נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק גיל פרישה, תשס"ד-2004

עבודה – עובדים – זכויות  – גיל פרישה

תוכן ענינים

סעיף 1

מטרה

Go

2

סעיף 2

הגדרות

Go

2

סעיף 3

גיל הפרישה

Go

2

סעיף 4

גיל פרישת חובה

Go

2

סעיף 5

גיל הפרישה המוקדמת

Go

2

סעיף 6

גיל הפרישה   הוראות מעבר

Go

2

סעיף 7

גיל פרישת חובה   הוראת מעבר

Go

2

סעיף 8

גיל הפרישה המוקדמת   הוראת מעבר

Go

2

סעיף 9

החלטה בדבר גיל הפרישה לאישה שנולדה בשנת 1950 ואילך

Go

2

סעיף 10

עדיפות

Go

3

סעיף 11

מסירת הודעות על מועד הפרישה של עובדת

Go

3

סעיף 12

גיל פרישה שנקבע בהסכם שנכרת לפני יום התחילה

Go

3

סעיף 13

סיוע מאוצר המדינה

Go

3

סעיף 14

ביצוע

Go

3

סעיף 32

תחילה

Go

3

סעיף 33

חוק הבטחת הכנסה וחוק הביטוח הלאומי   תחולה

Go

3

סעיף 34

חוק ביטוח בריאות ממלכתי   הוראה מיוחדת

Go

3


חוק גיל פרישה, תשס"ד-2004*

פרק א': פרשנות

מטרה

1.       מטרתו של חוק זה לקבוע כללים אחידים לענין גיל פרישה מעבודה, ובכלל זה העלאתו באופן מדורג והכל תוך החלת הכללים האמורים הן לענין זכאות להטבה הניתנת למי שהגיע לגיל האמור והן לענין זכאות להטבה הניתנת למי שטרם הגיע לגיל האמור, עד הגיעו לאותו גיל.

הגדרות

2.       בחוק זה –

           "גמלה" – תגמול או קצבה המשתלמים לאדם, במלואם או בחלקם, כמפורט בפסקה מהפסקאות שלהלן, מחמת פרישתו מעבודתו בשל גילו:

(1)   מאוצר המדינה או מקופתו של אחד מאלה:

(א)   גוף מתוקצב, גוף נתמך או תאגיד בריאות, כהגדרתם בסעיף 21 בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985;

(ב)   מוסד חינוך כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949, שהממשלה משתתפת בתקציבו, במישרין או בעקיפין;

(ג)    גוף אחר שהממשלה משתתפת בתקציבו, במישרין או בעקיפין, ושהשר קבעו בהודעה ברשומות לענין חוק זה;

(2)   על ידי גוף שהתחייבויותיו מבוססות על מנגנון של ערבות הדדית בין הזכאים לגמלה;

(תיקון מס' 4) תשע"ד-2014

(3)   לפי התחייבות של מעסיק עקב סיום יחסי עבודה בשל גילו של העובד, גם אם אינם משתלמים על ידי המעסיק;

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 605 (ה"ח 535)

(3) לפי התחייבות של מעביד מעסיק עקב סיום יחסי עובד ומעביד יחסי עבודה בשל גילו של העובד, גם אם אינם משתלמים על ידי המעביד המעסיק;

(תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

           "הסכם" – לרבות הסכם קיבוצי כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, צו הרחבה כמשמעותו בחוק האמור, הסדר קיבוצי, ותקנון של קופת גמל כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005;

מיום 8.11.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 916 (ה"ח 175)

"הסכם" – לרבות הסכם קיבוצי כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, צו הרחבה כמשמעותו בחוק האמור, הסדר קיבוצי, ותקנון של קופת גמל כמשמעותה בסעיף 47 בפקודת מס הכנסה כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005;

           "השר" – שר האוצר.

פרק ב': גיל פרישה

גיל הפרישה

3.       הגיל שבהגיעו אליו זכאי אדם לפרוש מעבודתו בשל גילו ולקבל, בהתקיים התנאים הקבועים לכך על פי דין או הסכם, גמלה בשל פרישתו מעבודתו כאמור, הוא גיל 67 לגבר, ובכפוף להוראות פרק ד' – גיל 62 לאישה (בחוק זה – גיל הפרישה).

גיל פרישת חובה

4.       הגיל שבהגיעו אליו ניתן לחייב עובד לפרוש מעבודתו בשל גילו, הוא גיל 67 לגבר ולאישה (בחוק זה – גיל פרישת חובה).

גיל הפרישה המוקדמת

5.       הגיל שבהגיעו אליו זכאי אדם לקבל גמלה, בהתקיים התנאים הקבועים לכך על פי דין או הסכם, מחמת פרישתו מעבודתו בשל גילו אף בטרם הגיעו לגיל הפרישה, הוא גיל 60 לגבר ולאישה (בחוק זה – גיל הפרישה המוקדמת), ויחולו לענין זה ההוראות שנקבעו בדין או בהסכם לגבי הפחתת הגמלה בשל הפרישה המוקדמת כאמור, ככל שנקבעו.

פרק ג': הוראות מעבר

גיל הפרישה – הוראות מעבר

6.       על אף האמור בסעיף 3 –

(1)  לגבי גבר שנולד עד חודש אפריל 1942, יהיה גיל הפרישה – הגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש לידתו, בחלק א' בתוספת;

(2)  לגבי אישה שנולדה עד חודש אפריל 1947, יהיה גיל הפרישה – הגיל הקבוע לגביה, בהתאם לחודש לידתה, בחלק ב' בתוספת;

(תיקון מס' 6) תשע"ז-2017

(3)  לגבי אישה שנולדה בחודש מרס 1956 ואילך יהיה גיל הפרישה, בכפוף להוראות פרק ד' – הגיל הקבוע לגביה, בהתאם לחודש לידתה, בחלק ב' בתוספת.

מיום 1.1.2012

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ב מס' 2328 מיום 29.12.2011 עמ' 92 (ה"ח 416)

(3) לגבי אישה שנולדה בחודש ינואר 1950 1955 ואילך יהיה גיל הפרישה, בכפוף להוראות פרק ד' – הגיל הקבוע לגביה, בהתאם לחודש לידתה, בחלק ב' בתוספת.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 302 (ה"ח 1083)

(3) לגבי אישה שנולדה בחודש ינואר 1955 אוגוסט 1955 ואילך יהיה גיל הפרישה, בכפוף להוראות פרק ד' – הגיל הקבוע לגביה, בהתאם לחודש לידתה, בחלק ב' בתוספת.

מיום 3.8.2017

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ז מס' 2652 מיום 3.8.2017 עמ' 1053 (ה"ח 721)

(3) לגבי אישה שנולדה בחודש אוגוסט 1955 מרס 1956 ואילך יהיה גיל הפרישה, בכפוף להוראות פרק ד' – הגיל הקבוע לגביה, בהתאם לחודש לידתה, בחלק ב' בתוספת.

גיל פרישת חובה – הוראת מעבר

7.       על אף האמור בסעיף 4, לגבי עובד או עובדת שנולדו עד חודש אפריל 1942 יהיה גיל פרישת חובה – הגיל הקבוע לגביהם, בהתאם לחודש לידתם, בחלק א' בתוספת.

גיל הפרישה המוקדמת – הוראת מעבר

8.       על אף האמור בסעיף 5, לגבי אישה שנולדה עד חודש אפריל 1955, יהיה גיל הפרישה המוקדמת – הגיל הקבוע לגביה, בהתאם לחודש לידתה, בחלק ג' בתוספת.

(תיקון מס' 3) תשע"ב-2011

פרק ד': גיל הפרישה לאישה שנולדה בשנת 1955 ואילך

מיום 1.1.2012

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ב מס' 2328 מיום 29.12.2011 עמ' 92 (ה"ח 416)

פרק ד': גיל הפרישה לאישה שנולדה בשנת 1950 1955 ואילך

החלטה בדבר גיל הפרישה לאישה שנולדה בשנת 1950 ואילך (תיקון מס' 3) תשע"ב-2011 (תיקון מס' 4) תשע"ד-2014

9.       (א)  (1)   השר יקים ועדה ציבורית לבחינת גיל הפרישה לאישה שנולדה בשנת 1955 ואילך (בפרק זה – הועדה הציבורית); בין חברי הועדה הציבורית יהיו נציגי המעסיקים, העובדים והממשלה;

(2)   הועדה הציבורית תגיש את המלצותיה לשר לא יאוחר מיום כ"ד בסיוון התשע"ו (30 ביוני 2016); השר יניח את המלצות הועדה הציבורית על שולחן הכנסת.

(תיקון מס' 5) תשע"ז-2016 (תיקון מס' 6) תשע"ז-2017

           (ב)  השר יביא לאישור ועדת הכספים של הכנסת, לא יאוחר מיום כ"ו בחשוון התשע"ח (15 בנובמבר 2017), את המלצותיו לענין גיל הפרישה לאישה שנולדה כאמור בסעיף קטן (א)(1); ההמלצות ייקבעו בהתחשב בהמלצות הועדה הציבורית, ויכול שיכללו שינוי בגיל הפרישה לאישה, בתנאים שייקבעו.

(תיקון מס' 5) תשע"ז-2016 (תיקון מס' 6) תשע"ז-2017

           (ג)   ועדת הכספים של הכנסת תיתן החלטתה בענין המלצות השר עד ליום ל' בשבט התשע"ח (15 בפברואר 2018).

(תיקון מס' 6) תשע"ז-2017

           (ד)  ניתן אישור ועדת הכספים של הכנסת כאמור בסעיף קטן (ג), וההמלצות שאושרו מחייבות את שינוי חלק ב' בתוספת, ישנה השר, בצו, את חלק ב' האמור בהתאם להמלצות שאושרו.

(תיקון מס' 6) תשע"ז-2017

           (ה)  הביא השר לאישור ועדת הכספים של הכנסת את המלצותיו כאמור בסעיף קטן (ב) ולא החליטה ועדת הכספים של הכנסת כאמור בסעיף קטן (ג), יהיה גיל הפרישה לאישה שנולדה כאמור בסעיף קטן (א)(1), על אף האמור בסעיף 3, הגיל הקבוע לגביה, בהתאם לחודש לידתה, בחלק ב' בתוספת; לא הביא השר את המלצותיו לוועדת הכספים של הכנסת ולא החליטה ועדת הכספים של הכנסת אחרת – יהיה גיל הפרישה לאישה 62.

מיום 1.1.2012

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ב מס' 2328 מיום 29.12.2011 עמ' 92 (ה"ח 416)

(א) (1) השר יקים ועדה ציבורית לבחינת גיל הפרישה לאישה שנולדה בשנת 1950 1955 ואילך (בפרק זה – הועדה הציבורית); בין חברי הועדה הציבורית יהיו נציגי המעבידים, העובדים והממשלה;

(2) הועדה הציבורית תגיש את המלצותיה לשר לא יאוחר מיום כ"ח בסיון התשע"א (20 ביוני 2011) כ"ד בסיוון התשע"ו (30 ביוני 2016); השר יניח את המלצות הועדה הציבורית על שולחן הכנסת.

(ב) השר יביא לאישור ועדת הכספים של הכנסת, לא יאוחר מיום ב' בתשרי התשע"ב (30 בספטמבר 2011) כ"ז באלול התשע"ו (30 בספטמבר 2016), את המלצותיו לענין גיל הפרישה לאישה שנולדה כאמור בסעיף קטן (א)(1); ההמלצות ייקבעו בהתחשב בהמלצות הועדה הציבורית, ויכול שיכללו שינוי בגיל הפרישה לאישה, בתנאים שייקבעו.

(ג) ועדת הכספים של הכנסת תיתן החלטתה בענין המלצות השר עד ליום ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2011) ב' בטבת התשע"ז (31 בדצמבר 2016).

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 605 (ה"ח 535)

(א) (1) השר יקים ועדה ציבורית לבחינת גיל הפרישה לאישה שנולדה בשנת 1955 ואילך (בפרק זה – הועדה הציבורית); בין חברי הועדה הציבורית יהיו נציגי המעבידים המעסיקים, העובדים והממשלה;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 303 (ה"ח 1083)

(ב) השר יביא לאישור ועדת הכספים של הכנסת, לא יאוחר מיום כ"ז באלול התשע"ו (30 בספטמבר 2016) ד' באייר התשע"ז (30 באפריל 2017), את המלצותיו לענין גיל הפרישה לאישה שנולדה כאמור בסעיף קטן (א)(1); ההמלצות ייקבעו בהתחשב בהמלצות הועדה הציבורית, ויכול שיכללו שינוי בגיל הפרישה לאישה, בתנאים שייקבעו.

(ג) ועדת הכספים של הכנסת תיתן החלטתה בענין המלצות השר עד ליום ב' בטבת התשע"ז (31 בדצמבר 2016) ח' באב התשע"ז (31 ביולי 2017).

מיום 3.8.2017

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ז מס' 2652 מיום 3.8.2017 עמ' 1053 (ה"ח 721)

(ב) השר יביא לאישור ועדת הכספים של הכנסת, לא יאוחר מיום ד' באייר התשע"ז (30 באפריל 2017) כ"ו בחשוון התשע"ח (15 בנובמבר 2017), את המלצותיו לענין גיל הפרישה לאישה שנולדה כאמור בסעיף קטן (א)(1); ההמלצות ייקבעו בהתחשב בהמלצות הועדה הציבורית, ויכול שיכללו שינוי בגיל הפרישה לאישה, בתנאים שייקבעו.

(ג) ועדת הכספים של הכנסת תיתן החלטתה בענין המלצות השר עד ליום ח' באב התשע"ז (31 ביולי 2017) ל' בשבט התשע"ח (15 בפברואר 2018).

(ד) ניתן אישור ועדת הכספים של הכנסת כאמור בסעיף קטן (ג), וההמלצות שאושרו מחייבות את שינוי חלק ב' בתוספת, ישנה השר, בצו, את חלק ב' האמור ואת חלק א' בלוח א'1 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, בהתאם להמלצות שאושרו.

(ה) לא החליטה הביא השר לאישור ועדת הכספים של הכנסת את המלצותיו כאמור בסעיף קטן (ב) ולא החליטה ועדת הכספים של הכנסת כאמור בסעיף קטן (ג), יהיה גיל הפרישה לאישה שנולדה כאמור בסעיף קטן (א)(1), על אף האמור בסעיף 3, הגיל הקבוע לגביה, בהתאם לחודש לידתה, בחלק ב' בתוספת; לא הביא השר את המלצותיו לוועדת הכספים של הכנסת ולא החליטה ועדת הכספים של הכנסת אחרת – יהיה גיל הפרישה לאישה 62.

פרק ה': הוראות כלליות

עדיפות

10.     (א)  הוראות חוק זה יחולו על אף האמור בכל הסכם.

           (ב)  על אף הוראות סעיף קטן (א), ניתן בהסכם –

(1)   לקבוע כי הגיל שבהגיעו אליו ניתן לחייב עובד לפרוש מעבודתו בשל גילו יהיה גבוה מגיל פרישת חובה;

(תיקון מס' 4) תשע"ד-2014

(2)   לקבוע כי הגיל שבהגיעו אליו זכאי עובד לקבל גמלה מחמת פרישתו מעבודתו בשל גילו אף בטרם הגיע לגיל הפרישה, יהיה נמוך מגיל הפרישה המוקדמת, ובלבד שהמעסיק יישא בעלות הנובעת מכך, במלואה; השר רשאי לאשר לגוף שאינו המעסיק לשאת בעלות כאמור בפסקה זו, כולה או חלקה, במקום המעסיק; הודעה על אישור כאמור תפורסם ברשומות.

           (ג)   הוראות חוק זה יחולו אלא אם כן נקבע אחרת בחוק אחר.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 605 (ה"ח 535)

(2) לקבוע כי הגיל שבהגיעו אליו זכאי עובד לקבל גמלה מחמת פרישתו מעבודתו בשל גילו אף בטרם הגיע לגיל הפרישה, יהיה נמוך מגיל הפרישה המוקדמת, ובלבד שהמעביד שהמעסיק יישא בעלות הנובעת מכך, במלואה; השר רשאי לאשר לגוף שאינו המעביד המעסיק לשאת בעלות כאמור בפסקה זו, כולה או חלקה, במקום המעביד המעסיק; הודעה על אישור כאמור תפורסם ברשומות.

מסירת הודעות על מועד הפרישה של עובדת (תיקון מס' 4) תשע"ד-2014

11.     (א)  שר התעשיה המסחר והתעסוקה[1] רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע הוראות לענין עובדת בדבר –

(1)   מסירת הודעות מאת המעסיק ומאת העובדת לגבי מועד פרישת העובדת מעבודתה;

(2)   תוצאות אי מסירת הודעות כאמור בפסקה (1), או מסירתן באיחור, לרבות דחיית מועד תשלום סכומים המגיעים לעובדת מכוח כל דין או הסכם עקב פרישתה מהעבודה, ובלבד שדחיה כאמור לא תעלה על התקופה שנקבעה לפי סעיף קטן זה למתן הודעה מאת העובדת; נקבעו הוראות לפי פסקה זו, יבואו הוראות אלה במקום כל תרופה העומדת למעסיק כלפי העובדת בשל אי מסירת הודעה לגבי מועד פרישתה מהעבודה או מסירתה באיחור.

           (ב)  כל עוד לא נקבעו תקנות לפי הוראות סעיף קטן (א), יעמדו בתוקפן התקנות שנקבעו לפי סעיף 3 בחוק גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד, התשמ"ז-1987, כנוסחן ערב תחילתו של חוק זה, בשינויים המחויבים.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 605 (ה"ח 535)

11. (א) שר התעשיה המסחר והתעסוקה רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע הוראות לענין עובדת בדבר –

(1) מסירת הודעות מאת המעביד המעסיק ומאת העובדת לגבי מועד פרישת העובדת מעבודתה;

(2) תוצאות אי מסירת הודעות כאמור בפסקה (1), או מסירתן באיחור, לרבות דחיית מועד תשלום סכומים המגיעים לעובדת מכוח כל דין או הסכם עקב פרישתה מהעבודה, ובלבד שדחיה כאמור לא תעלה על התקופה שנקבעה לפי סעיף קטן זה למתן הודעה מאת העובדת; נקבעו הוראות לפי פסקה זו, יבואו הוראות אלה במקום כל תרופה העומדת למעביד למעסיק כלפי העובדת בשל אי מסירת הודעה לגבי מועד פרישתה מהעבודה או מסירתה באיחור.

גיל פרישה שנקבע בהסכם שנכרת לפני יום התחילה (תיקון מס' 4) תשע"ד-2014

12.     על אף הוראות סעיפים 3, 6(2) ו-(3) ו-9, אישה שנקבע לגביה, בהסכם שנכרת לפני יום תחילתו של חוק זה, גיל פרישה הגבוה מגיל הפרישה הקבוע לגביה לפי הוראת חוק זה, יהיה גיל הפרישה לגביה, לענין זכאותה לפרוש מעבודתה ולקבל גמלה ממעסיקה, ולענין זה בלבד – הגיל שנקבע בהסכם כאמור.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 605 (ה"ח 535)

12. על אף הוראות סעיפים 3, 6(2) ו-(3) ו-9, אישה שנקבע לגביה, בהסכם שנכרת לפני יום תחילתו של חוק זה, גיל פרישה הגבוה מגיל הפרישה הקבוע לגביה לפי הוראת חוק זה, יהיה גיל הפרישה לגביה, לענין זכאותה לפרוש מעבודתה ולקבל גמלה ממעבידה ממעסיקה, ולענין זה בלבד – הגיל שנקבע בהסכם כאמור.

סיוע מאוצר המדינה

13.     השר יקבע, בצו, סכומים שיינתנו כסיוע מאוצר המדינה, לפי אמות מידה שיקבע באותו צו, לפתרון קשיים כספיים ממשיים הנובעים מהעלאת גיל הפרישה לפי הוראת חוק זה.

ביצוע

14.     השר ממונה על ביצועו של חוק זה, והוא רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

פרק ו': תיקונים עקיפים

15. עד 31.       תיקונים בחיקוקים שונים. ניתן לראות את נוסח התיקון כולו באתר תחת "רשומות – ספר החוקים".

פרק ז': תחילה, תחולה והוראה מיוחדת

תחילה

32.     תחילתו של חוק זה ביום י' בניסן התשס"ד (1 באפריל 2004) (בחוק זה – יום התחילה).

חוק הבטחת הכנסה וחוק הביטוח הלאומי – תחולה

33.     (א)  הוראות חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980, כנוסחן בסעיף 22 בחוק זה, והוראות חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (בסעיף זה – חוק הביטוח הלאומי), למעט הוראות סעיפים 158, 160 ו-166 שבו, כנוסחן בסעיף 29 בחוק זה, יחולו על גמלאות ודמי ביטוח המשתלמים בעד יום התחילה ואילך, ואולם סעיף 240(א) בחוק הביטוח הלאומי, כנוסחו בסעיף 29(12) בחוק זה, לא יחול על אישה שנעשתה תושבת ישראל לראשונה לאחר יום י"א בכסלו התשי"ד (18 בנובמבר 1953) וביום י"ד בניסן התשכ"ה (16 באפריל 1965) כבר מלאו לה 60 שנים.

(תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

           (ב)  הוראות סעיפים 158, 160 ו-166 בחוק הביטוח הלאומי, כנוסחן בסעיף 29(3) עד (5) בחוק זה, יחולו על מי שהתאריך הקובע, כהגדרתו בסעיף 158 בחוק האמור, חל לגביו ביום התחילה או לאחריו; ואולם מי שפסקה זכותו לדמי אבטלה רק מחמת הגיעו לגיל 65, וטרם הגיע לגיל הפרישה הקבוע לגביו, יחולו לגביו הוראות הסעיפים האמורים כנוסחם בחוק זה, עד הגיעו לגיל הפרישה הקבוע לגביו.

מיום 1.4.2004

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 359 (ה"ח 143)

(ב) הוראות סעיפים 158, 160 ו-166 בחוק הביטוח הלאומי, כנוסחן בסעיף 29(3) עד (5) בחוק זה, יחולו על מי שהתאריך הקובע, כהגדרתו בסעיף 158 בחוק האמור, חל לגביו ביום התחילה או לאחריו; ואולם מי שפסקה זכותו לדמי אבטלה רק מחמת הגיעו לגיל 65, וטרם הגיע לגיל הפרישה הקבוע לגביו, יחולו לגביו הוראות הסעיפים האמורים כנוסחם בחוק זה, עד הגיעו לגיל הפרישה הקבוע לגביו.

חוק ביטוח בריאות ממלכתי – הוראה מיוחדת

34.     הנחות ופטורים שהיו קבועים ערב תחילתו של חוק זה לפי פסקאות משנה (2) ו-(3) של סעיף 8(א1)(2)(ג) בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994, כנוסחו ערב יום התחילה, יחולו החל ביום התחילה רק על מי שהגיע לגיל פרישת חובה או לגיל הפרישה, לפי הענין.

(תיקון מס' 3) תשע"ב-2011 (תיקון מס' 5) תשע"ז-2016

תוספת

(סעיפים 6 עד 8)

חלק א'

גיל הפרישה לגבי גבר שנולד עד חודש אפריל 1942

                         חודש הלידה                                                        גיל הזכאות (בשנים)

                   עד מרס 1939                                      65

                   אפריל עד אוגוסט 1939                        65 ו-4 חודשים

                   ספטמבר 1939 עד אפריל 1940               65 ו-8 חודשים

                   מאי עד דצמבר 1940                            66

                   ינואר עד אוגוסט 1941                          66 ו-4 חודשים

                   ספטמבר 1941 עד אפריל 1942               66 ו-8 חודשים

מיום 1.1.2012

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ב מס' 2328 מיום 29.12.2011 עמ' 92 (ה"ח 416)

חלק א'

גיל הפרישה לגבי גבר שנולד עד חודש אפריל 1942

גיל פרישה חובה לגבי גבר ואישה שנולדו עד חודש אפריל 1942

חלק ב'

גיל הפרישה לגבי אישה

                         חודש הלידה                                                        גיל הזכאות (בשנים)

                   עד מרס 1944                                      60

                   אפריל עד אוגוסט 1944                        60 ו-4 חודשים

                   ספטמבר 1944 עד אפריל 1945               60 ו-8 חודשים

                   מאי עד דצמבר 1945                            61

                   ינואר עד אוגוסט 1946                          61 ו-4 חודשים

                   ספטמבר 1946 עד אפריל 1947               61 ו-8 חודשים

                   מאי 1947 עד פברואר 1956                   62

                   מרס 1956 עד אוקטובר 1956                 62 ו-4 חודשים

                   נובמבר 1956 עד יוני 1957                    62 ו-8 חודשים

                   יולי 1957 עד פברואר 1958                   63

                   מרס 1958 עד אוקטובר 1958                 63 ו-4 חודשים

                   נובמבר 1958 עד יוני 1959                    63 ו-8 חודשים

                   יולי 1959 ואילך                                   64

מיום 1.1.2012

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ב מס' 2328 מיום 29.12.2011 עמ' 92 (ה"ח 416)

מאי 1947 עד דצמבר 1949 עד דצמבר 1954 62

ינואר עד אוגוסט 1950 62 ו-4 חודשים

ספטמבר 1950 עד אפריל 1951 62 ו-8 חודשים

מאי עד דצמבר 1951 63

ינואר עד אוגוסט 1952 63 ו-4 חודשים

ספטמבר 1952 עד אפריל 1953 63 ו-8 חודשים

מאי 1953 ואילך 64

ינואר עד אוגוסט 1955 62 ו-4 חודשים

ספטמבר 1955 עד אפריל 1956 62 ו-8 חודשים

מאי עד דצמבר 1956 63

ינואר עד אוגוסט 1957 63 ו-4 חודשים

ספטמבר 1957 עד אפריל 1958 63 ו-8 חודשים

מאי 1958 ואילך 64

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 303 (ה"ח 1083)

מאי 1947 עד דצמבר 1954 עד יולי 1955 62

ינואר עד אוגוסט 1955 62 ו-4 חודשים

ספטמבר 1955 עד אפריל 1956 62 ו-8 חודשים

מאי עד דצמבר 1956 63

ינואר עד אוגוסט 1957 63 ו-4 חודשים

ספטמבר 1957 עד אפריל 1958 63 ו-8 חודשים

מאי 1958 ואילך 64

אוגוסט 1955 עד מרס 1956 62 ו-4 חודשים

אפריל 1956 עד נובמבר 1956 62 ו-8 חודשים

דצמבר 1956 עד יולי 1957 63

אוגוסט 1957 עד מרס 1958 63 ו-4 חודשים

אפריל 1958 עד נובמבר 1958 63 ו-8 חודשים

דצמבר 1958 ואילך 64

מיום 3.8.2017

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ז מס' 2652 מיום 3.8.2017 עמ' 1053 (ה"ח 721)

מאי 1947 עד יולי 1955 62

ינואר עד אוגוסט 1955 62 ו-4 חודשים

ספטמבר 1955 עד אפריל 1956 62 ו-8 חודשים

מאי עד דצמבר 1956 63

אוגוסט 1955 עד מרס 1956 62 ו-4 חודשים

אפריל 1956 עד נובמבר 1956 62 ו-8 חודשים

דצמבר 1956 עד יולי 1957 63

אוגוסט 1957 עד מרס 1958 63 ו-4 חודשים

אפריל 1958 עד נובמבר 1958 63 ו-8 חודשים

דצמבר 1958 ואילך 64

מאי 1947 עד פברואר 1956 62

מרס 1956 עד אוקטובר 1956 62 ו-4 חודשים

נובמבר 1956 עד יוני 1957 62 ו-8 חודשים

יולי 1957 עד פברואר 1958 63

מרס 1958 עד אוקטובר 1958 63 ו-4 חודשים

נובמבר 1958 עד יוני 1959 63 ו-8 חודשים

יולי 1959 ואילך 64

חלק ג'

גיל הפרישה המוקדמת לגבי אישה שנולדה עד חודש אפריל 1955

                         חודש הלידה                                                        גיל הזכאות (בשנים)

                   עד אפריל 1947                                   56 ו-8 חודשים

                   מאי 1947 עד דצמבר 1949                    57

                   ינואר עד אוגוסט 1950                          57 ו-4 חודשים

                   ספטמבר 1950 עד אפריל 1951               57 ו-8 חודשים

                   מאי עד דצמבר 1951                            58

                   ינואר עד אוגוסט 1952                          58 ו-4 חודשים

                   ספטמבר 1952 עד אפריל 1953               58 ו-8 חודשים

                   מאי עד דצמבר 1953                            59

                   ינואר עד אוגוסט 1954                          59 ו-4 חודשים

                   ספטמבר 1954 עד אפריל 1955               59 ו-8 חודשים

                                       אריאל שרון                                        בנימין נתניהו

                                                    ראש הממשלה                                                        שר האוצר

            משה קצב                                         ראובן ריבלין

               נשיא המדינה                                                   יושב ראש הכנסת

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשס"ד מס' 1919 מיום 18.1.2004 עמ' 46 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 64 עמ' 201).

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 359 (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 143 עמ' 354) – תיקון מס' 1 בסעיף 14 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), תשס"ה-2005; תחילתו ביום 1.4.2004.

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 916 (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 175 עמ' 767) – תיקון מס' 2 בסעיף 84 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005; תחילתו 90 ימים מיום פרסומו.

ס"ח תשע"ב מס' 2328 מיום 29.12.2011 עמ' 92 (ה"ח הכנסת תשע"ב מס' 416 עמ' 24) – תיקון מס' 3; תחילתו ביום 1.1.2012.

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 600 (ה"ח הכנסת תשע"ד מס' 535 עמ' 44) – תיקון מס' 4 בחוק להחלפת המונח מעביד (תיקוני חקיקה), תשע"ד-2014.

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 302 (ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1083 עמ' 433) – תיקון מס' 5 בסעיף 112 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), תשע"ז-2016; תחילתו ביום 1.1.2017.

ס"ח תשע"ז מס' 2652 מיום 3.8.2017 עמ' 1053 (ה"ח הכנסת תשע"ז מס' 721 עמ' 220) – תיקון מס' 6.

[1] סמכויותיו הועברו לשר הרווחה והשירותים החברתיים: י"פ תשע"ז מס' 7394 מיום 7.12.2016 עמ' 1314.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות