נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק החשמל, תשי"ד-1954

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – חשמל

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 3

מינוי מנהל

Go

2

סעיף 3א

מועצת מקצועות החשמל

Go

2

סעיף 3ב

תפקידי המועצה

Go

3

סעיף 3ג

סייגים למינוי ולכהונה כחבר המועצה

Go

3

סעיף 3ד

פקיעת כהונה והשעיה מכהונה

Go

3

סעיף 3ה

מינוי ממלא מקום

Go

3

סעיף 3ו

תקופת כהונה

Go

4

סעיף 3ז

ניגוד עניינים

Go

4

סעיף 3ח

תוקף פעולות

Go

4

סעיף 3ט

סדרי עבודה

Go

4

סעיף 3י

ועדות משנה

Go

4

סעיף 3יא

גמול והחזר הוצאות לחברי המועצה

Go

4

סעיף 4

התקנת מתקן חשמלי

Go

4

סעיף 6

ביצוע עבודת חשמל

Go

4

סעיף 7

ועדת עררים

Go

5

סעיף 8

ערר וערעור מינהלי

Go

5

סעיף 9

סמכויות פיקוח

Go

5

סעיף 10

סמכויות עזר

Go

5

סעיף 10א

הוראות מיוחדות לגבי המדינה

Go

5

סעיף 11

עונשין

Go

5

סעיף 12

ביטול

Go

5

סעיף 13

תקנות

Go

5

סעיף 14

תחילת תוקף

Go

5


חוק החשמל, תשי"ד-1954*

הגדרות

1.       בחוק זה –

(תיקון מס' 4) תשע"א-2011

           "בעל רישיון" – מי שניתן לו רישיון לעבודות חשמל לפי חוק זה;

מיום 10.4.2011

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"א מס' 2294 מיום 10.4.2011 עמ' 791 (ה"ח 257)

הוספת הגדרת "בעל רישיון"

(תיקון מס' 5) תשע"ו-2015

           "המנהל" – כהגדרתו בחוק משק החשמל, התשנ"ו-1996;

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 88 (ה"ח 951)

הוספת הגדרת "המנהל"

(תיקון מס' 5) תשע"ו-2015

           "מנהל למתן רישיונות לעבודות חשמל" – מי שמונה לפי הוראות סעיף 3(ב);

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 88 (ה"ח 951)

הוספת הגדרת "מנהל למתן רישיונות לעבודות חשמל"

(תיקון מס' 4) תשע"א-2011

           "מקצוע חשמל" – מקצוע מהמקצועות המפורטים בטור א' לתוספת, לפי העניין;

מיום 10.4.2011

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"א מס' 2294 מיום 10.4.2011 עמ' 791 (ה"ח 257)

הוספת הגדרת "מקצוע חשמל"

           "מתקן חשמלי" – מתקן המשמש לשם ייצור חשמל, הולכתו, הפצתו, צריכתו, צבירתו או שינויו (טרנספורמציה), לרבות מבנים, מכונות, מכשירים, מצברים, מוליכים, אביזרים וציוד חשמלי קבוע או מיטלטל, הקשורים במתקן;

           "עבודת חשמל" – התקנה, בדיקה, שינוי, תיקון או פירוק של מתקן חשמלי, לרבות השגחה על ביצוע עבודה כאמור ועריכת תכניות טכניות לביצועה;

(תיקון מס' 4) תשע"א-2011

           "רישיון לעבודות חשמל" – רישיון המנוי בטור א' לתוספת לעסוק בביצוע עבודות חשמל המנויות בטור ג' לתוספת, שניתן בהתאם להוראות סעיף 6;

מיום 10.4.2011

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"א מס' 2294 מיום 10.4.2011 עמ' 791 (ה"ח 257)

הוספת הגדרת "רישיון לעבודות חשמל"

           "השר" – חבר הממשלה שהממשלה העניקה לו בהודעה ברשומות, את הסמכות לביצוע חוק זה[1];

           "חוק זה" – לרבות התקנות שהותקנו והצווים וההוראות שניתנו לפיו.

(תיקון מס' 2)  תשנ"ו-1996

2.       (בוטל).

מיום 4.3.1996

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ו מס' 1579 מיום 21.3.1996 עמ' 220 (ה"ח 2485)

ביטול סעיף 2

הנוסח הקודם:

הסדרת ייצור החשמל והשימוש בו

2. (א) השר רשאי, בצו חתום בידו, להסדיר את ייצורו, הולכו או צריכתו של חשמל; הצו יכול להיות כללי או למתקן חשמל מסויים או לסוג של מתקנים.

(ב) ציווה השר, שלא מטעמי בטיחות, על בעל מתקן חשמלי להפסיק ייצור חשמל במתקנו, או ציווה לספק חשמל למקום שנקבע בצו, יוחזר לבעל המתקן החשמלי מאוצר המדינה כל הפסד, למעט מניעת ריווח, שנגרם לו על ידי ביצוע הצו; נתגלעו חילוקי דעות אם נגרם הפסד כאמור או מה הוא שיעור ההפסד, יכריע, לפי בקשה של היועץ המשפטי לממשלה או של בעל המתקן, בית המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו נמצא המתקן הנוגע בדבר, ואין אחרי החלטתו ולא כלום.

מינוי מנהל (תיקון מס' 5) תשע"ו-2015

3.       (א)  (בוטל).

 

(תיקון מס' 4) תשע"א-2011 (תיקון מס' 5) תשע"ו-2015

           (ב)  שר התעשייה המסחר והתעסוקה ימנה בהודעה ברשומות מנהל למתן רישיונות לעבודות חשמל, אשר יהיה עובד המדינה שהוא מהנדס חשמל בעל רישיון.

מיום 10.4.2011

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"א מס' 2294 מיום 10.4.2011 עמ' 792 (ה"ח 257)

3. (א) השר ימנה בהודעה ברשומות מנהל עניני חשמל (להלן – המנהל).

(ב) שר התעשייה המסחר והתעסוקה ימנה בהודעה ברשומות מנהל למתן רישיונות לעבודות חשמל, אשר יהיה עובד המדינה שהוא מהנדס חשמל בעל רישיון, ויהיו נתונות לו סמכויות המנהל בכל עניין של רישיונות לעבודות חשמל.

 

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 88 (ה"ח 951)

3. (א) השר ימנה בהודעה ברשומות מנהל עניני חשמל (להלן – המנהל).

(ב) שר התעשייה המסחר והתעסוקה ימנה בהודעה ברשומות מנהל למתן רישיונות לעבודות חשמל, אשר יהיה עובד המדינה שהוא מהנדס חשמל בעל רישיון, ויהיו נתונות לו סמכויות המנהל בכל עניין של רישיונות לעבודות חשמל.

 

מועצת מקצועות החשמל (תיקון מס' 4) תשע"א-2011

3א.     (א)  שר התעשייה המהסחר והתעסוקה יקים מועצת מקצועות חשמל (בחוק זה – המועצה), שבה יהיו 13 חברים, ואלה הם:

(1)   המנהל למתן רישיונות לעבודות חשמל, והוא יהיה היושב ראש;

(2)   נציג שימנה שר התעשייה המסחר והתעסוקה מבין עובדי משרדו, שעיסוקו בתחום החשמל;

(3)   נציג שימנה שר התשתיות הלאומיות מבין עובדי משרדו, שעיסוקו בתחום החשמל;

(4)   נציג שימנה שר החינוך, מבין עובדי משרדו, שהוא בעל מומחיות בהוראת החשמל;

(5)   נציג שימנה שר הפנים[2], מבין עובדי משרדו, שעיסוקו בתחום התכנון והבנייה;

(6)   נציג שימנה שר הביטחון, מבין עובדי משרדו, שעיסוקו בתחום החשמל;

(7)   שני מהנדסי חשמל בעלי רישיון וותק של חמש שנים במקצוע, שימונו בהמלצת הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של מהנדסי חשמל בעלי רישיון בישראל;

(8)   שני חברים שהם הנדסאי חשמל או טכנאי חשמל, בעלי רישיון וותק של חמש שנים במקצוע, שימונו בהמלצת הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של הנדסאי חשמל וטכנאי חשמל בעלי רישיון בישראל;

(9)   שני חשמלאים בעלי רישיון וותק של חמש שנים במקצוע, שימונו בהמלצת הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של חשמלאים בעלי רישיון בישראל;

(10)  נציג של המוסד לבטיחות ולגיהות כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954, שעיסוקו בתחום החשמל.

           (ב)  שר התעשייה המסחר והתעסוקה יפרסם ברשומות הודעה על הרכב המועצה וכתובתה.

מיום 10.4.2011

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"א מס' 2294 מיום 10.4.2011 עמ' 792 (ה"ח 257)

הוספת סעיף 3א

תפקידי המועצה (תיקון מס' 4) תשע"א-2011

3ב.     המועצה תייעץ לשר התעשייה המסחר והתעסוקה בנושאים אלה:

(1)  סוגי רישיונות לעבודות חשמל;

(2)  תנאי הכשירות לקבלת רישיונות לעבודות חשמל, לרבות לעניין השכלה, הכשרה, התמחות ובחינות;

(3)  עבודות החשמל שבעלי רישיונות רשאים לבצען כאמור בסעיף 6;

(4)  שימור הכשירות של בעלי הרישיונות.

מיום 10.4.2011

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"א מס' 2294 מיום 10.4.2011 עמ' 792 (ה"ח 257)

הוספת סעיף 3ב

סייגים למינוי ולכהונה כחבר המועצה (תיקון מס' 4) תשע"א-2011

3ג.      לא ימונה ולא יכהן כחבר המועצה –

(1)  מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר המועצה לבין עניין אישי שלו או תפקיד אחר שלו, למעט התפקיד שבשלו התמנה כחבר המועצה; בפסקה זו –

       "עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שחבר המועצה או קרובו מנהלים או עובדים אחראים בו, או עניין של גוף שיש להם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות ההצבעה;

       "קרוב" – בן זוג, הורה, ילד, אח או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר המועצה, וכן צאצא או בן זוג של כל אחד מהם, וכן שותף, מעביד או עובד של חבר המועצה;

(2)  מי שהורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי, לדעת שר התעשייה המסחר והתעסוקה, לכהן כחבר המועצה.

מיום 10.4.2011

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"א מס' 2294 מיום 10.4.2011 עמ' 793 (ה"ח 257)

הוספת סעיף 3ג

פקיעת כהונה והשעיה מכהונה (תיקון מס' 4) תשע"א-2011

3ד.     (א)  חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו אם התפטר במסירת כתב התפטרות לשר התעשייה המסחר והתעסוקה.

           (ב)  חבר המועצה שנתקיים בו סייג מהסייגים האמורים בסעיף 3ג, יודיע על כך לשר התעשייה המסחר והתעסוקה מיד בכתב; הודיע חבר המועצה כאמור או שנודע על כך לשר בדרך אחרת, יעבירו מכהונתו ויודיע לו על כך.

(תיקון מס' 6) תשע"ו-2016

           (ג)   נבצר מחבר המועצה, דרך קבע, למלא את תפקידו או שהוא נעדר בלא סיבה סבירה משלוש ישיבות רצופות של המועצה או מיותר משליש מהישיבות שקיימה בשנה אחת, רשאי שר התעשייה המסחר והתעסוקה, בהתייעצות עם יושב ראש המועצה, להעבירו מכהונתו בהודעה בכתב; היעדרות בשל שירות מילואים ובשל תקופת לידה והורות לא תובא במניין ההיעדרויות.

           (ד)  הוגשו נגד חבר המועצה כתב אישום או קובלנה משמעתית בעבירה פלילית או בעבירת משמעת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי, לדעת שר התעשייה המסחר והתעסוקה, לכהן כחבר המועצה, רשאי השר להשעותו מכהונתו עד למתן פסק דין סופי בעניינו.

מיום 10.4.2011

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"א מס' 2294 מיום 10.4.2011 עמ' 793 (ה"ח 257)

הוספת סעיף 3ד

 

מיום 28.8.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2569 מיום 28.7.2016 עמ' 1093 (ה"ח 629)

(ג) נבצר מחבר המועצה, דרך קבע, למלא את תפקידו או שהוא נעדר בלא סיבה סבירה משלוש ישיבות רצופות של המועצה או מיותר משליש מהישיבות שקיימה בשנה אחת, רשאי שר התעשייה המסחר והתעסוקה, בהתייעצות עם יושב ראש המועצה, להעבירו מכהונתו בהודעה בכתב; היעדרות בשל שירות מילואים ובשל חופשת לידה תקופת לידה והורות לא תובא במניין ההיעדרויות.

מינוי ממלא מקום (תיקון מס' 4) תשע"א-2011

3ה.     (א)  התפטר חבר המועצה מתפקידו או חדל מסיבה אחרת לכהן כחבר המועצה לפני תום תקופת כהונתו, ימונה חבר אחר במקומו באותה הדרך שבה נתמנה אותו חבר וליתרת תקופת כהונתו.

           (ב)  חבר המועצה שנבצר ממנו למלא את תפקידו במשך תקופה העולה על שלושה חודשים או חבר המועצה שהושעה לפי סעיף 3ד(ד), רשאי שר התעשייה המסחר והתעסוקה למנות לו ממלא מקום באותה הדרך שבה נתמנה אותו חבר ולמשך התקופה שבה נבצר מחבר המועצה למלא את תפקידו או למשך תקופת ההשעיה, לפי העניין.

מיום 10.4.2011

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"א מס' 2294 מיום 10.4.2011 עמ' 793 (ה"ח 257)

הוספת סעיף 3ה

תקופת כהונה (תיקון מס' 4) תשע"א-2011

3ו.      חבר המועצה שמונה לפי פסקאות (7), (8) או (9) שבסעיף 3א ימונה לתקופה של שלוש שנים, וניתן לשוב ולמנותו לתקופות כהונה נוספות, ובלבד שלא יכהן יותר מתשע שנים.

מיום 10.4.2011

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"א מס' 2294 מיום 10.4.2011 עמ' 794 (ה"ח 257)

הוספת סעיף 3ו

ניגוד עניינים (תיקון מס' 4) תשע"א-2011

3ז.      (א)  חבר המועצה לא יטפל בנושא העלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר המועצה ובין עניין אישי שלו או תפקיד אחר שלו; בסעיף זה, "עניין אישי" ו"קרוב" – כהגדרתם בסעיף 3ג.

           (ב)  נודע לחבר המועצה שהוא עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיף קטן (א), יודיע על כך ליושב ראש המועצה, ימסור לו את המידע הנוגע לעניין, ולא יטפל בנושא האמור; לעניין זה, "טיפול" – לרבות קבלת החלטה, העלאת נושא לדיון, נוכחות בדיון, השתתפות בדיון או בהצבעה, או עיסוק בנושא מחוץ לדיון במסגרת עבודת המועצה.

מיום 10.4.2011

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"א מס' 2294 מיום 10.4.2011 עמ' 794 (ה"ח 257)

הוספת סעיף 3ז

תוקף פעולות (תיקון מס' 4) תשע"א-2011

3ח.     קיום המועצה, סמכויותיה, תוקף החלטותיה ופעולותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר מחבריה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.

מיום 10.4.2011

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"א מס' 2294 מיום 10.4.2011 עמ' 794 (ה"ח 257)

הוספת סעיף 3ח

סדרי עבודה (תיקון מס' 4) תשע"א-2011

3ט.     (א)  רוב חברי המועצה הם מניין חוקי בישיבותיה.

           (ב)  החלטות המועצה יתקבלו ברוב קולות המשתתפים בהצבעה.

           (ג)   המועצה תקבע את סדרי עבודתה, ככל שלא נקבעו בחוק זה.

מיום 10.4.2011

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"א מס' 2294 מיום 10.4.2011 עמ' 794 (ה"ח 257)

הוספת סעיף 3ט

ועדות משנה (תיקון מס' 4) תשע"א-2011

3י.      המועצה רשאית למנות, מבין חבריה, ועדות משנה לנושאים שונים, ולאצול לוועדות אלה מסמכויותיה.

מיום 10.4.2011

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"א מס' 2294 מיום 10.4.2011 עמ' 794 (ה"ח 257)

הוספת סעיף 3י

גמול והחזר הוצאות לחברי המועצה (תיקון מס' 4) תשע"א-2011

3יא.    (א)  חבר המועצה לא יהיה זכאי לגמול בעד חברותו במועצה אך יהיה זכאי לקבל החזר הוצאות סבירות שהוציא לצורך השתתפותו בישיבות המועצה, ובלבד שאינו זכאי לקבל החזר הוצאות ממקור אחר.

           (ב)  חבר המועצה שהוא עובד המדינה, עובד גוף מתוקצב או עובד באותו גוף שהוא מייצג במועצה, לא יהיה זכאי להחזר הוצאות כאמור בסעיף קטן (א).

           (ג)   בסעיף זה, "עובד המדינה" ו"עובד גוף מתוקצב" – כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

מיום 10.4.2011

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"א מס' 2294 מיום 10.4.2011 עמ' 794 (ה"ח 257)

הוספת סעיף 3יא

התקנת מתקן חשמלי

4.       (א)  לא יתקין אדם מתקן חשמלי ולא ישנה בו שינוי יסודי אלא על-פי היתר בכתב מאת המנהל ובהתאם לתנאי ההיתר.

           (ב)  מתקן חשמלי שהותקן לפני תחילתו של חוק זה, דינו, לענין סעיף קטן (א), כדין מתקן שעומדים להתקינו כתום שלושים יום מיום תחילתו של החוק.

           (ג)   מתקן חשמלי שהותקן בניגוד לסעיף קטן (א), רשאי המנהל להורות על סילוקו או על פירוקו.

(תיקון מס' 2)  תשנ"ו-1996

           (ד)  הוראות סעיף זה לא יחולו על מתקן חשמלי שהותקן כדין לפי פקודת זכיונות החשמל, או לפי פקודת זכיונות החשמל (ירושלים), או הניזון כדין מחשמל המסופק לפי הפקודות האמורות, ולא על מתקן הניזון מעצמו ומתחו אינו עולה על עשרים וארבעה וולט, ובלבד שהותקן ערב תחילתו של חוק משק החשמל, תשנ"ו–1996.

מיום 4.3.1996

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ו מס' 1579 מיום 21.3.1996 עמ' 220 (ה"ח 2485)

(ד) הוראות סעיף זה לא יחולו על מתקן חשמלי שהותקן כדין לפי פקודת זכיונות החשמל, או לפי פקודת זכיונות החשמל (ירושלים), או הניזון כדין מחשמל המסופק לפי הפקודות האמורות, ולא על מתקן הניזון מעצמו ומתחו אינו עולה על עשרים וארבעה וולט, ובלבד שהותקן ערב תחילתו של חוק משק החשמל, תשנ"ו-1996.

צו הפסקה

5.       רשאי המנהל, מטעמי בטיחות לאדם או לרכוש, להורות, בצו חתום בידו, על הפסקת הפעלתו של מתקן חשמלי או השימוש בו, או להתנות את המשך ההפעלה או השימוש בקיום תנאים שפורטו בצו.

ביצוע עבודת חשמל (תיקון מס' 5) תשע"ו-2015

6.       (א)  לא יעסוק אדם בביצוע עבודת חשמל, אלא אם יש בידו רשיון מאת המנהל למתן רישיונות לעבודות חשמל המתיר לו ביצוע עבודה מסוג זה ובהתאם לתנאי הרשיון; תקופת תקפו של הרשיון תיקבע בו.

(תיקון מס' 4) תשע"א-2011 (תיקון מס' 5) תשע"ו-2015

           (ב)  המנהל למתן רישיונות לעבודות חשמל יתן רשיון כאמור בסעיף קטן (א), אם נוכח שיש למבקש הרשיון הכשרה מקצועית ראויה ונסיון מעשי מניח את הדעת בכל הנוגע לדרכי השימוש ברשיון.

(תיקון מס' 5) תשע"ו-2015

           (ג)   נוכח המנהל למתן רישיונות לעבודות חשמל שהשימוש ברשיון שניתן יש בו משום סכנה לאדם או לרכוש, או שבעל הרשיון יצא חייב בדין על עבירה בקשר לביצוע עבודת חשמל, רשאי הוא בכל עת לבטל את הרשיון או להגביל את היקפו.

(תיקון מס' 4) תשע"א-2011

           (ד)  דרכי מתן הרשיונות, ביטולם והגבלם ייקבעו בתקנות שיותקנו תוך התיעצות עם הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של החשמלאים במדינה ועם הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של מהנדסי החשמל במדינה.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 88 (ה"ח 951)

(א) לא יעסוק אדם בביצוע עבודת חשמל, אלא אם יש בידו רשיון מאת המנהל למתן רישיונות לעבודות חשמל המתיר לו ביצוע עבודה מסוג זה ובהתאם לתנאי הרשיון; תקופת תקפו של הרשיון תיקבע בו.

(ב) המנהל למתן רישיונות לעבודות חשמל יתן רשיון כאמור בסעיף קטן (א), אם נוכח שיש למבקש הרשיון הכשרה מקצועית ראויה ונסיון מעשי מניח את הדעת בכל הנוגע לדרכי השימוש ברשיון.

(ג) נוכח המנהל למתן רישיונות לעבודות חשמל שהשימוש ברשיון שניתן יש בו משום סכנה לאדם או לרכוש, או שבעל הרשיון יצא חייב בדין על עבירה בקשר לביצוע עבודת חשמל, רשאי הוא בכל עת לבטל את הרשיון או להגביל את היקפו.

 

מיום תחילתו של צו לפי סעיף 6(ד)(1)

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"א מס' 2294 מיום 10.4.2011 עמ' 795 (ה"ח 257)

תיקון מס' 4 (תיקון)

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 89 (ה"ח 951)

(ב) המנהל למתן רישיונות לעבודות חשמל יתן רשיון כאמור בסעיף קטן (א), אם נוכח שיש למבקש הרשיון הכשרה מקצועית ראויה ונסיון מעשי מניח את הדעת בכל הנוגע לדרכי השימוש ברשיון. אם נתקיימו במבקש הרישיון תנאים אלה:

(1) הוא בגיר;

(2) הוא אזרח ישראלי או תושב ישראל;

(3) הוא עומד בתנאי הכשירות המנויים לגבי הרישיון בטור ב' בתוספת;

(4) הוא לא הורשע, בישראל או מחוץ לישראל, בעבירה פלילית או בעבירת משמעת, שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת המנהל למתן רישיונות לעבודות חשמל, לקבל רישיון לעבודות חשמל, ולא הוגשו נגדו כתב אישום או קובלנה בשל עבירה כאמור בטרם ניתן בהם פסק דין סופי.

(ג) נוכח המנהל למתן רישיונות לעבודות חשמל שהשימוש ברשיון שניתן יש בו משום סכנה לאדם או לרכוש, או שבעל הרשיון יצא חייב בדין על עבירה בקשר לביצוע עבודת חשמל, רשאי הוא בכל עת לבטל את הרשיון או להגביל את היקפו.

(ד) דרכי מתן הרשיונות, ביטולם והגבלם ייקבעו בתקנות שיותקנו תוך התיעצות עם הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של החשמלאים במדינה ועם הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של מהנדסי החשמל במדינה.

(ד) שר התעשייה המסחר והתעסוקה, בהתייעצות עם המועצה ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת –

(1) יקבע בתוספת, בצו, את תנאי הכשירות לקבלת רישיונות לעבודות חשמל, ואת עבודות החשמל שבעלי רישיונות רשאים לבצען, ורשאי הוא לקבוע, בין תנאי הכשירות, דרישות לעניין השכלה, הכשרה, התמחות ובחינות;

(2) רשאי לשנות את התוספת, לרבות את סוגי הרישיונות המנויים בה;

(3) רשאי לקבוע הוראות מעבר והוראות תחילה ותחולה, לעניין הוראות לפי פסקאות (1) ו-(2);

(4) רשאי לקבוע הוראות לגבי הגשת הבקשה לרישיון, מתן הרישיון, חידושו, ביטולו והתנייתו בתנאים, וכן הוראות נוספות הדרושות לביצוע סעיף זה.

(ה) המנהל למתן רישיונות לעבודות חשמל רשאי לתת לאדם שאינו אזרח ישראלי או תושב ישראל, שהוא מומחה בעבודות חשמל, היתר מיוחד לעסוק בביצוע עבודות חשמל כפי שיורה, ולתקופה שיורה, אם הוכח להנחת דעתו כי העסקתו של אותו אדם נדרשת בישראל בשל היותו בעל ידע ומומחיות מיוחדים בתחום החשמל, ובלבד שאותו אדם הוא בעל הרישיון או התעודה הנדרשים לצורך עיסוק במקצוע החשמל במדינה שבה הוא עוסק באותו מקצוע; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 1יג לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991.

ביצוע עבודות חשמל במסגרת לימודי חשמל (תיקון מס' 4) תשע"א-2011

בחינות רישוי (תיקון מס' 4) תשע"א-2011

התמחות (תיקון מס' 4) תשע"א-2011

תעודת מתמחה (תיקון מס' 4) תשע"א-2011

עיון מחדש בהחלטת המנהל למתן רישיונות לעבודות חשמל (תיקון מס' 4) תשע"א-2011

6א. (א) שר התעשייה המסחר והתעסוקה יקים ועדה מייעצת שבה יהיו שלושה חברים: נציג שימונה על ידו, שהוא מהנדס חשמל ואינו המנהל למתן רישיונות לעבודות חשמל, נציג שימנה שר התשתיות הלאומיות שהוא מהנדס חשמל, ונציג נוסף מטעם הארגונים האמורים בפסקאות (7), (8) או (9) של סעיף 3א, שהוא בעל רישיון לעבודות חשמל, בהתאם לסוג הרישיון שלגביו מתקיים דיון בוועדה המייעצת.

(ב) החליט המנהל למתן רישיונות לעבודות חשמל שלא לתת רישיון או להגבילו בתנאים, רשאי מבקש הרישיון לבקש מהמנהל למתן רישיונות לעבודות חשמל עיון מחדש בהחלטה, בתוך 21 ימים מיום שהומצאה לו.

(ג) המנהל למתן רישיונות לעבודות חשמל יביא את הבקשה לעיון מחדש לדיון בוועדה המייעצת, והוועדה המייעצת תדון בבקשה ותמציא למנהל למתן רישיונות לעבודות חשמל את המלצתה.

(ד) החליט המנהל למתן רישיונות לעבודות חשמל על דחיית הבקשה לעיון מחדש, לאחר שעיין בהמלצת הוועדה המייעצת, ינמק את החלטתו.

מיום תחילתו של צו לפי סעיף 6(ד)(1)

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"א מס' 2294 מיום 10.4.2011 עמ' 795 (ה"ח 257)

תיקון מס' 4 (תיקון)

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 89 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 6א

6ב. (א) המנהל למתן רישיונות לעבודות חשמל רשאי להעניק תעודת מתמחה למי שנמצא בתקופת התמחות במקצוע חשמל לפי חוק זה, לאחר שהשלים את ההשכלה או ההכשרה הנדרשת לעיסוק באותו מקצוע; תקופת תוקפה של התעודה ייקבע בה והמנהל למתן רישיונות לעבודות חשמל רשאי לחדשה מעת לעת.

(ב) בעל תעודת מתמחה רשאי לעסוק בביצוע עבודות חשמל שבתחום העיסוק של מקצוע החשמל שבו הוא מתמחה, בפיקוח ובהשגחה של בעל רישיון לביצוע אותן עבודות, אך הוא לא יהיה רשאי לערוך ולאשר תכניות חשמל.

(ג) הוראות לפי סעיף 6(ג) ו-(ד)(4) לעניין ביטול רישיון, התנייתו בתנאים או הגבלו, יחולו גם לגבי תעודת מתמחה, בשינויים המחויבים.

(ד) המנהל למתן רישיונות לעבודות חשמל רשאי להעניק תעודת מתמחה גם למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

מיום תחילתו של צו לפי סעיף 6(ד)(1)

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"א מס' 2294 מיום 10.4.2011 עמ' 796 (ה"ח 257)

תיקון מס' 4 (תיקון)

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 89 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 6ב

6ג. שר התעשייה המסחר והתעסוקה, בהתייעצות עם המועצה ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לעניין התמחות במקצועות החשמל, תקופתה וסדריה, ובין השאר הוראות בנושאים אלה:

(1) כשירותו והניסיון המקצועי של בעל הרישיון שבפיקוחו תהיה ההתמחות;

(2) היקף העבודה הנדרש בתקופת ההתמחות ועבודות החשמל שהמתמחה יבצע במהלכה;

(3) המצאת דוח למנהל למתן רישיונות לעבודות חשמל בתום תקופת ההתמחות על ידי בעל הרישיון כאמור בפסקה (1), בדבר יכולתו של המתמחה לבצע את עבודות החשמל כאמור בפסקה (2).

מיום תחילתו של צו לפי סעיף 6(ד)(1)

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"א מס' 2294 מיום 10.4.2011 עמ' 796 (ה"ח 257)

תיקון מס' 4 (תיקון)

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 89 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 6ג

6ד. (א) בחינות הרישוי לפי חוק זה יהיו בנושאים אלה: בטיחות חשמל ותקנות לפי חוק זה.

(ב) לבחינות הרישוי רשאי לגשת גם מי שטרם השלים את מלוא תקופת ההתמחות.

(ג) שר התעשייה המסחר והתעסוקה, בהתייעצות עם המועצה ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי לקבוע –

(1) תקופת התמחות שיש חובה להשלימה בטרם יהיה אדם רשאי להיבטחון בבחינות הרישוי;

(2) נושאים נוספים בבחינות הרישוי, והוראות לעניין סדרי הבחינות ולעניין הנוהל לעררים על ציוני הבחינות.

מיום תחילתו של צו לפי סעיף 6(ד)(1)

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"א מס' 2294 מיום 10.4.2011 עמ' 796 (ה"ח 257)

הוספת סעיף 6ד

6ה. תלמידים או סטודנטים במוסד שמתקיימים בו לימודי חשמל רשאים לבצע עבודות חשמל במסגרת הלימודים במוסד ובאחריותו, ובלבד שהעבודות מבוצעות בנוכחות מדריך שהוא בעל רישיון לביצוע אותן עבודות ובפיקוחו; בסעיף זה, "מוסד" – כל אחד מאלה:

(1) מוסד להשכלה גבוהה שהוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958 (בסעיף זה – חוק המועצה להשכלה גבוהה);

(2) מוסד להשכלה גבוהה שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

(3) מוסד להשכלה גבוהה שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

(4) מוסד שבפיקוח משרד התעשייה המסחר והתעסוקה;

(5) מוסד שבפיקוח משרד החינוך;

(6) מוסד שאושר לעניין זה על ידי המנהל למתן רישיונות לעבודות חשמל.

מיום תחילתו של צו לפי סעיף 6(ד)(1)

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"א מס' 2294 מיום 10.4.2011 עמ' 797 (ה"ח 257)

הוספת סעיף 6ה

ועדת עררים (תיקון מס' 4) תשע"א-2011

7.       (א)  שר התעשייה המסחר והתעסוקה ימנה ועדת עררים לענין סעיף 6 בת שלושה חברים (להלן – הועדה); כיושב ראש הועדה ישמש שופט שימונה בהמלצת שר המשפטים, ושאר חבריה יהיו מומחים בעבודות חשמל ולפחות אחד מהם יהיה בעל רישיון חשמלאי מוסמך, הנדסאי חשמל או מהנדס חשמל, לפי החלק בתוספת שבה נמנה סוג הרישיון שלגביו מתקיים דיון בוועדת העררים, שהוא בעל ותק של חמש שנים במקצוע.

(תיקון מס' 4) תשע"א-2011

           (ב)  על ועדת עררים יחולו הוראות חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992.

           (ג)   שר המשפטים רשאי להתקין תקנות הקובעות את סדרי הדין של הועדה; הועדה תקבע בעצמה את סדרי הדין שלה, במידה שלא נקבעו בתקנות כאמור.

מיום 10.4.2011

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"א מס' 2294 מיום 10.4.2011 עמ' 797 (ה"ח 257)

7. (א) השר שר התעשייה המסחר והתעסוקה ימנה ועדת עררים לענין סעיף 6 בת שלושה חברים (להלן – הועדה); כיושב ראש הועדה ישמש שופט שימונה בהמלצת שר המשפטים, ושאר חבריה יהיו מומחים בעבודות חשמל ולפחות אחד מהם יהיה בעל רישיון חשמלאי מוסמך, הנדסאי חשמל או מהנדס חשמל, לפי החלק בתוספת שבה נמנה סוג הרישיון שלגביו מתקיים דיון בוועדת העררים, שהוא בעל ותק של חמש שנים במקצוע.

(ב) לועדה יהיו כל הסמכויות שאפשר להעניק לועדת חקירה לפי הסעיפים 5 ו-5א לפקודת ועדות חקירה.

(ב) על ועדת עררים יחולו הוראות חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992.

ערר וערעור מינהלי (תיקון מס' 3) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 5) תשע"ו-2015

8.       (א)  הרואה עצמו נפגע על-ידי החלטת המנהל למתן רישיונות לעבודות חשמל לפי סעיף 6, רשאי לערור על כך לפני הועדה.

 

(תיקון מס' 5) תשע"ו-2015

           (ב)  הערר יוגש לועדה בשני העתקים; אחד מהם תמציא הועדה למנהל למתן רישיונות לעבודות חשמל.

           (ג)   הועדה רשאית לדרוש מן העורר שייבחן בפניה, אם יש בכך, לדעתה, כדי לסייע לה בהחלטתה.

(תיקון מס' 5) תשע"ו-2015

           (ד)  הועדה מוסמכת לאשר את החלטת המנהל למתן רישיונות לעבודות חשמל, לשנותה או לבטלה, ובלבד שתחיש את החלטתה ככל האפשר.

(תיקון מס' 3) תשס"ה-2005

           (ה)  החלטת הוועדה נתונה לערעור לפני בית משפט לענינים מינהליים.

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 746 (ה"ח 77)

ערר ערר וערעור מנהלי

8. (א) הרואה עצמו נפגע על-ידי החלטת המנהל לפי סעיף 6, רשאי לערור על כך לפני הועדה.

(ב) הערר יוגש לועדה בשני העתקים; אחד מהם תמציא הועדה למנהל.

(ג) הועדה רשאית לדרוש מן העורר שייבחן בפניה, אם יש בכך, לדעתה, כדי לסייע לה בהחלטתה.

(ד) הועדה מוסמכת לאשר את החלטת המנהל, לשנותה או לבטלה, ובלבד שתחיש את החלטתה ככל האפשר.

(ה) החלטת הוועדה נתונה לערעור לפני בית משפט לענינים מינהליים.

 

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 88 (ה"ח 951)

(א) הרואה עצמו נפגע על-ידי החלטת המנהל למתן רישיונות לעבודות חשמל לפי סעיף 6, רשאי לערור על כך לפני הועדה.

(ב) הערר יוגש לועדה בשני העתקים; אחד מהם תמציא הועדה למנהל למתן רישיונות לעבודות חשמל.

(ג) הועדה רשאית לדרוש מן העורר שייבחן בפניה, אם יש בכך, לדעתה, כדי לסייע לה בהחלטתה.

(ד) הועדה מוסמכת לאשר את החלטת המנהל למתן רישיונות לעבודות חשמל, לשנותה או לבטלה, ובלבד שתחיש את החלטתה ככל האפשר.

סמכויות פיקוח (תיקון מס' 5) תשע"ו-2015

9.       (א)  המנהל רשאי להסמיך מפקחים לענין חוק זה.

           (ב)  מפקח רשאי, בכל עת, לערוך בקורת על מנת להיווכח אם מתקיימות הוראות חוק זה; בעריכת ביקורת כאמור רשאי המפקח להיכנס, בכל עת סבירה, לכל מקום שיש לו יסוד להניח שנמצא בו מתקן חשמלי או שעוברים בו על הוראה מהוראותיו של חוק זה ולבדוק, וליטול עמו לשם בדיקה, כל דבר הנוגע לאותו ענין, לרבות תכניות ופנקסים.

           (ג)   כל אדם הנוגע בדבר חייב, ככל שיידרש על ידי מפקח, למסור ידיעות ומסמכים שיש בהם, לדעת המפקח, כדי להקל על ביצועו של חוק זה, אולם לא יידרש אדם למסור ידיעות ומסמכים שיש בהם כדי להפלילו.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 88 (ה"ח 951)

(א) המנהל רשאי למנות להסמיך מפקחים לענין חוק זה.

סמכויות עזר (תיקון מס' 5) תשע"ו-2015

10.     נתן שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים, או המנהל, צו או הוראה לפי חוק זה, ולא קוימו תוך התקופה שנקבעה בהם, ומי שנתן את הצו או ההוראה משוכנע שקיומם דרוש לבטיחותו של אדם או של רכוש, רשאי הוא לנקוט כל אמצעים הדרושים לכפיית קיומם ולהורות שכל הנמנע מלקיימם ישלם את ההוצאות שגרם להן בהימנעותו; פקודת המסים, (גביה), תחול על גביית הוצאות כאמור, אלא שסעיף 12 לאותה פקודה לא יחול.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 88 (ה"ח 951)

10. נתן השר שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים, או המנהל, צו או הוראה לפי חוק זה, ולא קוימו תוך התקופה שנקבעה בהם, ומי שנתן את הצו או ההוראה משוכנע שקיומם דרוש לבטיחותו של אדם או של רכוש, רשאי הוא לנקוט כל אמצעים הדרושים לכפיית קיומם ולהורות שכל הנמנע מלקיימם ישלם את ההוצאות שגרם להן בהימנעותו; פקודת המסים, (גביה), תחול על גביית הוצאות כאמור, אלא שסעיף 12 לאותה פקודה לא יחול.

הוראות מיוחדות לגבי המדינה (תיקון מס' 1)  תשי"ז-1957 (תיקון מס' 5)  תשע"ו-2015

10א.   שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים רשאי לקבוע בתקנות הוראות מיוחדות בדבר תחולתן של הוראות הסעיפים 4, 5 ו-9 על מיתקנים חשמליים המוחזקים בידי המדינה ועל התקנתם של מיתקנים על ידי המדינה;

           בסעיף זה, "המדינה" – למעט צבא-הגנה לישראל ומפעלים העובדים בשירותו בלבד.

מיום 25.7.1957

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ז מס' 232 מיום 25.7.1957 עמ' 140 (ה"ח 291)

הוספת סעיף 10א

 

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 88 (ה"ח 951)

10א. השר שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים רשאי לקבוע בתקנות הוראות מיוחדות בדבר תחולתן של הוראות הסעיפים 4, 5 ו-9 על מיתקנים חשמליים המוחזקים בידי המדינה ועל התקנתם של מיתקנים על ידי המדינה;

בסעיף זה, "המדינה" – למעט צבא-הגנה לישראל ומפעלים העובדים בשירותו בלבד.

עונשין

11.     העובר על הוראה מהוראותיו של חוק זה, דינו – מאסר שנה אחת או קנס אלף לירות או שני העונשים כאחד.

ביטול

12.     פקודת החשמל – בטלה.

תקנות (תיקון מס' 5)  תשע"ו-2015

13.     (א)  השר רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו של חוק זה, לרבות תקנות הקובעות כללים לביצוע עבודות חשמל ותקנות הקובעות אגרות לענין חוק זה, והכול למעט עניין הנוגע לביצועם של סעיפים 4, 5 ו-9 עד 10א.

(תיקון מס' 5) תשע"ו-2015

           (ב)  שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועם של סעיפים 4, 5 ו-9 עד 10א, לרבות תקנות הקובעות כללים לביצוע עבודות חשמל ותקנות הקובעות אגרות.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 89 (ה"ח 951)

13. (א) השר רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו של חוק זה, לרבות תקנות הקובעות כללים לביצוע עבודות חשמל ותקנות הקובעות אגרות לענין חוק זה, והכול למעט עניין הנוגע לביצועם של סעיפים 4, 5 ו-9 עד 10א.

(ב) שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועם של סעיפים 4, 5 ו-9 עד 10א, לרבות תקנות הקובעות כללים לביצוע עבודות חשמל ותקנות הקובעות אגרות.

תחילת תוקף

14.     תחילתו של חוק זה היא כתום ששה חדשים מיום פרסומו ברשומות.

 

(תיקון מס' 4) תשע"א-2011

תוספת

(ההגדרות "רישיון לעבודות חשמל" ו"מקצוע חשמל" וסעיף 6)

טור א' טור ב' טור ג'

סוג הרישיון תנאי הכשירות עבודות החשמל

חלק א': חשמלאים 1. עוזר חשמלאי מורשה

(חשמלאי-עוזר)

2. חשמלאי מעשי מורשה

(חשמלאי-מעשי)

3. חשמלאי מוסמך מורשה

(חשמלאי-מוסמך)

4. חשמלאי ראשי מורשה

(חשמלאי-ראשי)

5. חשמלאי מסויג מורשה

- לפי תחום העיסוק

(חשמלאי-מסויג)

6. חשמלאי שירות מורשה

- לפי תחום התמחות

(חשמלאי-שירות)

חלק ב': הנדסאי חשמל 7. טכנאי חשמל מורשה

וטכנאי חשמל (חשמלאי-טכנאי)

8. הנדסאי חשמל מורשה

(חשמלאי-הנדסאי)

9. בודק חשמל סוג 1

(חשמלאי-בודק-סוג 1)

10. בודק חשמל סוג 2

(חשמלאי-בודק-סוג 2)

חלק ג': מהנדסי חשמל 11. מהנדס חשמל מורשה

(חשמלאי-מהנדס)

12. בודק חשמל סוג 3

(חשמלאי-בודק-סוג 3)

מיום תחילתו של צו לפי סעיף 6(ד)(1)

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"א מס' 2294 מיום 10.4.2011 עמ' 798 (ה"ח 257)

הוספת תוספת

 

 

                                                                     משה שרת

                                                                                         ראש הממשלה

                        יצחק בן-צבי

                                  נשיא המדינה

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשי"ד מס' 164 מיום 3.9.1954 עמ' 190 (ה"ח תשי"ד מס' 202 עמ' 150).

תוקן ס"ח תשי"ז מס' 232 מיום 25.7.1957 עמ' 140 (ה"ח תשי"ז מס' 291 עמ' 144) – תיקון מס' 1.

ס"ח תשנ"ו מס' 1579 מיום 21.3.1996 עמ' 220 (ה"ח תשנ"ו מס' 2485 עמ' 448) – תיקון מס' 2 בסעיף 59(ד) לחוק משק החשמל, תשנ"ו-1996; תחילתו ביום 4.3.1996 ור' סעיפים 59(ד)(3), 59(ו) לענין תחולה.

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 746 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 77 עמ' 298) – תיקון מס' 3 בסעיף 21 לחוק בתי משפט לענינים מינהליים (תיקון מס' 15), תשס"ה-2005.

ס"ח תשע"א מס' 2294 מיום 10.4.2011 עמ' 791 (ה"ח הכנסת תשס"ח מס' 257 עמ' 488) – תיקון מס' 4; ר' סעיף 9 לענין תחילה. תוקן ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 89 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 951 עמ' 1352) – תיקון מס' 4 (תיקון) תשע"ו-2015 בסעיף 39 לחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), תשע"ו-2015; תחילתו ביום תחילת תיקון מס' 4.

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 88 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 951 עמ' 1352) – תיקון מס' 5 בסעיף 37 לחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), תשע"ו-2015; תחילתו ביום 1.1.2016.

ס"ח תשע"ו מס' 2569 מיום 28.7.2016 עמ' 1093 (ה"ח הכנסת תשע"ו מס' 629 עמ' 84) – תיקון מס' 6 בסעיף 8 לחוק עבודת נשים (תיקון מס' 55), תשע"ו-2016; תחילתו חודש מיום פרסומו ור' שם סעיף 13 לענין תחולה.

[1] הסמכות לביצוע חוק זה הוענקה לשר התעשיה המסחר והתעסוקה בי"פ תשס"ו מס' 5445 מיום 11.10.2005 עמ' 50. הסמכות הועברה לשר הרווחה והשירותים החברתיים: י"פ תשע"ז מס' 7394 מיום 7.12.2016 עמ' 1313.

[2] ר' העברת סמכויות בין שר הפנים ושר האוצר בתוקף מיום 14.7.2015: י"פ תשע"ה מס' 7086 מיום 3.8.2015 עמ' 7720. ר' העברת סמכויות בין שר הפנים ושר האוצר מיום 27.5.2020: י"פ תש"ף מס' 8896 מיום 3.6.2020 עמ' 6344.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות