Nevo.co.il

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (חישוב תשלומים בעד שירותי בזק והצמדתם), תשס"ג-2003

רשויות ומשפט מנהלי – תקשורת – בזק ושידורים – תשלומים

רשויות ומשפט מנהלי – תקשורת – בזק ושידורים – שירותים

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

3

Go

הצמדת התשלומים ועדכונם

סעיף 2

3

Go

עיגול סכומים

סעיף 3

3

Go

ביטול

סעיף 4

3

Go

תחילה

סעיף 5

3

Go

הוראת שעה

סעיף 6

3

Go

חישוב מקדם הפחתה

סעיף 1

4

Go

חישוב רמת התשלומים החודשית היחסית

סעיף 2

4

Go

פירוט שירותי בזק

סעיף 3


תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (חישוב תשלומים בעד שירותי בזק והצמדתם), תשס"ג-2003*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15(א)(2) ו-(ד) ו-59 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (להלן – החוק), בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

תק' תשס"ה-2005

          "דו"ח כספי רבעוני" – כמשמעות "דו"ח רבעוני" בתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970;

מיום 1.5.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6389 מיום 1.6.2005 עמ' 678

הוספת הגדרת "דו"ח כספי רבעוני"

תק' תשס"ד-2004

          "דוח כספי שנתי" – כמשמעות "דוחות כספיים" בתקנות ניירות ערך (עריכת דוחות כספיים שנתיים), התשנ"ג-1993;

מיום 1.6.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6318 מיום 1.6.2004 עמ' 606

"דוח כספי שנתי" – כהגדרת כמשמעות "דוחות כספיים" בתקנות ניירות ערך (עריכת דוחות כספיים שנתיים), התשנ"ג-1993;

          "החברה" - "בזק", החברה הישראלית לתקשורת בע"מ;

          "יום העדכון" - כמשמעותו בתקנה 2;

          "המדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

          "מדד חדש" – מדד שפורסם בחודש ינואר שקדם ליום העדכון;

          "מדד יסודי" – מדד שפורסם בחודש ינואר שלפני יום העדכון הקודם;

תק' תשס"ז-2007

          "מפעיל רט"ן" – כמשמעותו בתקנות קישור-גומלין;

מיום 31.5.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6590 מיום 31.5.2007 עמ' 930

הוספת הגדרת "מפעיל רט"ן"

          "מקדם הפחתה" – כל אחד משיעורי התייעלות אלה:

(1)   לענין התשלום הקבוע בעד קו מנוי-טלפון ובעד קו מנוי-טלפון בשירות רסל"ש בסיסי – 1;

(2)   לענין התשלומים בעד שאר שירותי בזק – כמפורט להלן:

(א)   היה שיעור הצמיחה בין % (1-) לבין % (3-) – 0.968;

(ב)   היה שיעור הצמיחה מעל ל-%(1-) – יחושב לפי הנוסחה שבפרט 1(1) בתוספת;

(ג)    היה שיעור הצמידה פחות מ-%(3-) – יחושב לפי הנוסחה שבפרט 1(2) בתוספת;

תק' תשס"ז-2007 תק' תשע"ב-2012

          "סכום הפרשה לזיכויים" – הסכום שהפרישה החברה, בדוח הכספי הרבעוני ובדוח הכספי השנתי, לזיכויים לענין שיחה מאת מנוי החברה אל מנוי של בעל רישיון לשירותי רט"ן, בגין חיובו של מנוי בעד התשלום אשר משולם לבעל רישיון לשירותי רט"ן בעד קישור-גומלין, כקבוע בתקנה 3ג(א)(1) לתקנות קישור גומלין, כאמור בסעיף 7 בתוספת הראשונה לתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד שירותי בזק), התשס"ז-2007 (להלן – תקנות התשלומים);

מיום 31.5.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6590 מיום 31.5.2007 עמ' 930

הוספת הגדרת "סכום הפרשה לזיכויים"

מיום 1.6.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7124 מיום 31.5.2012 עמ' 1187

"סכום הפרשה לזיכויים" – הסכום שהפרישה החברה, בדוח הכספי הרבעוני ובדוח הכספי השנתי, לזיכויים לענין שיחה מאת מנוי החברה אל מנוי של בעל רישיון לשירותי רט"ן, בגין חיובו של מנוי בעד התשלום אשר משולם לבעל רישיון לשירותי רט"ן בעד קישור-גומלין, כקבוע בתקנה 3ג(א)(1) לתקנות קישור גומלין, כאמור בסעיף 7 בתוספת הראשונה לתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד שירותי בזק), התשס"ו-2006 לתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד שירותי בזק), התשס"ז-2007 (להלן – תקנות התשלומים);

תק' תשס"ה-2005

          "סכום מתואם רבעוני" –

תק' (מס' 2) תשס"ו-2006 תק' תשס"ז-2007

(1)   לענין כל אחד משלושת הרבעונים הראשונים בשנת הכספים – סכום הכנסות החברה בערכים נומינליים לפי דו"ח כספי רבעוני, בניכוי התשלומים בעד קישור-גומלין באותו רבעון, כשהוא מחולק ברמת התשלומים הרבעונית היחסית;

תק' (מס' 2) תשס"ו-2006 תק' תשס"ז-2007

(2)   לענין הרבעון האחרון בשנת הכספים – ההפרש שבין סכום הכנסות החברה בערכים נומינליים לפי דו"ח כספי שנתי לשנת הכספים, בניכוי התשלומים בעד קישור-גומלין בשנה האמורה, לבין סך הכנסות החברה בערכים נומינליים לפי הדו"חות הכספיים הרבעונים לשלושת הרבעונים הראשונים בשנת הכספים, ובניכוי סך הכנסות החברה מהתשלומים בעד קישור-גומלין ברבעונים האמורים, כשהוא מחולק ברמת התשלומים הרבעונית היחסית לרבעון האחרון בשנת הכספים;

מיום 1.6.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6318 מיום 1.6.2004 עמ' 606

החלפת הגדרת "סכום מתואם"

הנוסח הקודם:

"סכום מתואם" – כל אחד מאלה:

(1) לענין דוח כספי שנתי לשנת הכספים שקדמה ליום העדכון – סכום הכנסות החברה לפי הדוח כאמור, כשהוא מחולק במכפלת שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי, המשמש ביום העדכון, בשיעור שינוי התשלומים;

(2) לענין דוח כספי שנתי לשנת הכספים שקדמה ליום העדכון הקודם – סכום הכנסות החברה לפי הדוח כאמור, כשהוא מחולק במכפלת שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי, ששימש ביום העדכון הקודם, בשיעור שינוי התשלומים;

מיום 1.5.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6389 מיום 1.6.2005 עמ' 678

החלפת הגדרת "סכום מתואם" בהגדרת "סכום מתואם רבעוני"

הנוסח הקודם:

"סכום מתואם" – כל אחד מאלה:

(1) לענין דוח כספי שנתי לשנת הכספים שקדמה ליום העדכון – סכום הכנסות החברה בערכים נומינליים לפי הדוח כאמור, ובניכוי הכנסות החברה מתשלומי פלאפון בשנה האמורה, כשהוא מחולק בשיעור שינוי התשלומים;

(2) לענין דוח כספי שנתי לשנת הכספים שקדמה ליום העדכון הקודם – סכום הכנסות החברה בערכים נומינליים לפי הדוח כאמור, ובניכוי הכנסות החברה מתשלומי פלאפון בשנה האמורה, כשהוא מחולק בשיעור שינוי התשלומים;

מיום 29.6.2006

תק' (מס' 2) תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6494 מיום 29.6.2006 עמ' 917

"סכום מתואם רבעוני" –

(1) לענין כל אחד משלושת הרבעונים הראשונים בשנת הכספים – סכום הכנסות החברה בערכים נומינליים לפי דו"ח כספי רבעוני ובניכוי הכנסות החברה מתשלומי פלאפון באותו רבעון, כשהוא מחולק ברמת התשלומים הרבעונית היחסית;

(2) לענין הרבעון האחרון בשנת הכספים – ההפרש שבין סכום הכנסות החברה בערכים נומינליים לפי דו"ח כספי שנתי לשנת הכספים ובניכוי הכנסות החברה מתשלומי פלאפון בשנה האמורה, לבין סך הכנסות החברה בערכים נומינליים לפי הדו"חות הכספיים הרבעונים לשלושת הרבעונים הראשונים בשנת הכספים ובניכוי סך הכנסות החברה מתשלומי פלאפון ברבעונים האמורים, כשהוא מחולק ברמת התשלומים הרבעונית היחסית לרבעון האחרון בשנת הכספים;

מיום 31.5.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6590 מיום 31.5.2007 עמ' 930

"סכום מתואם רבעוני" –

(1) לענין כל אחד משלושת הרבעונים הראשונים בשנת הכספים – סכום הכנסות החברה בערכים נומינליים לפי דו"ח כספי רבעוני, בניכוי התשלומים בעד קישור-גומלין באותו רבעון, כשהוא מחולק ברמת התשלומים הרבעונית היחסית;

(2) לענין הרבעון האחרון בשנת הכספים – ההפרש שבין סכום הכנסות החברה בערכים נומינליים לפי דו"ח כספי שנתי לשנת הכספים, בניכוי התשלומים בעד קישור-גומלין בשנה האמורה, לבין סך הכנסות החברה בערכים נומינליים לפי הדו"חות הכספיים הרבעונים לשלושת הרבעונים הראשונים בשנת הכספים, ובניכוי סך הכנסות החברה מהתשלומים בעד קישור-גומלין ברבעונים האמורים, כשהוא מחולק ברמת התשלומים הרבעונית היחסית לרבעון האחרון בשנת הכספים;

תק' תשס"ה-2005

          "סכום מתואם שנתי" – סך כל הסכומים המתואמים הרבעוניים בשנת הכספים;

מיום 1.5.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6389 מיום 1.6.2005 עמ' 678

הוספת הגדרת "סכום מתואם שנתי"

תק' תשס"ה-2005

          "שיעור שינוי התשלומים" – (נמחקה);

מיום 1.5.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6389 מיום 1.6.2005 עמ' 678

מחיקת הגדרת "שיעור שינוי התשלומים"

הנוסח הקודם:

"שיעור שינוי התשלומים" – כל אחד מאלה:

(1) לענין פסקה (1), בהגדרה "סכום מתואם" – השיעור שבו השתנו התשלומים במהלך שנת הכספים שקדמה ליום העדכון, לעומת השיעור שבו השתנו התשלומים במהלך שנת הכספים שקדמה ליום העדכון הקודם, אשר יחושב לפי הנוסחה שבפרט 2(1) בתוספת;

(2) לענין פסקה (2), בהגדרה "סכום מתואם" – השיעור שבו השתנו התשלומים במהלך שנת הכספים שקדמה ליום העדכון הקודם, לעומת השיעור שבו השתנו התשלומים במהלך שנת הכספים שקדמה ליום העדכון שלפני יום העדכון הקודם, אשר יחושב לפי הנוסחה שפרט 2(2) בתוספת;

תק' תשס"ה-2005

          "רמת התשלומים החודשית היחסית" – התוצאה המתקבלת מהשוואת רמת התשלומים בחודש מסוים, לעומת רמת התשלומים שהיתה בחודש הראשון בשנת הכספים שקדמה ליום העדכון הקודם, אשר תחושב לפי הנוסחה שבפרט 2 בתוספת;

מיום 1.5.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6389 מיום 1.6.2005 עמ' 678

הוספת הגדרת "רמת התשלומים החודשית היחסית"

תק' תשס"ה-2005

          "רמת התשלומים הרבעונית היחסית" – ממוצע של רמות התשלומים החודשיות היחסיות באותו רבעון;

מיום 1.5.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6389 מיום 1.6.2005 עמ' 678

הוספת הגדרת "רמת התשלומים הרבעונית היחסית"

תק' תשס"ה-2005

          "שיעור הצמיחה" – שיעור השינוי שחל בסכום המתואם השנתי לשנת הכספים שקדמה ליום העדכון, לעומת הסכום המתואם השנתי לשנת הכספים שקדמה ליום העדכון הקודם;

מיום 1.5.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6389 מיום 1.6.2005 עמ' 678

"שיעור הצמיחה" – שיעור השינוי שחל בסכום המתואם לפי הדוח הכספי השנתי לשנת הכספים שקדמה ליום העדכון, לעומת הסכום המתואם לפי הדוח הכספי השנתי לשנת הכספים שקדמה ליום העדכון הקודם;

          "שירות רסל"ש בסיסי" (ISDN-BRA) – כהגדרתו בתקנות התשלומים לפי התוספת;

תק' (מס' 2) תשס"ו-2006

          "תשלומי פלאפון" – (נמחקה);

מיום 1.6.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6318 מיום 1.6.2004 עמ' 606

הוספת הגדרת "תשלומי פלאפון"

מיום 29.6.2006

תק' (מס' 2) תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6494 מיום 29.6.2006 עמ' 917

מחיקת הגדרת "תשלומי פלאפון"

הנוסח הקודם:

"תשלומי פלאפון" – הסכומים שפלאפון תקשורת בע"מ משלמת לחברה לפי הוראות סעיף 22 להסכם שנחתם ביום 14 באוקטובר 1994 בין החברה לבין מוטורולה ישראל בע"מ, או לפי כל הסכם מאוחר לו שענינו הסדרתם של הסכומים האמורים, והכל כפי שתדווח החברה למשרד התקשורת מדי שנה לפי מתכונת שיורה עליה המנהל הכללי של המשרד;

תק' תשס"ה-2005 תק' תשס"ז-2007

          "התשלומים" – התשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בפרט 3 בתוספת (להלן – השירותים המפורטים בתוספת) כפי שנקבעו בתקנות התשלומים וכן התשלומים בעד שאר שירותי בזק כפי שנקבעו בתקנות התשלומים (להלן – השירותים שאינם מפורטים בתוספת), ולענין תקנה 2(ב) מי מביניהם, לפי הענין;

מיום 1.5.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6389 מיום 1.6.2005 עמ' 678

החלפת הגדרת "התשלומים"

הנוסח הקודם:

"התשלומים" – התשלומים בעד שירותי בזק שנקבעו בתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים כתוספת לחוק), התשס"ג-2003 (להלן – תקנות התשלומים לפי התוספת), ובתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד שירותי בזק שאינם מפורטים בתוספת לחוק), התשס"ג-2003, ולענין תקנה 2(ב) מי מביניהם, לפי הענין.

מיום 31.5.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6590 מיום 31.5.2007 עמ' 930

"התשלומים" – התשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בפרט 3 בתוספת (להלן – השירותים המפורטים בתוספת) כפי שנקבעו בתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד שירותי בזק), התשס"ה-2005 (להלן – תקנות התשלומים) בתקנות התשלומים וכן התשלומים בעד שאר שירותי בזק כפי שנקבעו בתקנות התשלומים (להלן – השירותים שאינם מפורטים בתוספת), ולענין תקנה 2(ב) מי מביניהם, לפי הענין;

תק' תשס"ז-2007

          "התשלומים בעד קישור-גומלין" – התשלומים אשר שילמה החברה למפעיל רט"ן בהתאם להוראות תקנות 3ב(ב), ו-3ג(א)(1), (ב), (ג) ו-(ד) לתקנות קישור-גומלין, בניכוי סכום הפרשה לזיכויים כפי שאישר רואה חשבון המבקש את הדוחות הכספיים של החברה;

מיום 31.5.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6590 מיום 31.5.2007 עמ' 930

הוספת הגדרת "התשלומים בעד קישור-גומלין"

תק' תשס"ז-2007

          "תקנות קישור-גומלין" – תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד קישור-גומלין), התש"ס-2000.

מיום 31.5.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6590 מיום 31.5.2007 עמ' 930

הוספת הגדרת "תקנות קישור-גומלין"

הצמדת התשלומים ועדכונם

2.    (א)  התשלומים יעודכנו ב-1 ביוני של כל שנה לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי, כשהם מוכפלים במקדם ההפחתה[1].

תק' תשס"ה-2005

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א) ובמגמה לקרב את התשלומים לעלות הממשית של שירותי הבזק ולשמור, ככל שניתן, על הכנסות החברה מהתשלומים בעד השירותים המפורטים בתוספת ועל הכנסות החברה מהתשלומים בעד השירותים שאינם מפורטים בתוספת, אילו עודכן כל תשלום לפי הוראות תקנת משנה (א), יכול שביום עדכון כלשהו, יעודכן תשלום אחד, כולו או חלקו, במקום עדכון תשלום אחר, כולו או חלקו, ובלבד –

תק' תשס"ד-2004

(1)   שסך כל הכנסות החברה מהתשלומים יהיה שווה לסך על הכנסות החברה שהיו מתקבלות אילו עודכן כל תשלום לפי הוראות תקנת משנה (א);

(2)   ששיעור השינוי של תשלום פלוני לא יעלה על 25 אחוזים מהתשלום שהיה מתקבל כתוצאה מעדכונו לפי תקנת משנה (א)

          (ג)   השר יפרסם בהודעה ברשומות את התשלומים כפי שעודכנו עקב האמור בתקנה זו.

מיום 1.6.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6318 מיום 1.6.2004 עמ' 606

(1) שסך כל הכנסות החברה משירותיה, שתקנות אלה חלות עליהם, מהתשלומים יהיה שווה לסך על הכנסות החברה שהיו מתקבלות אילו עודכן כל תשלום לפי הוראות תקנת משנה (א);

מיום 1.5.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6389 מיום 1.6.2005 עמ' 678

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) ובמגמה לקרה את התשלומים לעלות הממשית של שירותי הבזק ולשמור, ככל שניתן, על הכנסות החברה מהתשלומים בעד השירותים המפורטים בתוספת לחוק בתוספת ועל הכנסות החברה מהתשלומים בעד השירותים שאינם מפורטים בתוספת לחוק בתוספת, אילו עודכן כל תשלום לפי הוראות תקנת משנה (א), יכול שביום עדכון כלשהו, יעודכן תשלום אחד, כולו או חלקו, במקום עדכון תשלום אחר, כולו או חלקו, ובלבד –

עיגול סכומים

3.    (א)  הסכומים שעודכנו לפי תקנה 2 יעוגלו כמפורט להלן:

(1)   סכום העולה על אגורה אחת ואינו עולה על שקל חדש אחד - לסכום הקרוב שהוא מכפלה של מאית האגורה;

(2)   סכום העולה על שקל חדש אחד ואינו עולה על 10 שקלים חדשים - לסכום הקרוב שהוא מכפלה של אגורה אחת;

(3)   סכום העולה על 10 שקלים חדשים ואינו עולה על 100 שקלים חדשים - לסכום הקרוב שהוא מכפלה של עשר אגורות;

(4)   סכום העולה על 100 שקלים חדשים ואינו עולה על 1,000 שקלים חדשים - לשקל החדש השלם הקרוב;

(5)   סכום העולה על 1,000 שקלים חדשים ואינו עולה על 100,000 שקלים חדשים - לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 100 שקלים חדשים*;

(6)   סכום העולה על 10,000 שקלים חדשים ואינו עולה על 100,000 שקלים חדשים - לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 100 שקלים חדשים;

(7)   סכום העולה על 100,000 שקלים חדשים - לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 1,000 שקלים חדשים.

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), התשלומים בעד כרטיס שיחות טלכרט כמפורט בתוספת של תקנות התשלומים לפי התוספת יעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של מחצית השקל החדש.

          (ג)   סכום שניתן, על פי האמור בתקנת משנה (א) או (ב), לעגלו כלפי מעלה או כלפי מטה, יעוגל כלפי מעלה.

ביטול

4.    תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (חישוב תשלומים בעד שירותי בזק והצמדתם), התשנ"ט-1999 - בטלות.

תחילה

5.    תחילתן של תקנות אלה ביום י' באב התשס"ג (8 באוגוסט 2003).

הוראת שעה תק' תשס"ה-2005

6.       (א)  לענין יום העדכון הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה –

(1)   יהיה המדד היסודי, המדד שפורסם בחודש ינואר 2003;

(2)   יהיה שיעור שינוי התשלומים –

(א)   לשנת הכספים 2003 – 0.9815;

(ב)   לשנת הכספים 2002 – 1.0031.

תק' תשס"ד-2004

(3)   יהיה שיעור הצמיחה, על אף האמור בהגדרתו שבתקנה 1 – 2.33%-.

תק' תשס"ה-2005

          (ב)  לענין יום העדכון השני שלאחר תחילתן של תקנות אלה, יהיה שיעור הצמיחה, על אף האמור בהגדרתו שבתקנה 1 – 0.806%.

תק' תשס"ו-2006

          (ג)   על אף האמור בתקנה 2(א), יום העדכון השלישי שלאחר תחילתן של תקנות אלה יהיה יום ה' בתמוז התשס"ו (1 ביולי 2006).

מיום 1.6.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6318 מיום 1.6.2004 עמ' 606

הוספת פסקה 6(א)(3)

מיום 1.5.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6389 מיום 1.6.2005 עמ' 678

6. (א) לענין יום העדכון הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה –

(1) יהיה המדד היסודי, המדד שפורסם בחודש ינואר 2003;

(2) יהיה שיעור שינוי התשלומים –

(א) לשנת הכספים 2003 – 0.9815;

(ב) לשנת הכספים 2002 – 1.0031.

(3) יהיה שיעור הצמיחה, על אף האמור בהגדרתו שבתקנה 1 – 2.33%-.

(ב) לענין יום העדכון השני שלאחר תחילתן של תקנות אלה, יהיה שיעור הצמיחה, על אף האמור בהגדרתו שבתקנה 1 – 0.806%.

מיום 31.5.2006

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6488 מיום 31.5.2006 עמ' 828

הוספת תקנת משנה 6(ג)

תוספת

(תקנה 1)

חישוב מקדם הפחתה

1.        מקדם ההפחתה לענין שירותי בזק כאמור בפסקה (2) בהגדרה "מקדם הפחתה" (להלן – שאר שירותי בזק) יחושב לפי הנוסחאות כמפורט להלן:

(1)  כאשר שיעור הצמיחה מעל %(1-) –

+ 1

E0 =

             – (0.025 + 0.5(0.01 + g))

                              0.776

 (2) כאשר שיעור הצמיחה פחות מ-%(3-) –

E0 =

+ 1

             – (0.025 + 0.5(0.03 + g))

                              0.776

לענין זה –

"EO" – מקדם ההפחתה לענין שרק שירותי בזק;

"g" – שיעור צמיחה.

חישוב רמת התשלומים החודשית היחסית תק' תשס"ה-2005

2.        רמת התשלומים החודשית היחסית תחושב לפי הנוסחה שלהלן:

Km=Km-1xCm

לענין זה:

Km = רמת התשלומים היחסית בחודש m, כאשר K1=1.

M = מספר החודש הסידורי בתקופה שמתחילת שנת הכספים שקדמה ליום העדכון הקודם עד החודש האחרון בשנה שקדמה ליום העדכון.

Cm = שינוי שחל ברמת התשלומים בחודש m לעומת רמת התשלומים בחודש שלפניו, המבוטא בנוסחאות האלה:

(1)   לענין חודש שלא חל בו יום עדכון – Cm=1

(2)   לענין חודש שחל בו יום עדכון, לרבות לענין המועדים המפורטים בפסקאות (1) עד (3) בהגדרה "d" – Cm=1+d

d = שיעור עדכון התשלומים שחל ביום עדכון מסוים; לענין זה, שיעור עדכון התשלומים שחל ביום –

(1)   ד' באלול התשס"ג (1 בספטמבר 2003) הוא – 6.1%-;

(2)   י"ב בסיון התשס"ד (1 ביוני 2004) הוא – 4.3%-;

(3)   כ"ג באייר התשס"ה (1 ביוני 2005) הוא 2.24%-;

תק' (מס' 2) תשס"ו-2006

(4)   ה' בתמוז התשס"ו (1 ביולי 2006) הוא 0.36%-;

תק' תשס"ה-2005

(5)   ט"ו בסיון התשס"ז (1 ביוני 2007) הוא 3.04%-;

תק' תשס"ח-2008

(6)   כ"ז באייר התשס"ח (1 ביוני 2008) הוא 0.78%-;

תק' תשס"ט-2009

(7)   ט' בסיוון התשס"ט (1 ביוני 2009) הוא 0.61%;

תק' תש"ע-2010

(8)   י"ט בסיוון התש"ע (1 ביוני 2010), הוא 1.32%;

תק' תשע"א-2011

(9)   כ"ח באייר התשע"א (1 ביוני 2011), הוא 0.10%.

מיום 1.5.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6389 מיום 1.6.2005 עמ' 679

החלפת פרט 2

הנוסח הקודם:

חישוב שיעור שינוי התשלומים

2. שיעור שינוי התשלומים יחושב לפי נוסחאות אלה:

(1)

(2)

לענין זה –

"LT" – התשלומים הממוצעים לשנה T, מבוטא בנוסחה –

"LT-1" – התשלומים הממוצעים לשנה T-1, מבוטא בנוסחה –

"LT-2" – התשלומים הממוצעים לשנה T-2, מבוטא בנוסחה –

כאשר –

"U" – שיעור שינוי התשלומים;

"L" – התשלומים הממוצעים;

"T" – שנת הכספים שקדמה ליום העדכון;

"T-1" – שנת הכספים שקדמה ל-T;

"T-2" – שנת הכספים שקדמה ל-T-1;

"T-3" – שנת הכספים שקדמה ל-T-2;

"E" – מקדם ההפחתה הממוצע שהוא אחד מאלה –

(1) היה שיעור הצמיחה בין %(1-) לבין %(3-) – 0.975.

(2) היה שיעור הצמיחה מעל ל-%(1-) או פחות מ-%(3-), יבוטא לפי הנוסחה הזו –

כאשר "EO" – כמשמעותו בפרט 1 כשהוא מחושב לענין שנת הכספים T, T-1, T-2, או T-3, לפי הענין;

"Δ" – שיעור השינוי של מדד חדש לעומת מדד יסודי;

"m" – מספר חודשים שבין סוף שנת כספים שקדמה ליום העדכון ובין יום העדכון שלפניו.

מיום 29.6.2006

תק' (מס' 2) תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6494 מיום 29.6.2006 עמ' 917

הוספת פסקה 2(4) להגדרת "d"

מיום 31.5.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6590 מיום 31.5.2007 עמ' 930

הוספת פסקה 2(5) להגדרת "d"

מיום 11.6.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6679 מיום 11.6.2008 עמ' 988

הוספת פסקה 2(6) להגדרת "d"

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6781 מיום 1.6.2009 עמ' 938

הוספת פסקה 2(7) להגדרת "d"

מיום 1.6.2010

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6895 מיום 1.6.2010 עמ' 1154

הוספת פסקה 2(8) להגדרת "d"

מיום 1.6.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7003 מיום 1.6.2011 עמ' 986

הוספת פסקה 2(9) להגדרת "d"

פירוט שירותי בזק תק' תשס"ה-2005

3.        אלה שירותי בזק לענין הרישה של ההגדרה "התשלומים":

54678313(1) התקנת קו מנוי-טלפון והאפשרות לקבל שירות בזק באמצעות הקו;

(2)  שיחת טלפון פנים ארצית.

5129371מיום 1.5.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6389 מיום 1.6.2005 עמ' 679

הוספת פרט 3

ט"ז באב התשס"ג (14 באוגוסט 2003)                   אריאל שרון

                                                                               ראש הממשלה ושר התקשורת* פורסמו ק"ת תשס"ג מס' 6260 מיום 28.8.2003 עמ' 1063.

תוקנו ק"ת תשס"ד מס' 6318 מיום 1.6.2004 עמ' 606 – תק' תשס"ד-2004; תחילתן ביום 1.6.2004.

ק"ת תשס"ה מס' 6389 מיום 1.6.2005 עמ' 678 – תק' תשס"ה-2005; תחילתן ביום 1.6.2005.

ק"ת תשס"ו: מס' 6488 מיום 31.5.2006 עמ' 828 – תק' תשס"ו-2006. מס' 6494 מיום 29.6.2006 עמ' 917 – תק' (מס' 2) תשס"ו-2006.

ק"ת תשס"ז מס' 6590 מיום 31.5.2007 עמ' 930 – תק' תשס"ז-2007; ר' תקנה 3 לענין תחולה.

ק"ת תשס"ח מס' 6679 מיום 11.6.2008 עמ' 988 – תק' תשס"ח-2008.

ק"ת תשס"ט מס' 6781 מיום 1.6.2009 עמ' 938 – תק' תשס"ט-2009.

ק"ת תש"ע מס' 6895 מיום 1.6.2010 עמ' 1154 – תק' תש"ע-2010.

ק"ת תשע"א מס' 7003 מיום 1.6.2011 עמ' 986 – תק' תשע"א-2011.

ק"ת תשע"ב מס' 7124 מיום 31.5.2012 עמ' 1187 – תק' תשע"ב-2012; תחילתן ביום 1.6.2012 ור' תקנה 2 לענין הוראת שעה.

2. על אף האמור בתקנה 2(א) לתקנות העיקריות –

(1) התשלומים לא יעודכנו ביום י"א בסיוון התשע"ב (1 ביוני 2012);

(2) יום עדכון התשלומים שחל ביום כ"ג בסיוון התשע"ג (1 ביוני 2013), יידחה ליום כ"ה בסיוון התשע"ג (3 ביוני 2013), ויראו כאילו בתקנה 1 לתקנות העיקריות –

(א) בהגדרה "מקדם הפחתה", בפסקה (2) –

(1) בפסקת משנה (א), במקום "0.968" יבוא "0.937";

(2) בפסקאות משנה (ב) ו-(ג), בסופן יבוא "כשהיא מוכפלת בעצמה";

(ב) בהגדרה "שיעור הצמיחה", במקום "שיעור השינוי" יבוא "שיעור השינוי השנתי הממוצע".

ק"ת תשע"ג מס' 7255 מיום 30.5.2013 עמ' 1270 – הוראת שעה תשע"ג-2013; תחילתה ביום 3.6.2013.

[1] ר' תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (חישוב תשלומים בעד שירותי בזק והצמדתם) (הוראת שעה), תשע"ה-2015.

* צ"ל סכום בין 1,000 ש"ח ל-10,000 ש"ח לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 ש"ח.