נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – שכר מינימום), תשס"ג-2003

עבודה – שכר ושעות עבודה – שכר מינימום

עונשין ומשפט פלילי – עבירות – עבירות מינהליות – קנס מינהלי

בתי משפט וסדרי דין – סדר דין פלילי – עבירות מינהליות – קנס מינהלי

רשויות ומשפט מנהלי – עבירות מינהליות – קנס מינהלי

תוכן ענינים

סעיף 1

עבירות מינהליות

Go

2

סעיף 2

קנס מינהלי קצוב

Go

2

סעיף 3

עבירה מינהלית נמשכת

Go

2

סעיף 4

עבירה מינהלית חוזרת

Go

2

סעיף 5

ביטול

Go

2

סעיף 6

תחילה

Go

2


תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – שכר מינימום), תשס"ג-2003*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-2 לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985 (להלן – חוק העבירות המינהליות), בהסכמת שר התעשיה המסחר והתעסוקה ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

עבירות מינהליות

1.       עבירה על סעיפים 6ב, 14, 14א ו-15ג(ב) לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 (להלן – החוק), היא עבירה מינהלית.

קנס מינהלי קצוב

2.       לעבירה מינהלית כאמור בתקנה 1 יהיה קנס מינהלי קצוב כמפורט להלן:

                                                                                                                                        בשקלים חדשים

(1)  בעבירה מינהלית על סעיף 6ב לחוק                                                 300

(2)  בעבירה מינהלית על סעיף 14 לחוק –

(א)   לענין עובד ששכרו משתלם על בסיס חודשי ואשר הועסק במשך 12 ימים לפחות                  5,000 לכל חודש

                                                           שבו הועסק העובד

(ב)   לענין עובד ששכרו משתלם על בסיס חודשי, שהועסק במשך פחות מ-12 ימים, או ששכרו משתלם שלא על בסיס חודשי                                                  200 לכל יום שבו

                                                                  הועסק העובד

(3)  בעבירה מינהלית על סעיף 14א לחוק      מחצית הקנס הקבוע

                                                              בפסקה (2)(א) או (ב),

                                                                              לפי הענין

(4)  בעבירה מינהלית לפי סעיף 15ג(ב) לחוק                     5,000

מיום 27.10.2003

תיקון טעות תשס"ד-2003

ת"ט ק"ת תשס"ד מס' 6270 מיום 27.10.2003 עמ' 28

(2) בעבירה מינהלית על סעיף 14 לחוק –

(א) לענין עובד ששכרו משתלם על בסיס חודשי ואשר הועסק במשך 12 ימים לפחות 5,000 לכל חודש

שבו הועסק העובד

(ב) לענין עובד ששכרו משתלם על בסיס חודשי, שהועסק במשך פחות מ-12 ימים, או ששכרו משתלם על בסיס חודשי או ששכרו משתלם שלא על בסיס חודשי 200 לכל יום שבו

הועסק העובד

עבירה מינהלית נמשכת

3.       הקנס המינהלי לעבירה מינהלית נמשכת יהיה קנס בשיעור החלק העשרים של הקנס הקבוע בתקנה 2, לפי הענין, לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר המועד שנקבע בהתראה כאמור בסעיף 8(ב1) לחוק העבירות המינהליות.

עבירה מינהלית חוזרת

4.       הקנס המינהלי לעבירה מינהלית חוזרת כמשמעותה בסעיף 2(ג) לחוק העבירות המינהליות, יהיה כפל הקנס האמור בתקנה 2, לפי הענין.

ביטול

5.       תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – אי תשלום שכר מינימום), התשנ"ב-1992 – בטלות.

תחילה

6.       תחילתן של תקנות אלה, למעט לענין סעיף 6ב לחוק, 30 ימים מיום פרסומן, ולענין סעיף 6ב לחוק – 6 חודשים מיום פרסומן.

ו' באלול התשס"ג (3 בספטמבר 2003)                             יוסף (טומי) לפיד

                                                                                                            שר המשפטים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשס"ג מס' 6266 מיום 21.9.2003 עמ' 1132.

ת"ט ק"ת תשס"ד מס' 6270 מיום 27.10.2003 עמ' 28.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות