נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות בתי המשפט (אגרות), תשס"ז-2007

 

 

בתי משפט וסדרי דין – בתי משפט ובתי דין – אגרות

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

חובת תשלום אגרה

Go

3

סעיף 3

הליכים שרואים את שוויים כבלתי ניתנים לביטוי בכסף

Go

3

סעיף 3א

אגרה בתביעה לפיצוי עונשי בשל פעולת טרור או מעשה איבה

Go

4

סעיף 4

אגרה בענין הליך שהחל בלשכת ההוצאה לפועל

Go

4

סעיף 5

אגרה בתביעה לפיצויים בשל נזקי גוף

Go

4

סעיף 5א

אגרה בתביעה בשל עבירות מין

Go

5

סעיף 6

אגרה בתביעה לסכום קצוב

Go

5

סעיף 6א

אגרה בבקשה בכתב

Go

6

סעיף 7

אגרה בבקשה לסעד זמני לפני הגשת תובענה

Go

6

סעיף 7א

אגרה בתובענה ייצוגית

Go

6

סעיף 8

אגרה בתביעה נגזרת

Go

7

סעיף 9

אגרה בעתירת אסיר או עציר

Go

7

סעיף 10

השלמת אגרה לאחר תיקון תובענה

Go

7

סעיף 11

הצמדה למדד

Go

7

סעיף 12

הפרשי הצמדה

Go

8

סעיף 13

דין אגרה שלא שולמה כדין חוב פסוק

Go

8

סעיף 14

פטור מתשלומה של אגרה

Go

8

סעיף 15

החזר אגרה בבית המשפט העליון, בבית משפט לענינים מינהליים, ובערעור

Go

9

סעיף 16

החזר אגרה לאסיר או עציר שנסתיים הדיון בעתירתו

Go

9

סעיף 17

הפרשי הצמדה בהחזר אגרה

Go

9

סעיף 18

פטור מאגרה בערעור

Go

9

סעיף 19

בעלי דין פטורים מאגרה

Go

9

סעיף 20

ענינים הפטורים מאגרה

Go

10

סעיף 21

ביטול

Go

12

סעיף 22

תחילה

Go

12

סעיף 23

הוראת מעבר

Go

12

 

תוספת

Go

13

 


תקנות בתי המשפט (אגרות), תשס"ז-2007*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 83 ו-109 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (להלן – החוק), סעיף 160(ב)(2) לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972 (להלן – חוק הגנת הדייר), סעיף 13(1) לחוק בתי משפט לענינים מינהליים, התש"ס-2000 (להלן – חוק בתי משפט לענינים מינהליים), סעיף 206 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן – חוק החברות) וסעיף 58 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

          "בית משפט" – לרבות בית דין לשכירות לפי חוק הגנת הדייר, ולרבות שופט או רשם של בית משפט, כשאין הענין מחייב אחרת;

          "גישור" – כמשמעותו בסעיף 79ג לחוק;

          "דיון" – שמיעת ראיות בעל פה או שמיעת טענות הצדדים אם אינם מביאים ראיות, ולמעט שמיעת ראיות או שמיעת טענות כאמור במסגרת ישיבת קדם משפט;

          "חוק תובענות ייצוגיות" – חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006;

מיום 8.5.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7980 מיום 8.4.2018 עמ' 1748

הוספת הגדרת "חוק תובענות ייצוגיות"

          "ישיבת קדם משפט" – ישיבה של קדם משפט כמשמעותו בתקנה 143 לתקנות סדר הדין האזרחי או ישיבה מקדמית כמשמעותה בתקנה 214יא לתקנות סדר הדין האזרחי, ולמעט ישיבת תזכורת;

          "לשכת סיוע משפטי" – לשכה ששר המשפטים הקים או הסמיך לפי חוק הסיוע המשפטי, התשל"ב-1972 (להלן – חוק הסיוע המשפטי) לפעול כלשכת סיוע משפטי, הן דרך כלל והן בתחום שיפוטו של בית משפט מסוים;

          "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

          "פשרה" – לרבות פסיקה בדרך של פשרה לפי סעיף 79א(א) לחוק ולפי סעיף 4(ג) לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 (להלן - חוק הפיצויים);

          "תביעה לפיצויים בשל נזק גוף" – לרבות תביעה לשיפוי או לפיצוי על תשלום פנסיה, תגמולים וכל הוצאה אחרת ששולמו או שישולמו בשל נזקי גוף, לרבות תביעה לפי חוק הפיצויים;

          "תביעה נגזרת" – כהגדרתה בחוק החברות;

          "תובענה" או "הליך" – תביעות, לרבות תביעות שכנגד והודעות לצד שלישי, בקשות, ערעורים ושאר ענינים שמביא בעל דין לפני בית משפט באחת הדרכים שנקבעו לכך על פי דין, ושנדרשת בהם החלטה או פסיקה של בית משפט;

          "תובענה ייצוגית" – כהגדרתה בחוק תובענות ייצוגיות;

מיום 8.5.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7980 מיום 8.4.2018 עמ' 1748

הוספת הגדרת "תובענה ייצוגית"

          "תקנות סדר הדין האזרחי" – תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

חובת תשלום אגרה

2.       (א)  המביא הליך לבית משפט ישלם עם הבאתו לראשונה, את האגרה הקבועה בתוספת, והוא כשאין הוראה אחרת בכל דין.

          (ב)  כלל הליך כמה סעדים, תשולם אגרה לפי פרט אחד בלבד מבין הפרטים המפורטים בתוספת לגבי אותו הליך, לפי הסכום הגבוה.

          (ג)   לא ייזקק בית משפט לכל הליך, אלא אם כן שולמה האגרה החלה או שמביא ההליך פטור מתשלום האגרה.

          (ד)  הליך שלא שולמה בו האגרה, כאמור בתקנת משנה (א), כולה או חלקה, לא יקובל לרישום, אלא אם כן מביא ההליך פטור מתשלום אגרה או הוגשה בקשה לפטור מאגרה.

          (ה)  אין בהוראות תקנה זו כדי לגרוע מהוראות תקנה 5 לתקנות סדרי הדין (סעד מיידי בימי מנוחה ומחוץ לשעות העבודה הרגילות בבתי המשפט), התשל"א-1971.

          (ו)   נזקק בית המשפט להליך, והתברר כי לא שולמה האגרה, כולה או חלקה, תינתן דרישת תשלום לחייב בתשלום האגרה; לא שולמה האגרה בתוך עשרים ימים מיום המצאת הדרישה או פרק זמן ארוך יותר שנקבע בה, ולא ניתנה החלטה המסיימת את ההליך, רשאי בית המשפט למחוק את ההליך, ולא יוחזר כל סכום אגרה ששולם בהליך.

          (ז)   דרישה לתשלום אגרה כאמור בתקנת משנה (ו) דינה כדין כל החלטה לתשלום כסף לטובת אוצר המדינה, וניתן לבצעה בהליכי הוצאה לפועל.

          (ח)  בעד הפעולות המפורטות בתוספת תשולם אגרה ויחולו הוראות התקנות, בשינויים המחויבים.

הליכים שרואים את שוויים כבלתי ניתנים לביטוי בכסף

3.       בענינים כמפורט להלן תשולם אגרה לפי פרט 3, 5 או 10 בתוספת, לפי הענין:

(1)  צו הצהרתי, צו לא תעשה, צו עשה או צו אכיפה, למעט תובענה לסעד כספי כתוצאה מצו כאמור;

(2)  תביעה למתן חשבונות שלא בהליך ביניים, למעט תובענה לסעד כספי כתוצאה ממתן חשבונות;

(3)  פירוק שותפות;

(4)  פירוק חברה;

(5)  הכרזת פשיטת רגל;

(6)  ביטול פסק בוררות, לרבות בקשה לפי סעיף 24 לחוק הבוררות, התשכ"ח-1968, וכל בקשה שבמסגרתה מתנגד בעל דין לפסק הבוררות מהטעם שהוא אינו פסק בוררות;

(7)  אכיפת פסק חוץ;

(8)  תביעה בגין נטילת זכויות במקרקעין או שלילת הנאה מזכויות במקרקעין, על פי סמכות לפי דין, או תביעה בגין נטילה שלטונית של זכויות במקרקעין, והכל למעט תביעה בנזיקין בגין אלה;

(9)  תביעה בענין פסיקת דמי שכירות בדירה או בבית עסק לפי חוק הגנת הדייר;

(10) הנהלת נכס עזוב לפי חוק האפוטרופוס הכללי, התשל"ח-1978 (להלן – חוק האפוטרופוס הכללי);

(11) מתן הוראות בקשר לניהול נכס עזוב לפי חוק האפוטרופוס הכללי;

(12) שינוי החלטה של פקיד מסדר או ביטולה;

(13) הליך בענין הקדש;

(14) קובלנה פרטית;

(15) בקשה לסעד בדרך של טען ביניים.

מיום 18.3.2012

תק' (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7090 מיום 16.2.2012 עמ' 772

החלפת פסקה 3(6)

הנוסח הקודם:

(6) אכיפת פסק בוררות;

אגרה בתביעה לפיצוי עונשי בשל פעולת טרור או מעשה איבה

3א.     בתביעה בשל פעולת טרור או מעשה איבה לפיצוי לדוגמה בסכום שאינו עולה על עשרים מיליון שקלים חדשים לכל תובע, תשולם אגרה לפי פרט 3 או 10 שבתוספת, לפי העניין; עלה סכום התביעה כאמור על עשרים מיליון שקלים חדשים לכל תובע, תשולם האגרה לפי תקנה 6, בעד כל סכום הנתבע העולה על עשרים מיליון שקלים חדשים.

מיום 18.3.2012

תק' (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7090 מיום 16.2.2012 עמ' 772

הוספת תקנה 3א

אגרה בענין הליך שהחל בלשכת ההוצאה לפועל

4.       הוגשה בלשכת הוצאה לפועל בקשה לביצוע שטר או תביעה על סכום קצוב, ישלם המבקש את סכום האגרה שהיה חייב בה לפי התוספת בשל תובענה על פי השטר או על פי כתב התביעה שצורף לבקשה לביצוע, לפי הענין, בניכוי הסכום ששולם בלשכת ההוצאה לפועל עם הגשת הבקשה, במקרים אלה:

(1)  הוגשה התנגדות לביצוע שטר לפי סעיף 81א(ג) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 (להלן – חוק ההוצאה לפועל), ובית המשפט קיבל את ההתנגדות; הודיע המבקש לבית המשפט כי התקבלה יותר מהתנגדות אחת בשל אותה בקשה לביצוע שטר, ישולם סכום האגרה כאמור פעם אחת;

(2)  הוגשה התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב לפי סעיף 81א1(ד) לחוק ההוצאה לפועל, ובית המשפט קיבל את ההתנגדות; הודיע המבקש לבית המשפט כי התקבלה יותר מהתנגדות אחת בשל אותה בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב כאמור, ישולם סכום האגרה כאמור פעם אחת;

(3)  התביעה שצורפה לבקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב, הועברה לבית המשפט לפי סעיף 81א1(ו) לחוק ההוצאה לפועל והמבקש הודיע על רצונו להמשיך בבירור התביעה בבית המשפט.

מיום 18.3.2012

תק' (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7090 מיום 16.2.2012 עמ' 772

(1) הוגשה התנגדות לביצוע שטר לפי סעיף 81א(ג) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 (להלן – חוק ההוצאה לפועל), ובית המשפט קיבל את ההתנגדות; הודיע המבקש לבית המשפט כי התקבלה יותר מהתנגדות אחת בשל אותה בקשה לביצוע שטר, ישולם סכום האגרה כאמור פעם אחת;

(2) הוגשה התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב לפי סעיף 81א1(ד) לחוק ההוצאה לפועל, ובית המשפט קיבל את ההתנגדות; הודיע המבקש לבית המשפט כי התקבלה יותר מהתנגדות אחת בשל אותה בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב כאמור, ישולם סכום האגרה כאמור פעם אחת;

 

מיום 6.4.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7350 מיום 6.3.2014 עמ' 756

4. הוגשה בלשכת הוצאה לפועל בקשה לביצוע שטר או תביעה על סכום קצוב, ישלם המבקש את סכום האגרה שהיה חייב בה לפי התוספת הראשונה התוספת בשל תובענה על פי השטר או על פי כתב התביעה שצורף לבקשה לביצוע, לפי הענין, בניכוי הסכום ששולם בלשכת ההוצאה לפועל עם הגשת הבקשה, במקרים אלה:

אגרה בתביעה לפיצויים בשל נזקי גוף

5.       (א)  בתביעה לפיצויים בשל נזקי גוף תשולם אגרה לפי פרטים 2 או 9 בתוספת, לפי הענין, ואולם בתביעת נזקי גוף הנגררת להרשעה בפלילים כמשמעותה בסעיף 77 לחוק, למעט כאמור בתקנה 5א, תשולם האגרה לפי פרט 2 בתוספת.

          (ב)  אגרה כאמור בתקנת משנה (א) תשולם כמפורט להלן:

(1)   עם הבאת הליך לבית משפט, לרבות הליך שהסעד המבוקש בו הוא פסיקת תשלום תכוף לפי חוק הפיצויים, ישלם התובע סכום כנקוב בפרטים 34 או 35 בתוספת, לפי הענין; הוגשה בקשה לתשלום תכוף לבית משפט השלום והוגשה לאחר מכן תביעה בשל אותה תאונה לבית המשפט המחוזי, יודיע על כך התובע לבית המשפט וישלים את האגרה לסכום הנקוב בפרט 35 שבתוספת;

(2)   בעל דין יהיה פטור מתשלום יתרת סכום האגרה האמורה בתקנת משנה (א), בהתקיים אחד מאלה ולפני שהסתיימה ישיבת קדם המשפט השלישית בהליך:

(א)   ההליך בוטל או נמחק בידי מגישו;

(ב)   ההליך הסתיים בפשרה;

(ג)    הסכסוך הנדון הועבר להכרעה בבוררות;

(ד)   הסכסוך הנדון הועבר להליך של גישור ונסתיים בהסדר גישור;

(3)   בוטל, נמחק או נדחה ההליך לפני שהחל הדיון בו, כאשר לא חלה בענין פסקה (2), ישלם התובע שליש מסכום האגרה החלה כאמור בתקנת משנה (א), בניכוי הסכום ששילם לפי פסקה (1) בתוספת הפרשי הצמדה למדד;

(4)   הסתיים ההליך באחת מהדרכים המפורטות בפסקה (2)(ב) עד (ד) לפני שהחל הדיון בו ולא חלה בענין פסקה (2), ישלם הנתבע שליש מסכום האגרה החלה, בניכוי הסכום ששילם התובע לפי פסקה (1) בתוספת הפרשי הצמדה, וישפה את התובע על סכום האגרה ששילם בתוספת הפרשי הצמדה למדד;

(5)   הסתיים ההליך בפסק דין לחובת הנתבע או באחת מהדרכים המפורטות בפסקה (2)(ב) עד (ד), שלא כאמור בפסקה (4) ישלם הנתבע את האגרה החלה, בניכוי הסכום ששילם התובע לפי פסקה (1) ובתוספת הפרשי הצמדה על היתרה וישפה את התובע על סכום האגרה ששילם בתוספת הפרשי הצמדה למדד;

(6)   על אף האמור בפסקאות (4) ו-(5), הסתיים הליך בגישור או הועבר להכרעה בבוררות, ולא חלה בענין פסקה (2), רשאי בית המשפט להורות כי לא תשולם יתרת סכום האגרה האמורה בתקנת משנה (א), ובלבד שלא יוחזר סכום האגרה ששולם כאמור בפסקה (1);

(7)   נדחה ההליך או נמחק בפסק דין, ישלם התובע את האגרה החלה בניכוי הסכום ששילם לפי פסקה (1) ובתוספת הפרשי הצמדה למדד.

          (ג)   התנהל ההליך בבית משפט מחוזי, וסכום הפיצוי שנפסק או שבעלי הדין התפשרו עליו נמוך משישים אחוזים מתחום סמכות בית משפט השלום ביום הבאת ההליך, ישלם הנתבע, על אף האמור בתקנת משנה (ב)(4) או (5), את האגרה כשיעורה בבית משפט שלום, והתובע ישלים את האגרה החלה בבית המשפט המחוזי.

מיום 21.9.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6805 מיום 20.8.2009 עמ' 1240

(6) על אף האמור בפסקאות (4) ו-(5), הסתיים הליך בגישור או הועבר להכרעה בבוררות, ולא חלה בענין פסקה (2), רשאי בית המשפט להורות על החזרת האגרה ששולמה, כולה או חלקה, בניכוי סכום כנקוב בפרטים 34 או 35 בתוספת, לפי הענין כי לא תשולם יתרת סכום האגרה האמורה בתקנת משנה (א), ובלבד שלא יוחזר סכום האגרה ששולם כאמור בפסקה (1);

 

מיום 18.3.2012

תק' (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7090 מיום 16.2.2012 עמ' 772

(1) עם הבאת הליך לבית משפט, לרבות הליך שהסעד המבוקש בו הוא פסיקת תשלום תכוף לפי חוק הפיצויים, ישלם התובע סכום כנקוב בפרטים 34 או 35 בתוספת, לפי הענין; הוגשה בקשה לתשלום תכוף לבית משפט השלום והוגשה לאחר מכן תביעה בשל אותה תאונה לבית המשפט המחוזי, יודיע על כך התובע לבית המשפט וישלים את האגרה לסכום הנקוב בפרט 35 שבתוספת הראשונה;

 

מיום 6.4.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7350 מיום 6.3.2014 עמ' 756

(א) בתביעה לפיצויים בשל נזקי גוף תשולם אגרה לפי פרטים 2 או 9 בתוספת, לפי הענין, ואולם בתביעת נזקי גוף הנגררת להרשעה בפלילים כמשמעותה בסעיף 77 לחוק, למעט כאמור בתקנה 5א, תשולם האגרה לפי פרט 2 בתוספת.

(ב) אגרה כאמור בתקנת משנה (א) תשולם כמפורט להלן:

(1) עם הבאת הליך לבית משפט, לרבות הליך שהסעד המבוקש בו הוא פסיקת תשלום תכוף לפי חוק הפיצויים, ישלם התובע סכום כנקוב בפרטים 34 או 35 בתוספת, לפי הענין; הוגשה בקשה לתשלום תכוף לבית משפט השלום והוגשה לאחר מכן תביעה בשל אותה תאונה לבית המשפט המחוזי, יודיע על כך התובע לבית המשפט וישלים את האגרה לסכום הנקוב בפרט 35 שבתוספת הראשונה שבתוספת;

אגרה בתביעה בשל עבירות מין

5א.     בתביעה הנגררת להרשעה בפלילים בעבירות מין לפי סימן ה' בפרק י' לחוק העונשין או בתביעה שהגיש הנפגע נגד מי שביצע מעשה המהווה עבירת מין בשל עבירות מין שנעברו כלפיו לפי סימן ה' האמור או בתביעה לפי חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998, תשולם אגרה לפי פרט 2א או 9א שבתוספת, לפי העניין.

מיום 6.4.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7350 מיום 6.3.2014 עמ' 756

הוספת תקנה 5א

אגרה בתביעה לסכום קצוב

6.       (א)  בתביעה כאמור בפרטים 1, 8 או 22 לתוספת, תשולם אגרה בשני שיעורים:

(1)   המחצית הראשונה – בעת הבאת ההליך;

(2)   המחצית השניה – עד עשרים ימים לפני התאריך שנקבע לדיון לראשונה בהליך; המחצית השניה תשולם בתוספת הפרשי הצמדה, לפי שיעור שינוי המדד, מן המדד שפורסם לאחרונה לפני יום הבאת ההליך עד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום תשלום מחציתה השניה של האגרה.

          (ב)  הסתיים הליך לפני שהסתיימה ישיבת קדם המשפט השלישית, ונתקיים אחד מאלה, ינוכה מהאגרה ששולמה, כערכה במועד התשלום, סכום כנקוב בפרט 34 או 35 בתוספת, לפי העניין, כערכו במועד התשלום ויתרת האגרה ששולמה תוחזר, בתוספת הפרשי הצמדה על היתרה כאמור בתקנה 17:

(1)   ההליך בוטל או נמחק בידי מגישו;

(2)   ההליך הסתיים בפשרה;

(3)   הסכסוך הנדון הועבר להכרעה בבוררות;

(4)   הסכסוך הנדון הועבר להליך של גישור ונסתיים בהסדר גישור.

          (ג)   בעל דין יהיה פטור מתשלום המחצית השניה של האגרה, כאמור בתקנת משנה (א)(2), אם –

(1)   ניתן בהליך פסק דין בהעדר הגנה או שההליך הובא בסדר דין מקוצר ולא ניתנה בו רשות להתגונן;

(2)   ההליך בוטל, נמחק, נדחה או נסתיים בפשרה או באופן אחר, לפני שהוחל הדיון בו, כאשר לא חלה בענין תקנת משנה (ב).

          (ד)  הסתיים הליך בגישור או הועבר להכרעה בבוררות, ולא חלה בעניין תקנת משנה (ב), רשאי בית המשפט להורות כי ינוכה מהאגרה ששולמה, כערכה במועד התשלום, סכום כנקוב בפרטים 34 או 35 בתוספת, לפי העניין, כערכו במועד התשלום ותוחזר יתרת האגרה ששולמה, בתוספת הפרשי הצמדה על היתרה כאמור בתקנה 17.

מיום 21.9.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6805 מיום 20.8.2009 עמ' 1240

(ב) הסתיים הליך לפני שהסתיימה ישיבת קדם המשפט השלישית, ונתקיים אחד מאלה, תוחזר האגרה ששולמה, בניכוי סכום כנקוב בפרט 34 או 35 בתוספת, לפי הענין הסתיים הליך לפני שהסתיימה ישיבת קדם המשפט השלישית, ונתקיים אחד מאלה, ינוכה מהאגרה ששולמה, כערכה במועד התשלום, סכום כנקוב בפרט 34 או 35 בתוספת, לפי העניין, כערכו במועד התשלום ויתרת האגרה ששולמה תוחזר, בתוספת הפרשי הצמדה על היתרה כאמור בתקנה 17:

(1) ההליך בוטל או נמחק בידי מגישו;

(2) ההליך הסתיים בפשרה;

(3) הסכסוך הנדון הועבר להכרעה בבוררות;

(4) הסכסוך הנדון הועבר להליך של גישור ונסתיים בהסדר גישור.

(ג) בעל דין יהיה פטור מתשלום המחצית השניה של האגרה, כאמור בתקנת משנה (א)(2), אם –

(1) ניתן בהליך פסק דין בהעדר הגנה או שההליך הובא בסדר דין מקוצר ולא ניתנה בו רשות להתגונן;

(2) ההליך בוטל, נמחק, נדחה או נסתיים בפשרה או באופן אחר, לפני שהוחל הדיון בו, כאשר לא חלה בענין תקנת משנה (ב).

(ד) הסתיים הליך בגישור או הועבר להכרעה בבוררות, ולא חלה בענין תקנת משנה (ב), רשאי בית המשפט להורות על החזרת האגרה ששולמה, כולה או חלקה, בניכוי סכום כנקוב בפרטים 34 או 35 בתוספת, לפי הענין.

(ד) הסתיים הליך בגישור או הועבר להכרעה בבוררות, ולא חלה בעניין תקנת משנה (ב), רשאי בית המשפט להורות כי ינוכה מהאגרה ששולמה, כערכה במועד התשלום, סכום כנקוב בפרטים 34 או 35 בתוספת, לפי העניין, כערכו במועד התשלום ותוחזר יתרת האגרה ששולמה, בתוספת הפרשי הצמדה על היתרה כאמור בתקנה 17.

אגרה בבקשה בכתב

6א.     (א)  בבקשה בכתב בהליך אזרחי תשולם אגרה לפי פרט 36 בתוספת; בפתח הבקשה יציין המבקש אם הבקשה חייבת באגרה או פטורה מאגרה כאמור בתקנות אלה.

          (ב)  על אף האמור בתקנות אלה, אגרה ששולמה לפי תקנת משנה (א) לא תוחזר.

מיום 4.3.2018 עד יום 3.3.2023 למעט מיום 12.1.2021 עד יום 20.7.2021

הוראת שעה (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7857 מיום 3.3.2017 עמ' 1718

הוראת שעה (מס' 2) תשע"ז-2017 (תיקון) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9089 מיום 12.1.2021 עמ' 1524

הוספת תקנה 6א

הנוסח:

אגרה בבקשה בכתב

6א. (א) בבקשה בכתב בהליך אזרחי תשולם אגרה לפי פרט 36 בתוספת; בפתח הבקשה יציין המבקש אם הבקשה חייבת באגרה או פטורה מאגרה כאמור בתקנות אלה.

(ב) על אף האמור בתקנות אלה, אגרה ששולמה לפי תקנת משנה (א) לא תוחזר.

אגרה בבקשה לסעד זמני לפני הגשת תובענה

7.       בעל דין המבקש סעד זמני או צו לפני הגשת תובענה לפי הוראות פרק כ"ח בתקנות סדר הדין האזרחי, ישלם במועד הגשת הבקשה את האגרה בעד התובענה, בהתאם לסכום התובענה ולמהותה.

אגרה בתובענה ייצוגית

7א.     (א)  בתובענה ייצוגית שאינה נגד רשות לפי פרט 11 לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות, תשולם אגרה לפי פרט 4א או 11א בתוספת, לפי העניין, בשני שיעורים, כמפורט להלן:

(1)   עם הגשת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית, ישלם המבקש את הסכום הנקוב בפרט 4ב או 11ב בתוספת, לפי העניין (להלן – חלקה הראשון של האגרה);

(2)   ניתן פסק דין הדוחה את התובענה, ישלם המבקש את יתרת סכום האגרה (להלן – חלקה השני של האגרה);

(3)   ניתן פסק דין בהליך המקבל את התובענה כולה או חלקה או פסק דין המאשר הסדר פשרה לפי סעיף 19 לחוק תובענות ייצוגיות, ישלם המשיב את חלקה השני של האגרה וישפה את המבקש על סכום האגרה ששילם בעד חלקה הראשון של האגרה בתוספת הפרשי הצמדה למדד; על אף האמור, רשאי בית המשפט לפטור את המשיב מתשלום חלקה השני של האגרה לפי פסקה זו, כולה או חלקה, מטעמים מיוחדים שיירשמו;

(4)   ניתן פסק דין המאשר הסדר הסתלקות לפי סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות ישלם המבקש את חלקה השני של האגרה; על אף האמור רשאי בית המשפט –

(א)   להורות כי המשיב ישלם את חלקה השני של האגרה וישפה את המבקש על סכום האגרה ששילם בעד חלקה הראשון של האגרה בתוספת הפרשי הצמדה למדד;

(ב)   לפטור את המבקש מתשלום חלקה השני של האגרה לפי פסקה זו, כולה או חלקה, מטעמים מיוחדים שיירשמו.

          (ב)  בתובענה ייצוגית נגד רשות לפי פרט 11 לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות תשולם אגרה לפי פרט 22א, ויחולו ההוראות שלהלן:

(1)   ניתן פסק דין בהליך המקבל את התובענה כולה או חלקה, או המאשר הסדר פשרה לפי סעיף 19 לחוק תובענות ייצוגיות, תשפה הרשות את המבקש על סכום האגרה ששילם במועד הגשת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית בתוספת הפרשי הצמדה למדד;

(2)   ניתן פסק דין המאשר הסדר הסתלקות לפי סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, רשאי בית המשפט להורות כי הרשות תשפה את המבקש על סכום האגרה ששילם במועד הגשת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית בתוספת הפרשי הצמדה למדד;

(3)   במקרים שבהם הודיעה רשות כי היא תחדל מהגבייה שבשלה הוגשה הבקשה לאישור, בהתאם לסעיף 9 לחוק תובענות ייצוגיות, ינוכה מן האגרה ששולמה, כערכה במועד התשלום, סכום הנקוב בפרט 33 בתוספת, כערכו במועד התשלום, ויתרת האגרה ששולמה תוחזר, בתוספת הפרשי הצמדה על היתרה, כאמור בתקנה 17.

          (ג)   סכום האגרה כאמור בתקנה זו, יחול גם על הגשת הודעה לצד שלישי וישולם במלואו, בלא חלוקה לשני שיעורים, עם הגשת ההודעה.

          (ד)  בתקנה זו –

          "מבקש" – מי שהגיש לבית המשפט בקשה לאישור תובענה ייצוגית, לרבות תובע מייצג, כהגדרתו בחוק תובענות ייצוגיות;

          "רשות" – כהגדרתה בסעיף 2 לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים.

          (ה)  בפתח הבקשה לאישור התובענה הייצוגית יציין המבקש אם הוא פטור או חייב באגרה לפי תקנות אלה, ואם פטור יציין את מספר התקנה שמכוחה הוא פטור.

מיום 8.5.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7980 מיום 8.4.2018 עמ' 1748

הוספת תקנה 7א

אגרה בתביעה נגזרת

8.       (א)  בתביעה נגזרת לסכום קצוב תשולם אגרה לפי פרט 1 או 8 בתוספת, לפי הענין, כמפורט להלן:

(1)   עם הבאת ההליך, ישלם התובע את הסכום הנקוב בפרט 4 או 11 בתוספת, לפי הענין;

(2)   עם אישור התביעה כנגזרת, תשלים החברה, שבשמה מוגשת התביעה הנגזרת, את יתרת סכום האגרה, ויחולו הוראות תקנה 6, בשינויים המחויבים.

          (ב)  בתביעה נגזרת שאינה לסכום קצוב ישלם התובע, עם הבאת ההליך, מחצית מסכום האגרה כקבוע בתוספת בעד ההליך, ולאחר שאישר בית המשפט את התביעה הנגזרת, תשיב החברה לתובע את האגרה ששילם ותשלם את יתרת סכום האגרה.

אגרה בעתירת אסיר או עציר

9.       (א)  אגרה בעד עתירת אסיר או עציר תשולם לפי פרט 18 או 23 בתוספת, לפי הענין, ותיגבה על ידי שירות בתי הסוהר.

          (ב)  בקשה של אסיר או עציר לפטור מתשלום אגרה לפי תקנה 14 תידון בעת שמיעת העתירה.

          (ג)   שירות בתי הסוהר יעביר מדי חודש, באמצעות החשב הכללי, את כל הסכומים שגבה לזכות בתי המשפט על פי תקנת משנה (א).

השלמת אגרה לאחר תיקון תובענה

10.    (א)  התיר בית המשפט תיקון תובענה על דרך של הגדלת הסכום הנתבע בתובענה לסכום קצוב, ישלים מגיש התובענה את סכום האגרה הנדרש לתובענה המתוקנת לפי פרטים 1, 8 או 22 לתוספת, לפי הענין, בתוך עשרה ימים מהמועד שהותר התיקון.

          (ב)  סכום האגרה יתוקן על פי ההפרש שבין סכום התביעה המתוקן לבין סכום התביעה המקורי, בתוספת הפרשי הצמדה על ההפרש כאמור; הפרשי ההצמדה יחושבו לפי שיעור שינוי המדד מן המדד שפורסם לאחרונה לפני יום הגשת כתב התביעה המקורי עד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום הגשת כתב התביעה המתוקן.

          (ג)   התיר בית המשפט תיקון תובענה על דרך של המרת הסעד הנתבע בסעד שסכום האגרה בעדו גבוה יותר, או של המרת עתירה מינהלית בתובענה מינהלית, תשולם תוספת אגרה להשלמת סכום האגרה בעד הסעד המתוקן או בעד תובענה מינהלית, לפי הענין, בתוך עשרה ימים מהמועד שהותר התיקון, ויחולו הוראות תקנת משנה (ב), בשינויים המחויבים.

          (ד)  התיר בית המשפט תיקון תובענה על דרך של הקטנת הסכום הנתבע בתובענה לסכום קצוב או של המרת הסעד הנתבע בסעד שסכום האגרה בעדו נמוך יותר, וטרם הסתיימה ישיבת קדם המשפט השניה, רשאי הוא, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להורות כי יוחזר ההפרש בין סכום האגרה שנקבע על פי כתב התביעה המקורי לבין סכום האגרה שנקבע על פי כתב התביעה המתוקן, כולו או חלקו, ויחולו הוראות תקנת משנה (ב) בשינויים המחויבים.

הצמדה למדד

11.    (א)  הסכומים הנקובים בתוספת יתעדכנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום העדכון), לפי שיעור שינוי המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם לו, לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום העדכון הקודם, אם השתנה, ולענין יום העדכון הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה - לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם לו.

          (ב)  סכום מעודכן כאמור בתקנת משנה (א), יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של חצי שקל יעוגל כלפי מעלה.

          (ג)   מנהל בתי המשפט יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת כפי שהשתנתה עקב האמור בתקנה זו.

הפרשי הצמדה

12.    בעל דין שלא שילם אגרה במועד לפי תקנות אלה, ישלמה בתוספת הפרשי הצמדה; הפרשי ההצמדה יחושבו לפי שיעור שינוי המדד, מן המדד שפורסם לאחרונה לפני יום התשלום שלפי תקנות אלה עד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום התשלום בפועל.

דין אגרה שלא שולמה כדין חוב פסוק

13.    אגרה שלא שולמה, דינה כחוב פסוק במשפט אזרחי לטובת המדינה, והיא תיגבה מהחייב בתשלומה מתוך כספים שהופקדו בקופת בית משפט אם הופקדו, או על ידי לשכת הוצאה לפועל על סמך צו של בית משפט.

פטור מתשלומה של אגרה

14.    (א)  בעל דין, הטוען שאין ביכולתו לשלם אגרה, יצרף לתובענה, עם הבאתה לראשונה לבית המשפט, בקשה לפטור מתשלום אגרה בגין אותה תובענה, בצירוף תצהיר שיפרט בו את רכושו, רכוש בן זוגו ורכוש הוריו אם הוא סמוך על שולחנם, ומקורות הכנסתו בששת החודשים שקדמו לתאריך הבקשה.

          (א1) נתבע הטוען שאין ביכולתו לשלם אגרה בעד בקשה בכתב בהליך אזרחי, יגיש עם כתב בי-דין הראשון בקשה לפטור מאגרה בצירוף המסמכים המפורטים בתקנת משנה (א).

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), בעל דין החייב בתשלום אגרה בתביעה לפיצויים בשל נזק גוף, רשאי להגיש בקשה לפטור מתשלום אגרה, לא יאוחר מחמישה עשר ימים מהמועד שנקבע לתשלום האגרה לפי תקנה 5, ובתביעה נגזרת רשאית החברה שבשמה מוגשת התביעה הנגזרת, להגיש בקשה לפטור מתשלום אגרה לא יאוחר מחמישה עשר ימים ממועד אישור התביעה כתביעה נגזרת.

          (ג)   הוגשה בקשה לפטור מתשלום אגרה וראה בית משפט שאין ביכולתו של המבקש לשלם את האגרה, ונראה לבית המשפט שההליך מגלה עילה, רשאי בית המשפט לפטור את המבקש מתשלום האגרה, כולה או חלקה; בית המשפט יתחשב ביכולתו האישית של המבקש בלבד, בהסתמך על רכושו, רכוש בן זוגו ורכוש הוריו, אם הוא סמוך על שולחנם בלבד; ואולם לעניין בקשה לפטור מתשלום אגרה בעד בקשה בכתב בהליך אזרחי בית המשפט לא יידרש לשאלה האם הבקשה בכתב מגלה עילה.

          (ד)  ראיה לכאורה לחוסר יכולתו של המבקש לשלם את האגרה כאמור בתקנת משנה (ג), תשמש החלטה או הכרזה כמפורט להלן, אם ניתנה בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה:

(1)   החלטה של בית משפט לפטור את המבקש מתשלום אגרה;

(2)   הכרזה כי המבקש הוא חייב מוגבל באמצעים לפי סעיף 69ג לחוק ההוצאה לפועל;

(3)   הכרזה כי החייב הוא פושט רגל לפי סעיף 42 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980 (להלן – פקודת פשיטת הרגל).

          (ה)  קבלת גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 בעת הגשת הבקשה לפטור מאגרה, תשמש ראיה לכאורה לחוסר יכולתו של המבקש לשלם את האגרה כאמור בתקנת משנה (ג).

          (ו)   לדיון בבקשה, רשאי בית משפט להזמין את בעלי הדין וכל אדם אחר שיראה לנכון להזמינו, ואולם רשאי בית משפט לדון בבקשה אף בלא הופעת בעלי הדין; היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו יכול, במקום להתייצב לדיון, לתת הסכמתו בכתב לפטור מהאגרה, בין לגבי בקשה פלונית ובין לגבי סוג של בקשות; אין בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה, כשלעצמה, כדי לחייב את בית המשפט.

          (ז)   דחה בית משפט את הבקשה, או פטר מתשלום חלק מהאגרה בלבד, רשאי הוא להרשות למבקש לשלם את האגרה, שלגביה לא ניתן הפטור, לשיעורין, ובתוך הזמן שיקבע; שולמה האגרה בתוך הזמן שנקבע, יראו כאילו נעשה התשלום ביום שהובא ההליך; נדחה מועד תשלום האגרה, ישלם המבקש את האגרה בתוספת הפרשי הצמדה מיום התשלום לפי תקנות אלה אילולא הוגשה הבקשה, והוראות תקנה 13 יחולו בהתאמה, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת.

          (ח)  פטר בית המשפט מתשלום חלק מהאגרה בלבד, ישלם המבקש את יתרת האגרה שלגביה לא ניתן פטור, ורשאי הוא בתוך חמישה עשר ימים לתקן את כתב התביעה בהתאם לפטור, כך שלא תחול עליו חובת תשלום יתרת האגרה או חלקה, ובמקרה זה יביא לבית המשפט כתב תביעה מתוקן.

          (ט)  ניתן פטור מתשלום מלוא האגרה, יחול הפטור גם על כל תשלום נוסף של אגרה שיחויב בו בעל דין בקשר עם אותו הליך באותה ערכאה.

          (י)   ניתן פטור לפי תקנה זו, ומקבל הפטור זכה בתביעתו, רשאי בית משפט או רשם לחייב את בעל הדין שכנגד בתשלום האגרה החלה על ההליך בתוספת הפרשי הצמדה מהמועד שבו היה על בעל הדין שקיבל פטור לשלם את האגרה, אילולא קיבל את הפטור; היה ההליך תביעה כספית לסכום קצוב, תשולם האגרה לפי הסכום שנפסק.

מיום 4.3.2018 עד יום 3.3.2023

הוראת שעה (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7857 מיום 3.3.2017 עמ' 1718

(א1) נתבע הטוען שאין ביכולתו לשלם אגרה בעד בקשה בכתב בהליך אזרחי, יגיש עם כתב בי-דין הראשון בקשה לפטור מאגרה בצירוף המסמכים המפורטים בתקנת משנה (א).

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), בעל דין החייב בתשלום אגרה בתביעה לפיצויים בשל נזק גוף, רשאי להגיש בקשה לפטור מתשלום אגרה, לא יאוחר מחמישה עשר ימים מהמועד שנקבע לתשלום האגרה לפי תקנה 5, ובתביעה נגזרת רשאית החברה שבשמה מוגשת התביעה הנגזרת, להגיש בקשה לפטור מתשלום אגרה לא יאוחר מחמישה עשר ימים ממועד אישור התביעה כתביעה נגזרת.

(ג) הוגשה בקשה לפטור מתשלום אגרה וראה בית משפט שאין ביכולתו של המבקש לשלם את האגרה, ונראה לבית המשפט שההליך מגלה עילה, רשאי בית המשפט לפטור את המבקש מתשלום האגרה, כולה או חלקה; בית המשפט יתחשב ביכולתו האישית של המבקש בלבד, בהסתמך על רכושו, רכוש בן זוגו ורכוש הוריו, אם הוא סמוך על שולחנם בלבד; ואולם לעניין בקשה לפטור מתשלום אגרה בעד בקשה בכתב בהליך אזרחי בית המשפט לא יידרש לשאלה האם הבקשה בכתב מגלה עילה.

(ד) ראיה לכאורה לחוסר יכולתו של המבקש לשלם את האגרה כאמור בתקנת משנה (ג), תשמש החלטה או הכרזה כמפורט להלן, אם ניתנה בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה:

(1) החלטה של בית משפט לפטור את המבקש מתשלום אגרה;

(2) הכרזה כי המבקש הוא חייב מוגבל באמצעים לפי סעיף 69ג לחוק ההוצאה לפועל;

(3) הכרזה כי החייב הוא פושט רגל לפי סעיף 42 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980 (להלן – פקודת פשיטת הרגל).

החזר אגרה בבית המשפט העליון, בבית משפט לענינים מינהליים, ובערעור

15.    בהתקיים אחד מהענינים המפורטים בתקנה 6(ב) בהליך כאמור בפרט 16, 20, 21, 24 או 27 בתוספת, יורה בית המשפט על ניכוי הסכום הנקוב בפרט 33 בתוספת כערכו במועד התשלום מהאגרה ששולמה, כערכה במועד התשלום ועל החזרת יתרת האגרה ששולמה, בתוספת הפרשי הצמדה על היתרה, כאמור בתקנה 17.

מיום 21.9.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6805 מיום 20.8.2009 עמ' 1240

15. בהתקיים אחד מהענינים המפורטים בתקנה 6(ב) בהליך כאמור בפרט 16, 20, 21, 24 או 27 בתוספת, יורה בית המשפט על החזר האגרה, בניכוי הסכום הנקוב בפרט 33 בתוספת על ניכוי הסכום הנקוב בפרט 33 בתוספת כערכו במועד התשלום מהאגרה ששולמה, כערכה במועד התשלום ועל החזרת יתרת האגרה ששולמה, בתוספת הפרשי הצמדה על היתרה, כאמור בתקנה 17.

החזר אגרה לאסיר או עציר שנסתיים הדיון בעתירתו

16.    נסתיים הדיון בעתירת אסיר או עציר לפי סעיף 25 לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס"א-2001 (להלן – חוק שחרור ממאסר) או לפי סעיף 62א לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971 (להלן – פקודת בתי הסוהר), או בבקשת רשות ערעור לפי סעיף 62ג לפקודה האמורה, לפי בקשת מגיש הבקשה או המערער, לפי הענין, ולפני יום שמיעת הבקשה או הערעור לגופם במעמד הצדדים, רשאי בית משפט לצוות על החזרת האגרה.

הפרשי הצמדה בהחזר אגרה

17.    החזר אגרה לפי תקנות אלה ייעשה בתוספת הפרשי הצמדה לפי שיעור שינוי המדד מן המדד שפורסם לאחרונה לפני יום תשלום האגרה עד למדד שפורסם לאחרונה לפני יום החזר האגרה.

פטור מאגרה בערעור

18.    (א)  בערעור על פסק דין שניתן נגד יותר מאדם אחד יחד ולחוד תשולם האגרה פעם אחת בלבד, בידי הראשון מבין מגישי הערעור שאינו פטור מתשלום אגרה.

          (ב)  בערעור על כל פסק דין נוסף שניתן בתובענה לאחר החזרת הדיון בנושא הערעור מאת בית משפט שלערעור אל הערכאה הראשונה עקב ערעור קודם של אותו מערער, אין המערער חייב בתשלום אגרה, ובלבד ששולמה אגרה בערעור הקודם ולא הוחזרה, אלא אם כן המערער אינו חייב באגרה בשל הערעור הקודם או שהוא פטור ממנו.

בעלי דין פטורים מאגרה

19.    (א)  אלה פטורים מחובת תשלום אגרה:

(1)   המדינה וכל מי שהורשה לייצגה כשהוא מביא הליך מכוח הרשאתו;

(2)   המוסד לביטוח לאומי, כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995;

(3)   האפוטרופוס הכללי, כמשמעותו בחוק האפוטרופוס הכללי;

(4)   עובד סוציאלי של רשות מקומית כשהוא מביא הליך מכוח תפקידו;

(5)   האפוטרופוס לנכסי נפקדים כמשמעותו בחוק נכסי נפקדים, התש"י-1950 או האפוטרופוס לנכסי גרמנים כמשמעותו בחוק נכסי גרמנים, התש"י-1950, אם הגיש יחד עם הבאת הליך הצהרה כי ברכושו של אדם שהוא מנהל או המוקנה לו, ואשר לגביו הובא או נדרש ההליך, אין כספים לתשלום האגרה;

(6)   בן זוגו, ילדו, אביו, אמו או אחיו, של אדם שנפטר בנסיבות כמפורט להלן, בקשר לכל הליך הנוגע להצהרת מוות של אותו נפטר, לעיזבונו של הנפטר או למתן צו ירושה בקשר אליו, לאפוטרופסות או להחזקת ילדים עקב הפטירה או לערעור על החלטה בהליך כאמור:

(א)   נפטר עקב פעולות מלחמה אחרי ט"ז בכסלו התש"ח (29 בנובמבר 1947) או נפגע כהגדרתו בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970 (להלן – חוק נפגעי איבה), זולת אם הנפטר כאמור היה איש כוחות אויב כמשמעותו בסעיף 1 לחוק נפגעי איבה, ופטירתו היתה עקב פעולה שנעשתה בשליחותם או מטעמם או כדי לקדם את מטרותיהם של כוחות אויב כאמור;

(ב)   נפטר בשירות צבאי כמשמעותו בסעיף 14(ב) לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט-1949 (להלן – חוק החזרה לעבודה), או בשירות מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008 (להלן – חוק שירות המילואים), או חייל שנספה במערכה כהגדרתו בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950;

(6א) בן זוגו, ילדו, אביו, אמו או אחיו של אדם שנפגע כמפורט להלן, בקשר לכל הליך הנוגע למינוי אפוטרופוס לנפגע מחמת אותה פגיעה או לערעור על החלטה בהליך כאמור:

(א)   נפגע עקב פעולות מלחמה אחרי יום ט"ז בכסלו התש"ח (29 בנובמבר 1947) או נפגע כהגדרתו בחוק נפגעי איבה, זולת אם הנפגע כאמור היה איש כוחות אויב כמשמעותו בסעיף 1 לחוק נפגעי איבה, ופטירתו היתה עקב פעולה שנעשתה בשליחותם או מטעמם או כדי לקדם את מטרותיהם של כוחות אויב כאמור;

(ב)   נפגע בשירות צבאי כמשמעותו בסעיף 1 לחוק החזרה לעבודה, או בשירות מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים;

(7)   בעל דין המיוצג על ידי עורך דין מטעם לשכת סיוע משפטי, בהליך שלגביו אושרה בקשתו לקבלת שירות משפטי מהטעם שידו אינה משגת לשאת בו;

(8)   בעל דין הזכאי לשירות משפטי לפי התוספת לחוק הסיוע המשפטי, בענינים ובהיקף שנקבעו בה;

(9)   (נמחקה).

          (ב)  אלה פטורים מחובת תשלום אגרה לפי תקנה 7א:

(1)   ארגון, כהגדרתו בחוק תובענות ייצוגיות, שהגשת תובענות ייצוגיות אינה פעולתו העיקרית והרשום במרשם רשם העמותות או רשם ההקדשות;

(2)   המועצה הישראלית לצרכנות, כהגדרתה בחוק המועצה הישראלית לצרכנות, התשס"ח-2008;

(3)   שוכר דירה ציבורית התובע חברה לדיור ציבורי; לעניין זה, "דירה ציבורית" ו"חברה לדיור ציבורי" – כהגדרתם בחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי, התשנ"ח-1998.

מיום 18.3.2012

תק' (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7090 מיום 16.2.2012 עמ' 772

(4) רשות מקומית או פקיד סעד של רשות מקומית בהליך לפי חוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958;

(4) עובד סוציאלי של רשות מקומית כשהוא מביא הליך מכוח תפקידו;

(5) האפוטרופוס לנכסי נפקדים כמשמעותו בחוק נכסי נפקדים, התש"י-1950 או האפוטרופוס לנכסי גרמנים כמשמעותו בחוק נכסי גרמנים, התש"י-1950, אם הגיש יחד עם הבאת הליך הצהרה כי ברכושו של אדם שהוא מנהל או המוקנה לו, ואשר לגביו הובא או נדרש ההליך, אין כספים לתשלום האגרה;

(6) בן זוגו, ילדו, אביו או אמו של אדם שנפטר בנסיבות כאמור להלן, בקשר לכל הליך הנוגע להצהרת מוות של אותו נפטר, לעיזבונו של הנפטר או למתן צו ירושה בקשר אליו, לאפוטרופסות או להחזקת ילדים עקב הפטירה, או לערעור על החלטה בהליך כאמור:

(א) נפטר עקב פעולות מלחמה אחרי יום ט"ז בכסלו התש"ח (29 בנובמבר 1947) או שהוא בגדר נפגע מפגיעות איבה כמשמעותם בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970, זולת אם הנפטר כאמור היה איש כוחות אויב כמשמעותו בסעיף 1 לחוק האמור, ופטירתו היתה עקב פעולה שנעשתה בשליחותם או מטעמם או כדי לקדם מטרותיהם של כוחות אויב כאמור;

(ב) נפטר בשירות צבאי כמשמעותו בסעיפים 14(ב), 2(א), (ג), ו-1(א)(ב) לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט-1949;

(6) בן זוגו, ילדו, אביו, אמו או אחיו, של אדם שנפטר בנסיבות כמפורט להלן, בקשר לכל הליך הנוגע להצהרת מוות של אותו נפטר, לעיזבונו של הנפטר או למתן צו ירושה בקשר אליו, לאפוטרופסות או להחזקת ילדים עקב הפטירה או לערעור על החלטה בהליך כאמור:

(א) נפטר עקב פעולות מלחמה אחרי ט"ז בכסלו התש"ח (29 בנובמבר 1947) או נפגע כהגדרתו בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970 (להלן – חוק נפגעי איבה), זולת אם הנפטר כאמור היה איש כוחות אויב כמשמעותו בסעיף 1 לחוק נפגעי איבה, ופטירתו היתה עקב פעולה שנעשתה בשליחותם או מטעמם או כדי לקדם את מטרותיהם של כוחות אויב כאמור;

(ב) נפטר בשירות צבאי כמשמעותו בסעיף 14(ב) לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט-1949 (להלן – חוק החזרה לעבודה), או בשירות מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008 (להלן – חוק שירות המילואים), או חייל שנספה במערכה כהגדרתו בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950;

(6א) בן זוגו, ילדו, אביו, אמו או אחיו של אדם שנפגע כמפורט להלן, בקשר לכל הליך הנוגע למינוי אפוטרופוס לנפגע מחמת אותה פגיעה או לערעור על החלטה בהליך כאמור:

(א) נפגע עקב פעולות מלחמה אחרי יום ט"ז בכסלו התש"ח (29 בנובמבר 1947) או נפגע כהגדרתו בחוק נפגעי איבה, זולת אם הנפגע כאמור היה איש כוחות אויב כמשמעותו בסעיף 1 לחוק נפגעי איבה, ופטירתו היתה עקב פעולה שנעשתה בשליחותם או מטעמם או כדי לקדם את מטרותיהם של כוחות אויב כאמור;

(ב) נפגע בשירות צבאי כמשמעותו בסעיף 1 לחוק החזרה לעבודה, או בשירות מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים;

(7) בעל דין המיוצג על ידי עורך דין מטעם לשכת סיוע משפטי, בהליך שלגביו אושרה בקשתו לקבלת שירות משפטי מהטעם שידו אינה משגת לשאת בו;

(8) בעל דין הזכאי לשירות משפטי לפי התוספת לחוק הסיוע המשפטי, בענינים ובהיקף שנקבעו בה;

(9) מגיש בקשה למתן צו הגנה לפי סעיף 3 לחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991, או מגיש בקשה לצו מניעת הטרדה מאיימת לפי סעיף 4 לחוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001, בקשר להליכים לפי חוקים אלה.

 

מיום 8.5.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7980 מיום 8.4.2018 עמ' 1749

19. (א) אלה פטורים מחובת תשלום אגרה:

(1) המדינה וכל מי שהורשה לייצגה כשהוא מביא הליך מכוח הרשאתו;

(2) המוסד לביטוח לאומי, כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995;

(3) האפוטרופוס הכללי, כמשמעותו בחוק האפוטרופוס הכללי;

(4) עובד סוציאלי של רשות מקומית כשהוא מביא הליך מכוח תפקידו;

(5) האפוטרופוס לנכסי נפקדים כמשמעותו בחוק נכסי נפקדים, התש"י-1950 או האפוטרופוס לנכסי גרמנים כמשמעותו בחוק נכסי גרמנים, התש"י-1950, אם הגיש יחד עם הבאת הליך הצהרה כי ברכושו של אדם שהוא מנהל או המוקנה לו, ואשר לגביו הובא או נדרש ההליך, אין כספים לתשלום האגרה;

(6) בן זוגו, ילדו, אביו, אמו או אחיו, של אדם שנפטר בנסיבות כמפורט להלן, בקשר לכל הליך הנוגע להצהרת מוות של אותו נפטר, לעיזבונו של הנפטר או למתן צו ירושה בקשר אליו, לאפוטרופסות או להחזקת ילדים עקב הפטירה או לערעור על החלטה בהליך כאמור:

(א) נפטר עקב פעולות מלחמה אחרי ט"ז בכסלו התש"ח (29 בנובמבר 1947) או נפגע כהגדרתו בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970 (להלן – חוק נפגעי איבה), זולת אם הנפטר כאמור היה איש כוחות אויב כמשמעותו בסעיף 1 לחוק נפגעי איבה, ופטירתו היתה עקב פעולה שנעשתה בשליחותם או מטעמם או כדי לקדם את מטרותיהם של כוחות אויב כאמור;

(ב) נפטר בשירות צבאי כמשמעותו בסעיף 14(ב) לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט-1949 (להלן – חוק החזרה לעבודה), או בשירות מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008 (להלן – חוק שירות המילואים), או חייל שנספה במערכה כהגדרתו בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950;

(6א) בן זוגו, ילדו, אביו, אמו או אחיו של אדם שנפגע כמפורט להלן, בקשר לכל הליך הנוגע למינוי אפוטרופוס לנפגע מחמת אותה פגיעה או לערעור על החלטה בהליך כאמור:

(א) נפגע עקב פעולות מלחמה אחרי יום ט"ז בכסלו התש"ח (29 בנובמבר 1947) או נפגע כהגדרתו בחוק נפגעי איבה, זולת אם הנפגע כאמור היה איש כוחות אויב כמשמעותו בסעיף 1 לחוק נפגעי איבה, ופטירתו היתה עקב פעולה שנעשתה בשליחותם או מטעמם או כדי לקדם את מטרותיהם של כוחות אויב כאמור;

(ב) נפגע בשירות צבאי כמשמעותו בסעיף 1 לחוק החזרה לעבודה, או בשירות מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים;

(7) בעל דין המיוצג על ידי עורך דין מטעם לשכת סיוע משפטי, בהליך שלגביו אושרה בקשתו לקבלת שירות משפטי מהטעם שידו אינה משגת לשאת בו;

(8) בעל דין הזכאי לשירות משפטי לפי התוספת לחוק הסיוע המשפטי, בענינים ובהיקף שנקבעו בה;

(9) (נמחקה).

(ב) אלה פטורים מחובת תשלום אגרה לפי תקנה 7א:

(1) ארגון, כהגדרתו בחוק תובענות ייצוגיות, שהגשת תובענות ייצוגיות אינה פעולתו העיקרית והרשום במרשם רשם העמותות או רשם ההקדשות;

(2) המועצה הישראלית לצרכנות, כהגדרתה בחוק המועצה הישראלית לצרכנות, התשס"ח-2008;

(3) שוכר דירה ציבורית התובע חברה לדיור ציבורי; לעניין זה, "דירה ציבורית" ו"חברה לדיור ציבורי" – כהגדרתם בחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי, התשנ"ח-1998.

ענינים הפטורים מאגרה

20.    פרט אם יש על כך הוראה מפורשת בתקנות אלה, ועל אף האמור בתקנה 6א, לא תשולם אגרה בעד הענינים שלהלן:

מיום 4.3.2018 עד יום 3.3.2023

הוראת שעה (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7857 מיום 3.3.2017 עמ' 1718

20. פרט אם יש על כך הוראה מפורשת בתקנות אלה, ועל אף האמור בתקנה 6א, לא תשולם אגרה בעד הענינים שלהלן:

(1)  בקשה בעל-פה לפני בית משפט שאיננה פתיחת הליך;

(2)  בהליך שאינו אזרחי או הליך המפורט בתקנה זו, למעט הליך לפי פסקאות (26) עד (29), בעד בקשה לסעד ביניים, או הבאת הליך ביניים, עם הבאת ההליך או דרישתו או לאחר מכן ולפני מתן פסק הדין או אף לאחר נתינתו, והכל באותו הליך באותה ערכאה;

מיום 4.3.2018 עד יום 3.3.2023

הוראת שעה (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7857 מיום 3.3.2017 עמ' 1718

(2) בהליך שאינו אזרחי או הליך המפורט בתקנה זו, למעט הליך לפי פסקאות (26) עד (29), בעד בקשה לסעד ביניים, או הבאת הליך ביניים, עם הבאת ההליך או דרישתו או לאחר מכן ולפני מתן פסק הדין או אף לאחר נתינתו, והכל באותו הליך באותה ערכאה, לרבות בקשה לתיקון טעות סופר בפסק דין;

(3)  בקשה להצטרף להליך תלוי ועומד בבית המשפט כנתבע או כמשיב;

(4)  בקשה להשבת אגרה, להחזר עירבון, ערובה ופיקדון, לפטור מתשלום אגרה או בקשה לפטור מחובת ערבון או ערובה וכן ערעור על החלטה בבקשות אלה;

מיום 4.3.2018 עד יום 3.3.2023

הוראת שעה (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7857 מיום 3.3.2017 עמ' 1718

(4) בקשה להשבת אגרה, להחזר עירבון, ערובה ופיקדון, לפטור מתשלום אגרה או בקשה לפטור מחובת ערבון או ערובה וכן ערעור על החלטה בבקשות אלה;

(5)  (נמחקה);

מיום 4.3.2018 עד יום 3.3.2023

הוראת שעה (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7857 מיום 3.3.2017 עמ' 1718

מחיקת פסקה 20(5)

הנוסח הקודם:

(5) בקשה להארכת מועד להגשת ערעור וכן בקשה להארכת מועד להגשת בקשה למתן רשות ערעור;

(6)  בקשה לביטול פסק דין, צו או החלטה שניתנו במעמד צד אחד בלבד, בקשה לביטול צו למחיקתה של תובענה שניתן בהעדר צד שהוזמן, ובלבד שהבקשה הוגשה בתוך שלושים ימים מיום שהומצאו למבקש פסק הדין, ההחלטה או צו המחיקה;

(6א) בקשה לעיון מחדש בהחלטת נשיא בית משפט השלום לפי סעיף 49 לחוק;

מיום 17.2.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7078 מיום 18.1.2012 עמ' 620

הוספת פסקה 20(6א)

(7)  הליך לשחרור מי שאסור או שעצור וכן הליכים לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך-1960;

(8)  בקשה או ענין במשפט פלילי, וכן ערעור פלילי ובקשה לדיון נוסף בענין פלילי, למעט פתיחת הליך של קובלנה פרטית וערעור על פסק דין בקובלנה פרטית שמגיש הקובל;

(9)  ערעור על החלטת ועדת ערעור לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב];

(10) ערעור על החלטת ועדת ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950;

(11) ערעור על החלטת ועדת ערעור לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה-1985;

(12) ערעור על החלטת ועדת ערעור לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957;

(13) ערעור על החלטת ועדת ערעור לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954;

(14) ערעור על החלטת ועדה פסיכיאטרית לפי חוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991;

(15) בקשה לניהול רכושם של נעדרים או שבויים עקב פעולות מלחמה או איבה, וכן בקשה למתן הוראות בענינים האמורים וערעור על החלטה בהם;

(16) ערעור ובקשת רשות לערער על פסק דין שניתן בערעורים לפי פסקאות ( 9) עד (14);

(17) בקשת חייב לפשיטת רגל או בקשת חברה לפירוקה לפי החלטתה, ובקשות במסגרת ההליכים האלה:

(א)   הליך ביניים לפי פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983 (להלן – פקודת החברות), או לפי פקודת פשיטת הרגל, במסגרת הליך פירוק או פשיטת רגל שהגיש החייב, המפרק ובכלל זה מפרק זמני שמונה לפי סימן ו' לפרק י"ב לפקודת החברות, מנהל מיוחד לפי סימן ז' לפרק י"ב לפקודת החברות או לפי סעיף 23 לפקודת פשיטת הרגל, או נאמן שמונה לפי סעיף 45 לפקודת פשיטת הרגל;

(ב)   הליך ביניים לפי הפרק השלישי בחלק התשיעי לחוק החברות, התשנ"ט-1999, שהגיש בעל תפקיד כמשמעותו בחוק האמור;

מיום 4.3.2018 עד יום 3.3.2023

הוראת שעה (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7857 מיום 3.3.2017 עמ' 1718

(17) בקשת חייב לפשיטת רגל או בקשת חברה לפירוקה לפי החלטתה;, ובקשות במסגרת ההליכים האלה:

(א) הליך ביניים לפי פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983 (להלן – פקודת החברות), או לפי פקודת פשיטת הרגל, במסגרת הליך פירוק או פשיטת רגל שהגיש החייב, המפרק ובכלל זה מפרק זמני שמונה לפי סימן ו' לפרק י"ב לפקודת החברות, מנהל מיוחד לפי סימן ז' לפרק י"ב לפקודת החברות או לפי סעיף 23 לפקודת פשיטת הרגל, או נאמן שמונה לפי סעיף 45 לפקודת פשיטת הרגל;

(ב) הליך ביניים לפי הפרק השלישי בחלק התשיעי לחוק החברות, התשנ"ט-1999, שהגיש בעל תפקיד כמשמעותו בחוק האמור;

(18) ערעור על החלטת בית דין למשמעת;

(19) כל דרישה או פעולה להזמנת בעל דין או עדים או מסירת כתבי בי-דין וכיוצא באלה במסגרת מינהל בית המשפט בקשר להליך ששולמה אגרה בעת הבאתו, או שהיו פטורים ממנה;

(20) בקשה למתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה בתובענה או להסדר גישור או לאישור פסק בוררות;

מיום 18.3.2012

תק' (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7090 מיום 16.2.2012 עמ' 772

(20) בקשה למתן תוקף של פסק דין לפשרה, הסדר גישור או פסק בוררות פסק דין להסכם פשרה בתובענה או להסדר גישור או לאישור פסק בוררות;

(21) עתירה מינהלית של יחיד בענין דיור ציבורי לפי פרט 13 בתוספת הראשונה לחוק בתי משפט לענינים מינהליים;

(22) הליכים לפי פקודת בזיון בית משפט 32;

(23) בקשה לעיכוב פסק בורר שניתן לאחר שבית משפט החזיר לבורר, מסיבה כלשהי, פסק קודם;

(24) ערעור לבית המשפט העליון על החלטת לשכת עורכי הדין לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961;

(25) ערעור על החלטת בית משפט מחוזי או בית משפט לענינים מינהליים בעתירת אסיר או עציר, לאחר קבלת רשות ערעור;

(26) ערעור על החלטת ביניים של בית משפט שלום, לאחר קבלת רשות ערעור מבית משפט מחוזי;

(27) ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל לאחר קבלת רשות ערעור;

(28) ערעור על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות לאחר קבלת רשות ערעור;

(29) ערעור על החלטת ביניים של בית משפט מחוזי לאחר קבלת רשות ערעור;

(30) תובענה או ערעור לפי חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991, או לפי חוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001;

מיום 18.3.2012

תק' (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7090 מיום 16.2.2012 עמ' 772

הוספת פסקה 20(30)

(30א) (פקעה);

מיום 5.7.2017 עד יום 5.7.2020

הוראת שעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7822 מיום 5.6.2017 עמ' 1174

הוספת פסקה 20(30א)

הנוסח:

(30א) בקשה לקבלת פסק דין הצהרתי שישמש תעודה ציבורית בהתאם לסעיף 19ג(א) לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965, לצורך שינוי הרישום בפרט הלאום לארמי;

(31)[1] תובענה ייצוגית לפי פרטים 6, 7 ו-9 לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות;

מיום 8.5.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7980 מיום 8.4.2018 עמ' 1750

הוספת פסקה 20(31)

(31) בקשה לתיקון טעות סופר בהחלטה או בפרוטוקול;

מיום 4.3.2018 עד יום 3.3.2023

הוראת שעה (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7857 מיום 3.3.2017 עמ' 1719

הוספת פסקה 20(31)

(32) בקשה להחלפת ייצוג לפי תקנה 473 לתקנות סדר הדין האזרחי;

מיום 4.3.2018 עד יום 3.3.2023

הוראת שעה (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7857 מיום 3.3.2017 עמ' 1719

הוספת פסקה 20(32)

(33) בקשה לתחליף המצאה לפי תקנה 499 לתקנות סדר הדין האזרחי או בקשה להמצאה מחוץ לתחום השיפוט לפי תקנות 500 ו-501 לתקנות סדר הדין האזרחי;

מיום 4.3.2018 עד יום 3.3.2023

הוראת שעה (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7857 מיום 3.3.2017 עמ' 1719

הוספת פסקה 20(33)

(34) בקשה לגילוי מסמכים לפי תקנות 112 ו-113 לתקנות סדר הדין האזרחי;

מיום 4.3.2018 עד יום 3.3.2023

הוראת שעה (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7857 מיום 3.3.2017 עמ' 1719

הוספת פסקה 20(34)

(35) בקשת רשות להתגונן בתביעה לפי סדר דין מקוצר;

מיום 4.3.2018 עד יום 3.3.2023

הוראת שעה (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7857 מיום 3.3.2017 עמ' 1719

הוספת פסקה 20(35)

(36) בקשה למחיקת כותרת בתביעה לפי סדר דין מקוצר;

מיום 4.3.2018 עד יום 3.3.2023

הוראת שעה (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7857 מיום 3.3.2017 עמ' 1719

הוספת פסקה 20(36)

(37) בקשה למחיקת הליך המוגשת על ידי מגישו;

מיום 4.3.2018 עד יום 3.3.2023

הוראת שעה (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7857 מיום 3.3.2017 עמ' 1719

הוספת פסקה 20(37)

(38) בקשה לאיחוד תיקים;

מיום 4.3.2018 עד יום 3.3.2023

הוראת שעה (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7857 מיום 3.3.2017 עמ' 1719

הוספת פסקה 20(38)

(39) בקשה למחיקה מחוסר מעש;

מיום 4.3.2018 עד יום 3.3.2023

הוראת שעה (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7857 מיום 3.3.2017 עמ' 1719

הוספת פסקה 20(39)

(40) בקשה למתן פסק דין;

מיום 4.3.2018 עד יום 3.3.2023

הוראת שעה (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7857 מיום 3.3.2017 עמ' 1719

הוספת פסקה 20(40)

(41) בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה;

מיום 4.3.2018 עד יום 3.3.2023

הוראת שעה (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7857 מיום 3.3.2017 עמ' 1719

הוספת פסקה 20(41)

(42) בקשה לפי תקנות 215ה(ה) ו-421 לתקנות סדר הדין האזרחי;

מיום 4.3.2018 עד יום 3.3.2023

הוראת שעה (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7857 מיום 3.3.2017 עמ' 1719

הוספת פסקה 20(42)

(43) בקשה להוספת אסמכתה;

מיום 4.3.2018 עד יום 3.3.2023

הוראת שעה (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7857 מיום 3.3.2017 עמ' 1719

הוספת פסקה 20(43)

(44) בקשה של בעל דין ששופט צד להליך לפי סעיף 24 לחוק;

מיום 4.3.2018 עד יום 3.3.2023

הוראת שעה (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7857 מיום 3.3.2017 עמ' 1719

הוספת פסקה 20(44)

(45) בקשות בעניין פומביות הדיון לפי סעיפים 68 ו-70 לחוק;

מיום 4.3.2018 עד יום 3.3.2023

הוראת שעה (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7857 מיום 3.3.2017 עמ' 1719

הוספת פסקה 20(45)

(46) בקשה להחזרת מוצג;

מיום 4.3.2018 עד יום 3.3.2023

הוראת שעה (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7857 מיום 3.3.2017 עמ' 1719

הוספת פסקה 20(46)

(47) בקשה לשחזור תיק;

מיום 4.3.2018 עד יום 3.3.2023

הוראת שעה (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7857 מיום 3.3.2017 עמ' 1719

הוספת פסקה 20(47)

(48) בקשה לשינוי מועדי דיון ומועדי הגשת כתבי בי-דין בשל קיומו של אחד או יותר מאלה:

(א)   דיון מקביל;

(ב)   אבל;

(ג)    חופשת לידה;

(ד)   סיבות רפואיות שרופא אישר אותן והאישור צורף לבקשה;

(ה)   שירות מילואים וצורף לבקשה אישור המעיד על כך;

מיום 4.3.2018 עד יום 3.3.2023

הוראת שעה (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7857 מיום 3.3.2017 עמ' 1719

הוספת פסקה 20(48)

(49) כל בקשה המוגשת בבית משפט לתביעות קטנות;

מיום 4.3.2018 עד יום 3.3.2023

הוראת שעה (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7857 מיום 3.3.2017 עמ' 1719

הוספת פסקה 20(49)

(50) בקשה לעדכון פרטי התקשרות, לרבות מען.

מיום 4.3.2018 עד יום 3.3.2023

הוראת שעה (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7857 מיום 3.3.2017 עמ' 1719

הוספת פסקה 20(50)

ביטול

21.    בטלות –

(1)  תקנות בית משפט (אגרות), התשמ"ח-1987;

(2)  תקנות בתי משפט לענינים מינהליים (אגרות), התשס"א-2000.

תחילה

22.    תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה), ואולם תחילתה של תקנה 15, בכל הנוגע לעתירות לבית המשפט הגבוה לצדק אשר הסתיימו לאחר יום א' בשבט התשס"ה (11 בינואר 2005) – תהיה ביום ב' בשבט התשס"ה (12 בינואר 2005).

הוראת מעבר

23.    על אף האמור בתקנה 21 –

(1)  על הליכים שהסתיימו לפני יום התחילה יחולו התקנות האמורות בתקנה 21(1) ו-(2) (שתיהן להלן – התקנות המתבטלות);

(2)  על הליכים תלויים ועומדים ביום התחילה יחולו תקנות אלה, ואולם יראו את האגרה שחלה במועד הבאת ההליך לפי התקנות המתבטלות כאגרה החלה; בהליכים כאמור לא תוחזר אגרה שסכומה הופחת לפי תקנות אלה, ולא יחול פטור או החזר בהתאם לתקנות אלה, למעט אם עילת הפטור או ההחזר קמה לאחר יום התחילה.

 

תוספת

(תקנה 2)

                                                                                                                        אגרה בשקלים חדשים

בית משפט שלום

1.       תביעה לסכום כסף קצוב                                          2.5% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת התובענה ולא פחות מ-755

2.       תביעה לפי תקנה 5                                                 6,815

2א.     תביעה לפי תקנה 5א                                               499

3.       תביעה לפי תקנה 3                                                 654

4.       תביעה אחרת                                                         1,701

4א.     תובענה ייצוגית                                                      8,064

4ב.     חלקה הראשון של האגרה בתובענה ייצוגית לפי תקנה 7א(א)(1)                                                                     3,024

5.       תביעה בבית דין לשכירות לפי תקנה 3                       241

5א.     בקשת רשות ערעור (להלן – בר"ע) וערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל                                                                     414

6.       ערעור או ערר למעט בערעור כאמור בפרט 6א           654

7.       בקשה שהיא אחת מאלה:                                         247

(1)   אבעיה לפי תקנה 234 לתקנות סדר הדין האזרחי;

(2)   מינוי בורר לפי סעיף 8 לחוק הבוררות, התשכ"ח-1968;

(3)   אישור הסכם פינוי לפי סעיף 12 לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972;

בית משפט מחוזי

8.       תביעה לסכום כסף קצוב                                          2.5% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת התובענה ו-1% מהסכום הנתבע בעבור כל סכום שמעל 24,163,178 שקלים חדשים

9.       תביעה לפי תקנה 5                                                 42,593

9א.     תביעה לפי תקנה 5א                                               897

10.     תביעה לפי תקנה 3                                                 1,153

11.     תביעה אחרת                                                         3,180

11א.   תובענה ייצוגית                                                      16,128

11ב.   חלקה הראשון של האגרה בתובענה ייצוגית לפי תקנה 7א(א)(1)                                                                     5,544

12.     בר"ע על החלטת ביניים של בית משפט שלום                                                                     497

12א.   בר"ע על החלטת ביניים של בית משפט לענייני משפחה שעניינה תביעה כאמור בפרט 1א, 2א, 5 או 6ב שבתוספת הראשונה לתקנות בית המשפט לענייני משפחה (אגרות), התשנ"ו-1995                                                                     504

13.     בר"ע על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות       497

14.     (נמחק)

15.     (נמחק)

16.     ערעור על פסק דין של בית משפט שלום                    1,399

16א.   ערעור על החלטת נשיא בית משפט השלום שהוגש     52 בעד כל תובענה שבשל

לפי סעיף 49(ב)(3) לחוק                                         העברתה לבית משפט אחר מוגש ערעור

16ב.   ערעור על פסק דין של בית המשפט לענייני משפחה שעניינו תביעה כאמור בפרט 1א, 2א, 5 או 6ב שבתוספת הראשונה לתקנות בית המשפט לענייני משפחה (אגרות), התשנ"ו-1995                                                                     655

17.     ערעור אחר או ערר                                                 902

18.     עתירת אסיר או עציר לפי פקודת בתי הסוהר או לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר                                                                     76

19.     בקשה שהיא אחת מאלה:                                         495

(1)   אבעיה לפי תקנה 234 לתקנות סדר הדין האזרחי;

(2)   מינוי בורר לפי סעיף 8 לחוק הבוררות, התשכ"ח-1968;

(3)   אישור הסכם פינוי לפי סעיף 12 לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972;

בית משפט לענינים מינהליים

20.     עתירה מינהלית, למעט בעתירה כאמור בפרט 20א      1,969

20א.   עתירה מינהלית, כאמור בפרט 37 לתוספת הראשונה לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, שעניינה פיטורין או שחרור של שוטר או סוהר מן החיל או מן השירות, לפי העניין, למעט עתירה שעניינה פיטורין או שחרור של שוטר או סוהר מן החיל בשל כל אחד מאלה:

(א)  התנהגות החורגת מאמות המידה הנדרשות משוטר או סוהר בדרגתו או במעמדו;

(ב)  הרשעה בבית משפט בביצוע עבירה פלילית                                                                 סכום האגרה לפי פרט 6

 

21.     ערעור מינהלי                                                        1,399

22.     תובענה מינהלית                                                     2.5% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת התובענה ו-1% מהסכום הנתבע בעבור כל סכום שמעל 24,163,178 שקלים חדשים

22א.   תובענה ייצוגית נגד רשות                                        1,808

23.     עתירת אסיר                                                           76

בית המשפט העליון

24.     עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק                            1,812

25.     בר"ע על החלטת ביניים של בית משפט מחוזי או בר"ע על החלטה בעתירת אסיר או עציר                                                                     497

26.     בר"ע על פסק דין של בית משפט מחוזי בערעור או עתירה לדיון נוסף                                                                     1,004

27.     ערעור על פסק דין של בית משפט מחוזי                   2,992

28.     ערעור על פסק דין של בית משפט מחוזי בערעור (לאחר קבלת רשות) או דיון נוסף (לאחר קבלת

העתירה לדיון נוסף)                                               יש להשלים את סכום הבר"ע לסכום בעבור ערעור

29.     ערעור על החלטת רשם של בית המשפט העליון         1,004

29א.   ערעור על החלטת מנהל בתי המשפט שהוגש לפי        72 בעד כל תובענה שבשל

סעיף 78א(ג)(3) לחוק                                              העברתה לבית משפט אחר מוגש ערעור

30.     ערעור אחר או ערר                                                 1,812

31.     ערעור על החלטה בענין פסלות שופט                       1,004

כללי

32.     עשיית תצהיר                                                         48

33.     סכום לניכוי מהחזר לפי תקנה 15                              497

34.     סכום לניכוי בבית משפט שלום                                710

35.     סכום לניכוי בבית משפט מחוזי                                1,208

36.     בקשה בכתב בהליך אזרחי                                       36

מיום 1.1.2008

הודעה תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6635 מיום 1.1.2008 עמ' 302

אגרה בשקלים חדשים

בית משפט שלום

1. תביעה לסכום כסף קצוב 2.5% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת התובענה ולא פחות מ-625 639

2. תביעה לפי תקנה 5 5,641 5,764

3. תביעה לפי תקנה 3 541 553

4. תביעה אחרת 1,408 1,439

5. תביעה בבית דין לשכירות לפי תקנה 3 200 204

6. ערעור או ערר 541 553

7. בקשה שאינה פטורה מאגרה לפי תקנות אלה 205 209

בית משפט מחוזי

8. תביעה לסכום כסף קצוב 2.5% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת התובענה ו-1% מהסכום הנתבע בעבור כל סכום שמעל 20,000,000 20,437,827 שקלים חדשים

9. תביעה לפי תקנה 5 35,254 36,026

10. תביעה לפי תקנה 3 954 975

11. תביעה אחרת 2,633 2,691

12. בקשת רשות ערעור (להלן – בר"ע) על החלטת ביניים של בית משפט שלום 412 421

13. בר"ע על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות 412 421

14. בר"ע על החלטה של ראש הוצאה לפועל 412 421

15. ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל 618 632

16. ערעור על פסק דין של בית משפט שלום 1,158 1,183

17. ערעור אחר או ערר 747 763

18. עתירת אסיר או עציר לפי פקודת בתי הסוהר או לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר 63 64

19. בקשה שאינה פטורה מאגרה לפי תקנות אלה 410 419

בית משפט לענינים מינהליים

20. עתירה מינהלית 1,629 1,665

21. ערעור מינהלי 1,158 1,183

22. תובענה מינהלית 2.5% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת התובענה ו-1% מהסכום הנתבע בעבור כל סכום שמעל 20,000,000 20,437,827 שקלים חדשים

23. עתירת אסיר 63 64

בית המשפט העליון

24. עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק 1,500 1,533

25. בר"ע על החלטת ביניים של בית משפט מחוזי או בר"ע על החלטה בעתירת אסיר או עציר 412 421

26. בר"ע על פסק דין של בית משפט מחוזי בערעור או עתירה לדיון נוסף 831 849

27. ערעור על פסק דין של בית משפט מחוזי 2,476 2,530

28. ערעור על פסק דין של בית משפט מחוזי בערעור

(לאחר קבלת רשות) או דיון נוסף (לאחר קבלת

העתירה לדיון נוסף) יש להשלים את סכום הבר"ע לסכום בעבור ערעור

29. ערעור על החלטת רשם של בית המשפט העליון 831 849

30. ערעור אחר או ערר 1,500 1,533

31. ערעור על החלטה בענין פסלות שופט 831 849

כללי

32. עשיית תצהיר 40 41

33. סכום לניכוי מהחזר לפי תקנה 15 412 421

34. סכום לניכוי בבית משפט שלום 587 600

35. סכום לניכוי בבית משפט מחוזי 1,000 1,022

 

מיום 1.1.2009

הודעה תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6739 מיום 1.1.2009 עמ' 346

אגרה בשקלים חדשים

בית משפט שלום

1. תביעה לסכום כסף קצוב 2.5% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת התובענה ולא פחות מ-639 674

2. תביעה לפי תקנה 5 5,764 6,082

3. תביעה לפי תקנה 3 553 584

4. תביעה אחרת 1,439 1,518

5. תביעה בבית דין לשכירות לפי תקנה 3 204 215

6. ערעור או ערר 553 584

7. בקשה שאינה פטורה מאגרה לפי תקנות אלה 209 221

בית משפט מחוזי

8. תביעה לסכום כסף קצוב 2.5% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת התובענה ו-1% מהסכום הנתבע בעבור כל סכום שמעל 20,437,827 21,565,431 שקלים חדשים

9. תביעה לפי תקנה 5 36,026 38,014

10. תביעה לפי תקנה 3 975 1,029

11. תביעה אחרת 2,691 2,839

12. בקשת רשות ערעור (להלן – בר"ע) על החלטת ביניים של בית משפט שלום 421 444

13. בר"ע על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות 421 444

14. בר"ע על החלטה של ראש הוצאה לפועל 421 444

15. ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל 632 667

16. ערעור על פסק דין של בית משפט שלום 1,183 1,248

17. ערעור אחר או ערר 763 805

18. עתירת אסיר או עציר לפי פקודת בתי הסוהר או לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר 64 68

19. בקשה שאינה פטורה מאגרה לפי תקנות אלה 419 442

בית משפט לענינים מינהליים

20. עתירה מינהלית 1,665 1,757

21. ערעור מינהלי 1,183 1,248

22. תובענה מינהלית 2.5% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת התובענה ו-1% מהסכום הנתבע בעבור כל סכום שמעל 20,437,827 21,565,431 שקלים חדשים

23. עתירת אסיר 64 68

בית המשפט העליון

24. עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק 1,533 1,618

25. בר"ע על החלטת ביניים של בית משפט מחוזי או בר"ע על החלטה בעתירת אסיר או עציר 421 444

26. בר"ע על פסק דין של בית משפט מחוזי בערעור או עתירה לדיון נוסף 849 896

27. ערעור על פסק דין של בית משפט מחוזי 2,530 2,670

28. ערעור על פסק דין של בית משפט מחוזי בערעור

(לאחר קבלת רשות) או דיון נוסף (לאחר קבלת

העתירה לדיון נוסף) יש להשלים את סכום הבר"ע לסכום בעבור ערעור

29. ערעור על החלטת רשם של בית המשפט העליון 849 896

30. ערעור אחר או ערר 1,533 1,618

31. ערעור על החלטה בענין פסלות שופט 849 896

כללי

32. עשיית תצהיר 41 43

33. סכום לניכוי מהחזר לפי תקנה 15 421 444

34. סכום לניכוי בבית משפט שלום 600 633

35. סכום לניכוי בבית משפט מחוזי 1,022 1,078

 

מיום 1.1.2010

הודעה תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6846 מיום 31.12.2009 עמ' 413

אגרה בשקלים חדשים

בית משפט שלום

1. תביעה לסכום כסף קצוב 2.5% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת התובענה ולא פחות מ-674 694

2. תביעה לפי תקנה 5 6,082 6,261

3. תביעה לפי תקנה 3 584 601

4. תביעה אחרת 1,518 1,563

5. תביעה בבית דין לשכירות לפי תקנה 3 215 221

6. ערעור או ערר 584 601

7. בקשה שאינה פטורה מאגרה לפי תקנות אלה 221 227

בית משפט מחוזי

8. תביעה לסכום כסף קצוב 2.5% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת התובענה ו-1% מהסכום הנתבע בעבור כל סכום שמעל 21,565,431 22,199,688 שקלים חדשים

9. תביעה לפי תקנה 5 38,014 39,132

10. תביעה לפי תקנה 3 1,029 1,059

11. תביעה אחרת 2,839 2,922

12. בקשת רשות ערעור (להלן – בר"ע) על החלטת ביניים של בית משפט שלום 444 457

13. בר"ע על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות 444 457

14. בר"ע על החלטה של ראש הוצאה לפועל 444 457

15. ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל 667 687

16. ערעור על פסק דין של בית משפט שלום 1,248 1,285

17. ערעור אחר או ערר 805 829

18. עתירת אסיר או עציר לפי פקודת בתי הסוהר או לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר 68 70

19. בקשה שאינה פטורה מאגרה לפי תקנות אלה 442 455

בית משפט לענינים מינהליים

20. עתירה מינהלית 1,757 1,809

21. ערעור מינהלי 1,248 1,285

22. תובענה מינהלית 2.5% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת התובענה ו-1% מהסכום הנתבע בעבור כל סכום שמעל 21,565,431 22,199,688 שקלים חדשים

23. עתירת אסיר 68 70

בית המשפט העליון

24. עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק 1,618 1,666

25. בר"ע על החלטת ביניים של בית משפט מחוזי או בר"ע על החלטה בעתירת אסיר או עציר 444 457

26. בר"ע על פסק דין של בית משפט מחוזי בערעור או עתירה לדיון נוסף 896 922

27. ערעור על פסק דין של בית משפט מחוזי 2,670 2,749

28. ערעור על פסק דין של בית משפט מחוזי בערעור

(לאחר קבלת רשות) או דיון נוסף (לאחר קבלת

העתירה לדיון נוסף) יש להשלים את סכום הבר"ע לסכום בעבור ערעור

29. ערעור על החלטת רשם של בית המשפט העליון 896 922

30. ערעור אחר או ערר 1,618 1,666

31. ערעור על החלטה בענין פסלות שופט 896 922

כללי

32. עשיית תצהיר 43 44

33. סכום לניכוי מהחזר לפי תקנה 15 444 457

34. סכום לניכוי בבית משפט שלום 633 652

35. סכום לניכוי בבית משפט מחוזי 1,078 1,110

 

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6960 מיום 30.12.2010 עמ' 449

אגרה בשקלים חדשים

בית משפט שלום

1. תביעה לסכום כסף קצוב 2.5% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת התובענה ולא פחות מ-694 711

2. תביעה לפי תקנה 5 6,261 6,416

3. תביעה לפי תקנה 3 601 616

4. תביעה אחרת 1,563 1,602

5. תביעה בבית דין לשכירות לפי תקנה 3 221 226

6. ערעור או ערר 601 616

7. בקשה שאינה פטורה מאגרה לפי תקנות אלה 227 233

בית משפט מחוזי

8. תביעה לסכום כסף קצוב 2.5% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת התובענה ו-1% מהסכום הנתבע בעבור כל סכום שמעל 22,199,688 22,749,919 שקלים חדשים

9. תביעה לפי תקנה 5 39,132 40,102

10. תביעה לפי תקנה 3 1,059 1,085

11. תביעה אחרת 2,922 2,994

12. בקשת רשות ערעור (להלן – בר"ע) על החלטת ביניים של בית משפט שלום 457 468

13. בר"ע על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות 457 468

14. בר"ע על החלטה של ראש הוצאה לפועל 457 468

15. ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל 687 704

16. ערעור על פסק דין של בית משפט שלום 1,285 1,317

17. ערעור אחר או ערר 829 850

18. עתירת אסיר או עציר לפי פקודת בתי הסוהר או לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר 70 72

19. בקשה שאינה פטורה מאגרה לפי תקנות אלה 455 466

בית משפט לענינים מינהליים

20. עתירה מינהלית 1,809 1,854

21. ערעור מינהלי 1,285 1,317

22. תובענה מינהלית 2.5% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת התובענה ו-1% מהסכום הנתבע בעבור כל סכום שמעל 22,199,688 22,749,919 שקלים חדשים

23. עתירת אסיר 70 72

בית המשפט העליון

24. עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק 1,666 1,707

25. בר"ע על החלטת ביניים של בית משפט מחוזי או בר"ע על החלטה בעתירת אסיר או עציר 457 468

26. בר"ע על פסק דין של בית משפט מחוזי בערעור או עתירה לדיון נוסף 922 945

27. ערעור על פסק דין של בית משפט מחוזי 2,749 2,817

28. ערעור על פסק דין של בית משפט מחוזי בערעור

(לאחר קבלת רשות) או דיון נוסף (לאחר קבלת

העתירה לדיון נוסף) יש להשלים את סכום הבר"ע לסכום בעבור ערעור

29. ערעור על החלטת רשם של בית המשפט העליון 922 945

30. ערעור אחר או ערר 1,666 1,707

31. ערעור על החלטה בענין פסלות שופט 922 945

כללי

32. עשיית תצהיר 44 45

33. סכום לניכוי מהחזר לפי תקנה 15 457 468

34. סכום לניכוי בבית משפט שלום 652 668

35. סכום לניכוי בבית משפט מחוזי 1,110 1,138

 

מיום 24.5.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7010 מיום 29.6.2011 עמ' 1107

20. עתירה מינהלית, למעט בעתירה כאמור בפרט 20א 1,854

20א. עתירה מינהלית, כאמור בפרט 37 לתוספת הראשונה לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, שעניינה פיטורין או שחרור של שוטר או סוהר מן החיל או מן השירות, לפי העניין, למעט עתירה שעניינה פיטורין או שחרור של שוטר או סוהר מן החיל בשל כל אחד מאלה:

(א) התנהגות החורגת מאמות המידה הנדרשות משוטר או סוהר בדרגתו או במעמדו;

(ב) הרשעה בבית משפט בביצוע עבירה פלילית סכום האגרה לפי פרט 6

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7077 מיום 12.1.2012 עמ' 615

אגרה בשקלים חדשים

בית משפט שלום

1. תביעה לסכום כסף קצוב 2.5% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת התובענה ולא פחות מ-711 731

2. תביעה לפי תקנה 5 6,416 6,592

3. תביעה לפי תקנה 3 616 633

4. תביעה אחרת 1,602 1,646

5. תביעה בבית דין לשכירות לפי תקנה 3 226 232

6. ערעור או ערר 616 633

7. בקשה שאינה פטורה מאגרה לפי תקנות אלה 233 239

בית משפט מחוזי

8. תביעה לסכום כסף קצוב 2.5% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת התובענה ו-1% מהסכום הנתבע בעבור כל סכום שמעל 22,749,919 23,374,240 שקלים חדשים

9. תביעה לפי תקנה 5 40,102 41,203

10. תביעה לפי תקנה 3 1,085 1,115

11. תביעה אחרת 2,994 3,076

12. בקשת רשות ערעור (להלן – בר"ע) על החלטת ביניים של בית משפט שלום 468 481

13. בר"ע על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות 468 481

14. בר"ע על החלטה של ראש הוצאה לפועל 468 481

15. ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל 704 723

16. ערעור על פסק דין של בית משפט שלום 1,317 1,353

17. ערעור אחר או ערר 850 873

18. עתירת אסיר או עציר לפי פקודת בתי הסוהר או לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר 72 74

19. בקשה שאינה פטורה מאגרה לפי תקנות אלה 466 479

בית משפט לענינים מינהליים

20. עתירה מינהלית, למעט בעתירה כאמור בפרט 20א 1,854 1,905

20א. עתירה מינהלית, כאמור בפרט 37 לתוספת הראשונה לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, שעניינה פיטורין או שחרור של שוטר או סוהר מן החיל או מן השירות, לפי העניין, למעט עתירה שעניינה פיטורין או שחרור של שוטר או סוהר מן החיל בשל כל אחד מאלה:

(א) התנהגות החורגת מאמות המידה הנדרשות משוטר או סוהר בדרגתו או במעמדו;

(ב) הרשעה בבית משפט בביצוע עבירה פלילית סכום האגרה לפי פרט 6

21. ערעור מינהלי 1,317 1,353

22. תובענה מינהלית 2.5% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת התובענה ו-1% מהסכום הנתבע בעבור כל סכום שמעל 22,749,919 23,374,240 שקלים חדשים

23. עתירת אסיר 72 74

בית המשפט העליון

24. עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק 1,707 1,754

25. בר"ע על החלטת ביניים של בית משפט מחוזי או בר"ע על החלטה בעתירת אסיר או עציר 468 481

26. בר"ע על פסק דין של בית משפט מחוזי בערעור או עתירה לדיון נוסף 945 971

27. ערעור על פסק דין של בית משפט מחוזי 2,817 2,894

28. ערעור על פסק דין של בית משפט מחוזי בערעור

(לאחר קבלת רשות) או דיון נוסף (לאחר קבלת

העתירה לדיון נוסף) יש להשלים את סכום הבר"ע לסכום בעבור ערעור

29. ערעור על החלטת רשם של בית המשפט העליון 945 971

30. ערעור אחר או ערר 1,707 1,754

31. ערעור על החלטה בענין פסלות שופט 945 971

כללי

32. עשיית תצהיר 45 46

33. סכום לניכוי מהחזר לפי תקנה 15 468 481

34. סכום לניכוי בבית משפט שלום 668 686

35. סכום לניכוי בבית משפט מחוזי 1,138 1,169

 

מיום 17.2.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7078 מיום 18.1.2012 עמ' 620

הוספת פרטים 16א, 29א

 

מיום 18.3.2012

תק' (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7090 מיום 16.2.2012 עמ' 772

5א. בקשת רשות ערעור (להלן – בר"ע) וערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל 400

6. ערעור או ערר למעט בערעור כאמור בפרט 6א 633

7. בקשה שאינה פטורה מאגרה לפי תקנות אלה 239

בית משפט מחוזי

8. תביעה לסכום כסף קצוב 2.5% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת התובענה ו-1% מהסכום הנתבע בעבור כל סכום שמעל 23,374,240 שקלים חדשים

9. תביעה לפי תקנה 5 41,203

10. תביעה לפי תקנה 3 1,115

11. תביעה אחרת 3,076

12. בקשת רשות ערעור בר"ע (להלן – בר"ע) על החלטת ביניים של בית משפט שלום 481

13. בר"ע על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות 481

14. בר"ע על החלטה של ראש הוצאה לפועל 481

15. ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל 723

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7199 מיום 30.12.2012 עמ' 400

אגרה בשקלים חדשים

בית משפט שלום

1. תביעה לסכום כסף קצוב 2.5% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת התובענה ולא פחות מ-731 744

2. תביעה לפי תקנה 5 6,592 6,712

3. תביעה לפי תקנה 3 633 645

4. תביעה אחרת 1,646 1,676

5. תביעה בבית דין לשכירות לפי תקנה 3 232 236

5א. בקשת רשות ערעור (להלן – בר"ע) וערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל 400 408

6. ערעור או ערר למעט בערעור כאמור בפרט 6א 633 645

7. בקשה שאינה פטורה מאגרה לפי תקנות אלה 239 243

בית משפט מחוזי

8. תביעה לסכום כסף קצוב 2.5% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת התובענה ו-1% מהסכום הנתבע בעבור כל סכום שמעל 23,374,240 23,800,859 שקלים חדשים

9. תביעה לפי תקנה 5 41,203 41,955

10. תביעה לפי תקנה 3 1,115 1,135

11. תביעה אחרת 3,076 3,132

12. בר"ע (להלן – בר"ע) על החלטת ביניים של בית משפט שלום 481 490

13. בר"ע על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות 481 490

14. (נמחק)

15. (נמחק)

16. ערעור על פסק דין של בית משפט שלום 1,353 1,378

16א. ערעור על החלטת נשיא בית משפט השלום שהוגש 51 בעד כל תובענה שבשל

לפי סעיף 49(ב)(3) לחוק העברתה לבית משפט אחר מוגש ערעור

17. ערעור אחר או ערר 873 889

18. עתירת אסיר או עציר לפי פקודת בתי הסוהר או לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר 74 75

19. בקשה שאינה פטורה מאגרה לפי תקנות אלה 479 488

בית משפט לענינים מינהליים

20. עתירה מינהלית, למעט בעתירה כאמור בפרט 20א 1,905 1,940

20א. עתירה מינהלית, כאמור בפרט 37 לתוספת הראשונה לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, שעניינה פיטורין או שחרור של שוטר או סוהר מן החיל או מן השירות, לפי העניין, למעט עתירה שעניינה פיטורין או שחרור של שוטר או סוהר מן החיל בשל כל אחד מאלה:

(א) התנהגות החורגת מאמות המידה הנדרשות משוטר או סוהר בדרגתו או במעמדו;

(ב) הרשעה בבית משפט בביצוע עבירה פלילית סכום האגרה לפי פרט 6

21. ערעור מינהלי 1,353 1,378

22. תובענה מינהלית 2.5% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת התובענה ו-1% מהסכום הנתבע בעבור כל סכום שמעל 23,374,240 23,880,859 שקלים חדשים

23. עתירת אסיר 74 75

בית המשפט העליון

24. עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק 1,754 1,786

25. בר"ע על החלטת ביניים של בית משפט מחוזי או בר"ע על החלטה בעתירת אסיר או עציר 481 490

26. בר"ע על פסק דין של בית משפט מחוזי בערעור או עתירה לדיון נוסף 971 989

27. ערעור על פסק דין של בית משפט מחוזי 2,894 2,947

28. ערעור על פסק דין של בית משפט מחוזי בערעור

(לאחר קבלת רשות) או דיון נוסף (לאחר קבלת

העתירה לדיון נוסף) יש להשלים את סכום הבר"ע לסכום בעבור ערעור

29. ערעור על החלטת רשם של בית המשפט העליון 971 989

29א. ערעור על החלטת מנהל בתי המשפט שהוגש לפי 71 בעד כל תובענה שבשל

סעיף 78א(ג)(3) לחוק העברתה לבית משפט אחר מוגש ערעור

30. ערעור אחר או ערר 1,754 1,786

31. ערעור על החלטה בענין פסלות שופט 971 989

כללי

32. עשיית תצהיר 46 47

33. סכום לניכוי מהחזר לפי תקנה 15 481 490

34. סכום לניכוי בבית משפט שלום 686 699

35. סכום לניכוי בבית משפט מחוזי 1,169 1,190

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7327 מיום 8.1.2014 עמ' 492

ת"ט תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7460 מיום 21.12.2014 עמ' 452

אגרה בשקלים חדשים

בית משפט שלום

1. תביעה לסכום כסף קצוב 2.5% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת התובענה ולא פחות מ-744 758

2. תביעה לפי תקנה 5 6,712 6,835

3. תביעה לפי תקנה 3 645 656

4. תביעה אחרת 1,676 1,707

5. תביעה בבית דין לשכירות לפי תקנה 3 236 240

5א. בקשת רשות ערעור (להלן – בר"ע) וערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל 408 415

6. ערעור או ערר למעט בערעור כאמור בפרט 6א 645 657

7. בקשה שאינה פטורה מאגרה לפי תקנות אלה 243 247

בית משפט מחוזי

8. תביעה לסכום כסף קצוב 2.5% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת התובענה ו-1% מהסכום הנתבע בעבור כל סכום שמעל 23,800,859 24,235,382 שקלים חדשים

9. תביעה לפי תקנה 5 41,955 42,720

10. תביעה לפי תקנה 3 1,135 1,156

11. תביעה אחרת 3,132 3,189

12. בר"ע (להלן – בר"ע) על החלטת ביניים של בית משפט שלום 490 499

13. בר"ע על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות 490 499

14. (נמחק)

15. (נמחק)

16. ערעור על פסק דין של בית משפט שלום 1,378 1,403

16א. ערעור על החלטת נשיא בית משפט השלום שהוגש 51 52 בעד כל תובענה שבשל

לפי סעיף 49(ב)(3) לחוק העברתה לבית משפט אחר מוגש ערעור

17. ערעור אחר או ערר 889 905

18. עתירת אסיר או עציר לפי פקודת בתי הסוהר או לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר 75 76

19. בקשה שאינה פטורה מאגרה לפי תקנות אלה 488 497

בית משפט לענינים מינהליים

20. עתירה מינהלית, למעט בעתירה כאמור בפרט 20א 1,940 1,975

20א. עתירה מינהלית, כאמור בפרט 37 לתוספת הראשונה לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, שעניינה פיטורין או שחרור של שוטר או סוהר מן החיל או מן השירות, לפי העניין, למעט עתירה שעניינה פיטורין או שחרור של שוטר או סוהר מן החיל בשל כל אחד מאלה:

(א) התנהגות החורגת מאמות המידה הנדרשות משוטר או סוהר בדרגתו או במעמדו;

(ב) הרשעה בבית משפט בביצוע עבירה פלילית סכום האגרה לפי פרט 6

21. ערעור מינהלי 1,378 1,403

22. תובענה מינהלית 2.5% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת התובענה ו-1% מהסכום הנתבע בעבור כל סכום שמעל 23,880,859 24,235,382 שקלים חדשים

23. עתירת אסיר 75 76

בית המשפט העליון

24. עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק 1,786 1,818

25. בר"ע על החלטת ביניים של בית משפט מחוזי או בר"ע על החלטה בעתירת אסיר או עציר 490 499

26. בר"ע על פסק דין של בית משפט מחוזי בערעור או עתירה לדיון נוסף 989 1,007

27. ערעור על פסק דין של בית משפט מחוזי 2,947 3,001

28. ערעור על פסק דין של בית משפט מחוזי בערעור

(לאחר קבלת רשות) או דיון נוסף (לאחר קבלת

העתירה לדיון נוסף) יש להשלים את סכום הבר"ע לסכום בעבור ערעור

29. ערעור על החלטת רשם של בית המשפט העליון 989 1,007

29א. ערעור על החלטת מנהל בתי המשפט שהוגש לפי 71 72 בעד כל תובענה שבשל

סעיף 78א(ג)(3) לחוק העברתה לבית משפט אחר מוגש ערעור

30. ערעור אחר או ערר 1,786 1,819

31. ערעור על החלטה בענין פסלות שופט 989 1,007

כללי

32. עשיית תצהיר 47 48

33. סכום לניכוי מהחזר לפי תקנה 15 490 499

34. סכום לניכוי בבית משפט שלום 699 712

35. סכום לניכוי בבית משפט מחוזי 1,190 1,212

 

מיום 6.4.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7350 מיום 6.3.2014 עמ' 756

הוספת פרטים 2א, 9א

 

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7479 מיום 14.1.2015 עמ' 705

אגרה בשקלים חדשים

בית משפט שלום

1. תביעה לסכום כסף קצוב 2.5% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת התובענה ולא פחות מ-758 755

2. תביעה לפי תקנה 5 6,835 6,815

2א. תביעה לפי תקנה 5א 499

3. תביעה לפי תקנה 3 656 655

4. תביעה אחרת 1,707 1,702

5. תביעה בבית דין לשכירות לפי תקנה 3 240

5א. בקשת רשות ערעור (להלן – בר"ע) וערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל 415 414

6. ערעור או ערר למעט בערעור כאמור בפרט 6א 657 655

7. בקשה שאינה פטורה מאגרה לפי תקנות אלה 247

בית משפט מחוזי

8. תביעה לסכום כסף קצוב 2.5% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת התובענה ו-1% מהסכום הנתבע בעבור כל סכום שמעל 24,235,382 24,164,518 שקלים חדשים

9. תביעה לפי תקנה 5 42,720 42,596

9א. תביעה לפי תקנה 5א 897

10. תביעה לפי תקנה 3 1,156 1,152

11. תביעה אחרת 3,189 3,180

12. בר"ע (להלן – בר"ע) על החלטת ביניים של בית משפט שלום 499 497

13. בר"ע על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות 499 497

14. (נמחק)

15. (נמחק)

16. ערעור על פסק דין של בית משפט שלום 1,403 1,399

16א. ערעור על החלטת נשיא בית משפט השלום שהוגש 52 בעד כל תובענה שבשל

לפי סעיף 49(ב)(3) לחוק העברתה לבית משפט אחר מוגש ערעור

17. ערעור אחר או ערר 905 903

18. עתירת אסיר או עציר לפי פקודת בתי הסוהר או לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר 76

19. בקשה שאינה פטורה מאגרה לפי תקנות אלה 497 495

בית משפט לענינים מינהליים

20. עתירה מינהלית, למעט בעתירה כאמור בפרט 20א 1,975 1,970

20א. עתירה מינהלית, כאמור בפרט 37 לתוספת הראשונה לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, שעניינה פיטורין או שחרור של שוטר או סוהר מן החיל או מן השירות, לפי העניין, למעט עתירה שעניינה פיטורין או שחרור של שוטר או סוהר מן החיל בשל כל אחד מאלה:

(א) התנהגות החורגת מאמות המידה הנדרשות משוטר או סוהר בדרגתו או במעמדו;

(ב) הרשעה בבית משפט בביצוע עבירה פלילית סכום האגרה לפי פרט 6

21. ערעור מינהלי 1,403 1,399

22. תובענה מינהלית 2.5% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת התובענה ו-1% מהסכום הנתבע בעבור כל סכום שמעל 24,235,382 24,164,518 שקלים חדשים

23. עתירת אסיר 76

בית המשפט העליון

24. עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק 1,818 1,813

25. בר"ע על החלטת ביניים של בית משפט מחוזי או בר"ע על החלטה בעתירת אסיר או עציר 499 497

26. בר"ע על פסק דין של בית משפט מחוזי בערעור או עתירה לדיון נוסף 1,007 1,004

27. ערעור על פסק דין של בית משפט מחוזי 3,001 2,992

28. ערעור על פסק דין של בית משפט מחוזי בערעור

(לאחר קבלת רשות) או דיון נוסף (לאחר קבלת

העתירה לדיון נוסף) יש להשלים את סכום הבר"ע לסכום בעבור ערעור

29. ערעור על החלטת רשם של בית המשפט העליון 1,007 1,004

29א. ערעור על החלטת מנהל בתי המשפט שהוגש לפי 72 בעד כל תובענה שבשל

סעיף 78א(ג)(3) לחוק העברתה לבית משפט אחר מוגש ערעור

30. ערעור אחר או ערר 1,819 1,813

31. ערעור על החלטה בענין פסלות שופט 1,007 1,004

כללי

32. עשיית תצהיר 48

33. סכום לניכוי מהחזר לפי תקנה 15 499 497

34. סכום לניכוי בבית משפט שלום 712 710

35. סכום לניכוי בבית משפט מחוזי 1,212 1,208

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7609 מיום 25.1.2016 עמ' 638

אגרה בשקלים חדשים

בית משפט שלום

1. תביעה לסכום כסף קצוב 2.5% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת התובענה ולא פחות מ-755 750

2. תביעה לפי תקנה 5 6,815 6,768

2א. תביעה לפי תקנה 5א 499 495

3. תביעה לפי תקנה 3 655 650

4. תביעה אחרת 1,702 1,690

5. תביעה בבית דין לשכירות לפי תקנה 3 240 239

5א. בקשת רשות ערעור (להלן – בר"ע) וערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל 414 411

6. ערעור או ערר למעט בערעור כאמור בפרט 6א 655 650

7. בקשה שאינה פטורה מאגרה לפי תקנות אלה 247 245

בית משפט מחוזי

8. תביעה לסכום כסף קצוב 2.5% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת התובענה ו-1% מהסכום הנתבע בעבור כל סכום שמעל 24,164,518 23,997,280 שקלים חדשים

9. תביעה לפי תקנה 5 42,596 42,301

9א. תביעה לפי תקנה 5א 897 891

10. תביעה לפי תקנה 3 1,152 1,145

11. תביעה אחרת 3,180 3,159

12. בר"ע (להלן – בר"ע) על החלטת ביניים של בית משפט שלום 497 494

13. בר"ע על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות 497 494

14. (נמחק)

15. (נמחק)

16. ערעור על פסק דין של בית משפט שלום 1,399 1,389

16א. ערעור על החלטת נשיא בית משפט השלום שהוגש 52 51 בעד כל תובענה שבשל

לפי סעיף 49(ב)(3) לחוק העברתה לבית משפט אחר מוגש ערעור

17. ערעור אחר או ערר 903 896

18. עתירת אסיר או עציר לפי פקודת בתי הסוהר או לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר 76

19. בקשה שאינה פטורה מאגרה לפי תקנות אלה 495 492

בית משפט לענינים מינהליים

20. עתירה מינהלית, למעט בעתירה כאמור בפרט 20א 1,970 1,955

20א. עתירה מינהלית, כאמור בפרט 37 לתוספת הראשונה לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, שעניינה פיטורין או שחרור של שוטר או סוהר מן החיל או מן השירות, לפי העניין, למעט עתירה שעניינה פיטורין או שחרור של שוטר או סוהר מן החיל בשל כל אחד מאלה:

(א) התנהגות החורגת מאמות המידה הנדרשות משוטר או סוהר בדרגתו או במעמדו;

(ב) הרשעה בבית משפט בביצוע עבירה פלילית סכום האגרה לפי פרט 6

21. ערעור מינהלי 1,399 1,389

22. תובענה מינהלית 2.5% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת התובענה ו-1% מהסכום הנתבע בעבור כל סכום שמעל 24,164,518 23,997,280 שקלים חדשים

23. עתירת אסיר 76

בית המשפט העליון

24. עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק 1,813 1,800

25. בר"ע על החלטת ביניים של בית משפט מחוזי או בר"ע על החלטה בעתירת אסיר או עציר 497 494

26. בר"ע על פסק דין של בית משפט מחוזי בערעור או עתירה לדיון נוסף 1,004 997

27. ערעור על פסק דין של בית משפט מחוזי 2,992 2,972

28. ערעור על פסק דין של בית משפט מחוזי בערעור

(לאחר קבלת רשות) או דיון נוסף (לאחר קבלת

העתירה לדיון נוסף) יש להשלים את סכום הבר"ע לסכום בעבור ערעור

29. ערעור על החלטת רשם של בית המשפט העליון 1,004 997

29א. ערעור על החלטת מנהל בתי המשפט שהוגש לפי 72 בעד כל תובענה שבשל

סעיף 78א(ג)(3) לחוק העברתה לבית משפט אחר מוגש ערעור

30. ערעור אחר או ערר 1,813 1,800

31. ערעור על החלטה בענין פסלות שופט 1,004 997

כללי

32. עשיית תצהיר 48

33. סכום לניכוי מהחזר לפי תקנה 15 497 494

34. סכום לניכוי בבית משפט שלום 710 705

35. סכום לניכוי בבית משפט מחוזי 1,208 1,200

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7757 מיום 3.1.2017 עמ' 488

אגרה בשקלים חדשים

בית משפט שלום

1. תביעה לסכום כסף קצוב 2.5% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת התובענה ולא פחות מ-750 748

2. תביעה לפי תקנה 5 6,768 6,748

2א. תביעה לפי תקנה 5א 495 494

3. תביעה לפי תקנה 3 650 648

4. תביעה אחרת 1,690 1,684

5. תביעה בבית דין לשכירות לפי תקנה 3 239 238

5א. בקשת רשות ערעור (להלן – בר"ע) וערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל 411 410

6. ערעור או ערר למעט בערעור כאמור בפרט 6א 650 648

7. בקשה שאינה פטורה מאגרה לפי תקנות אלה 245

בית משפט מחוזי

8. תביעה לסכום כסף קצוב 2.5% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת התובענה ו-1% מהסכום הנתבע בעבור כל סכום שמעל 23,997,280 23,924,999 שקלים חדשים

9. תביעה לפי תקנה 5 42,301 42,173

9א. תביעה לפי תקנה 5א 891 888

10. תביעה לפי תקנה 3 1,145 1,141

11. תביעה אחרת 3,159 3,149

12. בר"ע (להלן – בר"ע) על החלטת ביניים של בית משפט שלום 494 493

13. בר"ע על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות 494 493

14. (נמחק)

15. (נמחק)

16. ערעור על פסק דין של בית משפט שלום 1,389 1,385

16א. ערעור על החלטת נשיא בית משפט השלום שהוגש 51 בעד כל תובענה שבשל

לפי סעיף 49(ב)(3) לחוק העברתה לבית משפט אחר מוגש ערעור

17. ערעור אחר או ערר 896 893

18. עתירת אסיר או עציר לפי פקודת בתי הסוהר או לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר 76 75

19. בקשה שאינה פטורה מאגרה לפי תקנות אלה 492 490

בית משפט לענינים מינהליים

20. עתירה מינהלית, למעט בעתירה כאמור בפרט 20א 1,955 1,950

20א. עתירה מינהלית, כאמור בפרט 37 לתוספת הראשונה לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, שעניינה פיטורין או שחרור של שוטר או סוהר מן החיל או מן השירות, לפי העניין, למעט עתירה שעניינה פיטורין או שחרור של שוטר או סוהר מן החיל בשל כל אחד מאלה:

(א) התנהגות החורגת מאמות המידה הנדרשות משוטר או סוהר בדרגתו או במעמדו;

(ב) הרשעה בבית משפט בביצוע עבירה פלילית סכום האגרה לפי פרט 6

21. ערעור מינהלי 1,389 1,385

22. תובענה מינהלית 2.5% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת התובענה ו-1% מהסכום הנתבע בעבור כל סכום שמעל 23,997,280 23,924,999 שקלים חדשים

23. עתירת אסיר 76 75

בית המשפט העליון

24. עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק 1,800 1,794

25. בר"ע על החלטת ביניים של בית משפט מחוזי או בר"ע על החלטה בעתירת אסיר או עציר 494 493

26. בר"ע על פסק דין של בית משפט מחוזי בערעור או עתירה לדיון נוסף 997 994

27. ערעור על פסק דין של בית משפט מחוזי 2,972 2,963

28. ערעור על פסק דין של בית משפט מחוזי בערעור

(לאחר קבלת רשות) או דיון נוסף (לאחר קבלת

העתירה לדיון נוסף) יש להשלים את סכום הבר"ע לסכום בעבור ערעור

29. ערעור על החלטת רשם של בית המשפט העליון 997 994

29א. ערעור על החלטת מנהל בתי המשפט שהוגש לפי 72 בעד כל תובענה שבשל

סעיף 78א(ג)(3) לחוק העברתה לבית משפט אחר מוגש ערעור

30. ערעור אחר או ערר 1,800 1,794

31. ערעור על החלטה בענין פסלות שופט 997 994

כללי

32. עשיית תצהיר 48 47

33. סכום לניכוי מהחזר לפי תקנה 15 494 493

34. סכום לניכוי בבית משפט שלום 705 703

35. סכום לניכוי בבית משפט מחוזי 1,200 1,196

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7923 מיום 7.1.2018 עמ' 778

אגרה בשקלים חדשים

בית משפט שלום

1. תביעה לסכום כסף קצוב 2.5% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת התובענה ולא פחות מ-748 749

2. תביעה לפי תקנה 5 6,748 6,761

2א. תביעה לפי תקנה 5א 494 495

3. תביעה לפי תקנה 3 648 649

4. תביעה אחרת 1,684 1,688

5. תביעה בבית דין לשכירות לפי תקנה 3 238 239

5א. בקשת רשות ערעור (להלן – בר"ע) וערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל 410 411

6. ערעור או ערר למעט בערעור כאמור בפרט 6א 648 649

7. בקשה שאינה פטורה מאגרה לפי תקנות אלה 245

בית משפט מחוזי

8. תביעה לסכום כסף קצוב 2.5% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת התובענה ו-1% מהסכום הנתבע בעבור כל סכום שמעל 23,924,999 23,971,596 שקלים חדשים

9. תביעה לפי תקנה 5 42,173 42,255

9א. תביעה לפי תקנה 5א 888 890

10. תביעה לפי תקנה 3 1,141 1,144

11. תביעה אחרת 3,149 3,155

12. בר"ע (להלן – בר"ע) על החלטת ביניים של בית משפט שלום 493

13. בר"ע על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות 493

14. (נמחק)

15. (נמחק)

16. ערעור על פסק דין של בית משפט שלום 1,385 1,388

16א. ערעור על החלטת נשיא בית משפט השלום שהוגש 51 בעד כל תובענה שבשל

לפי סעיף 49(ב)(3) לחוק העברתה לבית משפט אחר מוגש ערעור

17. ערעור אחר או ערר 893 895

18. עתירת אסיר או עציר לפי פקודת בתי הסוהר או לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר 75 76

19. בקשה שאינה פטורה מאגרה לפי תקנות אלה 490 491

בית משפט לענינים מינהליים

20. עתירה מינהלית, למעט בעתירה כאמור בפרט 20א 1,950 1,953

20א. עתירה מינהלית, כאמור בפרט 37 לתוספת הראשונה לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, שעניינה פיטורין או שחרור של שוטר או סוהר מן החיל או מן השירות, לפי העניין, למעט עתירה שעניינה פיטורין או שחרור של שוטר או סוהר מן החיל בשל כל אחד מאלה:

(א) התנהגות החורגת מאמות המידה הנדרשות משוטר או סוהר בדרגתו או במעמדו;

(ב) הרשעה בבית משפט בביצוע עבירה פלילית סכום האגרה לפי פרט 6

21. ערעור מינהלי 1,385 1,388

22. תובענה מינהלית 2.5% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת התובענה ו-1% מהסכום הנתבע בעבור כל סכום שמעל 23,924,999 23,971,596 שקלים חדשים

23. עתירת אסיר 75 76

בית המשפט העליון

24. עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק 1,794 1,798

25. בר"ע על החלטת ביניים של בית משפט מחוזי או בר"ע על החלטה בעתירת אסיר או עציר 493

26. בר"ע על פסק דין של בית משפט מחוזי בערעור או עתירה לדיון נוסף 994 996

27. ערעור על פסק דין של בית משפט מחוזי 2,963 2,968

28. ערעור על פסק דין של בית משפט מחוזי בערעור

(לאחר קבלת רשות) או דיון נוסף (לאחר קבלת

העתירה לדיון נוסף) יש להשלים את סכום הבר"ע לסכום בעבור ערעור

29. ערעור על החלטת רשם של בית המשפט העליון 994 996

29א. ערעור על החלטת מנהל בתי המשפט שהוגש לפי 72 בעד כל תובענה שבשל

סעיף 78א(ג)(3) לחוק העברתה לבית משפט אחר מוגש ערעור

30. ערעור אחר או ערר 1,794 1,798

31. ערעור על החלטה בענין פסלות שופט 994 996

כללי

32. עשיית תצהיר 47 48

33. סכום לניכוי מהחזר לפי תקנה 15 493

34. סכום לניכוי בבית משפט שלום 703 704

35. סכום לניכוי בבית משפט מחוזי 1,196 1,199

 

מיום 4.3.2018 עד יום 3.3.2023

פרט 36 יבוטל מיום 12.1.2021 עד יום 20.7.2021

הוראת שעה (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7857 מיום 3.3.2017 עמ' 1720

הוראת שעה (מס' 2) תשע"ז-2017 (תיקון) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9089 מיום 12.1.2021 עמ' 1524

7. בקשה שאינה פטורה מאגרה לפי תקנות אלה 245

7. בקשה שהיא אחת מאלה: 245

(1) אבעיה לפי תקנה 234 לתקנות סדר הדין האזרחי;

(2) מינוי בורר לפי סעיף 8 לחוק הבוררות, התשכ"ח-1968;

(3) אישור הסכם פינוי לפי סעיף 12 לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972;

19. בקשה שאינה פטורה מאגרה לפי תקנות אלה 491

19. בקשה שהיא אחת מאלה: 490

(1) אבעיה לפי תקנה 234 לתקנות סדר הדין האזרחי;

(2) מינוי בורר לפי סעיף 8 לחוק הבוררות, התשכ"ח-1968;

(3) אישור הסכם פינוי לפי סעיף 12 לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972;

36. בקשה בכתב בהליך אזרחי 35

 

מיום 8.5.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7980 מיום 8.4.2018 עמ' 1750

הוספת פרטים 4א, 4ב, 11א, 11ב, 22א

 

מיום 8.5.2018

תק' (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8000 מיום 15.5.2018 עמ' 1952

הוספת פרטים 12א, 16ב

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8148 מיום 13.1.2019 עמ' 1809

אגרה בשקלים חדשים

בית משפט שלום

1. תביעה לסכום כסף קצוב 2.5% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת התובענה ולא פחות מ-749 758

2. תביעה לפי תקנה 5 6,761 6,841

2א. תביעה לפי תקנה 5א 495 500

3. תביעה לפי תקנה 3 649 657

4. תביעה אחרת 1,688 1,708

4א. תובענה ייצוגית 8,000 8,095

4ב. חלקה הראשון של האגרה בתובענה ייצוגית לפי תקנה 7א(א)(1) 3,000 3,036

5. תביעה בבית דין לשכירות לפי תקנה 3 239 241

5א. בקשת רשות ערעור (להלן – בר"ע) וערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל 411 416

6. ערעור או ערר למעט בערעור כאמור בפרט 6א 649 657

7. בקשה שהיא אחת מאלה: 245 248

(1) אבעיה לפי תקנה 234 לתקנות סדר הדין האזרחי;

(2) מינוי בורר לפי סעיף 8 לחוק הבוררות, התשכ"ח-1968;

(3) אישור הסכם פינוי לפי סעיף 12 לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972;

בית משפט מחוזי

8. תביעה לסכום כסף קצוב 2.5% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת התובענה ו-1% מהסכום הנתבע בעבור כל סכום שמעל 23,971,596 24,257,540 שקלים חדשים

9. תביעה לפי תקנה 5 42,255 42,759

9א. תביעה לפי תקנה 5א 890 901

10. תביעה לפי תקנה 3 1,144 1,157

11. תביעה אחרת 3,155 3,193

11א. תובענה ייצוגית 16,000 16,191

11ב. חלקה הראשון של האגרה בתובענה ייצוגית לפי תקנה 7א(א)(1) 5,500 5,566

12. בר"ע על החלטת ביניים של בית משפט שלום 493 499

12א. בר"ע על החלטת ביניים של בית משפט לענייני משפחה שעניינה תביעה כאמור בפרט 1א, 2א, 5 או 6ב שבתוספת הראשונה לתקנות בית המשפט לענייני משפחה (אגרות), התשנ"ו-1995 500 506

13. בר"ע על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות 493 499

14. (נמחק)

15. (נמחק)

16. ערעור על פסק דין של בית משפט שלום 1,388 1,404

16א. ערעור על החלטת נשיא בית משפט השלום שהוגש 51 52 בעד כל תובענה שבשל

לפי סעיף 49(ב)(3) לחוק העברתה לבית משפט אחר מוגש ערעור

16ב. ערעור על פסק דין של בית המשפט לענייני משפחה שעניינו תביעה כאמור בפרט 1א, 2א, 5 או 6ב שבתוספת הראשונה לתקנות בית המשפט לענייני משפחה (אגרות), התשנ"ו-1995 650 658

17. ערעור אחר או ערר 895 906

18. עתירת אסיר או עציר לפי פקודת בתי הסוהר או לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר 76

19. בקשה שהיא אחת מאלה: 490 497

(1) אבעיה לפי תקנה 234 לתקנות סדר הדין האזרחי;

(2) מינוי בורר לפי סעיף 8 לחוק הבוררות, התשכ"ח-1968;

(3) אישור הסכם פינוי לפי סעיף 12 לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972;

בית משפט לענינים מינהליים

20. עתירה מינהלית, למעט בעתירה כאמור בפרט 20א 1,953 1,977

20א. עתירה מינהלית, כאמור בפרט 37 לתוספת הראשונה לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, שעניינה פיטורין או שחרור של שוטר או סוהר מן החיל או מן השירות, לפי העניין, למעט עתירה שעניינה פיטורין או שחרור של שוטר או סוהר מן החיל בשל כל אחד מאלה:

(א) התנהגות החורגת מאמות המידה הנדרשות משוטר או סוהר בדרגתו או במעמדו;

(ב) הרשעה בבית משפט בביצוע עבירה פלילית סכום האגרה לפי פרט 6

 

21. ערעור מינהלי 1,385 1,404

22. תובענה מינהלית 2.5% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת התובענה ו-1% מהסכום הנתבע בעבור כל סכום שמעל 23,971,596 24,257,540 שקלים חדשים

22א. תובענה ייצוגית נגד רשות 1,794 1,815

23. עתירת אסיר 76

בית המשפט העליון

24. עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק 1,798 1,819

25. בר"ע על החלטת ביניים של בית משפט מחוזי או בר"ע על החלטה בעתירת אסיר או עציר 493 499

26. בר"ע על פסק דין של בית משפט מחוזי בערעור או עתירה לדיון נוסף 996 1,007

27. ערעור על פסק דין של בית משפט מחוזי 2,968 3,004

28. ערעור על פסק דין של בית משפט מחוזי בערעור (לאחר קבלת רשות) או דיון נוסף (לאחר קבלת

העתירה לדיון נוסף) יש להשלים את סכום הבר"ע לסכום בעבור ערעור

29. ערעור על החלטת רשם של בית המשפט העליון 996 1,007

29א. ערעור על החלטת מנהל בתי המשפט שהוגש לפי 72 73 בעד כל תובענה שבשל

סעיף 78א(ג)(3) לחוק העברתה לבית משפט אחר מוגש ערעור

30. ערעור אחר או ערר 1,798 1,819

31. ערעור על החלטה בענין פסלות שופט 996 1,007

כללי

32. עשיית תצהיר 48

33. סכום לניכוי מהחזר לפי תקנה 15 493 499

34. סכום לניכוי בבית משפט שלום 704 712

35. סכום לניכוי בבית משפט מחוזי 1,199 1,213

36. בקשה בכתב בהליך אזרחי 35

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8313 מיום 1.1.2020 עמ' 312

אגרה בשקלים חדשים

בית משפט שלום

1. תביעה לסכום כסף קצוב 2.5% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת התובענה ולא פחות מ-758 761

2. תביעה לפי תקנה 5 6,841 6,869

2א. תביעה לפי תקנה 5א 500 502

3. תביעה לפי תקנה 3 657 659

4. תביעה אחרת 1,708 1,715

4א. תובענה ייצוגית 8,095 8,128

4ב. חלקה הראשון של האגרה בתובענה ייצוגית לפי תקנה 7א(א)(1) 3,036 3,048

5. תביעה בבית דין לשכירות לפי תקנה 3 241 242

5א. בקשת רשות ערעור (להלן – בר"ע) וערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל 416 417

6. ערעור או ערר למעט בערעור כאמור בפרט 6א 657 659

7. בקשה שהיא אחת מאלה: 248 249

(1) אבעיה לפי תקנה 234 לתקנות סדר הדין האזרחי;

(2) מינוי בורר לפי סעיף 8 לחוק הבוררות, התשכ"ח-1968;

(3) אישור הסכם פינוי לפי סעיף 12 לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972;

בית משפט מחוזי

8. תביעה לסכום כסף קצוב 2.5% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת התובענה ו-1% מהסכום הנתבע בעבור כל סכום שמעל 24,257,540 24,355,713 שקלים חדשים

9. תביעה לפי תקנה 5 42,759 42,932

9א. תביעה לפי תקנה 5א 901 904

10. תביעה לפי תקנה 3 1,157 1,162

11. תביעה אחרת 3,193 3,206

11א. תובענה ייצוגית 16,191 16,256

11ב. חלקה הראשון של האגרה בתובענה ייצוגית לפי תקנה 7א(א)(1) 5,566 5,588

12. בר"ע על החלטת ביניים של בית משפט שלום 499 501

12א. בר"ע על החלטת ביניים של בית משפט לענייני משפחה שעניינה תביעה כאמור בפרט 1א, 2א, 5 או 6ב שבתוספת הראשונה לתקנות בית המשפט לענייני משפחה (אגרות), התשנ"ו-1995 506 508

13. בר"ע על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות 499 501

14. (נמחק)

15. (נמחק)

16. ערעור על פסק דין של בית משפט שלום 1,404 1,410

16א. ערעור על החלטת נשיא בית משפט השלום שהוגש 52 בעד כל תובענה שבשל

לפי סעיף 49(ב)(3) לחוק העברתה לבית משפט אחר מוגש ערעור

16ב. ערעור על פסק דין של בית המשפט לענייני משפחה שעניינו תביעה כאמור בפרט 1א, 2א, 5 או 6ב שבתוספת הראשונה לתקנות בית המשפט לענייני משפחה (אגרות), התשנ"ו-1995 658 660

17. ערעור אחר או ערר 906 910

18. עתירת אסיר או עציר לפי פקודת בתי הסוהר או לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר 76 77

19. בקשה שהיא אחת מאלה: 470 499

(1) אבעיה לפי תקנה 234 לתקנות סדר הדין האזרחי;

(2) מינוי בורר לפי סעיף 8 לחוק הבוררות, התשכ"ח-1968;

(3) אישור הסכם פינוי לפי סעיף 12 לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972;

בית משפט לענינים מינהליים

20. עתירה מינהלית, למעט בעתירה כאמור בפרט 20א 1,977 1,985

20א. עתירה מינהלית, כאמור בפרט 37 לתוספת הראשונה לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, שעניינה פיטורין או שחרור של שוטר או סוהר מן החיל או מן השירות, לפי העניין, למעט עתירה שעניינה פיטורין או שחרור של שוטר או סוהר מן החיל בשל כל אחד מאלה:

(א) התנהגות החורגת מאמות המידה הנדרשות משוטר או סוהר בדרגתו או במעמדו;

(ב) הרשעה בבית משפט בביצוע עבירה פלילית סכום האגרה לפי פרט 6

 

21. ערעור מינהלי 1,404 1,410

22. תובענה מינהלית 2.5% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת התובענה ו-1% מהסכום הנתבע בעבור כל סכום שמעל 24,257,540 24,355,713 שקלים חדשים

22א. תובענה ייצוגית נגד רשות 1,815 1,823

23. עתירת אסיר 76 77

בית המשפט העליון

24. עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק 1,819 1,827

25. בר"ע על החלטת ביניים של בית משפט מחוזי או בר"ע על החלטה בעתירת אסיר או עציר 499 501

26. בר"ע על פסק דין של בית משפט מחוזי בערעור או עתירה לדיון נוסף 1,007 1,012

27. ערעור על פסק דין של בית משפט מחוזי 3,004 3,016

28. ערעור על פסק דין של בית משפט מחוזי בערעור (לאחר קבלת רשות) או דיון נוסף (לאחר קבלת

העתירה לדיון נוסף) יש להשלים את סכום הבר"ע לסכום בעבור ערעור

29. ערעור על החלטת רשם של בית המשפט העליון 1,007 1,012

29א. ערעור על החלטת מנהל בתי המשפט שהוגש לפי 73 בעד כל תובענה שבשל

סעיף 78א(ג)(3) לחוק העברתה לבית משפט אחר מוגש ערעור

30. ערעור אחר או ערר 1,819 1,827

31. ערעור על החלטה בענין פסלות שופט 1,007 1,012

כללי

32. עשיית תצהיר 48

33. סכום לניכוי מהחזר לפי תקנה 15 499 501

34. סכום לניכוי בבית משפט שלום 712 715

35. סכום לניכוי בבית משפט מחוזי 1,213 1,218

36. בקשה בכתב בהליך אזרחי 35 36

 

מיום 1.1.2021

הודעה תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9099 מיום 17.1.2021 עמ' 1562

אגרה בשקלים חדשים

בית משפט שלום

1. תביעה לסכום כסף קצוב 2.5% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת התובענה ולא פחות מ-761 755

2. תביעה לפי תקנה 5 6,869 6,815

2א. תביעה לפי תקנה 5א 502 499

3. תביעה לפי תקנה 3 659 654

4. תביעה אחרת 1,715 1,701

4א. תובענה ייצוגית 8,128 8,064

4ב. חלקה הראשון של האגרה בתובענה ייצוגית לפי תקנה 7א(א)(1) 3,048 3,024

5. תביעה בבית דין לשכירות לפי תקנה 3 242 241

5א. בקשת רשות ערעור (להלן – בר"ע) וערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל 417 414

6. ערעור או ערר למעט בערעור כאמור בפרט 6א 659 654

7. בקשה שהיא אחת מאלה: 249 247

(1) אבעיה לפי תקנה 234 לתקנות סדר הדין האזרחי;

(2) מינוי בורר לפי סעיף 8 לחוק הבוררות, התשכ"ח-1968;

(3) אישור הסכם פינוי לפי סעיף 12 לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972;

בית משפט מחוזי

8. תביעה לסכום כסף קצוב 2.5% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת התובענה ו-1% מהסכום הנתבע בעבור כל סכום שמעל 24,355,713 24,163,178 שקלים חדשים

9. תביעה לפי תקנה 5 42,932 42,593

9א. תביעה לפי תקנה 5א 904 897

10. תביעה לפי תקנה 3 1,162 1,153

11. תביעה אחרת 3,206 3,180

11א. תובענה ייצוגית 16,256 16,128

11ב. חלקה הראשון של האגרה בתובענה ייצוגית לפי תקנה 7א(א)(1) 5,588 5,544

12. בר"ע על החלטת ביניים של בית משפט שלום 501 497

12א. בר"ע על החלטת ביניים של בית משפט לענייני משפחה שעניינה תביעה כאמור בפרט 1א, 2א, 5 או 6ב שבתוספת הראשונה לתקנות בית המשפט לענייני משפחה (אגרות), התשנ"ו-1995 508 504

13. בר"ע על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות 501 497

14. (נמחק)

15. (נמחק)

16. ערעור על פסק דין של בית משפט שלום 1,410 1,399

16א. ערעור על החלטת נשיא בית משפט השלום שהוגש 52 בעד כל תובענה שבשל

לפי סעיף 49(ב)(3) לחוק העברתה לבית משפט אחר מוגש ערעור

16ב. ערעור על פסק דין של בית המשפט לענייני משפחה שעניינו תביעה כאמור בפרט 1א, 2א, 5 או 6ב שבתוספת הראשונה לתקנות בית המשפט לענייני משפחה (אגרות), התשנ"ו-1995 660 655

17. ערעור אחר או ערר 910 902

18. עתירת אסיר או עציר לפי פקודת בתי הסוהר או לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר 77 76

19. בקשה שהיא אחת מאלה: 499 495

(1) אבעיה לפי תקנה 234 לתקנות סדר הדין האזרחי;

(2) מינוי בורר לפי סעיף 8 לחוק הבוררות, התשכ"ח-1968;

(3) אישור הסכם פינוי לפי סעיף 12 לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972;

בית משפט לענינים מינהליים

20. עתירה מינהלית, למעט בעתירה כאמור בפרט 20א 1,985 1,969

20א. עתירה מינהלית, כאמור בפרט 37 לתוספת הראשונה לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, שעניינה פיטורין או שחרור של שוטר או סוהר מן החיל או מן השירות, לפי העניין, למעט עתירה שעניינה פיטורין או שחרור של שוטר או סוהר מן החיל בשל כל אחד מאלה:

(א) התנהגות החורגת מאמות המידה הנדרשות משוטר או סוהר בדרגתו או במעמדו;

(ב) הרשעה בבית משפט בביצוע עבירה פלילית סכום האגרה לפי פרט 6

 

21. ערעור מינהלי 1,410 1,399

22. תובענה מינהלית 2.5% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת התובענה ו-1% מהסכום הנתבע בעבור כל סכום שמעל 24,355,713 24,163,178 שקלים חדשים

22א. תובענה ייצוגית נגד רשות 1,823 1,808

23. עתירת אסיר 77 76

בית המשפט העליון

24. עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק 1,827 1,812

25. בר"ע על החלטת ביניים של בית משפט מחוזי או בר"ע על החלטה בעתירת אסיר או עציר 501 497

26. בר"ע על פסק דין של בית משפט מחוזי בערעור או עתירה לדיון נוסף 1,012 1,004

27. ערעור על פסק דין של בית משפט מחוזי 3,016 2,992

28. ערעור על פסק דין של בית משפט מחוזי בערעור (לאחר קבלת רשות) או דיון נוסף (לאחר קבלת

העתירה לדיון נוסף) יש להשלים את סכום הבר"ע לסכום בעבור ערעור

29. ערעור על החלטת רשם של בית המשפט העליון 1,012 1,004

29א. ערעור על החלטת מנהל בתי המשפט שהוגש לפי 73 72 בעד כל תובענה שבשל

סעיף 78א(ג)(3) לחוק העברתה לבית משפט אחר מוגש ערעור

30. ערעור אחר או ערר 1,827 1,812

31. ערעור על החלטה בענין פסלות שופט 1,012 1,004

כללי

32. עשיית תצהיר 48

33. סכום לניכוי מהחזר לפי תקנה 15 501 497

34. סכום לניכוי בבית משפט שלום 715 710

35. סכום לניכוי בבית משפט מחוזי 1,218 1,208

36. בקשה בכתב בהליך אזרחי 36

 

 

ט' בניסן התשס"ז (28 במרס 2007)                                    דניאל פרידמן

                                                                                                            שר המשפטים

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשס"ז מס' 6579 מיום 18.4.2007 עמ' 720.

תוקנו ק"ת תשס"ח מס' 6635 מיום 1.1.2008 – הודעה תשס"ח-2007; תחילתה ביום 1.1.2008.

ק"ת תשס"ט מס' 6739 מיום 1.1.2009 עמ' 346 – הודעה תשס"ט-2009; תחילתה ביום 1.1.2009.

ק"ת תשס"ט מס' 6805 מיום 20.8.2009 עמ' 1240 – תק' תשס"ט-2009; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תש"ע מס' 6846 מיום 31.12.2009 עמ' 413 – הודעה תש"ע-2009; תחילתה ביום 1.1.2010.

ק"ת תשע"א מס' 6960 מיום 30.12.2010 עמ' 449 – הודעה תשע"א-2010; תחילתה ביום 1.1.2011.

ק"ת תשע"א מס' 7010 מיום 29.6.2011 עמ' 1107 – תק' תשע"א-2011; תחילתן ביום 24.5.2011.

ק"ת תשע"ב מס' 7077 מיום 12.1.2012 עמ' 615 – הודעה תשע"ב-2012; תחילתה ביום 1.1.2012.

ק"ת תשע"ב מס' 7078 מיום 18.1.2012 עמ' 620 – תק' תשע"ב-2012; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשע"ב מס' 7090 מיום 16.2.2012 עמ' 772 – תק' (מס' 2) תשע"ב-2012; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן ור' תקנה 8 לענין תחולה.

ק"ת תשע"ג מס' 7199 מיום 30.12.2012 עמ' 400 – הודעה תשע"ג-2012; תחילתה ביום 1.1.2013.

ק"ת תשע"ד מס' 7327 מיום 8.1.2014 עמ' 492 – הודעה תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.1.2014. ת"ט ק"ת תשע"ה מס' 7460 מיום 21.12.2014 עמ' 452.

ק"ת תשע"ד מס' 7350 מיום 6.3.2014 עמ' 756 – תק' תשע"ד-2014; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשע"ה מס' 7479 מיום 14.1.2015 עמ' 704 – הודעה תשע"ה-2015; תחילתה ביום 1.1.2015.

ק"ת תשע"ו מס' 7609 מיום 25.1.2016 עמ' 638 – הודעה תשע"ו-2016; תחילתה ביום 1.1.2016.

ק"ת תשע"ז מס' 7757 מיום 3.1.2017 עמ' 488 – הודעה תשע"ז-2017; תחילתה ביום 1.1.2017.

ק"ת תשע"ז מס' 7822 מיום 5.6.2017 עמ' 1174 – הוראת שעה תשע"ז-2017; תוקפה מיום 5.7.2017 עד יום 5.7.2020.

ק"ת תשע"ז מס' 7857 מיום 3.9.2017 עמ' 1718 – הוראת שעה (מס' 2) תשע"ז-2017; תוקפה מיום 4.3.2018 עד יום 3.3.2023 ור' תקנה 2(ב) לענין תחולה. תוקנה ק"ת תשפ"א מס' 9089 מיום 12.1.2021 עמ' 1524 – הוראת שעה תשע"ז-2017 (תיקון) תשפ"א-2021; תוקפה עד יום 20.7.2021.

6. (ב) תקנות אלה יחולו על בקשות בכתב שהוגשו ביום התחילה או לאחריו אף בהליך אזרחי שטרם הסתיים.

ק"ת תשע"ח מס' 7923 מיום 7.1.2018 עמ' 778 – הודעה תשע"ח-2018; תחילתה ביום 1.1.2018.

ק"ת תשע"ח מס' 7980 מיום 8.4.2018 עמ' 1748 – תק' תשע"ח-2018; ר' תקנה 7 לענין תחילה ותחולה.

7. (א) תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

 (ב) תקנות אלה לא יחולו על בקשה לאישור תובענה ייצוגית ועל תובענה ייצוגית אשר היתה תלויה ועומדת לפני בית משפט ביום תחילתן של תקנות אלה.

ק"ת תשע"ח מס' 8000 מיום 15.5.2018 עמ' 1952 – תק' (מס' 2) תשע"ח-2018; תחילתן ביום 8.5.2018 ותחולתן על הליכים שנפתחו מאותו מיום.

ק"ת תשע"ט מס' 8148 מיום 13.1.2019 עמ' 1809 – הודעה תשע"ט-2019; תחילתה ביום 1.1.2019.

ק"ת תש"ף מס' 8313 מיום 1.1.2020 עמ' 311 – הודעה תש"ף-2020; תחילתה ביום 1.1.2020.

ק"ת תשפ"א מס' 9099 מיום 17.1.2021 עמ' 1562 – הודעה תשפ"א-2021; תחילתה ביום 1.1.2021.

[1] כפילות המספור במקור.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות