נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו רשויות נחלים ומעיינות (הטלת תפקידי רשות נחל על רשויות ניקוז), תשס"ג-2003

רבדים בחקיקה

חקלאות טבע וסביבה – גנים שמורות ואתרים – נחלים ומעיינות

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – מים – רשויות ניקוז

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

הטלת תפקידים

סעיף 2

2

Go

אישור תכנית מפעל

סעיף 3

2

Go

תחילה

סעיף 4


צו רשויות נחלים ומעיינות (הטלת תפקידי רשות נחל על רשויות ניקוז), תשס"ג-2003*

           בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 2 ו-11 לחוק רשויות נחלים ומעיינות, התשכ"ה-1965, ולאחר התייעצות עם הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, אני מצווה לאמור:

הגדרות

1.       בצו זה –

           "השר" – השר לאיכות הסביבה;

           "יחידת נוף" – אזור גאוגרפי בעל קווי מיתאר בולטים ומשותפים, המתקיימות בו תכונות אחידות מבחינת משאבי טבע, אקלים ובתי גידול;

           "מגוון ביולוגי" – כלל האורגניזמים על פני כדור הארץ שהתפתחו בכל אחת מסביבות החיים – יבשתית, מימית וימית, לרבות המגוון שבתוך מיני האורגניזמים, בין המינים, ומגוון המערכות האקולוגיות ויחידות נוף;

           "מערכת אקולוגית" – מבנה ותפקוד של אזור נתון על כל מרכיביו הביולוגיים והפיזיים;

           "נציב המים" – כהגדרתו בסעיף 11 לחוק המים, התשי"ט-1959;

           "רשות ניקוז" – כל אחת מרשויות הניקוז המפורטות בתוספת.

הטלת תפקידים צו תש"ע-2010

2.       (א)  על כל רשות ניקוז מוטלים בזה, לגבי כל נחל או כל מקור מים שבתחומה, תפקידים של רשות נחל כמפורט להלן:

(1)   קביעת תוואי לנחל, באישור השר ונציב המים;

(2)   שמירת הנוף ומתנות הטבע לאורך הנחל בשתי גדותיו או מסביב למעיין, למעט נחל ומעיין שבתחומי גן לאומי או שמורת טבע, כהגדרתם בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998, והכשרת שטחים אלה לצורכי גנים, נופש וספורט; תפקיד זה יבוצע בהתייעצות עם השר.

צו תש"ע-2010

           (ב)  אם קיימת רשות נחל בתחום של רשות ניקוז, תמשיך רשות הניקוז לפעול בתחומיה לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח-1957, וכן תמלא את התפקידים של רשות נחל שהוטלו עליה בצו זה בכל מקום שאינו בתחומה של רשות הנחל, ובלבד שתפעל בהתייעצות עם רשות הנחל בכל פעולה העלולה לגרום השפעה סביבתית על תחום רשות הנחל.

מיום 1.8.2010

צו תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6904 מיום 1.7.2010 עמ' 1343

2. (א) על כל רשות ניקוז מוטלים בזה, לגבי כל נחל או כל מקור מים שבתחומה, תפקידים של רשות נחל כמפורט להלן:

(1) קביעת תוואי לנחל, באישור השר ונציב המים;

(2) שמירת הנוף ומתנות הטבע לאורך הנחל בשתי גדותיו או מסביב למעיין, למעט נחל ומעיין שבתחומי גן לאומי או שמורת טבע, כהגדרתם בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998, והכשרת שטחים אלה לצורכי גנים, נופש וספורט; תפקיד זה יבוצע בהתייעצות עם השר.

(ב) אם קיימת רשות נחל בתחום של רשות ניקוז, תמשיך רשות הניקוז לפעול בתחומיה לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח-1957, וכן תמלא את התפקידים של רשות נחל שהוטלו עליה בצו זה בכל מקום שאינו בתחומה של רשות הנחל, ובלבד שתפעל בהתייעצות עם רשות הנחל בכל פעולה העלולה לגרום השפעה סביבתית על תחום רשות הנחל.

אישור תכנית מפעל

3.       (א)  תכנית שהכינה רשות ניקוז לשם ביצוע תפקידיה לפי צו זה (להלן – התכנית), תאושר בידי השר נוסף על האישורים הדרושים לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח-1957, ובהתקיים תנאים אלה:

(1)   התכנית הוכנה תוך ראיה סביבתית ואקולוגית כוללנית לאגני היקוות שבתחום התכנית;

(2)   רשות הניקוז הביאה את התכנית לידיעה המוקדמת של אדף מים ונחלים במשרד לאיכות הסביבה והלשכה המחוזית הנוגעת בדבר;

(3)   התכנית כוללת הוראות לשמירת נוף ומתנות טבע לפי צו זה.

           (ב)  התכנית תבוצע באופן בר קיימא תוך התחשבות בתפקוד המערכות האקולוגיות שבתחום התכנית, באיכות מקורות מים, ובהגנה על המגוון הביולוגי; לענין סעיף קטן זה, "באופן בר קיימא" – ניצול משאבי טבע באופן המאפשר לתהליכים טבעיים לחדש את מה שנוצל.

תחילה

4.       תחילתו של צו זה שלושים ימים מיום פרסומו.

צו תשס"ו-2005 צו תש"ע-2010

תוספת

(סעיף 1)

1.    ירדן דרומי

2.    שקמה-בשור

3.    ערבה

4.    שורק-לכיש

5.    ים המלח

6.    חוף כרמל

7.    גליל מערבי

8.    כינרת

9.    שרון

10.  קישון

11.  ירקון

מיום 29.12.2005

צו תשס"ו-2005

ק"ת תשס"ו מס' 6439 מיום 29.11.2005 עמ' 118

צו תשס"ו-2005 (תיקון) תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6726 מיום 1.12.2008 עמ' 172

הוספת פרטים 3 עד 8

מיום 1.8.2010

צו תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6904 מיום 1.7.2010 עמ' 1343

הוספת פרטים 9 עד 11

כ"ה בסיון התשס"ג (25 ביוני 2003)

                                                                   יהודית נאות

                                                                                   השרה לאיכות הסביבה* פורסם ק"ת תשס"ג מס' 6250 מיום 16.7.2003 עמ' 844.

תוקן ק"ת תשס"ו מס' 6439 מיום 29.11.2005 עמ' 118 – צו תשס"ו-2005; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו (תוקן ק"ת תשס"ט מס' 6726 מיום 1.12.2008 עמ' 172 – צו תשס"ו-2005 (תיקון) תשס"ט-2008).

ק"ת תש"ע מס' 6904 מיום 1.7.2010 עמ' 1343 – צו תש"ע-2010; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות