נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות),
תשס"ז-2007

 

 

מסים – מסי שלטון מקומי – ארנונה

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – מסי שלטון מקומי – ארנונה

משפט פרטי וכלכלה – כספים – תקציב ומשק המדינה

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

הטלת ארנונה כללית

Go

3

סעיף 3

כללים לחישוב שטח הנכס

Go

3

סעיף 4

בנין, קרקע תפוסה, אדמה חקלאית

Go

3

סעיף 5

שינוי סיווג

Go

3

סעיף 6

סכום מזערי לארנונה הכללית לשנת 2007

Go

3

סעיף 7

סכום מרבי לארנונה הכללית לשנת 2007

Go

4

סעיף 8

עדכון הסכומים

Go

5

סעיף 9

בתי אבות

Go

5

סעיף 10

אישור חריג

Go

5

סעיף 11

נכס בתחום ועד מקומי

Go

5

סעיף 12

הטלת ארנונה לראשונה

Go

5

סעיף 13

שיעור ההנחה המרבי

Go

5

סעיף 14

תחילה

Go

5

 


תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות),
תשס"ז-2007
*

          בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 8(ב), 9 ו-12(א) לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 9(ד) לחוק, אנו מתקינים תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

          "בזק" – כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982;

          "בית מלאכה" – לרבות מוסך;

          "בית מלון" – לרבות בית הארחה ואכסניה;

          "חניון" – בין מקורה ובין שאינו מקורה, שהחניה בו נעשית תמורת תשלום;

          "מבנה חקלאי" – מבנה של קבע הנמצא על אדמה חקלאית ומשמש לצורכי חקלאות;

          "מבנה מגורים" – לרבות בית אבות;

(הוראת שעה) תשע"ד-2014

          "מבנה מגורים שאינו בשימוש" – (פקעה);

מיום 8.1.2014 עד יום 31.12.2016

הוראת שעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7328 מיום 8.1.2014 עמ' 510

הוספת הגדרת "מבנה מגורים שאינו בשימוש"

הנוסח:

"מבנה מגורים שאינו בשימוש" – מבנה מגורים שלא התגורר בו איש דרך קבע בתשעה מבין שנים עשר החודשים שקדמו ל-1 בדצמבר שלפני שנת הכספים שבעדה מוטלת הארנונה, למעט דירה ציבורית כהגדרתה בסעיף 1 לחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי, התשנ"ח-1998; תשעת החודשים האמורים ייספרו בין ברציפות ובין במצטבר;

          "מועצה" – כהגדרתה בסעיף 7 לחוק;

תק' תשע"ו-2015

          "מערכת סולארית" – מערכת לייצור חשמל על ידי שימוש באנרגיית השמש בטכנולוגיה פוטו-וולטאית או תרמו-סולארית, אשר אינה עושה שימוש בדלקים פוסיליים מעבר לקבוע בפסקה (2) להגדרה "מיתקן אנרגיה מתחדשת" שבסעיף 1 לכללי משק החשמל (עסקאות עם ספק שירות חיוני), התש"ס-2000;

מיום 17.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7581 מיום 17.12.2015 עמ' 270

הוספת הגדרת "מערכת סולארית"

          "משרד, שירותים ומסחר" – לרבות מיתקן חשמל, תחנת אוטובוס, מסעדה, בית קולנוע, תחנת דלק, חנות, רשת שיווק, דוכן, מרכול, בית מרקחת, סניף דואר וסוכנות דואר, שבהם ניתן שירות לציבור ולמעט בנק וחברת ביטוח;

          "נכסים", "בנין", "אדמה חקלאית", "קרקע תפוסה" – כמשמעותם בסעיף 269 לפקודת העיריות;

תק' תשע"ו-2015

          "נכסים אחרים" – נכסים מסוגים שלא פורטו בתקנה 6(1) עד (12ג);

מיום 17.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7581 מיום 17.12.2015 עמ' 270

"נכסים אחרים" – נכסים מסוגים שלא פורטו בתקנה 6(1) עד (12) בתקנה 6(1) עד (12ג);

          "סיווג נכס" – קביעת סוג הנכס בהתאם לשימוש בו;

          "סכום מזערי וסכום מרבי" – כמפורט בתקנות 6 ו-7, לפי הענין, כעדכונם לפי תקנה 8;

          "קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח" – קרקע תפוסה, שמחזיק מפעל שתחום עיסוקו אינו חשמל, מים, ביוב או בזק, אם נתקיימו שני אלה:

(1)   שטח הקרקע התפוסה יחד עם השטח הבנוי שמחזיק המפעל בתחום הרשות המקומית הוא 400 דונם לפחות;

(2)   השטח הבנוי של המפעל אינו עולה על מחצית משטח הקרקע התפוסה שמחזיק המפעל; לענין זה, "שטח בנוי" – לרבות סככות, מכלים, שנאים ומיתקנים;

          "שיעור העדכון" – כמשמעותו בסעיף 7 לחוק;

תק' תשע"א-2010

          "תעשיה" – לרבות מפעלי בניה, מחצבות, בתי תוכנה; לעניין זה, "מחצבות" – מיתקני הייצור במחצבות וכן שטח החציבה שמתבצעת בו חציבה בפועל בשנת הכספים שבעדה מוטלת הארנונה;

מיום 1.1.2011

תק' תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6958 מיום 29.12.2010 עמ' 408

"תעשיה" – לרבות מפעלי בניה, מחצבות, בתי תוכנה; לעניין זה, "מחצבות" – מיתקני הייצור במחצבות וכן שטח החציבה שמתבצעת בו חציבה בפועל בשנת הכספים שבעדה מוטלת הארנונה;

          "תת-סיווג" – סיווג משנה של סוג נכס, לרבות בשל מקומו.

הטלת ארנונה כללית

2.       מועצה תטיל ארנונה כללית בכל שנת כספים בהתאם לתקנות אלה.

כללים לחישוב שטח הנכס

3.       (א)  חישוב שטחו של נכס לצורך הטלת ארנונה כללית יהיה במטרים רבועים; הארנונה הכללית אשר תוטל על נכס תהיה בסכום המתקבל ממכפלת מספר המטרים הרבועים של הנכס בסכום הארנונה למטר רבוע.

          (ב)  לצורך הטלת ארנונה כללית לשנת כספים מסוימת, יראו את סך כל שטחו של נכס, כסך כל השטח כפי שחושב לצורך הטלת ארנונה כללית בשנת הכספים הקודמת, זולת אם נתגלתה טעות בחישוב השטח, שאינה תוצאה של שיטת חישוב שונה.

          (ג)   על אף האמור בתקנת משנה (ב) ייתוסף לשטחו של בנין, לצורך הטלת ארנונה כללית, כל שטח אשר ניתוסף לו בפועל כתוצאה מבניה במהלך השימוש בנכס, אם לא נכלל עדיין בחישוב השטח לצורך הטלת ארנונה כללית לשנת הכספים הקודמת.

בנין, קרקע תפוסה, אדמה חקלאית

4.       מועצה רשאית להטיל ארנונה כללית לגבי –

(1)  בנין – לכל מטר רבוע, בהתחשב בסוג הבנין, שימושו והמקום שבו הוא נמצא;

(2)  קרקע תפוסה – לכל מטר רבוע בהתחשב במקום שבו היא נמצאת או השימוש בה או בהתחשב בשני המבחנים כאחד;

(3)  אדמה חקלאית – לכל מטר רבוע או דונם, בהתחשב בשימוש בה.

שינוי סיווג

5.       (א)  מועצה לא תשנה בשנת כספים מסוימת סוג, סיווג או תת-סיווג של נכס, באופן המשפיע על סכום הארנונה שרשאית הרשות המקומית להטיל לפי תקנות אלה, ולפי החוק, ואולם רשאית היא לשנות סיווג נכס אם בפועל השתנה השימוש בו.

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאית רשות מקומית לשנות תת-סיווג של נכס מסוג מבנה מגורים, בהתאם למקומו של הנכס, ובלבד שהסכום שיוטל על הנכס בשל שינוי כאמור, לא יעלה על הסכום למטר רבוע המתקבל כתוצאה משיעור העדכון או על הסכום המרבי, לפי הנמוך.

סכום מזערי לארנונה הכללית לשנת 2007

6.       הסכום המזערי לארנונה הכללית אשר תטיל רשות מקומית לשנת הכספים 2007 (להלן – הסכום המזערי), לפי סיווג נכסים, יהיה:

                                  סוג הנכס                                                  בשקלים חדשים למטר רבוע

(1)    מבנה מגורים                                                               27.82

(הוראת שעה) תשע"ד-2014

(1א)  (פקעה)

(2)    משרד, שירותים ומסחר                                                54.62

(3)    בנק וחברת ביטוח                                                       371.43

(4)    תעשיה                                                                       19.91

(5)    בית מלון                                                                    30.74

(6)    בית מלאכה                                                                 36.87

(7)    אדמה חקלאית                                                          0.007725

(8)    קרקע תפוסה                                                            0.008794

(9)    קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח                                 0.009636

(10)   קרקע תפוסה המשמשת לעריכת אירועים                         5.93

(11)   חניון                                                                           1.14

תק' תשע"ח-2017

(12)   מבנה חקלאי                                                                 0.1

תק' תשע"ו-2015

(12א) מערכת סולארית הממוקמת על גג נכס –

(א)  לכל מ"ר שמעל 0.2 דונם ועד 1 דונם                         0.06

(ב)  לכל מ"ר שמעל 1 דונם ועד 2 דונם                           0.03

(ג)   לכל מ"ר שמעל 2 דונם                                           0.015

תק' תשע"ו-2015

(12ב) מערכת סולארית שאינה ממוקמת על גג נכס –

(א)  בשטח של עד 10 דונם                                            0.24

(ב)  לכל מ"ר שמעל 10 דונם ועד 300 דונם                      0.12

(ג)   לכל מ"ר שמעל 300 דונם ועד 750 דונם                    0.06

(ד)  לכל מ"ר שמעל 750 דונם                                        0.03

תק' תשע"ו-2015

(12ג) קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולארית –

(א)  בשטח של עד 10 דונם                                            0.24

(ב)  לכל מ"ר שמעל 10 דונם ועד 300 דונם                      0.12

(ג)   לכל מ"ר שמעל 300 דונם ועד 750 דונם                    0.06

(ד)  לכל מ"ר שמעל 750 דונם                                        0.03

(13)   נכס אחר                                                                הסכום שהגיע כדין

                                                                                    בתוספת שיעור העדכון

מיום 8.1.2014 עד יום 31.12.2016

הוראת שעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7328 מיום 8.1.2014 עמ' 510

הוספת פסקה 6(1א)

הנוסח:

(1א) מבנה מגורים שאינו בשימוש 31.62

 

מיום 17.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7581 מיום 17.12.2015 עמ' 270

הוספת פסקאות 6(12א) עד 6(12ג)

 

מיום 1.1.2018

תק' תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7898 מיום 14.12.2017 עמ' 331

(12) מבנה חקלאי 0.28 0.1

סכום מרבי לארנונה הכללית לשנת 2007

7.       הסכום המרבי לארנונה הכללית אשר תטיל רשות מקומית לשנת הכספים 2007 (להלן – הסכום המרבי), לפי סיווג נכסים, יהיה:

                                  סוג הנכס                                                  בשקלים חדשים למטר רבוע

(1)    מבנה מגורים                                                               96.40

(הוראת שעה) תשע"ד-2014

(1א)  (פקעה)

(2)    משרד, שירותים ומסחר                                               308.84

(3)    בנק וחברת ביטוח                                                     1,112.30

(4)    תעשיה                                                                      133.10

(5)    בית מלון                                                                   116.87

(6)    בית מלאכה                                                                179.58

(7)    אדמה חקלאית                                                              0.54

(8)    קרקע תפוסה                                                               44.80

(9)    קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח                                     5.48

(10)   קרקע תפוסה המשמשת לעריכת אירועים                        44.56

(11)   חניון                                                                          53.84

(12)   מבנה חקלאי                                                               36.73

תק' תשע"ו-2015

(12א) מערכת סולארית הממוקמת על גג נכס –

(א)  לכל מ"ר שמעל 0.2 דונם ועד 1 דונם                          0.6

(ב)  לכל מ"ר שמעל 1 דונם ועד 2 דונם                            0.3

(ג)   לכל מ"ר שמעל 2 דונם                                           0.15

תק' תשע"ו-2015

(12ב) מערכת סולארית שאינה ממוקמת על גג נכס –

(א)  בשטח של עד 10 דונם                                             2.4

(ב)  לכל מ"ר שמעל 10 דונם ועד 300 דונם                       1.2

(ג)   לכל מ"ר שמעל 300 דונם ועד 750 דונם                     0.6

(ד)  לכל מ"ר שמעל 750 דונם                                         0.3

תק' תשע"ו-2015

(12ג) קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולארית –

(א)  בשטח של עד 10 דונם                                             2.4

(ב)  לכל מ"ר שמעל 10 דונם ועד 300 דונם                       1.2

(ג)   לכל מ"ר שמעל 300 דונם ועד 750 דונם                     0.6

(ד)  לכל מ"ר שמעל 750 דונם                                         0.3

(13)   נכס אחר                                                                הסכום שהגיע כדין

                                                                                    בתוספת שיעור העדכון

מיום 8.1.2014 עד יום 31.12.2016

הוראת שעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7328 מיום 8.1.2014 עמ' 510

הוספת פסקה 7(1א)

הנוסח:

(1א) מבנה מגורים שאינו בשימוש 219.14

 

מיום 17.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7581 מיום 17.12.2015 עמ' 270

הוספת פסקאות 7(12א) עד 7(12ג)

עדכון הסכומים

8.       הסכום המזערי והמרבי לנכסים המפורטים לשנת 2007 בתקנות 6 ו-7 והסכום המוטל על נכס אחר יעודכן בכל שנת כספים בהתאם לשיעור העדכון או לפי כללי עדכון מיוחדים שיתקינו השרים לאותה שנת כספים בתקנות לפי סעיף 9(ב1) לחוק.

בתי אבות

9.       הארנונה הכללית שתטיל רשות מקומית על בית אבות לא תעלה על הסכום המוטל בפועל באותה שנה באותו אזור על מבנה מגורים שאיננו בית אבות.

אישור חריג

10.    (א)  מועצה רשאית באישור שר הפנים ושר האוצר או מי שכל אחד מהם הסמיך –

(1)   להטיל ארנונה בשנת כספים מסוימת שלא כאמור בכללי העדכון שנקבעו בסעיף 9(ב) רישה לחוק, בתנאי שסכום הארנונה לא יעלה על הסכום המרבי, ולא יפחת מהסכום המזערי;

(2)   לשנות סוג, סיווג או תת-סיווג של נכס שלא כאמור בתקנה 5;

(3)   להטיל ארנונה שלא כאמור בתקנה 3(ב), אם תחום שיפוט הרשות המקומית הורחב כדין באחת מארבע השנים שקדמו לשנה שבה מתבקש האישור החריג, באופן שלתחום השיפוט ניתוסף שטח שהיה כלול בתחום שיפוטה של רשות מקומית אחרת;

(הוראת שעה) תשע"ח-2017

(3א) (פקעה);

(הוראת שעה) תשע"ד-2014

(4)   (פקעה).

תק' (מס' 2) תשע"ד-2014

          (ב)  בקשה לאשר שינויים כמפורט בתקנת משנה (א)(1) עד (3), תגיש הרשות המקומית עד תום שבועיים מהמועד האחרון לקבלת החלטה בדבר הטלת ארנונה כללית כאמור בסעיף 276(א) או (ב) לפקודת העיריות, לפי העניין, לבקשה יצורף אישור של היועץ המשפטי של הרשות המקומית המבקשת, על כך שהבקשה מוגשת לפי תקנות אלה.

תק' (מס' 2) תשע"ד-2014

          (ג)   (נמחקה).

מיום 8.1.2014 עד יום 31.12.2016

הוראת שעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7328 מיום 8.1.2014 עמ' 510

10. (א) מועצה רשאית באישור שר הפנים ושר האוצר או מי שכל אחד מהם הסמיך –

(1) להטיל ארנונה בשנת כספים מסוימת שלא כאמור בכללי העדכון שנקבעו בסעיף 9(ב) רישה לחוק, בתנאי שסכום הארנונה לא יעלה על הסכום המרבי, ולא יפחת מהסכום המזערי;

(2) לשנות סוג, סיווג או תת-סיווג של נכס שלא כאמור בתקנה 5;

(3) להטיל ארנונה שלא כאמור בתקנה 3(ב), אם תחום שיפוט הרשות המקומית הורחב כדין באחת מארבע השנים שקדמו לשנה שבה מתבקש האישור החריג, באופן שלתחום השיפוט ניתוסף שטח שהיה כלול בתחום שיפוטה של רשות מקומית אחרת;

(4) לקבוע לשנת הכספים 2015 או 2016 סוג נכס של מבנה מגורים שאינו בשימוש שלגביו תוטל ארנונה בסכום שלא יפחת מהסכום המזערי ולא יעלה על הסכום המרבי הקבוע לסיווג זה; תוקפו של אישור השרים יהיה עד תום שנת הכספים 2016 ולאחריה, ועל אף האמור בתקנה 5, תשנה המועצה את סיווג הנכס אף אם לא השתנה השימוש בו.

(ב) בקשה לאשר שינויים כמפורט בתקנת משנה (א)(1) עד (3) בתקנת משנה (א), תגיש הרשות המקומית עד 28 בפברואר של שנת הכספים שבעדה מוטלת הארנונה, לבקשה יצורף אישור של היועץ המשפטי של הרשות המקומית המבקשת, על כך שהבקשה מוגשת לפי תקנות אלה.

 

מיום 27.2.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7348 מיום 27.2.2014 עמ' 713

הוספת תקנת משנה 10(ג)

 

בשנת הכספים 2014

תק' תשע"ד-2014 הוראת שעה

ק"ת תשע"ד מס' 7348 מיום 27.2.2014 עמ' 714

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), התקיימו בחירות לראש העירייה או לראש המועצה בתקופה שמ-1 באוקטובר עד 31 בדצמבר שלפני שנת הכספים שלגביה מוגשת בקשה כאמור בתקנת משנה (ב), תוגש הבקשה לאותה שנת כספים עד תום שבועיים מהמועד האחרון לקבלת החלטה בדבר הטלת ארנונה כללית כאמור בסעיף 276(ב) לפקודת העיריות או עד 28 בפברואר של שנת הכספים שבעדה מוטלת הארנונה, המאוחר מביניהם.

 

מיום 2.7.2014

תק' (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7392 מיום 2.7.2014 עמ' 1462

(ב) בקשה לאשר שינויים כמפורט בתקנת משנה (א)(1) עד (3) בתקנת משנה (א), תגיש הרשות המקומית עד 28 בפברואר של שנת הכספים שבעדה מוטלת הארנונה עד תום שבועיים מהמועד האחרון לקבלת החלטה בדבר הטלת ארנונה כללית כאמור בסעיף 276(א) או (ב) לפקודת העיריות, לפי העניין, לבקשה יצורף אישור של היועץ המשפטי של הרשות המקומית המבקשת, על כך שהבקשה מוגשת לפי תקנות אלה.

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), התקיימו בחירות לראש העירייה או לראש המועצה בתקופה שמ-1 באוקטובר עד 31 בדצמבר שלפני שנת הכספים שלגביה מוגשת בקשה כאמור בתקנת משנה (ב), תוגש הבקשה לאותה שנת כספים עד תום שבועיים מהמועד האחרון לקבלת החלטה בדבר הטלת ארנונה כללית כאמור בסעיף 276(ב) לפקודת העיריות.

 

מיום 19.12.2017 עד יום 31.12.2018 (עקב פיזור הכנסות ה-20 עד ה-22 עד יום 16.6.2020)

הוראת שעה תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7900 מיום 19.12.2017 עמ' 343

הוספת פסקה 10(א)(3א)

הנוסח:

(3א) בלי לגרוע מהאמור בפסקה (3), להטיל ארנונה שלא כאמור בתקנה 3(ב), אם תחום שיפוט הרשות המקומית הורחב כדין לפי סעיף 9 לחוק התכנית להבראת כלכלית ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (מס' 2), התשס"ג-2003, באופן שלתחום השיפוט התווסף שטח שהיה כלול בתחום שיפוטה של רשות מקומית אחרת, והמועצה לא עשתה שימוש בסמכותה לפי פסקה (3), בפרק הזמן שנקבע בה;

נכס בתחום ועד מקומי

11.    לענין הסכום המזערי והמרבי שרשאית רשות מקומית להטיל על פי תקנות אלה, יראו את הארנונה המוטלת על נכס הנמצא בתחום ועד מקומי, כסכום המצטבר של הארנונה המוטלת בשלו הן על ידי הוועד המקומי והן על ידי המועצה האזורית.

הטלת ארנונה לראשונה (הוראת שעה) תשע"ד-2014

12.    בכפוף לאמור בסעיף 9ב לחוק, לא הוטלה בשנת הכספים הקודמת ארנונה כללית על סוג נכס, לא יפחת סכום הארנונה הכללית שתטיל עליו הרשות המקומית לראשונה מהסכום המזערי ולא יעלה על הסכום המרבי הקבוע לאותה שנת כספים.

מיום 8.1.2014 עד יום 31.12.2016

הוראת שעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7328 מיום 8.1.2014 עמ' 510

12. בכפוף לאמור בסעיף 9ב לחוק ולתקנה 10(א)(4), לא הוטלה בשנת הכספים הקודמת ארנונה כללית על סוג נכס, לא יפחת סכום הארנונה הכללית שתטיל עליו הרשות המקומית לראשונה מהסכום המזערי ולא יעלה על הסכום המרבי הקבוע לאותה שנת כספים.

שיעור ההנחה המרבי

13.    המועצה רשאית לקבוע הנחה בשיעור שלא יעלה על 2 אחוזים למי שמשלם ארנונה כללית בתשלום אחד בתחילת שנת הכספים ולא יאוחר מיום 15 בפברואר של אותה שנה.

(הוראת שעה) תשע"ד-2014

13א.  (פקעה).

מיום 8.1.2014 עד יום 31.12.2016

הוראת שעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7328 מיום 8.1.2014 עמ' 510

הוספת תקנה 13א

הנוסח:

תקופות שלא יבואו במניין

13א. ניתן אישור שרים כאמור בתקנה 10(א)(4), תהיה ועדת ההנחות, כמשמעותה בתקנה 6 לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג-1993, מוסמכת לאשר, לבקשת מחזיק במבנה מגורים, תקופות אשר לא יבואו במניין תשעת החודשים כאמור בהגדרה "מבנה מגורים שאינו בשימוש", בהתאם לכללים שתקבע המועצה ובלבד שמבנה המגורים אינו בשימוש בשל נסיבות שאינן בשליטת המחזיק.

תחילה

14.    תחילתן של תקנות אלה ביום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007).

 

 

י' בטבת התשס"ז (31 בדצמבר 2006)   אברהם הירשזון                   רוני בר-און

                                                                            שר האוצר                                 שר הפנים

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשס"ז מס' 6549 מיום 1.1.2007 עמ' 429.

תוקנו ק"ת תשע"א מס' 6958 מיום 29.12.2010 עמ' 407 – תק' תשע"א-2010; תחילתן ביום 1.1.2011.

ק"ת תשע"ד מס' 7328 מיום 8.1.2014 עמ' 510 – הוראת שעה; תוקפה עד יום 31.12.2016.

ק"ת תשע"ד מס' 7348 מיום 27.2.2014 עמ' 713 – תק' תשע"ד-2014; ר' תקנות 2, 3 לענין תחולה והוראת שעה.

2. תקנות אלה יחולו לגבי ארנונה המוטלת בעד שנת הכספים 2014 ואילך.

3. לגבי ארנונה המוטלת בעד שנת הכספים 2014, יראו כאילו בתקנה 10(ג) לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 1 לתקנות אלה, בסופה נאמר "או עד 28 בפברואר של שנת הכספים שבעדה מוטלת הארנונה, המאוחר מביניהם".

ק"ת תשע"ד מס' 7392 מיום 2.7.2014 עמ' 1462 – תק' (מס' 2) תשע"ד-2014; תחולתן לגבי ארנונה המוטלת בעד שנת הכספים 2015 ואילך.

ק"ת תשע"ו מס' 7581 מיום 17.12.2015 עמ' 270 – תק' תשע"ו-2015.

ק"ת תשע"ח מס' 7898 מיום 14.12.2017 עמ' 331 – תק' תשע"ח-2017; תחילתן ביום 1.1.2018.

ק"ת תשע"ח מס' 7900 מיום 19.12.2017 עמ' 343 – הוראת שעה; תוקפה עד יום 31.12.2018.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות