נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), תשס"ה-2005

רשויות ומשפט מנהלי – תקשורת – שידורי טלוויזיה – כתוביות ושפת הסימנים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

שעות שיא

Go

3

סעיף 3

כתוביות בתכניות מוקלטות

Go

3

סעיף 4

כתוביות בתכניות המשודרות בשידור חי

Go

3

סעיף 5

כתוביות במהדורת חדשות

Go

4

סעיף 6

הגשת שידורי טלוויזיה לפי חוק התקשורת

Go

4

סעיף 7

תרגום לשפת סימנים בשידורי טלוויזיה

Go

4

סעיף 8

החלת השיעורים

Go

4

סעיף 9

הודעות חירום

Go

4

סעיף 10

פטורים ודרישות מופחתות

Go

5

סעיף 11

מידע, פרסום ודיווח

Go

6

סעיף 12

החלת הוראות מחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

Go

6

סעיף 13

דין המדינה

Go

6

סעיף 14

סמכויות גוף מפקח

Go

6

סעיף 15

שמירת דינים

Go

6

סעיף 16

כללי גוף מפקח

Go

6

סעיף 17

ביטול חוק הקלות לחרש

Go

6

סעיף 21

תחילה

Go

6


חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), תשס"ה-2005*

הגדרות

1.       בחוק זה

           "בועת תרגום" – תחום המשולב בתמונת המרקע, ובו מופיעים אדם או דמות המתרגמים לשפת סימנים;

           "גוף מפקח" – אחד מאלה, לפי הענין:

(תיקון מס' 5) תשע"ד-2014

(1)   לענין שידורי הטלוויזיה המשודרים מכוח הוראות חוק השידור הציבורי – מועצת תאגיד השידור הישראלי;

(תיקון מס' 5) תשע"ד-2014

(2)   לענין שידורי הטלוויזיה המשודרים מכוח הוראות חוק הרשות השניה – מועצת הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו;

(3)   לענין שידורים המשודרים מכוח חוק התקשורת – המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין;

(תיקון מס' 5) תשע"ד-2014

(4)   (נמחקה);

(תיקון מס' 6) תשע"ו-2016

(5)   לענין שידורי הטלוויזיה המשודרים מכוח הוראות חוק שידורי ערוץ הכנסת – המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין;

(תיקון מס' 4) תשע"ב-2012 (תיקון מס' 7) תשע"ז-2016

(6)   לעניין שידורי הטלוויזיה של משרד ערוץ נושאי המשודרים מכוח הוראות חוק הפצת שידורים ולעניין שידורי טלוויזיה שמשדר בעל רישיון לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות, כהגדרתו באותו חוק, בהתאם לרישיונו כאמור – המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין;

מיום 1.1.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ב מס' 2350 מיום 1.4.2012 עמ' 294 (ה"ח 608)

הוספת פסקה (6) להגדרת "גוף מפקח"

מיום 11.8.2016

תיקון מס' 41

ס"ח תשע"ו מס' 2575 מיום 11.8.2016 עמ' 1177 (ה"ח 653)

(5) לענין שידורי הטלוויזיה המשודרים מכוח הוראות חוק שידורי טלוויזיה מהכנסת חוק שידורי ערוץ הכנסת – המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 124 (ה"ח 1083)

(6) לעניין שידורי הטלוויזיה של משרד ערוץ נושאי המשודרים מכוח הוראות חוק הפצת שידורים ולעניין שידורי טלוויזיה שמשדר בעל רישיון לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות, כהגדרתו באותו חוק, בהתאם לרישיונו כאמור – המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין;

מיום 15.5.2017

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ד מס' 2471 מיום 11.8.2014 עמ' 816 (ה"ח 869)

צו תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7504 מיום 30.3.2015 עמ' 1108

צו (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7527 מיום 30.6.2015 עמ' 1330

תיקון מס' 5 (תיקון)

ס"ח תשע"ה מס' 2502 מיום 10.9.2015 עמ' 292 (ה"ח 942)

תיקון מס' 5 (תיקון מס' 2)

ס"ח תשע"ו מס' 2541 מיום 30.3.2016 עמ' 656 (ה"ח 1030)

תיקון מס' 5 (תיקון מס' 3)

ס"ח תשע"ו מס' 2577 מיום 16.8.2016 עמ' 1202 (ה"ח 1078)

תיקון מס' 5 (תיקון מס' 4)

ס"ח תשע"ז מס' 2636 מיום 27.4.2017 עמ' 928 (ה"ח 1131)

(1) לענין שידורי הטלוויזיה המשודרים מכוח הוראות חוק רשות השידור – הוועד המנהל של רשות השידור חוק השידור הציבורי – מועצת תאגיד השידור הציבורי;

מיום 10.9.2015

תיקון מס' 5 (תיקון)

ס"ח תשע"ה מס' 2502 מיום 10.9.2015 עמ' 292 (ה"ח 942)

(1) לענין שידורי הטלוויזיה המשודרים מכוח הוראות חוק השידור הציבורי – מועצת תאגיד השידור הציבורי תאגיד השידור הישראלי;

מיום 31.7.2018

תיקון מס' 5 (תיקון מס' 2)

ס"ח תשע"ו מס' 2541 מיום 30.3.2016 עמ' 656 (ה"ח 1030)

תיקון מס' 5 (תיקון מס' 3)

ס"ח תשע"ו מס' 2577 מיום 16.8.2016 עמ' 1202 (ה"ח 1078)

(2) לענין שידורי הטלוויזיה המשודרים מכוח הוראות חוק הרשות השניה לרבות הטלוויזיה הלימודית – מועצת הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו;

(3) לענין שידורים המשודרים מכוח חוק התקשורת – המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין;

(4) לענין שידורי הטלוויזיה הלימודית, למעט שידורי הטלוויזיה הלימודית המשודרים מכוח חוק הרשות השניה – שר החינוך;

           "הודעת חירום" – כהגדרתה בסעיף 9;

           "ועדת התיאום" – ועדת התיאום שהתמנתה בהתאם לסימן ב' בפרק ט' לחוק הרשות השניה;

(תיקון מס' 4) תשע"ב-2012

           "חוק הפצת שידורים" – חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, התשע"ב-2012;

מיום 1.1.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ב מס' 2350 מיום 1.4.2012 עמ' 294 (ה"ח 608)

הוספת הגדרת "חוק הפצת שידורים"

(תיקון מס' 5) תשע"ד-2014

           "חוק רשות השידור" – (נמחקה);

מיום 15.5.2017

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ד מס' 2471 מיום 11.8.2014 עמ' 817 (ה"ח 869)

צו תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7504 מיום 30.3.2015 עמ' 1108

צו (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7527 מיום 30.6.2015 עמ' 1330

תיקון מס' 5 (תיקון)

ס"ח תשע"ה מס' 2502 מיום 10.9.2015 עמ' 292 (ה"ח 942)

תיקון מס' 5 (תיקון מס' 2)

ס"ח תשע"ו מס' 2541 מיום 30.3.2016 עמ' 656 (ה"ח 1030)

תיקון מס' 5 (תיקון מס' 3)

ס"ח תשע"ו מס' 2577 מיום 16.8.2016 עמ' 1202 (ה"ח 1078)

תיקון מס' 5 (תיקון מס' 4)

ס"ח תשע"ז מס' 2636 מיום 27.4.2017 עמ' 928 (ה"ח 1131)

מחיקת הגדרת "חוק רשות השידור"

הנוסח הקודם:

"חוק רשות השידור" – חוק רשות השידור, התשכ"ה-1965;

           "חוק הרשות השניה" – חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990;

           "חוק השוויון" – חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998;

(תיקון מס' 5) תשע"ד-2014

           "חוק השידור הציבורי" – חוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד-2014;

מיום 15.5.2017

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ד מס' 2471 מיום 11.8.2014 עמ' 817 (ה"ח 869)

צו תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7504 מיום 30.3.2015 עמ' 1108

צו (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7527 מיום 30.6.2015 עמ' 1330

תיקון מס' 5 (תיקון)

ס"ח תשע"ה מס' 2502 מיום 10.9.2015 עמ' 292 (ה"ח 942)

תיקון מס' 5 (תיקון מס' 2)

ס"ח תשע"ו מס' 2541 מיום 30.3.2016 עמ' 656 (ה"ח 1030)

תיקון מס' 5 (תיקון מס' 3)

ס"ח תשע"ו מס' 2577 מיום 16.8.2016 עמ' 1202 (ה"ח 1078)

תיקון מס' 5 (תיקון מס' 4)

ס"ח תשע"ז מס' 2636 מיום 27.4.2017 עמ' 928 (ה"ח 1131)

הוספת הגדרת "חוק השידור הציבורי"

(תיקון מס' 6) תשע"ו-2016

           "חוק שידורי ערוץ הכנסת" – חוק שידורי ערוץ הכנסת, התשס"ד-2003;

מיום 11.8.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2575 מיום 11.8.2016 עמ' 1177 (ה"ח 653)

"חוק שידורי טלוויזיה מהכנסת" "חוק שידורי ערוץ הכנסת"חוק שידורי טלוויזיה מהכנסת חוק שידורי ערוץ הכנסת, התשס"ד-2003;

           "חוק התקשורת" – חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982;

           "כתוביות" – כתוביות בעברית, בערבית או ברוסית, המביאות בכתב את הנאמר בתכנית או בהודעת חירום, לפי הענין ולפי הוראות חוק זה, בשפת התכנית או הודעת החירום, למעט תכנית לגיל הרך, בין שהכתוביות גלויות לכלל הצופים ובין שהן ניתנות לצפיה לפי בחירת הצופה ובלבד שיהיו זמינות לכלל הציבור, והכל בתנאי ששירות הכתוביות יינתן בלא תשלום נוסף;

           "משדר טלוויזיה" –

(תיקון מס' 5) תשע"ד-2014

(1)   לענין שידור על פי חוק השידור הציבורי – תאגיד השידור הישראלי כהגדרתו בחוק האמור;

(תיקון מס' 2) תשע"א-2011 (תיקון מס' 3) תשע"א-2011

(2)   לענין שידור על פי חוק הרשות השניה – בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה ובעל רישיון לשידורי טלוויזיה כהגדרתם בחוק האמור, ולענין שידורי הרשות בהתאם לסעיף 48 לחוק האמור – הרשות כהגדרתה בחוק האמור;

(3)   (א)   לענין שידור על פי פרק ב'1 לחוק התקשורת – בעל רישיון לשידורי כבלים כהגדרתו בסעיף 6א ובעל זיכיון כהגדרתו בסעיף 6יב1, בחוק האמור;

(ב)   לענין שידור על פי פרק ב'2 לחוק התקשורת – בעל רישיון לשידורי לווין כהגדרתו בסעיף 6מג בחוק האמור;

(תיקון מס' 5) תשע"ד-2014

(4)   (נמחקה);

(תיקון מס' 6) תשע"ו-2016

(5)   לענין שידור על פי חוק שידורי ערוץ הכנסת – הגוף המשדר כהגדרתו בסעיף 1 בחוק האמור;

(תיקון מס' 4) תשע"ב-2012

(6)   לעניין שידוריו של משרד ערוץ נושאי על פי חוק הפצת שידורים – משדר ערוץ נושאי כהגדרתו בחוק האמור;

(תיקון מס' 7) תשע"ז-2016

(7)   לעניין השידורים שמשדר בעל רישיון לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות כהגדרתו בחוק הפצת שידורים, בהתאם לרישיונו כאמור – בעל הרישיון;

מיום 17.2.2011

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"א מס' 2276 מיום 17.2.2011 עמ' 338 (ה"ח 532)

(2) לענין שידור על פי חוק הרשות השניה – בעל זיכיון כהגדרתו בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה ובעל רישיון לשידורי טלוויזיה כהגדרתם בחוק האמור, ולענין שידורי הרשות בהתאם לסעיף 48 לחוק האמור – הרשות כהגדרתה בחוק האמור;

מיום 1.1.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ב מס' 2350 מיום 1.4.2012 עמ' 294 (ה"ח 608)

הוספת פסקה (6) להגדרת "משדר טלוויזיה"

מיום 1.11.2015

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"א מס' 2276 מיום 17.2.2011 עמ' 346 (ה"ח 532)

(2) לענין שידור על פי חוק הרשות השניה – בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה ובעל בעל רישיון לשידורי טלוויזיה כהגדרתם כהגדרתו בחוק האמור, ולענין שידורי הרשות בהתאם לסעיף 48 לחוק האמור – הרשות כהגדרתה בחוק האמור;

מיום 11.8.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2575 מיום 11.8.2016 עמ' 1177 (ה"ח 653)

(5) לענין שידור על פי חוק שידורי טלוויזיה מהכנסת חוק שידורי ערוץ הכנסת – הגוף המשדר כהגדרתו בסעיף 1 בחוק האמור;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 124 (ה"ח 1083)

הוספת פסקה (7) להגדרת "משדר טלוויזיה"

מיום 15.5.2017

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ד מס' 2471 מיום 11.8.2014 עמ' 817 (ה"ח 869)

צו תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7504 מיום 30.3.2015 עמ' 1108

צו (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7527 מיום 30.6.2015 עמ' 1330

תיקון מס' 5 (תיקון)

ס"ח תשע"ה מס' 2502 מיום 10.9.2015 עמ' 292 (ה"ח 942)

תיקון מס' 5 (תיקון מס' 2)

ס"ח תשע"ו מס' 2541 מיום 30.3.2016 עמ' 656 (ה"ח 1030)

תיקון מס' 5 (תיקון מס' 3)

ס"ח תשע"ו מס' 2577 מיום 16.8.2016 עמ' 1202 (ה"ח 1078)

תיקון מס' 5 (תיקון מס' 4)

ס"ח תשע"ז מס' 2636 מיום 27.4.2017 עמ' 928 (ה"ח 1131)

(1) לענין שידור על פי חוק רשות השידור – הרשות כהגדרתה חוק השידור הציבורי – תאגיד השידור הציבורי כהגדרתו בחוק האמור;

מיום 10.9.2015

תיקון מס' 5 (תיקון)

ס"ח תשע"ה מס' 2502 מיום 10.9.2015 עמ' 292 (ה"ח 942)

(1) לענין שידור על פי חוק השידור הציבורי – תאגיד השידור הציבורי תאגיד השידור הישראלי כהגדרתו בחוק האמור;

מיום 31.7.2018

תיקון מס' 5 (תיקון מס' 2)

ס"ח תשע"ו מס' 2541 מיום 30.3.2016 עמ' 656 (ה"ח 1030)

תיקון מס' 5 (תיקון מס' 3)

ס"ח תשע"ו מס' 2577 מיום 16.8.2016 עמ' 1202 (ה"ח 1078)

מחיקת פסקה (4) להגדרת "משדר טלוויזיה"

הנוסח הקודם:

(4) לענין שידורי הטלוויזיה הלימודית – הטלוויזיה הלימודית;

(תיקון מס' 5) תשע"ד-2014

           "משדר פרטי" – משדר טלוויזיה שאינו תאגיד השידור הישראלי או הרשות השניה כאשר היא בעצמה מפיקה שידורים;

מיום 15.5.2017

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ד מס' 2471 מיום 11.8.2014 עמ' 817 (ה"ח 869)

צו תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7504 מיום 30.3.2015 עמ' 1108

צו (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7527 מיום 30.6.2015 עמ' 1330

תיקון מס' 5 (תיקון)

ס"ח תשע"ה מס' 2502 מיום 10.9.2015 עמ' 292 (ה"ח 942)

תיקון מס' 5 (תיקון מס' 2)

ס"ח תשע"ו מס' 2541 מיום 30.3.2016 עמ' 656 (ה"ח 1030)

תיקון מס' 5 (תיקון מס' 3)

ס"ח תשע"ו מס' 2577 מיום 16.8.2016 עמ' 1202 (ה"ח 1078)

תיקון מס' 5 (תיקון מס' 4)

ס"ח תשע"ז מס' 2636 מיום 27.4.2017 עמ' 928 (ה"ח 1131)

"משדר פרטי" – משדר טלוויזיה שאינו רשות השידור תאגיד השידור הציבורי או הרשות השניה כאשר היא בעצמה מפיקה שידורים;

מיום 10.9.2015

תיקון מס' 5 (תיקון)

ס"ח תשע"ה מס' 2502 מיום 10.9.2015 עמ' 292 (ה"ח 942)

"משדר פרטי" – משדר טלוויזיה שאינו תאגיד השידור הציבורי תאגיד השידור הישראלי או הרשות השניה כאשר היא בעצמה מפיקה שידורים;

           "נציבות", "הנציב" – כהגדרתם בחוק השוויון;

           "ערוץ טלוויזיה" – ערוץ טלוויזיה המשודר על ידי משדר טלוויזיה והמיועד בעיקרו לציבור בישראל, או לחלק ממנו;

           "שעות שיא" – כמשמעותן בסעיף 2;

           "תכנית" – תכנית המשודרת בערוץ טלוויזיה שהדיבור בה הוא בשפה העברית או הערבית, או תכנית טלוויזיה שהדיבוב בה הוא בעברית או בערבית, ולמעט תכנית שהיא אחת מאלה:

(1)   תכנית אשר תוכנה המילולי שולי;

(2)   תכנית המיועדת לילדים שהדיבוב בה הוא בעברית או בערבית;

(3)   תכנית מוזיקה;

           "תכנית המשודרת בשידור חי" – תכנית המשודרת בלא השהיות בין רגע הצילום לרגע השידור בפועל, וכן תכנית שהפקתה הושלמה 12 שעות או פחות לפני שידורה ולמעט מהדורת חדשות ותכנית לגיל הרך;

           "תכנית מוקלטת" – תכנית שאינה משודרת בשידור חי, למעט מהדורת חדשות ולמעט תכנית לגיל הרך;

           "תכנית לגיל הרך" – תכנית המיועדת או המופנית בעיקרה לצופים שגילם מעל גיל 3 ופחות מ-7 שנים;

           "תרגום לשפת סימנים" – תרגום לשפת סימנים, המופיע בבועת תרגום או המופיע בחלק מוגדר נפרד של המסך, של מה שנאמר בתכנית או בהודעת חירום, בין אם הבועה והתרגום גלויים לכלל הצופים ובין אם הבועה והתרגום ניתנים לצפיה לפי בחירת הצופה, ובלבד שהתרגום הוא זמין לכלל הציבור והכל בתנאי ששירות התרגום לשפת הסימנים יינתן בלא תשלום נוסף.

שעות שיא

2.       (א)  שעות השיא של תכניות הן שעות השידור בין 19:00 ל-23:00 ולגבי תכניות לגיל הרך בין 7:00 ל-8:00 ובין 14:00 ל-17:00, אלא אם כן קבע הגוף המפקח אחרת בהתאם להוראות סעיף קטן (ב).

           (ב)  נוכח הגוף המפקח, לאחר בדיקת נתוני הצפיה בשידוריו של ערוץ טלוויזיה מסוים, כי השעות שבהן שיעור הצפיה בערוץ טלוויזיה הוא הגבוה ביותר שונות משעות השיא כאמור בסעיף קטן (א), יקבע לאותו ערוץ שעות שיא אחרות שלא יפחתו מארבע שעות ביום.

כתוביות בתכניות מוקלטות בתשדירי פרסומת ובתשדירים לשירות הציבור (תיקון מס' 8)  תשע"ז-2017

3.       (א)  משדר טלוויזיה ילווה בכתוביות בשיעורים המפורטים בפסקאות (1) עד (7), לפחות, מסך זמן שידורן של כלל התכניות המוקלטות המשודרות במשך חצי שנה, בכל ערוץ טלוויזיה שבו הוא משדר:

(1)   החל ביום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006) – 40%;

(2)   החל ביום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007) – 50%;

(3)   החל ביום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008) – 60%;

(4)   החל ביום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) – 70%;

(5)   החל ביום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010) – 80%;

(6)   החל ביום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011) – 90%;

(7)   החל ביום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013) – 100%.

           (ב)  משדר טלוויזיה ילווה בכתוביות בשיעורים המפורטים בפסקאות (1) עד (5), לפחות, מסך זמן שידורן של כלל התכניות המוקלטות המשודרות במשך חצי שנה, בשעות השיא, בכל ערוץ טלוויזיה שבו הוא משדר:

(1)   החל ביום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006) – 50%;

(2)   החל ביום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007) – 60%;

(3)   החל ביום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008) – 80%;

(4)   החל ביום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) – 90%;

(5)   החל ביום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010) – 100%.

           (ג)   אין בהוראות סעיף קטן (ב) כדי לחייב ליווי תכניות בכתוביות בהיקף העולה על המכסות הנקובות בסעיף קטן (א).

           (ד)  על אף הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), יחולו על משדר טלוויזיה, החל ביום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006), החובות לפי הוראות סעיפים 3 ו-4 בשיעור של 50%, מהשיעורים האמורים באותם סעיפים, ובמועדים הקבועים באותם סעיפים, בכל הנוגע לתכנית מדובבת המיועדת לילדים; בסעיף קטן זה, "תכנית מדובבת" – תכנית שהדיבוב בה הוא בעברית או בערבית.

(תיקון מס' 8) תשע"ז-2017

           (ה)  בלי לגרוע מהוראות סיעפים קטנים (א) עד (ד), משדר טלוויזיה ילווה בכתוביות תשדירי פרסומת ותשדירים לשירות הציבור המשודרים על ידו.

מיום 30.5.2017

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ז מס' 2600 מיום 30.1.2017 עמ' 362 (ה"ח 658)

כתוביות בתכניות מוקלטות בתשדירי פרסומת ובתשדירים לשירות הציבור

(ה) בלי לגרוע מהוראות סיעפים קטנים (א) עד (ד), משדר טלוויזיה ילווה בכתוביות תשדירי פרסומת ותשדירים לשירות הציבור המשודרים על ידו.

כתוביות בתכניות המשודרות בשידור חי

4.       (א)  משדר טלוויזיה ילווה בכתוביות בשיעורים המפורטים בפסקאות (1) עד (4), לפחות, מסך זמן שידורן של כלל התכניות המשודרות במשך חצי שנה, בשידור חי, בכל ערוץ טלוויזיה שבו הוא משדר:

(1)   החל ביום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) – 25%;

(2)   החל ביום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011) – 50%;

(3)   החל ביום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013) – 75%;

(4)   החל ביום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015) – 100%.

           (ב)  משדר טלוויזיה ילווה בכתוביות בשיעורים המפורטים בפסקאות (1) עד (3), לפחות, מסך זמן שידורן של כלל התכניות המשודרות במשך חצי שנה, בשידור חי, בשעות השיא, בכל ערוץ טלוויזיה שבו הוא משדר:

(1)   החל ביום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) – 25%;

(2)   החל ביום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011) – 50%;

(3)   החל ביום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013) – 75%.

           (ג)   אין בהוראות סעיף קטן (ב) כדי לחייב ליווי תכניות בכתוביות בהיקף העולה על המכסות הנקובות בסעיף קטן (א).

כתוביות במהדורת חדשות

5.       (א)  החל ביום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007), משדר טלוויזיה ילווה בכותרות מהדורת חדשות מרכזית יומית אחת לפחות, המשודרת בשעות השיא, באחד מערוצי הטלוויזיה שמשודרת בו מהדורת חדשות כאמור בעברית או בערבית; ועדת התיאום תקבע הוראות בדבר ימי השידור בעבור כל ערוץ טלוויזיה; בסעיף קטן זה, "כותרות" – כתוביות בעברית או בערבית, לפי הענין, הכוללות את עיקר התוכן של מהדורת החדשות.

           (ב)  החל ביום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008), משדר טלוויזיה ילווה בכתוביות מהדורת חדשות מרכזית יומית אחת לפחות, המשודרת בשעות השיא, באחד מערוצי הטלוויזיה שמשודרת בו מהדורת חדשות כאמור בעברית או בערבית; ועדת התיאום תקבע הוראות בדבר ימי השידור בעבור כל ערוץ טלוויזיה.

           (ג)   החל ביום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009), משדר טלוויזיה ילווה בכתוביות מהדורת חדשות מרכזית יומית אחת לפחות בשעות השיא, בכל ערוץ טלוויזיה שבו הוא משדר מהדורת חדשות כאמור.

           (ד)  החל ביום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013), משדר טלוויזיה ילווה בכתוביות את כל מהדורות החדשות, בכל ערוץ טלוויזיה שבו הוא משדר מהדורת חדשות.

הגשת שידורי טלוויזיה לפי חוק התקשורת (תיקון מס' 4) תשע"ב-2012

6.       על אף האמור בסעיפים 3, 4 ו-5, משדר טלוויזיה לפי חוק התקשורת או לפי חוק הפצת שידורים ילווה בכתוביות תכניות טלוויזיה בהתאם להוראות אלה:

(א)  בחמישה ערוצי טלוויזיה שעליהם תורה המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין, יחולו על משדר טלוויזיה החובות האמורות בסעיפים 3, 4 ו-5, במועדים הקבועים באותם סעיפים; המועצה תורה על הערוצים כאמור לאחר בחינת מרכזיותם, וזאת בהתחשב, בין השאר, בבחינת גובה שיעורי הצפיה של הערוצים והיקף שידורי המקור, ולאחר התייעצות עם הנציבות ועם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים בעלי לקות שמיעה, ובלבד שהערוצים לא יהיו ערוצי טלוויזיה שעיקרם שידורי ספורט, שידורים לילדים, או שידורי סרטים זרים;

(ב) בשלושה ערוצי טלוויזיה נוספים, מהם ערוץ אחד בשפה הרוסית, ערוץ חדשות אחד וערוץ מורשת אחד, שעליהם תורה המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין, יחולו על משדר טלוויזיה החובות האמורות בסעיפים 3, 4, ו-5, ובמועדים הקבועים באותם סעיפים; המועצה תורה על הערוצים כאמור לאחר בחינת מרכזיותם, וזאת בהתחשב, בין השאר, בבחינת שיעורי הצפיה של הערוצים, ולאחר התייעצות עם הנציבות ועם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים בעלי לקות שמיעה.

(ג)   ביתרת ערוצי הטלוויזיה –

(1)   בערוצי טלוויזיה שעיקרם שידורי דרמה ותעודה – יחולו על משדר טלוויזיה, החל ביום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007), החובות לפי הוראות סעיפים 3, 4,
ו-5 בשיעור של 70% מהשיעורים המפורטים באותם סעיפים, ובמועדים הקבועים באותם סעיפים;

(2)   בערוצי טלוויזיה שעיקרם שידורים לילדים – יחולו על משדר טלוויזיה, החל ביום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007), החובות לפי הוראות סעיפים 3, 4, ו-5 בשיעור של 50%, מהשיעורים המפורטים באותם סעיפים, ובמועדים הקבועים באותם סעיפים, ובלבד שבשיעור זה ייכללו גם תכניות מרכזיות שתקבע המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין; לענין סעיף קטן זה, "תכנית" – לרבות תכנית המיועדת לילדים, שדובבה לעברית או לערבית;

(3)   בערוצי טלוויזיה שעיקרם שידורי ספורט – יחולו על משדר טלוויזיה, החל ביום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007), החובות לפי הוראות סעיפים 3, 4, ו-5, במלוא השיעורים המפורטים באותם סעיפים, ובמועדים הקבועים באותם סעיפים, על תכניות שבהן משודרות תחרויות ארציות ובין–לאומיות המפורטות בתוספת;

(4)   ביתרת ערוצי הטלוויזיה – יחולו על משדר טלוויזיה, החל ביום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007), החובות לפי הוראות סעיפים 3, 4 ו-5 בשיעור של 30% מהשיעורים המפורטים באותם סעיפים, ובמועדים הקבועים באותם סעיפים.

(תיקון מס' 4) תשע"ב-2012

(ד)  על אף הוראות סעיף קטן (ג), המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין, לאחר התייעצות עם משדרי טלוויזיה לפי חוק התקשורת או לפי חוק הפצת שידורים, לפי העניין, עם הנציבות וארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים בעלי לקות שמיעה, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאית לקבוע כי הוראות סעיפים 3, 4 ו-5, יחולו במלוא שיעורן על ערוצי טלוויזיה נוספים על אלה המנויים בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), בשים לב, בין השאר, להיקף השידורים, היקף הערוצים, מרכזיותם וייעודם.

מיום 1.1.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ב מס' 2350 מיום 1.4.2012 עמ' 294 (ה"ח 608)

6. על אף האמור בסעיפים 3, 4 ו-5, משדר טלוויזיה לפי חוק התקשורת או לפי חוק הפצת שידורים ילווה בכתוביות תכניות טלוויזיה בהתאם להוראות אלה:

(א) בחמישה ערוצי טלוויזיה שעליהם תורה המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין, יחולו על משדר טלוויזיה החובות האמורות בסעיפים 3, 4 ו-5, במועדים הקבועים באותם סעיפים; המועצה תורה על הערוצים כאמור לאחר בחינת מרכזיותם, וזאת בהתחשב, בין השאר, בבחינת גובה שיעורי הצפיה של הערוצים והיקף שידורי המקור, ולאחר התייעצות עם הנציבות ועם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים בעלי לקות שמיעה, ובלבד שהערוצים לא יהיו ערוצי טלוויזיה שעיקרם שידורי ספורט, שידורים לילדים, או שידורי סרטים זרים;

(ב) בשלושה ערוצי טלוויזיה נוספים, מהם ערוץ אחד בשפה הרוסית, ערוץ חדשות אחד וערוץ מורשת אחד, שעליהם תורה המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין, יחולו על משדר טלוויזיה החובות האמורות בסעיפים 3, 4, ו-5, ובמועדים הקבועים באותם סעיפים; המועצה תורה על הערוצים כאמור לאחר בחינת מרכזיותם, וזאת בהתחשב, בין השאר, בבחינת שיעורי הצפיה של הערוצים, ולאחר התייעצות עם הנציבות ועם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים בעלי לקות שמיעה.

(ג) ביתרת ערוצי הטלוויזיה –

(1) בערוצי טלוויזיה שעיקרם שידורי דרמה ותעודה – יחולו על משדר טלוויזיה, החל ביום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007), החובות לפי הוראות סעיפים 3, 4, ו-5 בשיעור של 70% מהשיעורים המפורטים באותם סעיפים, ובמועדים הקבועים באותם סעיפים;

(2) בערוצי טלוויזיה שעיקרם שידורים לילדים – יחולו על משדר טלוויזיה, החל ביום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007), החובות לפי הוראות סעיפים 3, 4, ו-5 בשיעור של 50%, מהשיעורים המפורטים באותם סעיפים, ובמועדים הקבועים באותם סעיפים, ובלבד שבשיעור זה ייכללו גם תכניות מרכזיות שתקבע המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין; לענין סעיף קטן זה, "תכנית" – לרבות תכנית המיועדת לילדים, שדובבה לעברית או לערבית;

(3) בערוצי טלוויזיה שעיקרם שידורי ספורט – יחולו על משדר טלוויזיה, החל ביום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007), החובות לפי הוראות סעיפים 3, 4, ו-5, במלוא השיעורים המפורטים באותם סעיפים, ובמועדים הקבועים באותם סעיפים, על תכניות שבהן משודרות תחרויות ארציות ובין–לאומיות המפורטות בתוספת;

(4) ביתרת ערוצי הטלוויזיה – יחולו על משדר טלוויזיה, החל ביום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007), החובות לפי הוראות סעיפים 3, 4 ו-5 בשיעור של 30% מהשיעורים המפורטים באותם סעיפים, ובמועדים הקבועים באותם סעיפים.

(ד) על אף הוראות סעיף קטן (ג), המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין, לאחר התייעצות עם משדרי טלוויזיה לפי חוק התקשורת או לפי חוק הפצת שידורים, לפי העניין, עם הנציבות וארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים בעלי לקות שמיעה, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאית לקבוע כי הוראות סעיפים 3, 4 ו-5, יחולו במלוא שיעורן על ערוצי טלוויזיה נוספים על אלה המנויים בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), בשים לב, בין השאר, להיקף השידורים, היקף הערוצים, מרכזיותם וייעודם.

תרגום לשפת סימנים בשידורי טלוויזיה ובתשדירי פרסומת (תיקון מס' 8)  תשע"ז-2017

7.       (א)  משדר טלוויזיה ילווה תכנית בתרגום לשפת סימנים, למעט מהדורת חדשות, בשיעורים המפורטים להלן, לפחות, מסך זמן שידורן של כלל התכניות המשודרות בשעות השיא, בכל ערוץ טלוויזיה שבו הוא משדר:

(1)   החל ביום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006) – 2.5%;

(2)   החל ביום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007) – 5%.

           (ב)  החל ביום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006), יתורגמו לשפת סימנים, מדי ערב בשעות השיא מהדורת חדשות אחת לפחות המשודרת בערוץ טלוויזיה המשדר חדשות בעברית; ועדת התיאום תקבע הוראות בדבר ימי השידור בעבור כל ערוץ.

           (ג)   החל ביום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006) –

(1)   משדר טלוויזיה ילווה בתרגום לשפת סימנים תכנית יומית, אחת או יותר בהיקף של חצי שעה לפחות, לגיל הרך; התכנית וזמן השידור ייקבעו בהתייעצות עם הגוף המפקח ועם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של ילדים בגיל הרך, בעלי לקות שמיעה;

(2)   הוראות סעיף קטן זה לא יחולו, אם משדר טלוויזיה הקצה ערוץ טלוויזיה נפרד שישדר תכניות לילדים בגיל הרך, בתרגום לשפת הסימנים.

(תיקון מס' 8) תשע"ז-2017

           (ד)  על אף הוראות סעיפים 3, 4 ו-5, תכנית ותשדיר פרסומת שלוו בתרגום לשפת סימנים, לא תחול לגביהם החובה ללוותם בכתוביות.

(תיקון מס' 8) תשע"ז-2017

           (ה)  בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים (א) עד (ד), משדר טלוויזיה ילווה 5% מתשדירי הפרסומת המשודרים על ידו בתרגום לשפת סימנים.

מיום 30.5.2017

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ז מס' 2600 מיום 30.1.2017 עמ' 362 (ה"ח 658)

תרגום לשפת סימנים בשידורי טלוויזיה ובתשדירי פרסומת

(ד) על אף הוראות סעיפים 3, 4 ו-5, תכנית שלוותה תכנית ותשדיר פרסומת שלוו בתרגום לשפת סימנים, לא תחול לגביה החובה ללוותה לא תחול לגביהם החובה ללוותם בכתוביות.

(ה) בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים (א) עד (ד), משדר טלוויזיה ילווה 5% מתשדירי הפרסומת המשודרים על ידו בתרגום לשפת סימנים.

החלת השיעורים

8.       השיעורים המפורטים בסעיפים 3 עד 6 יחולו על תכניות בעברית לחוד ועל תכניות בערבית לחוד.

הודעות חירום

9.       (א)  בתקופה שמיום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006) ועד ליום י' בטבת התשס"ז (31 בדצמבר 2006), כל הודעת חירום שמשדרת רשות השידור תהיה מלווה, באופן סביר, בכותרות ובתרגום לשפת סימנים; בסעיף קטן זה, "כותרות" – כתוביות בעברית או בערבית, לפי הענין, הכוללות את עיקר התוכן של הודעת החירום.

(תיקון מס' 5) תשע"ד-2014

           (ב)  החל מיום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007) כל הודעת חירום שמשדר תאגיד השידור הישראלי תהיה מלווה, באופן סביר, בכתוביות ובתרגום לשפת סימנים.

(תיקון מס' 5) תשע"ד-2014

           (ג)   הודיע משדר טלוויזיה שאינו תאגיד השידור הישראלי הודעת חירום, ילווה את ההודעה בכותרת המפנה צופים שהם בעלי לקות שמיעה להודעת החירום המשודרת תאגיד השידור הישראלי השידור על פי הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), יהיה פטור מהפניית הצופים לתאגיד השידור הישראלי.

           (ד)  בחוק זה –

           "הודעת חירום" – הודעה מתפרצת המשודרת בערוץ טלוויזיה, על אחד מאלה:

(תיקון מס' 9) תשע"ח-2018

(1)   אירוע חירום אזרחי;

(2)   אירוע קרינה רדיולוגי;

(3)   אירוע חומרים מסוכנים;

(4)   תאונה או פעילות חבלנית עוינת;

(5)   מלחמה;

(6)   מבצע צבאי;

(7)   תאונה או אסון המוני במהלך פעולה צבאית;

(8)   תנאי מזג אוויר קיצוניים, המהווים סכנה;

(9)   אירוע אחר בעל חשיבות מיוחדת לציבור שקבעה ועדת התיאום, בהתייעצות עם הנציבות ועם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים בעלי לקות שמיעה;

(תיקון מס' 9) תשע"ח-2018

           "אירוע חירום אזרחי" – אירוע הגורם לפגיעה חמורה בשלום הציבור, בביטחון הנפש, או ברכוש, המתייחס לציבור גדול או לשטח גדול, או אירוע שיש בו חשש לפגיעה כאמור, לרבות מחמת פגע טבע, מפגע סביבתי, אירוע חומרים מסוכנים, אירוע כימי או ביולוגי, אירוע קרינה רדיולוגי, תאונה או פעילות חבלנית עוינת;

           "אירוע חומרים מסוכנים" – התרחשות בלתי מבוקרת או תאונה, שמעורב בה חומר מסוכן, הגורמת או העלולה לגרום סיכון לאדם ולסביבה, לרבות שפך, דליפה, פיזור, פיצוץ, התאיידות, דליקה;

           "אירוע כימי או ביולוגי" – אירוע שנגרם כתוצאה מפעילות חבלנית עוינת, אשר בעקבותיו נחשף או עלול הציבור להיחשף לחומרים כימיים או ביולוגיים שעלולים לגרום לפגיעה בשלום הציבור או בבריאותו;

           "אירוע קרינה רדיולוגי" – אירוע שבעקבותיו נחשף או עלול הציבור להיחשף לקרינה מיננת במנה החורגת מרמת ההתערבות הנמוכה ביותר שנקבעה לאוכלוסיה בלוח V של המהדורה האחרונה של התקן הבין-לאומי להגנה מפני קרינה (International Basic Safety Standards for Protection against Ionizing Radiation and for Safety of Radiation Sources - IAEA); התקן האמור יפורסם באתר האינטרנט של הוועדה לאנרגיה אטומית ויופקד לעיון הציבור באגף הרישוי של הוועדה לאנרגיה אטומית האמורה;

           "חומר מסוכן" – כהגדרתו בחוק החומרים המסוכנים, התשנ''ג-1993.

מיום 15.5.2017

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ד מס' 2471 מיום 11.8.2014 עמ' 817 (ה"ח 869)

צו תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7504 מיום 30.3.2015 עמ' 1108

צו (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7527 מיום 30.6.2015 עמ' 1330

תיקון מס' 5 (תיקון)

ס"ח תשע"ה מס' 2502 מיום 10.9.2015 עמ' 292 (ה"ח 942)

תיקון מס' 5 (תיקון מס' 2)

ס"ח תשע"ו מס' 2541 מיום 30.3.2016 עמ' 656 (ה"ח 1030)

תיקון מס' 5 (תיקון מס' 3)

ס"ח תשע"ו מס' 2577 מיום 16.8.2016 עמ' 1202 (ה"ח 1078)

תיקון מס' 5 (תיקון מס' 4)

ס"ח תשע"ז מס' 2636 מיום 27.4.2017 עמ' 928 (ה"ח 1131)

(ב) החל מיום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007) כל הודעת חירום שמשדרת רשות השידור שמשדר תאגיד השידור הציבורי תהיה מלווה, באופן סביר, בכתוביות ובתרגום לשפת סימנים.

(ג) הודיע משדר טלוויזיה שאינו רשות השידור שאינו תאגיד השידור הציבורי הודעת חירום, ילווה את ההודעה בכותרת המפנה צופים שהם בעלי לקות שמיעה להודעת החירום המשודרת ברשות השידור בתאגיד השידור הציבורי; קיים משדר הטלוויזיה כאמור את כל החיובים החלים על רשות השידור על תאגיד השידור הציבורי על פי הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), יהיה פטור מהפניית הצופים לרשות השידור לתאגיד השידור הציבורי.

מיום 10.9.2015

תיקון מס' 5 (תיקון)

ס"ח תשע"ה מס' 2502 מיום 10.9.2015 עמ' 292 (ה"ח 942)

(ב) החל מיום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007) כל הודעת חירום שמשדר תאגיד השידור הציבורי תאגיד השידור הישראלי תהיה מלווה, באופן סביר, בכתוביות ובתרגום לשפת סימנים.

(ג) הודיע משדר טלוויזיה שאינו תאגיד השידור הציבורי תאגיד השידור הישראלי הודעת חירום, ילווה את ההודעה בכותרת המפנה צופים שהם בעלי לקות שמיעה להודעת החירום המשודרת בתאגיד השידור הציבורי בתאגיד השידור הישראלי; קיים משדר הטלוויזיה כאמור את כל החיובים החלים על תאגיד השידור הציבורי תאגיד השידור הישראלי על פי הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), יהיה פטור מהפניית הצופים לתאגיד השידור הציבורי לתאגיד השידור הישראלי.

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2701 מיום 12.3.2018 עמ' 253 (ה"ח 1169)

(ד) בחוק זה –

"הודעת חירום" – הודעה מתפרצת המשודרת בערוץ טלוויזיה, על אחד מאלה:

(1) אירוע אסון המוני אירוע חירום אזרחי;

(2) אירוע קרינה רדיולוגי;

(3) אירוע חומרים מסוכנים;

(4) תאונה או פעילות חבלנית עוינת;

(5) מלחמה;

(6) מבצע צבאי;

(7) תאונה או אסון המוני במהלך פעולה צבאית;

(8) תנאי מזג אוויר קיצוניים, המהווים סכנה;

(9) אירוע אחר בעל חשיבות מיוחדת לציבור שקבעה ועדת התיאום, בהתייעצות עם הנציבות ועם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים בעלי לקות שמיעה;

"אירוע אסון המוני אירוע חירום אזרחי" – אירוע הגורם לפגיעה חמורה בשלום הציבור, בביטחון הנפש, או ברכוש, המתייחס לציבור גדול או לשטח גדול, או אירוע שיש בו חשש לפגיעה כאמור, לרבות מחמת פגע טבע, מפגע סביבתי, אירוע חומרים מסוכנים, אירוע כימי או ביולוגי, אירוע קרינה רדיולוגי, תאונה או פעילות חבלנית עוינת;

פטורים ודרישות מופחתות

10.     (א)  הוכיח משדר טלוויזיה להנחת דעתו של הגוף המפקח כי ביצוע הוראה לפי חוק זה, לגביו, מטיל נטל כבד מדי, רשאי הגוף המפקח להורות בהחלטה מנומקת בכתב כי ההוראה לא תחול באופן מלא או חלקי, בין השאר לגבי ערוץ מסוים או תכנית מסוימת.

           (ב)  החלטת הגוף המפקח על פי סעיף קטן (א) –

(1)   תהיה לתקופה שתיקבע בהחלטה ואשר לא תעלה על שלוש שנים כל פעם;

(2)   תתקבל לאחר התייעצות עם הנציבות ועם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים בעלי לקות שמיעה.

           (ג)   עתירה נגד החלטת הגוף המפקח על פי סעיף קטן (א) יכול שתוגש בידי משדר טלוויזיה, אדם בעל לקות שמיעה, הנציבות או ארגון העוסק בקידום זכויותיהם של אנשים בעלי לקות שמיעה.

           (ד)  הגוף המפקח רשאי, בדרך האמורה בסעיף 16, לקבוע בכללים מקרים שבהם הוראה לפי חוק זה לא תחול באופן מלא או חלקי בשל כך שביצוע ההוראה באותם מקרים יטיל נטל כבד מדי.

           (ה)  לענין סעיף זה, "נטל כבד מדי" – נטל בלתי סביר על משדר טלוויזיה בהתחשב, בין השאר, באלה:

(1)   הקשיים הטכניים הכרוכים בביצוע;

(2)   מצבו הכלכלי של משדר הטלוויזיה, ולענין ערוץ טלוויזיה מסוים, בשים לב גם למצבו הכלכלי של הערוץ;

(3)   עלות הביצוע;

(4)   הכנסות משדר הטלוויזיה וערוץ הטלוויזיה;

(5)   קיומם של מקורות מימון חיצוניים וממלכתיים;

(6)   מידת הפגיעה שתיגרם לציבור לקויי השמיעה כתוצאה ממתן הפטור, בהתחשב בין השאר, בהיקף הצפיה בערוץ או בתכנית הנדונים;

           (ו)   לענין סעיפים קטנים (א) ו-(ד) לא יראו כנטל כבד מדי –

(1)   חובה על פי חוק זה שהיתה חובה לקיימה על פי חוק הקלות לחרש, התשנ''ב-1992, ערב ביטולו;

(2)   חובה החלה על משדר טלוויזיה שעליו חלות הוראות סעיף 6(א), אלא אם כן אישר הגוף המפקח, בהתייעצות עם הנציב, כי ביצוע החובה עלול להביא להתמוטטות כלכלית של המשדר.

           (ז)   הוראות חוק זה, ככל שהן מוסיפות חיובים על הקבוע בחוק הקלות לחרש, התשנ"ב-1992, ערב ביטולו, לא יחולו –

(1)   על משדר פרטי, אלא בתום שלוש שנים מהמועד שבו החל לשדר לראשונה;

(2)   על משדר פרטי, בכל הנוגע לערוץ טלוויזיה חדש, אלא בתום שלוש שנים מהמועד שבו החל לשדר את הערוץ לראשונה.

(תיקון מס' 8) תשע"ז-2017

           (ח)  (בוטל).

           (ט)  תכניות המשודרות בין השעות 1:00 עד 6:00 תהיינה פטורות מחובת ליווי בכתוביות, למעט הודעות חרום ולמעט תכניות ספורט שבהן משודרות תחרויות ארציות ובין-לאומיות המפורטות בתוספת.

מיום 30.5.2017

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ז מס' 2600 מיום 30.1.2017 עמ' 362 (ה"ח 658)

ביטול סעיף קטן 10(ח)

הנוסח הקודם:

(ח) הוראות חוק זה לא יחולו על תשדיר פרסומת שאורכו אינו עולה על חמש דקות.

מידע, פרסום ודיווח

11.     (א)  משדר טלוויזיה יעביר לפרסום בלוחות המשדרים המופצים על ידו ובכל מדריך שידורים המתפרסם ברבים, מידע לגבי כל התכניות המלוות בכתוביות ובתרגום לשפת הסימנים; פרסם גוף לוח משדרים, יפרסם בו את התכניות המלוות בכתוביות ובתרגום לשפת סימנים.

           (ב)  הגוף המפקח ימסור, מדי שנה, לנציבות דוח המפרט את הפעולות שנקט לשם ביצוע הוראות חוק זה בידי משדרי הטלוויזיה הכפופים לו; בדוח כאמור יפורטו, בין השאר, התכניות המלוות בכתוביות ובשפת סימנים, זמן השידור, וחלקן היחסי של התכניות שלוו בכתוביות ובשפת סימנים; החל במועד שבו חלות החובות, לפי סעיפים 3, 4, ו-5, במלוא שיעורן, ימסור הגוף המפקח מדי שנה, לנציבות, דוח כאמור המתייחס לשפת הסימנים בלבד ולחובות לפי סעיף 6(ג).

החלת הוראות מחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

12.     (א)  הוראות סעיף 19מג לחוק השוויון יחולו לענין ביצוע הוראות חוק זה, בשינויים המחויבים, ובלבד שבטרם יוציא הנציב צו נגישות, יקיים התייעצות עם הגוף המפקח, לפי הענין.

(תיקון מס' 1) תשס"ו-2006

           (ב)  הוראות סעיפים 19נא עד 19נג לחוק השוויון, סעיפים קטנים (ג), (ד) ו-(ה) בסעיף
19מח וסעיפים 19מה ו-19מט לחוק השוויון, יחולו על הפרת חובות שלפי חוק זה, בשינויים המחויבים; לענין זה, הוראות החלות לענין תאגיד יחולו על גוף שחובת הביצוע הוטלה עליו לפי חוק זה.

מיום 12.3.2006

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ו מס' 2054 מיום 12.3.2006 עמ' 281 (ה"ח 93)

(ב) הוראות סעיפים 19נא עד 19סד 19נג לחוק השוויון, סעיפים קטנים (ג), (ד) ו-(ה) בסעיף 19מח וסעיפים 19מה ו-19מט לחוק השוויון, יחולו על הפרת חובות שלפי חוק זה, בשינויים המחויבים; לענין זה, הוראות החלות לענין תאגיד יחולו על גוף שחובת הביצוע הוטלה עליו לפי חוק זה.

דין המדינה

13.     לענין חוק זה, דין המדינה כדין כל אדם.

סמכויות גוף מפקח

14.     סמכויות לפי חוק זה, אינן גורעות מסמכויות שהוענקו לגוף מפקח לפי חיקוק אחר.

שמירת דינים

15.     הוראות לפי חוק זה לא יגרעו מהוראות החלות לפי חוק הקלות לחרש, התשנ"ב-1992.

כללי גוף מפקח

16.     גוף מפקח רשאי, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת ובהתייעצות עם הנציבות ועם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים בעלי לקות שמיעה, ועם משדרי טלוויזיה, לפי הענין, לקבוע כללים לפי חוק זה, שיחולו על משדר טלוויזיה בתחום סמכותו, בכל הנוגע לליווי בכתוביות, כותרות ותרגום לשפת סימנים.

ביטול חוק הקלות לחרש

17.     חוק הקלות לחרש, התשנ"ב-1992 – בטל החל מיום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015).

תיקון חוק בתי משפט לענינים מינהליים – מס' 17

18.     בחוק בתי משפט לענינים מינהליים, התש"ס-2000, בתוספת הראשונה, האמור בפרט 22, החל במילים "החלטה של מהנדס" יסומן "(1)" ואחריו יבוא:

"(2) החלטה של גוף מפקח לפי סעיף 10(א) לחוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), התשס"ה-2005."

תיקון חוק התקשורת (בזק ושידורים) – מס' 33

19.     בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, בסעיף 6ה(1)(ד), בסופו יבוא "וכן לפקח על ביצוע חובות לפי חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), התשס"ה-2005".

תיקון חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו – מס' 25

20.     בחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990, בסעיף 23(2), בסופו יבוא "וכן תפקח על ביצוע חובות לפי חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), התשס"ה-2005".

תחילה

21.     תחילתו של חוק זה ביום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006).

תוספת

(סעיפים 6(ג)(3), 10(ט))

תכניות ספורט שבהן משודרות תחרויות ארציות ובין-לאומיות

1.    כל המשחקים הרשמיים של נבחרת ישראל בכדורגל;

2.    משחקי כדורסל של קבוצות ישראליות בגביע אירופה לאלופות וכן תחרויות היורוליג וכל התחרויות שתחת חסות היורוליג;

3.    המשחק המרכזי השבועי של לגת העל בכדורגל;

4.    משחקי האולימפיאדה;

5.    משחקי המונדיאל;

6.    משחקי גביע אירופה לאלופות בכדורגל, בהשתתפות קבוצה ישראלית;

7.    כל משחקי מפעל גביע המדינה בכדורגל;

8.    חדשות הספורט.

                                                 אריאל שרון

                                                                ראש הממשלה

                      משה קצב                                         ראובן ריבלין

                           נשיא המדינה                                                   יושב ראש הכנסת

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשס"ה מס' 2026 מיום 10.8.2005 עמ' 956 (ה"ח תשס"ב מס' 3182 עמ' 936).

תוקן ס"ח תשס"ו מס' 2054 מיום 12.3.2006 עמ' 281 (ה"ח הכנסת תשס"ה מס' 93 עמ' 232) – תיקון מס' 1 בסעיף 43 לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006.

ס"ח תשע"א מס' 2276 מיום 17.2.2011 עמ' 338 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 532 עמ' 1264) – תיקון מס' 2 בסעיף 82 לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 33), תשע"א-2011.

ס"ח תשע"א מס' 2276 מיום 17.2.2011 עמ' 346 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 532 עמ' 1264) – תיקון מס' 3 בסעיף 141 לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 34), תשע"א-2011; תחילתו ביום 1.11.2015.

ס"ח תשע"ב מס' 2350 מיום 1.4.2012 עמ' 294 (ה"ח הממשלה תשע"א מס' 608 עמ' 1366) – תיקון מס' 4 בסעיף 18 לחוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, תשע"ב-2012; תחילתו ביום 1.1.2014.

ס"ח תשע"ד מס' 2471 מיום 11.8.2014 עמ' 816 (ה"ח הממשלה תשע"ד מס' 869 עמ' 706) – תיקון מס' 5 בסעיף 145 לחוק השידור הציבורי, תשע"ד-2014; תחילתו ביום 15.5.2017 וביום 31.7.2018. תוקן ק"ת תשע"ה מס' 7504 מיום 30.3.2015 עמ' 1108 – צו תשע"ה-2015. ק"ת תשע"ה מס' 7527 מיום 30.6.2015 עמ' 1330 – צו (מס' 2) תשע"ה-2015. ס"ח תשע"ה מס' 2502 מיום 10.9.2015 עמ' 292 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 942 עמ' 894) – תיקון מס' 5 (תיקון) תשע"ה-2015. ס"ח תשע"ו מס' 2541 מיום 30.3.2016 עמ' 656 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1030 עמ' 878) – תיקון מס' 5 (תיקון מס' 2) תשע"ו-2016 בסעיף 21 לחוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 4), תשע"ו-2016; תחילתו ביום 31.3.2016. ס"ח תשע"ו מס' 2577 מיום 16.8.2016 עמ' 1202 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1078 עמ' 1502) – תיקון מס' 5 (תיקון מס' 3) בסעיף 3 לחוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 5), תשע"ו-2016. ס"ח תשע"ז מס' 2636 מיום 27.4.2017 עמ' 928 (ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1131 עמ' 1080) – תיקון מס' 5 (תיקון מס' 4) בסעיף 2 לחוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 7), תשע"ז-2017; תחילתו ביום 26.4.2017.

ס"ח תשע"ו מס' 2575 מיום 11.8.2016 עמ' 1177 (ה"ח הכנסת תשע"ו מס' 653 עמ' 160) – תיקון מס' 6 בסעיף 13 לחוק שידורי טלוויזיה מהכנסת (תיקון מס' 6), תשע"ו-2016.

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 124 (ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1083 עמ' 184) – תיקון מס' 7 בסעיף 30 לחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), תשע"ז-2016; תחילתו ביום 1.1.2017.

ס"ח תשע"ז מס' 2600 מיום 30.1.2017 עמ' 362 (ה"ח הכנסת תשע"ו מס' 658 עמ' 194) – תיקון מס' 8; ר' סעיף 4 לענין תחילה ותחולה.

4. תחילתו של חוק זה 120 ימים מיום פרסומו (בסעיף זה – יום התחילה), והוא יחול על תשדירי פרסומת ותשדירים לשירות הציבור שמשדר טלוויזיה החל בשידורם ביום התחילה ואילך.

ס"ח תשע"ח מס' 2701 מיום 12.3.2018 עמ' 253 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1169 עמ' 94) – תיקון מס' 9 בסעיף 11 לחוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 34), תשע"ח-2018.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות