נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו מס הכנסה (קביעת סכום לענין השתכרות או רווח מהימורים מהגרלות או מפעילות נושאת פרסים), תשס"ג-2003

 

 

מסים – מס הכנסה – קביעות וכללים

מסים – מס הכנסה – הימורים והגרלות

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

קביעת סכום

Go

2

סעיף 3

פטור חלקי

Go

2

סעיף 4

היקף ההגרלה, ההימור או הפרס

Go

2

סעיף 5

עדכון סכומים

Go

2

סעיף 6

תחילה ותחולה

Go

2

 

צו תשס"ד-2004 צו תשס"ה-2005


צו מס הכנסה (קביעת סכום לענין השתכרות או רווח מהימורים מהגרלות או מפעילות נושאת פרסים), תשס"ג-2003*

מיום 1.1.2004

צו תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6295 מיום 26.2.2004 עמ' 276

צו מס הכנסה (קביעת סכום לענין השתכרות או רווח מהימורים מהגרלות או מפעילות נושאת פרסים) (הוראת שעה לשנת המס 2003) (הוראת שעה לשנות המס 2003 ו-2004), התשס"ג-2003

 

מיום 1.1.2005

צו תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6363 מיום 20.1.2005 עמ' 341

צו מס הכנסה (קביעת סכום לענין השתכרות או רווח מהימורים מהגרלות או מפעילות נושאת פרסים) (הוראת שעה לשנות המס 2003 ו-2004), התשס"ג-2003

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9(28) ו-243 לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני קובע לאמור:

הגדרות

1.       בצו זה –

          "ההפרש" – ההפרש שבין הסכום שהתקבל בשל הימורים, הגרלות או פעילות נושאת פרסים לבין סכום תקרת הפטור;

          "השתכרות או רווח" – השתכרות או רווח שמקורם בהימורים, בהגרלות או בפעילות נושאת פרסים כאמור בסעיף 2א לפקודה שנעשו במסגרת חוקית;

צו תשס"ה-2005

          "תקופת הוראת השעה" – (נמחקה);

מיום 1.1.2004

צו תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6295 מיום 26.2.2004 עמ' 276

הוספת הגדרת "תקופת הוראת השעה"

 

מיום 8.8.2004

צו (מס' 2) תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6333 מיום 8.8.2004 עמ' 897

"תקופת הוראת השעה" – התקופה שבין יום א' בתמוז התשס"ג (1 ביולי 2003) ליום י"א בתמוז התשס"ד (30 ביוני 2004) ליום י"ט בטבת התשס"ה (31 בדצמבר 2004);

 

מיום 1.1.2005

צו תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6363 מיום 20.1.2005 עמ' 341

מחיקת הגדרת "תקופת הוראת השעה"

הנוסח הקודם:

"תקופת הוראת השעה" – התקופה שבין יום א' בתמוז התשס"ג (1 ביולי 2003) ליום ליום י"ט בטבת התשס"ה (31 בדצמבר 2004);

צו תשע"ח-2018

          "תקרת הפטור" – סכום של 30,500 שקלים חדשים.

מיום 1.1.2005

צו תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6363 מיום 20.1.2005 עמ' 341

"תקרת הפטור" – סכום של 70,000 שקלים חדשים 50,000 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2014

צו תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7315 מיום 25.12.2013 עמ' 315

"תקרת הפטור" – סכום של 50,000 שקלים חדשים 60,720 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2019

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8004 מיום 22.5.2018 עמ' 1977

"תקרת הפטור" – סכום של 60,720 30,500 שקלים חדשים.

קביעת סכום צו תשס"ד-2004 צו תשס"ה-2005

2.       לענין סעיף 9(28) לפקודה, יראו השתכרות או רווח כפטורים ממס, אם הסכום שהתקבל מהימור אחד, מהגרלה אחת, או מפרס אחד, לפי הענין, פחת מתקרת הפטור.

מיום 1.1.2004

צו תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6295 מיום 26.2.2004 עמ' 276

2. לענין סעיף 9(28) לפקודה, יראו בשנת המס 2003 בתקופת הוראת השעה השתכרות או רווח כפטורים ממס, אם הסכום שהתקבל מהימור אחד, מהגרלה אחת, או מפרס אחד, לפי הענין, פחת מתקרת הפטור.

 

מיום 1.1.2005

צו תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6363 מיום 20.1.2005 עמ' 341

2. לענין סעיף 9(28) לפקודה, יראו בתקופת הוראת השעה השתכרות או רווח כפטורים ממס, אם הסכום שהתקבל מהימור אחד, מהגרלה אחת, או מפרס אחד, לפי הענין, פחת מתקרת הפטור.

פטור חלקי צו תשס"ד-2004 צו תשס"ה-2005

3.       לענין השתכרות או רווח מהימור אחד, מהגרלה אחת או מפרס אחד כאמור, שסכומם עלה על תקרת הפטור ופחת מכפל תקרת הפטור, יראו כפטור ממס סכום השווה לתקרת הפטור בניכוי ההפרש.

מיום 1.1.2004

צו תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6295 מיום 26.2.2004 עמ' 276

3. לענין השתכרות או רווח מהימור אחד, מהגרלה אחת או מפרס אחד כאמור, שסכומם עלה על תקרת הפטור ופחת מכפל תקרת הפטור, יראו כפטור ממס בשנת המס 2003 בתקופת הוראת השעה סכום השווה לתקרת הפטור בניכוי ההפרש.

 

מיום 1.1.2005

צו תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6363 מיום 20.1.2005 עמ' 341

3. לענין השתכרות או רווח מהימור אחד, מהגרלה אחת או מפרס אחד כאמור, שסכומם עלה על תקרת הפטור ופחת מכפל תקרת הפטור, יראו כפטור ממס בתקופת הוראת השעה סכום השווה לתקרת הפטור בניכוי ההפרש.

היקף ההגרלה, ההימור או הפרס

4.       לענין תקנות אלה יראו כהגרלה אחת כהימור אחד או כפרס אחד גם הגרלה, הימור או פרס ששולבו בהם כמה ניחושים וכן כמה הגרלות או הימורים שנעשו בטופס אחד, והכל בין אם שולמו לאדם אחד ובין אם שולמו לכמה בני אדם.

עדכון סכומים

5.       תקרת הפטור תתואם לפי הוראות סעיף 120ב לפקודה, כאילו היתה תקרת הכנסה כמשמעותה באותו סעיף.

תחילה ותחולה

6.       תחילתו של צו זה ביום א' בתמוז התשס"ג (1 ביולי 2003) (להלן – יום התחילה) והוא יחול על השתכרות או רווח שמקורם בהימורים, בהגרלות או בפעילות נושאת פרסים שהתקיימו ביום התחילה או לאחריו.

 

 

ב' בתמוז התשס"ג (2 ביולי 2003)                        בנימין נתניהו

                                                                                             שר האוצר

 

 

 * פורסם ק"ת תשס"ג מס' 6249 מיום 7.7.2003 עמ' 837.

תוקן ק"ת תשס"ד מס' 6295 מיום 26.2.2004 עמ' 276 – צו תשס"ד-2004; תחילתו ביום 1.1.2004.

ק"ת תשס"ד מס' 6333 מיום 8.8.2004 עמ' 897 – צו (מס' 2) תשס"ד-2004.

ק"ת תשס"ה מס' 6363 מיום 20.1.2005 עמ' 341 – צו תשס"ה-2005; תחילתו ביום 1.1.2005.

ק"ת תשע"ד מס' 7315 מיום 25.12.2013 עמ' 315 – צו תשע"ד-2013; תחילתו ביום 1.1.2014 ור' סעיף 2 לענין תחולה.

ק"ת תשע"ח מס' 8004 מיום 22.5.2018 עמ' 1977 – צו תשע"ח-2018; ר' סעיף 2 לענין תחילה ותחולה.

2. תחילתו של צו זה ביום כ"ד בטבת התשע"ט (1 בינואר 2019) (להלן – יום התחילה) והוא יחול על השתכרות או רווח שמקורם בהימורים, בהגרלות או בפעילות נושאת פרסים שהופקו או נצמחו מיום התחילה ואילך.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות