נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלום בשל הימורים, הגרלות או פעילות נושאת פרסים), תשס"ג-2003

מסים – מס הכנסה – ניכויים – ניכוי מתשלומים

מסים – מס הכנסה – הימורים והגרלות

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

ניכוי המס

Go

2

סעיף 3

ניכוי משווה כסף

Go

2

סעיף 4

תשלום המס

Go

2

סעיף 5

דוח שנתי

Go

2

סעיף 6

אישור

Go

2

סעיף 7

תשלום כהכנסה

Go

2

סעיף 8

מיכון

Go

2


תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלום בשל הימורים, הגרלות או פעילות נושאת פרסים), תשס"ג-2003*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 164, 166 ו-243 לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

תק' תשס"ד-2004

          "השתכרות או רווח" – השתכרות או רווח שמקורם בהימורים, בהגרלות או בפעילות נושאת פרסים, כאמור בסעיף 2א, לפקודה בין אם מקורם בפעילות חוקית ובין אם מקורם בפעילות בלתי חוקית;

מיום 8.8.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6333 מיום 8.8.2004 עמ' 897

החלפת הגדרת "השתכרות או רווח"

הנוסח הקודם:

"השתכרות או רווח" – כהגדרתם בצו הפטור;

          "חייב" – אדם המשלם סכומים המהווים השתכרות או רווח בידי המקבל, בין על חשבונו הוא ובין מטעמו או על חשבונו של אדם אחר, שבאמצעותו משתלמים סכומים כאמור, במישרין או בעקיפין, למעט יחיד המשלם סכום כאמור שלא בתחום עסקו או משלח ידו;

          "מקבל" – אדם המקבל סכום בשל השתכרות או רווח כהגדרתם בצו הפטור, כולו או חלקו;

          "צו הפטור" – צו מס הכנסה (קביעת סכום לענין השתכרות או רווח מהגרלות, מהימורים או מפעילות נושאת פרסים), התשס"ג-2003;

          "תשלום" – סכום ששולם כהשתכרות או רווח שאינו פטור ממס לפי צו הפטור, בין אם שולם לאדם אחד ובין אם שולם לכמה בני אדם; ויראו לענין זה כהגרלה אחת או כהימור אחד, לפי הענין, גם הגרלה או הימור ששולבו בהם כמה ניחושים וכן כמה הגרלות או הימוקים שנעשו בטופס אחד.

ניכוי המס תק' תשע"ז-2017

2.       חייב המשלם תשלום ינכה ממנו מס בשיעור הקבוע בסעיף 124ב לפקודה וכן מס נוסף לפי סעיף 121ב לפקודה.

מיום 2.1.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7756 מיום 2.1.2017 עמ' 482

2. חייב המשלם תשלום ינכה ממנו מס בשיעור של 25% הקבוע בסעיף 124ב לפקודה וכן מס נוסף לפי סעיף 121ב לפקודה.

ניכוי משווה כסף

3.       היה התשלום האמור בתקנה 2, כולו או חלקו, בשווה כסף, יקבע המשלם, לצורך הניכוי, את סכום התשלום לפי שוויו; פקיד השומה רשאי להגדיל או להקטין את הסכום האמור והחייב ינכה את המס לפי קביעת פקיד השומה.

תשלום המס תק' תשע"ח-2017

4.       חייב ישלם לפקיד השומה עד היום ה-16 בכל חודש, את סכום המס שניכה בחודש הקודם לפי תקנות אלה, ויגיש לו באותו מועד דוח לפי טופס 0102.

מיום 1.1.2018

תק' תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7907 מיום 27.12.2017 עמ' 443

4. חייב ישלם לפקיד השומה עד היום ה-15 16 בכל חודש, את סכום המס שניכה בחודש הקודם לפי תקנות אלה, ויגיש לו באותו מועד דוח לפי טופס 0102.

דוח שנתי

5.       חייב ימלא לגבי כל מקבל בטופס 0801 את כל הפרטים המפורטים בו, בתוך שבוע מיום ששילם לו הכנסה כאמור ויגיש את הטופס לפקיד השומה יחד עם טופס 0856 כשהוא מסוכם לכל פרטיו, לא יאוחר מיום 31 במרס של כל שנה, סכומים ששילם בשנת המס הקודמת; בטפסים כאמור יפרט את שם המקבל ומספר זהותו, את סכום התשלום ואת סכום המס שנוכה, אלא אם כן אישר הנציב אחרת, והכל בין אם ניכה מס ובין אם לאו.

אישור

6.       חייב שניכה מס כאמור בתקנות אלה ייתן למקבל על פי בקשתו, בסוף שנת המס ולא יאוחר מיום 20 במרס של כל שנה, אישור לגבי שנת המס הקודמת, לפי טופס 0857 על הסכום ששילם ועל המס שנוכה ויפרט את הפרטים כאמור בתקנה 3 וכן כל פרט אחר שברשותו שידרוש הנציב.

תשלום כהכנסה

7.       אין בהוראות תקנות אלה כדי לפטור מקבל מלכלול את התשלום בדין וחשבון על הכנסתו.

מיכון

8.       חייב העורך את חישוב הסכומים ששילם, התשלום או הניכויים ממנו באמצעות מיכון, יגיש לפקיד השומה את הדוחות האמורים בתקנות אלה כפי שיורה הנציב.

ל' בסיון התשס"ג (30 ביוני 2003)                                      בנימין נתניהו

                                                                                                               שר האוצר

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ק"ת תשס"ג מס' 6249 מיום 7.7.2003 עמ' 836.

תוקנו ק"ת תשס"ד מס' 6333 מיום 8.8.2004 עמ' 897 – תק' תשס"ד-2004.

ק"ת תשע"ז מס' 7756 מיום 2.1.2017 עמ' 482 – תק' תשע"ז-2017.

ק"ת תשע"ח מס' 7907 מיום 27.12.2017 עמ' 443 – תק' תשע"ח-2017; תחילתן ביום 1.1.2018 ותחולתן על דוחות שיש להגיש לפי הפקודה לשנת המס 2018 או לאחריה.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות