נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות מקרקעי ציבור (פינוי קרקע) (טופס צו ומסירתו), תשס"ה-2005

משפט פרטי וכלכלה – קניין – מקרקעין – מקרקעי ציבור

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

מסירת צו

סעיף 2

2

Go

ביטול

סעיף 3

2

Go

סייג לתחולה

סעיף 4

צו תשע"ז-2017


תקנות מקרקעי ציבור (פינוי קרקע) (טופס צו ומסירתו), תשס"ה-2005*

מיום 6.4.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7800 מיום 6.4.2017 עמ' 965

תקנות מקרקעי ציבור (סילוק פולשים) (פינוי קרקע) (טופס צו ומסירתו), תשס"ה-2005

צו תשע"ז-2017

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(ג) לחוק מקרקעי ציבור (פינוי קרקע), התשמ"א-1981 (להלן – החוק), ובידיעתה המוקדמת של ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

מיום 6.4.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7800 מיום 6.4.2017 עמ' 965

בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(ג) לחוק מקרקעי ציבור (סילוק פולשים) (פינוי קרקע), התשמ"א-1981 (להלן – החוק), ובידיעתה המוקדמת של ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

          "מוסר צו" – פקח המוסר צו לתופס מקרקעין;

          "צו" – צו לסילוק יד ולפינוי מקרקעין כאמור בסעיף 4(א) לחוק, הערוך לפי הטופס שבתוספת;

          "תופס מקרקעין" – תופס מקרקעי ציבור שלא כדין.

מסירת צו

2.       (א)  צו לתופס מקרקעין יימסר בידי מוסר צו במקרקעין.

          (ב)  לא נמצא תופס המקרקעין במקרקעין, רשאי מוסר הצו למסור את הצו לאחד מבני משפחתו של תופס המקרקעין או לאדם אחר, ובלבד ושלפי מראית עין מלאו לו שמונה עשרה שנים.

          (ג)   היו המקרקעין נעולים או שלא היה ניתן למסור את הצו כאמור, ידביק מוסר הצו את הצו בכניסה למקרקעין או יקבע אותו בהם, במקום בולט לעין.

          (ד)  מוסר הצו יערוך דין וחשבון על פעולתו לפי תקנה זו, ויגיש אותו לממונה.

ביטול

3.       תקנות מקרקעי ציבור (סילוק פולשים) (טופס צו ומסירתו), התשמ"א-1981 – בטלות.

סייג לתחולה

4.       תקנות אלה לא יחולו על ביצוע צו שהוצא מכוח החוק ערב תחילתו של חוק מקרקעי ציבור (סילוק פולשים) (תיקון), התשס"ה-2005.

צו תשע"ז-2017

תוספת

(תקנה 1)

לכבוד

     

א.ג.נ.,

צו לסילוק יד ולפינוי מקרקעי ציבור לפי חוק מקרקעי ציבור (פינוי קרקע),
התשמ"א-1981

בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק מקרקעי ציבור (פינוי קרקע), התשמ"א-1981 (להלן – החוק), ולאחר שעיינתי בדין וחשבון בכתב מאת פקח שביקר במקום, ועל סמך מסמכים לענין הזכויות במקרקעי הציבור כהגדרתם להלן, אני קובע:

(1)    שלא כדין את מקרקעי הציבור המתוארים בזה*, כמפורט להלן:

  שמקרקעי הציבור המתוארים בזה*, כמפורט להלן נתפסו בידי מי שלא ניתן לקבוע את זהותו או לאתר אותו:

גוש       חלקה       תת חלקה       מקום      

כתובת      /נקודות ציון      /גבולות       (להלן – המקרקעין).

(2)  אני דורש  לסלק  מהמקרקעין ולפנות את המקרקעין, לרבות פינוי כל מה שנבנה עליהם שלא כדין ומה שננטע עליהם שלא כדין, בתוך       ימים** מהיום שבו נמסר  צו זה;  לפנות לבית משפט השלום שהמקרקעין נמצאים בתחום שיפוטו, בתוך המועד לסילוק היד ולפינוי המקרקעין הקבוע לעיל, כדי להוכיח שיש  זכות להחזיק בהם; פניה לבית המשפט לא תעכב את ביצוע הצו, אלא אם כן החליט בית המשפט אחרת כאמור בסעיף 5ב לחוק.

(3)  כמו כן  להעביר לממונה החתום מטה את , בכתב, לענין צו זה, זאת לא יאוחר מחמישה עשר ימים מהיום שבו נמסר . פניה לממונה לא תעכב את ביצוע הצו, ולא תהווה טעם לדחיית המועד לפניה לבית המשפט, אלא אם כן החליט הממונה אחרת, לפי הודעתו בכתב.

לא יפונו המקרקעין על ידכם עד למועד הקבוע בצו זה, יבוצע הצו בהתאם להוראות החוק.

(4)  החלו לאחר מסירת הצו פעולות במקרקעין שיש בהן כדי לשנותם, לרבות אכלוס, בניה, זריעה או נטיעה, רשאי הממונה להורות על ביצוע הצו אף אם טרם חלף מועד הסילוק והפינוי הקבוע בפסקה (2).

(5)  מצורף בזה העתק נסח הרישום של המקרקעין***

                        תאריך                                   ________________

                                                                                               חתימת הממונה

--------------------

*      לפי גבולות או כתובת, או נקודות ציון או לפי מספרים שבפנקס מקרקעין או במפה.

**    מועד שלא יפחת משלושים ימים מיום מסירת הצו, ואם הוחזקו המקרקעין לאחר מועד סיומו או פקיעתו של החוזה שהתיר את החזקתם – שלא יפחת משישים ימים מיום מסירת הצו.

***  אם המקרקעין אינם רשומים – תימחק פסקה (5).

א' באלול התשס"ה (5 בספטמבר 2005)

                                                                                        ציפי לבני

                                                                                                           שרת המשפטים* פורסמו ק"ת תשס"ה מס' 6422 מיום 19.9.2005 עמ' 967.

תוקנו ק"ת תשע"ז מס' 7800 מיום 6.4.2017 עמ' 965 – תק' תשע"ז-2017.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות