Nevo.co.il

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

צו הדואר (העברת זכויות, חובות, התחיבויות ותביעות מהמדינה לחברה ומבנק הדואר לחברה), תשס"ו-2006

משפט פרטי וכלכלה – כספים – בנקאות – בנק הדואר

רשויות ומשפט מנהלי – תקשורת – דואר – חברת הדואר

משפט פרטי וכלכלה – תאגידים וניירות ערך – חברות

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

העברת זכויות, חובות והתחיבויות מהמדינה לחברה

סעיף 2

2

Go

העברת זכויות, חובות והתחיבויות מבנק הדואר לחברה

סעיף 3

2

Go

תחילה

סעיף 4


צו הדואר (העברת זכויות, חובות, התחיבויות ותביעות מהמדינה לחברה ומבנק הדואר לחברה), תשס"ו-2006*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 115ד, 115ה, ו-115ו לחוק הדואר, התשמ"ו-1986 (להלן החוק), לענין סעיף 2(א) – בהתייעצות עם שר התקשורת ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לענין סעיף 2(ב) – בהתייעצות עם שר התקשורת, ולענין סעיף 3 – בהסכמת שר התקשורת, אני מצווה בזה לאמור:

הגדרות

1.       בצו זה –

           "בנק הדואר" – כמשמעותו בסעיף 88א לחוק;

           "הסכם להעברת נכסים" – הסכם להעברת נכסים כמשמעותו בסעיף 115ב לחוק, שנחתם בין המדינה לחברה ביום ו' בכסלו התשס"ו (7 בדצמבר 2005);

           "יום התחילה" – כמשמעו בסעיף 115א לחוק.

העברת זכויות, חובות והתחיבויות מהמדינה לחברה

2.       (א) על אף האמור בכל דין או הסכם, החברה תבוא במקום המדינה לגבי ההסכמים, ההתקשרויות והעסקאות האמורים בהסכם להעברת נכסים, וזאת לגבי הזכויות, החובות וההתחייבויות שהיו קיימות או מוטלות, לפי הענין, על הרשות לפני יום התחילה, ושהועברו למדינה לפי הוראות סעיף 115א לחוק, והכל בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם להעברת נכסים.

           (ב)  על אף האמור בכל דין או הסכם, החברה תבוא במקום המדינה לגבי תביעות של הרשות או נגדה שהיו תלויות ועומדות ערב יום התחילה ולגבי עילות לתביעות כאמור שהיו קיימות באותו מועד, ושהועברו למדינה לפי הוראות סעיף 115א לחוק.

העברת זכויות, חובות והתחיבויות מבנק הדואר לחברה

3.       ) על אף האמור בכל דין או הסכם, החברה תבוא במקום בנק הדואר לגבי ההסכמים, ההתקשרויות והעסקאות של בנק הדואר, הן לגבי הזכויות והסמכויות של בנק הדואר והן לגבי החבויות או ההתחייבויות שהיו מוטלות על בנק הדואר ערב יום התחילה.

           (ב)  החברה תבוא במקום בנק הדואר לענין תביעות שהיו תלויות ועומדות מטעם בנק הדואר או נגדו ערב יום התחילה.

תחילה

4.       תחילתו של צו זה ביום תחילתו של תיקון מס' 8 לחוק.

א' באדר התשס"ו (1 במרס 2006)

                                                                            אהוד אולמרט

                                                                                                         שר האוצר* פורסם ק"ת תשס"ו מס' 6466 מיום 1.3.2006 עמ' 562.