Nevo.co.il

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תמלוגים) (הוראת שעה), תשס"ה-2004

רשויות ומשפט מנהלי – תקשורת – בזק ושידורים – תמלוגים

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

הוראת שעה

סעיף 2


תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תמלוגים) (הוראת שעה), תשס"ה-2004*

           בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 54 ו-59 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

           "ההוראה הזמנית" – הוראת השעה הקבועה בתקנה 10 לתיקון מס' 3;

           "הסכום המוכר" – תשלום בעד קישור גומלין לפי תקנה 2(ג) לתקנות קישור גומלין, המחושב לפי פער דקות תנועה, אשר מפ"א היה אמור לשלם לחברת "בזק" אלמלא ההוראה הזמנית;

           "חברת "בזק"" – "בזק", החברה הישראלית לתקשורת בע"מ;

           "מפ"א" – כהגדרתו בהוראה הזמנית;

           "פער דקות תנועה" – כמשמעו בתקנה 10(א)(2) לתיקון מס' 3;

           "תיקון מס' 3" – תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד קישור גומלין) (תיקון מס' 3), התשס"ד-2004;

           "תקנות התמלוגים" – תקנות הבזק (תמלוגים), התשס"א-2001;

           "תקנות קישור גומלין" – תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד קישור גומלין), התש"ס-2000.

הוראת שעה

2.       (א)  עד תום תוקפה של ההוראה הזמנית, רשאית חברת "בזק" לנכות מסכום התמלוגים אשר עליה לשלם בהתאם להוראות תקנה 1 לתקנות התמלוגים, את הסכום המוכר.

           (ב)  בטרם ביצוע ניכוי כאמור בתקנת משנה (א), תעביר חברת "בזק" לחשב משרד התקשורת את פירוט תחשיב הסכום המוכר, חשב משרד התקשורת רשאי, בתוך עשרה ימי עבודה, להורות לחברת "בזק" בדבר תיקונים שעליה לערוך בתחשיב לצורך הניכוי או בדבר הבהרות שעליה למסור, וחברת "בזק" תפעל בהתאם להוראות כאמור; לא הודיע חשב משרד התקשורת בדבר תיקונים או הבהרות כאמור, רשאית חברת "בזק" לבצע את הניכוי בהתאם לתחשיב שהעבירה.

ה' בחשון התשס"ה (20 באוקטובר 2004)          בנימין נתניהו          אהוד אולמרט

                                                                                            שר האוצר                  שר התקשורת* פורסמו ק"ת תשס"ה מס' 6348 מיום 17.11.2004 עמ' 160.