נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות עובדים זרים (מעבר של עובד זר בין מעבידים שהם קבלני כוח אדם בענף הבנין), תשס"ו-2006

עבודה – העסקת קבוצות מסוימות – עובדים זרים

עבודה – כוח אדם – קבלני כוח אדם – העסקת עובדים

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

מעבר של עובד זר בין מעבידים בענף הבנין

סעיף 2

2

Go

מועד רישום העובד הזר

סעיף 3


תקנות עובדים זרים (מעבר של עובד זר בין מעבידים שהם קבלני כוח אדם בענף הבנין), תשס"ו-2006*

           בתוקף הסמכויות לפי סעיף 6א לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם ארגון העובדים שעם חבריו נמנה המספר הגדול ביותר של עובדים מאורגנים בישראל, ועם ארגוני מעבידים שהם לדעתי יציגים ונוגעים בדבר, לפי סעיף 6ב לחוק, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "המשרד" – משרד התעשיה המסחר והתעסוקה;

           "קבלן כוח אדם" – כמשמעותו בסעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996;

           "רבעון" – תקופה בת 3 חודשים המסתיימת ביום האחרון של החודש השלישי, השישי, התשיעי והשנים-עשר של השנה.

מעבר של עובד זר בין מעבידים בענף הבנין

2.    עובד זר שמעבידו קבלן כוח אדם בענף הבנין (להלן – המעביד הקודם), רשאי לעבור לעבוד אצל קבלן כוח אדם אחר בענף הבנין (להלן – המעביד החדש), ובלבד שהתקיימו שני אלה:

(1)  לא חלפו 30 ימים מן היום שבו פסקה עבודתו של העובד הזר אצל המעביד הקודם ועד היום שבו הוגשה הבקשה לרישום אצל המעביד החדש;

(2)  המעביד החדש רשם כדין, ביחידת הסמך לעובדים זרים במשרד, את העובד הזר כעובדו.

מועד רישום העובד הזר

3.    רישום העובד הזר כאמור בתקנה 2(2) ייעשה במועד הרישום, ואולם אם מצא הממונה על זכויות עובדים זרים במשרד כי העובד הזר פוטר על ידי המעביד הקודם, או שנתקיימו נסיבות מיוחדות המצדיקות את מעבר העובד הזר למעביד החדש גם במהלך רבעון, יאשר הממונה בכתב את רישום העובד אצל המעביד החדש, במהלך הרבעון, ובלבד שהרישום ייעשה ב-1 בחודש; בתקנה זו, "מועד הרישום" – ה-1 בחודש הראשון של רבעון שלאחר הרבעון שבו סיים העובד הזר את עבודתו אצל המעביד הקודם.

כ"ג באדר התשס"ו (23 במרס 2006)

                                                                                     אהוד אולמרט

                                                                                                    שר התעשיה המסחר והתעסוקה

                                                                                                  שר האוצר וממלא מקום שר הפנים* פורסמו ק"ת תשס"ו מס' 6477 מיום 27.4.2006 עמ' 735.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות