נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), תשס"ז-2007

 

 

בטחון – סיוע – שדרות והנגב המערבי

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

פטור ממס מעסיקים

סעיף 2

2

Go

שיעורי תגבור

סעיף 3

2

Go

שמירת דינים

סעיף 4

2

Go

תיקון פקודת מס הכנסה   הוראת שעה

סעיף 5

2

Go

ביצוע ותקנות

סעיף 6

3

Go

תחולה והוראת שעה

סעיף 7

3

Go

תכנית ראשונה לשיעורי תגבור

סעיף 8

 


חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), תשס"ז-2007*

הגדרות

1.       בחוק זה, "אזור קו עימות דרומי" – היישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים עד 7 קילומטרים מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (להלן – יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים כפי שיקבע שר האוצר בצו[1], באישור ועדת הכספים של הכנסת, שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה.

פטור ממס מעסיקים

2.       מעסיק תושב אזור קו עימות דרומי יהיה פטור ממס מעסיקים המוטל על פי חוק מס מעסיקים, התשל"ה-1975, בשל הכנסת עבודה כהגדרתה בחוק האמור שהוא משלם בעד עבודה המתבצעת באזור קו עימות דרומי.

שיעורי תגבור

3.       (א)  שר החינוך, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע תכנית למתן שיעורי תגבור בלא תשלום, לתלמידי כיתות א' עד י"ב הלומדים ב' מוסד חינוך מוכר באזור קו עימות דרומי; שיעורי התגבור יינתנו על ידי מורים בשעות שלאחר הלימודים, במקצועות שיקבע שר החינוך, הכל כפי שייקבע בתכנית; במסגרת התכנית יקבע השר גם את היקף שיעורי התגבור ואת המקום שבו יינתנו שיעורי התגבור, וכן יקבע הוראות לעניין שירותי הסעות כאמור בסעיף קטן (ב).

           (ב)  קיומם של שירותי הסעות למורים שייתנו שיעורי תגבור כאמור בסעיף קטן (א) המתגוררים מחוץ לאזור קו עימות דרומי מוטל על משרד החינוך.

(תיקון מס' 5) תשע"ז-2017

           (ג)   תקציב שנתי למתן שיעורי תגבור ושירותי הסעות כאמור בסעיף זה ייקבע בתכנית נפרדת בסעיף תקציב משרד החינוך; בסעיף זה –

           "מוסד חינוך מוכר" – כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949;

           "מורים" – מורים שיקבע שר החינוך בתכנית לפי סעיף זה, לרבות מורים שהם עובדי הוראה או עובדי הוראה בגמלאות, סטודנטים או מתנדב כהגדרתו בחוק שירות אזרחי, התשע"ז-2017;

           "מתנדב בשירות לאומי" – (נמחקה);

           "סטודנט" – כהגדרתו בחוק שילוב סטודנטים במערכת החינוך, התשס"ה-2005;

           "סעיף תקציב" ו"תכנית" – כהגדרתם בחוק תקציב שנתי, כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

מיום 1.4.2018

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ז מס' 2632 מיום 5.4.2017 עמ' 667 (ה"ח 947)

(ג) תקציב שנתי למתן שיעורי תגבור ושירותי הסעות כאמור בסעיף זה ייקבע בתכנית נפרדת בסעיף תקציב משרד החינוך; בסעיף זה –

"מוסד חינוך מוכר" – כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949;

"מורים" – מורים שיקבע שר החינוך בתכנית לפי סעיף זה, לרבות מורים שהם עובדי הוראה או עובדי הוראה בגמלאות, סטודנטים או מתנדב בשירות לאומי מתנדב כהגדרתו בחוק שירות אזרחי, התשע"ז-2017;

"מתנדב בשירות לאומי" – בת או בן המשרתים בהתנדבות בשירות לאומי כאמור בפסקה 3(ב) להגדרה "ילד" שבסעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995;

"סטודנט" – כהגדרתו בחוק שילוב סטודנטים במערכת החינוך, התשס"ה-2005;

"סעיף תקציב" ו"תכנית" – כהגדרתם בחוק תקציב שנתי, כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

שמירת דינים

4.       חוק זה בא להוסיף על הטבות הניתנות לפי כל דין.

תיקון פקודת מס הכנסה – הוראת שעה (תיקון מס' 1)  תשס"ט-2008 (תיקון מס' 2)  תש"ע-2010

5.       (א)  פקודת מס הכנסה תיקרא לגבי התקופה האמורה בסעיף 7(ד) כך:

(1)   בסעיף 11(ב) –

(א)   בפסקה (2), אחרי "קרית שמונה" יבוא "או אזור קו עימות דרומי" ובסופה יבוא "לעניין זה, "אזור קו עימות דרומי" – כהגדרתו לפי חוק לסיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), התשס"ז-2007;";

(ב)   בפסקה (3)(ד), המילה "שדרות" – תימחק;

(2)   בתוספת הראשונה, בחלק ב', במקום האמור בה יבוא:

"מועצה אזורית אילות, בית שאן, חצור הגלילית, מועצה אזורית ערבה תיכונה, ערד".

(תיקון מס' 2) תש"ע-2010 (תיקון מס' 3) תשע"א-2011 (תיקון מס' 4) תשע"ו-2015

           (ב)  פקודת מס הכנסה תיקרא לגבי התקופה האמורה בסעיף 7(ה) ו-(ו) ועד יום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014) כך:

(1)   בסעיף 11(ב) –

(א)   אחרי פסקה (1) יבוא:

"(1א) מי שהיה במשך כל שנת המס תושב אזור קו עימות דרומי, זכאי באותה שנה לזיכוי ממס בשיעור של 20% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית עד לסכום של 222,480 שקלים חדשים; לעניין זה, "אזור קו עימות דרומי" – כהגדרתו לפי חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), התשס"ז-2007.";

(ב)   בפסקה (3)(ד), המילה "שדרות" – תימחק;

(תיקון מס' 3) תשע"א-2011

(2)   בתוספת הראשונה, בחלק ב', לא יקראו את היישובים האלה: אבשלום, אור הנר, אביבים, ארז, בארי, גבים, גברעם, דקל, זיקים, זמרת, חולית, יבול, יד מרדכי, יכיני, ישע, יתד, כיסופים, כפר מימון, כפר עזה, כרמיה, כרם שלום, מבטחים, מגן, מפלסים, נחל עוז, ניר יצחק, ניר עוז, ניר עם, נירים, נתיב העשרה, סופה, סעד, עין הבשור, עין השלשה, עלומים, עמיעוז, פרי גן, רעים, שדה אברהם, שובה, שוקדה, תושיה, תלמי יוסף, תקומה.

(תיקון מס' 4) תשע"ו-2015

           (ג)   פקודת מס הכנסה תיקרא לגבי התקופה שמיום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015) עד תום תקופת ההארכה לפי סעיף 7(ו) כך שבסעיף 11, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב1) מי שהיה במשך כל שנת המס תושב אזור קו עימות דרומי, זכאי באותה שנה לזיכוי ממס בשיעור של 20% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית עד לתקרת הכנסה של 241,080 שקלים חדשים, ובלבד שאם הוא זכאי לזיכוי כאמור וכן לזיכוי אחר לפי הוראות סעיף זה, הברירה בידו לבחור באחד מהם; לעניין זה, "אזור קו עימות דרומי" – כהגדרתו לפי חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), התשס"ז-2007".

(תיקון מס' 6) תשע"ז-2017 (תיקון מס' 7) תשפ"ב-2022

           (ד)  פקודת מס הכנסה תיקרא לגבי שנות המס 2017 עד 2025 כך שבסעיף 11, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב1) מי שהיה במשך כל שנת המס תושב אזור קו עימות דרומי זכאי באותה שנה לזיכוי ממס בשיעור של 20% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית עד לתקרת הכנסה של 241,080 שקלים חדשים, ובלבד שאם הוא זכאי לזיכוי כאמור וכן לזיכוי אחר לפי הוראות סעיף זה, הברירה בידו לבחור באחד מהם; לעניין זה, "אזור קו עימות דרומי" – כהגדרתו לפי חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), התשס"ז-2007."

מיום 8.8.2007

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ט מס' 2195 מיום 31.12.2008 עמ' 131 (ה"ח 422)

5. בפקודת מס הכנסה – פקודת מס הכנסה תיקרא לגבי התקופה האמורה בסעיף 7(ד) כך:

 

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ע מס' 2236 מיום 23.3.2010 עמ' 445 (ה"ח 492)

5. (א) פקודת מס הכנסה תיקרא לגבי התקופה האמורה בסעיף 7(ד) כך:

(1) בסעיף 11(ב) –

(א) בפסקה (2), אחרי "קרית שמונה" יבוא "או אזור קו עימות דרומי" ובסופה יבוא "לעניין זה, "אזור קו עימות דרומי" – כהגדרתו לפי חוק לסיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), התשס"ז-2007;";

(ב) בפסקה (3)(ד), המילה "שדרות" – תימחק;

(2) בתוספת הראשונה, בחלק ב', במקום האמור בה יבוא:

"מועצה אזורית אילות, בית שאן, חצור הגלילית, מועצה אזורית ערבה תיכונה, ערד".

(ב) פקודת מס הכנסה תיקרא לגבי התקופה האמורה בסעיף 7(ה) כך:

(1) בסעיף 11(ב) –

(א) אחרי פסקה (1) יבוא:

"(1א) מי שהיה במשך כל שנת המס תושב אזור קו עימות דרומי, זכאי באותה שנה לזיכוי ממס בשיעור של 20% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית עד לסכום של 222,480 שקלים חדשים; לעניין זה, "אזור קו עימות דרומי" – כהגדרתו לפי חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), התשס"ז-2007.";

(ב) בפסקה (3)(ד), המילה "שדרות" – תימחק;

(2) בתוספתה ראשונה, בחלק ב', במקום האמור בה יבוא:

"מועצה אזורית אילות, בית שאן, חצור הגלילית, מועצה אזורית ערבה תיכונה, ערד.".

 

מיום 1.1.2012

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"א מס' 2310 מיום 11.8.2011 עמ' 1023 (ה"ח 405)

(ב) פקודת מס הכנסה תיקרא לגבי התקופה האמורה בסעיף 7(ה) בסעיף 7(ה) ו-(ו) כך:

(1) בסעיף 11(ב) –

(א) אחרי פסקה (1) יבוא:

"(1א) מי שהיה במשך כל שנת המס תושב אזור קו עימות דרומי, זכאי באותה שנה לזיכוי ממס בשיעור של 20% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית עד לסכום של 222,480 שקלים חדשים; לעניין זה, "אזור קו עימות דרומי" – כהגדרתו לפי חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), התשס"ז-2007.";

(ב) בפסקה (3)(ד), המילה "שדרות" – תימחק;

(2) בתוספת הראשונה, בחלק ב', במקום האמור בה יבוא:

"מועצה אזורית אילות, בית שאן, חצור הגלילית, מועצה אזורית ערבה תיכונה, ערד."

לא יקראו את היישובים האלה: אבשלום, אור הנר, אביבים, ארז, בארי, גבים, גברעם, דקל, זיקים, זמרת, חולית, יבול, יד מרדכי, יכיני, ישע, יתד, כיסופים, כפר מימון, כפר עזה, כרמיה, כרם שלום, מבטחים, מגן, מפלסים, נחל עוז, ניר יצחק, ניר עוז, ניר עם, נירים, נתיב העשרה, סופה, סעד, עין הבשור, עין השלשה, עלומים, עמיעוז, פרי גן, רעים, שדה אברהם, שובה, שוקדה, תושיה, תלמי יוסף, תקומה.

 

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ו מס' 2513 מיום 9.12.2015 עמ' 273 (ה"ח 951)

(ב) פקודת מס הכנסה תיקרא לגבי התקופה האמורה בסעיף 7(ה) ו-(ו) ועד יום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014) כך:

(1) בסעיף 11(ב) –

(א) אחרי פסקה (1) יבוא:

"(1א) מי שהיה במשך כל שנת המס תושב אזור קו עימות דרומי, זכאי באותה שנה לזיכוי ממס בשיעור של 20% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית עד לסכום של 222,480 שקלים חדשים; לעניין זה, "אזור קו עימות דרומי" – כהגדרתו לפי חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), התשס"ז-2007.";

(ב) בפסקה (3)(ד), המילה "שדרות" – תימחק;

(2) בתוספת הראשונה, בחלק ב', לא יקראו את היישובים האלה: אבשלום, אור הנר, אביבים, ארז, בארי, גבים, גברעם, דקל, זיקים, זמרת, חולית, יבול, יד מרדכי, יכיני, ישע, יתד, כיסופים, כפר מימון, כפר עזה, כרמיה, כרם שלום, מבטחים, מגן, מפלסים, נחל עוז, ניר יצחק, ניר עוז, ניר עם, נירים, נתיב העשרה, סופה, סעד, עין הבשור, עין השלשה, עלומים, עמיעוז, פרי גן, רעים, שדה אברהם, שובה, שוקדה, תושיה, תלמי יוסף, תקומה.

(ג) פקודת מס הכנסה תיקרא לגבי התקופה שמיום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015) עד תום תקופת ההארכה לפי סעיף 7(ו) כך שבסעיף 11, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב1) מי שהיה במשך כל שנת המס תושב אזור קו עימות דרומי, זכאי באותה שנה לזיכוי ממס בשיעור של 20% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית עד לתקרת הכנסה של 241,080 שקלים חדשים, ובלבד שאם הוא זכאי לזיכוי כאמור וכן לזיכוי אחר לפי הוראות סעיף זה, הברירה בידו לבחור באחד מהם; לעניין זה, "אזור קו עימות דרומי" – כהגדרתו לפי חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), התשס"ז-2007.

 

מיום 30.7.2017

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ז מס' 2651 מיום 30.7.2017 עמ' 1050 (ה"ח 723)

הוספת סעיף קטן 5(ד)

 

מיום 8.2.2022

תיקון מס' 7

ס"ח תשפ"ב מס' 2958 מיום 8.2.2022 עמ' 744 (ה"ח 1498)

(ד) פקודת מס הכנסה תיקרא לגבי שנות המס 2017 עד 2021 עד 2025 כך שבסעיף 11, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

ביצוע ותקנות

6.       שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.

תחולה והוראת שעה (תיקון מס' 1) תשס"ט-2008 (תיקון מס' 3) תשע"א-2011

7.       (א)  (בוטל).

           (ב)  הוראות סעיפים 3, 4 ו-6 יחולו לתקופה של 12 חודשים מיום תחילתו של חוק זה; שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להאריך את תחולתן של ההוראות האמורות לתקופה אחת נוספת שלא תעלה על 12 חודשים (בסעיף זה – תקופת ההארכה).

           (ג)   הוראות סעיף 2 יחולו לגבי הכנסת עבודה המשתלמת בעד עבודה בחודש יולי 2007 ועד חודש דצמבר 2008.

(תיקון מס' 1) תשס"ט-2008

           (ד)  הוראות סעיף 11 וחלק ב' לתוספת הראשונה לפקודת מס הכנסה, כנוסחן בסעיף 5(א) לחוק זה, יחולו בשנות הכספים 2007 עד 2009.

(תיקון מס' 2) תש"ע-2010

           (ה)  הוראות סעיף 11 וחלק ב' לתוספת הראשונה לפקודת מס הכנסה, כנוסחן בסעיף 5(ב) לחוק זה, יחולו בשנת הכספים 2010; שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להאריך את תחולתן של ההוראות האמורות לשנת הכספים 2011[2].

(תיקון מס' 3) תשע"א-2011 (תיקון מס' 4) תשע"ו-2015 (תיקון מס' 6) תשע"ז-2017

           (ו)   שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להאריך את הוראות סעיף 11 וחלק ב' לתוספת הראשונה לפקודת מס הכנסה, כנוסחן בסעיף 5(ב), (ג) או (ד) לחוק זה, לפי העניין, לתקופות נוספות שלא יעלו על שנתיים כל אחת, ככל שהדבר מוצדק עקב המצב הביטחוני ששורר באזור קו עימות דרומי בשל סמיכותו לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה או ששרר בתקופת ההארכה הקודמת[3].

(תיקון מס' 6) תשע"ז-2017

           (ז)   שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע כי בשנת כספים מסוימת, החלה בתקופה הקבועה בסעיף 5(ד), לא תחול ההוראה הקבועה בסעיף 11(ב1) לפקודת מס הכנסה, כנוסחו בסעיף האמור, אם שוכנע כי הפסיק לשרור המצב הביטחוני באזור קו עימות דרומי בשל סמיכותו לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה, שהצדיק את הזיכוי ממס כאמור.

מיום 1.1.2009

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ט מס' 2195 מיום 31.12.2008 עמ' 131 (ה"ח 422)

7. (א) הוראות לפי סעיף 1, לרבות הצו שנקבע לפיו אלא אם כן נקבע בצו אחרת לגבי היישובים והאזורים שנקבעו בצו, כולם או חלקם, יחולו בשנות הכספים 2007 ו-2008, ואם האריך שר האוצר את תוקפם של הסעיפים כאמור בסעיף קטן (ב) – עד תום תקופת ההארכה 2007 עד 2009.

(ב) הוראות סעיפים 3, 4 ו-6 יחולו לתקופה של 12 חודשים מיום תחילתו של חוק זה; שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להאריך את תחולתן של ההוראות האמורות לתקופה אחת נוספת שלא תעלה על 12 חודשים (בסעיף זה – תקופת ההארכה).

(ג) הוראות סעיף 2 יחולו לגבי הכנסת עבודה המשתלמת בעד עבודה בחודש יולי 2007 ועד חודש דצמבר 2008.

(ד) הוראות סעיף 11 וחלק ב' לתוספת הראשונה לפקודת מס הכנסה, כנוסחן בסעיף 5 לחוק זה, יחולו בשנת הכספים 2007; שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להאריך את תחולתן של ההוראות האמורות לשנת הכספים 2008 בשנות הכספים 2007 עד 2009.

 

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ע מס' 2236 מיום 23.3.2010 עמ' 445 (ה"ח 492)

7. (א) הוראות לפי סעיף 1, לרבות הצו שנקבע לפיו אלא אם כן נקבע בצו אחרת לגבי היישובים והאזורים שנקבעו בצו, כולם או חלקם, יחולו בשנות הכספים 2007 עד 2009 עד 2010.

(ב) הוראות סעיפים 3, 4 ו-6 יחולו לתקופה של 12 חודשים מיום תחילתו של חוק זה; שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להאריך את תחולתן של ההוראות האמורות לתקופה אחת נוספת שלא תעלה על 12 חודשים (בסעיף זה – תקופת ההארכה).

(ג) הוראות סעיף 2 יחולו לגבי הכנסת עבודה המשתלמת בעד עבודה בחודש יולי 2007 ועד חודש דצמבר 2008.

(ד) הוראות סעיף 11 וחלק ב' לתוספת הראשונה לפקודת מס הכנסה, כנוסחן בסעיף 5 בסעיף 5(א) לחוק זה, יחולו בשנות הכספים 2007 עד 2009.

(ה) הוראות סעיף 11 וחלק ב' לתוספת הראשונה לפקודת מס הכנסה, כנוסחן בסעיף 5(ב) לחוק זה, יחולו בשנת הכספים 2010; שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להאריך את תחולתן של ההוראות האמורות לשנת הכספים 2011.

 

מיום 1.1.2012

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"א מס' 2310 מיום 11.8.2011 עמ' 1023 (ה"ח 405)

7. (א) הוראות לפי סעיף 1, לרבות הצו שנקבע לפיו אלא אם כן נקבע בצו אחרת לגבי היישובים והאזורים שנקבעו בצו, כולם או חלקם, יחולו בשנות הכספים 2007 עד 2010.

(ב) הוראות סעיפים 3, 4 ו-6 יחולו לתקופה של 12 חודשים מיום תחילתו של חוק זה; שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להאריך את תחולתן של ההוראות האמורות לתקופה אחת נוספת שלא תעלה על 12 חודשים (בסעיף זה – תקופת ההארכה).

(ג) הוראות סעיף 2 יחולו לגבי הכנסת עבודה המשתלמת בעד עבודה בחודש יולי 2007 ועד חודש דצמבר 2008.

(ד) הוראות סעיף 11 וחלק ב' לתוספת הראשונה לפקודת מס הכנסה, כנוסחן בסעיף 5(א) לחוק זה, יחולו בשנות הכספים 2007 עד 2009.

(ה) הוראות סעיף 11 וחלק ב' לתוספת הראשונה לפקודת מס הכנסה, כנוסחן בסעיף 5(ב) לחוק זה, יחולו בשנת הכספים 2010; שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להאריך את תחולתן של ההוראות האמורות לשנת הכספים 2011.

(ו) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להאריך את הוראות סעיף 11 וחלק ב' לתוספת הראשונה לפקודת מס הכנסה, כנוסחן בסעיף 5(ב) לחוק זה, לתקופות נוספות שלא יעלו על שנתיים כל אחת, ככל שהדבר מוצדק עקב המצב הביטחוני ששורר באזור קו עימות דרומי בשל סמיכותו לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה או ששרר בתקופת ההארכה הקודמת.

 

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ו מס' 2513 מיום 9.12.2015 עמ' 273 (ה"ח 951)

(ו) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להאריך את הוראות סעיף 11 וחלק ב' לתוספת הראשונה לפקודת מס הכנסה, כנוסחן בסעיף 5(ב) לחוק זה בסעיף 5(ב) או (ג) לחוק זה, לפי העניין, לתקופות נוספות שלא יעלו על שנתיים כל אחת, ככל שהדבר מוצדק עקב המצב הביטחוני ששורר באזור קו עימות דרומי בשל סמיכותו לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה או ששרר בתקופת ההארכה הקודמת.

 

מיום 30.7.2017

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ז מס' 2651 מיום 30.7.2017 עמ' 1050 (ה"ח 723)

(ו) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להאריך את הוראות סעיף 11 וחלק ב' לתוספת הראשונה לפקודת מס הכנסה, כנוסחן בסעיף 5(ב) או (ג) 5(ב), (ג) או (ד) לחוק זה, לפי העניין, לתקופות נוספות שלא יעלו על שנתיים כל אחת, ככל שהדבר מוצדק עקב המצב הביטחוני ששורר באזור קו עימות דרומי בשל סמיכותו לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה או ששרר בתקופת ההארכה הקודמת.

(ז) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע כי בשנת כספים מסוימת, החלה בתקופה הקבועה בסעיף 5(ד), לא תחול ההוראה הקבועה בסעיף 11(ב1) לפקודת מס הכנסה, כנוסחו בסעיף האמור, אם שוכנע כי הפסיק לשרור המצב הביטחוני באזור קו עימות דרומי בשל סמיכותו לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה, שהצדיק את הזיכוי ממס כאמור.

תכנית ראשונה לשיעורי תגבור

8.       תכנית ראשונה לפי סעיף 3 תובא לאישור ועדת הכספים של הכנסת לא יאוחר משישים ימים מיום תחילתו של חוק זה.

 

 

                                      אהוד אולמרט                                       רוני בר-און

                                                   ראש הממשלה                                                        שר האוצר

           שמעון פרס                                         דליה איציק

               נשיא המדינה                                                  יושבת ראש הכנסת

 

 * פורסם ס"ח תשס"ז מס' 2109 מיום 8.8.2007 עמ' 459 (ה"ח הכנסת תשס"ז מס' 150 עמ' 174).

ק"ת תשס"ח מס' 6653 מיום 6.3.2008 עמ' 598 – צו תשס"ח-2008; תחילתו ביום 1.1.2008.

תוקן ס"ח תשס"ט מס' 2195 מיום 31.12.2008 עמ' 131 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 422 עמ' 252) – תיקון מס' 1 בסעיף 4 בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 169 והוראת שעה), תשס"ט-2008; ר' סעיף 5(א) לענין תחילה.

ס"ח תש"ע מס' 2236 מיום 23.3.2010 עמ' 445 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 492 עמ' 556) – תיקון מס' 2; תחילתו ביום 1.1.2010.

ק"ת תשע"א מס' 7022 מיום 10.8.2011 עמ' 1250 – תק' תשע"א-2011.

ס"ח תשע"א מס' 2310 מיום 11.8.2011 עמ' 1023 (ה"ח הכנסת תשע"א מס' 405 עמ' 234) – תיקון מס' 3; תחילתו ביום 1.1.2012.

ק"ת תשע"ב מס' 7081 מיום 19.1.2012 עמ' 671 – תק' תשע"ב-2012.

ק"ת תשע"ג מס' 7200 מיום 1.1.2013 עמ' 408 – תק' תשע"ג-2013.

ק"ת תשע"ה מס' 7528 מיום 1.7.2015 עמ' 1330 – תק' תשע"ה-2015.

ס"ח תשע"ו מס' 2513 מיום 9.12.2015 עמ' 273 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 951 עמ' 1566, 1604) – תיקון מס' 4 בסעיף 2 לחוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה), תשע"ו-2015; ר' סעיף 3 לענין תחילה, הוראות מעבר ושמירת תוקף. תוקן ס"ח תשע"ז מס' 2656 מיום 6.8.2017 עמ' 1109 (ה"ח הכנסת תשע"ז מס' 723 עמ' 230) – תיקון מס' 214 (תיקון) תשע"ז-2017; תחילתו ביום 1.1.2017. ס"ח תשע"ט מס' 2782 מיום 13.1.2019 עמ' 294 (ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1090 עמ' 624) – תיקון מס' 214 (תיקון מס' 2) תשע"ט-2019 בסעיף 107 לחוק להסדרת מתן שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית על ידי מוסדות לגמילות חסדים, תשע"ט-2019; תחילתו ביום 1.1.2019.

3. (א) תחילתו של פרק זה ביום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016) (בסעיף זה – יום התחילה).

(ב) תושב של יישוב שערב יום התחילה היה זכאי לזיכוי ממס לפי הוראות סעיף 11 לפקודה כנוסחו ערב יום התחילה, והיישוב חדל להיות יישוב מוטב לפי הוראות סעיף 11, כנוסחו בחוק זה, זכאי בשנות המס 2016 ו-2017 בשנות המס 2016, 2017 ו-2018 לזיכוי ממס לפי הוראות סעיף 11 לפקודת כנוסחו ערב יום התחילה, ובלבד שהוא היה תושב היישוב האמור בשנת המס 2016 או שנת המס 2017, לפי העניין, ולא יחולו לעניין זה הוראות סעיף 11(ב)(4) לפקודה שנת המס 2017 או שנת המס 2018, לפי העניין.

 (ג) תושב של יישוב שערב יום התחילה היה זכאי לזיכוי ממס לפי הוראות סעיף 11 לפקודה כנוסחו ערב יום התחילה, ובשנות המס 2016 ו-2017 בשנות המס 2016, 2017 ו-2018 הוא זכאי לזיכוי ממס לפי הוראות סעיף 11(ב)(1) לפקודה כנוסחו בחוק זה, ייווסף לזיכוי ממס שהוא זכאי לו בשנות המס האמורות שיעור של 2% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית ולתקרת ההכנסה ייווס, סכום נוסף על הסכום הקבוע בסעיף 11(ב)(1) לפקודה כנוסחו בחוק זה בסך של 24,000 שקלים חדשים.

 (ד) תושב של יישוב במועצה אזורית שלפחות מחצית מיישוביה הם יישוב מוטב כהגדרתו בסעיף 11 לפקודה כנוסחו בחוק זה ומתקיימים לגבי אותו יישוב הוראות פסקאות (2) עד (4) להגדרה "יישוב מוטב" יהיה זכאי בשנות המס 2016 ו-2017 בשנות המס 2016, 2017 ו-2018 לזיכוי ממס בשיעור ובתקרה כאמור בסעיף 11(ב)(1) לפקודה כנוסחו בחוק זה, אם הוא היה תושב היישוב האמור בשנת המס 2016 או שנת המס 2017, לפי העניין, ולא יחולו לעניין זה הוראות סעיף 11(ב)(4) לפקודה שנת המס 2017 או שנת המס 2018, לפי העניין.

 (ה) מי שהיה במשך כל שנת המס 2015 תושב היישובים מזרעה, בית ג'ן, כסרא סמיע, ערד, בית שאן, חצור הגלילית או יישוב בתחום שיפוטה של המועצה האזורית אילות או המועצה האזורית ערבה תיכונה, זכאי באותה שנה לזיכוי ממס בשיעור של 11% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית עד לתקרת הכנסה של 160,560 שקלים חדשים.

 (ו) תושב של יישוב שהיה זכאי לזיכוי ממס בשנת 2018 לפי הוראות סעיפים קטנים (ב) עד (ד), ימשיך להיות זכאי לזיכוי ממס לפי הוראות אותם סעיפים קטנים עד יום כ"ז בסיוון התשע"ט (30 ביוני 2019), אם היה תושב היישוב האמור בשנת 2019 עד המועד האמור.

ק"ת תשע"ז מס' 7776 מיום 13.2.2017 עמ' 692 – תק' תשע"ז-2017.

ס"ח תשע"ז מס' 2632 מיום 5.4.2017 עמ' 667 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 947 עמ' 994) – תיקון מס' 5 בסעיף 100 לחוק שירות אזרחי, תשע"ז-2017; תחילתו ביום 1.4.2018.

ס"ח תשע"ז מס' 2651 מיום 30.7.2017 עמ' 1050 (ה"ח הכנסת תשע"ז מס' 723 עמ' 228) – תיקון מס' 6.

ס"ח תשפ"ב מס' 2958 מיום 8.2.2022 עמ' 744 (ה"ח הממשלה תשפ"ב מס' 1498 עמ' 492) – תיקון מס' 7.

[1] ר' ק"ת תשס"ח מס' 6615 מיום 19.9.2007 עמ' 7.

[2] ר' תק' תשע"א-2011: ק"ת תשע"א מס' 7022 מיום 10.8.2011 עמ' 1250.

[3] ר' תק' תשע"ב-2012: ק"ת תשע"ב מס' 7081 מיום 19.1.2012 עמ' 671 לענין תחולת ההוראות בשנת הכספים 2012; תק' תשע"ג-2013: ק"ת תשע"ג מס' 7200 מיום 1.1.2013 עמ' 408 לענין תחולת ההוראות בשנות הכספים 2013 ו-2014; תק' תשע"ה-2015: ק"ת תשע"ה מס' 7528 מיום 1.7.2015 עמ' 1330 לענין תחולת ההוראות בשנות הכספים 2015 ו-2016; תק' תשע"ז-2017: ק"ת תשע"ז מס' 7776 מיום 13.2.2017 עמ' 692 לענין תחולת הוראות סעיף 11 בשנות הכספים 2017 ו-2018.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות