נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות), תשס"ח-2008

 

 

משפט פרטי וכלכלה – כספים – שירותים פיננסיים – קופות גמל

משפט פרטי וכלכלה – תאגידים וניירות ערך – קופות גמל

 

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

הוצאות ישירות

Go

3

סעיף 3

הוראת שעה

Go

3

סעיף 3א

הוראת שעה

Go

5

סעיף 3ב

גילוי ודיווח

Go

6

סעיף 4

תחולה

Go

6

סעיף 5

תחילה

Go

7

 


תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות), תשס"ח-2008*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 32(א)(2) ו-(ב) ו-60 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, ולפי סעיפים 36א ו-112 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 (להלן – חוק הביטוח), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

          "ניירות ערך" ו"נייר ערך סחיר" – כהגדרתם בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים), התשע"ב-2012 (בתקנה זו – תקנות ההשקעה);

מיום 8.7.2012

תק' (מס' 3) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7125 מיום 7.6.2012 עמ' 1214

החלפת הגדרת ""ניירות ערך", "נייר ערך סחיר" ו"קרן הון סיכון"" בהגדרת ""ניירות ערך" ו"נייר ערך סחיר""

הנוסח הקודם:

"ניירות ערך", "נייר ערך סחיר" ו"קרן הון סיכון" – כהגדרתם בתקנה 41א לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964 (להלן – תקנות מס הכנסה);

          "נייר ערך לא סחיר" – נייר ערך שאינו נייר ערך סחיר;

          "עמלת ניהול חיצוני" – (נמחקה);

מיום 1.4.2014

תק' (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7363 מיום 1.4.2014 עמ' 1028

מחיקת הגדרת "עמלת ניהול חיצוני"

הנוסח הקודם:

"עמלת ניהול חיצוני" – כל אחת מאלה:

(1) הוצאה הנובעת מהשקעה של קופת גמל בקרנות השקעה שאינן צד קשור או בקרן השקעה שהיא שותפות שהשותף הכללי בה אינו צד קשור, לרבות באמצעות חשבון המנוהל בעבור קופת הגמל המיועד להשקעה רק בקרנות השקעה (בהגדרה זו – חשבון ההשקעה), למעט הוצאה המשולמת למי שמנהל את חשבון ההשקעה בעד הניהול;

(2) הוצאה המשולמת למי שמנהל את חשבון ההשקעה בעד ניהולו, ובלבד שאינו צד קשור;

          "צד קשור" – כמשמעות "צדדים קשורים" בתקנות ההשקעה;

מיום 8.7.2012

תק' (מס' 3) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7125 מיום 7.6.2012 עמ' 1214

החלפת הגדרת "צד קשור"

הנוסח הקודם:

"צד קשור" – כמשמעות "צדדים קשורים" בתקנות מס הכנסה, לחברה המנהלת או למי ששולט בה במישרין או בעקיפין;

          "קרן הון סיכון" – כהגדרתה בפסקה (9) בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

מיום 8.7.2012

תק' (מס' 3) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7125 מיום 7.6.2012 עמ' 1214

הוספת הגדרת "קרן הון סיכון"

          "קרן השקעה" – קרן הון סיכון, קרן נדל"ן, קרן גידור, קרן מזנין, קרן תשתיות, קרן BUY-OUT, קרן אשראי, וכל קרן המשקיעה רק בהשקעות כאמור.

הוצאות ישירות

2.       הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות בנכסי קופת גמל יהיו אלה בלבד:

(1)  עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך סחירים;

(2)  דמי שמירה בשל ניירות ערך סחירים וכל עמלה שגובה מי שמבצע את משמורת ניירות הערך (הקסטודיאן);

(3)  הוצאה הנובעת מהשקעה של קופת גמל בניירות ערך לא סחירים שאינם של צד קשור או ממתן הלוואה למי שאינו עמית או מבוטח, או למי שאינו צד קשור, אם אין ההוצאה משולמת לצד קשור;

(4)  הוצאה הנובעת מהשקעה של קופת גמל בזכויות במקרקעין שאינן של צד קשור, אם אין ההוצאה משולמת לצד קשור;

(5)  (נמחקה);

(6)  מסים החלים על קופת הגמל, על נכסיה, על הכנסותיה ועל עסקאות שנעשו בנכסיה;

(7)  דמי ביטוח בעד ביטוח משנה לקופת גמל משלמת לקצבה שאינה קופת ביטוח, המשולמים בתנאים שעליהם הורה הממונה;

(8)  הוצאה בעד ניהול תביעה או תובענה שהגישה חברה מנהלת בשל השקעה של כספי קופת הגמל שבניהולה, כנגד מי שהושקעו בו כספי הקופה או כנגד נושא משרה בו, בשיעור שלא יעלה על 80 אחוזים מסכום ההוצאה ובמגבלות שיורה עליהם הממונה, ובלבד שאין ההוצאה משולמת לצד קשור; לעניין זה, "נושא משרה" – כהגדרתו בחוק החברות.

מיום 1.4.2014

תק' (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7363 מיום 1.4.2014 עמ' 1028

(5) עמלות ניהול חיצוני;

(6) מסים החלים על קופת הגמל, על נכסיה, על הכנסותיה ועל עסקאות שנעשו בנכסיה;

(7) דמי ביטוח בעד ביטוח משנה לקופת גמל משלמת לקצבה שאינה קופת ביטוח, המשולמים בתנאים שעליהם הורה הממונה;

(8) הוצאה בעד ניהול תביעה או תובענה שהגישה חברה מנהלת בשל השקעה של כספי קופת הגמל שבניהולה, כנגד מי שהושקעו בו כספי הקופה או כנגד נושא משרה בו, בשיעור שלא יעלה על 80 אחוזים מסכום ההוצאה ובמגבלות שיורה עליהם הממונה, ובלבד שאין ההוצאה משולמת לצד קשור; לעניין זה, "נושא משרה" – כהגדרתו בחוק החברות.

 

מיום 1.1.2019

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8060 מיום 16.8.2018 עמ' 2660

(3) הוצאה הנובעת מהשקעה של קופת גמל בניירות ערך לא סחירים שאינם של צד קשור או ממתן הלוואה למי שאינו צד קשור או ממתן הלוואה למי שאינו עמית או מבוטח, או למי שאינו צד קשור, אם אין ההוצאה משולמת לצד קשור;

הוראת שעה

3.       בתקופה שעד יום י"ג בטבת התשע"ח (31 בדצמבר 2017) יראו כאילו –

(1)  בהגדרה ""ניירות ערך" ו"נייר ערך סחיר"", במקום "בתקנה זו" נאמר "בתקנות אלה";

(2)  אחרי ההגדרה "נייר ערך לא סחיר" נאמר:

""עמלת ניהול חיצוני" – הוצאה הנובעת מכל אחד מאלה:

(1)   השקעה של קופת גמל בקרנות השקעה שאינן צד קשור או בקרן השקעה שהיא שותפות שהשותף הכללי בה אינו צד קשור, לרבות באמצעות חשבון המנוהל לקופת הגמל המיועד להשקעה רק בקרנות השקעה (בהגדרה זו – חשבון ההשקעה) או בעד הניהול של חשבון ההשקעה, ובלבד שמנהל חשבון ההשקעה אינו צד קשור;

(2)   ניהול השקעות של קופת גמל שהיא תשלום למנהל תיקים זר, ובלבד שהתקיימו שני אלה:

(א)   כל השקעות קופת הגמל המנוהלות בידי מנהל התיקים הזר הן השקעות בנכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה;

(ב)   מנהל התיקים אינו צד קשור;

(3)   ניהול השקעות של קופת גמל שהיא תשלום לבעל רישיון מנהל תיקים, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(א)   כל השקעות קופת הגמל המנוהלות בידי מנהל התיקים הן השקעות בנכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה;

(ב)   75 אחוזים לפחות מן הנכסים המנוהלים בידי מנהל התיקים לכלל לקוחותיו מושקעים בנכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה;

(ג)    מנהל התיקים אינו צד קשור;

(4)   השקעה של קופת גמל בקרן או בקרן חוץ (בפסקה זו – הקרן) שהיא תשלום למנהל הקרן או לקרן, ובלבד שהתקיימו שני אלה:

(א)   75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן מושקעים בנכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה;

(ב)   מנהל הקרן אינו צד קשור;

(5)   השקעה של קופת גמל בתעודת סל כפי שיורה הממונה ובלבד שמנפיק התעודה אינו צד קשור ושהתקיים אחד מאלה:

(א)   75 אחוזים לפחות מהתחייבות החשיפה של התעודה תהיה לנכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה;

(ב)   75 אחוזים לפחות מהתחייבות החשיפה של התעודה תהיה לנכסים שהונפקו במדינת ישראל לפי מדדים שעליהם יורה הממונה ובתנאים שיורה;

לעניין הגדרה זו –

"בעל רישיון", "מנהל תיקים" ו"ניהול תיקי השקעות" – כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995;

"מנהל תיקים זר" – מי שרשאי לעסוק בניהול תיקי השקעות במדינה מחוץ לישראל לפי הדין החל באותה מדינה ואינו בעל רישיון מנהל תיקים;

"קרן" ו"קרן חוץ" – כהגדרתן בחוק השקעות משותפות בנאמנות;

"תעודת סל" – כהגדרתה בתקנון הבורסה, כמשמעותו בסעיף 46 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;";

(3)  בתקנה 2 –

(1)   האמור בה סומן "(א)" ובסופה נאמר:

"(9)  עמלות ניהול חיצוני;

(10)  הוצאה הנובעת ממתן משכנתה לפימגבלות שעליהם יורה הממונה.";

(2)   אחרי תקנת משנה (א) נאמר:

"(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), סך כל ההוצאות הישירות לפי פסקאות (3), (9) ו-(10) בתקנת משנה (א), למעט הוצאות הנובעות ממתן הלוואה או מהשקעה במניות לא סחירות למימון פרויקטים לתשתיות, לא יעלה על 0.25 אחוז מסך כל השווי המשוערך של נכסי קופת הגמל בתום שנת הכספים שחלפה, ולגבי קופת גמל חדשה שאושרה במהלך שנת כספים, לא יעלה סך כל ההוצאות הישירות בשנת הכספים הראשונה שבה אושרה הקופה, על השיעור האמור מסך כל השווי המשוערך של נכסי הקופה בתום הרבעון הראשון שחלף מהמועד שאושרה.

(ג)    הוראות תקנת משנה (ב) לא יחולו על הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות בנכסי קופת גמל שהיא אחת מאלה:

(1)   קרן ותיקה שמונה לה מנהל מיוחד לפי סעיף 78ד לחוק הפיקוח על הביטוח;

(2)   קופת גמל חדשה או מסלול השקעה חדש בקופת גמל מסלולית שאינו מסלול ברירת המחדל, שעליהם יורה הממונה ובתנאים שיורה, לרבות בדבר חובות גילוי לעמיתי הקופה או המסלול, לפי העניין.

(ד) בתקנה זו –

"מניה לא סחירה" – מניה שאינה רשומה למסחר בבורסה, בבורסת חוץ או בשוק מוסדר כהגדרתם בתקנות ההשקעה;

"מסלול ברירת מחדל" – המסלול שלפי תקנון קופת הגמל המסלולית הוא מסלול ההשקעה שבו ינוהלו הכספים כל עוד לא נבחר מסלול השקעה אחר, ובהעדר מסלול כאמור – המסלול שבו מנוהל החלק הגדול ביותר של הכספים בקופה."

מיום 1.1.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7071 מיום 1.1.2012 עמ' 521

3. בתקופה שעד יום ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2011) ו' באדר התשע"ב (29 בפברואר 2012) יראו כאילו –

 

מיום 1.3.2012

פסקה (5) להגדרת "עמלת ניהול חיצוני" מיום 1.7.2012

תק' (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7097 מיום 29.2.2012 עמ' 861

החלפת תקנה 3

הנוסח הקודם:

הוראת שעה

3. בתקופה שעד יום ו' באדר התשע"ב (29 בפברואר 2012) יראו כאילו –

(1) במקום ההגדרה "עמלות ניהול חיצוני" נאמר:

""עמלת ניהול חיצוני" – כל אחת מאלה:

(1) הוצאה הנובעת מהשקעה של קופת גמל בקרנות השקעה שאינן צד קשור או בקרן השקעה שהיא שותפות שהשותף הכללי בה אינו צד קשור, לרבות באמצעות חשבון המנוהל בעבור קופת הגמל המיועד להשקעה רק בקרנות השקעה (בהגדרה זו – חשבון ההשקעה), למעט הוצאה המשולמת למי שמנהל את חשבון ההשקעה בעד הניהול; או הוצאה המשולמת למי שמנהל את חשבון ההשקעה בעד ניהולו, ובלבד שאינו צד קשור;

(2) הוצאה הנובעת מניהול השקעות של קופת גמל שהיא תשלום למנהל תיקים זר, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(א) כל השקעות קופת הגמל המנוהלות בידי מנהל התיקים הזר הן השקעות בנכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה;

(ב) היה מנהל התיקים צד קשור – התקבל לניהול השקעות הקופה בידי מנהל התיקים גם אישור מראש ובכתב של שני שלישים לפחות מהנציגים החיצוניים בוועדת ההשקעות של הקופה, לאחר שנבחנו חלופות אחרות לניהול ההשקעות;

(3) הוצאה הנובעת מניהול השקעות של קופת גמל שהיא תשלום לבעל רשיון מנהל תיקים, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(א) כל השקעות קופת הגמל המנוהלות בידי מנהל התיקים הן השקעות בנכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה;

(ב) 90 אחוזים לפחות מהנכסים המנוהלים בידי מנהל התיקים בעבור כלל לקוחותיו מושקעים בנכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה;

(ג) מנהל התיקים אינו צד קשור;

(4) הוצאה הנובעת מהשקעה של קופת גמל בקרן או בקרן חוץ (בפסקה זו – הקרן) שהיא תשלום למנהל הקרן או לקרן, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(א) 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן מושקעים בנכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה;

(ב) לגבי השקעה בקרן שאינה קרן חוץ – מנהל הקרן אינו צד קשור; ולגבי השקעה בקרן שהיא קרן חוץ – אם היו מנהל הקרן או הקרן צד קשור – התקבל להשקעה בקרן החוץ גם אישור מראש ובכתב של שני שלישים לפחות מהנציגים החיצוניים בוועדת ההשקעות של הקופה, לאחר שנבחנה האפשרות להשקעה בקרנות אחרות;

לענין הגדרה זו –

"בעל רישיון", מנהל תיקים ו"ניהול תיקי השקעות" – כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995;

"מנהל תיקים זר" – מי שרשאי לעסוק בניהול תיקי השקעות במדינה מחוץ לישראל לפי הדין החל באותה מדינה ואינו בעל רישיון מנהל תיקים;

"קרן" ו"קרן חוץ" – כהגדרתן בחוק השקעות משותפות בנאמנות;";

(2) בתקנה 2, בסופה נאמר:

"(8) הוצאה בעד הליך דירוג פנימי שביצעה החברה המנהלת של קופת הגמל או חברה שבשליטתה או שבשליטת בעל השליטה בה, לשם הערכת סיכון הלווה או הלוואה, ובלבד שנתקבל לתשלום ההוצאה כאמור אישורם מראש של שני שלישים לפחות מהנציגים החיצוניים בוועדת ההשקעות של קופת הגמל, לאחר שבחנו את סבירות ההוצאה ביחס לריבית ההלוואה;".

 

מיום 1.1.2014

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7321 מיום 1.1.2014 עמ' 398

3. בתקופה שעד יום כ"ח בטבת התשע"ד (31 בדצמבר 2013) כ"ט באדר ב' התשע"ד (31 במרס 2014) יראו כאילו –

 

מיום 1.4.2014

תק' (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7363 מיום 1.4.2014 עמ' 1028

החלפת תקנה 3

הנוסח הקודם:

הוראת שעה

3. בתקופה שעד יום כ"ט באדר ב' התשע"ד (31 במרס 2014) יראו כאילו –

(1) במקום ההגדרה "עמלות ניהול חיצוני" נאמר:

""עמלת ניהול חיצוני" – הוצאה הנובעת מכל אחד מאלה:

(1) השקעה של קופת גמל בקרנות השקעה שאינן צד קשור או בקרן השקעה שהיא שותפות שהשותף הכללי בה אינו צד קשור, לרבות באמצעות חשבון המנוהל בעבור קופת הגמל המיועד להשקעה רק בקרנות השקעה (בהגדרה זו – חשבון ההשקעה) או בעד הניהול של חשבון ההשקעה, ובלבד שמנהל חשבון ההשקעה אינו צד קשור;

(2) ניהול השקעות של קופת גמל שהיא תשלום למנהל תיקים זר, ובלבד שהתקיימו שני אלה:

(א) כל השקעות קופת הגמל המנוהלות בידי מנהל התיקים הזר הן השקעות בנכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה;

(ב) מנהל התיקים אינו צד קשור;

(3) ניהול השקעות של קופת גמל שהיא תשלום לבעל רישיון מנהל תיקים, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(א) כל השקעות קופת הגמל המנוהלות בידי מנהל התיקים הן השקעות בנכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה;

(ב) 75 אחוזים לפחות מן הנכסים המנוהלים בידי מנהל התיקים בעבור כלל לקוחותיו מושקעים בנכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה;

(ג) מנהל התיקים אינו צד קשור;

(4) הוצאה הנובעת מהשקעה של קופת גמל בקרן או בקרן חוץ (בפסקה זו – הקרן) שהיא תשלום למנהל הקרן או לקרן, ובלבד שהתקיימו שני אלה:

(א) 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן מושקעים בנכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה;

(ב) מנהל הקרן אינו צד קשור;

(5) השקעה של קופת גמל בתעודת סל, שעליה יורה הממונה ובלבד שהתקיימו שני אלה:

(א) 75 אחוזים לפחות מהתחייבות החשיפה של התעודה תהיה לנכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה;

(ב) מנפיק התעודה אינו צד קשור;

לעניין הגדרה זו –

"בעל רישיון", "מנהל תיקים" ו"ניהול תיקי השקעות" – כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995;

"מנהל תיקים זר" – מי שרשאי לעסוק בניהול תיקי השקעות במדינה מחוץ לישראל לפי הדין החל באותה מדינה ואינו בעל רישיון מנהל תיקים;

"קרן" ו"קרן חוץ" – כהגדרתן בחוק השקעות משותפות בנאמנות;

"תעודת סל" – כהגדרתה בתקנון הבורסה, כמשמעותו בסעיף 46 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;";

(2) בתקנה 2 בסופה נאמר:

"(8) הוצאה בעד הליך דירוג פנימי שביצעה חברה שבשליטת בעל השליטה בחברה המנהלת של קופת הגמל לשם הערכת סיכון של עסקה למימון פרויקטים לתשתיות, ובלבד שלתשלום ההוצאה כאמור התקבל אישורם מראש של שני שלישים לפחות מן הנציגים החיצוניים בוועדת ההשקעות של קופת הגמל, לאחר שבחנו את סבירות ההוצאה ביחס לסיכון בביצוע העסקה;

(9) הוצאה בעד ניהול תביעה או תובענה שהגישה חברה מנהלת בשל השקעה של כספי קופת הגמל שבניהולה, כנגד מי שהושקעו בו כספי הקופה, בשיעורים ובמגבלות שיורה עליהם הממונה, ובלבד שאין ההוצאה משולמת לצד קשור;

(10) הוצאה הנובעת ממתן משכנתה בהתאם למגבלות שעליהם יורה הממונה.".

הוראת שעה

3א.     בתקופה שעד יום ט"ז באדר התשפ"א (28 בפברואר 2021) יראו כאילו –

(1)  בהגדרה ""ניירות ערך" ו"נייר ערך סחיר"", במקום "בתקנה זו" יבוא "בתקנות אלה";

(2)  אחרי ההגדרה "נייר ערך לא סחיר" נאמר:

""עמלת ניהול חיצוני" – הוצאה הנובעת מכל אחד מאלה:

(1)   השקעה של קופת גמל בקרנות השקעה שאינן צד קשור או בקרן השקעה שהיא שותפות שהשותף הכללי בה אינו צד קשור, לרבות באמצעות חשבון המנוהל לקופת הגמל המיועד להשקעה רק בקרנות השקעה (בהגדרה זו – חשבון ההשקעה) או בעד הניהול של חשבון ההשקעה, ובלבד שמנהל חשבון ההשקעה אינו צד קשור;

(2)   ניהול השקעות של קופת גמל שהיא תשלום למנהל תיקים זר, ובלבד שהתקיימו שני אלה:

(א)   כל השקעות קופת הגמל המנוהלות בידי מנהל התקיים הזר הן השקעות בנכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה;

(ב)   מנהל התיקים אינו צד קשור;

(3)   ניהול השקעות של קופת גמל שהיא תשלום לבעל רישיון מנהל תיקים, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(א)   כל השקעות קופת הגמל המנוהלות בידי מנהל התיקים הן השקעות בנכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה;

(ב)   75 אחוזים לפחות מן הנכסים המנוהלים בידי מנהל התיקים לכלל לקוחותיו מושקעים בנכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה;

(ג)    מנהל התיקים אינו צד קשור;

(4)   השקעה של קופת גמל בקרן או בקרן חוץ (בפסקה זו – הקרן) שהיא תשלום למנהל הקרן או לקרן, ובלבד שהתקיימו שני אלה:

(א)   75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן מושקעים בנכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה;

(ב)   מנהל הקרן אינו צד קשור;

(5)   השקעה של קופת גמל בתעודת סל או בקרן מחקה כהגדרתה בחוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 28), התשע"ז-2017, כפי שיורה הממונה ובלבד שמנפיק התעודה או מנהל הקרן, לפי העניין, אינו צד קשור ושהתקיים אחד מאלה:

(א)   75 אחוזים לפחות מהתחייבות החשיפה של התעודה או הקרן יהיו לנכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה;

(ב)   75 אחוזים לפחות מהתחייבות החשיפה של התעודה או הקרן יהיו לנכסים שהונפקו במדינה לפי מדדים שעליהם יורה הממונה ובתנאים שיורה;

(6)   השקעה של קופת גמל בקרן טכנולוגיה עילית כהגדרתה בחוק השקעות משותפות בנאמנות.";

לעניין הגדרה זו –

       ""בעל רישיון", "מנהל תיקים" ו"ניהול תיקי השקעות" – כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995;

       "מנהל תיקים זר" – מי שרשאי לעסוק בניהול תיקי השקעות במדינה מחוץ לישראל לפי הדין החל באותה מדינה ואינו בעל רישיון מנהל תיקים;

"קרן" ו"קרן חוץ" – כהגדרתן בחוק השקעות משותפות בנאמנות;

"תעודת סל" – כהגדרתה בתקנון הבורסה, כמשמעותו בסעיף 46 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;";

(3)  בתקנה 2 –

(1)   האמור בה יסומן "(א)" ובסופה נאמר:

"(9)  עמלת ניהול חיצוני;

(10)  הוצאה הנובעת ממתן משכנתה לפי מגבלות שעליהן יורה הממונה.";

(2)   אחרי תקנת משנה (א) יבוא:

"(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), סך כל ההוצאות הישירות לפי פסקאות (3), (9) ו-(10) בתקנת משנה (א), למעט הוצאות הנובעות ממתן הלוואה או מהשקעה במניות לא סחירות למימון פרויקטים לתשתיות או השקעה בקרנות השקעה למימון פרויקטים לתשתיות בישראל, או מהשקעה בתחום טכנולוגיה עילית (היי-טק) בישראל, בתנאים ובאופן שיורה הממונה, לא יעלה על 0.25 אחוז מסך כל השווי המשוערך של נכסי קופת הגמל, או של מסלול בקופת הגמל, לפי העניין, בתום שנת הכספים שחלפה (בתקנה זו – מגבלת ההוצאה); ולגבי קופת גמל חדשה, או מסלול השקעה חדש שאושרו במהלך שנת כספים, לא יעלה על ממוצע הנכסים שבין השווי המשוערך של נכסי אותה קופה, או אותו מסלול בתום הרבעון הראשון שחלף מהמועד שאושר, לבין השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול בתום שנת הכספים.

(ג)    הוראות תקנת משנה (ב) לא יחולו על הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות בנכסי קופת גמל שהיא אחת מאלה:

(1)   קרן ותיקה שמונה לה מנהל מיוחד לפי סעיף 78ד לחוק הפיקוח על הביטוח;

(2)   קופת גמל חדשה או מסלול השקעה חדש בקופת גמל מסלולית שאינו מסלול ברירת המחדל, שעליהם יורה הממונה ובתנאים שיורה, לרבות בדבר חובות גילוי לעמיתי הקופה או המסלול, לפי העניין.

(ד)   הממונה רשאי, בהתקיים נסיבות חריגות ומטעמים מיוחדים, לקבוע כי לעניין הוצאות ישירות הנובעות מהשקעות שהושקעו ערב שנת הכספים, תחושב מגבלת ההוצאה האמורה בתקנת משנה (ב), כ-0.25 אחוז מסך כל השווי המשוערך של נכסי קופת הגמל, או של מסלול בקופת הגמל, לפי העניין, בתחילת שנת הכספים שחלפה.

(ה)   בתקנה זו –

        "מניה לא סחירה" – מניה שאינה רשומה למסחר בבורסה, בבורסת חוץ או בשוק מוסדר כהגדרתם בתקנות ההשקעה;

        "מסלול ברירת מחדל" – המסלול שלפי תקנון קופת הגמל המסלולית הוא מסלול ההשקעה שבו ינוהלו הכספים כל עוד לא נבחר מסלול השקעה אחר, ובהעדר מסלול כאמור – המסלול שבו מנוהל החלק הגדול ביותר של הכספים בקופה.".

מיום 1.1.2018

פסקה (6) להגדרת "עמלת ניהול חיצוני" ותקנה 2(ד) מיום 16.8.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8060 מיום 16.8.2018 עמ' 2660

הוספת תקנה 3א

 

מיום 16.6.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8744 מיום 9.9.2020 עמ' 2644

3א. בתקופה שעד יום ג' בטבת התשף (31 בדצמבר 2019) יום ט"ז באדר התשפ"א (28 בפברואר 2021) יראו כאילו –

 

מיום 9.9.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8744 מיום 9.9.2020 עמ' 2644

(3) בתקנה 2 –

(1) האמור בה יסומן "(א)" ובסופה נאמר:

"(9) עמלת ניהול חיצוני;

(10) הוצאה הנובעת ממתן משכנתה לפי מגבלות שעליהן יורה הממונה.";

(2) אחרי תקנת משנה (א) יבוא:

"(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), סך כל ההוצאות הישירות לפי פסקאות (3), (9) ו-(10) בתקנת משנה (א), למעט הוצאות הנובעות ממתן הלוואה או מהשקעה במניות לא סחירות למימון פרויקטים לתשתיות או השקעה בקרנות השקעה למימון פרויקטים לתשתיות בישראל, או מהשקעה בתחום טכנולוגיה עילית (היי-טק) בישראל, בתנאים ובאופן שיורה הממונה, לא יעלה על 0.25 אחוז מסך כל השווי המשוערך של נכסי קופת הגמל, או של מסלול בקופת הגמל, לפי העניין, בתום שנת הכספים שחלפה (בתקנה זו – מגבלת ההוצאה); ולגבי קופת גמל חדשה, או מסלול השקעה חדש שאושרו במהלך שנת כספים, לא יעלה על ממוצע הנכסים שבין השווי המשוערך של נכסי אותה קופה, או אותו מסלול בתום הרבעון הראשון שחלף מהמועד שאושר, לבין השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול בתום שנת הכספים.

(ג) הוראות תקנת משנה (ב) לא יחולו על הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות בנכסי קופת גמל שהיא אחת מאלה:

(1) קרן ותיקה שמונה לה מנהל מיוחד לפי סעיף 78ד לחוק הפיקוח על הביטוח;

(2) קופת גמל חדשה או מסלול השקעה חדש בקופת גמל מסלולית שאינו מסלול ברירת המחדל, שעליהם יורה הממונה ובתנאים שיורה, לרבות בדבר חובות גילוי לעמיתי הקופה או המסלול, לפי העניין.

(ד) הממונה רשאי, בהתקיים נסיבות חריגות ומטעמים מיוחדים, לקבוע כי לעניין הוצאות ישירות הנובעות מהשקעות שהושקעו ערב שנת הכספים, תחושב מגבלת ההוצאה האמורה בתקנת משנה (ב), כ-0.25 אחוז מסך כל השווי המשוערך של נכסי קופת הגמל, או של מסלול בקופת הגמל, לפי העניין, בתחילת שנת הכספים שחלפה.

(ה) בתקנה זו –

"מניה לא סחירה" – מניה שאינה רשומה למסחר בבורסה, בבורסת חוץ או בשוק מוסדר כהגדרתם בתקנות ההשקעה;

"מסלול ברירת מחדל" – המסלול שלפי תקנון קופת הגמל המסלולית הוא מסלול ההשקעה שבו ינוהלו הכספים כל עוד לא נבחר מסלול השקעה אחר, ובהעדר מסלול כאמור – המסלול שבו מנוהל החלק הגדול ביותר של הכספים בקופה.".

גילוי ודיווח

3ב.     (א)  גוף מוסדי יידע אדם המעוניין להצטרף כעמית או כמבוטח לקופת גמל, כי נוסף על דמי הניהול ייגבו מנכסי הקופה הוצאות ישירות לפי תקנות אלה, וכן את שיעור ההוצאות הישירות שנגבו בשנה החולפת מנכסי הקופה, בתנאים ובאופן שיורה הממונה.

          (ב)  גוף מוסדי ידווח לעמית או למבוטח לפי ההוראות האמורות את שיעור ההוצאות הישירות שנגבו מנכסי הקופה, וכן את סוגי ההשקעות שבגינם הוא גבה הוצאות ישירות מנכסי הקופה ואת התשואה בניכוי הוצאות ישירות, במסגרת דיווחי קופת הגמל שנשלחים לעמית ולמבוטח לפי הוראות סעיף 35 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, באופן ובתנאים שיורה הממונה.

מיום 9.9.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8744 מיום 9.9.2020 עמ' 2644

הוספת תקנה 3ב

תחולה

4.       תקנות אלה יחולו גם על ביטוחים תלויי תשואה, ויראו לעניין זה את המבטח כחברה מנהלת, ואת הנכסים שהוא מחזיק לכיסוי התחייבויות תלויות התשואה – כנכסי קופת הגמל; לעניין זה, "ביטוח תלוי תשואה" ו"התחייבות תלוית תשואה" – כהגדרתם בחוק הביטוח.

תחילה

5.       תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

 

 

ד' באדר א' התשס"ח (10 בפברואר 2008)                   רוני בר-און

                                                                                                   שר האוצר

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

גפני

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשס"ח מס' 6652 מיום 28.2.2008 עמ' 584.

תוקנו ק"ת תשע"ב מס' 7071 מיום 1.1.2012 עמ' 521 – תק' תשע"ב-2012; תחילתן ביום 1.1.2012.

ק"ת תשע"ב מס' 7097 מיום 29.2.2012 עמ' 860 – תק' (מס' 2) תשע"ב-2012; ר' תקנות 2, 3 לענין תחילה והוראת מעבר.

2. (א) תחילתן של תקנות אלה ביום ז' באדר התשע"ב (1 במרס 2012) (להלן – יום התחילה).

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), תחילתה של פסקה (5) בהגדרה "עמלת ניהול חיצוני" שבתקנה 1 לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 1 לתקנות אלה, ביום י"א בתמוז התשע"ב (1 ביולי 2012)

3. על אף האמור בתקנה 1, יראו בהוצאה בעד הליך דירוג פנימי, כאמור בתקנה 2(8) לתקנות העיקריות כנוסחה ערב התחילה, כהוצאה ישירה בשל ביצוע עסקה בנכסי קופת גמל ובלבד שההתחייבות למתן ההלואה ניתנה לפני יום ו' באדר התשע"ב (29 בפברואר 2012).

ק"ת תשע"ב מס' 7125 מיום 7.6.2012 עמ' 1214 – תק' (מס' 3) תשע"ב-2012; תחילתן ביום 8.7.2012.

ק"ת תשע"ד מס' 7321 מיום 1.1.2014 עמ' 398 – תק' תשע"ד-2014; תחילתן ביום 1.1.2014.

ק"ת תשע"ד מס' 7363 מיום 1.4.2014 עמ' 1028 – תק' (מס' 2) תשע"ד-2014; תחילתן ביום 1.4.2014 ור' תקנה 4 לענין תחילה והוראת שעה.

4. תחילתן של תקנות אלה ביום א' בניסן התשע"ד (1 באפריל 2014) (בתקנה זו – יום התחילה), ואולם –

 (1) בשנת 2014 – עלה שיעורן של הוצאות ישירות בשל עסקאות שבוצעו לפני יום התחילה, על השיעור שנקבע בתקנה 2(ב) כנוסחה בתקנה 3 לתקנות אלה (בתקנה זו – שיעור המגבלה), יהיה ניתן להמשיך ולגבות הוצאות בשל עסקאות אלה, ואולם לא יהיה ניתן לגבות הוצאות ישירות בשל עסקאות אחרות;

 (2) החל בשנת 2015 – עלה שיעורן של הוצאות ישירות, לפי פסקה (1) להגדרה "עמלת ניהול חיצוני" כנוסחה בתקנה 3 לתקנות אלה או לפי תקנה 2(3) לתקנות העיקריות, בשל עסקאות שבוצעו לפני יום התחילה, על שיעור המגבלה, יהיה ניתן להמשיך ולגבות הוצאות בשל עסקאות אלה, ואולם לא יהיה ניתן לגבות הוצאות ישירות בשל עסקאות אחרות.

ק"ת תשע"ח מס' 8060 מיום 16.8.2018 עמ' 2660 – תק' תשע"ח-2018; ר' תקנה 4 לענין תחילה.

4. (א) תחילתן של תקנות אלה, למעט כמפורט להלן, ביום י"ד בטבת התשע"ח (1 בינואר 2018):

  (1) פסקה (6), להגדרה "עמלת ניהול חיצוני", כנוסחה בתקנה 2 לתקנות אלה;

  (2) תקנה 2(ד) לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה 2 לתקנות אלה.

 (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), תחילתה של תקנה 1 לתקנות אלה, ביום כ"ד בשבט התשע"ח (1 בינואר 2019).

ק"ת תש"ף מס' 8744 מיום 9.9.2020 עמ' 2644 – תק' תש"ף-2020; ר' תקנה 3 לענין תחילה.

3. תחילתה של תקנה 1(1) ביום כ"ד בסיוון התש"ף (16 ביוני 2020).

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות