נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הבטיחות בעבודה (איסור עבודה בחומרים מסרטנים מסוימים),
תשמ"ה-1984

עבודה – בטיחות בעבודה

תוכן ענינים

2

Go

הגדרה

סעיף 1

2

Go

איסור עבודה בחומרים שבתוספת

סעיף 2

2

Go

תחילה

סעיף 3

2

Go

הוראת מעבר

סעיף 4


תקנות הבטיחות בעבודה (איסור עבודה בחומרים מסרטנים מסוימים),
תשמ"ה-1984
*

           תוקף סמכותי לפי סעיפים 173 ו-216 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרה

1.       בתקנות אלה, "עבודה" – ייצור, שימוש, עיבוד, טיפול, טילטול, אחסון, סידור, הרכבה, תיקון, ציפוי, פירוק, חידוש, ניקוי, הובלה, הולכה, שינוע, העברה ממקום למקום, מילוי, הרקה, העמסה, פריקה או עבודת אחזקה.

איסור עבודה בחומרים שבתוספת

2.       לא יבצע אדם עבודה ולא ירשה לאחר לבצעה בחומר מן החמרים הנקובים בתוספת אלא אם כן קיבל היתר לכך מאת מפקח עבודה אזורי.

תחילה

3.       תחילתן של תקנות אלה חודש מיום פרסומן.

הוראת מעבר

4.       על אף האמור בתקנה 3, מקום עבודה שערב תחילתן של תקנות אלה נהגו לעבוד בו בחמרים האסורים לפי תקנה 2, ידאג המחזיק בו או המנהל אותו כי תוך שלושה חדשים מיום תחילתן של תקנות אלה לא תבוצע בו עוד כל עבודה כאמור.

תוספת

(תקנה 2)

1.    4 – אמינודיפניל                                                                        4 - Aminodiphenyl    1.

2.    ביס (כלורומתיל) אתר                                                         Bis (chloromethyl) ether    2.

3.    בנזידין (4,4 ביפנילאמין)                                           Benzidine (4,4 Biphenylamine)    3.

4.    בתה – נפתילאמין                                                                  Betha Naphtylamine    4.

5.    גז חרדל (דיכלורואתיל סולפיד)                            Mustard Gas (Dichloroethyl sulfide)    5.

6.    כלורומתיל מתיל אתר                                                     Chloromethyl methyl ether    6.

7.    כלורנפזין (נ. נ. – ביס (כלורואתיל)                                     Chlornaphazine (N,N Bis    7.

– 2 – נפתילאמין)                                                      (chloroethyl-2-napthylamine)

8.    4 – ניטרודיפניל                                                                          4 - Nitrodiphenyl    8.

תק' תשס"ב-2002

9.    אריוניט (זאוליט)                                                                         Erionite (Zeolite)    9.

מיום 24.4.2002

תק' תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6162 מיום 24.4.2002 עמ' 617

הוספת פרט 9

תק' תשס"ב-2002

10.  2, 3, 7, 8 – טטראכלורו זיבנזו פארא דיוקסין 2, 3, 7, 8 Tetrachloro dibenzo para dioxin  10.

מיום 24.4.2002

תק' תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6162 מיום 24.4.2002 עמ' 617

הוספת פרט 10

תק' תשס"ב-2002

11.  אסבסט מסוג אמוסייט וקרוסידולייט                       Asbestos (amosite and crocidolite)  11.

מיום 24.4.2002

תק' תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6162 מיום 24.4.2002 עמ' 617

הוספת פרט 11

תק' תשס"ב-2002

12.  טלק מהכיל סיבי אסבסט                                            Talc containing asbestos fibers  12.

מיום 24.4.2002

תק' תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6162 מיום 24.4.2002 עמ' 617

הוספת פרט 12

תק' תשס"ב-2002

13.  מתיל כולאנטרן                                                                       Methylcholanthrene  13.

מיום 24.4.2002

תק' תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6162 מיום 24.4.2002 עמ' 617

הוספת פרט 13

תק' תשס"ב-2002 תק' תשס"ה-2005

14.  כל תכשיר לשימור או לחיסון עץ המכיל זרניך (ארסן) אנאורגני או כרום שש ערכי או שניהם, וכל עץ ששומר או חוסן בתכשיר כאמור.

מיום 24.10.2002

תק' תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6162 מיום 24.4.2002 עמ' 617

הוספת פרט 14

מיום 16.2.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6361 מיום 17.1.2005 עמ' 323

14. כל תכשיר לשימור או לחיסון עץ המכיל זרניך (ארסן) אנאורגני או כרום שש ערכי או שניהם, וכל עץ ששומר או חוסן בתכשיר כאמור.

תק' תשס"ב-2002

15.  כל סגסוגת של מתכת לשימוש במעבדות לטכנאות שיניים המכילה בריליום.

מיום 24.10.2002

תק' תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6162 מיום 24.4.2002 עמ' 617

הוספת פרט 15

תק' תשס"ב-2002

16.  צורן דו-חמצני גבישי, שתכולתו במשקל עולה על 3%, בתהליך של ניקוי בהתזת חול.

מיום 24.4.2002

תק' תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6162 מיום 24.4.2002 עמ' 617

הוספת פרט 16

י"א בכסלו התשמ"ה (5 בדצמבר 1984)                                  משה קצב

                                                                                                             שר העבודה והרווחה* פורסמו ק"ת תשמ"ה מס' 4739 מיום 23.12.1984 עמ' 415.

תוקנו ק"ת תשס"ב מס' 6162 מיום 24.4.2002 עמ' 616 – תק' תשס"ב-2002; ר' תקנה 2 לענין תחילה.

ק"ת תשס"ה מס' 6361 מיום 17.1.2005 עמ' 323 – תק' תשס"ה-2005; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות