Nevo.co.il

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

תקנות הדואר (היקף האחריות לדברי דואר פנים), תשס"ו-2006

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – תקשורת – דואר – שירותי דואר

תוכן ענינים

סעיף 1

היקף הפיצויים הודעה תשע"ט 2018

Go

2

סעיף 2

מועד התשלום

Go

2

סעיף 3

שלילת הפרשי הצמדה

Go

2

סעיף 4

סייג לתחולה

Go

2

סעיף 5

ביטול

Go

2

סעיף 6

תחילה

Go

2


תקנות הדואר (היקף האחריות לדברי דואר פנים), תשס"ו-2006*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 81 ו-126(א) לחוק הדואר, התשמ"ו-1986 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:

היקף הפיצויים הודעה תשע"ט 2018

1.       (א)  סכום הפיצויים לפי סעיף 77 לחוק בשל נזק, גניבה או אבדן של דבר דואר פנים מן הסוגים המפורטים להלן, לא יעלה על סכום של 899 שקלים חדשים לכל דבר דואר שהוא –

(1)   דבר דואר רשום;

(2)   דבר דואר בשירות מהיר למנוי;

(3)   חבילה שמשקלה עד 20 קילוגרם.

          (ב)  סכום הפיצויים הנקוב בתקנת משנה (א) ישתנה במועד השינוי בתשלום בעד משלוח מכתב רגיל בארץ ולפי שיעור השינוי הקבוע לגביו בתקנות לפי סעיף 37(א) לחוק.

          (ג)   סכום פיצויים שהשתנה כאמור יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של 50 אגורות יעוגל כלפי מעלה.

          (ד)  המנהל הכללי של משרד התקשורת יפרסם בהודעה ברשומות את סכום הפיצויים שהשתנה כאמור בתקנה זו.

מיום 1.11.2007

הודעה תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6620 מיום 1.11.2007 עמ' 92

(א) סכום הפיצויים לפי סעיף 77 לחוק בשל נזק, גניבה או אבדן של דבר דואר פנים מן הסוגים המפורטים להלן, לא יעלה על סכום של 525 543 שקלים חדשים לכל דבר דואר שהוא –

 

מיום 1.7.2008

הודעה תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6725 מיום 30.11.2008 עמ' 148

(א) סכום הפיצויים לפי סעיף 77 לחוק בשל נזק, גניבה או אבדן של דבר דואר פנים מן הסוגים המפורטים להלן, לא יעלה על סכום של 543 561 שקלים חדשים לכל דבר דואר שהוא –

 

מיום 1.7.2010

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6911 מיום 22.7.2010 עמ' 1400

(א) סכום הפיצויים לפי סעיף 77 לחוק בשל נזק, גניבה או אבדן של דבר דואר פנים מן הסוגים המפורטים להלן, לא יעלה על סכום של 561 596 שקלים חדשים לכל דבר דואר שהוא –

 

מיום 13.3.2012

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7113 מיום 29.4.2012 עמ' 1083

(א) סכום הפיצויים לפי סעיף 77 לחוק בשל נזק, גניבה או אבדן של דבר דואר פנים מן הסוגים המפורטים להלן, לא יעלה על סכום של 596 701 שקלים חדשים לכל דבר דואר שהוא –

 

מיום 1.9.2014 עד יום 31.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7489 מיום 5.2.2015 עמ' 840

(א) סכום הפיצויים לפי סעיף 77 לחוק בשל נזק, גניבה או אבדן של דבר דואר פנים מן הסוגים המפורטים להלן, לא יעלה על סכום של 701 631 שקלים חדשים לכל דבר דואר שהוא –

 

מיום 1.2.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7489 מיום 5.2.2015 עמ' 840

(א) סכום הפיצויים לפי סעיף 77 לחוק בשל נזק, גניבה או אבדן של דבר דואר פנים מן הסוגים המפורטים להלן, לא יעלה על סכום של 631 771 שקלים חדשים לכל דבר דואר שהוא –

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7618 מיום 14.2.2016 עמ' 738

(א) סכום הפיצויים לפי סעיף 77 לחוק בשל נזק, גניבה או אבדן של דבר דואר פנים מן הסוגים המפורטים להלן, לא יעלה על סכום של 771 806 שקלים חדשים לכל דבר דואר שהוא –

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7749 מיום 28.12.2016 עמ' 439

(א) סכום הפיצויים לפי סעיף 77 לחוק בשל נזק, גניבה או אבדן של דבר דואר פנים מן הסוגים המפורטים להלן, לא יעלה על סכום של 806 841 שקלים חדשים לכל דבר דואר שהוא –

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8127 מיום 20.12.2018 עמ' 1573

(א) סכום הפיצויים לפי סעיף 77 לחוק בשל נזק, גניבה או אבדן של דבר דואר פנים מן הסוגים המפורטים להלן, לא יעלה על סכום של 841 899 שקלים חדשים לכל דבר דואר שהוא –

מועד התשלום

2.       סכום הפיצויים ישולם בתוך 30 ימים מהיום שהיו בידי החברה מלוא המידע והמסמכים הדרושים לבירור התביעה.

שלילת הפרשי הצמדה

3.       על סכום הפיצויים ששולם במועד האמור בתקנה 2 לא ייווספו הפרשי הצמדה כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961.

סייג לתחולה

4.       (א)  האמור בתקנה 1 לא יחול על דבר דואר במשלוח מבוטח ששולם בעדו לחברה התשלום הקבוע בתקנות לפי סעיף 37(ג), לחוק או על דבר דואר שנשלח בשירות שיש בו הסדר לפיצוי מוגדל; לגבי אלה יהיה סכום הפיצויים המרבי הסכום הקבוע במדריך הדואר, ובלבד שלא יפחת מן הסכום הקבוע בתקנה 1.

          (ב)  הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על דבר דואר שבוטח שלא באמצעות החברה.

ביטול

5.       תקנות רשות הדואר (היקף האחריות לדברי דואר פנים), התשנ"ה-1995 – בטלות.

תחילה

6.       תחילתן של תקנות אלה ביום ה' בסיון התשס"ו (1 ביוני 2006).

 

 

י"ג באייר התשס"ו (11 במאי 2006)                                   אריאל אטיאס

                                                                                                             שר התקשורת

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשס"ו מס' 6486 מיום 18.5.2006 עמ' 818.

תוקנו ק"ת תשס"ח מס' 6620 מיום 1.11.2007 עמ' 92 – הודעה תשס"ח-2007; תחילתה ביום 1.11.2007.

ק"ת תשס"ט מס' 6725 מיום 30.11.2008 עמ' 148 – הודעה תשס"ט-2008; תחילתה ביום 1.7.2008.

ק"ת תש"ע מס' 6911 מיום 22.7.2010 עמ' 1400 – הודעה תש"ע-2010; תחילתה ביום 1.7.2010.

ק"ת תשע"ב מס' 7113 מיום 29.4.2012 עמ' 1083 – הודעה תשע"ב-2012; תחילתה ביום 13.3.2012.

ק"ת תשע"ה מס' 7489 מיום 5.2.2015 עמ' 840 – הודעה תשע"ה-2015.

ק"ת תשע"ו מס' 7618 מיום 14.2.2016 עמ' 738 – הודעה תשע"ו-2016; תחילתה ביום 1.1.2016.

ק"ת תשע"ז מס' 7749 מיום 28.12.2016 עמ' 439 – הודעה תשע"ז-2016; תחילתו ביום 1.1.2017.

ק"ת תשע"ט מס' 8127 מיום 20.12.2018 עמ' 1573 – הודעה תשע"ט-2018; תחילתה ביום 1.1.2019.