נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות מעונות יום שיקומיים (השתתפות בהוצאות של מי שחייב במזונותיו של פעוט עם מוגבלות), תשס"ז-2006

בריאות – שרותי רווחה – מעונות – מעונות יום שיקומיים

רשויות ומשפט מנהלי – שרותי רווחה – מעונות – מעונות יום שיקומיים

מעמד אישי ומשפחה – מזונות

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

חובת השתתפות

סעיף 2

2

Go

קביעת שיעור השתתפות

סעיף 3

2

Go

שינוי במצב הכלכלי של החייב

סעיף 4

2

Go

הנחות

סעיף 5

2

Go

תשלום השתתפות החייב

סעיף 6

2

Go

תחילה

סעיף 7


תקנות מעונות יום שיקומיים (השתתפות בהוצאות של מי שחייב במזונותיו של פעוט עם מוגבלות), תשס"ז-2006*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק מעונות יום שיקומיים, התש"ס-2000, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

           "השר" – שר הרווחה;

           "חייב" – מי שחייב במזונותיו של פעוט עם מוגבלות;

           "מחלקה לשירותים חברתיים" – כמשמעותה בחוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958.

חובת השתתפות

2.       חייב ישתתף בהוצאות השהייה, הטיפול והחינוך של הפעוט עם מוגבלות במעון יום שיקומי (להלן – ההוצאות).

קביעת שיעור השתתפות

3.       (א)  סכום ההשתתפות של החייב בהוצאות יהיה כמפורט בטור ב' בטבלה שבתוספת, לפי ההכנסה הממוצעת לנפש במשפחת החייב, שקבעה המחלקה לשירותים חברתיים שבמקום מגוריו של החייב כמפורט בטור א' לצדו.

           (ב)  סכום ההשתתפות כאמור בתקנת משנה (א) יעודכן בידי השר לפי המלצה של ועדה משותפת לנושא זה של נציגי משרד הרווחה ומשרד האוצר.

שינוי במצב הכלכלי של החייב

4.       (א)  חייב יתייצב אחת לשנה במחלקה לשירותים חברתיים, לפי הזמנתה, לצורך בדיקת מצבו הכלכלי.

           (ב)  ראתה המחלקה לשירותים חברתיים, כי יש הצדקה לשינוי בשיעור השתתפות בהוצאות שנקבע בעבר לחייב, תקבע לו שיעור השתתפות חדש שיחול למן 1 בחודש ספטמבר של השנה.

הנחות

5.       חייב יהיה זכאי להפחתת שיעור השתתפותו בהוצאות בהתאם לתע"ס כהגדרתו בתקנות שירותי הסעד (טיפול בנזקקים), התשמ"ו-1986.

תשלום השתתפות החייב

6.       החייב ישלם את ההשתתפות שלו בהוצאות לרשות המקומית שבמקום מגוריו.

תחילה

7.       תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן.

תוספת

(תקנה 3)

טבלת השתתפות מי שחייב במזונותיו של פעוט עם מוגבלות בהוצאות השהייה, הטיפול
והחינוך של הפעוט במעון יום שיקומי

                                                                                                                            טור ב'

                                             טור א'                                                   שיעור ההשתתפות החודשי

הכנסה חודשית ממוצעת לנפש במשפחת החייב בשקלים חדשים          בשקלים חדשים

עד 855                                                             317

מעל 855 עד 1,360                                             374

מעל 1,360 עד 1,865                                          476

מעל 1,865 עד 2,085                                          589

מעל 2,085 עד 2,305                                          691

מעל 2,305 עד 2,525                                          782

מעל 2,525 עד 2,745                                          884

מעל 2,745 עד 2,965                                          986

מעל 2,965 עד 3,185                                          1,054

מעל 3,185 עד 3,405                                          1,110

מעל 3,405 עד 4,350                                          1,193

מעל 4,350                                                        1,193

י"ז באלול התשס"ו (10 בספטמבר 2006)

                                                                            אהוד אולמרט

                                                                                           ראש הממשלה ושר הרווחה* פורסם ק"ת תשס"ז מס' 6522 מיום 3.10.2006 עמ' 77.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות