כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות), תשס"ח-2008

 

 

משפט פרטי וכלכלה – כספים – בנקאות – שירות ללקוח

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

התעריפון המלא

Go

4

סעיף 3

התעריפונים המצומצמים

Go

4

סעיף 4

הצגת התעריפונים ללקוח ומסירתם

Go

4

סעיף 4א

הצטרפות למסלול

Go

4

סעיף 5

תחילה

Go

5

 

תוספת ראשונה

Go

5

 

תוספת שניה

Go

18

 

תוספת שלישית

Go

19

סעיף 10

כללים

Go

20

 

תוספת רביעית

Go

20

סעיף 4

כללים תשע"ה 2015 כללים

Go

21

 

תוספת חמישית

Go

21

 


בנקאות

כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות), תשס"ח-2008*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 9ט לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981, ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני קובע כללים אלה:

הגדרות

1.       בכללים אלה –

כללים (מס' 2) תשס"ח-2008 כללים תשע"ג-2012

          "אזרח ותיק" – כמשמעותו בחוק האזרחים הותיקים, התש"ן-1989;

מיום 1.9.2008

כללים (מס' 2) תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6705 מיום 26.8.2008 עמ' 1290

הוספת הגדרת "אזרח ותיק"

 

מיום 1.1.2013

כללים תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7196 מיום 27.12.2012 עמ' 369

"אזרח ותיק" – לקוח שהציג לבנק תעודת אזרח ותיק כמשמעותה כמשמעותו בחוק האזרחים הותיקים, התש"ן-1989;

          "אישור עקרוני" – אישור שנותן תאגיד בנקאי לאדם, אשר ביקש מהתאגיד הבנקאי הלוואה, ומסר לו את פרטי הנכס המסוים, שבשלו נכנסת ההלוואה לגדר "הלוואה לדיור";

כללים תשע"ז-2017

          "באמצעות פקיד" – לרבות באמצעות מוקד טלפוני מאויש;

מיום 24.9.2017

כללים תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7854 מיום 24.8.2017 עמ' 1694

הוספת הגדרת "באמצעות פקיד"

כללים תשע"ז-2017

          "בערוץ ישיר" – בלא ממשק ישיר עם פקיד;

מיום 24.9.2017

כללים תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7854 מיום 24.8.2017 עמ' 1694

הוספת הגדרת "בערוץ ישיר"

          "דוח שנתי" – דוח שהוא אחד מאלה:

(1)   דוח כספי שנתי כמשמעותו בפרק השישי לחלק הרביעי בחוק החברות, התשנ"ט-1999;

(2)   דוח שנתי למס הכנסה כמשמעותו בסעיף 131 לפקודת מס הכנסה;

(3)   דוחות תקופתיים, כמשמעותם בסעיף 67 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, ובלבד שיהיו רצופים ותקופתם המצטברת תהיה שנה אחת לפחות;

(4)   אישור חתום בידי רואה חשבון;

          "הלוואה לדיור" – הלוואה שמתקיים בה אחד מאלה, ובלבד שלא ניתנה למטרת עסק:

(1)   היא מיועדת לרכישה או לחכירה של דירת מגורים, בנייתה, הרחבתה או שיפוצה;

(2)   היא מיועדת לרכישת קרקע לבניית דירת מגורים או לרכישת זכות בדירת מגורים תמורת דמי מפתח;

(3)   היא ניתנה במשכון דירת מגורים;

(4)   היא מיועדת, במלואה או בחלקה, למימון פירעון מוקדם של הלוואה כאמור בפסקאות (1) ו-(2);

כללים (מס' 2) תשס"ח-2008

          "יחיד" – לרבות נציגות בית משותף;

מיום 1.9.2008

כללים (מס' 2) תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6705 מיום 26.8.2008 עמ' 1291

הוספת הגדרת "יחיד"

כללים תשע"ז-2017

          "לקוח מזדמן" – מי שאינו בעלים בחשבון המתנהל בתאגיד הבנקאי, מיופה כוח או מורשה חתימה בחשבון כאמור;

מיום 24.9.2017

כללים תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7854 מיום 24.8.2017 עמ' 1694

הוספת הגדרת "לקוח מזדמן"

כללים תשע"ז-2017

          "מכשיר מרוחק" – מכשיר הנמצא במרחק העולה על 500 מטרים מסניף של התאגיד הבנקאי המפעיל אותו;

מיום 24.9.2017

כללים תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7854 מיום 24.8.2017 עמ' 1694

הוספת הגדרת "מכשיר מרוחק"

כללים תשע"ז-2017

          "מכשיר סמוך" – מכשיר הנמצא על גבי קיר של סניף של התאגיד הבנקאי המפעיל אותו או במרחק שאינו עולה על 500 מטרים מסניף של התאגיד הבנקאי המפעיל אותו;

מיום 24.9.2017

כללים תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7854 מיום 24.8.2017 עמ' 1694

הוספת הגדרת "מכשיר סמוך"

כללים תשע"ז-2017

          "מכשיר נדרש" – מכשיר המוצב בהתאם להחלטת המפקח לפי סעיף 28א לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981;

מיום 24.9.2017

כללים תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7854 מיום 24.8.2017 עמ' 1694

הוספת הגדרת "מכשיר נדרש"

כללים תשע"ד-2013

          "מסלול" – כל אחד מאלה: מסלול בסיסי, מסלול מורחב, מסלול מורחב פלוס;

מיום 1.4.2014

כללים תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7309 מיום 28.11.2013 עמ' 282

הוספת הגדרת "מסלול"

כללים תשע"ד-2013

          "מסלול בסיסי" – מסלול הכולל עד פעולה אחת על ידי פקיד ועד 10 פעולות בערוץ ישיר במהלך תקופה של חודש;

מיום 1.4.2014

כללים תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7309 מיום 28.11.2013 עמ' 282

הוספת הגדרת "מסלול בסיסי"

כללים תשע"ד-2013

          "מסלול מורחב" – מסלול הכולל עד 10 פעולות על ידי פקיד ועד 50 פעולות בערוץ ישיר, והכול במהלך תקופה של חודש;

מיום 1.4.2014

כללים תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7309 מיום 28.11.2013 עמ' 282

הוספת הגדרת "מסלול מורחב"

כללים תשע"ד-2013

          "מסלול מורחב פלוס" – מסלול הכולל את הפעולות ומספרן לפי המסלול המורחב, וכן שירותים נוספים לפי החלטת התאגיד הבנקאי, והכול במהלך תקופה של חודש;

מיום 1.4.2014

כללים תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7309 מיום 28.11.2013 עמ' 282

הוספת הגדרת "מסלול מורחב פלוס"

כללים (מס' 2) תשס"ח-2008 כללים תשע"ו-2016 כללים תשע"ט-2019

          "אדם עם מוגבלות" – לקוח שהציג לבנק אישור ממשרד הביטחון או מהמוסד לביטוח לאומי, כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1994, ולפיו הוא סובל מנכות בשיעור של 40% או יותר;

מיום 1.9.2008

כללים (מס' 2) תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6705 מיום 26.8.2008 עמ' 1291

הוספת הגדרת "נכה"

 

מיום 2.8.2016

כללים תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7690 מיום 19.7.2016 עמ' 1644

"נכה" "אדם בעל מוגבלות" – לקוח שהציג לבנק אישור ממשרד הביטחון או מהמוסד לביטוח לאומי, כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1994, ולפיו הוא סובל מנכות בשיעור של 40% או יותר;

 

מיום 1.5.2019

כללים תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8213 מיום 1.5.2019 עמ' 3187

"אדם בעל מוגבלות" "אדם עם מוגבלות" – לקוח שהציג לבנק אישור ממשרד הביטחון או מהמוסד לביטוח לאומי, כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1994, ולפיו הוא סובל מנכות בשיעור של 40% או יותר;

          "עסק קטן" – כל אחד מאלה:

כללים (מס' 2) תשס"ח-2008

(1)   (נמחקה);

(2)   תאגיד שטרם חלפה שנה מיום התאגדותו;

כללים תשס"ח-2008 כללים (מס' 2) תשע"ג-2013 כללים תשע"ה-2015

(3)   תאגיד שמסר לתאגיד הבנקאי דוח שנתי, על פיו מחזור העסקים שלו בשנה שקדמה למועד מסירתו, אינו עולה על חמישה מיליון שקלים חדשים; מסר תאגיד לתאגיד הבנקאי דוח שנתי כאמור, יסווגו התאגיד הבנקאי כעסק קטן החל מה-1 בחודש העוקב לחודש שבו נמסר הדוח השנתי והתאגיד לא יידרש למסור דוח שנתי נוסף; היה לתאגיד הבנקאי יסוד סביר להניח כי מחזור העסקים של אותו תאגיד בשנה האחרונה עולה על חמישה מיליון שקלים חדשים, רשאי הוא לדרוש בכתב מאותו תאגיד למסור לו דוח שנתי; לא נענתה דרישתו זו, רשאי התאגיד הבנקאי לסווג את אותו תאגיד כעסק שאינו עסק קטן החל ב-1 בחודש השני שלאחר משלוח הדרישה;

כללים תשע"ד-2013

(4)   יחיד שהוא עסק, ובלבד שלא מצא התאגיד הבנקאי כי מחזור העסקים של אותו יחיד בשנה האחרונה עולה על חמישה מיליון שקלים חדשים; היה לתאגיד הבנקאי יסוד סביר להניח כי מחזור העסקים של יחיד כאמור בשנה האחרונה עולה על חמישה מיליון שקלים חדשים, רשאי הוא לדרוש בכתב מאותו יחיד למסור לו דוח שנתי; לא נענתה דרישתו זו, רשאי התאגיד הבנקאי לסווגו כעסק שאינו עסק קטן, החל מ-1 בחודש שלאחר החודש העוקב למשלוח הדרישה;

כללים תשע"ה-2015 כללים (תיקון מס' 2) תשע"ה-2015

(5)   על אף האמור בפסקאות (2) עד (4), לעניין חלקים 12 ו-13 לתוספת הראשונה יראו כעסק קטן עסק של יחיד או של תאגיד שטרם חלפה שנה מיום תחילת פעילותו או התאגדותו, בהתאמה, או שמחזור הסליקה השנתי של עסקאות בכרטיסי חיוב שנעשית בעבורו על ידי התאגיד הבנקאי אינו עולה על שלושה מיליון שקלים חדשים בשנה; לעניין פסקה זו, בדיקת מחזור הסליקה השנתי תיעשה על פי הנתונים המצויים בידי התאגיד הבנקאי;

למעט תאגיד שהוקם על פי דין, וכן חברה שכל בעלי המניות בה הם תאגידים שאינם "עסק קטן";

מיום 5.4.2008

כללים תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6678 מיום 5.6.2008 עמ' 983

"עסק קטן" – כל אחד מאלה:

(1) נציגות בית משותף;

(2) תאגיד שטרם חלפה שנה מיום התאגדותו;

(3) תאגיד שמסר לתאגיד הבנקאי דוח שנתי, על פיו מחזור העסקים שלו בשנה שקדמה למועד מסירתו, אינו עולה על מיליון שקלים חדשים, למשך שנה אחת מהיום שבו מסר את הדוח השנתי כאמור שתחילתה ב-1 בחודש שלאחר מסירת הדוח השנתי כאמור;

למעט תאגיד שהוקם על פי דין, וכן חברה שכל בעלי המניות בה הם תאגידים שאינם "עסק קטן";

 

מיום 1.9.2008

כללים (מס' 2) תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6705 מיום 26.8.2008 עמ' 1291

מחיקת פסקה (1) להגדרת "עסק קטן"

הנוסח הקודם:

(1) נציגות בית משותף;

 

מיום 1.8.2013

כללים (מס' 2) תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7261 מיום 24.6.2013 עמ' 1385

(3) תאגיד שמסר לתאגיד הבנקאי דוח שנתי, על פיו מחזור העסקים שלו בשנה שקדמה למועד מסירתו, אינו עולה על חמישה מיליון שקלים חדשים, למשך שנה אחת שתחילתה ב-1 בחודש שלאחר מסירת הדוח השנתי כאמור;

 

מיום 1.4.2014

כללים תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7309 מיום 28.11.2013 עמ' 282

הוספת פסקה (4) להגדרת "עסק קטן"

 

מיום 1.2.2015

כללים תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7486 מיום 29.1.2015 עמ' 808

(3) תאגיד שמסר לתאגיד הבנקאי דוח שנתי, על פיו מחזור העסקים שלו בשנה שקדמה למועד מסירתו, אינו עולה על חמישה מיליון שקלים חדשים, למשך שנה אחת שתחילתה ב-1 בחודש שלאחר מסירת הדוח השנתי כאמור; מסר תאגיד לתאגיד הבנקאי דוח שנתי כאמור, יסווגו התאגיד הבנקאי כעסק קטן החל מה-1 בחודש העוקב לחודש שבו נמסר הדוח השנתי והתאגיד לא יידרש למסור דוח שנתי נוסף; היה לתאגיד הבנקאי יסוד סביר להניח כי מחזור העסקים של אותו תאגיד בשנה האחרונה עולה על חמישה מיליון שקלים חדשים, רשאי הוא לדרוש בכתב מאותו תאגיד למסור לו דוח שנתי; לא נענתה דרישתו זו, רשאי התאגיד הבנקאי לסווג את אותו תאגיד כעסק שאינו עסק קטן החל ב-1 בחודש השני שלאחר משלוח הדרישה;

 

מיום 1.7.2015

כללים תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7486 מיום 29.1.2015 עמ' 808

הוספת פסקה (5) להגדרת "עסק קטן"

 

מיום 1.7.2015

כללים (תיקון מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7523 מיום 28.6.2015 עמ' 1291

(5) על אף האמור בפסקאות (2) עד (4), לעניין חלקים 12 ו-13 לתוספת הראשונה יראו כעסק קטן עסק של יחיד או של תאגיד שטרם חלפה שנה מיום תחילת פעילותו או התאגדותו, בהתאמה, או שמחזור הסליקה השנתי של עסקאות בכרטיסי חיוב שנעשית בעבורו על ידי התאגיד הבנקאי אינו עולה על שלושה מיליון שקלים חדשים בשנה; לעניין פסקה זו תקופה של שנה תימנה החל ב-1 בחודש שלאחר תחילת ההתקשרות בין עסק כאמור לבין התאגיד הבנקאי; לעניין פסקה זו, בדיקת מחזור הסליקה השנתי תיעשה על פי הנתונים המצויים בידי התאגיד הבנקאי;

כללים תשע"ט-2019

          "ערוצי קשר המוצעים על ידי התאגיד הבנקאי" – מענה טלפוני והאזור האישי של הלקוח באתר האינטרנט של התאגיד הבנקאי, לכל הפחות;

מיום 1.5.2019

כללים תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8213 מיום 1.5.2019 עמ' 3187

הוספת הגדרת "ערוצי קשר המוצעים על ידי התאגיד הבנקאי"

כללים תשע"ה-2015

          "פריטה" – מסירת שטר או מטבע או צירוף של שניהם כנגד קבלת שטר או מטבע או צירוף של שניהם בערך שווה לסכום הנקוב בהם, למעט החלפה של הילך חוקי ישן בהילך חוקי חדש בעריך זהה;

מיום 1.2.2015

כללים תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7486 מיום 29.1.2015 עמ' 808

הוספת הגדרת "פריטה"

          "ש"ח" – שקלים חדשים;

כללים תשע"ה-2015 כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

          "תחילת קבלת השירות" – בחשבון עובר ושב – בעת חתימת הלקוח על חוזה פתיחת החשבון; בהנפקת כרטיס חיוב – בעת חתימת הלקוח על חוזה ההנפקה; במתן הלוואה לדיור – בעת מתן האישור העקרוני ללקוח; בסליקה של עסקאות בכרטיסי חיוב – בעת חתימת הלקוח על חוזה הסליקה.

מיום 1.7.2015

כללים תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7486 מיום 29.1.2015 עמ' 808

"תחילת קבלת השירות" – בחשבון עובר ושב – בעת חתימת הלקוח על חוזה פתיחת החשבון; בהנפקת כרטיס אשראי – בעת חתימת הלקוח על חוזה ההנפקה; במתן הלוואה לדיור – בעת מתן האישור העקרוני ללקוח; בסליקה של עסקאות בכרטיסי חיוב – בעת חתימת הלקוח על חוזה הסליקה.

 

מיום 1.7.2015

כללים (תיקון מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7523 מיום 28.6.2015 עמ' 1290

"תחילת קבלת השירות" – בחשבון עובר ושב – בעת חתימת הלקוח על חוזה פתיחת החשבון; בהנפקת כרטיס אשראי חיוב – בעת חתימת הלקוח על חוזה ההנפקה; במתן הלוואה לדיור – בעת מתן האישור העקרוני ללקוח; בסליקה של עסקאות בכרטיסי חיוב – בעת חתימת הלקוח על חוזה הסליקה.

התעריפון המלא כללים (מס' 2) תשע"ג-2013

2.       (א)  התעריפון המלא ללקוחות המקבלים שירות מתאגיד בנקאי הוא כמפורט בתוספת הראשונה.

כללים (מס' 2) תשע"ג-2013 כללים תשע"ה-2015

          (ב)  עמלה שרשאי תאגיד בנקאי לגבות בעד שירות הכלול בתעריפון המלא, תחושב באופן שלא תעלה על סכום או שיעור העמלה הנגבית בעד אותו שירות מתאגיד שאינו עסק קטן, למעט עמלה בעד שירות סליקה של עסקאות בכרטיס חיוב.

כללים תשע"ז-2017

          (ג)   עמלה שרשאי תאגיד בנקאי לגבות בעד שירות הכלול בתעריפון המלא, הניתן בערוץ ישיר, תהיה נמוכה מסכום או משיעור העמלה שהתאגיד הבנקאי קבע לאותו שירות הניתן באמצעות פקיד, למעט אם השירות באמצעות פקיד ניתן בלא עלות.

כללים תשע"ז-2017

          (ד)  תאגיד בנקאי המבקש לגבות מלקוח מזדמן עמלה שקבע לפי התוספת הראשונה, שהיא גבוהה מסכום או משיעור העמלה שהוא קבע כאמור בעד אותו שירות הניתן ללקוח שאינו לקוח מזדמן, יוודא שהלקוח הוא לקוח מזדמן.

מיום 1.8.2013

כללים (מס' 2) תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7261 מיום 24.6.2013 עמ' 1385

2. (א) התעריפון המלא ללקוחות המקבלים שירות מתאגיד בנקאי הוא כמפורט בתוספת הראשונה.

(ב) עמלה שרשאי תאגיד בנקאי לגבות בעד שירות הכלול בתעריפון המלא, תחושב באופן שלא תעלה על סכום או שיעור העמלה הנגבית בעד אותו שירות מתאגיד שאינו עסק קטן.

 

מיום 1.7.2015

כללים תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7486 מיום 29.1.2015 עמ' 808

(ב) עמלה שרשאי תאגיד בנקאי לגבות בעד שירות הכלול בתעריפון המלא, תחושב באופן שלא תעלה על סכום או שיעור העמלה הנגבית בעד אותו שירות מתאגיד שאינו עסק קטן, למעט עמלה בעד שירות סליקה של עסקאות בכרטיס חיוב.

 

מיום 1.11.2017

כללים תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7854 מיום 24.8.2017 עמ' 1694

הוספת סעיפים קטנים 2(ג), 2(ד)

התעריפונים המצומצמים

3.       התעריפונים המצומצמים יהיו כלהלן:

(1)  ללקוחות המקבלים מהתאגיד הבנקאי שירות של ניהול חשבון עובר ושב – כמפורט בתוספת השניה;

(2)  ללקוחות המקבלים מהתאגיד הבנקאי שירות של הלוואה לדיור – כמפורט בתוספת השלישית;

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

(3)  ללקוחות שהתאגיד הבנקאי הנפיק להם כרטיס חיוב – כמפורט בתוספת הרביעית.

כללים תשע"ה-2015

(4)  ללקוחות המקבלים מהתאגיד הבנקאי שירות סליקה של עסקאות בכרטיס חיוב – כמפורט בתוספת החמישית.

מיום 1.7.2015

כללים תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7486 מיום 29.1.2015 עמ' 808

הוספת פסקה 3(4)

 

מיום 1.7.2015

כללים (תיקון מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7523 מיום 28.6.2015 עמ' 1290

(3) ללקוחות שהתאגיד הבנקאי הנפיק להם כרטיס אשראי חיוב – כמפורט בתוספת הרביעית.

הצגת התעריפונים ללקוח ומסירתם כללים תשע"ז-2017

4.       (א)  תאגיד בנקאי יציג בסניפיו, במקום בולט לעין, את התעריפון המלא על נספחיו ואת התעריפונים המצומצמים.

כללים תשע"ג-2012 כללים תשע"ז-2017 כללים תשע"ט-2019

          (ב)  תאגיד בנקאי יאפשר לכל אדם לקבל את התעריפון המלא על נספחיו ואת התעריפונים המצומצמים בערוצי הקשר המוצעים על ידי התאגיד הבנקאי או בסניפיו, על פי העדפת הלקוח, ובאמצעות קישור ישיר מדף הבית של אתר האינטרנט שלו; כן יאפשר התאגיד הבנקאי ללקוחותיו לקבל את התעריפונים המצומצמים באמצעות מכשירים אוטומטיים שהוא מעמיד לשירות לקוחותיו.

          (ג)   תאגיד בנקאי ימסור ללקוח את התעריפון המצומצם המתאים לשירות שמקבל הלקוח מהתאגיד הבנקאי, כאמור בסעיף 3, בעת תחילת קבלת השירות.

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

          (ד)  לעניין חלק 12 לתוספת הראשונה ולעניין התוספת החמישית, לגבי לקוחות שחשבונם מנוהל במטבע חוץ, רשאי התאגיד הבנקאי להציג את מחירי השירותים במטבע חוץ.

כללים תשע"ז-2017 כללים תשע"ט-2019

          (ה)  תאגיד בנקאי יציג, במסך הכניסה של כל מכשיר אוטומטי המאפשר משיכת מזומן או באמצעות סימון על גבי המכשיר האוטומטי, מידע על אודות העמלה שהוא גובה בעד משיכת מזומן לפי סוגי כרטיסי החיוב ובהתאם לסוג המכשיר; לעניין זה –

          "מסך כניסה" – מסך המופיע באופן אוטומטי לפני פעולה כלשהי של הלקוח;

          "סוג מכשיר" – מכשיר מאוחר, מכשיר סמוך ומכשיר נדרש.

מיום 1.1.2013

כללים תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7196 מיום 27.12.2012 עמ' 369

(ב) תאגיד בנקאי יאפשר לכל אדם לקבל את התעריפון המלא והתעריפונים המצומצמים בסניפיו, ובאמצעות קישור ישיר מדף הבית של אתר האינטרנט שלו; כן יאפשר התאגיד הבנקאי ללקוחותיו לקבל את התעריפונים המצומצמים באמצעות מכשירים אוטומטיים שהוא מעמיד לשירות לקוחותיו.

 

מיום 1.7.2015

כללים (תיקון מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7523 מיום 28.6.2015 עמ' 1290

הוספת סעיף קטן 4(ד)

 

מיום 24.9.2017

כללים תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7854 מיום 24.8.2017 עמ' 1694

4. (א) תאגיד בנקאי יציג בסניפיו, במקום בולט לעין, את התעריפון המלא על נספחיו ואת התעריפונים המצומצמים.

(ב) תאגיד בנקאי יאפשר לכל אדם לקבל את התעריפון המלא והתעריפונים על נספחיו ואת התעריפונים המצומצמים בסניפיו, ובאמצעות קישור ישיר מדף הבית של אתר האינטרנט שלו; כן יאפשר התאגיד הבנקאי ללקוחותיו לקבל את התעריפונים המצומצמים באמצעות מכשירים אוטומטיים שהוא מעמיד לשירות לקוחותיו.

(ג) תאגיד בנקאי ימסור ללקוח את התעריפון המצומצם המתאים לשירות שמקבל הלקוח מהתאגיד הבנקאי, כאמור בסעיף 3, בעת תחילת קבלת השירות.

(ד) לעניין חלק 12 לתוספת הראשונה ולעניין התוספת החמישית, לגבי לקוחות שחשבונם מנוהל במטבע חוץ, רשאי התאגיד הבנקאי להציג את מחירי השירותים במטבע חוץ.

(ה) תאגיד בנקאי יציג, במסך הכניסה של כל מכשיר אוטומטי המאפשר משיכת מזומן, מידע על אודות העמלה שהוא גובה בעד משיכת מזומן לפי סוגי כרטיסי החיוב ובהתאם לסוג המכשיר; לעניין זה –

"מסך כניסה" – מסך המופיע באופן אוטומטי לפני פעולה כלשהי של הלקוח;

"סוג מכשיר" – מכשיר מאוחר, מכשיר סמוך ומכשיר נדרש.

 

מיום 1.5.2019

סעיף קטן 4(ב) מיום 30.6.2019

כללים תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8213 מיום 1.5.2019 עמ' 3187

(ב) תאגיד בנקאי יאפשר לכל אדם לקבל את התעריפון המלא על נספחיו ואת התעריפונים המצומצמים בסניפיו בערוצי הקשר המוצעים על ידי התאגיד הבנקאי או בסניפיו, על פי העדפת הלקוח, ובאמצעות קישור ישיר מדף הבית של אתר האינטרנט שלו; כן יאפשר התאגיד הבנקאי ללקוחותיו לקבל את התעריפונים המצומצמים באמצעות מכשירים אוטומטיים שהוא מעמיד לשירות לקוחותיו.

(ג) תאגיד בנקאי ימסור ללקוח את התעריפון המצומצם המתאים לשירות שמקבל הלקוח מהתאגיד הבנקאי, כאמור בסעיף 3, בעת תחילת קבלת השירות.

(ד) לעניין חלק 12 לתוספת הראשונה ולעניין התוספת החמישית, לגבי לקוחות שחשבונם מנוהל במטבע חוץ, רשאי התאגיד הבנקאי להציג את מחירי השירותים במטבע חוץ.

(ה) תאגיד בנקאי יציג, במסך הכניסה של כל מכשיר אוטומטי המאפשר משיכת מזומן או באמצעות סימון על גבי המכשיר האוטומטי, מידע על אודות העמלה שהוא גובה בעד משיכת מזומן לפי סוגי כרטיסי החיוב ובהתאם לסוג המכשיר; לעניין זה –

"מסך כניסה" – מסך המופיע באופן אוטומטי לפני פעולה כלשהי של הלקוח;

"סוג מכשיר" – מכשיר מאוחר, מכשיר סמוך ומכשיר נדרש.

הצטרפות למסלול כללים תשע"ד-2013

4א.     (א)  תאגיד בנקאי יכלול במסגרת השירותים המוצעים ללקוח את המסלול הבסיסי ואת המסלול המורחב, ויאפשר לכל לקוח להצטרף אליהם.

כללים תשע"ה-2015 כללים תשע"ט-2019

          (ב)  תאגיד בנקאי יאפשר לכל לקוח להצטרף לאחד המסלולים באמצעות מתן הודעה לתאגיד הבנקאי שתימסר בסניף התאגיד הבנקאי או בערוצי הקשר המוצעים על ידי התאגיד הבנקאי, על פי העדפת הלקוח (להלן – הודעת ההצטרפות); ההצטרפות תיכנס לתוקף ב-1 בחודש שלאחר מועד מסירת הודעת ההצטרפות.

כללים תשע"ט-2019

          (ב1) נגבו מלקוח שהוא אזרח ותיק או אדם עם מוגבלות, עמלות לפי פרט 1(א)(2) או (3) שבתוספת הראשונה, בסכום העולה על הסכום שהיה משלם בפועל אילו היה מצטרף למסלול הבסיסי, בכל חודש במהלך תקופה של שנת כספים, יחשב התאגיד הבנקאי את ההפרשים בין הסכומים האמורים; מצא התאגיד הבנקאי כי ההפרשים בכל חודש גבוהים מאפס, יצרפו התאגיד הבנקאי למסלול הבסיסי עד יום 1 במרס של השנה העוקבת; התאגיד הבנקאי יודיע ללקוח כאמור על צירופו למסלול הבסיסי ועל אפשרותו לבטל את צירופו; ההודעה תינתן בכתב באופן שבו נוהג התאגיד הבנקאי למסור לאותו לקוח הודעות.

כללים תשע"ט-2019

          (ב2) נגבו מלקוח שהוא עסק קטן או עוסק מורשה כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, עמלות לפי פרט 1(א)(2) או (3) שבתוספת הראשונה, בסכום העולה על הסכום שהיה משלם בפועל אילו היה מצטרף למסלול הבסיסי או למסלול המרחב, בכל חודש במהלך תקופה של שנת כספים יחשב התאגיד הבנקאי את ההפרשים בין הסכומים האמורים, לגבי כל אחד מהמסלולים; מצא התאגיד הבנקאי כי ההפרשים בכל חודש גבוהים מאפס, יצרפו למסלול הבסיסי או המורחב, בהתאם לממוצע ההפרשים הגבוה יותר, עד יום 1 במרס של השנה העוקבת; התאגיד הבנקאי יודיע ללקוח כאמור על צירופו למסלול ועל אפשרותו לבטל את צירופו; ההודעה תינתן בכתב באופן שבו נוהג התאגיד הבנקאי למסור לאותו לקוח הודעות.

כללים תשע"ה-2015

          (ג)   הצטרף לקוח לאחד המסלולים וחרג מהמכסה המרבית של הפעולות הכלולות באותו מסלול כמפורט בפרט 1(ג) לחלק 1 לתוספת הראשונה, רשאי התאגיד הבנקאי לגבות עמלה בעד הפעולות הנוספות לפי התעריפון המלא; הערות 1 ו-2 המופיעות בטור "הערות" לצד פסקה (2) שבפרט 1(א) לחלק 1 לתוספת הראשונה יחולו על גביית עמלה בעד פעולות נוספות כאמור.

כללים תשע"ה-2015 כללים תשע"ט-2019

          (ד)  לקוח רשאי לבטל את הצטרפותו לאחד המסלולים באמצעות מתן הודעה לתאגיד הבנקאי שתימסר בסניף התאגיד הבנקאי או בערוצי הקשר המוצעים על ידי התאגיד הבנקאי, על פי העדפת הלקוח (להלן – הודעת הביטול); הביטול ייכנס לתוקף ב-1 בחודש שלאחר מועד מסירת הודעת הביטול.

מיום 1.4.2014

כללים תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7309 מיום 28.11.2013 עמ' 282

הוספת סעיף 4א

 

מיום 29.1.2015

כללים תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7486 מיום 29.1.2015 עמ' 808

החלפת סעיפים קטנים 4א(ב) עד 4א(ד)

הנוסח הקודם:

(ב) לקוח רשאי להצטרף לאחד המסלולים באמצעות מתן הודעה לתאגיד הבנקאי בכתב, או באמצעות שיחה מוקלטת, או באמצעות מענה טלפוני ממוחשב (להלן – הודעת ההצטרפות); ההצטרפות תיכנס לתוקף ב-1 לחודש העוקב שלאחר מועד מסירת הודעת ההצטרפות.

(ג) הצטרף לקוח לאחד המסלול וחרג מהמכסה המרבית של הפעולות הכלולות באותו מסלול, רשאי התאגיד הבנקאי לגבות עמלה בעד הפעולות הנוספות לפי התעריפון המלא בכפוף לפרט 1(ג) לחלק 1 לתוספת הראשונה.

(ד) לקוח רשאי לבטל את הצטרפותו לאחד המסלולים באמצעות מתן הודעה לתאגיד הבנקאי בכתב, או באמצעות שיחה מוקלטת, או באמצעות מענה טלפוני ממוחשב (להלן – הודעת הביטול); הביטול ייכנס לתוקף ב-1 לחודש העוקב לאחר מועד מסירת הודעת הביטול.

 

מיום 2.8.2016 (כפוף להוראת שעה להלן)

כללים תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7690 מיום 19.7.2016 עמ' 1644

הוספת סעיף קטן 4א(ב1)

 

מיום 2.8.2016 עד יום 31.12.2016

כללים תשע"ו-2016 הוראת שעה

ק"ת תשע"ו מס' 7690 מיום 19.7.2016 עמ' 1646

(ב1) נגבו מלקוח שהוא אזרח ותיק או אדם בעל מוגבלות עמלות, לפי פרט 1(א)(2) או (3) שבתוספת הראשונה, בסכום העולה על מחיר המסלול הבסיסי, בכל חודש במהלך תקופה של שנת כספים שנה שקדמה ליום פרסום כללים אלה, יצרפו התאגיד הבנקאי למסלול הבסיסי עד יום 1 במרס כ"ח באב התשע"ו (1 בספטמבר 2016) של השנה העוקבת; התאגיד הבנקאי יודיע ללקוח כאמור על צירופו למסלול הבסיסי ועל אפשרותו לבטל את צירופו באחת מהדרכים המנויות בסעיף קטן (ד).

 

מיום 1.5.2019

כללים תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8213 מיום 1.5.2019 עמ' 3187

(ב) תאגיד בנקאי יאפשר לכל לקוח להצטרף לאחד המסלולים באמצעות מתן הודעה לתאגיד הבנקאי שתימסר בסניף התאגיד הבנקאי או באמצעות פקסימיליה או באמצעות חשבון הלקוח באתר האינטרנט של התאגיד הבנקאי או באמצעות שיחה מוקלטת בערוצי הקשר המוצעים על ידי התאגיד הבנקאי, על פי העדפת הלקוח (להלן – הודעת ההצטרפות); ההצטרפות תיכנס לתוקף ב-1 בחודש שלאחר מועד מסירת הודעת ההצטרפות.

(ב1) נגבו מלקוח שהוא אזרח ותיק או אדם בעל מוגבלות עמלות, לפי פרט 1(א)(2) או (3) שבתוספת הראשונה, בסכום העולה על מחיר המסלול הבסיסי, בכל חודש במהלך תקופה של שנת כספים, יצרפו התאגיד הבנקאי למסלול הבסיסי עד יום 1 במרס של השנה העוקבת; התאגיד הבנקאי יודיע ללקוח כאמור על צירופו למסלול הבסיסי ועל אפשרותו לבטל את צירופו באחת מהדרכים המנויות בסעיף קטן (ד).

(ב1) נגבו מלקוח שהוא אזרח ותיק או אדם עם מוגבלות, עמלות לפי פרט 1(א)(2) או (3) שבתוספת הראשונה, בסכום העולה על הסכום שהיה משלם בפועל אילו היה מצטרף למסלול הבסיסי, בכל חודש במהלך תקופה של שנת כספים, יחשב התאגיד הבנקאי את ההפרשים בין הסכומים האמורים; מצא התאגיד הבנקאי כי ההפרשים בכל חודש גבוהים מאפס, יצרפו התאגיד הבנקאי למסלול הבסיסי עד יום 1 במרס של השנה העוקבת; התאגיד הבנקאי יודיע ללקוח כאמור על צירופו למסלול הבסיסי ועל אפשרותו לבטל את צירופו; ההודעה תינתן בכתב באופן שבו נוהג התאגיד הבנקאי למסור לאותו לקוח הודעות.

(ב2) נגבו מלקוח שהוא עסק קטן או עוסק מורשה כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, עמלות לפי פרט 1(א)(2) או (3) שבתוספת הראשונה, בסכום העולה על הסכום שהיה משלם בפועל אילו היה מצטרף למסלול הבסיסי או למסלול המרחב, בכל חודש במהלך תקופה של שנת כספים יחשב התאגיד הבנקאי את ההפרשים בין הסכומים האמורים, לגבי כל אחד מהמסלולים; מצא התאגיד הבנקאי כי ההפרשים בכל חודש גבוהים מאפס, יצרפו למסלול הבסיסי או המורחב, בהתאם לממוצע ההפרשים הגבוה יותר, עד יום 1 במרס של השנה העוקבת; התאגיד הבנקאי יודיע ללקוח כאמור על צירופו למסלול ועל אפשרותו לבטל את צירופו; ההודעה תינתן בכתב באופן שבו נוהג התאגיד הבנקאי למסור לאותו לקוח הודעות.

(ג) הצטרף לקוח לאחד המסלולים וחרג מהמכסה המרבית של הפעולות הכלולות באותו מסלול כמפורט בפרט 1(ג) לחלק 1 לתוספת הראשונה, רשאי התאגיד הבנקאי לגבות עמלה בעד הפעולות הנוספות לפי התעריפון המלא; הערות 1 ו-2 המופיעות בטור "הערות" לצד פסקה (2) שבפרט 1(א) לחלק 1 לתוספת הראשונה יחולו על גביית עמלה בעד פעולות נוספות כאמור.

(ד) לקוח רשאי לבטל את הצטרפותו לאחד המסלולים באמצעות מתן הודעה לתאגיד הבנקאי שתימסר בסניף התאגיד הבנקאי או באמצעות פקסימיליה או באמצעות חשבון הלקוח באתר האינטרנט של התאגיד הבנקאי או באמצעות שיחה מוקלטת בערוצי הקשר המוצעים על ידי התאגיד הבנקאי, על פי העדפת הלקוח (להלן – הודעת הביטול); הביטול ייכנס לתוקף ב-1 בחודש שלאחר מועד מסירת הודעת הביטול.

 

מיום 1.5.2019 עד יום 31.12.2019 (עקב פיזור הכנסות ה-21 וה-22 עד יום 16.6.2020)

כללים תשע"ט-2019 הוראת שעה

ק"ת תשע"ט מס' 8213 מיום 1.5.2019 עמ' 3188

(ב1) נגבו מלקוח שהוא אזרח ותיק או אדם עם מוגבלות, עמלות לפי פרט 1(א)(2) או (3) שבתוספת הראשונה, בסכום העולה על הסכום שהיה משלם בפועל אילו היה מצטרף למסלול הבסיסי, בכל חודש במהלך תקופה של שנת כספים, יחשב התאגיד הבנקאי את ההפרשים בין הסכומים האמורים; מצא התאגיד הבנקאי כי ההפרשים בכל חודש גבוהים מאפס, יצרפו התאגיד הבנקאי למסלול הבסיסי עד יום 1 במרס באוגוסט של השנה העוקבת; התאגיד הבנקאי יודיע ללקוח כאמור על צירופו למסלול הבסיסי ועל אפשרותו לבטל את צירופו; ההודעה תינתן בכתב באופן שבו נוהג התאגיד הבנקאי למסור לאותו לקוח הודעות.

(ב2) נגבו מלקוח שהוא עסק קטן או עוסק מורשה כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, עמלות לפי פרט 1(א)(2) או (3) שבתוספת הראשונה, בסכום העולה על הסכום שהיה משלם בפועל אילו היה מצטרף למסלול הבסיסי או למסלול המרחב, בכל חודש במהלך תקופה של שנת כספים יחשב התאגיד הבנקאי את ההפרשים בין הסכומים האמורים, לגבי כל אחד מהמסלולים; מצא התאגיד הבנקאי כי ההפרשים בכל חודש גבוהים מאפס, יצרפו למסלול הבסיסי או המורחב, בהתאם לממוצע ההפרשים הגבוה יותר, עד יום 1 במרס באוגוסט של השנה העוקבת; התאגיד הבנקאי יודיע ללקוח כאמור על צירופו למסלול ועל אפשרותו לבטל את צירופו; ההודעה תינתן בכתב באופן שבו נוהג התאגיד הבנקאי למסור לאותו לקוח הודעות.

תחילה

5.       תחילתם של כללים אלה כאמור בסעיף 6(ד) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס' 12), התשס"ז-2007 [1].

 

כללים תשע"ד-2013 כללים תשע"ט-2019

תוספת ראשונה

(סעיפים 1, 2, 4 ו-4א)

התעריפון המלא

כללים תשס"ח-2008 כללים (מס' 2) תשס"ח-2008 כללים תשע"ג-2012 כללים תשע"ד-2013 כללים תשע"ה-2015 כללים תשע"ו-2016 כללים תשע"ז-2017 כללים תשע"ט-2019

 

שירות

מחיר

מועד הגביה

הערות

חלק 1 – חשבון עובר ושב

כללים תשע"ג-2012 כללים תשע"ד-2013

1(א) –

(1)

(נמחקה)

 

 

 

 

(2)

פעולה על ידי פקיד

פעולות כמפורט להלן, הנעשות באמצעות פקיד בנק, לרבות באמצעות מוקד טלפוני מאויש:

(1) הפקדת מזומן

(2) משיכת מזומן

(3) הפקה ומסירת תדפיס לבקשת לקוח

(4) העברה או הפקדה לחשבון אחר

(5) פדיון שיק (כולל משיכה בשיק עצמי)

(6) הפקדת שיק (לכל קבוצת שיקים - עד 20 שיקים)

(7) תשלום שובר

(8) פריטת מזומן

... ש"ח. לקוח מזדמן - ... ש"ח.

בתחילת החודש בעד החודש שקדם לו ולגבי לקוח מזדמן – במועד ביצוע הפעולה

1. לקוח שאינו מחזיק כרטיס למשיכת מזומן, לקוח שהוא אדם עם מוגבלות ולקוח שהוא אזרח ותיק, זכאים ל-4 פעולות על ידי פקיד בחודש במחיר פעולה בערוץ ישיר. זכאות כאמור של אדם עם מוגבלות תחל ב-1 בחודש שלאחר הצגת תעודה או אישור כנדרש.

2. במקרה שהתאגיד הבנקאי אינו מעמיד לרשות הלקוחות אפשרות סבירה לבצע פעולות של הפקדת שיקים או הפקדת מזומן בערוץ ישיר, גובהה המרבי של עמלה זו, בשל ביצוע אותן פעולות, יהיה בגובה עמלה בשל פעולה בערוץ ישיר.

3. הבנק רשאי לגבות בחודש את הגבוה מבין שני אלה:

(1) הסכום הכולל של העמלות בשל פעולות בערוץ ישיר ופעולות על ידי פקיד שביצע הלקוח בפועל.

(2) עמלת מינימום בסכום שאינו עולה על מחיר של פעולה אחת על ידי פקיד.

4. אין לגבות עמלה זו נוסף על עמלת טיפול במזומנים על ידי פקיד.

כללים (מס' 2) תשס"ח-2008 כללים תשע"ג-2012 כללים תשע"ד-2013 כללים תשע"ה-2015 כללים תשע"ז-2017

 

(3)

פעולה בערוץ ישיר

אחת הפעולות האלה:

(1) זיכוי חשבון באמצעות מסלקה

(2) חיוב בכרטיס אשראי

(3) הפקדת מזומן

(4) משיכת מזומן במכשיר אוטומטי[2]

(5) העברה או הפקדה לחשבון אחר

(6) תשלום שובר

(7) שאילתת מידע בכל נושא (החל בשאילתה השביעית בחודש)[3]

(8) משיכת שיק

(9) הפקדת שיק (לכל קבוצת שיקים – עד 20 שיקים) לרבות באמצעות תיבת שירות

(10) חיוב על פי הרשאה לחיוב חשבון או הוראת קבע

... ש"ח

בתחילת החודש בעד החודש שקדם לו

אין לגבות את העמלה בעד שאילתות מידע באמצעות האינטרנט, מענה טלפוני ממוחשב (IVR) או בעד פעולת חיוב בכרטיס חיוב מיידי.

במקרה של ביטול הרשאה לחיוב חשבון או הוראת קבע לפני שהוצגו 6 חיובים לפחות – התאגיד הבנקאי רשאי לגבות עמלה בגובה של עד 6 פעולות בערוץ ישיר[4].

 

(4)

פנקס שיקים

רגיל - ... ש"ח (בפיקוח

מיוחד - ... ש"ח

לפי פירוט שיקבע התאגיד הבנקאי בנספח שיצורף לתעריפון ויימסר ללקוח

 

 

כללים תשע"ג-2012

 

(5)

(נמחקה)

 

 

 

כללים תשע"ג-2012

 

(6)

(נמחקה)

 

 

 

 

(7)

שיק בנקאי

... ש"ח

 

 

כללים תשע"ה-2015 כללים תשע"ז-2017

 

(8)

טיפול במזומנים על ידי פקיד

שירות זה כולל:

(1) משיכת מזומן

(2) הפקדת מזומן

(3) פריטת מזומן

מטבעות - ... ש"ח

שטרות - ... אחוז

ולגבי לקוח מזדמן מטבעות - ... ש"ח; שטרות - ... אחוז

לגבי לקוח מזדמן – במועד ביצוע הפעולה

לכל 100 מטבעות

 

מעל 10,000 ש"ח

 

פעולת פריטת מזומן כוללת את משיכתו או הפקדתו; בעד פעולת פריטה הכוללת מטבעות ושטרות, רשאי התאגיד הבנקאי לגבות עמלה אחת בלבד, הגבוהה מבין העמלות בעד פעולות אלה.

 

(9)

החזרת חיוב מסיבת אין כיסוי מספיק (ומהסיבות מוגבל, מעוקל, צו משפטי)

חיוב באמצעות –

(1) הוראת קבע

(2) הרשאה לחיוב חשבון

(3) שיק

... ש"ח

 

 

 

(10)

חיוב מושך בהחזרת שיק מסיבה טכנית

... ש"ח

 

 

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

 

(11)

(נמחקה)

 

 

 

 

(12)

הוראה לביטול חיוב

חיוב:

(1) שיק

(2) חיוב בודד על פי הרשאה לחיוב חשבון

(3) חיוב בודד על פי הוראת קבע

... ש"ח

 

במקרה של ביטול סדרה של שיקים עוקבים ניתן לגבות עמלה מרבית בגובה של 3 הוראות ביטול

(ב) – שירותים מיוחדים או עסקיים

(1)

העברות ברשימה (לרבות משכורת)

לפי פירוט שיקבע התאגיד הבנקאי, ובלבד שלא יעלה על 2 עמלות

... ש"ח

 

 

 

(2)

הוראת קבע לקיזוז יומי

... ש"ח

 

 

 

(3)

טיפול בשיק דחוי

שירות זה כולל –

(1) הפקדת שיק דחוי

(2) שינוי מועד להצגת שיק דחוי

(3) החזרת שיק דחוי למפקיד טרם פירעונו

בדלפק - ... ש"ח

בשידור - ... ש"ח

 

החזרת שיקים דחויים למפקיד אגב סגירת חשבונו בבנק לא תעלה על 5 ש"ח[5]

 

(4)

חיוב מוטב בהחזרת חיוב על פי הרשאה

רגיל - ... ש"ח

הצגה חוזרת - ... ש"ח

 

לעניין זה, "הצגה חוזרת" – מההחזרה השניה ואילך של חיוב על פי הרשאה שבוטלה בהוראת הלקוח או חיוב על פי הרשאה שהוצאה מן ההסדר

כללים תשע"ה-2015

 

(5)

העברה במערכת הזיכויים וההעברת בזמן אמת (RTGS)

לבנק אחר - ... ש"ח

 

במקרה של העברה בסכום של עד 1 מיליון ש"ח, התאגיד הבנקאי יהיה רשאי לגבות בעדה עמלה בסכום שאינו עולה על מחיר שירות של פעולה אחת על ידי פקיד.

כללים תשע"ד-2013 כללים תשע"ה-2015

(ג)

(1)

מסלול בסיסי מסלול הכולל עד פעולה אחת על ידי פקיד ועד 10 פעולות בערוץ ישיר

... ש"ח (בפיקוח)

בתחילת החודש בעד החודש שקדם לו

(1) ההערות המופיעות בטור "הערות", לצד פסקה (2), שבפרט 1(א) לחלק זה לא יחולו על פסקה זו;

(2) שאילתות מידע באמצעות האינטרנט ומענה טלפוני ממוחשב (IVR), לא יימנו במניין הפעולות הכלולות במסלול ואין לגבות עמלה בעדן;

(3) במקרה שהתאגיד הבנקאי אינו מעמיד לרשות הלקוחות אפשרות סבירה לבצע פעולות של הפקדת שירים או הפקדת מזומן בערוץ ישיר, ייחשבו פעולות אלה כפעולות בערוץ ישיר;

(4) במקרה שבו העביר לקוח את הפעילות בחשבון או סגר את חשבונו במהלך החודש, רשאי התאגיד הבנקאי לחייבו בעלות הכוללת של המסלול לאותו חודש.

 

(2)

מסלול מורחב מסלול הכולל עד 10 פעולות על ידי פקיד ועד 50 פעולות בערוץ ישיר

... ש"ח

בתחילת החודש בעד החודש שקדם לו

ההערות המופיעות בטור "הערות" לצד פסקה (1), שבפרט 1(ג) לחלק זה יחולו גם על פסקה זו.

 

(3)

מסלול מורחב פלוס מסלול הכולל את הפעולות ומספרן לפי המסלול המורחב, וכן שירותים נוספים לפי החלטת התאגיד הבנקאי

... ש"ח

בתחילת החודש בעד החודש שקדם לו

ההערות המופיעות בטור "הערות" לצד פסקה (1), שבפרט 1(ג) לחלק זה יחולו גם על פסקה זו.

חלק 2 – מידע, הודעות והתראות

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

2(א) – שירותים נפוצים

(1)

הודעות

שירות זה כולל –

(1) הודעות על פיגור בתשלומים

(2) התראות

(3) הודעות או התראות לפי חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981

(4) (נמחקה)

... ש"ח (בפיקוח)

 

 

 

(2)

מכתב התראה של עורך דין

... ש"ח

 

 

כללים תשע"ו-2016

 

(3)

הפקה או הדפסה של מסמכים המצויים במאגר הממוחשב לבקשת לקוח

זמינים בסניף - ... ש"ח לבקשה בתוספת ... ש"ח לכל עמוד

אינם זמינים בסניף - ... ש"ח לבקשה בתוספת ... ש"ח לכל עמוד

 

לא כולל צפייה בשיקים באינטרנט

אין לגבות עמלה בעד מסירת העתק אחד של הודעה לבקשת לקוח במהלך שישה חודשים מיום סגירת החשבון; לעניין זה, "הודעה" – הודעה שנשלחה בתקשורת ללקוח מכוח דין במהלך ששת החודשים שקדמו לסגירת החשבון

כללים תשע"ה-2015 כללים תשע"ו-2016

 

(4)

דוחות לבקשת לקוח

(א) דוחות סטנדרטיים, כגון:

(1) אישור יתרות

(2) פירוט תשלומים של הלוואה

(3) פירוט רכיבי תשלום של הלוואה

(4) לוח סילוקין נוסף

(5) פירוט תיק ניירות ערך

(6) שחזור תנועות בניירות ערך

(7) אישור בעלות (החל מהאישור השני במהלך שנה)

(8) (נמחקה)

(ב) דוחות הכרוכים באיסוף מידע, למשל: מסירת מידע היסטורי בדבר ריביות, שערי חליפין, שערי ניירות ערך, וכן מכתבים לא סטנדרטיים או מכתב המלצה

דוחות סטנדרטיים - ... ש"ח (בפיקוח)

דוחות הכרוכים באיסוף מידע - ... ש"ח

 

(1) למעט באמצעות האינטרנט

(2) אישור יתרה לפני פירעון מוקדם של הלוואה – פטור מעמלה

 

(5)

איתור מסמכים

... ש"ח לבקשה בתוספת ... ש"ח לכל עמוד

 

 

 

(6)

איתור חשבונות

... ש"ח

 

 

כללים תשע"ה-2015 כללים תשע"ו-2016

(ב) – שירותים מיוחסים או עסקיים

(1)

קבלת מידע בתקשורת לבקשת לקוח

לפי פירוט שיקבע התאגיד הבנקאי, ובלבד שלא יעלה על 3 עמלות

... ש"ח

 

שירות זה כולל מתן מידע באמצעים כמו: פקס', טלפון סלולרי, דואר אלקטרוני, מכשיר לקריאת כרטיס חיוב

אין לגבות עמלה בעד מסירת העתק אחד של הודעה לבקשת לקוח במהלך שישה חודשים מיום סגירת החשבון; לעניין זה, "הודעה" – הודעה שנשלחה בתקשורת ללקוח מכוח דין במהלך ששת החודשים שקדמו לסגירת החשבון

 

(2)

מידע במדיה מגנטית או אלקטרונית

לפי פירוט שיקבע התאגיד הבנקאי, ובלבד שלא יעלה על 2 עמלות

... ש"ח

 

 

 

(3)

הפקה ומשלוח דף תנועות בתדירות מיוחדת לבקשת הלקוח

לפי פירוט שיקבע התאגיד הבנקאי, ובלבד שלא יעלה על 2 עמלות

... ש"ח

 

 

 

(4)

גישה ישירה למחשב הבנק

לפי הפירוט שיקבע התאגיד הבנקאי, ובלבד שלא יעלה על 2 עמלות

... ש"ח

 

 

חלק 3 - אשראי

3(א) – שירותים נפוצים

(1)

הקצאת אשראי

יחיד - ... ש"ח לרבעון

עסק קטן - ... אחוז

 

עמלה זו תיגבה מיחיד במקרה של אי-ניצול מסגרת האשראי ברבעון. במקרה של ניצול חלקי של המסגרת, לקוח יחיד יחויב בריבית הרבעונית או בעמלה, לפי הגבוה מביניהן

כללים תשע"ג-2012

 

(2)

טיפול באשראי ובביטחונות

הלוואות שאינן לדיור – מעל 100,000 ש"ח ... אחוז (מינימום, מכסימום),

ניכיון שיקים – מעל 50,000 ש"ח... אחוז (מינימום, מכסימום)

הלוואות לדיור ... אחוז (מינימום, מכסימום)

מסגרת אשראי לעסק קטן ... אחוז (מינימום, מכסימום)

בהלוואה לדיור העמלה תיגבה לאחר ביצוע עיקר ההליכים לקבלת ההלוואה

(1) אין לגבות את העמלה במקרה של חידוש האשראי, שלא כרוך בשינוי או הוספת ביטחונות. במקרה של הגדלת האשראי – ניתן לגבות את העמלה על ההפרש בלבד

(2) אין לגבות עמלה על העמדת מסגרת אשראי ללקוחות יחידים

כללים תשע"ה-2015

 

(3)

(נמחקה)

 

 

 

כללים תשע"ה-2015

 

(4)

(נמחקה)

 

 

 

כללים תשע"ג-2012 כללים תשע"ט-2019

 

(5)

ערבות בנקאית

ערבות בנקאית מכל סוג (למעט ערבות למשתכנים לפי חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974) (להלן – חוק המכר) ולמעט ערבות בנקאית המובטחת בפיקדון כספי ספציפי

... אחוז (מינימום)

ערבות למשתכנים לפי חוק המכר

... אחוז

ערבות בנקאית המובטחת בפיקדון כספי ספציפי (למעט ערבות למשתכנים לפי חוק המכר)

... אחוז (מינימום)

 

העמלה בעד שירות "ערבות בנקאית המובטחת בפיקדון כספי ספציפי" תהיה נמוכה מהעמלה בעד שירות "ערבות מכל סוג"

 

(6)

הסבת ערבות לפי חוק המכר

... ש"ח

 

 

 

(7)

רישום שעבודים על ידי נציג התאגיד הבנקאי אצל רשם

... ש"ח

 

 

 

(8)

שינוי שעבודים

בבנק - ... ש"ח

אצל רשם - ... ש"ח

 

 

 

(9)

הסכמה ליצירת שעבוד לבנק אחר

... ש"ח (בפיקוח)

 

 

כללים תשע"ו-2016

 

(10)

(א) שינויים בהסכם ההלוואה או בתנאי הערבות לבקשת לקוח או ערב כולל: תקופת ההלוואה, זהות או הרכב לווים או ערבים, מסלול ההלוואה, ריבית, הקפאת תשלומים, איחוד או הפרדת זכאות, מועדי פירעון, תיקון ערבות

(ב) שינויים במועד הפירעון החודשי של הלוואה לדיור לפי סעיף 9ג חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981

... ש"ח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... ש"ח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

התאגיד הבנקאי רשאי לגבות עמלה בסכום שאינו עולה על מחיר שירות של פעולה אחת של פקיד לכל הלוואה בעד כל אחד מארבעת השינויים הראשונים של מועד הפירעון החודשי של הלוואה לדיור בכל שנה

 

(11)

גרירת הלוואה לדיור

הלוואה - ... ש"ח

מענק - ... ש"ח

ערבות או פיקדון ביניים - ... ש"ח

 

 

 

(12)

הנפקה או חידוש של תעודת זכאות

... ש"ח

 

 

 

(13)

פירעון מוקדם

עמלה תפעולית - ... ש"ח

 

עמלה זו נגבית נוסף לשאר התשלומים הנגבים על פי צו הבנקאות (עמלות פירעון מוקדם), התשס"ב-2002, על פי הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 454 ועל פי סעיף 88 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

(ב) – שירותים מיוחדים או עסקיים

(1)

ליווי פיננסי

... אחוז

 

 

חלק 4 – ניירות ערך

כללים תשס"ח-2008 כללים תשע"ג-2012

4(א) – שירותים נפוצים

(1)

קניה, מכירה, ופדיון של ניירות ערך הנסחרים בבורסה בתל אביב (למעט קרנות נאמנות[6], אופציות[7] מעו"ף וחוזים עתידיים במעו"ף)

(כולל קניה או מכירה שלא בוצעה)

מניות ואגרות חוב

... אחוז (מינימום, מכסימום)

מילווה קצר מועד

... אחוז (מינימום, מכסימום)

 

(1) על פיצול הוראה לכמה ביצועים חלקיים באותו יום תיגבה עמלת מינימום אחת ביום לכל הוראה

(2) במקרה של קניה או מכירה שלא בוצעה מסיבה התלויה בלקוח – תיגבה עמלת מינימום רק אם בוצעה פעולה על ידי פקיד

(3) עמלה זו תיגבה גם בשל ביצוע השירות בניירות ערך שאינם נסחרים

(4) בעד פעולה המבוצעת ישירות באמצעות האינטרנט ייגבה שיעור מופחת של ... אחוז לפעולה במניות ובאגרות חוב, ושיעור מופחת של ... אחוז לפעולה במלווה קצר מועד

כללים תשס"ח-2008

 

(2)

קניה, מכירה וכתיבה של אופציות מעו"ף

(כולל קניה או מכירה שלא בוצעה)

... אחוז (מינימום, מכסימום)

 

ההערות שבסעיף (1) יחולו גם על סעיף זה

כללים תשס"ח-2008

 

(3)

קניה, מכירה וכתיבה של חוזים עתידיים במעו"ף

(כולל קניה או מכירה שלא בוצעה)

לפי פירוט שיקבע התאגיד הבנקאי ובלבד שלא יעלה על 2 עמלות

 

הערה (1) שבסעיף (1) תחול גם על סעיף זה.

כללים תשס"ח-2008 כללים תשע"ג-2012

 

(4)

קניה, מכירה ופדיון של ניירות ערך בחוץ לארץ

(כולל קניה או מכירה שלא בוצעה)

מניות, אגרות חוב וקרנות נאמנות

... אחוז (מינימום, מכסימום)

אופציות

... אחוז (מינימום, מכסימום)

 

(1) במקרה של קניה או מכירה שלא בוצעה מסיבה התלויה בלקוח – תיגבה עמלת מינימום רק אם בוצעה פעולה על ידי פקיד

(2) עמלה זו תיגבה גם בשל ביצוע השירות בניירות ערך שאינם נסחרים

כללים תשס"ח-2008 כללים תשע"ג-2012

 

(5)

דמי ניהול פיקדון ניירות ערך (לרבות יחידות השתתפות בקרנות נאמנות)

הנסחרים בארץ

... אחוז (מכסימום)

הנסחרים בחוץ לארץ ... אחוז (מכסימום)

שאינם נסחרים בבורסה ... אחוז (מכסימום)

 

(1) לא ניתן לגבות דמי ניהול פיקדון ניירות ערך שאינם נסחרים בבורסה לאחר שנמחקו מהרישום למסחר, למעט במקרה שהלקוח הוא בעל עניין בחברה שניירות הערך שלה נמחקו מהמסחר בעקבות הצעת רכב מלאה, כמשמעותה בסעיף 336 לחוק החברות, התשנ"ט-1999

(2) לא ניתן לגבות דמי ניהול פיקדון ניירות ערך בעבור מלווה קצר מועד או בעבור קרן כספית כהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ"ה-1994

כללים תשס"ח-2008 כללים תשע"ג-2012

 

(6)

העברת ניירות ערך

לחשבון אותו לקוח בגוף פיננסי אחר - ... ש"ח (להעברה) (בפיקוח)

לחשבון לקוח אחר - ... אחוז (מינימום, מכסימום לתיק)

 

(1) "חשבון אותו לקוח", לרבות חשבון משותף של הלקוח עם בן או בת זוגו

(2) העברת ניירות ערך לחשבון אותו לקוח בעת סגירת חשבון לא תעלה על 10 ש"ח להעברת התיק והוצאות צד ג'[8]

(3) "גוף פיננסי" – כהגדרתו בחוק בנק ישראל, התש"ע-2010

 

(7)

המרת איגרות חוב ושטרי הון למניות, מימוש אופציות והמרת ניירות ערך דואליים

לפי פירוט שיקבע התאגיד הבנקאי על פי סוג הפעולה ובלבד שלא יעלה על 2 עמלות

 

 

(ב) – שירותים מיוחדים או עסקיים

(1)

טיפול בהזמנה של ניירות ערך בהנפקה

איגרות חוב ממשלתיות

... אחוז (מינימום)

שאר ניירות הערך

... אחוז (מינימום)

 

 

 

(2)

עמלת הפצה מרוכש יחידת השתתפות בקרן נאמנות

לפי סוג הקרן

 

במקרים המותרים לפי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס"ו-2006

 

(3)

השאלת ניירות ערך לצורך מכירה בחסר

לפי פירוט שיקבע התאגיד הבנקאי, ובלבד שלא יעלה על 2 עמלות

 

 

 

(4)

עמלת קסטודיאן

... אחוז (מינימום, מכסימום)

 

 

חלק 5 – מטבע חוץ[9]

כללים תשס"ח-2008

 

(1)

עמלת חליפין

לפי פירוט שיקבע התאגיד הבנקאי, ובלבד שלא יעלה על 2 עמלות

... אחוז (מינימום, מכסימום)

 

 

כללים תשס"ח-2008

 

(2)

הפקדת מזומן לחשבון מטבע חוץ או משיכת מזומן מחשבון מטבע חוץ

פירוט הפרשי השער

 

 

 

(3)

החלפת מזומן

שירות זה כולל:

החלפת שטרות בלא שערים, ישנים או פגומים

... אחוז (מינימום)

 

 

 

(4)

גביית שיקים במטבע חוץ

... אחוז (מינימום, מכסימום)

 

 

 

(5)

הפקדת שיק/פדיון שיק או המחאת נוסעים

... דולר + ... אחוז

לפי פירוט שיקבע התאגיד הבנקאי, ובלבד שלא יעלה על 2 עמלות

 

 

 

(6)

מכירת המחאות נוסעים

... אחוז (מינימום, מכסימום)

 

 

 

(7)

שיק בנקאי

... אחוז (מינימום, מכסימום)

 

 

 

(8)

טיפול בשיק משוך על חשבון מטבע חוץ ומוצג לגביה

על ידי בנק בחוץ לארץ

... אחוז (מינימום, מכסימום)

על ידי בנק אחר בארץ

... אחוז (מינימום, מכסימום)

על ידי סניף הבנק בארץ

... דולר

 

 

 

(9)

העברת מטבע חוץ לחוץ לארץ ומחוץ לארץ

חד-פעמית - ... אחוז (מינימום, מכסימום)

קבועה - ... אחוז (מינימום, מכסימום)

 

העברת רנטות או פנסיות לנפגעי נאצים פטורה מעמלה

כללים תשס"ח-2008

 

(10)

העברת מטבע חוץ בארץ ומבנק אחר בארץ

לחשבון או מחשבון אותו לקוח - ... דולר (בפיקוח)

העברה אחרת - ... אחוז (מינימום, מכסימום)

 

"חשבון אותו לקוח" – לרבות חשבון שהלקוח מנהל יחד עם בן או בת זוגו.

העברת מטבע חוץ לחשבון אותו לקוח בעת סגיר תחשבון לא תעלה על 10 ש"ח[10]

 

(11)

ימי ערך

לפי פירוט שיקבע התאגיד הבנקאי בנספח לתעריפון

 

 

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

חלק 6 – כרטיסי חיוב

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

 

(1)

דמי כרטיס

לפי סוגי כרטיס שיקבע התאגיד הבנקאי בנספח לתעריפון

... ש"ח

בתום חודש

תאגיד בנקאי לא יגבה עמלה זו בעד כרטיס חיוב מיידי שהונפק ללקוח שברשותו כרטיס אשראי בתוקף שהונפק על ידי אותו תאגיד בנקאי וזאת לתקופה של 36 חודשים ממועד ההנפקה של כרטיס החיוב המיידי

כללים תשס"ח-2008

 

(1א)

דמי טעינה (לגבי כרטיסים נטענים בלבד)

... ש"ח

 

 

כללים תשע"ה-2015

 

(2)

עמלת תשלום נדחה בשל עסקאות שבוצעו עד יום י"א בשבט התשע"ה (31 בינואר 2015)

... ש"ח

 

 

כללים תשע"ג-2012

 

(3)

(נמחקה)

 

 

 

 

(4)

טיפול בהכחשה לא מוצדקת של עסקה

... ש"ח

 

 

 

(5)

פירעון מוקדם או פירעון מיידי של עסקאות

... ש"ח לבקשה

 

פירעון מוקדם של כל העסקאות בשל ביטול הכרטיס ייחשב לבקשה אחת.

סך כל העמלות בעד ביטול כרטיס אגב סגירת חשבון במקרה שמנפיק הכרטיס הוא הבנק, יהיה כפוף לתקרה של 40 ש"ח

 

(6)

הנפקת כרטיס חליפי

הנפקה רגילה ... ש"ח

הנפקה מיידית ... ש"ח

 

 

כללים תשס"ח-2008 כללים תשע"ג-2012 כללים תשע"ה-2015 כללים (תיקון מס' 2) תשע"ה-2015

 

(7)

עסקאות במטבע חוץ

עסקאות בדולר או באירו ... אחוז

 

עסקאות במטבע אחר ... אחוז

 

העמלה תחושב לפי השער היציג של סכום ההמרה במטבע המקורי שלפיו בוצעה העסקה; בהעדר שער יציג תחושב העמלה לפי סכום החיוב במטבע ההמרה של הסולק הבין-לאומי

כללים תשע"ה-2015 כללים (תיקון מס' 2) תשע"ה-2015

 

(8)

משיכת מטבע חוץ בחוץ לארץ

משיכת מזומן בדולר או באירו ממכשיר אוטומטי - ... אחוז

משיכת מזומן במטבע אחר ממכשיר אוטומטי - ... אחוז

משיכת מזומן בדולר או באירו בדלפק - ... אחוז

משיכת מזומן במטבע אחר בדלפק - ... אחוז

משיכת מזומן במטבע חוץ מחשבון המנוהל באותו מטבע - ... ש"ח

 

העמלה תחושב לפי השער היציג של סכום ההמרה במטבע המקורי שלפיו בוצעה העסקה; בהעדר שער יציג תחושב העמלה לפי סכום החיוב במטבע ההמרה של הסולק הבין-לאומי

 

(9)

רכישת מטבע חוץ מחלפן באמצעות כרטיס אשראי

... דולר

 

 

חלק 7 – סחר חוץ

לפי פירוט שיקבע התאגיד הבנקאי

חלק 8 – עסקאות עתידיות, עסקאות בין-מטבעיות ואחרות

לפי פירוט שיקבע התאגיד הבנקאי

כללים תשע"ה-2015 כללים תשע"ז-2017 כללים תשע"ט-2019

חלק 9 – שירותים מיוחדים

לפי פירוט שיקבע התאגיד הבנקאי

למשל: שמירת דואר בסניף, שכירת כספות, טיפול בשטרות, טיפול בירושות ועיזבונות, משיכת מזומן ממכשיר מרוחק שאינו מכשיר נדרש באמצעות כרטיס שלא הונפק בידי התאגיד הבנקאי, טיפול בהמחאת זכות, ייעוץ פנסיוני כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005, משיכת מזומן במכשיר אוטומטי באמצעות כרטיס נטען שלא מקושר לחשבון עובר ושב, משיכת מזומן במכשיר אוטומטי באמצעות כרטיס חיוב אשר הונפק בחו"ל או על ידי שלוחה של בנק זר

חלק 10 - יהלומים

לפי פירוט שיקבע התאגיד הבנקאי

כללים תשע"ה-2015 כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

חלק 11 – הוצאות צד שלישי

לפי פירוט שיקבע התאגיד הבנקאי בהתאם להוצאות הממשיות. התאגיד הבנקאי יציין בהערות לכל שירות אם נגבו בעדו הוצאות בעבור צד שלישי.

למשל:

אגרות רישום שונות

הערכת שמאי

ביטוח הלוואה לדיור EMI

ייפוי כוח נוטריוני

בדיקת רישומים ברשם החברות

בדיקת רישומים ברשם המקרקעין

החזר שיק או הרשאה לחיוב חשבון לטובת הבנק

הוצאות בנק קורספונדנט

הוצאות ברוקר בחוץ לארץ

ביטוח כספת

דואר לחוץ לארץ

דואר רשום

משלוח כרטיס חיוב חליפי לחוץ לארץ

שימוש במכשירים לקריאת כרטיסי חיוב

משיכת מזומן במטבע חוץ בחוץ לארץ בדלפק

כללים תשע"ה-2015

חלק 12 – סליקה של עסקאות בכרטיס חיוב

שירות

מחיר

מועד הגבייה

הערות

(1) דמי ניהול חשבון סליקה

בית עסק פעיל - ... ש"ח

בתחילת החודש בעד החודש שקדם לו

"בית עסק פעיל" – בית עסק שנסלקה בעבורו פעולת סליקה אחת לפחות במהלך חודש; תאגיד בנקאי לא יגבה מבית עסק פעיל עמלה זו אם סך עמלות הסליקה באותו חודש גבוה ממנה, ובכל מקרה סכומה לא יעלה על ההפרש שבינה לבין סך עמלות הסליקה; העמלה תחושב פעם אחת בחודש בעבור כל סוגי כרטיסי החיוב הנסלקים יחד, ובהתייחס לכלל העסקאות, לרבות עסקאות שנוכו על ידי נותן שירותי ניכיון כהגדרתו בסעיף 7א לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981

(2) דמי הצטרפות של בית עסק אלקטרוני

... ש"ח

 

"בית עסק אלקטרוני" – בית עסק המאפשר ביצוע פעולות מכירה או קנייה, שהתשלום בעדן מבוצע באמצעות האינטרנט או באמצעות הטלפון הנייד (הסלולרי)

(3) שירותי אימות פרטים וביטוח

ביטוח עסקה - ... ש"ח לעסקה

אימות פרטים לכרטיס - ... ש"ח לכרטיס

 

 

(4) ביטול עסקה

... ש"ח לעסקה

 

 

(5) החזר חיוב (Charge Back)

... ש"ח לעסקה

 

 

(6) עיבוד שובר ידני

... ש"ח לשובר

 

 

(7) עמלת סליקה

 

 

לפי פירוט שייקבע בהסכם ההתקשרות עם בית העסק

שירות

מחיר

כללים תשע"ה-2015

חלק 13 – שירותי ניכיון לבתי עסק

לפי פירוט שיקבע התאגיד הבנקאי

נספחים לתעריפון, שיימסרו ללקוח:

נספח א' – הטבות לקבוצות אוכלוסיה

נספח ב' – שיקים מסחריים ומיוחדים

נספח ג' – טבלת ימי הערך

נספח ד' – דמי כרטיס, לפי סוג הכרטיס

כללים תשע"ז-2017

נספח ה' – הטבות לפעילות בערוצים ישירים. הנספח יכיל טבלה ובה עמודות אלה:

(א)  עמודה שכותרתה "שם השירות" ובה יתוארו השירותים באופן הקבוע בתוספת זו;

(ב)  עמודה שכותרתה "מחיר לפי סוגי ערוצים ישירים" ובה יובאו המחירים בפילוח לפי סוגי הערוצים הישירים הקיימים בתאגיד הבנקאי;

(ג)   עמודה שכותרתה "מחיר באמצעות פקיד" ובה יובאו מחירי השירותים באמצעות פקיד, שנקבעו לפי תוספת זו.

 

תוספת שניה

(סעיף 3(1))

תעריפון עובר ושב

 

שירות

מחיר

כללים תשע"ג-2012

1.

(נמחק)

 

 

כללים תשס"ח-2008 כללים (מס' 2) תשס"ח-2008 כללים תשע"ד-2013 כללים תשע"ה-2015 כללים תשע"ו-2016 כללים תשע"ט-2019

2.

פעולות בסיסיות[11]

(א) פעולה על ידי פקיד (פעולות בסניף, כולל פעולות באמצעות טלפון או פקס', באמצעות מוקד טלפוני מאויש)

שירות זה כולל אחת הפעולות האלה, הנעשות באמצעות פקיד בנק, לרבות באמצעות מוקד טלפוני מאויש: הפקדת מזומן, משיכת מזומן, הפקה ומשלוח תדפיס לבקשת לקוח, העברה או הפקדה לחשבון אחר, פדיון שיק (כולל משיכה בשיק עצמי), הפקדת שיק (לכל קבוצת שיקים – עד 20 שיקים), תשלום שובר, פריטת מזומן. לקוח שאינו מחזיק כרטיס למשיכת מזומן, לקוח שהוא אדם עם מוגבלות ולקוח שהוא אזרח ותיק, זכאים ל-4 פעולות על ידי פקיד, בחודש, במחיר פעולה בערוץ ישיר

(ב) פעולה בערוץ ישיר

שירות זה כולל אחת הפעולות האלה: זיכוי חשבון באמצעות מסלקה, חיוב בכרטיס אשראי למעט כרטיס לחיוב מיידי, הפקדת מזומן, משיכת מזומן במכשיר אוטומטי[12], העברה או הפקדה לחשבון אחר, תשלום שובר, שאילתת מידע בכל נושא (החל בשאילתה השביעית בחודש)[13], משיכת שיק, הפקדת שיק (לכל קבוצת שיקים – עד 20 שיקים) לרבות באמצעות תיבת שירות, חיוב על פי הרשאה לחיוב חשבון או הוראת קבע

... ש"ח

כללים תשע"ה-2015

3.

פנקס שיקים

פנקס שיקים רגיל

... ש"ח (בפיקוח)

4.

מסגרת אשראי

(א) הקצאת אשראי ליחיד (במקרה של אי-ניצול מסגרת האשראי ברבעון)[14]

(ב) הקצאת אשראי לעסק קטן

... ש"ח לרבעון

... אחוז

כללים תשע"ג-2012

5.

(נמחק)

 

 

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

6.

החזרת חיובים

(א) החזרת חיוב מסיבת אין כיסוי מספיק (ומהסיבות מוגבל, מעוקל וצו משפטי)

חיוב באמצעות הוראת קבע, הרשאה לחיוב חשבון, שיק

(ב) חיוב מושך בהחזרת שיק מסיבה טכנית

(ג) (נמחקה)

(ד) הוראה לביטול חיוב

חיוב: שיק, חיוב בודד על פי הרשאה לחיוב חשבון וחיוב בודד על פי הוראת קבע

... ש"ח

 

 

... ש"ח

 

... ש"ח

7.

שירותים מיוחדים

(א) טיפול במזומנים על ידי פקיד

שירות זה כולל: משיכת מזומן, הפקדת מזומן ופריטת מזומן

 

 

 

 

 

 

 

(ב) שיק בנקאי

מטבעות

... ש"ח לכל 100 מטבעות

שטרות

... אחוז (מעל 10,000 ש"ח)

... ש"ח

8.

מידע

(א) הפקה או הדפסה של מסמכים המצויים במאגר הממוחשב לבקשת לקוח

זמינים בסניף - ... ש"ח לבקשה בתוספת ... ש"ח לכל עמוד

אינם זמינים בסניף - ... ש"ח לבקשה בתוספת ... ש"ח לכל עמוד

כללים תשע"ה-2015 כללים תשע"ו-2016

 

 

(ב) דוחות לבקשת לקוח (למעט באמצעות האינטרנט)

דוחות סטנדרטיים, כגון: אישור יתרות, פירוט תשלומים של הלוואה, פירוט רכיבי תשלום של הלוואה, לוח סילוקין נוסף, פירוט תיק ניירות ערך, שיחזור תנועות בניירות ערך, אישור בעלות (החל מהאישור השנה במהלך שנה).

דוחות הכרוכים באיסוף מידע, למשל: מסירת מידע היסטורי בדבר ריביות, שערי חליפין, שערי ניירות ערך, וכן מכתבים לא סטנדרטיים.

מכתב המלצה

דוחות סטנדרטיים

... ש"ח (בפיקוח)

 

דוחות הכרוכים באיסוף מידע

... ש"ח

 

 

(ג) איתור מסמכים

... ש"ח לבקשה בתוספת ... ש"ח לכל עמוד

 

 

(ד) קבלת מידע בתקשורת לבקשת הלקוח

שירות זה כולל מתן מידע באמצעים כמו: פקס', טלפון, טלפון סלולרי, דואר אלקטרוני

... ש"ח

9.

שירותים נוספים

לשירותים נוספים ראו התעריפון המלא

 

כללים תשע"ד-2013 כללים תשע"ה-2015

10.

מסלול

(א) מסלול בסיסי מסלול הכולל עד פעולה אחת על ידי פקיד ועד 10 פעולות בערוץ ישיר

... ש"ח לחודש (בפיקוח)

 

 

(ב) מסלול מורחב מסלול הכולל עד 10 פעולות על ידי פקיד ועד 50 פעולות בערוץ ישיר

... ש"ח לחודש

 

 

(ג) מסלול מורחב פלוס מסלול הכולל את הפעולות ומספרן לפי המסלול המורחב, וכן שירותים נוספים לפי החלטת התאגיד הבנקאי

... ש"ח לחודש

כללים תשע"ז-2017

נספחים לתעריפון, שיימסרו ללקוח:

נספח א' – הטבות לקבוצות אוכלוסיה

נספח ה' – הטבות לפעילות בערוצים ישירים – כמפורט בתוספת הראשונה.

 

תוספת שלישית

(סעיף 3(2))

תעריפון משכנתאות

 

שירות

מחיר

1.

תעודת זכאות

הנפקה או חידוש של תעודת זכאות

... ש"ח

2.

פתיחת תיק

טיפול באשראי ובביטחונות של הלוואה לדיור

... אחוז (מינימום, מכסימום)

כללים תשע"ה-2015

3.

(נמחק)

 

 

4.

הסבת ערבות

הסבת ערבות לפי חוק המכר

... ש"ח

5.

שעבודים

(א) רישום שעבודים על ידי נציג הבנק אצל רשם

(ב) הסכמה ליצירת שעבוד לבנק אחר

(ג) שינוי שעבודים

... ש"ח

... ש"ח (בפיקוח)

בבנק - ... ש"ח

אצל רשם - ... ש"ח

6.

גרירת הלוואה לדיור

(א) גרירת הלוואה לדיור לנכס אחר

(ב) גרירת מענק לנכס אחר

(ג) ערבות או פיקדון ביניים

... ש"ח

... ש"ח

... ש"ח

7.

שינויים בהלוואה

(א) שינויים בהסכם ההלוואה או בתנאי הערבות לבקשת לקוח או ערב

כולל:

תקופת ההלוואה,

זהות או הרכב לווים או ערבים,

מסלול ההלוואה, ריבית, הקפאת תשלומים, איחוד/הפרדת זכאות, מועדי פירעון, תיקון ערבות.

(ב) שינויים במועד הפירעון של הלוואה לדיור לפי חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981

... ש"ח

 

 

 

 

 

 

... ש"ח

8.

פירעון מוקדם

עמלה תפעולית

... ש"ח

כללים תשע"ז-2017

9.

מידע

(א) שאילתה בערוץ ישיר

(ב) הפקה או הדפסה של מסמכים המצויים במאגר הממוחשב לבקשת לקוח

(1) זמינים בסניף

 

(2) אינם זמינים בסניף

 

(ג) דוחות לבקשת לקוח

כולל:

אישור יתרות

פירוט תשלומים של הלוואה

פירוט רכיבי תשלום של הלוואה

לוח סילוקין נוסף

(ד) איתור מסמכים

... ש"ח

 

 

... ש"ח לבקשה בתוספת ... ש"ח לכל עמוד

... ש"ח לבקשה בתוספת ... ש"ח לכל עמוד

... ש"ח (בפיקוח)

 

 

 

 

 

... ש"ח לבקשה בתוספת ... ש"ח לכל עמוד

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015 כללים תשע"ז-2017

10.

הודעות, התראות ומעקבים

הודעות

כולל:

הודעות על פיגור בתשלומים

התראות

מכתב התראה של עורך דין

... ש"ח (בפיקוח)

 

 

 

... ש"ח

11.

שירותים נוספים

לשירותים נוספים העשויים להיות כרוכים בשירות של מתן הלוואה לדיור ראו התעריפון המלא

 

כללים תשע"ז-2017

נספחים לתעריפון, שיימסרו ללקוח:

נספח א' – הטבות לקבוצות אוכלוסייה

נספח ה' – הטבות לפעילות בערוצים ישירים – כמפורט בתוספת הראשונה.

 

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

תוספת רביעית

(סעיף 3(3))

תעריפון כרטיסי חיוב

 

שירות

מחיר

1.

דמי כרטיס

על פי סוג הכרטיס

בנספח המצ"ב

כללים תשס"ח-2008

1א.

דמי טעינה

לגבי כרטיסים נטענים בלבד

... ש"ח

כללים תשע"ה-2015

2.

עסקה בתשלומים

עמלת תשלום נדחה בשל עסקאות שבוצעו עד יום י"א בשבט התשע"ה (31 בינואר 2015)

... ש"ח

כללים תשע"ג-2012

3.

שירותים מיוחדים

(א) (נמחק)

(ב) טיפול בהכחשה לא מוצדקת של עסקה

(ג) פירעון מוקדם או מיידי של עסקאות

 

(ד) הנפקת כרטיס חליפי

 

... ש"ח

... ש"ח לבקשה

הנפקה רגילה ... ש"ח

הנפקה מיידית ... ש"ח

כללים תשע"ה-2015 כללים (תיקון מס' 2) תשע"ה-2015

4.

שירותים במטבע חוץ

(א) עסקאות בדולר או באירו

      עסקאות במטבע אחר

(ב) משיכת מזומן בדולר או באירו ממכשיר אוטומטי בחוץ לארץ

     משיכת מזומן במטבע אחר ממכשיר אוטומטי בחוץ לארץ

    משיכת מזומן בדולר או באירו בדלפק

    משיכת מזומן במטבע אחר בדלפק

    משיכת מזומן במטבע חוץ מחשבון המנוהל באותו מטבע

(ג) (נמחקה)

(ד) (נמחקה)

(ה) רכישת מטבע חוץ מחלפן באמצעות כרטיס אשראי

... אחוז

... אחוז

... אחוז

 

... אחוז

 

... אחוז

... אחוז

 

... ש"ח

 

 

... דולר

5.

מידע

(א) הפקה או הדפסה של מסמכים המצויים במאגר הממוחשב לבקשת לקוח

(ב) איתור מסמכים

... ש"ח לבקשה בתוספת ... ש"ח לכל עמוד

... ש"ח לבקשה בתוספת ... ש"ח לכל עמוד

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

6.

שירותים נוספים

לשירותים נוספים, אשר עשויים להיות כרוכים במתן שירות של כרטיסי חיוב, ראו התעריפון המלא

 

כללים תשע"ז-2017

נספחים לתעריפון, שיימסרו ללקוח:

נספח א' – הטבות לקבוצות אוכלוסייה

נספח ד' – דמי כרטיס לפי סוג כרטיס

נספח ה' – הטבות לפעילות בערוצים ישירים – כמפורט בתוספת הראשונה.

 

כללים תשע"ה-2015

תוספת חמישית

(סעיף 3(4))

תעריפון סליקה של עסקאות בכרטיס חיוב

 

שירות

מחיר

1. דמי ניהול חשבון סליקה

 

בית עסק פעיל - ... ש"ח

2. דמי הצטרפות של בית עסק אלקטרוני

"בית עסק אלקטרוני" – בית עסק המאפשר ביצוע פעולות מכירה או קנייה, שהתשלום בעדן מבוצע באמצעות האינטרנט או באמצעות הטלפון הנייד (הסלולרי)

... ש"ח

3. שירותים מיוחדים

(א) שירותי אימות פרטים וביטוח –

   (1) ביטוח עסקה

   (2) אימות פרטים לכרטיס

(ב) ביטול עסקה

(ג) החזר חיוב (Charge Back)

(ד) עיבוד שובר ידני

 

 

... ש"ח לעסקה

... ש"ח לעסקה

... ש"ח לעסקה

... ש"ח לעסקה

... ש"ח לשובר

4. מידע

(א) איתור והפקת מסמכים

 

(ב) קבלת מידע בתקשורת לבקשת לקוח

... ש"ח לבקשה בתוספת ... ש"ח לכל עמוד

... ש"ח

5. אשראי

טיפול באשראי ובביטחונות

הלוואות מעל מאה אלף ש"ח

... אחוז (מינימום, מכסימום),

ניכיון שיקים מעל 50 אלף ש"ח ... אחוז (מינימום, מכסימום),

מסגרות אשראי לעסק קטן

... אחוז (מינימום, מכסימום)

6. עמלת סליקה

לפי פירוט שייקבע בהסכם ההתקשרות עם בית העסק

 

7. שירותים נוספים

שירותים נוספים הכלולים בתעריפון המלא, בכפוף לאישור מראש של המפקח על הבנקים

 

כללים תשע"ז-2017

נספח ה', שיימסר ללקוח – הטבות לפעילות בערוצים ישירים – כמפורט בתוספת הראשונה.

 

 

י"ז בטבת התשס"ח (26 בדצמבר 2007)                               סטנלי פישר

                                                                                                           נגיד בנק ישראל

 

 

גפני

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשס"ח מס' 6637 מיום 8.1.2008 עמ' 310.

תוקנו ק"ת תשס"ח מס' 6678 מיום 5.6.2008 עמ' 983 – כללים תשס"ח-2008; תחילתם ביום 5.4.2008.

ק"ת תשס"ח מס' 6705 מיום 26.8.2008 עמ' 1290 – כללים (מס' 2) תשס"ח-2008; תחילתם ביום 1.9.2008.

ק"ת תש"ע מס' 6839 מיום 22.12.2009 עמ' 298 – כללים תש"ע-2009; תחילתם ארבעה עשר ימים מיום פרסומם.

ק"ת תשע"ג מס' 7196 מיום 27.12.2012 עמ' 369 – כללים תשע"ג-2012; תחילתם ביום 1.1.2013.

ק"ת תשע"ג מס' 7261 מיום 24.6.2013 עמ' 1385 – כללים (מס' 2) תשע"ג-2013; תחילתם ביום 1.8.2013.

ק"ת תשע"ד מס' 7309 מיום 28.11.2013 עמ' 282 – כללים תשע"ד-2013; תחילתם ביום 1.4.2014.

ק"ת תשע"ה מס' 7486 מיום 29.1.2015 עמ' 808 – כללים תשע"ה-2015; ר' סעיף 10 לענין תחילה. תוקנו ק"ת תשע"ה מס' 7502 מיום 23.3.2015 עמ' 1088 – כללים (תיקון) תשע"ה-2015. ק"ת תשע"ה מס' 7523 מיום 28.6.2015 עמ' 1291 – כללים (תיקון מס' 2) תשע"ה-2015.

10. (א) תחילתם של סעיפים 1(1)(א), 1(2), 5(1)(א)(3), 5(1)(ב), 5(2)(א), 5(3), 5(4)(א) ו-8(1) ביום י"ב בשבט התשע"ה (1 בפברואר 2015).

 (ב) תחילתם של סעיפים 5(4)(ב), 5(4)(ג) ו-8(2) ביום י"ב בניסן התשע"ה (1 באפריל 2015) י"ד בתמוז התשע"ה (1 ביולי 2015).

 (ג) תחילתם של סעיפים 1(1)(ב), 1(3), 2, 3, 5(7), 5(8) ו-9 ביום י"ד בתמוז התשע"ה (1 ביולי 2015).

ק"ת תשע"ה מס' 7523 מיום 28.6.2015 עמ' 1290 – כללים (מס' 2) תשע"ה-2015; תחילתם ביום 1.7.2015.

ק"ת תשע"ו מס' 7690 מיום 19.7.2016 עמ' 1644 – כללים תשע"ו-2016; תחילתם 14 ימים מיום פרסומם ור' סעיף 6 לענין הוראת שעה.

ק"ת תשע"ז מס' 7854 מיום 24.8.2017 עמ' 1693 – כללים תשע"ז-2017; ר' סעיף 9 לענין תחילה.

9. (א) תחילתם של כללים אלה, למעט סעיפים 2, 4(3), 5, 6(3), 7 ו-8 תהיה 30 ימים מיום פרסומם.

 (ב) תחילתם של סעיפים 2, 4(3), 5, 6(3), 7 ו-8 ביום י"ב בחשוון התשע"ח (1 בנובמבר 2017).

ק"ת תשע"ט מס' 8213 מיום 1.5.2019 עמ' 3187 – כללים תשע"ט-2019; ר' סעיף 6 לענין תחילה.

6. (א) תחילתם של סעיפים 3(1) ו-5(2)(א) לכללים אלה 60 ימים מיום פרסומם.

 (ב) תחילתו של סעיף 5(2)(ב) לכללים אלה ביום תחילתו של חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 28), התשע"ז-2017 [3.10.2018].

[1] תחילתם ביום 1.7.2008.

[2] משיכה ממכשיר סמוך לסניף או ממכשיר נדרש באמצעות כל כרטיס, או משיכה ממכשיר מרוחק באמצעות כרטיס שהתאגיד הבנקאי הנפיק; לגבי משיכת מזומן ממכשיר מאוחר שאינו מכשיר נדרש באמצעות כרטיס שלא הונפק בידי התאגיד הבנקאי – התאגיד הבנקאי רשאי לגבות מחיר שונה, שיפורט בחלק 9 לתעריפון.

[3] יש לשים לב לסעיף 2(ד) להוראת ניהול בנקאי תקין מס' 415 ולסעיף 31 לכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים), התשנ"ב-1992 (להלן – כללי הגילוי הנאות), שהעולה מהם הוא שהתאגיד הבנקאי אינו רשאי לגבות עמלה בעד שאילתה על מידע בסיסי כהגדרתו שם, ככל שהשאילתה פוטרת את התאגיד הבנקאי מלשלוח ללקוח, על פי כללי הגילוי הנאות, מידע זה; הוראת הניהול הבנקאי התקין האמורה ניתנת לעיון באתר האינטרנט של בנק ישראל, שכתובתו: www.bankisrael.gov.il (להלן – אתר האינטרנט).

[4] סך כל העמלות שיגבה התאגיד הבנקאי בשל פעולות לסגירת חשבון המפורטות להלן לא יעלה על 40 ש"ח (לא כולל עמלות בעד שירות מסלול, החזר הוצאות מסלקת הבורסה, קורספונדנט ועמלות פירעון מוקדם): העברת ניירות ערך לחשבון אותו לקוח בתאגיד בנקאי אחר בארץ, העברת ניירות ערך זרים לחשבון אותו לקוח בתאגיד בנקאי אחר בארץ, העברה בנקאית לחשבון של אותו לקוח בתאגיד בנקאי אחר בארץ, העברת מטבע חוץ לחשבון של אותו לקוח בתאגיד בנקאי אחר בארץ, החזרת שיקים דחויים למפקיד אגב סגירת חשבונו בתאגיד הבנקאי, אישור יתרה לפני פירעון מוקדם, ביטול הרשאות לחיוב חשבון וביטול הוראות קבע.

[5] סך כל העמלות שיגבה התאגיד הבנקאי בשל פעולות לסגירת חשבון המפורטות להלן לא יעלה על 40 ש"ח (לא כולל החזר הוצאות מסלקת הבורסה, קורספונדנט ועמלות פירעון מוקדם): העברת ניירות ערך לחשבון אותו לקוח בתאגיד בנקאי אחר בארץ, העברת ניירות ערך זרים לחשבון אותו לקוח בתאגיד בנקאי אחר בארץ, העברה בנקאית לחשבון של אותו לקוח בתאגיד בנקאי אחר בארץ, העברת מטבע חוץ לחשבון של אותו לקוח בתאגיד בנקאי אחר בארץ, החזרת שיקים דחויים למפקיד אגב סגירת חשבונו בתאגיד הבנקאי, אישור יתרה לפני פירעון מוקדם, ביטול הרשאות לחיוב חשבון וביטול הוראות קבע.

[6] אך לרבות "קרן מחקה", כהגדרתה בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, וכן של קרן להשקעות משותפות בנאמנות, שיחידותיה רשומות בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

[7] אך לרבות אופציה במחיר מימוש 1 ש"ח, הנסחרת בשוק המעו"ף.

[8] סך כל העמלות שיגבה התאגיד הבנקאי בשל פעולות לסגירת חשבון המפורטות להלן לא יעלה על 40 ש"ח (לא כולל החזר הוצאות מסלקת הבורסה, קורספונדנט ועמלות פירעון מוקדם): העברת ניירות ערך לחשבון אותו לקוח בתאגיד בנקאי אחר בארץ, העברת ניירות ערך זרים לחשבון אותו לקוח בתאגיד בנקאי אחר בארץ, העברה בנקאית לחשבון של אותו לקוח בתאגיד בנקאי אחר בארץ, העברת מטבע חוץ לחשבון של אותו לקוח בתאגיד בנקאי אחר בארץ, החזרת שיקים דחויים למפקיד אגב סגירת חשבונו בתאגיד הבנקאי, אישור יתרה לפני פירעון מוקדם, ביטול הרשאות לחיוב חשבון וביטול הוראות קבע.

[9] עמלות בעד שירותים שאינם כלולים בחלק זה, אך כלולים בחלק 1, ייגבו על פי האמור בחלק 1. לעניין חישוב העמלה המינימלית כאמור בחלק 1 – הפקדת מזומן לחשבון מטבע חוץ, משיכת מזומן מחשבון מטבע חוץ, הפקדת שיק, פדיון שיק, העברת מטבע חוץ לחוץ לארץ ומחוץ לארץ, העברת מטבע חוץ בארץ ומבנק אחר בארץ, טיפול בשיק משוך על חשבון מטבע חוץ ומוצג לגביה, ייחשבו כפעולה על ידי פקיד.

[10] סך כל העמלות שיגבה התאגיד הבנקאי בשל פעולות לסגירת חשבון המפורטות להלן לא יעלה על 40 ש"ח (לא כולל החזר הוצאות מסלקת הבורסה, קורספונדנט ועמלות פירעון מוקדם): העברת ניירות ערך לחשבון אותו לקוח בתאגיד בנקאי אחר בארץ, העברת ניירות ערך זרים לחשבון אותו לקוח בתאגיד בנקאי אחר בארץ, העברה בנקאית לחשבון של אותו לקוח בתאגיד בנקאי אחר בארץ, העברת מטבע חוץ לחשבון של אותו לקוח בתאגיד בנקאי אחר בארץ, החזרת שיקים דחויים למפקיד אגב סגירת חשבונו בתאגיד הבנקאי, אישור יתרה לפני פירעון מוקדם, ביטול הרשאות לחיוב חשבון וביטול הוראות קבע.

[11] הבנק רשאי לגבות בחודש את הגבוה מבין שני אלה: (1) הסכום הכולל של העמלות בשל פעולות בערוץ ישיר ופעולות על ידי פקיד, שביצע הלקוח בפועל; (2) עמלת מיניום בסכום שאינו עולה על מחיר של פעולה אחת על ידי פקיד.

[12] משיכה ממכשיר סמוך לסניף או ממכשיר נדרש באמצעות כל כרטיס, או משיכה ממכשיר מרוחק באמצעות כרטיס שהתאגיד הבנקאי הנפיק. לגבי משיכת מזומן ממכשיר מרוחק שאינו מכשיר נדרש באמצעות כרטיס שלא הונפק בידי התאגיד הבנקאי - התאגיד הבנקאי רשאי לגבות מחיר שונה, כפי שיפורט בחלק 9 לתוספת הראשונה.

[13] יש לשים לב לסעיף 2(ד) להוראת ניהול בנקאי תקין מס' 415 ולסעיף, 31 לכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים), התשנ"ב-1992 (להלן – כללי הגילוי הנאות), שהעולה מהם הוא שהתאגיד הבנקאי אינו רשאי לגבות עמלה בעד שאילתה על מידע בסיסי כהגדרתו שם, ככל שהשאילתה פוטרת את התאגיד הבנקאי מלשלוח ללקוח, על פי כללי הגילוי הנאות, מידע זה; הוראת הניהול הבנקאי התקין האמורה ניתנת לעיון באתר האינטרנט של בנק ישראל

[14] במקרה של ניצול חלקי של המסגרת הלקוח יחויב בריבית הרבעונית או בעמלה, לפי הגבוה מביניהן.