נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין או אלימות, תשס"ח-2008

עונשין ומשפט פלילי – סיוע לנפגע עברה – עבירות מין – קטינים

עונשין ומשפט פלילי – עבירות – עברייני מין

תוכן ענינים

סעיף 1

מטרה

Go

2

סעיף 2

הגדרות

Go

2

סעיף 3

סיוע ראשוני לקטין נפגע עבירת מין או אלימות

Go

2

סעיף 4

הקמה ומימון פעילות של מרכזי סיוע

Go

2

סעיף 5

ביצוע ותקנות

Go

2

סעיף 6

תחילה והחלה בהדרגה

Go

2

סעיף 7

דיווח לוועדה

Go

3


חוק סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין או אלימות, תשס"ח-2008*

מטרה

1.       מטרתו של חוק זה לקבוע את זכותו של קטין נפגע עבירת מין או אלימות לקבלת סיוע ראשוני במרכז סיוע אשר יוחד לעניין זה.

הגדרות

2.       בחוק זה –

           "הוועדה" – ועדה מוועדות הכנסת שהנושא נמצא בתחום סמכויותיה, כפי שתקבע ועדת הכנסת;

מיום 7.8.2012

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ב מס' 2379 מיום 7.8.2012 עמ' 676 (ה"ח 645)

הוספת הגדרת "הוועדה"

           "חוקר ילדים" – כמשמעותו בחוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), התשט"ו-1955 (להלן – חוק הגנת ילדים);

           "מרכז סיוע" – מרכז סיוע שהוקם לפי הוראות סעיף 4;

           "נפגע עבירה" – מי שנפגע במישרין מעבירה;

           "עבירת מין או אלימות" – עבירה מן העבירות המנויות בתוספת לחוק הגנת ילדים, או בסעיף 368ד(ח) לחוק העונשין, התשל"ז-1977;

           "פקיד סעד" – (נמחקה);

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 86 (ה"ח 507)

מחיקת הגדרת "פקיד סעד"

הנוסח הקודם:

"פקיד סעד" – כהגדרתו בחוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך-1960;

           "השר" – שר הרווחה והשירותים החברתיים.

סיוע ראשוני לקטין נפגע עבירת מין או אלימות

3.       (א)  קטין נפגע עבירת מין או אלימות זכאי לקבל סיוע ראשוני במרכזי סיוע אשר יוחדו לעניין זה.

           (ב)  במרכזי סיוע יינתן סיוע ראשוני בהתאם לצורכי הקטין בעניינים אלה:

(1)   אבחון וטיפול רפואי;

(2)   אבחון וטיפול נפשי;

(3)   מילוי צרכים גופניים מידיים, לרבות מזון וביגוד;

(4)   פגישה עם חוקר ילדים, חוקר משטרה, עובד סוציאלי שמונה לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך-1960 או גורם מוסמך אחר, לשם הפעלת סמכויות חקירה וטיפול, לפי העניין;

(5)   הפניה לשירותי סיוע, בין שהם ניתנים על ידי המדינה ובין שהם ניתנים על ידי גופים לא ממשלתיים, לרבות לשם קבלת ייעוץ משפטי, מדור חירום, ליווי או טיפול ארוך טווח.

           (ג)   סיוע כאמור בסעיף זה יינתן בלי לפגוע בזכויותיהם על פי דין של חשודים, נאשמים ונידונים.

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 86 (ה"ח 507)

(4) פגישה עם חוקר ילדים, חוקר משטרה, פקיד סעד עובד סוציאלי שמונה לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך-1960 או גורם מוסמך אחר, לשם הפעלת סמכויות חקירה וטיפול, לפי העניין;

הקמה ומימון פעילות של מרכזי סיוע

4.       (א)  השר יקים מרכזי סיוע ויקבע הוראות בדבר הפעלתם.

           (ב)  הפעלת מרכזי סיוע תמומן מתקציב המדינה.

ביצוע ותקנות

5.       (א)  השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, באישור הוועדה, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות לעניין סיוע ראשוני לפי הוראות סעיף 3.

           (ב)  (1)   תקנות לעניין סעיף 3(ב)(1) ו-(2) יותקנו גם בהתייעצות עם שר הבריאות;

(2)   תקנות לעניין סעיף 3(ב)(4) יותקנו גם בהסכמת השר לביטחון הפנים.

מיום 7.8.2012

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ב מס' 2379 מיום 7.8.2012 עמ' 676 (ה"ח 645)

(א) השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת הוועדה, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות לעניין סיוע ראשוני לפי הוראות סעיף 3.

תחילה והחלה בהדרגה

6.       הקמה והפעלה של מרכזי סיוע לפי חוק זה תיעשה בהדרגה, כל שבכל שנה מיום תחילתו יוקם ויופעל מרכז סיוע אחד לפחות, שעד יום כ' באייר התשע"ג (30 באפריל 2013) יוקמו ויופעלו שמונה מרכזי סיוע לפחות בפריסה ארצית המאפשרת יישום מלא של הוראות חוק זה.

מיום 7.8.2012

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ב מס' 2379 מיום 7.8.2012 עמ' 676 (ה"ח 645)

6. הקמה והפעלה של מרכזי סיוע לפי חוק זה תיעשה בהדרגה, כל שבכל שנה מיום תחילתו (להלן – יום התחילה) יוקם ויופעל מרכז סיוע אחד לפחות, ובלבד שבתוך שלוש שנים מיום התחילה שעד יום כ' באייר התשע"ג (30 באפריל 2013) יוקמו ויופעלו שמונה מרכזי סיוע לפחות בפריסה ארצית המאפשרת יישום מלא של הוראות חוק זה.

דיווח לוועדה

7.       (א)  בתקופה שמיום תחילתו של חוק סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין או אלימות (תיקון מס' 2), התשע"ב-2012, עד יום כ' באייר התשע"ג (30 באפריל 2013), ידווח השר בכתב לוועדה, אחת לשלושה חודשים, על יישום הוראות חוק זה לעניין מרכזי הסיוע שהוקמו והפעלתם ועל ההיערכות להקמתם של מרכזי סיוע נוספים; לאחר המועד האמור ידווח השר לוועדה, אחת לשנה, על יישום הוראות חוק זה.

           (ב)  הוועדה תקיים דיון בדיווחים כאמור בסעיף קטן (א).

מיום 7.8.2012

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ב מס' 2379 מיום 7.8.2012 עמ' 676 (ה"ח 645)

הוספת סעיף 7

                                      אהוד אולמרט                                       יצחק הרצוג

                                                    ראש הממשלה                                      שר הרווחה והשירותים החברתיים

           שמעון פרס                                         דליה איציק

               נשיא המדינה                                                  יושבת ראש הכנסת

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשס"ח מס' 2149 מיום 10.4.2008 עמ' 485 (ה"ח הכנסת תשס"ז מס' 141 עמ' 130).

תוקן ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 86 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 507 עמ' 1058) – תיקון מס' 1 בסעיף 29 לחוק להחלפת המונח פקיד סעד (תיקוני חקיקה), תשע"א-2010.

ס"ח תשע"ב מס' 2379 מיום 7.8.2012 עמ' 676 (ה"ח הממשלה תשע"ב מס' 645 עמ' 276) – תיקון מס' 2.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות