נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (פרטי בקשה לרישיון מיוחד), תשס"ד-2004

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – תקשורת – בזק ושידורים – רישיון

תוכן ענינים

 

פרק א': פרשנות

Go

2

סעיף 1

הגדרות

Go

2

 

פרק ב': הגשת בקשה והטיפול בה

Go

2

 

סימן א': מתכונת הבקשה

Go

2

סעיף 2

מסמכי הבקשה

Go

2

סעיף 3

חתימת הבקשה והצהרה על עובדות ואימות מסמכים

Go

2

סעיף 4

פטור ממסירת מידע

Go

3

סעיף 5

מסמכים לגבי המבקש

Go

3

סעיף 6

צירוף אישור סוג ורישיונות

Go

3

סעיף 7

הוראות מיוחדות

Go

3

 

סימן ב': הטיפול בבקשה

Go

3

סעיף 8

הגשת הבקשה

Go

3

סעיף 9

בחינה ראשונית

Go

3

סעיף 10

עריכת שינויים

Go

4

סעיף 11

בקשה מתוקנת ובחינה חוזרת

Go

4

סעיף 12

בחינה חוזרת שניה

Go

4

סעיף 13

חוסר מעש

Go

4

סעיף 14

ערר

Go

4

סעיף 15

פסילה

Go

4

סעיף 16

ועדת רישוי משרדית

Go

4

סעיף 17

בקשה תקינה

Go

5

 

פרק ג': שונות

Go

5

סעיף 18

שמירת סודיות

Go

5

סעיף 19

ביטול

Go

5

סעיף 20

תחילה

Go

5

סעיף 21

תחולה

Go

5

 

תוספת

Go

5

 


תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (פרטי בקשה לרישיון מיוחד), תשס"ד-2004*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4(ג) ו-59 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': פרשנות

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

          "בקשה" – בקשה לקבלת רישיון, לחידושו או לשינויו, לרבות המסמכים הנלווים לבקשה כמשמעותם בתקנה 2(ג);

          "הטופס" – טופס הבקשה לרישיון מיוחד שבתוספת;

          "המנהל" – סמנכ"ל בכיר הנדסה ורישוי במשרד או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה, דרך כלל או לענין מסוים;

          "המנהל הכללי" – המנהל הכללי של המשרד או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה, דרך כלל או לענין מסוים;

          "מבקש" – מי שמגיש למנהל בקשה לפי תקנות אלה;

          "מערכת" – מכלול מיתקני הבזק שבאמצעותם מעוניין מבקש לבצע את פעולות הבזק או לספק את שירותי הבזק, על פי הבקשה;

          "המשרד" – משרד התקשורת;

          "הפקודה" – פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל"ב-1972;

          "רישיון" – רישיון מיוחד, רישיון משולב או רישיון לניסוי;

          "רישיון לניסוי" – רישיון מיוחד או רישיון משולב לביצוע ניסוי לצורך בחינת ישימות מערכת שטרם הושלם פיתוחה או לצורך בחינת התאמתה של מערכת, לרבות מערכות תומכות שלה, למתן השירות נושא הניסוי, הניתן לתקופה מוגבלת ולמספר משתתפים מוגבל, בלא תמורה ממשתתף בניסוי;

          "רישיון מיוחד" – רישיון שניתן לפי החוק לביצוע פעולת בזק ולמתן שירותי בזק פנים-ארציים או בין-לאומיים, המוגבל לסוג מסוים של פעולות בזק או של שירותי בזק;

          "רישיון משולב" – רישיון מיוחד המשלב בתוכו רישיון לפי סעיף 5 לפקודה;

          "תקנות התפעול" – תקנות הבזק (התקנה, תפעול ותחזוקה), התשמ"ה-1985.

פרק ב': הגשת בקשה והטיפול בה

סימן א': מתכונת הבקשה

מסמכי הבקשה

2.       (א)  בקשה תוגש למנהל, במתכונת לפי הטופס.

          (ב)  מבקש יפרט בבקשתו, באופן מלא ומדויק, את המידע הנדרש בטופס, לרבות סוג הבקשה, מידע לגבי פעולת הבזק ושירות הבזק המבוקשים, מידע על המבקש, תיאור טכני של המערכת ופרטים כלכליים ומקצועיים.

          (ג)   בקשה תכלול את כל המסמכים המפורטים בטופס ומסמכים נוספים הנדרשים להבהרת בקשתו (להלן – המסמכים הנלווים).

חתימת הבקשה והצהרה על עובדות ואימות מסמכים

3.       (א)  בקשה תיחתם ביד המבקש; היה המבקש תאגיד, תיחתם הבקשה בידי מי שהתאגיד הסמיכו לחתום עליה בשמו, ויצורף לה אישור מאת עורך דין בדבר סמכות החותם לחתום בשם התאגיד.

          (ב)  הבקשה תיתמך בתצהיר, לאימות העובדות והמסמכים הכלולים בה; על עובדות שהן בתחום ידיעתו האישית של המצהיר, יצהיר שהן נכונות, ועל עובדות אחרות יצהיר שהן נכונות לפי מיטב ידיעתו ואמונתו.

          (ג)   כל מסמך שיצורף לבקשה ושאינו מקור יאומת כמתאים למקור בידי עורך דין.

פטור ממסירת מידע

4.       (א)  מבקש יהיה פטור ממסירת פרטים ומידע לפי סימן ג' בפרק ב' בטופס, ולפי סימן א' בפרק ג' בטופס, למעט סעיפים 18, 19, 20(א) ו-21 בטופס, אם הוכיח, להנחת דעתו של המנהל, כי נתקיים לגבי המערכת נושא הבקשה, אחד מאלה:

(1)   היא מוחזקת חלקית בידי בעל רישיון אחר;

(2)   היא מוחזרת כולה בידי בעל רישיון כללי;

(3)   כולה ציוד קצה.

          (ב)  מבקש רישיון לניסוי יהיה פטור ממסירת פרטים ומידע לפי סימן ג' בפרק ב' בטופס.

תק' תש"ע-2009

          (ג)   מבקש יהיה פטור ממסירת פרטים ומידע לפי סעיף 18 בסימן ג' בפרק ב' בטופס, ולפי פרק ג' בטופס, אם הוכיח, להנחת דעתו של המנהל, כי למבקש הועברה כלל פעילותו של בעל רישיון מיוחד בתחום אספקת שירותי הבזק לפי הרישיון המיוחד, לרבות נכסי הרישיון, וכי בכוונת המבקש לפעול להעברת עיקר עובדי בעל הרישיון המיוחד בתחום האמור אל המבקש; לעניין זה, "נכסי הרישיון" – הנכסים הדרושים להבטחת המשך אספקתם של שירותי בזק לפי הרישיון המיוחד בהיקף ובמתכונת שבהם ניתנו השירותים בעת הגשת הבקשה.

מיום 30.12.2009

תק' תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6845 מיום 30.12.2009 עמ' 393

הוספת תקנת משנה 4(ג)

מסמכים לגבי המבקש

5.       (א)  מבקש שהוא יחיד יצרף לבקשה העתק תעודת הזהות או הדרכון שלו וכן העתק תעודת רישום שם העסק, אם אינו זהה לשם המבקש, לפי הוראות פקודת רישום שמות עסק, 1935.

          (ב)  מבקש שהוא תאגיד ימציא עם בקשתו העתקים נכונים ותקפים של אלה:

(1)   בחברה – מסמכי התאגדות והחלטות מיוחדות;

(2)   בשותפות – הודעות לרשם השותפויות לפי סעיפים 7 ו-9 לפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975.

צירוף אישור סוג ורישיונות

6.       (א)  מבקש יצרף העתק של אישור סוג שניתן לגבי כל סוג של מיתקני בזק שהם חלק מהמערכת או יציין את מספר אישור הסוג, כאמור.

          (ב)  כללה הבקשה פעולת בזק או שירות בזק המחייבים קבלת רישיון לפי הפקודה, יצרף המבקש העתק של רישיון שקיבל מכוח הפקודה או העתק מבקשתו לקבלת רישיון כאמור.

הוראות מיוחדות

7.       (א)  בקשה לחידוש רישיון שטרם פג תוקפו תוגש לא יאוחר מ-90 ימים לפני תום תוקף הרישיון; בבקשה לחידוש כאמור יפרט המבקש שינויים שחלו בפרטים שמסר בבקשה המקורית.

          (ב)  מבקש המעוניין לבצע פעולות בזק או ליתן שירותי בזק, אשר סיפק בעבר, כולם או חלקם, מכוח רישיון מיוחד שבוטל, יצרף לבקשתו הסבר מפורט לענין הצעדים שנקט או שבדעתו לנקוט כדי לתקן את הפגם או להסיר את העילה לביטול הרישיון.

          (ג)   הוגשה בקשה לעריכת שינוי ברישיון שבתוקף, יצרף המבקש לבקשה הסבר מפורט בדבר השינוי המבורש, היקפו, מהותו, משמעותו והשלכותיו השונות.

          (ד)  מבקש ידווח למנהל לאלתר, בדרך של תצהיר, על כל שינוי בנתוני הבקשה.

          (ה)  מבקש יגיש למנהל, בעל עת שיידרש לכך, כל מידע או מסמך הדרושים לדעת המנהל לשם בחינת בקשתו.

סימן ב': הטיפול בבקשה

הגשת הבקשה

8.       (א)  מבקש יגיש את בקשתו במשרדי המנהל, במסירה אישית בשעות העבודה, או בדואר רשום עם אישור מסירה.

          (ב)  המנהל יאשר למבקש, בכתב, בתוך 14 ימי עבודה ממועד המסירה, כי הבקשה נתקבלה במשרדו.

בחינה ראשונית

9.       המנהל יבחן את הבקשה ויודיע למבקש על החלטתו בכתב, בתוך 30 ימי עבודה מיום האישור האמור בתקנה 8(ב), לפי אחת מאלה:

(1)  הבקשה תועבר לועדת רישוי משרדית;

(2)  הבקשה נפסלה משום שהיא חורגת באופן מהותי מהנדרש בתקנות אלה; המנהל יציין בכתב באילו תקנות לא עמדה הבקשה;

(3)  יש לערוך בבקשה שינויים או להמציא מידע נוסף לגבי השירות שמעוניין המבקש לתת או לגבי המבקש (להלן – שינויים), הכל כפי שיפרט המנהל בהודעתו (להלן – דרישת שינויים ראשונה); בדרישת שינויים ראשונה יכלול המנהל את השינויים הדרושים, ויציין בכתב מועד סופי להגשת הבקשה המתוקנת;

(4)  לצורך השלמת הבחינה הראשונית, הזמנת המבקש או נציגו לשם הצגת הבקשה או חלקים ממנה לפני נציגי המשרד.

עריכת שינויים

10.    (א)  מבקש ימלא בקפידה אחר האמור בדרישת השינויים הראשונה ויגיש למנהל, במועד שקבע בהודעתו, בקשה מתוקנת או מידע משלים, לפי הענין (להלן – בקשה מתוקנת).

          (ב)  לא המציא מבקש בקשה מתוקנת במועד שקבע המנהל, רשאי המנהל לפסול את הבקשה.

בקשה מתוקנת ובחינה חוזרת

11.    (א)  המנהל יבחן את הבקשה המתוקנת ויודיע למבקש על החלטתו בכתב, בתוך 20 ימי עבודה ממועד קבלתה, לפי אחת מאלה:

(1)   הבקשה תועבר לועדת רישוי משרדית;

(2)   לא הוכנסו בבקשה מלוא השינויים שנדרשו כאמור בתקנה 9(3) ולפיכך יש לערוך בבקשה המתוקנת שינויים, הכל כפי שיפרט המנהל בהודעתו (להלן – דרישת שינויים שניה);

(3)   המנהל יציין בכתב מועד לקבלת הבקשה המתוקנת כאמור בפסקה (2).

          (ב)  הוראות תקנה 10 יחולו גם על בקשה המתוקנת לפי דרישת שינויים שניה (להלן – בקשה מתוקנת בשנית).

בחינה חוזרת שניה

12.    המנהל יבחן בקשה מתוקנת בשנית ויודיע למבקש על החלטתו בכתב, בתוך 14 ימי עבודה ממועד קבלתה, לפי אחת מאלה:

(1)  הבקשה תועבר לועדת רישוי משרדית;

(2)  המבקש לא נענה לדרישת שינויים, ובנסיבות הענין החליט המנהל לפסול את הבקשה.

חוסר מעש

13.    המנהל רשאי לפסול בקשה, במקרה שהמבקש גילה חוסר מעש בנוגע לבקשתו במשך יותר משישה חודשים.

ערר

14.    (א)  הודיע המנהל למבקש על פסילת הבקשה המתוקנת כאמור בתקנות 9(2), 10(ב), 12(2) או 13, רשאי המבקש לערור על פסילת בקשתו לפני המנהל הכללי, בתוך 45 ימי עבודה ממועד מתן הודעת הפסילה.

          (ב)  לא הודיע המנהל הכללי על החלטתו בערר בתוך 21 ימי עבודה מיום הגשתו, יראו את הערר כאילו נתקבל, והבקשה תובא לבחינה חוזרת בידי המנהל.

פסילה

15.    לענין הוראות פרק זה, פסילת הבקשה לא תהווה מניעה להגשת בקשה חדשה בידי המבקש.

ועדת רישוי משרדית

16.    (א)  במסגרת בדיקתה של הבקשה, יעביר המנהל כל בקשה לועדת רישוי משרדית (להלן – הועדה), שתורכב מעובדי המשרד כלהלן:

(1)   סמנכ"ל בכיר הנדסה ורישוי – יושב ראש הועדה;

(2)   היועץ המשפטי;

(3)   סמנכ"ל בכיר פיקוח בזק;

(4)   סמנכ"ל בכיר לניהול ספקטרום ורישוי תדרים;

(5)   סמנכ"ל בכיר כלכלה ותקציב;

(6)   עובד בכיר שהמנהל הכללי קבע לכך.

          (ב)  המנהל הכללי יקבע את סגנו של יושב ראש הועדה מקרב חברי הועדה; בהעדר היושב ראש, ימלא סגנו את מקומו; הועדה תקבע לעצמה את סדרי עבודתה.

          (ג)   הועדה תייעץ למנהל בדבר תקינות הבקשה, ובלי לגרוע מהאמור, תמליץ בפניו בדבר התאמת המבקש, השירות והמערכת נושא הבקשה, בשים לב לשיקולים למתן רישיון הקבועים בסעיף 4(ב) לחוק.

בקשה תקינה

17.    מצא המנהל כי הבקשה תקינה, יודיע על כך בכתב למבקש; לענין זה, "בקשה תקינה" – בקשה שהמנהל קבע לגביה כי הוגשה, תוקנה או הושלמה לפי תקנות אלה, וכי נמסרו כל המסמכים הנלווים הדרושים והומצא כל המידע הנחוץ מאת המבקש לשם מתן החלטה לגביה, לרבות כל נתון, שרטוט, תיאור או תרגום.

פרק ג': שונות

שמירת סודיות

18.    המנהל הכללי וכל הפועל מטעמו, לא יגלו ידיעה או מסמך שנמסרו להם לפי הוראות תקנות אלה, אלא לצורך ביצוע תפקידם לפי החוק.

ביטול

19.    תקנות הבזק (פרטי בקשה לרישיון), התשנ"ב-1992 – בטלות.

תחילה

20.    תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

תחולה

21.    תקנות אלה יחולו גם על בקשה שהוגשה ערב תחילתן ולא ניתן לגביה עדיין רישיון, ורשאי המנהל לדרוש ממבקש בקשה כאמור להשלים פרטים לפי הטופס.

 

תוספת

[טופס בקשה לרישיון מיוחד]

 

 

ה' בשבט התשס"ד (28 בינואר 2004)                                 אהוד אולמרט

                                                                                                             שר התקשורת

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשס"ד מס' 6293 מיום 18.2.2004 עמ' 250.

תוקנו ק"ת תש"ע מס' 6845 מיום 30.12.2009 עמ' 393 – תק' תש"ע-2009; ר' תקנה 2 לענין תחולה.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות