נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי הענינים בשוק ההון בישראל (תיקוני חקיקה), תשס"ה-2005

משפט פרטי וכלכלה – כספים – שוק ההון – הגברת התחרות וצמצום הריכוזיות

תוכן ענינים

פרק א': מטרת החוק

Go

2

סעיף 1

מטרה

Go

2

פרק ב': בנקאות

Go

2

סעיף 2

ת"ט תשס"ו 2005

Go

2

סעיף 3

חוק הבנקאות

Go

2

סעיף 5

פקודת הבנקאות הוראת מעבר

Go

3

פרק ג': ייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות

Go

3

סעיף 7

ת"ט תשס"ו 2005

Go

3

סעיף 8

חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות   תחילה והוראות מעבר

Go

3

סעיף 9

הוראות שעה

Go

3

פרק ד': השקעות משותפות בנאמנות

Go

3

סעיף 11

חוק השקעות משותפות בנאמנות   הוראת מעבר

Go

3

פרק ה': ביטוח

Go

4

סעיף 12

ת"ט תשס"ו 2005

Go

4

סעיף 13

ת"ט תשס"ו 2006

Go

4

סעיף 14

חוק הפיקוח על עסקי ביטוח   תחילה והוראות מעבר

Go

4

פרק ו': משכון

Go

4

פרק ז': הקמת קרן ציבורית לחינוך פיננסי

Go

5

סעיף 17

הקמת קרן

Go

5

סעיף 18

תפקידי הקרן

Go

5

סעיף 19

הנהלת הקרן ויושב ראש הקרן

Go

5

סעיף 20

קיום ותוקף

Go

5

סעיף 21

תקנות לביצוע

Go

5

פרק ח': תוקף הסדר או הסכם קיבוצי

Go

5

סעיף 22

תוקף הסדר או הסכם קיבוצי

Go

5


חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי הענינים בשוק ההון בישראל (תיקוני חקיקה), תשס"ה-2005*

פרק א': מטרת החוק

מטרה

1.    חוק זה בא לתקן חוקים שונים, במטרה להביא לביסוס מבנה תחרותי בשוק ההון בישראל, לשיפור יעילותו ודרכי פעולתו ולהגברת רווחת הציבור, וזאת בעיקר באמצעות צמצום הריכוזיות ומזעור ניגודי הענינים אצל הגופים הפועלים בו, והרחבת הפיקוח והבקרה על גופים אלה ועל השולטים והמחזיקים בהם.

פרק ב': בנקאות

תיקון חוק הבנקאות (רישוי) – מס' 14 ת"ט תשס"ו-2005

2.       תיקון מס' 14 בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981.

חוק הבנקאות (רישוי) – הוראות מעבר

3.       (א)  בסעיף זה –

          "יום התחילה" – יום פרסומו של חוק זה;

          "נתח שוק", של תאגיד בנקאי לענין קרנות משותפות בנאמנות – סך כל נתח השוק של מנהלי הקרנות שבשליטת התאגיד הבנקאי, ולענין תאגיד בנקאי ששולט במנהל קרן יחד עם אחרים, ייוחס כל נתח השוק של מנהל הקרן לתאגיד הבנקאי; לענין זה, "נתח שוק של מנהל קרן" – כהגדרתו בסעיף 23א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, כנוסחו בסעיף 10(6) לחוק זה;

          "נתח שוק", של תאגיד בנקאי לענין קופות גמל – סך כל נתח השוק של חברות מנהלות שבשליטת התאגיד הבנקאי, ולענין תאגיד בנקאי ששולט בחברות מנהלות יחד עם אחרים ייוחס כל נתח השוק של החברה המנהלת לתאגיד הבנקאי; לענין זה, "קופת גמל" – למעט קופת גמל לקצבה וקופת גמל שהיא קופת ביטוח, ו"נתח שוק של חברה מנהלת" – שיעור השווי הנקי של נכסי קופות הגמל המנוהלות על ידי אותה חברה מהשווי הנקי של כלל נכסי קופות הגמל המנוהלות בידי כל החברות המנהלות בישראל, כפי שחושב בהתאם לכללים שקבע הממונה, כהגדרתם של כל אלה בחוק הפיקוח של שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005.

          (ב)  תאגיד בנקאי אשר ערב יום התחילה החזיק כדין אמצעי שליטה בחברה מנהלת או במנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות, והחזקותיו כאמור הן בניגוד להוראת סעיף 27ה(א)(1) לחוק הבנקאות (רישוי), כנוסחו בסעיף 2(9) לחוק זה, יהיה רשאי להמשיך ולהחזיק כאמור עד המועד בו נתח השוק שלו לענין קרנות משותפות בנאמנות ולענין קופות גמל, לפי הענין, חייב להיות 0% כקבוע בסעיף קטן (ט), ובלבד שנתחי השוק המרביים שלו לענין קרנות משותפות בנאמנות ולענין קופות גמל יהיו כמפורט בסעיף קטן (ט) ובתנאיו.

          (ג)   תאגיד בנקאי אשר ערב יום התחילה שלט כדין בחברה מנהלת או במנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות, ושליטה כאמור היא בניגוד להוראות סעיף 11(א) לחוק בנקאות (רישוי), כנוסחו בסעיף 2(3) לחוק זה, רשאי להמשיך ולשלוט כאמור עד המועד שבו נתח השוק שלו לענין קרנות משותפות בנאמנות ולענין קופות גמל, לפי הענין, חייב להיות 0% כקבוע בסעיף קטן (ט), ובלבד שמתקיים לגביו כל האמור בסעיף קטן (ט) לענין נתח השוק המרבי.

          (ד)  תאגיד בנקאי אשר ערב יום התחילה שלט כדין או החזיק כדין יותר מעשרה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בתאגיד השולט או המחזיק יותר מעשרים וחמישה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בחברה מנהלת או במנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות, ושליטתו והחזקותיו כאמור הן בניגוד להוראות סעיפים 11(א) ו-27ה(א)(2) לחוק הבנקאות (רישוי), כנוסחם בסעיף 2(3) ו-(9) לחוק זה, יהיה רשאי להמשיך לשלוט או להחזיק כאמור עד המועד שבו נתח השוק של התאגיד הבנקאי לענין קרנות משותפות בנאמנות ולענין קופות גמל, לפי הענין, חייב להיות 0% כקבוע בסעיף קטן (ט).

          (ה)  (1)   שולט בתאגיד בנקאי אשר ערב יום התחילה החזיק כדין יותר מחמישה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בחברה מנהלת או במנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות שלא באמצעות התאגיד הבנקאי הנשלט, או שהחזיק כדין יותר מעשרה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בתאגיד אחר השולט בחברה מנהלת או במנהל קרן כאמור או בתאגיד המחזיק באחד מאלה יותר מעשרים וחמישה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה, והחזקותיו כאמור הינן בניגוד להוראות סעיף 27ו(א) לחוק הבנקאות (רישוי), כנוסחו בסעיף 2(9) לחוק זה, יהיה רשאי להמשיך ולהחזיקם עד המועד שבו נתח השוק של התאגיד הבנקאי הנשלט על ידיו לענין קרנות משותפות בנאמנות ולענין קופות גמל, לפי הענין, חייב להיות 0% כקבוע בסעיף קטן (ט).

(2)   שולט בתאגיד בנקאי אשר ערב יום התחילה החזיק כדין יותר מחמישה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בחברה מנהלת או במנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות באמצעות התאגיד הבנקאי הנשלט, ולאחר יום התחילה קיבל את אמצעי השליטה כאמור להחזקתו שלא באמצעות התאגיד הנשלט, והחזקותיו כאמור הן בניגוד להוראות סעיף 27ו(א) לחוק הבנקאות (רישוי), כנוסחו בסעיף 2(9) לחוק זה, יהיה רשאי להמשיך ולהחזיקם בתנאים אלה:

(א)   במועד שבו נתח השוק של התאגיד הבנקאי הנשלט על ידיו לענין קרנות משותפות בנאמנות ולענין קופות גמל, לפי הענין, חייב להיות 0% כקבוע בסעיף קטן (ט), יעמוד השולט בהוראות סעיף 27ו(א) האמור;

(ב)   בתום מחצית התקופה שמיום התחילה ועד המועד האמור בסעיף קטן (א), לא יחזיק השולט יותר ממחצית אמצעי השליטה אשר קיבל להחזקתו כאמור.

          (ו)   תאגיד בנקאי אשר ערב יום התחילה שלט כדין או החזיק כדין, יותר מחמישה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בתאגיד שעיסוקו ניהול תיקי השקעות או אשר ערב יום התחילה החזיק כדין יותר מעשרים אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בתאגיד השולט או מחזיק יותר מעשרים וחמישה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בתאגיד שעיסוקו ניהול תיקי השקעות, ושליטה או החזקה כאמור היא בניגוד להוראות סעיף 27ה(ב) לחוק הבנקאות (רישוי), כנוסחו בסעיף 2(9) לחוק זה, רשאי להמשיך לשלוט ולהחזיק כאמור, עד המועד שבו נתח השוק שלו לענין קופות גמל חייב להיות 0% כקבוע בסעיף קטן (ט).

          (ז)   שולט בתאגיד בנקאי המחזיק כדין, ערב יום התחילה, יותר מחמישה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בתאגיד שעיסוקו ניהול תיקי השקעות או המחזיק כדין, ערב יום התחילה, יותר מעשרים אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בתאגיד השולט או המחזיק יותר מעשרים וחמישה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בתאגיד שעיסוקו ניהול תיקי השקעות, והחזקת אמצעי השליטה כאמור היא בניגוד להוראות סעיף 27ו(ב) לחוק הבנקאות (רישוי), כנוסחו בסעיף 2(9) לחוק זה, רשאי להמשיך ולהחזיקם עד המועד האמור בסעיף קטן (ו) לענין התאגיד הבנקאי שבו הוא שולט.

          (ח)  (1)   נקבע בתקנון קופות גמל כי תאגיד בנקאי השולט בחברה מנהלת מתחייב לשלם סכומים מסוימים לעמיתי הקופה המנוהלת על ידה או ערב לתשלומם (בסעיף זה – הערבות), לא תידרש הסכמת העמית להחלפת הערבות או המחאתה בשל העברת השליטה בחברה המנהלת או העברת ניהול הקופה לחברה מנהלת אחרת במסגרת הנדרש מתאגיד בנקאי לפי סעיף 2 ולפי סעיף זה, ובלבד שהתקבלה בטוחה דומה מבנק או ממבטח בנוסח שאושר בידי הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר או מגורם אחר שאושר על ידו לענין זה.

(תיקון מס' 1) תשע"ב-2012

(2)   לא תידרש הסכמת העמיתים לפיצול או למיזוג של חברה מנהלת לפי הוראות הפרק השלישי לחלק התשיעי לחוק החברות, התשנ"ט-1999, ככל שהיא נדרשת על פי כל דין, הנעשים במסגרת הנדרש מתאגיד בנקאי לפי סעיף 2 ולפי סעיף זה, ויחולו לענין זה הוראות סעיף 41 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, לענין העברת ניהול קופת גמל לחברה מנהלת אחרת, בשינויים המחויבים.

מיום 17.1.2013

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ב מס' 2368 מיום 17.7.2012 עמ' 508 (ה"ח 582)

(2) לא תידרש הסכמת העמיתים לפיצול או למיזוג של חברה מנהלת לפי הוראות סעיף 350 הפרק השלישי לחלק התשיעי לחוק החברות, התשנ"ט-1999, ככל שהיא נדרשת על פי כל דין, הנעשים במסגרת הנדרש מתאגיד בנקאי לפי סעיף 2 ולפי סעיף זה, ויחולו לענין זה הוראות סעיף 41 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, לענין העברת ניהול קופת גמל לחברה מנהלת אחרת, בשינויים המחויבים.

          (ט)  לענין הוראות סעיף זה, נתחי השוק המרביים הם:

                                          נתחי השוק לתאגיד בנקאי אשר ההון

התקופה מיום פרסום        העצמי שלו ושל תאגידים בנקאים אחרים

  חוק זה עד לתקופה           השולטים בו ונשלטים על ידיו עולה על

      כאמור להלן                        10 מיליארד שקלים חדשים                       נתחי השוק לתאגיד בנקאי אחר

                                                                          קרנות משותפות                                         קרנות משותפות

                                           קופות גמל                    בנאמנות                 קופות גמל                   בנאמנות

תום שנתיים                     18%                   25%                   18%                   25%

תום שלוש שנים               0%                     12.5%                 10%                   12.5%

תום ארבע שנים                                          0%                     6%                     6%

תום שש שנים                                                                      0%                     6%

תום שמונה שנים                                                                                            0%

תיקון פקודת הבנקאות – מס' 23

4.       תיקון מס' 23 בפקודת הבנקאות, 1941.

פקודת הבנקאות – הוראת מעבר

5.       הוראות ניהול בנקאי תקין שהוציא המפקח לפני יום תחילתו של חוק זה, יראו אותן כהוראות ניהול בנקאי תקין שניתנו לפי סעיף 5(ג1) לפקודת הבנקאות, 1941, כנוסחו בסעיף 4(1) לחוק זה, ומועד תחילתן לענין סעיפים 5(ג2) ו-14ח עד 14טו לפקודת הבנקאות, 1941, כנוסחם בסעיף 4(1) ו-(3) לחוק זה, ביום תחילתו של חוק זה או במועד מאוחר יותר שנקבע בהן.

תיקון חוק הבנקאות (שירות ללקוח) – מס' 10

6.       תיקון מס' 10 בחוק הבנקאות (שירות ללקוח), תשמ"א-1981.

פרק ג': ייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות

תיקון חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות – מס' 10 ת"ט תשס"ו-2005

7.       תיקון מס' 10 בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995.

חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות – תחילה והוראות מעבר

8.       (א)  תחילתו של חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, כנוסחו בסעיף 7 לחוק זה, שישה חודשים מיום פרסומו (בפרק זה – יום התחילה).

          (ב)  הוראות חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות כנוסחו ערב יום התחילה, ימשיכו לחול על תאגיד בנקאי שלא מתקיימות לגביו הוראות סעיף 27ה לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, כנוסחו בסעיף 2(9) לחוק זה, או שלא מתקיימות לגבי מי ששולט בו הוראות סעיף 27ו לאותו חוק כנוסחו בסעיף האמור, כל עוד לא מתקיימות לגבי התאגיד הבנקאי או לגבי מי ששולט בו הוראות אותם סעיפים.

          (ג)   על אף הוראות סעיף 7(ג2)(4) ו-(5) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות כנוסחו בסעיף 7(6)(ד) לחוק זה, גוף מוסדי שערב יום פרסומו של חוק זה (בסעיף זה – יום הפרסום) שלט בתאגיד בנקאי או נשלט בידי מי ששלט בתאגיד בנקאי, רשאי לעסוק בשיווק השקעות למשך שלוש שנים וחצי מיום התחילה.

          (ד) על אף הוראות סעיף 7(ג1)(3) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות כנוסחו בסעיף
7(6)(ד) לחוק זה, מי שערב יום הפרסום היה יועץ השקעות כהגדרתו בחוק האמור והיה גם סוכן ביטוח כהגדרתו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981, כנוסחו ערב יום הפרסום, רשאי להמשיך ולעסוק בייעוץ השקעות למשך שנה מיום הפרסום.

הוראות שעה

9.       (א)  בתקופה שמיום התחילה עד יום כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010), טעונה התקשרות בהסכם חריג בין יועץ השקעות לגוף מוסדי, נוסף על אישור לפי סעיף 17ב, גם אישור הממונה על הגבלים עסקיים שמונה לפי סעיף 41 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988.

          (ב)  בתקופה שמיום תחילתו של חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (תיקון מס' 8), התשס"ה-2005 (להלן – תיקון מס' 8), ועד 22 ביוני 2006, יקראו את סעיף 3(א)(3) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות כאילו בסופו בא: "וכן בידי תאגיד שאינו תושב ישראל שערב יום תחילתו של תיקון מס' 8 עסק בניהול תיק ההשקעות של קרן להשקעות משותפות בנאמנות בלי שהיה בידו רשיון על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ, לפי הוראת סעיף
3(א)(3) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות כנוסחו ערב יום תחילתו של תיקון מס' 8 ולפי סעיף 13(ג)(1) לחוק השקעות משותפות, לגבי קרנות להשקעות משותפות בנאמנות שהיו לקוחותיו ערב יום זה; לענין סעיף זה, "תאגיד שאינו תושב ישראל" – תאגיד שהשליטה על עסקיו וניהולם מופעלים מחוץ לישראל".

פרק ד': השקעות משותפות בנאמנות

תיקון חוק השקעות משותפות בנאמנות – מס' 10

10.    תיקון מס' 10 בחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994.

חוק השקעות משותפות בנאמנות – הוראת מעבר

11.    (א)  מי שערב יום תחילתו של חוק זה שלט במנהל קרן או החזיק בסוג מסוים של אמצעי שליטה במנהל קרן בשיעור הטעון היתר לפי סעיף 23ב לחוק השקעות משותפות בנאמנות, כנוסחו בסעיף 10(6) בחוק זה, למעט תאגיד בנקאי שחלות לגביו הוראות סעיף 3 לחוק זה, זכאי להיתר לפי אותו סעיף.

          (ב)  הזכאי להיתר לפי סעיף קטן (א) שלא הגיש לועדת הרשיונות בקשה להיתר עד תום ששה חדשים מיום תחילתו של חוק זה, רואים אותו כאילו ויתר על זכאותו.

פרק ה': ביטוח

תיקון חוק הפיקוח על עסקי ביטוח – מס' 16 ת"ט תשס"ו-2005

12.    תיקון מס' 16 בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשמ"א-1981.

תיקון חוק החברות הממשלתיות – מס' 19 ת"ט תשס"ו-2006

13.    תיקון מס' 19 בחוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975.

חוק הפיקוח על עסקי ביטוח – תחילה והוראות מעבר

14.    (א)  תחילתו של פרק זה 90 ימים ממועד פרסומו (בסעיף זה – יום התחילה).

          (ב)  מבטח שהוא אגודה שיתופית ושאינו קופת גמל לקצבה, שערב יום התחילה היה בידיו רשיון מבטח שניתן לו לפי סעיף 15(א)(1) לחוק הפיקוח על הביטוח, כנוסחו במועד האמור, רשאי להמשיך ולעסוק בעסקי ביטוח, בכפוף להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 (להלן – חוק הפיקוח על הביטוח), כנוסחו בחוק זה, אף שאינו חברה כהגדרתה בחוק החברות, ואולם הוראות סימן א'1 לפרק ד' לחוק הפיקוח על הביטוח, כנוסחו בסעיף 12(31) לחוק זה, יחולו עליו בשינויים שיורה המפקח.

          (ג)   מבטח שערב יום התחילה ניהל כדין קופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח, מכוח רשיון שניתן לו לפי הוראות סעיף 15(א)(1) לחוק הפיקוח על הביטוח, כנוסחו במועד האמור, ומכוח אישור חברה מנהלת שניתן לו לפי הוראות תקנות קופות גמל, רשאי להמשיך ולעסוק בעסקי ביטוח, בכפוף להוראות חוק הפיקוח על הביטוח, כנוסחו בחוק זה, ויראו אותו כמי שניתן לו רשיון מבטח בהתאם להוראות סעיף 15(א1) לחוק הפיקוח על הביטוח, כנוסחו בסעיף
12(9)(ב) לחוק זה.

          (ד)  מבטח שערב יום התחילה פעל כדין כקופת גמל לקצבה, מכוח רשיון שניתן לו לפי הוראות סעיף 15(א)(1) לחוק הפיקוח על הביטוח, כנוסחו במועד האמור, ומכוח אישור קופת גמל שניתן לו לפי הוראות תקנות קופות גמל, למעט אגודה שיתופית ולמעט קרן פנסיה ותיקה שמונה לה מנהל מיוחד לפי סעיף 78ד לחוק הפיקוח על הביטוח, רשאי להמשיך ולעסוק בעסקי ביטוח, מכוח הרשיון האמור, בכפוף להוראות חוק הפיקוח על הביטוח, כנוסחו בחוק זה, עד תום 18 חודשים מיום התחילה, ועד למועד האמור יראו אותו, לענין כל דין, כמי שניתן לו רשיון מבטח בהתאם להוראות סעיף 15(א1) לחוק הפיקוח על הביטוח, כנוסחו בסעיף 12(9)(ב) לחוק זה.

          (ה)  מבטח שערב יום התחילה פעל כדין כקופת גמל לקצבה מכוח רשיון שניתן לו לפי הוראות סעיף 15(א)(1) לחוק הפיקוח על הביטוח, כנוסחו במועד האמור, ומכוח אישור קופת גמל שניתן לו לפי הוראות תקנות קופות גמל, והוא אגודה שיתופית או שמונה לו מנהל מיוחד לפי סעיף 78ד לחוק הפיקוח על הביטוח, רשאי להמשיך ולעסוק בעסקי ביטוח, בכפוף להוראות חוק הפיקוח על הביטוח כנוסחו בחוק זה, ויראו אותו, לענין כל דין, כמי שניתן לו רשיון מבטח בהתאם להוראות סעיף 15(א1) לחוק הפיקוח על הביטוח, כנוסחו בסעיף 12(9)(ב) לחוק זה, אף אם אינו חברה כהגדרתה בחוק החברות; על מבטח כאמור שהוא אגודה שיתופית, יחולו הוראות סימן א'1 לפרק ד' לחוק הפיקוח על הביטוח, כנוסחו בסעיף 12(31) לחוק זה, בשינויים שיורה המפקח.

          (ו)   על אף הוראות סעיפים 25(ג), 26(ג) ו-28א לחוק הפיקוח על הביטוח, כנוסחם בסעיפים 12(16)(ב), 12(17) ו-12(20) לחוק זה, מי שערב יום התחילה היה בידו רשיון סוכן ביטוח, שניתן לו לפי חוק הפיקוח על הביטוח, כנוסחו ערב יום התחילה, והיה גם יועץ השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, רשאי להמשיך ולעסוק בתיווך לענין ביטוח לתקופה של שנה מיום התחילה.

          (ז)   מי שערב יום התחילה היה בידו רשיון סוכן ביטוח בענף ביטוח חיים, שניתן לו לפי חוק הפיקוח על הביטוח, כנוסחו ערב יום התחילה, יראו אותו החל ביום התחילה כבעל רישיון סוכן ביטוח בענף ביטוח פנסיוני, כהגדרתו בסעיף 28(א)(3) לחוק האמור, כנוסחו בסעיף 12(19) לחוק זה.

          (ח)  מי שהחזיק כדין ערב יום התחילה יותר מחמישה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה במבטח, בלא שהיה חייב בהיתר, לא ייחשב כמי שפועל בלא היתר לפי הוראות סעיף 32 לחוק הפיקוח על הביטוח, כנוסחו בסעיף 12(25)(ב) לחוק זה, ובלבד שלא ירכוש החל ביום התחילה, ללא היתר לפי סעיף 32 האמור, אמצעי שליטה כלשהו באותו מבטח, אם לאחר אותה רכישה תעלה החזקתו על חמישה אחוזים.

          (ט)  על אף הוראות סעיף קטן (ח), מי שהחזיק ערב יום התחילה עשרה אחוזים או פחות מסוג מסוים של אמצעי שליטה במבטח, בלא שהיה חייב בהיתר, לא ייחשב כמי שקיבל היתר לפי סעיף 32 לחוק הפיקוח על הביטוח, כנוסחו בסעיף 12(25)(ב) לחוק זה, להחזיק באותו שיעור של אמצעי שליטה, לענין הזכות למנות דירקטור בתאגיד, כאמור בפסקה (2) להגדרה "אמצעי שליטה" שבסעיף 1 לחוק הפיקוח על הביטוח, כנוסחה בסעיף 12(2) לחוק זה.

          (י)   הוראות סעיפים קטנים (ח) ו-(ט) יחולו, בשינויים המחויבים, גם על מי שמחזיק אמצעי שליטה במבטח, שנועדו בתום לב לשמש כערובה לחיוב.

          (יא) מי ששלט ערב יום התחילה בסוכן תאגיד, זכאי להיתר לפי הוראות סעיף 32(ב) לחוק הפיקוח על הביטוח, כנוסחו בסעיף 12(25)(ב) לחוק זה, לענין אותה שליטה, ואולם אם לא הגיש למפקח בקשה להיתר כאמור, עד תום ששה חודשים מיום התחילה – רואים אותו כאילו ויתר על זכאותו כאמור.

          (יב) חוזרים שהוציא המפקח לפני יום התחילה, יראו אותם כהוראות שניתנו לפי סעיף
2(ב) לחוק הפיקוח על הביטוח, כנוסחו בסעיף 12(3) לחוק זה, ומועד תחילתם, לענין פרק ט'1 וסעיפים 104 עד 105 ו-111א לחוק הפיקוח על הביטוח, כנוסחם בחוק זה, ביום התחילה או במועד מאוחר יותר שנקבע בהם.

פרק ו': משכון

תיקון חוק המשכון

15.    תיקון מס' 1 בחוק המשכון, תשכ"ז-1967.

תיקון חוק ניירות ערך – מס' 29

16.    תיקון מס' 29 בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

פרק ז': הקמת קרן ציבורית לחינוך פיננסי

הקמת קרן

17.  מוקמת בזאת קרן ממשלתית שמטרתה לקדם את החינוך הפיננסי בישראל בהתחשב בתכליות חוק זה.

תפקידי הקרן

18.  אלה יהיו תפקידי הקרן:

(1)  הכשרת הציבור לפעול בשוק ההון הישראלי;

(2)  הכנת תכניות לימוד השתלמויות ותוכניות הכשרה בתחום הפעילות הפיננסית והביטוחית של האזרחים;

(3)  הכנת חומרי הסברה בנושא קידום החינוך הפיננסי;

(4)  הכנת מסע הסברה בנושא הניהול הפיננסי ובנושאי ביטוח.

הנהלת הקרן ויושב ראש הקרן

19.  הנהלת הקרן תהיה בת 9 חברים והם:

(1)  שני עובדי מדינה שימנה שר האוצר, ומתוכם ימנה את יושב ראש הנהלת הקרן;

(2)  נציג בנק ישראל שימנה נגיד בנק ישראל;

(3)  נציג איגוד הבנקים;

(4)  נציג איגוד חברות הביטוח;

(5)  נציג איגוד הברוקרים;

(6)  נציג איגוד סוכני הביטוח;

(7)  שני נציגי אקדמיה המלמדים בפקולטות לכלכלה וחינוך שימנה שר המשפטים בהתאם להמלצותיהם של דיקני אותן פקולטות.

קיום ותוקף

20.  (א)  חברי הנהלת הקרן ימונו לתקופה של שלוש שנים.

          (ב)  קיום ההנהלה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומות של חבר בה או מחמת ליקוי במינויו או במשך כהונתו, ובלבד שמספר החברים בה לא יפחת מחמישה חברים ובהם היושב ראש.

          (ג)   חבר הנהלה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחד מאלה:

(1)   התפטר במסירת כתב התפטרות ליושב ראש הנהלת הקרן;

(2)   נתקיים בו סייג מן הסייגים המפורטים בסעיף 17(א) או 17(ב) לחוק החברות הממשלתיות;

(3)   נבצר ממנו דרך קבע למלא תפקידו ויושב ראש הנהלת הקרן, העבירו מכהונתו בהודעה בכתב.

          (ד)  ראה שר האוצר שיושב ראש ההנהלה אינו ממלא את תפקידו כראוי רשאי הוא, בהחלטה מנומקת, להעבירו מתפקידו לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו.

תקנות לביצוע

21.  שר האוצר ממונה על ביצוע פרק זה והוא רשאי באישור ועדת הכספים של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו של פרק זה.

פרק ח': תוקף הסדר או הסכם קיבוצי

תוקף הסדר או הסכם קיבוצי

22.  אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות הסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי שהיה קיים ערב תחילתו, או לשנות את משכו.

                                                 אריאל שרון                                       בנימין נתניהו

                                                             ראש הממשלה                                                     שר האוצר

                      משה קצב                                        ראובן ריבלין

                          נשיא המדינה                                                 יושב ראש הכנסת

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 830 (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 175 עמ' 572).

ס"ח תשס"ו מס' 2035 מיום 22.11.2005 עמ' 18 – ת"ט תשס"ו-2005. מס' 2054 מיום 12.3.2006 עמ' 289 – ת"ט (מס' 2) תשס"ו-2006; תחילתו ביום 8.11.2005.

תוקן ס"ח תשע"ב מס' 2368 מיום 17.7.2012 עמ' 508 (ה"ח הממשלה תשע"ב מס' 582 עמ' 630) – תיקון מס' 1 בסעיף 20 לחוק החברות (תיקון מס' 19), תשע"ב-2012; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות