נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות החומרים המסוכנים (שימוש בתכשירים ליד מבנים), תשס"ה-2005

חקלאות טבע וסביבה – איכות הסביבה – מניעת זיהום

חקלאות טבע וסביבה – חומרים מסוכנים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

שימוש בתכשיר בשטח

Go

2

סעיף 3

שילוט

Go

3

סעיף 4

שימוש בתכשיר בבית צמיחה

Go

3

סעיף 5

שטיפת מיתקן ריסוס

Go

3

סעיף 6

שימוש בתכשיר מסוג פורמלין

Go

3

סעיף 7

עונשין

Go

3

סעיף 8

שמירת דינים

Go

3

סעיף 9

תחילה

Go

3


תקנות החומרים המסוכנים (שימוש בתכשירים ליד מבנים), תשס"ה-2005*

           בתוקף סמכות השר לאיכות הסביבה לפי סעיפים 10(3), 12 ו-17 לחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993 (להלן – החוק), ולפי סעיפים 7 ו-18 לחוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961, לאחר התייעצות עם שר הבריאות ועם שר התעשיה המסחר והתעסוקה לפי סעיף 13 לחוק, ובתוקף סמכות שר החקלאות ופיתוח הכפר לפי סעיף 7 לחוק הגנת הצומח, התשט"ז-1956, ולפי סעיף 22 לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ"ה-1985, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת לפי סעיף 9 לחוק הגנת הצומח, התשט"ז-1956, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק-יסוד: הכנסת וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אנו מתקינים תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

           "בית צמיחה" – בית גידול או מבנה המיועד לגידול צמחים שקירותיו ותקרתו עשויים חומרים שאינם רשת;

           "דרגת רעילות" – כמשמעותה בתקנה 5(א) לתקנות הגנת הצומח (הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים), התשנ"ה-1994 (להלן – תקנות תכשירים כימיים);

           "לול" – מיתקן המשמש לגידול עופות, לרבות מבנה לאידוי ביצים, מבנה עזר ומדגריה להדגרת ביצים;

           "מבנה עזר" – כהגדרתו בתקנות מחלות בעלי-חיים (הקמה והפעלה של משקי טיפוח, הפצה, רביה וגידול של עופות), התשמ"א-1981;

           "מבנה" – מבנה המאוכלס בבני אדם בעת שימוש בתכשיר, לרבות אוהל;

           "מיתקן ריסוס" – מיתקן לפיזור תכשירים;

           "מפעיל" – אחד מאלה:

(1)   המשתמש בתכשיר;

(2)   המזמין את ביצוע השימוש בתכשיר;

(3)   המשתמש או המזמין ביצוע שימוש בפורמלין בלול;

           "פורמלין" – חומר מקבוצת האלדהידים הנוזלים כאמור בתוספת השניה לחוק;

           "שטח" – שטח פתוח המיועד לשימוש בתכשיר והנמצא במרחק של עד מאה מטרים ממבנה;

           "שימוש" – יישום של תכשיר בכל דרך שהיא, ובכלל זה בדרך של פיזור, ריסוס או התזה;

           "תווית" – תווית אריזה של תכשיר כמשמעותה בתקנה 5 לתקנות תכשירים כימיים;

           "תכשיר" – כהגדרתו בתקנות תכשירים כימיים.

שימוש בתכשיר בשטח

2.       (א)  לא ישתמש אדם בתכשיר בשטח אלא בהתאם לכתוב בתווית ובתנאי שמהירות הרוח אינה קטנה מ-5 קילומטרים לשעה; קטנה מהירות הרוח, יופסק השימוש בתכשיר עד לקיום תנאי רוח מתאימים.

           (ב)  אם לא צוין אחרת בתווית, השימוש בתכשיר שדרגת רעילותו היא I או II, יבוצע במרחק שלא יפחת מ-50 מטרים ממבנה, וכאשר הרוח נושבת לכיוון המבנה – במרחק שלא יפחת מ-100 מטרים.

שילוט

3.       (א)  לפני שימוש בתכשיר שדרגת רעילותו היא I או II, יציב המפעיל שלטי אזהרה בצורה, בנוסח, בגודל ובמקום כאמור בתוספת.

           (ב)  לפני שימוש בפורמלין בלול, יציב המפעיל שלט אזהרה בצורה, בנוסח, בגודל ובמקום כאמור בתוספת.

           (ג)   לא יוסר שלט אזהרה אלא בחלוף הזמן לכניסה מחדש (REENTRY), המצוין בתווית, ולגבי שימוש בפורמלין בלול – שלושה ימים לאחר השימוש.

שימוש בתכשיר בבית צמיחה

4.       (א)  שימוש בתכשיר בבית צמיחה יבוצע רק כאשר כל פתחי בית הצמיחה סגורים ותקרתו וקירותיו שלמים.

           (ב)  שימוש בתכשיר בבית צמיחה שלא מתקיים בו האמור בתקנת משנה (א), יראו אותו כשימוש בתכשיר בשטח.

שטיפת מיתקן ריסוס

5.       שטיפת מיתקן ריסוס תיעשה בהתאם לתקנות המים (מניעת זיהום מים) (שטיפת מיתקני ריסוס), התשנ"א-1991.

שימוש בתכשיר מסוג פורמלין

6.       (א)  לא ישתמש אדם בפורמלין אלא בהתקיים אלה:

(1)   יש בידו או בידי התאגיד שהוא עובד בעבורו או מטעמו היתר רעלים כמשמעותו בחוק;

(2)   הוא בדק לפני השימוש בפורמלין את תקינות מערכת אספקת המים ומערכת ההשקעה במקום השימוש.

           (ב)  בלי לגרוע מכלליות האמור בתקנת משנה (א), השימוש בפורמלין בתוך לול יבוצע רק בהתקיים כל אלה:

(1)   הלול נמצא במאחר של חמישים מטרים לפחות ממבנה;

(2)   הלול אטום מפני פליטות פורמלין לסביבה;

(3)   כמות הפורמלין לשימוש אינה עולה על מאה ליטרים לדונם של לול;

(4)   השימוש בפורמלין יהיה בתוך הלול בלבד, ולא בשטחי המעטפת שמחוץ ללול;

(5)   בלול שאינו מבנה לאידוי ביצים, יבוצע השימוש בפורמלין על ידי שני מפעילים לפחות.

עונשין

7.       העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו – מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

שמירת דינים

8.       תקנות אלה באות להוסיף על הוראות כל דין בענין שימוש בתכשירים ולא לגרוע מהן.

תחילה

9.       תחילתן של תקנות אלה שלושה חודשים מיום פרסומן.

תוספת

(תקנה 3(א) ו-(ב))

1.    שלט אזהרה יהיה בצורה ובנוסח כלהלן:

סכנה

רעל מסוכן לבני אדם ולבעלי חיים

[שם התכשיר]

[מועד השימוש בתכשיר]

2.    שלט אזהרה בשטח יהיה כאמור בפרט 1, בגודל של 30 x 30 סנטימטרים לפחות, עשוי חומר עמיד למים ורוח, כתוב בצבע אדום על רקע לבן, כשאותיות המילה "סכנה" הן בגודל של 8 סנטימטרים לפחות, והוא יוצג במקום הנראה לעין ובגובה של מטר אחד לפחות מעל פני הקרקע; שלטי האזהרה יוצבו בשטח במרחק שלא יעלה על מאה מטרים אחד מהשני.

3.    שלט אזהרה בלול ובבית צמיחה, יהיה כאמור בפרט 1, בגודל 30 x 20 סנטימטרים לפחות, עשוי חומר עמיד למים ורוח, כתוב בצבע אדום על רקע לבן, כשאותיות המילה "סכנה" הן בגודל של 4 סנטימטרים לפחות והוא יוצג במקום הנראה לעין.

ח' באדר א' התשס"ה (17 בפברואר 2005)

                                                           ישראל כ"ץ                     שלום שמחון

                                                                  שר החקלאות ופיתוח הכפר         השר לאיכות הסביבה* פורסמו ק"ת תשס"ה מס' 6380 מיום 10.4.2005 עמ' 610.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות