תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – כלבת ופיקוח על כלבים),
תשס"ז-2007

חקלאות טבע וסביבה – בע"ח – פיקוח ומחלות – כלבים

עונשין ומשפט פלילי – עבירות – עבירות מינהליות – קנס מינהלי

בתי משפט וסדרי דין – סדר דין פלילי – עבירות מינהליות – קנס מינהלי

רשויות ומשפט מנהלי – עבירות מינהליות – קנס מינהלי

תוכן ענינים

1

Go

עבירה מינהלית

סעיף 1

1

Go

קנס מינהלי קצוב

סעיף 2

1

Go

עבירה מינהלית חוזרת

סעיף 3

1

Go

עבירה מינהלית נמשכת

סעיף 4


תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – כלבת ופיקוח על כלבים),
תשס"ז-2007
*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-2 לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985 (להלן – החוק), בהסכמת שר החקלאות ופיתוח הכפר, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

עבירה מינהלית

1.       עבירה על הוראה מהוראות החיקוקים כמפורט בטור א' שבתוספת, היא עבירה מינהלית.

קנס מינהלי קצוב

2.       לעבירה מינהלית כאמור בתקנה 1 יהיה קנס מינהלי קצוב, כקבוע לצדה בטור ב' בתוספת.

עבירה מינהלית חוזרת

3.       הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת כמשמעותה בסעיף 2(ג) לחוק יהיה כפל הקנס האמור בתקנה 2, לפי העניין.

עבירה מינהלית נמשכת

4.       הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית נמשכת לעניין סעיף 4(1) לפקודת הכלבת, 1934, תקנה 3(א) לתקנות הכלבת (חיסון), התשס"ה-2005, ותקנה 2(א) לתקנות הכלבת (החזקת כלבים, חתולים וקופים במאורות-בידוד), התשי"ט-1959, יהיה בשיעור החלק העשירי של הקנס הקבוע בתקנה 2, לפי העניין, לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר המועד שנקבע בהתראה כאמור בסעיף 8(ב1) לחוק.

תוספת

                 טור ב'

           טור א'     קנס מינהלי קצוב

           העבירות המינהליות  בשקלים חדשים

(1)      חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002 –

סעיף 2(א)                                                                                         500

סעיף 8(ה) – בתוך שבוע מיום קרות האירוע שלגביו חלה חובת הדיווח      250

סעיף 11(א)                                                                                       500

סעיף 18(ג)(2)                                                                                   1,500

(2)      תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים), התשס"ה-2004 –

תקנה 2                                                                                             10,000

תקנה 3                                                                                             5,000

תקנות 4(1), 5                                                                                    1,500

תקנה 4(3)                                                                                         1,000

תקנה 4(2)                                                                                         500

(3)      תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ה-2005 –

תקנה 19                                                                                           250

(4)      פקודת הכלבת, 1934 –

סעיפים 4(1), 9(א)(1), 9(ב)(1)                                                             2,000

(5)      תקנות הכלבת (חיסון), התשס"ה-2005 –

תקנות 2, 6(ה)                                                                                    4,000

תקנות 3, 6(א)(1), 6(ב)                                                                       1,500

תקנות 6(א)(2), (3) ו-(4)                                                                     1,000

תקנה 8                                                                                             500

תקנות 6(ג) ו-(ד)                                                                                250

(6)      תקנות הכלבת (החזקת כלבים, חתולים וקופים במאורות-בידוד), התשי"ט-1959 –

תקנה 2(א) – ובלבד שחלפו 24 שעות מהמועד שבו נודע לבעל החיה על הנשיכה            2,000

ט"ז בתמוז התשס"ז (2 ביולי 2007)

                                                                            דניאל פרידמן

                                                                                                      שר המשפטים* פורסמו ק"ת תשס"ז מס' 6611 מיום 28.8.2007 עמ' 1126.