

מיום 16.11.1995

תק' תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5725 מיום 28.12.1995 עמ' 309

2. (א) השר לעניני דתות (להלן - השר) ימנה מועצה דתית דרוזית (להלן - המועצה הדתית), אשר תורכב מששים אנשי דת דרוזיים, כמפורט להלן:

(1) שלושים סאיסים המכהנים בבתי התפילה הדרוזיים (חילוות); עלה מספר הסאיסים המכהנים בחילוות על שלושים, ימנה ירכיב השר את שלושים הסאיסים המכהנים בחילוות שבהן מספר המתפללים הגדול ביותר, לאחר היוועצות בכל הסאיסים המכהנים;

(2) חמישה עשר חברים לפי המלצת מועמדי ראשי הרשויות המקומיות שבהן מתגוררים דרוזים, כמפורט בתוספת (להלן - הרשויות המקומיות);

(3) חמישה עשר חברים שימנה השר לאחר היוועצות בראשי הרשויות המקומיות ובכל הסאיסים המכהנים;

(4) לענין פסקאות (2) ו-(3), "ראש רשות מקומית" – דרוזי המכהן כראש רשות מקומית ואם אינו דרוזי – סגנו שהוא דרוזי או רוב של סגניו שהם דרוזים; היה סגנו מי שאינו דרוזי או שלא היה רוב בין הסגנים שהם דרוזים, לפי הענין – רוב של חברי מועצת הרשות המקומית שהם דרוזים; לא היו חברי מועצה שהם דרוזים או שלא היה רוב - מי שיקבע השר.

(5) נשלחה פניה לענין מינוי לפי פסקה (2) או (3) ולא השיב הגורם שנתבקש לכך תוך 7 ימים מיום שנשלחה, תישלח פניה נוספת; לא השיב הגורם לפניה הנוספת תוך 7 ימים מיום שנשלחה, כפי שיראה לנכון יפעל השר כפי שיראה לנכון.

(ב) נבצר מחבר המועצה הדתית לכהן בתפקידו, בין באופן זמני ובין באופן קבוע, או שנפטר או התפטר, ימנה השר חבר אחר במקומו, באופן זמני או באופן קבוע, לפי הענין, בדרך ולפי המפתח המפורטים בתקנת משנה (א), לפי הענין, ואם לא היה מועמד מתאים - כפי שיראה לנכון.

(ג) כהונתו של חבר המועצה הדתית תפקע בתום עשר שנים מיום מינויו תחילתה, ואולם חבר המועצה הדתית שפקעה כהונתו במועצה ימשיך לכהן בתפקידו עד לפרסום הודעה בדבר מינוי מחליפו.

(ד) על מינוי הרכבת המועצה ועל הרכבה הרכב חבריה תפורסם הודעה  ברשומות.

 

מיום 16.11.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5745 מיום 25.4.1996 עמ' 772

2. (א) השר לעניני דתות (להלן - השר) ימנה מועצה דתית דרוזית (להלן - המועצה הדתית), אשר תורכב מששים אנשי דת דרוזיים, כמפורט להלן:

(1) שלושים סאיסים המכהנים בבתי התפילה הדרוזיים (חילוות); עלה מספר הסאיסים המכהנים בחילוות על שלושים, ירכיב השר את שלושים הסאיסים המכהנים בחילוות שבהן מספר המתפללים הגדול ביותר, לאחר היוועצות בכל הסאיסים המכהנים;

(2) חמישה עשר חברים מועמדי ראשי מועצות הרשויות המקומיות שבהן מתגוררים דרוזים, כמפורט בתוספת (להלן - הרשויות המקומיות);

(3) חמישה עשר חברים שימנה השר לאחר היוועצות בראשי במועצות הרשויות המקומיות ובכל הסאיסים המכהנים;

(4) לענין פסקאות (2) ו-(3), "ראש רשות מקומית" – דרוזי המכהן כראש רשות מקומית ואם אינו דרוזי – סגנו שהוא דרוזי או רוב של סגניו שהם דרוזים; היה סגנו מי שאינו דרוזי או שלא היה רוב בין הסגנים שהם דרוזים, לפי הענין – רוב של חברי מועצת הרשות המקומית שהם דרוזים; לא היו חברי מועצה שהם דרוזים או שלא היה רוב - מי שיקבע השר.

(4) לענין פסקאות (2) ו-(3), "מועצת רשות מקומית" – רוב של חברי מועצת הרשות המקומית שהם דרוזים, ובאין חברי מועצה שהם דרוזים או באין רוב - מי שקבע השר.

(5) נשלחה פניה לענין מינוי לפי פסקה (2) או (3) ולא השיב הגורם שנתבקש לכך תוך 7 ימים מיום שנשלחה, תישלח פניה נוספת; לא השיב הגורם לפניה הנוספת תוך 7 ימים מיום שנשלחה, יפעל השר כפי שיראה לנכון.

(ב) נבצר מחבר המועצה הדתית לכהן בתפקידו, בין באופן זמני ובין באופן קבוע, או שנפטר או התפטר, ימנה השר חבר אחר במקומו, באופן זמני או באופן קבוע, לפי הענין, בדרך ולפי המפתח המפורטים בתקנת משנה (א), לפי הענין, ואם לא היה מועמד מתאים - כפי שיראה לנכון.

(ג) כהונתו של חבר המועצה הדתית תפקע בתום עשר שנים מיום תחילתה חמש שנים מיום תחילתה או בתום תוקפן של תקנות אלה, לפי המוקדם, ואולם חבר המועצה הדתית שפקעה כהונתו במועצה ימשיך לכהן בתפקידו עד לפרסום הודעה בדבר מחליפו.

 

מיום 2.2.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6747 מיום 2.2.2009 עמ' 414

ת"ט תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 476

(א) השר לעניני דתות שר הפנים (להלן - השר) ירכיב מועצה דתית דרוזית (להלן - המועצה הדתית), אשר תורכב מששים משבעים וחמישה אנשי דת דרוזיים, כמפורט להלן:

(1) שלושים סאיסים המכהנים בבתי התפילה הדרוזיים (חילוות); עלה מספר הסאיסים המכהנים בחילוות על שלושים, ימנה השר את שלושים הסאיסים המכהנים בחילוות שבהן מספר המתפללים הגדול ביותר, לאחר היוועצות בכל הסאיסים המכהנים;

(2) חמישה עשר שלושים חברים מועמדי מועצות הרשויות המקומיות שבהן מתגוררים דרוזים, כמפורט בתוספת (להלן - הרשויות המקומיות); שמות המועמדים יוגשו לשר לא יאוחר מ-45 ימים לפני תום התקופה הקבועה בתקנת משנה (ג); לא הוגש שם מועמד, ימנה השר את מועמד הרשות המקומית;

(3) חמישה עשר חברים שימנה השר לאחר היוועצות במועצות הרשויות המקומיות ובכלל הסאיסים המכהנים;

(4) לענין פסקאות (2) ו-(3), "מועצת רשות מקומית" - רוב של חברי מועצת הרשות המקומית שהם דרוזים, ובאין חברי מועצה שהם דרוזים או באין רוב - מי שקבע השר;

(5) נשלחה פניה לענין מינוי לפי פסקה (2) או (3) ולא השיב הגורם שנתבקש לכך תוך 7 ימים מיום שנשלחה, תישלח פניה נוספת; לא השיב הגורם לפניה הנוספת תוך 7 ימים מיום שנשלחה, יפעל השר כפי שיראה לנכון.

(5) פנה השר לעניין מינוי לפי פסקאות (1) ו-(3) ולא השיב הגורם שנתבקש לכך בתוך 15 ימים מיום שנשלחה, יפעל השר כפי שיראה לנכון.

(ב) נבצר מחבר המועצה הדתית לכהן בתפקידו, בין באופן זמני ובין באופן קבוע, או שנפטר או התפטר, ימנה השר חבר אחר במקומו, באופן זמני או באופן קבוע, לפי הענין, בדרך ולפי המפתח המפורטים בתקנת משנה (א), לפי הענין, ואם לא היה מועמד מתאים - כפי שיראה לנכון.

(ג) כהונתו של חבר המועצה הדתית תפקע בתום חמש שנים מיום תחילתה או בתום תוקפן של תקנות אלה, לפי המוקדם, ואולם חבר המועצה הדתית שפקעה כהונתו במועצה ימשיך לכהן בתפקידו עד לפרסום הודעה בדבר מחליפו.

יושב ראש המועצה הדתית

3.       )  המועצה הדתית תבחר, מבין חבריה, יושב ראש וכן סגני יושב ראש, במספר שהורה השר.

          (א1) בחירת יושב ראש המועצה הדתית תהיה הנושא הראשון שעל סדר היום של הישיבה הראשונה של מועצת המועצה הדתית, ויחולו הוראות אלה:

(1)   הישיבה תכונס בתוך 21 ימים ממועד חלוף התקופה הקבועה בתקנה 2(ג);

(2)   הישיבה תיפתח ותנוהל, עד לבחירת היושב ראש, בידי החבר שתקופת כהונתו במועצה, ברציפות או שלא ברציפות, היא הארוכה ביותר, ומבין בעלי ותק שווה – המבוגר שבחברים;

(3)   היושב ראש ייבחר בהצבעה חשאית בראשית הישיבה.

          (ב)  נבצר מיושב ראש המועצה הדתית לכהן בתפקידו, בין באופן זמני ובין באופן קבוע, או שנפטר או התפטר, ימלא את תפקידו סגנו שהמועצה קבעה לענין זה, ואם לא קבעה - זקן הסגנים, ואם לא היה לו סגן - זקן חברי המועצה, הכל באופן זמני או באופן קבוע, לפי הענין, ורשאית המועצה הדתית לבחור יושב ראש אחר במקומו, באופן זמני או באופן קבוע, לפי הענין, והיא חייבת לעשות כן אם נבצר מיושב ראש המועצה לכהן בתפקידו תקופה של ששה חודשים או יותר או אם נפטר או התפטר.

          (ג)   יושב ראש המועצה הדתית יזמן את ישיבות המועצה, יקבע את סדר יומן, ינהל אותן, ויפעל בכל ענין אחר לשם קידום מטרות המועצה והעדה הדרוזית, בכפוף להוראות כל דין.

          (ד)  כהונתו של יושב ראש המועצה הדתית תפקע בתום חמש שנים מיום בחירתו או עם פקיעת חברותו במועצה הדתית, לפי המוקדם, ואולם יושב ראש המועצה הדתית שפקעה כהונתו ימשיך לכהן בתפקידו עד לפרסום הודעה בדבר בחירת מחליפו.

          (ה)  על בחירת יושב ראש למועצה הדתית תפורסם הודעה  ברשומות.

מיום 16.11.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5745 מיום 25.4.1996 עמ' 773

(ד) כהונתו של יושב ראש המועצה הדתית תפקע בתום עשר שנים מיום בחירתו חמש שנים מיום בחירתו או בתום תוקפן של תקנות אלה או עם פקיעת חברותו במועצה הדתית, לפי המוקדם, ואולם יושב ראש המועצה הדתית שפקעה כהונתו ימשיך לכהן בתפקידו עד לפרסום הודעה בדבר בחירת מחליפו.

 

מיום 2.2.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6747 מיום 2.2.2009 עמ' 414

(א1) בחירת יושב ראש המועצה הדתית תהיה הנושא הראשון שעל סדר היום של הישיבה הראשונה של מועצת המועצה הדתית, ויחולו הוראות אלה:

(1) הישיבה תכונס בתוך 21 ימים ממועד חלוף התקופה הקבועה בתקנה 2(ג);

(2) הישיבה תיפתח ותנוהל, עד לבחירת היושב ראש, בידי החבר שתקופת כהונתו במועצה, ברציפות או שלא ברציפות, היא הארוכה ביותר, ומבין בעלי ותק שווה – המבוגר שבחברים;

(3) היושב ראש ייבחר בהצבעה חשאית בראשית הישיבה.

(ב) נבצר מיושב ראש המועצה הדתית לכהן בתפקידו, בין באופן זמני ובין באופן קבוע, או שנפטר או התפטר, ימלא את תפקידו סגנו שהמועצה קבעה לענין זה, ואם לא קבעה - זקן הסגנים, ואם לא היה לו סגן - זקן חברי המועצה, הכל באופן זמני או באופן קבוע, לפי הענין, ורשאית המועצה הדתית לבחור יושב ראש אחר במקומו, באופן זמני או באופן קבוע, לפי הענין, והיא חייבת לעשות כן אם נבצר מיושב ראש המועצה לכהן בתפקידו תקופה של ששה חודשים או יותר או אם נפטר או התפטר.

(ג) יושב ראש המועצה הדתית יזמן את ישיבות המועצה, יקבע את סדר יומן, ינהל אותן, ויפעל בכל ענין אחר לשם קידום מטרות המועצה והעדה הדרוזית, בכפוף להוראות כל דין.

(ד) כהונתו של יושב ראש המועצה הדתית תפקע בתום חמש שנים מיום בחירתו או בתום תוקפן של תקנות אלה או עם פקיעת חברותו במועצה הדתית, לפי המוקדם, ואולם יושב ראש המועצה הדתית שפקעה כהונתו ימשיך לכהן בתפקידו עד לפרסום הודעה בדבר בחירת מחליפו.

כשירות לכהונה

4.       (א)  לא יתמנה חבר המועצה הדתית ולא יכהן בתפקיד זה אלא מי שהוא איש דת דרוזי, אזרח ישראל ותושב קבוע בה, בעל אופי ואורח חיים ההולמים חבר המועצה הדתית, אשר גילו מעל 21 שנים והוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון; נמצא חבר המועצה הדתית פסול לכהונה לאחר שמונה לתפקידו, ימנה השר, לאחר שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו, חבר אחר תחתיו, בדרך ולפי המפתח המפורטים בתקנה 2(א), לפי הענין, ואם לא היה מועמד מתאים - כפי שיראה לנכון.

          (ב)  לא ייבחר יושב ראש המועצה הדתית ולא יכהן בתפקיד זה אלא מי שהוא איש דת דרוזי, אזרח ישראל ותושב קבוע בה, בעל אופי ואורח חיים ההולמים יושב ראש המועצה הדתית, אשר גילו מעל 30 שנים והוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון; נמצא יושב ראש המועצה הדתית פסול לכהונה לאחר שמונה לתפקידו, תבחר המועצה, לאחר שנתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו, יושב ראש אחר תחתיו.

          (ג)   יושב ראש המועצה הדתית או חבר המועצה שהועמד לדין בשל עבירה שיש עמה קלון, יראו אותו כמי שנבצר ממנו לכהן בתפקידו באופן זמני, והשר רשאי, לאחר שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו, להפסיק את כהונתו.

ישיבות

5.       המועצה הדתית תתכנס לישיבות אחת לששה חודשים לפחות, לפי זימון של יושב ראש המועצה, אשר יישלח לחברי המועצה 7 ימים לפחות לפני מועד הישיבה.

ישיבה שלא מן המנין

6.       יושב ראש המועצה הדתית יזמן, לפי דרישת שלושים מחברי המועצה הדתית ישיבה שלא מן המנין של המועצה, ויקבע את סדר יומה לפי דרישתם.

החלטות

7.       (א)  המועצה הדתית תפעל בכל מספר חברים אף אם פחת מספר חבריה או שלא נתכוננה במלואה כאמור בתקנה 2, ובלבד שבישיבה נוכחים, בכל מהלכה, שליש לפחות מחברי המועצה ויושב ראש המועצה.

          (ב)  המועצה תקבל את החלטותיה ברוב קולות הנוכחים; לא היה רוב לדעה אחת, תכריע דעת היושב ראש.

סדרי עבודה

8.       המועצה תקבע לעצמה את סדרי עבודתה, ככל שלא נקבעו בתקנות אלה, והיא רשאית למנות לעצמה, בהחלטה של מחצית מחבריה לפחות, הנהלה, שמספר חבריה לא יעלה על שנים עשר; יושב ראש המועצה יהיה גם יושב ראש ההנהלה; על פעולתה של ההנהלה ועל הרכבה יחולו הוראות תקנות אלה הנוגעות לפעולתה ולהרכבה של המועצה הדתית, בשינויים המחויבים, והיא תהיה כפופה להחלטות המועצה.

מקום המושב

9.       המועצה הדתית תקבע את מקום מושבה בהחלטה של שני שלישים מחבריה לפחות; כל עוד לא קבעה המועצה הדתית את מקום מושבה, תשב המועצה במקאם נבי אלח'אדר שבכפר יאסיף.

מיום 2.2.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6747 מיום 2.2.2009 עמ' 414

9. המועצה הדתית תקבע את מקום מושבה בהחלטה של שני שלישים מחבריה לפחות; כל עוד לא קבעה המועצה הדתית את מקום מושבה, תשב המועצה בחיפה במקאם נבי אלח'אדר שבכפר יאסיף.

סמכויות המועצה הדתית

10.    למועצה הדתית יהיו כל הסמכויות הנתונות למועצה לפי הפקודה וכל סמכות אחרת שתוענק לה לפי כל דין ושאינה נתונה לסמכותו של בית דין דרוזי הפועל לפי חוק בתי דין דרוזיים, תשכ"ג-1962, לרבות בנושאים המפורטים להלן:

(1)  טיפול בכל נושא דתי;

(2)  ייצוג העדה הדרוזית בנושאי דת בפני רשויות המדינה  ומוסדותיה המוסמכים;

(3)  קיום הוראה ופעילות דתית;

(4)  פיתוח וניהול של מקומות קדושים, הקמת מוסדות דת, מבני דת ומבנים קהילתיים בעלי אופי דתי.

מיום 16.11.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5745 מיום 25.4.1996 עמ' 773

(1) הכרעה טיפול בכל נושא דתי;

מתן הוראות פרטניות

10א.  השר רשאי לתת למועצה הדתית הוראות פרטניות בעניינים הנוגעים לניהול המועצה לפי תקנות אלה ובכפוף לכל דין.

מיום 18.6.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9323 מיום 19.4.2021 עמ' 2956

הוספת תקנה 10א

דרכי מינוי עובדים ובעלי תפקידים במועצה הדתית

11.    (א)  המועצה הדתית תמנה גזבר, מבקר פנים, יועץ משפטי ומהנדס, ואם לא מינתה בעלי תפקידים כאלה או מחליף לבעל תפקיד כאמור שהתפנה מקומו, בתוך פרק זמן סביר – ימנה אותו השר; על אף האמור בתקנה זו, היועץ המשפטי והמבקר יכול שלא יהיו עובדי המועצה.

          (ב)  יושב ראש המועצה ימנה למועצה הדתית מנהל כללי; לא ימנה יושב ראש המועצה מנהל כללי אלא את מי שוועדת כשירות, שחבריה הם יושב ראש המועצה, נציג שימנה השר מקרב עובדי משרדו והיועץ המשפטי של המועצה, אישרה את כשירותו והתאמתו לתפקיד.

          (ג)   יושב ראש המועצה הדתית רשאי למנות עובדים שאינם מפורטים בתקנת משנה (א) למשרות שיש לגביהן הקצבה בתקציב המאושר ולתקן כוח האדם במסגרתו.

          (ד)  לא יתמנה ולא יועסק עובד במועצה הדתית, לרבות למשרות המנויות בתקנת משנה (א), למעט המנהל הכללי, אלא לאחר שיושב ראש המועצה הדתית או מי שהוא הסמיך לכך הכריז על המשרה בפומבי; דרכי המכרז ופרטיו, וכן משרות וסוגי משרות שעליהם לא תחול חובת מכרז, יהיו לפי האמור בתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים), התש"ם-1979, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

(1)   בתקנה 2(ב) –

(א)   פסקאות (1) ו-(2) – לא ייקראו;

(ב)   במקום פסקה (3) יקראו:

"(3) עוזר יושב ראש המועצה הדתית, מנהל לשכת יושב ראש המועצה הדתית ונהג יושב ראש המועצה הדתית;";

(2)   תקנות 34 עד 36 – לא ייקראו.

          (ה)  על אף האמור בתקנת משנה (ד), לגבי ועדת בחינה למשרות המנויות בתקנת משנה (א) יחולו הוראות אלה:

(1)   תוקם ועדת בחינה שחבריה יהיו יושב ראש המועצה הדתית או נציגו מקרב חברי ההנהלה, והוא ישמש יושב ראש ועדת הבחינה, המנהל הכללי של המועצה הדתית ונציג השר שימונה מקרב עובדי משרדו;

(2)   היועץ המשפטי של המועצה יהיה משקיף בישיבות ועדת הבחינה, למעט בישיבות שעניינן מינוי היועץ המשפטי של המועצה;

(3)   החלטת ועדת הבחינה תובא לאישור המועצה;

(4)   לא תמנה המועצה אדם שעליה למנותו למשרה מהמשרות המנויות בתקנת משנה (א) אלא אם כן ועדת הבחינה אישרה את כשירותו והתאמתו לתפקיד.

          (ו)   על אף האמור בתקנת משנה (ד), לא תחול חובת המכרז על משרה של אנשי דת לפי בקשת המועצה הדתית ובאישור השר ובכפוף לתנאים ולסייגים שייכללו באישור.

          (ז)   על בעלי תפקידים ועובדים שתמנה המועצה הדתית לפי תקנה זו יחול סימן ב' בפרק התשיעי לפקודת העיריות, למעט סעיף 181, בשינויים המחויבים.

מיום 2.2.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6747 מיום 2.2.2009 עמ' 414

11. (א) המועצה הדתית תמנה לה מזכיר, מבקר פנים, רואה חשבון, יועץ משפטי ובעלי תפקידים נוספים, לפי הצורך, ואם לא מינתה בעלי תפקידים כאלה או מחליף לבעל תפקיד כאמור שנתפנה מקומו, תוך פרק זמן סביר - ימנה אותו השר.

(ב) בעלי תפקידים שתמנה המועצה הדתית לפי תקנת משנה (א) לא יהיו קרובי משפחה של יושב ראש המועצה הדתית וסגניו, אם מונו לו, וכן של כל אחד מחברי המועצה הדתית; בתקנת משנה זו, "קרוב" – לעניין יושב ראש המועצה הדתית וסגניו, קרוב משפחה כהגדרתו בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה-2005, ולעניין חברי המועצה – בן משפחה כהגדרתו בסעיף 17א(ב) לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975.

 

מיום 18.6.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9323 מיום 19.4.2021 עמ' 2956

החלפת תקנה 11

הנוסח הקודם:

בעלי תפקידים במועצה הדתית

11. (א) המועצה הדתית תמנה לה מזכיר, מבקר פנים, רואה חשבון, יועץ משפטי ובעלי תפקידים נוספים, לפי הצורך, ואם לא מינתה בעלי תפקידים כאלה או מחליף לבעל תפקיד כאמור שנתפנה מקומו, תוך פרק זמן סביר – ימנה אותו השר.

(ב) בעלי תפקידים שתמנה המועצה הדתית לפי תקנת משנה (א) לא יהיו קרובי משפחה של יושב ראש המועצה הדתית וסגניו, אם מונו לו, וכן של כל אחד מחברי המועצה הדתית; בתקנת משנה זו, "קרוב" – לעניין יושב ראש המועצה הדתית וסגניו, קרוב משפחה כהגדרתו בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה-2005, ולעניין חברי המועצה – בן משפחה כהגדרתו בסעיף 17א(ב) לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975.

פיטורי עובדים

11א.  (א)  בעל תפקיד שהתמנה לפי תקנה 11(א) לא יפוטר אלא לפי המלצת יושב ראש המועצה הדתית ובאישור המועצה, בישיבה שזומנה כדי לדון בהעברה מכהונה של בעל תפקיד כאמור ושלא נדון בה כל נושא אחר, ולאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה שדבר הפיטורין יידון באותה ישיבה; לא תתקבל במועצה החלטה לפיטוריו של בעל תפקיד כאמור אלא לאחר שניתנה לו זכות לשאת לפני המועצה את דברו בעניין הפיטורין.

          (ב)  מנהל כללי שמונה לפי תקנה 11(ב) ועובדים שמונו לפי תקנה 11ד(1)(ב), רשאי יושב ראש המועצה הדתית לפטרם.

          (ג)   עובד המועצה הדתית שאינו מהעובדים המנויים בתקנות משנה (א) ו-(ב), רשאית לפטרו ועדת פיטורים שחבריה הם המנהל הכללי של המועצה הדתית, גזבר המועצה הדתית והיועץ המשפטי של המועצה הדתית.

מיום 18.6.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9323 מיום 19.4.2021 עמ' 2957

הוספת תקנה 11א

תקציב המועצה וחשבונותיה

12.    סימנים א', ב' ו-ג' בפרק האחד עשר לפקודת העיריות, למעט סעיף 206(ב1), תקנות הרשויות המקומיות (הכנת תקציבים), התשל"א-1971, תקנות הרשויות המקומיות (הנהלת חשבונות), התשמ"ח-1988, ותקנות הרשויות המקומיות (תשלומים בעד ביקורת חשבונות), התשנ"ד-1994, יחולו על המועצה הדתית, בשינויים המחויבים ובשינוי זה: בכל מקום, במקום "השר", "הממונה" או "הממונה על החשבונות" יקראו "השר או מי שהוא הסמיך לכך".

מיום 18.6.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9323 מיום 19.4.2021 עמ' 2958

החלפת תקנה 12

הנוסח הקודם:

תקציב

12. המועצה הדתית תקבע את מקורות המימון של פעולותיה, ככל שהם נדרשים מעבר למימון שיינתן מאוצר המדינה, לרבות הטלת אגרות וקבלת הלוואות בכפוף לאמור בסעיף 2(3) או (4) לפקודה, ותנהל תקציב שוטף, שנתי ורב-שנתי, באופן מאוזן.

נכסי המועצה ועסקיה

12א.  סימן א' בפרק העשירי וסעיפים 195, 196, 199, 200, 203 ו-203א לפקודת העיריות, תקנות העיריות (שמירת טפסים בעלי ערך כספי), התשכ"א-1961, תקנות הרשויות המקומיות (ניהול פנקסי זכויות במקרקעין), התשכ"ז-1967, ותקנות העיריות (הסדר רכישות, ניהול מחסנים, רישום וניהול טובין), התשנ"ח-1998, יחולו על המועצה הדתית, בשינויים המחויבים ובשינוי זה: בכל מקום, במקום "השר" או "הממונה" יקראו "השר או מי שהוא הסמיך לכך".

מיום 18.6.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9323 מיום 19.4.2021 עמ' 2958

הוספת תקנה 12א

חוזים ומכרזים

12ב.  (א)  על חוזים או עסקאות של המועצה יחולו הוראות סעיפים 122 ו-122א לפקודת העיריות, בשינויים המחויבים.

          (ב)  לא תתקשר המועצה הדתית בחוזה להעברת מקרקעין או טובין, להזמנת טובין או לביצוע עבודה, אלא לפי מכרז פומבי; הדרכים והכללים לעריכת המכרז, וכן סוגי החוזים שהמועצה הדתית תהיה רשאית להתקשר בהם בלא מכרז פומבי או בלא מכרז בכלל, יהיו לפי האמור בתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987, בשינויים המחויבים ובשינוי זה: בתקנה 1, במקום ההגדרות "הועדה" ו"יושב ראש הועדה" יקראו:

          ""הוועדה" – ועדה שחבריה הם המנהל הכללי של המועצה הדתית, והוא יהיה היושב ראש, גזבר המועצה הדתית והיועץ המשפטי של המועצה הדתית;".

מיום 18.6.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9323 מיום 19.4.2021 עמ' 2958

הוספת תקנה 12ב

הלוואות וערבויות

12ג.   המועצה רשאית ללוות כספים מכל אדם לכל מטרה שאישר השר וזאת בכפוף לקבלת אישור השר ולפי התנאים שבאישור.

מיום 18.6.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9323 מיום 19.4.2021 עמ' 2958

הוספת תקנה 12ג

תמיכות

12ד.  (א)  המועצה הדתית רשאית לתמוך במוסדות ציבור הפועלים למטרות הנמצאות בגדרי סמכותה של המועצה הדתית לפי תקנה 10, לפי תקציבה ולפי מבחנים שוויוניים שעליהם תחליט המועצה הדתית.

          (ב)  הוצאות המועצה הדתית לצורך תמיכה במוסדות ציבור ייכללו בתקציבה השנתי.

          (ג)   המועצה הדתית תקבע, באישור השר ובכפוף לתקנה 10(ב), נוהל שלפיו יוגשו ויידונו בקשות של מוסדות ציבור לקבלת תמיכה מתקציב המועצה הדתית.

          (ד)  לא יוצא סכום שנכלל בתקציב המועצה הדתית לצורך תמיכה במוסד ציבור אלא אם כן מוסד הציבור מקיים את הוראות הנוהל ובמידה המתיישבת עם המבחנים.

מיום 18.6.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9323 מיום 19.4.2021 עמ' 2959

הוספת תקנה 12ד

אצילת סמכויות

12ה.  יושב ראש המועצה רשאי, באישור המועצה, לאצול מתפקידיו וסמכויותיו לסגן יושב ראש המועצה או לחבר הנהלה או לעובד המועצה והכול דרך כלל או לעניין מסוים או לסוג עניינים מסוים; מילוי התפקידים והשימוש בסמכויות כאמור לא יהיו כרוכים בתשלום שכר.

מיום 18.6.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9323 מיום 19.4.2021 עמ' 2959

הוספת תקנה 12ה

13.    (בוטלה).

מיום 16.11.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5745 מיום 25.4.1996 עמ' 773

ביטול תקנה 13

הנוסח הקודם:

מועצת תרבות

13. המועצה הדתית רשאית למנות מועצת תרבות לעדה הדרוזית, ולקבוע את תפקידיה וסמכויותיה.

 

ביטול

14.    תקנות העדות הדתיות (ארגונן) (העדה הדרוזית), תשי"ז-1957 – בטלות.

14א.  (בוטלה).

מיום 16.11.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5745 מיום 25.4.1996 עמ' 773

הוספת תקנה 14א

 

מיום 18.4.2002

תק' תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6197 מיום 11.9.2002 עמ' 5

החלפת תקנה 14א

הנוסח הקודם:

14א. תוקף תקנות אלה לחמש שנים מיום כינונה של המועצה הדתית הראשונה על פיהן.

 

מיום 17.5.2003

תק' (מס' 2) תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6247 מיום 30.6.2003 עמ' 814

החלפת תקנה 14א

הנוסח הקודם:

14א. תוקפן של תקנות אלה עד יום כ"ז באדר ב' התשס"ג (31 במרס 2003).

 

מיום 1.1.2004

תק' תשס"ד-2003

ק"ת תשס"ד מס' 6280 מיום 28.12.2003 עמ' 101

החלפת תקנה 14א

הנוסח הקודם:

14א. תוקפן של תקנות אלה עד יום ח' בטבת התשס"ד (31 בדצמבר 2003).

 

מיום 1.1.2005

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6454 מיום 18.1.2006 עמ' 356

החלפת סעיף 14א

הנוסח הקודם:

14א. תוקפן של תקנות אלה עד יום י"ט בטבת התשס"ה (31 בדצמבר 2004).

 

מיום 1.7.2006

תק' (מס' 2) תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6498 מיום 11.7.2006 עמ' 984

החלפת סעיף 14א

הנוסח הקודם:

14א. תוקפן של תקנות אלה עד יום ד' בתמוז התשס"ו (30 ביוני 2006).

 

מיום 2.10.2006

תק' תשס"ז-2006

ק"ת תשס"ז מס' 6527 מיום 17.10.2006 עמ' 162

תיקון טעות תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6549 מיום 1.1.2007 עמ' 439

החלפת סעיף 14א

הנוסח הקודם:

14א. תוקפן של תקנות אלה עד יום ט' בתשרי התשס"ז (1 באוקטובר 2006).

 

מיום 31.12.2006

תק' (מס' 2) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6589 מיום 21.5.2007 עמ' 883

החלפת סעיף 14א

הנוסח הקודם:

14א. תוקפן של תקנות אלה עד יום י' בטבת התשס"ז (31 בדצמבר 2006).

 

מיום 1.10.2007

תק' תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6619 מיום 1.11.2007 עמ' 74

החלפת סעיף 14א

הנוסח הקודם:

14א. תוקפן של תקנות אלה עד יום י"ח בתשרי התשס"ח (30 בספטמבר 2007).

 

מיום 1.4.2008

תק' (מס' 2) תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6667 מיום 27.4.2008 עמ' 859

החלפת סעיף 14א

הנוסח הקודם:

14א. תוקפן של תקנות אלה עד יום כ"ד באדר ב' התשס"ח (31 במרס 2008).

 

מיום 1.1.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6747 מיום 2.2.2009 עמ' 414

ביטול תקנה 14א

הנוסח הקודם:

תוקף

14א. תוקפן של תקנות אלה עד יום ד' בטבת התשס"ט (31 בדצמבר 2008).

הוראת מעבר

15.    (א)  עד לבחירתו של היושב ראש הראשון של המועצה הדתית מבין חבריה, ימנה השר לעניני דתות ליושב ראש המועצה שופט של בית משפט מחוזי בדימוס שאינו מבין חברי המועצה.

          (ב)  ליושב ראש המועצה הממונה כאמור יהיו כל הסמכויות של יושב ראש נבחר, והוא יחדל לכהן עם בחירתו של היושב ראש הראשון של המועצה הדתית.

 

תוספת

(תקנה 2(א)(2))

אבו סנאן                         חורפיש                           עין אלאסד

בית ג'אן                          ירכא                               עוספיא

ג'ת- יאנוח                       כסרא-סמיע                     פקיעין

ג'וליס                             מראר                              ראמה

דאלית אל- כרמל              סאג'ור                            שפרעם

 

 

י"ד בחשון תשנ"ו (7 בנובמבר 1995)                   שמעון שטרית

                                                                                        השר לעניני דתות

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשנ"ו מס' 5713 מיום 16.11.1995 עמ' 127.

תוקנו ק"ת תשנ"ו מס' 5725 מיום 28.12.1995 עמ' 309 – תק' תשנ"ו-1995; תחילתן ביום תחילתן של התקנות העיקריות.

ק"ת תשנ"ו מס' 5745 מיום 25.4.1996 עמ' 772 – תק' (מס' 2) תשנ"ו-1996; תחילתן ביום תחילתן של התקנות העיקריות.

ק"ת תשס"ג מס' 6197 מיום 11.9.2002 עמ' 5 – תק' תשס"ג-2002; תחילתן ביום 18.4.2002.

ק"ת תשס"ג מס' 6247 מיום 30.6.2003 עמ' 814 – תק' (מס' 2) תשס"ג-2003; תחילתן ביום 17.5.2003.

ק"ת תשס"ד מס' 6280 מיום 28.12.2003 עמ' 101 – תק' תשס"ד-2003; תחילתן ביום 1.1.2004.

ק"ת תשס"ו מס' 6454 מיום 18.1.2006 עמ' 356 – תק' תשס"ו-2006; תחילתן ביום 1.1.2005.

ק"ת תשס"ו מס' 6498 מיום 11.7.2006 עמ' 984 – תק' (מס' 2) תשס"ו-2006; תחילתן ביום 1.7.2006.

ק"ת תשס"ז מס' 6527 מיום 17.10.2006 עמ' 162 – תק' תשס"ז-2006; תחילתן ביום 2.10.2006. ת"ט ק"ת תשס"ז מס' 6549 מיום 1.1.2007 עמ' 439.

ק"ת תשס"ז מס' 6589 מיום 21.5.2007 עמ' 883 – תק' (מס' 2) תשס"ז-2007; תחילתן ביום 31.12.2006.

ק"ת תשס"ח מס' 6619 מיום 1.11.2007 עמ' 74 – תק' תשס"ח-2007; תחילתן ביום 1.10.2007.

ק"ת תשס"ח מס' 6667 מיום 27.4.2008 עמ' 859 – תק' (מס' 2) תשס"ח-2008; תחילתן ביום 1.4.2008.

ק"ת תשס"ט מס' 6747 מיום 2.2.2009 עמ' 414 – תק' תשס"ט-2009; ר' תקנות 6, 7 לענין תחילה והוראות מעבר. ת"ט ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 476.

ק"ת תשפ"א מס' 9323 מיום 19.4.2021 עמ' 2956 – תק' תשפ"א-2021; תחילתן 60 ימים מיום פרסומן ור' תקנה 6 לענין הוראת מעבר.

6. על אף האמור בתקנה 11(ו) לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה 2 לתקנות אלה, על בעלי תפקידים שמונו ערב תחילתן של תקנות אלה תחול תקנה 11(ב) לתקנות העיקריות כנוסחה ערב התחילה, וזאת כל עוד הם משמשים באותו תפקיד.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות